Anzeige
DIESEL GENERATOR
DIESEL GENERATOR
DIESEL GENERATOR
DIESEL GENERATOR
Anzeige
DIESEL GENERATOR
DIESEL GENERATOR
DIESEL GENERATOR
DIESEL GENERATOR
Nächste SlideShare
ورق گالوالوم چیست؟ورق گالوالوم چیست؟
Wird geladen in ... 3
1 von 8
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

DIESEL GENERATOR

  1. ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫کانوپی‬ Soundproof Diesel Generator ‫های‬ ‫اتاقک‬ ‫از‬ ‫صدا‬ ‫مشکل‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صدا‬ ‫مسئله‬ ‫مهمترین‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫معموال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پورتان‬ ‫پلی‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صداگیر‬ ‫عایق‬ ‫همراه‬ ‫به‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫قوی‬ ‫صداگیر‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫اگزوز‬ ‫خروجی‬ ‫بروی‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ستفاده‬ ‫ا‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫کانوپی‬ ‫ساخت‬ ‫جزییات‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫برای‬ ‫دیزل‬ ‫پیشرو‬ ‫ریان‬ ‫شرکت‬ ‫نماید‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫صداگیر/فوم‬ ‫عایق‬‫پورتان‬ ‫پلی‬ Acoustic Soundproof Foam Sponge ‫این‬ ‫باز‬ ‫سلول‬ ‫ساختار‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫برش‬ ‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یورتان‬ ‫پلی‬ ‫فوم‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫محصولی‬ ‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫فوم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫عایق‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫برشدهی‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫صدا‬ ‫بیشتر‬ ‫جذب‬ ‫موجب‬ ‫فوم‬ ‫نوع‬‫اتاقک‬ ‫ساخت‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫های‬( ‫ریورب‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫موثری‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫فوم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ،‫خارجی‬ ‫پوشش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫زیبایی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫فوم‬ ‫مزایای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ) ‫آوایی‬ ‫پس‬ ‫عوارض‬ ‫داشتن‬ ‫عدم‬ ، ،)‫پاتکس‬ ‫چسب‬ ‫با‬ ( ‫آسان‬ ‫نصب‬‫انسان‬ ‫سالمتی‬ ‫وبرای‬ ‫ژنراتور‬ ‫و‬ ‫دیزل‬ ‫کارکرد‬ ‫برای‬ ‫مشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫عدم‬ ‫جانبی‬ ‫باشد‬ ‫می‬.
  2. ‫نسوز‬ ‫پارچه‬: Fireproof fabric ‫مقاومت‬ ‫آنها‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫کاربرده‬ ‫به‬ ‫الیاف‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫منسوجات‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫مختلفی‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫نسوز‬ ‫های‬ ‫پارچه‬ ‫بین‬ ‫حرارتی‬063‫تا‬0663‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫مسلح‬ ‫نسوز‬ ‫سیمی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آلومینیوم‬ ‫فویل‬ ‫با‬ ‫شیمیایی‬ ‫و‬ ‫مکانیکی‬ ‫مقاومت‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پارچه‬ ‫این‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫روکش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آغشته‬ ... ‫و‬ ‫کربن‬ ،‫گرافیت‬ ‫همچون‬ ‫خاصی‬ ‫مواد‬. ‫نسوز‬ ‫نوارهای‬: ‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نوارهای‬ ‫این‬‫لوله‬ ‫پوشانیدن‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نسوز‬ ‫نوارهای‬ ‫از‬ . ‫گردند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫نسوز‬ ‫ها‬ ‫سیم‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫مسلح‬ ‫نسوز‬ ‫الیاف‬ ‫ز‬ ‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫حرارتی‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫مشابه‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کوره‬ ‫دیوارهای‬ ،‫بخار‬ ‫های‬ ‫گیر‬ ‫باران‬ RAIN CAP Exhaust for Generator ‫می‬ ‫اگزوز‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫دود‬ ‫خروجی‬ ‫سیستم‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ ‫قطعه‬ ‫گیر‬ ‫باران‬ ‫سبکی‬ ‫صحفه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫غبار‬ ‫گرد‬ ‫و‬ ‫باران‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫مقاومت‬ ‫باید‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫باشد‬
  3. ‫ه‬ ‫پشته‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫سایز‬ ‫براساس‬‫نکردن‬ ‫رعایت‬ ‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫االکلنگی‬ ‫حالت‬ ‫کار‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫خروجی‬ ‫دود‬ ‫ای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫برنج‬ ‫یا‬ ‫برنز‬ ‫و‬ ‫آلومینیوم‬ ‫آلیاژ‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫را‬ ‫دود‬ ‫خروج‬ ‫عدم‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ‫صحفه‬ ‫وزن‬ ‫اگزوز‬ ‫ارتعاش‬ ‫فابل‬ ‫فلنج‬ Flexible Exhaust Pipe with Flange for Generator ‫کارکرد‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شکلی‬ ‫آکاردونی‬ ‫فلنج‬ ‫از‬ ‫اگزوز‬ ‫منبع‬ ‫و‬ ‫دیزل‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫لرزش‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫دیزل‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫موجب‬ ‫صدا‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫خروجی‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫ترک‬ ‫و‬ ‫شکستی‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫انعطاف‬ ‫دارای‬ ‫دیزل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬ Silencer ‫تداخل‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫بازتاب‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امواج‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫طوری‬ ‫مجراها‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مجرا‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬ ‫این‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫خنثی‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫و‬: ‫می‬ ‫وارد‬ ‫مرکزی‬ ‫مجرای‬ ‫از‬ ‫صدا‬ ‫امواج‬ ‫و‬ ‫اگزوز‬ ‫های‬ ‫گاز‬‫به‬ ‫سوراخ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫برخورد‬ ‫انتهایی‬ ‫ی‬ ‫دیواره‬ ‫به‬ ‫امواج‬ ‫شوند،این‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫دیگر‬ ‫لوله‬ ‫وارد‬ ‫سوراخهایی‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬ ‫اصلی‬ ‫قسمت‬. ‫مش‬ ‫حجم‬ ‫کننده‬ ‫تشدید‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫وصل‬ ‫اول‬ ‫ی‬ ‫محفظه‬ ‫به‬ ‫سوراخ‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫کننده‬ ‫تشدید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫محفظه‬‫دارد‬ ‫معینی‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫خص‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫چگونه‬ ‫کند‬ ‫خنثی‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫بسامد‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫صدا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تولید‬ ‫موجی‬ ‫تا‬ ‫خروجی‬ ‫گلند‬
  4. Cable Gland ‫بدنه‬ ‫با‬ ‫ننمودن‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫کابل‬ ‫به‬ ‫نرسیدن‬ ‫آسیب‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫گلند‬ ‫از‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کابل‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫برای‬ ‫فلزی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫استپ‬ ‫شستی‬ EMERGENCY STOP ‫صورت‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کنتاکت‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫نمایم‬ ‫می‬ ‫مهیا‬ ‫وقت‬ ‫اسرع‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫سیستم‬ ‫قطع‬ ‫امکان‬ ‫استپ‬ ‫شستی‬ ‫گذاشتن‬ ‫با‬ ‫میشود‬ ‫خاموش‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫شستی‬ ‫این‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫بروز‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬ ‫رنگ‬ Color Room
  5. ‫تولید‬‫دهه‬ ‫در‬ ‫الکتروستاتیک‬ ‫پودری‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫مصرف‬ ‫و‬0663‫سطح‬ ‫در‬ ‫مایع‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫برخی‬ ‫جایگزین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫یافت‬ ‫گسترش‬ ‫جهانی‬(‫تزیینی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫خشک‬ ‫پودر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سطوح‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ ‫و‬Decorative‫هم‬ ‫و‬ ) (‫حفاظتی‬ ‫پوشش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Protative.‫شوند‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ )‫ا‬‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫فلزی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫فلزی‬ ‫سطوح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اعمال‬ ‫قابلیت‬ ‫ها‬ ‫پوشش‬ ‫ین‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آلومینیومی‬ ‫ظروف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گالوانیزه‬ ‫های‬ ‫ورق‬ ‫مانند‬ ‫آهنی‬ ‫غیر‬ ‫فلزی‬ ‫سطوح‬ ‫همچنین‬ ... ‫و‬ ‫برق‬ ‫باشد.تابلوهای‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬ ‫لوال‬ ‫و‬ ‫قفل‬ Locks and hinges ‫ژ‬ ‫دیزل‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫اپراتور‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫لوال‬ ‫و‬ ‫قفل‬ ‫دارای‬ ‫اتاقک‬ ‫این‬ ‫بیرونی‬ ‫عوامل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نراتور‬ ‫باشد‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫حمل‬ ‫قابلیت‬‫لیفتراک‬ ‫و‬ ‫جرثقیل‬ ‫با‬
  6. Portability with crane ‫و‬ ‫لیفتراک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫های‬ ‫سوراخ‬ ‫شاسی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫راحت‬ ‫حمل‬ ‫برای‬‫قسمت‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫چرثقیل‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مهار‬ ‫قالب‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫تقویت‬ ‫وزن‬ ‫براساس‬ ‫اتاق‬ ‫ستون‬ ‫وسط‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاق‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫سایز‬ RowDescriptionSIZE(H*W*L)Delivery time 1Diesel Generator(32-75)kva255*100*1365 2Diesel Generator(82-125)kva265*110*1455 3Diesel Generator(140-185)kva326*110*1445 4Diesel Generator(200-275)kva380*120*1655 5Diesel Generator(300-450)kva454*140*1888 6Diesel Generator(500-700)kva500*150*2058 7Diesel Generator(800-1100)kva6036*6626*666215 8Diesel Generator(1200-1675)kva06066*6200*6066(23'container)15
  7. ‫درخواستی‬ ‫ابعاد‬ ‫براساس‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬ ‫صداگیر‬ ‫اتاقک‬ ‫نصب‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫شاسی‬
  8. ‫کنترلی‬ ‫سیستم‬ ‫مشاهده‬ ‫قابلیت‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫راحت‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ Sadegh.Shikhiy +98 21 33953461 +98 21 36614019 INFO@SHRPISHRO.COM WWW.SHRPISHRO.COM Think Green: Please don't print unless necessary
Anzeige