SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 29
PLA D’AUTONOMIA

  Febrer 2012
         1
L’AUTONOMIA DE CENTRES
Andreas Schleicher, responsable de l’informe PISA, ha assenyalat que:
 ∗L’autonomia no suposa que cadascun dels centres faci el que vulgui, sinó
 marcar uns objectius i deixar en mans del centre la flexibilitat necessària
 per aconseguir-lo amb el suport necessari.
 ∗Són els centres els que han de considerar les distintes alternatives
 possibles per aconseguir un ensenyament de major qualitat per a tots els
 seus alumnes.
 ∗Una vegada escollida l’alternativa que es considera més adequada, s’ha
 de negociar i acordar amb l’Administració educativa perquè hi hagi un
 treball comú i, un suport i una avaluació constant.
 ∗Aquelles escoles que desenvolupen amb rigor un projecte educatiu
 d’aquestes característiques, que s’orienta a tots els seus alumnes i en què
 s’implica la seva comunitat educativa, han de formar part, sens dubte, del
 col·lectiu d’«escoles d'èxit»

                             PMQCE SGQCE 2009
                                       2
L’AUTONOMIA DE CENTRES
“Els centres educatius disposen d’autonomia. En
l’exercici d’aquesta autonomia, el seus ò rgans de
govern poden:
• fixar objectius addicionals
• definir estratè gies per assolir-los
• organitzar el centre
• determinar els recursos necessaris
• definir els procediments per aplicar el PROJECTE
EDUCATIU”      Llei d'Educació de Catalunya, Títol VII


           Decret d’ Autonomia

                                3
PLA D’AUTONOMIAUn Pla d’Autonomia és un acord que es signa entre el
Departament d’Ensenyament i el centre educatiu amb
el objectiu de millorar la qualitat del servei que s’ofereix
als usuaris
                              4
PLA D’AUTONOMIA          (Acord)1. Planificació Estratègica
 1.1 Plantejament institucional
 1.2 Diagnosi: AGD, DAFO
 1.3 Mapa estratègic
 1.4 Desplegament d’activitats
 1.5 Sistema d’informació. Indicadors


2. Marges d’autonomia i de singularització
3. Recursos addicionals
4. Sistema d’informació a la comunitat
5. Rendició de comptes                       5
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
              6
UN PLA ESTRATÈGIC RESPON A:

     Qui i com som?
       On som?     On volem arribar?   Com podem aconseguir-ho?     Què necessitem?                PMQCE SGQCE 2009  7
Quí i Com Som ?     PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL


     MISSIÓ                VISIÓ
La raó de ser de l’organització     És el futur de l’organització
 Respon a les preguntes           Respon a les preguntes


-  Qui som?             - Què i com voler ser d’aquí a X anys?
-  A què ens dediquem?       - A què ens dedicarem?
-  En què ens diferenciem?     - En què ens diferenciarem?
-  Per a qui fem el que fem?    - Per què i per a qui treballarem?
-  Com ho fem?           - Com ho farem?


                V ALORS
  - En quins valors ens basarem?

  - Quins valors respectem?
                                          8
                                PMQCE SGQCE 2009
On Som?     Avaluació Global Diagnòstica (AGD ) i DAFO  AGD      Inspecció              DAFO centre
                      Amenaces     Oportunitats
Conté les valoracions i judicis sobre els
continguts avaluats (context, resultats,
processos d’aula i de centre, recursos)
referits a:
                      Debilitats    Fortaleses
       punts forts / febles
       propostes de millora
                              PMQCE SGQCE 2009  9
Amenaces                              Oportunitats
                                  1.- PEE amb implicació de diferents institucions en la realitat
1.- Població tancada amb certa imatge negativa.
                                  educativa.


                                  2.- La incorporació de les TIC a l'ensenyament és una oportunitat
2.- Models familiars inestables.
                                  de millora.


3.- Index elevat de famílies amb baix nivell d'aspiraciódel futur
                                 3.- Treball en xarxa escolar i amb els serveis de la localitat.
per als seus fills.


4.- Excesius canvis promoguts per les institucions educatives,   4.- Existència d'estudis que ajuden a reconèixer les causes dels
sense temps per consolidar el que es va fent.            problemes que hi ha a la localitat.


                                  5.- Millora de l'entorn urbà en els darrers anys amb un increment
5.- Manca de models culturals i socials positius envers l'estudi.
                                  notable d'equipaments i serveis.


                                  6.- Situació econòmica difícil que evidencia la importància de la
6.- Baix nivell sociocultural i econòmic de les famílies.
                                  formació pel posterior èxit laboral.


                                  7.- Bona relació amb les diferents institucions, serveis i
7.- Escassíssim ús del català a la població.
                                  professionals de la localitat.
Fortaleses                             Debilitats

1.- Centre dinàmic adscrit a moltes activitats i programes.     1.- Baixos rendiments acadèmics.


                                  2.- Existència d'un grup de famílies que no s'impliquen prou o bé
2.- Direcció molt implicada.
                                  gens en l'educació.


3.- Capacitat d'adaptació al canvi per desenvolupar nous
                                  3.- Famílies amb poques expectatives d'èxit escolar pels seus fills.
projectes.


                                  4.- Dificultats per consolidar la formació del professorat per canvis
4.- Bona imatge del centre entre la població.
                                  en la plantilla.

5.- Existència d'un grup de mestres amb experiència i
                                  5.- Existència d'un grup d'alumnes amb poca motivació per
implicació en la seva tasca professional, amb un sentiment de
                                  l'estudi.
pertinença al centre que es valora com a motor de canvi.

                                  6.- Certes dificultats per orientar el debat sobre la proposta
6.- Bona dotació material i d'instal•lacions al centre.
                                  metodològica.


                                  7.- Existència d'un grup d'alumnes amb comportaments disruptius
7.- Una AMPA molt col•laboradora i amb iniciatives de millora.
                                  que propicien els conflictes entre alumnes.


                                  8.- Més exigència d'intervenció educativa perquè hi ha molts
                                  alumnes amb necessitats educatives especials.                                                                      10
On volem arribar?  Objectius i Estratègies
 AGD   Inspecció

               Objectius
               i Estratègies
 DAFO centre

                        11
12
PMQCE SGQCE 2009
Com hi podem arribar?         Activitats


                 visió

 Objectius
         O1       O2                         On
                     Inicial  any1  ....
 socials i
 d’escola


 Estratè gies  E21       E22                        E2...


Activitats
   (cost
         A221      A222                     A22...
 estimat)
             osac                  PMQCE SGQCE 2009  13
CURS: 2008-2009
OBJECTIU
              millorar els resultats educatius                            Codi:
ESTRATÈGIC 1
                                                          PONDERACIÓ 50 %
Descripció: Assegurar l'èxit escolar de l'alumnat amb una diversificació d'estratègies i metodologies per tal d'atendre de
manera eficient la diversitat que presenta el centre. Per avançar en l'èxit escolar cal, però, una bona implicació de l'alumnat i
del professorat. El treball en equip del professorat és bàsic per a reexir en la tasca docent.
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinador pedagògic i equip de coordinació
                                ESTRATÈGIES

1.1   Millora dels resultats educatius: assoliment de les competències bàsiques


    Potenciació de l'acció tutorial: seguiment i orientació de l'alumnat , millora del tractament de la diversitat i reducció de
1.2
    l'abandonament escolar


1.3   Aplicació de noves tecnologies i metodologies en les activitats d'ensenyament-aprenentatge i utilització de les TIC


1.4   Reducció de l'absentisme escolar i millora de la motivació de l'alumnat


    Increment de la coordinació amb els CEIP que aseguri una bona integració del seu alumnat al nostre centre i la continuitat de les
1.5
    estratègies d'ensenyament-aprenentatge
                              ACTIVITATS                                 1T  2T  3T


1.1.1  Implantar el pla de lectura a 1r. d'ESO amb el suport del projecte d'innovació Biblioteca Punt EDU                    x


1.1.2  Mantenir els tres nivells de tractament de la diversitat en les matèries instrumentals: grups flexible, reduït i classe    x  x  x

    Incrementar el coneixement i l'ús de les llengues estrangeres: impartir classes de ciències en anglès a primer d'ESO;
1.1.3                                                                 X  x  x
    amb els intercanvis i les sortides que es fan Suècia, Colònia, USA/Canadà i França

1.1.4  Realitzar activitats d'assessorament per introduir noves metodologies d'aprenentatge: curs de competències bàsiques         x


1.1.5  Començar l'elaboració del nou PLC                                               x  x  x

                                                                           14
1.2.1  Elaborar el projecte de l'Aula Oberta/Projecte Singular a tercer i quart d'ESO                         x  x  x
PLA D’AUTONOMIA          (Acord)1. Planificació Estratègica
 1.1 Plantejament institucional
 1.2 Diagnosi: AGD, DAFO
 1.3 Mapa estratègic
 1.4 Desplegament d’ctivitats
 1.5 Sistema d’informació. Indicadors


2. Marges d’autonomia i de singularització
3. Recursos addicionals
4. Sistema d’informació a la comunitat
5. Rendició de comptes                       15
PLA D´AUTONOMIA
LA CORESPONSABILITAT
        7

   Centre    DdE    Què ?

    Com?

    Qui?


    Suport
             PMQCE SGQCE 2009  16
PROJECTE D’AUTONOMIA DE CENTRES QUE NO GENERI
  DESIGUALTATS

    Projecte         Millorar            Assolir els objectius:
                la qualitat
   d’autonomia        del servei           UE, DdE, municipi,
    de centre         educatiu
                                centre i alumnes
                         Acord         Quadre
  Autonomia      Planificació      DdE i el centre   de coordinació
  de centre     estratè gica      de prestació     i informació
                        de servei


      Formació , acompanyament, treball en xarxa, recursos, ...

                                 PLA ESTRATÈGIC
viu facilita:M1
    Curs PE                               17
+ la transparè ncia + l’aplicació PE + l’avaluació + la participació +2009
                                PMQCE SGQCE
                                       rendir
FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITATS           CURS:20 -20

       NTRE:

       ctiu:           1. Millorar els resultats educatius.

       atègia:          1.1

       IVITAT:          1.1.1


       Objectiu de l’activitat

       Responsable de
       l’activitat
       Agents implicats
       (professorat que hi
       participa)
       Destinataris
       (alumnat implicat)

       On s’aplica
       (àrees, cicles...)
DESCRIPCIÓ
                    1 Trim   2 Trim   3 Trim
       Temporització


       Recursos


       Espai de realització


       Metodologia

       Instrument de
       recollida d’informació
                                              18
       Responsable de la
       recollida d’informació
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT

                 Grau
               d’aplicació o
INDICADORS UTILITZATS
                execució               Qualitat de
               l’execució                 Grau
                d’impacte                            0%            25%            50%            75%            100%
                 Grau
                        Sense evidències
               d’aplicació o    o anecdòtiques
                                      Alguna evidència       Evidències      Evidències clares       Evidència total
                execució
                            0   5  10  15   20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100
 AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT
                                                                 TOTAL GRAU D’APLICACIÓ
                            25%            25%            25%            25%            100%
               Qualitat de                                          Nivell de compliment
                                     Utilització dels       Adequació                     Total qualitat
                        Termini d’execució                              de les persones
               l’execució                recursos previstos       metodològica
                                                                 implicades
                                                                               execució
                        5  10 15 20 25 5      10  15  20  25  5  10  15  20  25  5  10 15 20 25                                                            TOTAL QUALITAT DE L’EXECUCIÓ
                            0%            25%            50%            75%            100%
                 Grau     Sense evidències
                                      Alguna evidència       Evidències      Evidències clares       Evidència total
                d’impacte     o anecdòtiques
                            0   5  10  15   20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100                                                                   TOTAL GRAU D’IMPACTE
                          OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT
              Observacions:
              1.- Grau d’aplicació o execució: és el grau d’implantació o desplegament sistemàtic d’una activitat.
              2.- Qualitat de l’execució: es mesura com s’ha fet l’activitat, tenint en compte diversos criteris (termini d’execució, utilització dels

                                                                                                19
              recursos previstos, adequació metodològica i nivell de compliment de les persones implicades).
              3.- Grau d’impacte: es mesura la utilitat de l’activitat per aconseguir l’objectiu.                               PMQCE SGQCE 2009
              En les valoracions globals dels plans estratègics, es considera millorable si el resultat és inferior a 75 %, satisfactori si el resultat està
              entre en 75 % i el 95 % , i molt satisfactori si és superior al 95 %.
Com anem?     AVALUACIÓ

 Dades sobre què? Què ens interessa conèixer?
El sistema d’informació hauria d’incloure dades que
ens donin resposta a qü estions com:

   On som?
   On anem?
   Avancem?
  Estem fent el
  que vam dir?
  Incideix sobre
   els nostres
   objectius?
                    PMQCE SGQCE 2009  20
Com anem?       AVALUACIÓ

             DADES
       SER TRANSPARENT
       FACILITAR LA PARTICIPACIÓ
        RETRE COMPTES
       PRENDRE DECISIONS AMB MENYS
       INCERTESA


Sense un sistema d’informació , per concretar el pla
estratè gic i poder fer el seguiment de la seva aplicació ,
                             21
el pla molt probablement fracassarà.       PMQCE SGQCE 2009
LA PLANIFICACIÓESTRATÈGICA
             PMQCE SGQCE 2009  22
Quadre de coordinació i informació QCI.

       INDICADORS

Indicadors d’activitats QCI/A
Mesuren el procés d’aplicació

Indicadors de resultats QCI/R
Mesuren el grau d’assoliment dels objectius
S’ha de definir quin objectiu de millora ens proposem

           On volem
           arribar?

                          23
Quadre de coordinació i informació QCI.

        INDICADORS (exemples)
Indicadors d’activitats QCI/A
Indicador: d’execució,
      de qualitat de l’execució i
      grau d’impacte

Indicadors de resultats QCI/R
- Taxa d’alumnes que superen el cicle superior
- Taxa d’alumnes que aproven les proves de 6è
- Grau de satisfacció de les famílies
                         24
Tractament de les dades QCI-A QCI-R: Anàlisi

     SÍNTESI DE L’APLICACIÓ

              Millors resultats
                educatius
Activitats amb millor
    qualitat
              Millors resultats
              de cohesió social
  Activitats amb
  major impacte
 sobre els resultats    Millors resultats
              objectius propis
                del centre

                     PMQCE SGQCE 2009  25
LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
               26
                  26
PLA D´AUTONOMIA
    Retiment de comptes     QCI


MEMÒRIA i PROPOSTA D’ADDENDA PEL SEGÜENT
CURS

Claustre
Consell Escolar
Director de Serveis Territorials                     27
PLA D´AUTONOMIA

    Estableix qui som i com          ELS VALORS
    volem ser en una                               PLANTEJAMENT
    perspectiva de mitjà i      LA MISSIÓ Per què existim?
                         :              1
                                           INSTITUCIONAL
    llarg termini
                     LA V ISIÓ Què VOLEM SER?
                         :
      Amenaces   Oportunitats


                         DE L’ENTORN               AVALUACIÓ
      Debilitats  Fortaleses
                                         2
                                              AGD i DAFO
                        DE L’ORGANITZACIÓ            7

                    4 MAPA ESTRATÈGIC          Centre       DdE

                3      OBJECTIUS
                     ESTRATÈGICS       9    Indicadors de resultats:
                                      situació inicial i progré s

  PRESSUPOS
5                     ESTRATÈGIES         8
    T                                ACTIVITATS          QCI

  6  PLA DE            INFRAESTRUCTURA          Indicadors de procé s:
                    ORGANITZATIVA I                    28
                                    d’aplicació i d’incidè ncia
    FORMACIÓ              RECURSOS PMQCE SGQCE 2009   sobre els objectius PE
PROCESSOS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA    PLA       LIDERATGE       PERSONES  RECURSOS  ACCIÓ
            LIDERATGE       PERSONES        ACCIÓ
                              RECURSOS
    PLA                  PERSONES        ACCIÓ
                              RECURSOS
            LIDERATGE                   ACCIÓ
    PLA                        RECURSOS
            LIDERATGE       PERSONES        ACCIÓ
    PLA            LIDERATGE       PERSONES
    PLA                        RECURSOS
                                       29
Joan Cortadellas. Processos de Planificació Estratè gica

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Pla d'autonomia

Pd d 2021 25 escola la sèquia
Pd d 2021 25 escola la sèquiaPd d 2021 25 escola la sèquia
Pd d 2021 25 escola la sèquiaticlasequia
 
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21MenorcaEdu21
 
Power point treball pla de millora tipus lletra
Power point treball pla de millora tipus lletraPower point treball pla de millora tipus lletra
Power point treball pla de millora tipus lletraCarles
 
RECODE Challenge Brief cat
RECODE Challenge Brief catRECODE Challenge Brief cat
RECODE Challenge Brief catUpSocial
 
Competències i EpD
Competències i EpDCompetències i EpD
Competències i EpDEdualter
 
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Finaljesteveg
 
Sensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbia
Sensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbiaSensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbia
Sensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbiaRaquel Gómez Paredes
 
El nostre projecte de socialització
El nostre projecte de socialitzacióEl nostre projecte de socialització
El nostre projecte de socialitzacióelemerpcast
 
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can MissesPla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Missescanmisses
 
JUSTIFICACION UDIS.pdf
JUSTIFICACION UDIS.pdfJUSTIFICACION UDIS.pdf
JUSTIFICACION UDIS.pdfFani Palomares
 
Pla de millora
Pla de milloraPla de millora
Pla de milloramcasas52
 
Pla estratègic curs 2021-25
Pla estratègic curs 2021-25Pla estratègic curs 2021-25
Pla estratègic curs 2021-25MaribelPocoviMas
 
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021antonisociaspons
 

Ähnlich wie Pla d'autonomia (20)

Pd d 2021 25 escola la sèquia
Pd d 2021 25 escola la sèquiaPd d 2021 25 escola la sèquia
Pd d 2021 25 escola la sèquia
 
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21
 
Sessió 1 presentació
Sessió 1 presentacióSessió 1 presentació
Sessió 1 presentació
 
Competencies Fmrppv
Competencies FmrppvCompetencies Fmrppv
Competencies Fmrppv
 
Power point treball pla de millora tipus lletra
Power point treball pla de millora tipus lletraPower point treball pla de millora tipus lletra
Power point treball pla de millora tipus lletra
 
RECODE Challenge Brief cat
RECODE Challenge Brief catRECODE Challenge Brief cat
RECODE Challenge Brief cat
 
Competències i EpD
Competències i EpDCompetències i EpD
Competències i EpD
 
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
 
Sensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbia
Sensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbiaSensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbia
Sensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbia
 
El nostre projecte de socialització
El nostre projecte de socialitzacióEl nostre projecte de socialització
El nostre projecte de socialització
 
Presentacio Guia
Presentacio GuiaPresentacio Guia
Presentacio Guia
 
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can MissesPla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
 
Indexinclusion
IndexinclusionIndexinclusion
Indexinclusion
 
Síntesi Dafo
Síntesi DafoSíntesi Dafo
Síntesi Dafo
 
Escola inclusiva
Escola inclusivaEscola inclusiva
Escola inclusiva
 
JUSTIFICACION UDIS.pdf
JUSTIFICACION UDIS.pdfJUSTIFICACION UDIS.pdf
JUSTIFICACION UDIS.pdf
 
Pla de millora
Pla de milloraPla de millora
Pla de millora
 
Entendre junts la LOMQE
Entendre junts la LOMQEEntendre junts la LOMQE
Entendre junts la LOMQE
 
Pla estratègic curs 2021-25
Pla estratègic curs 2021-25Pla estratègic curs 2021-25
Pla estratègic curs 2021-25
 
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
 

Kürzlich hochgeladen

Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxcarleslucmeta
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 

Kürzlich hochgeladen (7)

Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 

Pla d'autonomia

 • 1. PLA D’AUTONOMIA Febrer 2012 1
 • 2. L’AUTONOMIA DE CENTRES Andreas Schleicher, responsable de l’informe PISA, ha assenyalat que: ∗L’autonomia no suposa que cadascun dels centres faci el que vulgui, sinó marcar uns objectius i deixar en mans del centre la flexibilitat necessària per aconseguir-lo amb el suport necessari. ∗Són els centres els que han de considerar les distintes alternatives possibles per aconseguir un ensenyament de major qualitat per a tots els seus alumnes. ∗Una vegada escollida l’alternativa que es considera més adequada, s’ha de negociar i acordar amb l’Administració educativa perquè hi hagi un treball comú i, un suport i una avaluació constant. ∗Aquelles escoles que desenvolupen amb rigor un projecte educatiu d’aquestes característiques, que s’orienta a tots els seus alumnes i en què s’implica la seva comunitat educativa, han de formar part, sens dubte, del col·lectiu d’«escoles d'èxit» PMQCE SGQCE 2009 2
 • 3. L’AUTONOMIA DE CENTRES “Els centres educatius disposen d’autonomia. En l’exercici d’aquesta autonomia, el seus ò rgans de govern poden: • fixar objectius addicionals • definir estratè gies per assolir-los • organitzar el centre • determinar els recursos necessaris • definir els procediments per aplicar el PROJECTE EDUCATIU” Llei d'Educació de Catalunya, Títol VII Decret d’ Autonomia 3
 • 4. PLA D’AUTONOMIA Un Pla d’Autonomia és un acord que es signa entre el Departament d’Ensenyament i el centre educatiu amb el objectiu de millorar la qualitat del servei que s’ofereix als usuaris 4
 • 5. PLA D’AUTONOMIA (Acord) 1. Planificació Estratègica 1.1 Plantejament institucional 1.2 Diagnosi: AGD, DAFO 1.3 Mapa estratègic 1.4 Desplegament d’activitats 1.5 Sistema d’informació. Indicadors 2. Marges d’autonomia i de singularització 3. Recursos addicionals 4. Sistema d’informació a la comunitat 5. Rendició de comptes 5
 • 7. UN PLA ESTRATÈGIC RESPON A: Qui i com som? On som? On volem arribar? Com podem aconseguir-ho? Què necessitem? PMQCE SGQCE 2009 7
 • 8. Quí i Com Som ? PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL MISSIÓ VISIÓ La raó de ser de l’organització És el futur de l’organització Respon a les preguntes Respon a les preguntes - Qui som? - Què i com voler ser d’aquí a X anys? - A què ens dediquem? - A què ens dedicarem? - En què ens diferenciem? - En què ens diferenciarem? - Per a qui fem el que fem? - Per què i per a qui treballarem? - Com ho fem? - Com ho farem? V ALORS - En quins valors ens basarem? - Quins valors respectem? 8 PMQCE SGQCE 2009
 • 9. On Som? Avaluació Global Diagnòstica (AGD ) i DAFO AGD Inspecció DAFO centre Amenaces Oportunitats Conté les valoracions i judicis sobre els continguts avaluats (context, resultats, processos d’aula i de centre, recursos) referits a: Debilitats Fortaleses punts forts / febles propostes de millora PMQCE SGQCE 2009 9
 • 10. Amenaces Oportunitats 1.- PEE amb implicació de diferents institucions en la realitat 1.- Població tancada amb certa imatge negativa. educativa. 2.- La incorporació de les TIC a l'ensenyament és una oportunitat 2.- Models familiars inestables. de millora. 3.- Index elevat de famílies amb baix nivell d'aspiraciódel futur 3.- Treball en xarxa escolar i amb els serveis de la localitat. per als seus fills. 4.- Excesius canvis promoguts per les institucions educatives, 4.- Existència d'estudis que ajuden a reconèixer les causes dels sense temps per consolidar el que es va fent. problemes que hi ha a la localitat. 5.- Millora de l'entorn urbà en els darrers anys amb un increment 5.- Manca de models culturals i socials positius envers l'estudi. notable d'equipaments i serveis. 6.- Situació econòmica difícil que evidencia la importància de la 6.- Baix nivell sociocultural i econòmic de les famílies. formació pel posterior èxit laboral. 7.- Bona relació amb les diferents institucions, serveis i 7.- Escassíssim ús del català a la població. professionals de la localitat. Fortaleses Debilitats 1.- Centre dinàmic adscrit a moltes activitats i programes. 1.- Baixos rendiments acadèmics. 2.- Existència d'un grup de famílies que no s'impliquen prou o bé 2.- Direcció molt implicada. gens en l'educació. 3.- Capacitat d'adaptació al canvi per desenvolupar nous 3.- Famílies amb poques expectatives d'èxit escolar pels seus fills. projectes. 4.- Dificultats per consolidar la formació del professorat per canvis 4.- Bona imatge del centre entre la població. en la plantilla. 5.- Existència d'un grup de mestres amb experiència i 5.- Existència d'un grup d'alumnes amb poca motivació per implicació en la seva tasca professional, amb un sentiment de l'estudi. pertinença al centre que es valora com a motor de canvi. 6.- Certes dificultats per orientar el debat sobre la proposta 6.- Bona dotació material i d'instal•lacions al centre. metodològica. 7.- Existència d'un grup d'alumnes amb comportaments disruptius 7.- Una AMPA molt col•laboradora i amb iniciatives de millora. que propicien els conflictes entre alumnes. 8.- Més exigència d'intervenció educativa perquè hi ha molts alumnes amb necessitats educatives especials. 10
 • 11. On volem arribar? Objectius i Estratègies AGD Inspecció Objectius i Estratègies DAFO centre 11
 • 13. Com hi podem arribar? Activitats visió Objectius O1 O2 On Inicial any1 .... socials i d’escola Estratè gies E21 E22 E2... Activitats (cost A221 A222 A22... estimat) osac PMQCE SGQCE 2009 13
 • 14. CURS: 2008-2009 OBJECTIU millorar els resultats educatius Codi: ESTRATÈGIC 1 PONDERACIÓ 50 % Descripció: Assegurar l'èxit escolar de l'alumnat amb una diversificació d'estratègies i metodologies per tal d'atendre de manera eficient la diversitat que presenta el centre. Per avançar en l'èxit escolar cal, però, una bona implicació de l'alumnat i del professorat. El treball en equip del professorat és bàsic per a reexir en la tasca docent. RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinador pedagògic i equip de coordinació ESTRATÈGIES 1.1 Millora dels resultats educatius: assoliment de les competències bàsiques Potenciació de l'acció tutorial: seguiment i orientació de l'alumnat , millora del tractament de la diversitat i reducció de 1.2 l'abandonament escolar 1.3 Aplicació de noves tecnologies i metodologies en les activitats d'ensenyament-aprenentatge i utilització de les TIC 1.4 Reducció de l'absentisme escolar i millora de la motivació de l'alumnat Increment de la coordinació amb els CEIP que aseguri una bona integració del seu alumnat al nostre centre i la continuitat de les 1.5 estratègies d'ensenyament-aprenentatge ACTIVITATS 1T 2T 3T 1.1.1 Implantar el pla de lectura a 1r. d'ESO amb el suport del projecte d'innovació Biblioteca Punt EDU x 1.1.2 Mantenir els tres nivells de tractament de la diversitat en les matèries instrumentals: grups flexible, reduït i classe x x x Incrementar el coneixement i l'ús de les llengues estrangeres: impartir classes de ciències en anglès a primer d'ESO; 1.1.3 X x x amb els intercanvis i les sortides que es fan Suècia, Colònia, USA/Canadà i França 1.1.4 Realitzar activitats d'assessorament per introduir noves metodologies d'aprenentatge: curs de competències bàsiques x 1.1.5 Començar l'elaboració del nou PLC x x x 14 1.2.1 Elaborar el projecte de l'Aula Oberta/Projecte Singular a tercer i quart d'ESO x x x
 • 15. PLA D’AUTONOMIA (Acord) 1. Planificació Estratègica 1.1 Plantejament institucional 1.2 Diagnosi: AGD, DAFO 1.3 Mapa estratègic 1.4 Desplegament d’ctivitats 1.5 Sistema d’informació. Indicadors 2. Marges d’autonomia i de singularització 3. Recursos addicionals 4. Sistema d’informació a la comunitat 5. Rendició de comptes 15
 • 16. PLA D´AUTONOMIA LA CORESPONSABILITAT 7 Centre DdE Què ? Com? Qui? Suport PMQCE SGQCE 2009 16
 • 17. PROJECTE D’AUTONOMIA DE CENTRES QUE NO GENERI DESIGUALTATS Projecte Millorar Assolir els objectius: la qualitat d’autonomia del servei UE, DdE, municipi, de centre educatiu centre i alumnes Acord Quadre Autonomia Planificació DdE i el centre de coordinació de centre estratè gica de prestació i informació de servei Formació , acompanyament, treball en xarxa, recursos, ... PLA ESTRATÈGIC viu facilita:M1 Curs PE 17 + la transparè ncia + l’aplicació PE + l’avaluació + la participació +2009 PMQCE SGQCE rendir
 • 18. FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITATS CURS:20 -20 NTRE: ctiu: 1. Millorar els resultats educatius. atègia: 1.1 IVITAT: 1.1.1 Objectiu de l’activitat Responsable de l’activitat Agents implicats (professorat que hi participa) Destinataris (alumnat implicat) On s’aplica (àrees, cicles...) DESCRIPCIÓ 1 Trim 2 Trim 3 Trim Temporització Recursos Espai de realització Metodologia Instrument de recollida d’informació 18 Responsable de la recollida d’informació
 • 19. AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT Grau d’aplicació o INDICADORS UTILITZATS execució Qualitat de l’execució Grau d’impacte 0% 25% 50% 75% 100% Grau Sense evidències d’aplicació o o anecdòtiques Alguna evidència Evidències Evidències clares Evidència total execució 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT TOTAL GRAU D’APLICACIÓ 25% 25% 25% 25% 100% Qualitat de Nivell de compliment Utilització dels Adequació Total qualitat Termini d’execució de les persones l’execució recursos previstos metodològica implicades execució 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 TOTAL QUALITAT DE L’EXECUCIÓ 0% 25% 50% 75% 100% Grau Sense evidències Alguna evidència Evidències Evidències clares Evidència total d’impacte o anecdòtiques 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 TOTAL GRAU D’IMPACTE OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT Observacions: 1.- Grau d’aplicació o execució: és el grau d’implantació o desplegament sistemàtic d’una activitat. 2.- Qualitat de l’execució: es mesura com s’ha fet l’activitat, tenint en compte diversos criteris (termini d’execució, utilització dels 19 recursos previstos, adequació metodològica i nivell de compliment de les persones implicades). 3.- Grau d’impacte: es mesura la utilitat de l’activitat per aconseguir l’objectiu. PMQCE SGQCE 2009 En les valoracions globals dels plans estratègics, es considera millorable si el resultat és inferior a 75 %, satisfactori si el resultat està entre en 75 % i el 95 % , i molt satisfactori si és superior al 95 %.
 • 20. Com anem? AVALUACIÓ Dades sobre què? Què ens interessa conèixer? El sistema d’informació hauria d’incloure dades que ens donin resposta a qü estions com: On som? On anem? Avancem? Estem fent el que vam dir? Incideix sobre els nostres objectius? PMQCE SGQCE 2009 20
 • 21. Com anem? AVALUACIÓ DADES SER TRANSPARENT FACILITAR LA PARTICIPACIÓ  RETRE COMPTES PRENDRE DECISIONS AMB MENYS INCERTESA Sense un sistema d’informació , per concretar el pla estratè gic i poder fer el seguiment de la seva aplicació , 21 el pla molt probablement fracassarà. PMQCE SGQCE 2009
 • 22. LA PLANIFICACIÓESTRATÈGICA PMQCE SGQCE 2009 22
 • 23. Quadre de coordinació i informació QCI. INDICADORS Indicadors d’activitats QCI/A Mesuren el procés d’aplicació Indicadors de resultats QCI/R Mesuren el grau d’assoliment dels objectius S’ha de definir quin objectiu de millora ens proposem On volem arribar? 23
 • 24. Quadre de coordinació i informació QCI. INDICADORS (exemples) Indicadors d’activitats QCI/A Indicador: d’execució, de qualitat de l’execució i grau d’impacte Indicadors de resultats QCI/R - Taxa d’alumnes que superen el cicle superior - Taxa d’alumnes que aproven les proves de 6è - Grau de satisfacció de les famílies 24
 • 25. Tractament de les dades QCI-A QCI-R: Anàlisi SÍNTESI DE L’APLICACIÓ Millors resultats educatius Activitats amb millor qualitat Millors resultats de cohesió social Activitats amb major impacte sobre els resultats Millors resultats objectius propis del centre PMQCE SGQCE 2009 25
 • 27. PLA D´AUTONOMIA Retiment de comptes QCI MEMÒRIA i PROPOSTA D’ADDENDA PEL SEGÜENT CURS Claustre Consell Escolar Director de Serveis Territorials 27
 • 28. PLA D´AUTONOMIA Estableix qui som i com ELS VALORS volem ser en una PLANTEJAMENT perspectiva de mitjà i LA MISSIÓ Per què existim? : 1 INSTITUCIONAL llarg termini LA V ISIÓ Què VOLEM SER? : Amenaces Oportunitats DE L’ENTORN AVALUACIÓ Debilitats Fortaleses 2 AGD i DAFO DE L’ORGANITZACIÓ 7 4 MAPA ESTRATÈGIC Centre DdE 3 OBJECTIUS ESTRATÈGICS 9 Indicadors de resultats: situació inicial i progré s PRESSUPOS 5 ESTRATÈGIES 8 T ACTIVITATS QCI 6 PLA DE INFRAESTRUCTURA Indicadors de procé s: ORGANITZATIVA I 28 d’aplicació i d’incidè ncia FORMACIÓ RECURSOS PMQCE SGQCE 2009 sobre els objectius PE
 • 29. PROCESSOS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PLA LIDERATGE PERSONES RECURSOS ACCIÓ LIDERATGE PERSONES ACCIÓ RECURSOS PLA PERSONES ACCIÓ RECURSOS LIDERATGE ACCIÓ PLA RECURSOS LIDERATGE PERSONES ACCIÓ PLA LIDERATGE PERSONES PLA RECURSOS 29 Joan Cortadellas. Processos de Planificació Estratè gica

Hinweis der Redaktion

 1. Vegeu guia: QUÈ? És el document que recull els compromisos d’ambdues parts, centre educatiu i Departament d’Educació i Universitats, per desenvolupar el projecte educatiu i/o pla de millora del centre en format pla estratègic. Contingut de l’acord: Manifestació d’acord Apartats: Pla estratègic del centre educatiu Singularitats i marges d’autonomia autoritzats pel desenvolupament del pla estratègic Finançament addicional de l’acord Mecanismes de seguiment i avaluació d’aplicació del pla i de revisió de l’acord   El compromís del centre educatiu és desenvolupar el pla estratègic, participar en el seguiment i avaluació, i retre comptes en els termes acordats. El pla estratègic de centre estableix els objectius a mig termini, les estratègies previstes i la infraestructura organitzativa i recursos necessaris.   El compromís del Departament d’Educació i Universitat és respectar els marges d’autonomia i facilitar el finançament acordat.   Ambdues parts es comprometen a seguir els mecanismes de gestió i avaluació fixats   COM?  En l’acord es poden diferenciar tres moments: 1. el procés de disseny del pla estratègic i de l’acord ( aproximadament 6 mesos de durada). 2. Signatura de l’acord abans del primer curs d’aplicació del pla. 3. Aplicació i seguiment de l’acord durant els 3 o 4 cursos d’execució del pla.   QUI? El disseny de l’acord s’efectua a través de reunions en que la direcció del centre educatiu posa de manifest el disseny del seu pla estratègic i l’Administració educativa (inspector del centre, persona responsable dels serveis territorials i una altra dels serveis centrals) comparteixen informació per anar ajustant el pla estratègic, els marges d’autonomia i les expectatives de recursos addicionals.   SUPORT  -Documentació del pla estratègic -Model d’acord
 2. Perquè i per a utilitzem les dades? Les dades són valors, mesures que ens descriuen condicions. Aquests valors contextualitzats i relacionats entre si, ens aporten informació significativa que ens ajuda a treure conclusions i prendre decisions.
 3. 1a transparència QCI (les anteriors recordatori) PAC05: disseny 0506; signatura de l’acord - no es marquen els objectius del sistema ni es limita el nombre d’objectius. A partir del 0607 2 objectius del SECAT, disminució d’objectius - es pacten 3 anys d’aplicació. Al 0708 4 anys d’aplicació - No hi ha indicadors de sistema. Ara sí, els passa inspecció. Compromís amb inspecció: no hi haurà duplicitat. Els indicadors que passi el centre no els passarà inspecció