Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

L'aigua dels astronautes

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Weitere von Biologia i Geologia (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

L'aigua dels astronautes

  1. 1. L'aigua dels astronautes Mai heuprovat a ficar envasosde 5 litresd'aiguamineral al maleterd'uncotxe petit?Diguemque intentem col·locar10 unitatsd'aquestes.Realment sembla complicat introduir algun objecte voluminós addicional. Aprofundintunamicaenaixòvamcomprovar que hem introduït 50 litres d'aigua. Doncs aquesta quantitat és l'equivalent a la tercera part aproximadament del consum diari mitjà d'un espanyol per dia. Si considerem a una família mitjana de quatre membres, necessitaríem introduir uns 640 litres d'aigua al nostre cotxe,equivalentsa128 envasosde 5 litresperproveir durant un dia. Complicat ¿no? Doncs encara méscomplicatresultasubministraraiguaalsquatre membresde l'Estació Espacial Internacional durant els llargsmesosde permanènciaenòrbita.Cal recordarque l'espai en aquestes embarcacions és summament reduït i que no es pot destinar un gran volum a l'emmagatzematge d'aigua. La NASA té unprograma anomenatECLSS per optimitzar la generació de provisions d'energia, aigua neta i aire respirable aunescondicionsde temperatura i humitat adequades, les 24 hores del dia durant 7 dies a la setmana de manera indefinida. Si algundelshabitantsde l'Estacióésuna mica aprensiuhauriad'evitarpensard'onprocedeix el got d'aigua que esva a beure.Laprincipal fontd'aiguapotable procedeix de larespiraciódelsmembresde latripulació. A l'exhalarl'aire de larespiracióperdemaiguaque s'incorporaala humitat ambiental. Aquesta humitat de la cabina de l'Estació es condensa per reposar les reserves d'aigua. El més destacable del procés resideix que a la cabina viuen els rosegadors de laboratori destinats a assajos científics i 'ells també respiren !. És evident que transportar l'aigua des de la terra és massa car i que cal reciclar. Però abans de poder començar el reciclatge de l'aigua ha d'existir una aigua de la qual partir. La NASA ha desenvolupat un sistema de depuració d'aigües que utilitza les aigües residuals procedents de l'orina, el rentat bucal, la higiene de lesmansi de lacondensacióde lahumitatambiental.Potresultarescatològic,peròsense aquest procés seria necessari transportar més de 18.000 Kg d'aigua des de la terra cada any per poder abastir a una tripulació de quatre membres. I per descomptat, no s'han d'eliminar les aportacions de les rates de laboratori ja que la demanda d'aigua de 72 rates equival a la d'1 humà. El procés consta de tres etapes. En la primera d'elles, el flux d'aigua travessa un filtre per retenir les partículesde major grandària.Posteriorment,travessaunsllitsque posseeixenenla superfície substàncies capaces de retenir diferents compostos orgànics i inorgànics i l'última etapa consisteix en passar l'aigua a tractar a l'interiord'unreactord'oxidaciócatalíticaonsón destruïtselsvirusi bacteris.Potsemblarestrany, peròl'aiguaresultantd'aquestsequipsde purificacióté unaqualitatmolt superior a la que surt per l'aixeta de qualsevol ciutat d'un país industrialitzat. a.-D’onprocedeix l’aiguaque beuenelsastronautesde l’ISS? ACTIVITATEXTRA Cerca i llegeix aquestapàginaweb.Despréscontesta: http://hipertextual.com/archivo/2013/04/vida-en-la-estacion-espacial-internacional/ Perquè la sal i el pebre hande prendre enformalíquidaa l’ISS? Perquè l’exercici físicésmoltimportantenlarutinadiàriad’unastronautaa l’ISS? No éscorrecta la dadade 240 Km d’altitud,podriesindicarl’alturareal?Perquè creusque s’hanequivocat enaquestapàginaweb?

×