Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

My interaction with Dr Dabholkar

578 Aufrufe

Veröffentlicht am

My interaction with Dr Dabholkar

Veröffentlicht in: Bildung
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

My interaction with Dr Dabholkar

  1. 1. maI AnauBavalaolao Da^. naroMd` daBaaolakr AMQaEawa inamaU-lana saimatIcao saMsqaapk kayaa-Qyaxa Da^. naroMd` daBaaolakr yaaMcaI 20 Aa^gasT 2013 raojaI puNyaat inaGaR-Na h%yaa JaalaI. ha maharaYT/atIlaca navho tr AaMtrraYT/Iya patLIvarIla Qama-inarpoxa caLvaLIMsaazI ek maaoza AaGaat haota. %yaanaMtr ]saLlaolaa janaxaaoBaÊ tovhapasaUna Aatapya-Mt p`saar maaQyamaoÊ samaivacaarI saMGaTnaa va Aga`NaI samaaja kaya-kto- yaaMnaI maaMDlaolaoÊ Da^. daBaaolakr va ma.AM.ina.sa ivaYayaIcao mat ho AMSatÁ %yaaMcyaa kayaa-caI vyaaPtI AapNaasa dSa-ivato. Da^. daBaaolakraMnaI saMpUNa- AayauYyaBar naOitktaÊ ivavaok AaiNa iva&ana yaaMnaa AaQaar maanaUna f@t maanavatosaazI kaya- kolao. to Káyaa Aqaa-nao ek AaQauinak samaajasauQaark haotoÊ jao p`baaoQana AaiNa pirvat-naasaazIÊ Qamaa-MQatoiva$w AayauYyaBar laZt rahIlao. Da^. daBaaolakr va ma.AM.ina.sa.yaaMnaI sau$ kolaolao va saat%yaanao rabaivalaolao ik%yaok ]pËma Aaja maharaYT/ Saasanaatfo- caalaivalao jaat Aahot. jasaoÊ ‘pyaa-varNa pUrk gaNaoSaao%sava ­ ivasaija-t gaNaptI dana krNao’Ê ‘fTako mau@t idvaaLI’Ê ‘haoLI lahana kraÊ paoLI dana kra’ ho sava- ]pËma Káyaa Aqaa-nao iva&anaÊ pyaa-varNa AaiNa maanava yaaMcyaa sahjaIvanaasa saMbaaoQaIt krNaaro Aahot. yaat kaoTyaavaQaI $pyao f@t vaacaivalao gaolao nasaUna AitSaya maaOlyavaana Asao inasaga- va pyaa-varNaacao rxaNahI saaQalao gaolao Aaho. Aaja kaL badlalaa Aaho. ‘JaaDo laavaa JaaDo jagavaaÊ pyaa-varNa vaacavaa’ ASaI raYT/acaI garja Aaho. drvaYaI- maharaYT/at 15 to 20 laaK haoLyaa haotat. %yaat laaKao laakDo va laaKao paoLyaa jaLUna Kak haotat. caukIcyaa Qama-klpnaaMmauLo pyaa-varNaacaI hanaI haot Aaho. vaO&ainak dRYTIkaonaacyaa ABaavaamauLo AapNa BaartIya laaok jaIvanaatIla ivaivaQa p`SnaaMkDo Ait Baavainak dRYTIkaonaatUna pahtao. BaavanaaMcyaa AaharI gaolyaanao parMpairktocaa p`Baava vaaZtao. BaavanaaMnaa p`aQaanya doNaaáyaa kaya-ËmaaMtÊ ]%savaaMmaQyao AapNa saaroca dMga Asatao. pirNaamaI bahumaUlya vaoLÊ EamaÊ pOsaa p`caMD p`maaNaat vaayaa jaatao. SaaLa ka^laojamaQyao jarI maUlyaiSaxaNa idlao jaat Asalao trI yaa saaáyaaMvar $ZIÊ prMpraÊ Qaiama-k ivacaar maat krtanaa idsatat. saNaaMmauLo jarI saamaaijak eo@ya inamaa-Na haoNyaasa madt haoto ho Kro Asalao trIÊ saNa­samaarMBa saajaro krtanaa kalabaa( p`qaaMmauLo Aaplyaa samaajaacao Aaiqa-k nauksaana haoto. tsaoca pyaa-varNaacaIhI hanaI haoto. jyaa Aaplyaa doSaat AajahI 30 to 35 kaoTI baaMQava daird`ya roYaoKalaI jagatat toqao prMprocyaa naavaaKalaI AnnaQaanyaacaI va naOsaiga-k saMsaaQanaaMcaI naasaaDI prvaDNyaasaarKI naahI ha saMdoSa Da^@TraMnaI tLagaaLapya-Mnt paohaocaivalaa. Da^. daBaaolakr yaaMnaI sqaapna kolaolaI ma.AM.ina.sa. hI saMGaTnaa gaolaI daona dSakaMhUnahI AiQak kaL maharaYT/at p`BaavaIpNao kama krt Aaho. vaO&ainak dRYTIkaonaacaa p`saarÊ SaaoYaNa va idSaaBaUla krNaaáyaa AMQaEawaMnaa ivaraoQaÊ Qamaa-caI kRtISaIlaÊ kzaor va ivaQaayak icakI%saaÊ vyaapk pirvat-na va p`baaoQana yaa t%vaaMvar AaQaairt tsaoca pUNa-tÁ BaartIya GaTnaocyaa caaOkTIt saimatI kama krto. SaaMttamaya va sanadSaIr maagaa-nao p`baaoQana va saMGaYa- k$na ivavaokvaadI samaajainamaI-tIsaazI p`ya%naSaIla AsalaolaI hI ek janacaLvaL Aqavaa ek AagaLovaogaLo janasaMGaTna Aaho. maharaYT/at 230 hUna AiQak SaaKaÊ ivakoMd`It kaya-pwtIÊ yauvakaMcaa maaozyaa p`maaNaat paizMbaa va sahBaagaÊ inaNa-ya p`ËIyaa bahumatanao naahI tr ekmatanaoÊ sava- jaatIQamaa-MtIla vya@tIMcaa sahBaaga va naotR<va AsalaolaI hI caLvaL kaoNatohI SaasakIya Anaudana vaa doSaI­ivadoSaI fMDIMga iSavaaya kaya-rt Aaho. AMQaEawa inamaU-lanaacao kaya- caalaU Jaalao %yaavaoLI bauvaabaajaI BaUt BaanaamatI jaadUTaoNaa ASaa gaaoYTIMcyaa ivaraoQaat laZNaarI pirvat-naalaa pUrk pNa duyyama caLvaL
  2. 2. yaadRYTInao samaItIlaa paihlao jaa[-. maagaIla 25 vaYaa-Mt hI vaaTcaala AMQaEaMwaMcao inamaU-lana ­ Saas~Iya ivacaar pwtI ­ vaO&ainak dRYTIkaona ­ Qama-icakI%saa ­ Qama-inarpoxata ­ ivavaokvaad yaa maagaa-MnaI hLUhLU pNa inaiScatpNao pirvat-naacaa mau#ya Baaga banaNyaasaazI maaga-ËmaNa krIt Aaho. yaat saimatI va kaya-kto- jarI sadsadivavaokacyaa saahayyaanao jagaU AaiNa vaagaU [cCIt Asalao trIhI dova AaiNa Qamaa-cyaa saahayyyaanao jao inatInao vaagatat %yaaMcyaaba_la yaaMnaa Aadr Aaho. ivavaokI vya>I GaDivaNao va ivavaokI samaajaacaI inamaI-tI krNao hoca saimatIcao Qyaoya Aaho. hI saMGaTnaa sava- p`karcyaa AhMkarI Aismatocyaa pilakDo jaa}na kama krNaarI saMGaTnaa Aaho. saMaskRitkÊ Qaaima-k va [tr dhSatvaadalaa AihMsaa%mak pwtInao p`itiËyaa dot maanavatavaadakDo jaaNyaacaI QaDpD ma.AM.ina.sa. krto Aaho. yaa QaDpDIcao yaSa mhNaUna Anaok AaSaadayak GaTnaa GaDtanaa idsat Aahot. jasao cama%kar krNaaáyaa bauvaabaabaaMnaa ma.AM.ina.sa.caI jarba vaaTto. bauvaabaajaIlaa fsalaolao laaok iQaTa[-nao puZo yao}na ma.AM.ina.sa. caI madt Gao} laagalao Aahot. ma.AM.ina.sa.cyaa p`baaoQanaaMcaI dKla Gao}na p`saarmaaQyamao bauvaabaajaIcaa pda-faSa k$ laagalaI Aahot. pyaa-varNa rxaNaacyaa xao~at ma.AM.ina.sa.nao kolaolao kaya- kaOtukaspd Aaho. ma.AM.ina.sa.nao ivavaok vaaihnaIWaro yauvakaMnaa ivavaokI AacarNa Aa%masaat k$na vya>Ima<va ivakasaacyaa vaaTovar naoNyaacaa p`ya%na caalaivalaa Aaho. maharaYT/atIla Anaok mahaivaValayaaMt ivavaokvaaihnaItUnaÊ t$Naa[- vyasana va Anaaraogya tsaoca caUkIcyaa Aismata yaaMpasaUna dUr rahtanaa idsat Aaho. iSaxaNa xao~at vaO&ainak dRYTIkaona yaavaa va iSaxaNaat ivavaokvaadI maUlyao yaavaIt yaasaazI p`saarmaaQyamaMÊ iSaxaNacaalak va iSaxak yaaMcyaa sahkayaa-tUna ma.AM.ina.sa. jaI QaDpD krIt Aaho itlaa caaMgalaa p`itsaad imaLt Aaho. Anaok bauvaabaabaaMcyaa BajanaI laagalaolyaa maM~yaaMcaI prMpra Asalaolyaa saV kaLat sauwa sa%ya saa[-baabaaMcyaa maR%yaUnaMtr maharaYT/ sarkar kDUna kuzlaahI Saaok saMdoSa pazvaNyaat Aalaa naahIÊ ha ma.AM.ina.sa. cyaa caLvaLIcaaca ek p`Baava haota. ASaa AMQaEawa inamaU-lanaasaazI va maanavatosa pUrk kaya- krNaaáyaa Da^. daBaaolakraMcaa va %yaaMcyaa QyaoyavaoDyaa sahkaáyaaMcaa sahvaasa maagaIla kahI vaYaa-MpasaUna maI AnauBavat Aaho. %yaatIlaca kahI p`saMga [qao namaUd krt Aaho. Da^. daBaaolakraMcaI maaJaI pihlaI BaoT caar vaYaa-MpUvaI- Ailabaaga yaoqao JaalaI. inamaI<a haoto ma.AM.ina.sa.cyaa Ailabaaga SaaKonao Aayaaoijat kolaolao Da^@TraMcao vyaa#yaana. Da^@TraMcao p`isawI valayaÊ Saalaoya jaIvanaapasaUna AapNa vaacalaolao %yaaMcao pazyapustkaMtIla QaDo yaa savaa-Mcaa pgaDa maaJyaa manaavar [tka haota kIÊ kaya-Ëma farca Bavyaidvya AsaNaar Asao malaa vaaTt haoto. prMtu p`%yaxaat kaya-Ëma AitSaya saaQyaa pwtInao Jaalaa. kuzlyaahI p`karcaa baDojaava krNaara svaagat samaarMBaÊ AaoLK Aqavaa AaBaar p`dSa-na Jaalao naahI. maI sauwa [MTrnaoTvar paihlaolyaa faoTaoja mauLoca daBaaolakraMnaa AaoLKU Saklaao. kaya-Ëma jarI saaQaaca Asalaa trI %yaacao vaOcaarIk maUlya AfaT haoto. Káyaa Aqaa-naoÊ kaya-Ëma ha ivacaaraMcao Aadanap`danaÊ pirvat-na va p`baaoQana krNaara haota. kaya-Ëmaacaa bahutaMSa vaoL ha yaaca hotUsaazI vaaprlaa gaolaaÊ ho AnauBavaNyaacaI maaJyaa AayauYyaatIla tI pihlaIca vaoL. kaya-ËmaanaMtr ek kaya-k%yaa-cyaa GarI BaaojanaacaI vyavasqaa kolaI haotI. tIsauwa saimatIcyaa sava- t<vaManaa SaaoBaola ASaIca haotI. p`%yaok kaya-k%yaa-p`maaNaoca daBaaolakrsauwa svayaMsaovaa yaa t<vaacaa AvalaMba krt haotoÊ AgadI taT vaaZNyaapasaUna to taT GaasaUna QauNyaapya-Mt. baOzk vyavasqaa sauwa BaartIya pwtIcaI haotI. daBaaolakr svatÁ maaJyaa saaobatca basalyaa karNaanao tao Aamacaa pihlaaca saMvaad va taoMDAaoLK haotI Asao mhNata yao[-la. ekMdr pihlyaa BaoTItca ‘ baaolao tOsaa caalao ’ yaa sva$pacaI Cap Da^@Tr va %yaaMcyaa kaya-k%yaa-MnaI maaJyaavar paDlaI.
  3. 3. eka KoDogaavaatIla ivaVaqyaa-pasaUna to Saas~& haoNyaapya-MtcaI maaJaI vaaTcaala yaaivaYayaI Da^@TraMnaa farca Aa%maIyata va Aadr haota. %yaamaULo %yaanaMtr Da^@TraMsaaobat Anaok BaoTIgaazIÊ cacaa-Ê ivacaar­ivanaImaya va dUrQvanaI saMpk- Jaalao. ASaaca eka kaya-ËmaasaazI Da^@Tr Panavaola maQyao Aalao haoto. kdaicat KUp vaYaa-MpUvaI- Jaalaolyaa Da^. EaIrama laagaUMcyaa vyaa#yaanaanaMtr pnavaola maQyao jaahIr vyaa#yaanaasaazI yaoNyaacaI Da^@TraMcaI hI pihlaIca vaoL. vaatavarNa KUpca tMga haoto. Da^@Tr mauLI ]trlaoca to Aamacyaa T/sTcyaa Aa^ifsalaa. %yaanaMtr yaasaMbaMiQat paoilasa AaiNa [tr kayadoSaIr baabaI AnauBavaNyaacaI tI maaJaI pihlaIca vaoL. SaovaTI Da^@TraMcao vyaa#yaana Jaalaoca. yaa sava- pirisqatIt Da^@Tr va kaya-kto- yaaMcyaa saMyamaÊ icakaTI va kayadoSaIr baabaIMcaI saKaola maaihtI yaa sava- gauNaaMcaa AnauBava Aalaa. %yaanaMtr pnavaolamaQyao Da^@Tr va ma.AM.ina.sa. cao baroca kaya-Ëma Jaalao. %yaasa samaivacaarIÊ puraogaamaI pnavaolakraMnaI BarBa$na p`itsaad idlaa. SaaMitvana ­ naoroÊ pnavaola hI sauwa ek samaivacaarI va puraogaamaI saMsqaa. yaoqao ma.AM.ina.sa. cyaa Anaok saBaa va iSaibaro JaalaI Aahot. ivaSaoYatÁ kaya-kta- p`iSaxaNa iSabaIr. yaamaQyao Da^@TraMcaa sahBaaga Asaayacaaca. yaa iSabaIraMcaa ]_oSa ivavaokI va saujaaNa kaya-kto- AaiNa naagairk GaDivaNao ha Asaayacaa. yaa iSabaIraMtga-t vaO&ainak dRYTIkaonaÊ Eawa­AMQaEawaÊ ivavaokvaadÊ vyasana va vyasana mau@tIÊ mana va manaacao AajaarÊ sap-iva&anaÊ bauvaabaajaI va samaajaÊ flajyaaoitYaÊ saimatIcaI kaya-p`NaalaI va ]_IYTo yaaMvar Da^@Tr va %yaaMcao AnauBavaI sahkarI svaAnauBavaavar AaQaairt maaga-dSa-na krIt. yaat KgaaolaSaas~ va flajyaaoitYa yaavarIla vyaa#yaana hI maaJaI jabaabadarI Asao. Da^@TraMnaI maaJaI jaovaZI vyaa#yaanao eoklaIÊ %yaa p`%yaok vyaa#yaanaanaMtr AitSaya mah<vapUNa- ASaa saUcanaa va forbadla %yaaMnaI saucaivalao. haca AnauBava p`%yaok kaya-k%yaa-caa Asaola. yaa savaaM-maagao Da^@TraM caI Apoxaa hIca haotI kIÊ %yaaMcyaa zayaI AByaasa va AnauBavaanao Aalaolaa AsKilatpNaa p`%yaok kaya-k%yaa-maQyao yaavaa. ASaIca ek mah<vapUNa- BaoT mhNajao naagaaozNao yaoqaIla ‘p`orNaa maoLavaa’. yaa maoLavyaatIla Ainavaaya- ]pisqatI ba_la baaolatanaa Da^@Tr sahjaca mhNaalao haoto kIÊ ‘Asao samajaa kI ha tumacyaa lagnaacaa idvasa Aaho. jasao p`%yaokjaNa Aaplyaa lagnaalaa ]pisqat rahtaoca tsaoca ma.AM.ina.sa. cyaa ‘p`orNaa va Aavhana’ maoLavyaalaa p`%yaok kaya-k%yaa-nao ]pisqat rhavao.’ p`orNaa maoLavyaatIla daBaaolakraMcao BaaYaNa ho AitSaya saMixaPt sva$pat maaMDlaolaa saimatIcyaa maagaIla f@t ek vaYaa-Mcyaa kamaacaa AaZavaa haota. trIsauwa ho BaaYaNa puropur ek tasa caalalao. ha AaZavaa pUNa-tÁ maM~maugQa krNaara va AitSaya p`orNaadayaI haota. yaava$naca daona dSakaMhUnahI AiQak kaL satt navanavaIna pirvat-naacao va p`baaoQanaacao ]pËma rabavat Asalaolyaa yaa caLvaLIcyaa kayaa-caI vyaaPtI sahja laxaat yaoto. p`orNaa maoLavyaat gat AazvaNaIMnaa ]jaaLa dot Da^@Tr mhNaalao kIÊ caLvaLIcyaa sau$vaatIcyaa kaLat jaovha to saataáyaat tIna idvasaaMcaI vyaa#yaanamaalaa Gaot haotoÊ tovha ek vayaskr gaRhsqa pihlyaa raMgaot basaUna ina%yanaomaanao manaapasaUna dad dot vyaa#yaana eokt. prMtu vyaa#yaanaacyaa samaaraopacyaa idvaSaI yaaca gaRhsqaaMnaI daBaaolakraMnaa p`omaacaa sallaa dot saaMgaItlaoÊ “ Balao tU saaMgataosa to sava- yaaogya Aaho. AgadI hoca maI maaJyaa kuTUMbaalaa maagacao 40 vaYao- saaMgat Aalaao Aaho. prMtu badla nasalyaasaarKa Aaho. tovha tU sauwa (a laYkracyaa Baakáyaa Baajaayacao saaoDUna Da^@TrkIcyaa p`itYzocyaa va caaMgalaI imaLkt Asalaolyaa vyavasaayaakDo prt vaL.” prMtu Da^@TraMnaI icakaTI saaoDlaI naahI va Aaja %yaaMnaI laavalaolyaa ma.AM.ina.sa. cyaa raopTyaacao jyaap`karo 200 hUnahI AiQak SaaKa Asalaolyaa vaTvaRxaat $paMtr Jaalao AahoÊ to na@kIca p`orNaadayaI Aaho. eKaVacaI icakaTI AnaokMacaI p`orNaa kSaI banaU Sakto yaacaa ha ]<ama daKlaa Aaho.
  4. 4. jaanaovaarI 2012 maQaIla ek GaTnaa Aazvato. idllaIlaa jaaNyaasaazI maI sakaLI 6Á30 vaajata mauMba[- ivamaanatLavar paohaocalaaoÊ taoca Da^. daBaaolakraMcaa faona Aalaa. kuzlaIhI [tr caaOkSaI na krta Da^@TraMnaI mau_yaalaaca hat Gaatlaa va ivacaarlao kIÊ ‘SanaI ga`h saQyaa kaoNa%yaa tarkasamaUhat AahoÆ’ yaa p`Snaamaagao Da^@TraMnaa maaiht AsalaolaI maaJaI KgaaolaSaas~acyaa &anaacaI paSva-BaUmaI AsaavaI. sattcyaa AakaSa inairxaNaamaULo maI Da^@TraMnaa SanaIcao AakaSaatIla AcaUk sqaana kLivalao. Da^@TraMcyaa SanaI ivaYayak sava- SaMkaMcao inarsana k$na AiQak Kaolaat caaOkSaI kolaI AsataÊ Da^@TraMnaI saivastr tpSaIla saaMgaItlaaÊ jaao puNyaat rahNaaáyaa A$Na palakr va %yaaMcyaa kuTuMbaavar AaoZvalaolyaa Aap<aIsaMdBaa-t haota. %yaa vya>Inao jyaaoitYaacyaa AaharI jaa}na naOraSya AaoZavaUna Gaotlao. %yaatUnaca AaplaI p%naI va maulaaMcaI h%yaa kolaI va svatÁlaahI saMpivalao. Saas~acyaa naavaaKalaI faofavat caalalaolyaa jyaaoitYa yaa AMQaEawocao ho kuTuMba baLI zrlao. maaJyaasaar#yaa saamaanyaalaa maa~ Da^@TraMnaa %yaaMcyaa saMpka-t Asalaolyaa p`%yaok vya@tIcaI iktI KDanaKDa maaihtI Asato (acaI samaja imaLalaI. yaanaMtr idGa-kaL laxaat rhavaI ASaI ek GaTnaa mhNajao ma.AM.ina.sa.cao rajyastrIya nava[cCUk kaya-kta- p`iSaxaNa iSabaIr. jao id. 8 to 10 jaUna 2012 drmyaana kuYzraoga inavaarNa samaItIÊ SaaMitvanaÊ naoro yaoqao Jaalao. iSabaIr savaa-qaa-nao yaSasvaI Jaalao karNa ho iSaibar Qamaa-MQa Sa@tIMvar GaTnaa%mak maagaa-nao ivajaya imaLvata yaotao ha Aa%maivaSvaasa kaya-k%yaa-Mnaa do}na gaolao. GaDlao Asao kI Ê kuzlyaahI Qamaa-MQa saMGaTnaocao naava puZo na krta ivaraoQaI saMsqaaMnaI sqaainak ga`amasqaaMcyaa naavao va madtInao SaaMitvana saar#yaa puraogaamaI saMsqaovar dbaava AaNaUna iSabaIr ]QaLUna laavaNyaacaa p`ya<na kolaa. Da^. daBaaolakrManaI SaaMitvana ivaSvast kimaTIcao AQyaxa nyaayamaUtI- caMd`SaoKr Qamaa-iQakarI yaaMcyaaSaI faonavar cacaa- tr kolaIca prMtu p~ ilahUna samaItIcaI BaUimakahI maaMDlaI va iSabaIr naakarlyaasa SaaMitvanamaQyao tIna idvasa ]paoYaNaasa basaU Asao saaMgaItlao. ASaa p`karcyaa sanadSaIr AihMsaa%mak sabaL paizMbyaamauLo va kaya-k%yaa-Mcyaa maohnatImauLo 81 nava[cCUk kaya-k%yaa-Mcao iSabaIr vyavaisqatpNao par pDlao. yaat Da^@TraMcaI dUrdRYTIÊ sanadSaIrÊ AihMsaa%mak maagaa-varIla ivaSvaasaÊ yaaojanaabaw inayaaojana va kaya-k%yaa-Mnaa sabaL pazIMbaa doNyaacaI p`vaR<aI AnauBavaNyaasa imaLalaI. var namaUd kolaolyaa Anaok saMGaTnaa%mak baabaI AaiNa p`saMga yaa vyaitir> vaOya>Ik patLIvarhI Da^@TraMsaaobat cacaa- haot Asao. malaa svatÁlaa Kup idvasaaMpasaUna baocaOna krIt Asalaolaa p`SnaÊ ek idvasa maanasaima~ ivaYayak p`iSaxaNa iSabaIr saMpvaUna DaoMibavalaIva$na pnavaolalaa yaot Asatanaa maI Da^@TraMnaa ivacaarlaa. Kro tr ha p`Sna navhtaÊ tr svatÁcyaa CaoToKanaI AnauBavaaMnaMtrcaI vyaqaa haotI. maI ivacaarlaoÊ “ Da^@TrÊ ma.AM.ina.sa. va SaokDao kaya-kto- tsaoca Anaok samaivacaarI saMGaTnaa vaYaa-nauvaYao- AMQaEawa va bauvaabaajaI yaaMcyaa ivaraoQaat kaya-rt AsatanaahI hvaa tovaZa pirNaama samaajaat AaiNa jyaa GaTkaMsaazI AapNa kaya-rt Aahaot %yaa GaTkaMmaQyao idsat naahI. ASaa pirisqatIt yaa kamaasaazI svayaMp`orNaa kSaI imaLvaavaIÆ” tovha Da^@Tr mhNaalao kIÊ maagaIla Anaok vaYaa-Mcyaa AnauBavaaMt %yaaMnaa ho jaaNavato Aaho kIÊ Saasana drbaarI maga to sanadI AiQakarI Asaaot naahItr maM~IÊ ma.AM.ina.sa. caI ]_IYTo va kaya-p`NaalaI yaMaivaYayaI idvasaoMidvasa Aadr vaaZt Aaho. yaa vyaitir> ma.AM.ina.sa.cyaa kamaacaI dKla AaMtrraYT/Iya patLIvarhI GaotlaI jaat Aaho. ]da. AmaoirkotIla maharaYT/Iya fa}MDoSanacaa ‘dSakatIla savaao-<ama kaya-kta-’ mhNaUna %yaaMnaa imaLalaolaa purskar va raoK r@kmaÊ jaI Aqaa-tca Da^@TraMnaI saimatIsaazIca svaIkarlaI. tsaoca jama-naIhUna Rationalist Movements in India yaa ivaYayaavar Da^@TroT krNyaasaazI Aalaolyaa jaa^na @laak yaanao ma.AM.ina.sa. cyaa saMGaTnaa%mak kma-kuSalatoivaYayaI kaZlaolao ivaSaoYa gaaOraovaaodgaar. ASaap`karo sakara%mak
  5. 5. ivacaarsarNaIÊ inaircC va inasvaaqaI- svaBaava ho Da^@TraMcao gauNa p`%yaok kaya-k%yaa-laa kuzlyaahI pirisqatIt p`orNaadayaI zrt. Da^@Tr ho sakara%mak va AaSaavaadI naotR<vaacao p`itk haoto. to naohmaI mhNaayacao kIÊ samaajaat AMQaEawa$pI AMQaar Aaho ho maanyaÊ prMtu jaovaZyaa p`maaNaat AMQaar Aaho %yaahIpoxaa ik%yaok pTInao AMQaaracaa baBa`a AiQak Aaho. karNa Asao BaasavaNyaamaQyao AnaokaMcao vaOya>Ik svaaqa- laplaolao Aahot AaiNa mhNaUnaca sava- kahI saMplao Aaho Asao BaasaivaNyaat ho laaok iËyaaSaIla Asatat. prMtu sagaLM kahI saMplaolaM naahIÊ yaamaQyao ivaSvaasa AsaNaaro qaaoDofar laaok mhNajao ma.AM.ina.sa.va %yaaMcao samaivacaarI kaya-kto- Aahot. yaasaazI to sauroSa BaTaMcyaa yaa AaoLIMcaa ]llaoK krtatÊ ‘ k$ naka evaZyaat icaMta praBavaacaIÊ rNaat Aahot JauMjaNaaro AjaUna kahI.’ KrMca AMQaEawa inamaU-lana hI f@t p`baaoQanaacaI va pirvat-naacaI caLvaL naahI tr saMGaYaa-caI sauwa Aaho. Aqaa-tca vaOcaarIk saMGaYaa-caI. trIsauwa Da^@Tr gamatInao naohmaI mhNaayacao kIÊ maaNaUsa ha ‘ivacaar krNaara p`aNaI’ nasaUna ‘ivacaar k$ SakNaara p`aNaI’ Aaho AaiNa %yaacyaa caakaorIbaw AayauYyaat Sa@ya tovaZM ivacaar krNyaacaM tao TaLtao. ‘ivavaok’ yaa SabdacaI %yaaMnaa pTlaolaI faoD saaMgatanaa to mhNaayacao kIÊ iva ­ ha ivacaaraMcaa AahoÊ vao ­ ha saMvaodnaSaIla manaalaa jaaNavaNaaáyaa samaajaacyaa vaodnaocaa AahoÊ tr k ­ ha samaajaalaa vaodnaa va Aivacaarmau@t krNyaacyaa Qyaoyaapya-Mt naoNaaáyaa kma-kuSalatocaa Aaho. ‘cama%kar saadrIkrNa’ ho ma.AM.ina.sa.cyaa caLvaLItIla p`baaoQana maaoihmaocao balasqaana Aaho. kuzohIÊ kaoNa%yaahI vayaatIlaÊ qaratIla Eaao%yaaMnaa %yaamauLo ivacaar p`vaR<a krta yaoto. vaO&aainak dRYTIkaona jaagaRt krta yaotao. samaItIcyaa kayaa-sa laaokaMnaa jaaoDUna GaoNyaasa AnaukUlata inamaa-Na haotoÊ Asao to kaya-k%yaaM-sa AavajaU-na saaMgat. ‘p`qaaÊ prMprosaazI janatocyaa kYTacaa pOsaa sarkar vaaprtoca ksaaÆ’ ha %yaaMcaa sarkarlaa ivacaarlaolaa naohmaIcaa p`Sna haotaÊ Balao tao kuMBa maoLa Asaao naahItr [tr kuzlaahI Qaaima-k ]%sava Aqavaa AnauYzana Asaao. va`tvaOklyaaMbaabat %yaaMnaI kolaolaI icakI%saa AitSaya kalasausaMgat va ivacaarI manaalaa AMtmau-K krNaarI haotIÊ yaat vaTsaaiva~IÊ hrtailakaÊ lagnaat Axata mhNaUna vaaprlaolao taMdULÊ ]pasa tapasa [. sava- gaaoYTIMcaa samaavaoSa haota. samaajaalaa maanaisak gaulaamaigarIUna baahor kaZNao ho p`%yaok BaartIya naagairkacao GaTnaonao saaMgaItlaolao kt-vya Aaho. It is duty of each Indian citizen to promote scientific temperament, spirit of enquiry and reform as well as humanism, mhNajaoca p`%yaok BaartIya naagairkanao vaO&ainak dRYTIkaonaÊ SaaoQak bauwIÊ Qama-sauQaarNaa AaiNa maanavatavaad yaaMcaa ivacaarÊ p`saar AaiNa AMgaIkar kolaaca paihjao. ma.AM.ina.sa. sauwa yaaca baabatIt p`ya<naSaIla Asato. mhNaUnaca Aaja naa ]VaÊ ]iSara naa lavakrÊ kmaI AiQak vaoL laagaola trI SaovaTI ivajaya saimatIcaaca haoNaar Aaho. karNa ‘ sa%yaÊ samataÊ ivavoak va iva&ana ’ samaItI va kaya-k%yaa-Mcyaaca baajaUnao Aaho. prMtuÊ ‘ laaoga maorI baat saunaoMgao ja$rÊ laokIna maoro marnao ko baad ’ AsaM GaDU nayao AsaM %yaaMcyaa SaOlaIt to naohmaI saaMgat. pNa GaDlaM maa~ AgadI tsaMca. SaovaTI AapNa ho ivasarta kamaa nayaoÊ kI Aaja AapNa jao saurixatÊ Aaramadayak AayauYya jagat Aahaot tI iva&anaacaI Aaplyaalaa imaLalaolaI doNagaI Aaho. jao iva&anaca mauLI Saas~& AaiNa samaaja sauQaarkaMcaI doNagaI Aaho. Da^. daBaaolakr ho p`baaoQanaÊ pirvat-naÊ iva&ana AaiNa vaO&ainak dRYTIkaonaanao Baarlaolao vya>Ima%va haoto. jaadUTaoNaa AaiNa AMQaEawaMiva$w jaao kayada to AaNaU [icCt haotoÊ to yaacaoca ek Vaotk haoto. parMpairk vat-na va ivacaaraMcaa pgaDa maanavaI manaavar hjaarao vaYaa-MpasaUna Aaho. %yaasa samaajamaanya Asao Qamaa-cao AiQaYzana Aaho. mhNaUnaca yaaMcyaa p`BaavaatUna inamaa-Na JaalaolaI maanaisak gaulaamaigarI hI AiQak Gaatk Aaho. karNa rajakIya va Aaiqa-k gaulaamaigarItIla
  6. 6. SaaoYaNa spYT idsato. %yaaiva$w p`baaoQana va saMGaYa- hao} Saktao. AgadI naomako yaacyaa ]laT maanaisak gaulaamaigarI ba_la Asato. hI gaulaamaigarI svaIkarNaaáyaaMnaa tI saaoyaIcaI va sauKkark vaaTto. itcao samaqa-naÊ saMrxaNaÊ saMvaQa-na va ]da<aIkrNa kolao jaato. jyaamauLo saMGaYa- AvaGaD banatao. nausa%yaa p`baaoQanaanao tao laZta yaot naahI. %yaalaa svatM~ ivacaarÊ inaBa-ya maanasa va naOitktocao Baana tr laagatoca laagato. mhNaUnaca ma.AM.ina.sa. cao ba`Idvaa@yaca mauLI ‘iva&ana­inaBa-yata­inatI’ Asao Aaho. Da^@TraMcyaa h%yaonao ho na@kIca spYT haot Aaho kIÊ 1947 laa Aaplyaalaa jao svaatM~ya imaLalao to f@t rajakIya svaatM~ya haoto. AajahI Baart AaiMNa bahutaMSa BaartIya maanaisak svaatM~yaapasaUna vaMicat Aahot. jaaopya-Mt p`%yaok BaartIyaÊ yaa maanaisak gaulaamaigarItUna mau@t haot naahI taopya-Mt Aaplyaa doSaacaM rajaikya svaatM~ya sauwa Qaao@yaatca rahIla. ivaivaQatonao naTlaolyaa yaa doSaacaa p`%yaok naagairkÊ maanaisak svaatM~yaacao mah%va samajaUna Gao}na Da^@TraMnaI maaMDlaolyaa ivacaaraMvar AMmala krola va %yaaMnaI sau$ kolaolyaa laZyaat svayaMp`orNaonao saamaIla hao[-laÊ hIca Da^@TraMnaa KrI AadraMjalaI zrola. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×