Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Trekking Tips in Marathi

841 Aufrufe

Veröffentlicht am

Small useful tips for trekking for beginners. We need to take care of nature and our self in trek. Tips are given in Marathi Language !

Veröffentlicht in: Reisen
 • Login to see the comments

Trekking Tips in Marathi

 1. 1. ट्रेक िं ग खबरदारी सुरेश इसावे, सहयोगी प्राध्याप टिळ शशक्षण महाववद्यालय, पुणे 8/22/2015 1www.sureshisave.in/
 2. 2. ट्रेक िं ग खबरदारी • ट्रेक िं ग ए रीफ्रे श किया लाप आहे. आमच्या मन आणण शरीर ताजा आणण ननरोगी रते. त्याच वेळी तो धो ा घि समाववष्िीत आहे. योग्य ाळजी घेतली नाही तर, आपण ए गिंभीर समस्या स्वत: ला शोधू श ता. 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 2
 3. 3. ट्रेक िं ग खबरदारी • 1. ट्रे व्यवस्स्ित योजना. वेबसाइि वापरण्यास, ब्लॉग, ट्रेक िं ग सिंस्िा साइि पाहणे। 2. ननयोजन इतरािंना लागू आहे म्हणून स्वतः साठी लागु रू न ा. आपले वय, शारीरर क्षमता आणण प्र ृ ती बघून ननयोजन रा. 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 3
 4. 4. ट्रेक िं ग खबरदारी • 3. आपण घरी येईपयंत पुरेसे पैसे अन्न व पाणी असेल याची खात्री रा. 4. अपघात , आणीबाणी मुक् ाम क िं वा वाहतू ठप्प मध्ये बबस् ीि आणण अनतररक्त पाणी ठेवा। 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 4
 5. 5. ट्रेक िं ग खबरदारी • 5. आपल्या ट्रे योजना आपल्या शमत्र आणण ु िुिंबातील सदस्यािंना ळवा. त्यािंना आपत्ती बाबतीत स्िान आपण मदत रण्यासाठी मदत होईल. आणण ट्रे दरम्यान त्यािंच्या सिंप ाात ठेवा. त्यािंना आपण मोबाइल नेिव ा परत होईल तेव्हा ल्पना द्या. 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 5
 6. 6. ट्रेक िं ग खबरदारी • 6. आपण ज्या मध्ये सुिंदर टदसाल , असे पडे घाला. ारण हे फोिो आयुष्य भर तुमचे ु िुिंब आणण शमत्र पाहणार आहेत. • ीि , प्राणी यािंच्या चावण्या पासून सिंरक्षण झाले पाटहजे. • मुक्त पणे हालचाली रता येतील असा पोशाख असावा. • साधा िी-शिा क िं वा बननयन आणण ट्रॅ अधी चड्डी क िं वा बम्युाडा असू नये. 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 6
 7. 7. ट्रेक िं ग खबरदारी • 7 गडावर चरा रू न ा. आपण सवा प्लास्स्ि साटहत्य परत घेऊन या . इतरानाही अदबीने सूचचत े ले , तर ते सहमत होतील. 8. फळे, फु ले क िं वा ोणत्याही वनस्पतीच्या बबया ठेवा आणण मो ळ्या जागेवर वर फे ू न दया 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 7
 8. 8. ट्रेक िं ग खबरदारी • 9. प्रदेश इ ो प्रणाली व्यत्यय आणू न ा. टहस ा पाने, फु ले क िं वा शाखा तोडू न ा. • आपला फोिो अचध आ र्ा बनववण्यासाठी न ा ननसगा ख़राब रू न ा . • ननसगा तुम्हाला खूप आनिंद देतो , आपण त्याचे रक्षण रावे . 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 8
 9. 9. ट्रेक िं ग खबरदारी • 10. अनुभवी आणण व्यावसानय गतासोबत जाण्यासाठी प्रयत्न रा. त्यामुळे ए धो ा मी होईल. 11. मशाल, भािंडे, इत्यादी आणीबाणी, लहान चा ू , प्रिमोपचार पेिी , ापूस, मलमपट्िी आणण और्ध साठी ोरडे अन्न अनतररक्त पॅ े ि घेऊन जा 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 9
 10. 10. ट्रेक िं ग खबरदारी • 12. मजा आणण उत्साहाच्या भरात ोणत्याही धो ा घेऊ न ा. सोपा ट्रेक िं ग वर सुद्धा अने अपघात घडले आहेत हे लक्षात ठेवा. फक्त आपल्या ु िुिंबाच्या ववचार आणण शमत्र तुम्हाला वाि पहात आहेत हे लक्षात ठेवा! 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 10
 11. 11. ट्रेक िं ग खबरदारी • 13 शभिंती, झाड़ आणण खड वर ाहीही शलहू न ा. 14 ट्रेक िं गसाठी वर मािंसाहारी अन्न, मद्यपान आणण धूम्रपान िाळा. 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 11
 12. 12. ट्रेक िं ग खबरदारी • 15 तुम्ही सिं िात ोणीतरी टदसल्यास आपल्या मदती हात दया। मानवतेसाठी दशावा. 16 सूचना टदल्याशशवाय गि सोडु न ा. 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 12
 13. 13. ट्रेक िं ग खबरदारी • 17 जास्तीत जास्त ाळजी घ्या. ाही भाग खरोखर धो ादाय आहेत. 18. गरज वािल्यास स्िानन लो ािंची मदत घेणे. महाराष्ट्रात, स्िानन लो फार सह ारी आहेत. ते नक् ी तुम्हाला मदत रतील ! त्यािंच्या सिंप ा घ्या आणण सोशल नेिवक ं ग साइिवर शेअर रा. 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 13
 14. 14. Download रा, सुधारणा रा, वापरा, Feedback द्या ! ! 8/22/2015 www.sureshisave.in/ 14

×