Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) w Internecie 2016

4.074 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) w Internecie 2016

 1. 1. 1 INFORMACJA O FIRMACH (ORGANIZACJACH) W INTERNECIE 2016 Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Aktualizacja 2016-11-28
 2. 2. 2 Spis treści  Wstęp – czym jest informacja o firmach (organizacjach)  Urzędowe narodowe (ogólne) i branżowe (specjalistyczne) rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji – polskie i zagraniczne  Dokumenty wymagane przez przepisy prawa w informacji o przedsiębiorstwach (organizacjach) – polskie i zagraniczne  Sprawdzanie rzetelności i wiarygodności płatniczej polskich przedsiębiorstw (organizacji)  Bazy danych, katalogi, książki telefoniczne w informacji o firmach (organizacjach) – polskie i zagraniczne  Rankingi w informacji o firmach – polskie i zagraniczne  Dane statystyczne w informacji o firmach (organizacjach)  Informacja o już nieistniejących zakładach pracy  Inne źródła, informacja „pomocowa” dla przedsiębiorstw
 3. 3. 3 WSTĘP
 4. 4. 4 Informacja o firmach (organizacjach) 1  „Informacja o firmach (ang. company information, czasami company and industry information), bądź szerzej – o organizacjach, dotyczy ogromnego i niejednorodnego zbioru podmiotów, funkcjonujących w gospodarkach narodowych oraz w skali ponadnarodowej.”
 5. 5. 5 Informacja o firmach (organizacjach) 2  Dotyczy podmiotów z trzech sektorów gospodarki: – z sektora przedsiębiorstw (prowadzą działalność gospodarczą w celu osiągania zysku), obejmującego firmy z różnych branż i o różnej wielkości (od MMŚP do korporacji międzynarodowych), tzw. II sektor – z sektora finansów publicznych (organy administracji i władzy, państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne uczelnie, placówki służby zdrowia NFZ itp.), tzw. I sektor – z sektora pozarządowego (NGO, organizacje non profit), tzw. III sektor
 6. 6. 6 Informacja o firmach (organizacjach) 3  „Informacja o firmach w polskim kontekście obejmuje zatem m.in. indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, agendy rządowe lub samorządowe, uniwersytety, zakłady opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia.  A w innym ujęciu – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.”
 7. 7. 7 Informacja o firmach (organizacjach) 4  Informacja o organizacjach różnego typu: – spółki giełdowe – publicly trade companies (listed on stock exchanges) – firmy prywatne – private companies – firmy państwowe – state-owned companies – organizacje pozarządowe niekomercyjne, trzeci sektor – not-for-profit organizations, non-profit organizations – agendy rządowe – government bodies – inne
 8. 8. 8 Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce  Zob. serwis WWW Ministerstwa Sprawiedliwości – http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i- ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/ogolne- informacje-o-prowadzeniu-dzialalnosci- gospodarczej-w-polsce/
 9. 9. 9 Informacja o firmach (organizacjach) – zakres 1  Użytkownicy mogą potrzebować – podstawowych informacji o jakiejś firmie, jak nazwa, adres, dane kontaktowe (e-mail, fax, strona WWW, telefon), branża, oferowane produkty i usługi, numery identyfikacyjne (np. KRS, NIP, REGON), kierownictwo, forma prawna, forma własności, wielkość, liczba pracowników, podstawowe dane finansowe (dochód, obrót, zysk), przynależność do korporacji itp. – bardziej pogłębionych, jak szczegółowe dane finansowe, konkurenci, historia i perspektywy rozwoju firmy, jej polityka ekologiczna i społeczna.
 10. 10. 10 Informacja o firmach (organizacjach) – zakres 2  Przydatna może informacja – bieżąca, najbardziej aktualna, – retrospektywna, historyczna, – o różnym stopniu przetworzenia, od danych „surowych” po wyrafinowane raporty analityków
 11. 11. 11 Informacja o firmach (organizacjach) – zakres 3  Informacja może dotyczyć (zakres i zasięg informacji): – podstawowych wiadomości o firmie – Company background – name, address, website, contacts, identification number; managers; line of business – products, services; legal status and type of a company; size, number of employees; corporate affiliations; basic financial data (income, profit or loss, turnover) – pogłębionych wiadomości o firmie – More in-depth information – company finances, competitors, history, perspectives, policies (ecological, social, etc.)
 12. 12. 12 Informacja o firmach (organizacjach) – źródła  Źródła informacji o firmach wymienione w prezentacji stanowią przykłady, faktycznie jest ich o wiele więcej  Zawartość informacyjna (content) źródeł jest zróżnicowana, w niektórych z nich znajdziemy tylko dane teleadresowe, w innych – informację o liczbie zatrudnionych, obrotach, zarządzie etc.  Źródła cechują się odmiennym stopniem wiarygodności, proszę m.in. zwrócić uwagę na aktualizację  W informacji o firmach nigdy nie opieramy się wyłącznie na jednym źródle
 13. 13. 13 Źródła informacji o firmach  Bazy danych – databases  Gazety, czasopisma, serwisy medialne – trade magazines, journals, news services  Katalogi firm, książki telefoniczne – directories, yellow pages  Klasyfikacje firm i branż – business/industry classifications  Oficjalne rejestry firm – national/official registries  Rankingi firm i innych organizacji – lists/rankings  Serwisy WWW giełd papierów wartościowych – stock exchanges’ websites and services  Serwisy WWW organów administracji i władzy, zwłaszcza ministerstw i urzędów centralnych  Sprawozdania roczne i inne dokumenty formalne – annual reports and other formal documents  Własne serwisy WWW firm i innych organizacji – companies’ websites  …
 14. 14. 14 Informacja o firmach (organizacjach) to termin o zbliżonym znaczeniu do wywiadu gospodarczego (konkurencyjnego)
 15. 15. 15 URZĘDOWE, NARODOWE (ogólne) i BRANŻOWE (specjalistyczne) REJESTRY PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH ORGANIZACJI – POLSKIE I ZAGRANICZNE
 16. 16. 16 Urzędowe, oficjalne, krajowe rejestry (ewidencje, spisy, wykazy) przedsiębiorstw i innych organizacji  W większości krajów firmy i inne organizacje muszą być zarejestrowane w jakiejś agendzie rządowej, w sądzie i/lub w urzędzie statystycznym – i otrzymują odpowiednie numery identyfikacyjne – national registration numbers  Rejestrów tych poszukujemy za pomocą wyrażeń national business register, companies register, companies registry i podobnych
 17. 17. 17 Urzędowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji w Polsce – CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  CEIDG http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ – CEIDG, Baza przedsiębiorców, Wyszukiwanie wpisów https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search. aspx
 18. 18. CEIDG, Ministerstwo Gospodarki https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx albo http://firma.gov.pl 18
 19. 19. 19 Urzędowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji w Polsce – KRS Krajowy Rejestr Sądowy  Ministerstwo Sprawiedliwości RP https://ems.ms.gov.pl/ – KRS jest też przeszukiwalny w innych serwisach, nieurzędowych, komercyjnych, np. http://www.infoveriti.pl/
 20. 20. KRS i inne urzędowe rejestry Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/ 20
 21. 21. 21 Urzędowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji w Polsce REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej  Jest w gestii Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) http://www.stat.gov.pl/regon/, https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx  Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny. – Podmioty i dane objęte rejestrem REGON: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr- regon/podmioty-i-dane-objete-rejestrem/ – Zasady udostępniania danych z rejestru REGON: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr- regon/zasady-udostepniania-danych-z-rejestru/
 22. 22. Baza Internetowa Regon, GUS https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx 22
 23. 23. 23 Urzędowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji w Polsce – branżowe (specjalistyczne) ewidencje i rejestry  Urzędowych ewidencji i rejestrów przedsiębiorstw, organizacji, produktów, specjalistów jest kilkadziesiąt, prowadzą je różne organy administracji państwowej i urzędy centralne.  Zob. http://sabinacisek.blogspot.com/2011/08/informacja-o- firmach-i-innych.html
 24. 24. 24 Urzędowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji w Polsce – branżowe (specjalistyczne) ewidencje i rejestry  Można je znaleźć przez – https://www.biznes.gov.pl/administracja/rejestry-publiczne – organy władzy państwowej prowadzące różne rejestry; wykaz ministerstw, urzędów i instytucji państwowych jest na http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/adresy_www – Repozytorium Standardów Informacyjnych GUS http://stat.gov.pl/metainformacje/repozytorium-standardow- informacyjnych/informacje-o-systemach- informacyjnych/systemy-informacyjne-objete-rsi/ – serwis https://danepubliczne.gov.pl/, wpisując w oknie wyszukiwarki rejestr albo wykaz.
 25. 25. 25 Urzędowe rejestry firm i innych organizacji w Polsce – branżowe (specjalistyczne) ewidencje i rejestry – przykłady  Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych http://www.turystyka.gov.pl/  Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce – prowadzi Ministerstwo Gospodarki RP https://www.mr.gov.pl/strony/uslugi/jakie-obowiazki-ma- przedsiebiorca/jak-uzyskac-wpis-do-rejestru- przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych-1/ albo https://danepubliczne.gov.pl/dataset/rejestr- przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych  RSPO Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych – prowadzi MEN w ramach SIO (System Informacji Oświatowej)
 26. 26. 26 Rejestry podatkowe  Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT  Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp, sprawdzenie statusu NIP, sprawdzanie statusu podmiotu w VAT  Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=p l&;
 27. 27. 27 Źródła informacji o rejestrach firm i innych organizacji na świecie – przykłady  European Business Register http://www.ebr.org/  RBA – Official Company Registers http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm#general  Ministerstwo Sprawiedliwości RP – Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestry poza Polską https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy- rejestr-sadowy/rejestry-poza-polska/  [Oficjalne rejestry firm na świecie – do przejrzenia]
 28. 28. 28 DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY PRAWA W INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORSTWACH (ORGANIZACJACH) – POLSKIE I ZAGRANICZNE (nie dotyczy wszystkich form i typów przedsiębiorstw)
 29. 29. 29 Przedsiębiorstwa w Polsce – raporty, sprawozdania finansowe oraz inne oficjalne dokumenty  „Monitor Polski B” wydawany był przez rządowe Centrum Usług Wspólnych CUW – „Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), z dniem 1 stycznia 2013 r. zostaje zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". Ustawa jednocześnie nakłada obowiązek ogłaszania m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” [Ministerstwo Sprawiedliwości RP, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/, dostęp 2015-03-29]
 30. 30. 30 Przedsiębiorstwa w Polsce – raporty, sprawozdania finansowe oraz inne oficjalne dokumenty  „Monitor Sądowy i Gospodarczy” jest w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości – http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i- gospodarczy/ – https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (pełne teksty online) – Informacje zaczerpnięte z MSiG można też odnaleźć i przeszukiwać w serwisie (nieurzędowym) http://www.imsig.pl/
 31. 31. Monitor Sądowy i Gospodarczy https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow 31
 32. 32. 32 Przedsiębiorstwa (organizacje) na świecie – raporty roczne, sprawozdania finansowe oraz inne formalne dokumenty  AnnualReports.com http://annualreports.com/  Kyckr http://portal.kyckr.eu/home.aspx (częściowo bezpłatne)  U.S. Securities and Exchange Commission http://www.sec.gov/ oraz baza EDGAR http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers .htm (USA i Kanada)
 33. 33. Przykład dokumentu z bazy EDGAR, US SEC http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1084384/000114420415019105/xslF345X03/ v405841_4.xml 33
 34. 34. 34 SPRAWDZANIE RZETELNOŚCI I WIARYGODNOŚCI PŁATNICZEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW (ORGANIZACJI)
 35. 35. 35 Urzędowe ewidencje i rejestry, oficjalne publikatory (zob. wcześniejsze slajdy)  Rejestry ogólnopolskie, wielobranżowe – CEIDG, KRS, REGON  Rejestry branżowe i specjalistyczne poszczególnych ministerstw i agend rządowych  Rejestry podatkowe  Monitor Sądowy i Gospodarczy
 36. 36. 36 Dotacje europejskie – kto otrzymał, kiedy i w jakiej wysokości  Mapa dotacji UE http://mapadotacji.gov.pl/  Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Ministerstwo Finansów, Departament Instytucji Płatniczej
 37. 37. 37 Giełdy wierzytelności – przykłady (jest ich więcej)  https://www.dlugi.info/  http://www.gielda-dlugow.net/  http://www.lista-dlugow.pl/  Zob też http://www.informacjakredytowa.pl/bgw
 38. 38. 38 Komisja Nadzoru Finansowego  Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publicz ne/lista_ostrzezenia.html  http://www.informacjakredytowa.pl/knf
 39. 39. 39 BIG, Biura informacji gospodarczej  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  BIG InfoMonitor S.A. http://www.infomonitor.pl/ – https://www.big.pl/certyfikat  ERIF BIG S.A. http://www.erif.pl/  KBIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej https://www.kbig.pl/pl/  KIDT (Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych) BIG SA http://www.kidt.pl/  KRD Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA http://krd.pl/
 40. 40. 40 BAZY DANYCH, KATALOGI, KSIĄŻKI TELEFONICZNE W INFORMACJI O FIRMACH (ORGANIZACJACH) – POLSKIE I ZAGRANICZNE
 41. 41. 41 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – ogólnopolskie, wielobranżowe – przykłady  Business Navigator http://www.baza-firm.com.pl/  Panorama Firm http://www.pf.pl/  Polskie Książki Telefoniczne http://www.pkt.pl/  Bisnode, Dun & Bradstreet http://www.bisnode.pl/  Kompass – firmy z Polski, Europy, świata http://pl.kompass.com/
 42. 42. 42 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – lokalne i regionalne – przykłady  Krakowskie Książki Telefoniczne (Kraków i województwo małopolskie) http://www.kkt.pl/
 43. 43. 43 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne, rejestry – branżowe – przykłady  Baza banków http://bazy.hoga.pl/banki.asp  Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (prowadzi Polska Federacja Rynku Nieruchomości) https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy  Katalog firm budowlanych http://www.firmybudowlane.pl/  Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej) http://www.uke.gov.pl/marta/?p=2#
 44. 44. Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy 44
 45. 45. Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKIE http://www.uke.gov.pl/marta/?p=2 45
 46. 46. 46 Firmy na świecie – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne  Central & Eastern European Directory On-Line http://www.ceebd.co.uk/ceebd/industdi.htm  Europages, the European Business Directory http://www.europages.com/, http://www.europages.net/  globalEdge – Company Directories http://globaledge.msu.edu/global-resources/company- directories  Hoover’s http://www.hoovers.com/  Kompass http://pl.kompass.com/en  ThomasNet http://www.thomasnet.com/ (Ameryka Północna)
 47. 47. 47 Organizacje pozarządowe, NGO  http://bazy.ngo.pl/
 48. 48. 48 Agendy i organy administracji publicznej, rządowe, samorządowe  Instytucje państwowe, ministerstwa, urzędy, parlamenty http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/adresy_www  Ministerstwo Rozwoju – Pojedynczy Punkt Kontaktowy – Wyszukiwarka instytucji i urzędów https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji  Wykaz urzędów skarbowych, izb celnych itp. w serwisie Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/adresy-izb-i-urzedow, http://www.finanse.mf.gov.pl/abc- podatkow/wyszukiwarka-teleadresowa1  Urzędy skarbowe http://bazy.hoga.pl/urzedy.asp
 49. 49. 49 Sądy  Adresy i obszary właściwości Wydziałów Gospodarczych KRS oraz oddziałów Centralnej Informacji KRS https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy- rejestr-sadowy/adresy/  Lista sądów powszechnych https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow- powszechnych/  Wykaz sądów prowadzących rejestr zastawów https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr- zastawow/wykaz-sadow-prowadzacych-rejestr-zastawow/  Baza miejscowości/kodów, z sądami odpowiednimi dla tych miejscowości http://bazy.hoga.pl/kody.asp
 50. 50. 50 RANKINGI W INFORMACJI O FIRMACH – POLSKIE I ZAGRANICZNE
 51. 51. 51 Rankingi przedsiębiorstw – polskie  Forbes 100 Największych Firm w Polsce http://www.forbes.pl/100-najwiekszych- firm-w-polsce- 2014,ranking,175066,1,1.html  Pięćsetka Polityki – Największe polskie przedsiębiorstwa 2012 i inne rankingi http://www.lista500.polityka.pl/
 52. 52. Forbes 100 Największych Firm w Polsce http://www.forbes.pl/100-najwiekszych-firm-w-polsce- 2014,ranking,175066,1,1.html 52
 53. 53. 53 Rankingi firm, organizacji – międzynarodowe, światowe  Gary Price's List of Lists http://searchenginewatch.com/sew/news/ 2065348/gary-prices-list-lists  Forbes http://www.forbes.com/lists/  Fortune http://fortune.com/rankings/
 54. 54. 54 DANE STATYSTYCZNE W INFORMACJI O FIRMACH (ORGANIZACJACH)
 55. 55. 55 Urzędy statystyczne w Polsce i na świecie  GUS http://stat.gov.pl/ – Liczba podmiotów w rejestrze REGON, http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr- regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/ – Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze- wyniki-finansowe/  Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat  Eures – Urzędy statystyczne, GUS – Urzędy statystyczne innych państw http://stat.gov.pl/linki/urzedy-statystyczne-innych- panstw-4696/
 56. 56. 56
 57. 57. 57 INFORMACJA O JUŻ NIEISTNIEJĄCYCH ZAKŁADACH PRACY
 58. 58. 58 http://sabinacisek.blogspot.com/2011/12/informacja -o-juz-nieistniejacych.html Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy ZUS http://www.zus.pl/default.asp?id=582&p=4 Dokumentacja osobowa i płacowa http://ewidencja.archiwa.gov.pl/, https://ewidencja. warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php Poradnik poszukiwacza, czyli jak znaleźć coś, co nie istniejehttp://danepotrzebneodzaraz.blogspot.com/
 59. 59. 59 INNE ŹRÓDŁA, INFORMACJA „POMOCOWA” DLA PRZEDSIĘBIORSTW
 60. 60. 60 Informacja o firmach typu B2B, oferty współpracy w skali międzynarodowej  Enterprise European Network http://www.een.org.pl/ – http://www.een.org.pl/index.php/nowa-baza-ofert-pod.html Partnership Opportunities Database – http://www.een.org.pl/index.php/przydatne-linki.358.html – http://www.een.org.pl/index.php/wyszukiwanie-ofert.html  Europejski Portal dla Małych Przedsiębiorców http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm
 61. 61. 61 Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą itp.  AIP Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości  KSU Krajowy System Usług http://ksu.parp.gov.pl/pl/doradztwo-biznesowe  PARP http://www.parp.gov.pl/  Pojedynczy punkt kontaktowy EUGO https://www.biznes.gov.pl/, zawiera też odnośniki do EUGO w innych krajach UE  Portale doradzające przy rejestracji firmy CEIDG  Firmy.net Baza wiedzy małych firm http://www.firmy.net/blog/
 62. 62. 62
 63. 63. 63
 64. 64. Bibliografia  Cisek, Sabina (2011 – ). Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering. http://sabinacisek.blogspot.com/  Materska, Katarzyna (2013). Jak szukać w oceanie informacji. Poradnik dla przedsiębiorców. Warszawa: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. 64

×