Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pla d'autonomia

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Pla d'autonomia (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Pla d'autonomia

 1. 1. PLA D’AUTONOMIA Febrer 2012 1
 2. 2. L’AUTONOMIA DE CENTRES Andreas Schleicher, responsable de l’informe PISA, ha assenyalat que: ∗L’autonomia no suposa que cadascun dels centres faci el que vulgui, sinó marcar uns objectius i deixar en mans del centre la flexibilitat necessària per aconseguir-lo amb el suport necessari. ∗Són els centres els que han de considerar les distintes alternatives possibles per aconseguir un ensenyament de major qualitat per a tots els seus alumnes. ∗Una vegada escollida l’alternativa que es considera més adequada, s’ha de negociar i acordar amb l’Administració educativa perquè hi hagi un treball comú i, un suport i una avaluació constant. ∗Aquelles escoles que desenvolupen amb rigor un projecte educatiu d’aquestes característiques, que s’orienta a tots els seus alumnes i en què s’implica la seva comunitat educativa, han de formar part, sens dubte, del col·lectiu d’«escoles d'èxit» PMQCE SGQCE 2009 2
 3. 3. L’AUTONOMIA DE CENTRES “Els centres educatius disposen d’autonomia. En l’exercici d’aquesta autonomia, el seus ò rgans de govern poden: • fixar objectius addicionals • definir estratè gies per assolir-los • organitzar el centre • determinar els recursos necessaris • definir els procediments per aplicar el PROJECTE EDUCATIU” Llei d'Educació de Catalunya, Títol VII Decret d’ Autonomia 3
 4. 4. PLA D’AUTONOMIA Un Pla d’Autonomia és un acord que es signa entre el Departament d’Ensenyament i el centre educatiu amb el objectiu de millorar la qualitat del servei que s’ofereix als usuaris 4
 5. 5. PLA D’AUTONOMIA (Acord) 1. Planificació Estratègica 1.1 Plantejament institucional 1.2 Diagnosi: AGD, DAFO 1.3 Mapa estratègic 1.4 Desplegament d’activitats 1.5 Sistema d’informació. Indicadors 2. Marges d’autonomia i de singularització 3. Recursos addicionals 4. Sistema d’informació a la comunitat 5. Rendició de comptes 5
 6. 6. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 6
 7. 7. UN PLA ESTRATÈGIC RESPON A: Qui i com som? On som? On volem arribar? Com podem aconseguir-ho? Què necessitem? PMQCE SGQCE 2009 7
 8. 8. Quí i Com Som ? PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL MISSIÓ VISIÓ La raó de ser de l’organització És el futur de l’organització Respon a les preguntes Respon a les preguntes - Qui som? - Què i com voler ser d’aquí a X anys? - A què ens dediquem? - A què ens dedicarem? - En què ens diferenciem? - En què ens diferenciarem? - Per a qui fem el que fem? - Per què i per a qui treballarem? - Com ho fem? - Com ho farem? V ALORS - En quins valors ens basarem? - Quins valors respectem? 8 PMQCE SGQCE 2009
 9. 9. On Som? Avaluació Global Diagnòstica (AGD ) i DAFO AGD Inspecció DAFO centre Amenaces Oportunitats Conté les valoracions i judicis sobre els continguts avaluats (context, resultats, processos d’aula i de centre, recursos) referits a: Debilitats Fortaleses punts forts / febles propostes de millora PMQCE SGQCE 2009 9
 10. 10. Amenaces Oportunitats 1.- PEE amb implicació de diferents institucions en la realitat 1.- Població tancada amb certa imatge negativa. educativa. 2.- La incorporació de les TIC a l'ensenyament és una oportunitat 2.- Models familiars inestables. de millora. 3.- Index elevat de famílies amb baix nivell d'aspiraciódel futur 3.- Treball en xarxa escolar i amb els serveis de la localitat. per als seus fills. 4.- Excesius canvis promoguts per les institucions educatives, 4.- Existència d'estudis que ajuden a reconèixer les causes dels sense temps per consolidar el que es va fent. problemes que hi ha a la localitat. 5.- Millora de l'entorn urbà en els darrers anys amb un increment 5.- Manca de models culturals i socials positius envers l'estudi. notable d'equipaments i serveis. 6.- Situació econòmica difícil que evidencia la importància de la 6.- Baix nivell sociocultural i econòmic de les famílies. formació pel posterior èxit laboral. 7.- Bona relació amb les diferents institucions, serveis i 7.- Escassíssim ús del català a la població. professionals de la localitat. Fortaleses Debilitats 1.- Centre dinàmic adscrit a moltes activitats i programes. 1.- Baixos rendiments acadèmics. 2.- Existència d'un grup de famílies que no s'impliquen prou o bé 2.- Direcció molt implicada. gens en l'educació. 3.- Capacitat d'adaptació al canvi per desenvolupar nous 3.- Famílies amb poques expectatives d'èxit escolar pels seus fills. projectes. 4.- Dificultats per consolidar la formació del professorat per canvis 4.- Bona imatge del centre entre la població. en la plantilla. 5.- Existència d'un grup de mestres amb experiència i 5.- Existència d'un grup d'alumnes amb poca motivació per implicació en la seva tasca professional, amb un sentiment de l'estudi. pertinença al centre que es valora com a motor de canvi. 6.- Certes dificultats per orientar el debat sobre la proposta 6.- Bona dotació material i d'instal•lacions al centre. metodològica. 7.- Existència d'un grup d'alumnes amb comportaments disruptius 7.- Una AMPA molt col•laboradora i amb iniciatives de millora. que propicien els conflictes entre alumnes. 8.- Més exigència d'intervenció educativa perquè hi ha molts alumnes amb necessitats educatives especials. 10
 11. 11. On volem arribar? Objectius i Estratègies AGD Inspecció Objectius i Estratègies DAFO centre 11
 12. 12. 12 PMQCE SGQCE 2009
 13. 13. Com hi podem arribar? Activitats visió Objectius O1 O2 On Inicial any1 .... socials i d’escola Estratè gies E21 E22 E2... Activitats (cost A221 A222 A22... estimat) osac PMQCE SGQCE 2009 13
 14. 14. CURS: 2008-2009 OBJECTIU millorar els resultats educatius Codi: ESTRATÈGIC 1 PONDERACIÓ 50 % Descripció: Assegurar l'èxit escolar de l'alumnat amb una diversificació d'estratègies i metodologies per tal d'atendre de manera eficient la diversitat que presenta el centre. Per avançar en l'èxit escolar cal, però, una bona implicació de l'alumnat i del professorat. El treball en equip del professorat és bàsic per a reexir en la tasca docent. RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinador pedagògic i equip de coordinació ESTRATÈGIES 1.1 Millora dels resultats educatius: assoliment de les competències bàsiques Potenciació de l'acció tutorial: seguiment i orientació de l'alumnat , millora del tractament de la diversitat i reducció de 1.2 l'abandonament escolar 1.3 Aplicació de noves tecnologies i metodologies en les activitats d'ensenyament-aprenentatge i utilització de les TIC 1.4 Reducció de l'absentisme escolar i millora de la motivació de l'alumnat Increment de la coordinació amb els CEIP que aseguri una bona integració del seu alumnat al nostre centre i la continuitat de les 1.5 estratègies d'ensenyament-aprenentatge ACTIVITATS 1T 2T 3T 1.1.1 Implantar el pla de lectura a 1r. d'ESO amb el suport del projecte d'innovació Biblioteca Punt EDU x 1.1.2 Mantenir els tres nivells de tractament de la diversitat en les matèries instrumentals: grups flexible, reduït i classe x x x Incrementar el coneixement i l'ús de les llengues estrangeres: impartir classes de ciències en anglès a primer d'ESO; 1.1.3 X x x amb els intercanvis i les sortides que es fan Suècia, Colònia, USA/Canadà i França 1.1.4 Realitzar activitats d'assessorament per introduir noves metodologies d'aprenentatge: curs de competències bàsiques x 1.1.5 Començar l'elaboració del nou PLC x x x 14 1.2.1 Elaborar el projecte de l'Aula Oberta/Projecte Singular a tercer i quart d'ESO x x x
 15. 15. PLA D’AUTONOMIA (Acord) 1. Planificació Estratègica 1.1 Plantejament institucional 1.2 Diagnosi: AGD, DAFO 1.3 Mapa estratègic 1.4 Desplegament d’ctivitats 1.5 Sistema d’informació. Indicadors 2. Marges d’autonomia i de singularització 3. Recursos addicionals 4. Sistema d’informació a la comunitat 5. Rendició de comptes 15
 16. 16. PLA D´AUTONOMIA LA CORESPONSABILITAT 7 Centre DdE Què ? Com? Qui? Suport PMQCE SGQCE 2009 16
 17. 17. PROJECTE D’AUTONOMIA DE CENTRES QUE NO GENERI DESIGUALTATS Projecte Millorar Assolir els objectius: la qualitat d’autonomia del servei UE, DdE, municipi, de centre educatiu centre i alumnes Acord Quadre Autonomia Planificació DdE i el centre de coordinació de centre estratè gica de prestació i informació de servei Formació , acompanyament, treball en xarxa, recursos, ... PLA ESTRATÈGIC viu facilita:M1 Curs PE 17 + la transparè ncia + l’aplicació PE + l’avaluació + la participació +2009 PMQCE SGQCE rendir
 18. 18. FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITATS CURS:20 -20 NTRE: ctiu: 1. Millorar els resultats educatius. atègia: 1.1 IVITAT: 1.1.1 Objectiu de l’activitat Responsable de l’activitat Agents implicats (professorat que hi participa) Destinataris (alumnat implicat) On s’aplica (àrees, cicles...) DESCRIPCIÓ 1 Trim 2 Trim 3 Trim Temporització Recursos Espai de realització Metodologia Instrument de recollida d’informació 18 Responsable de la recollida d’informació
 19. 19. AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT Grau d’aplicació o INDICADORS UTILITZATS execució Qualitat de l’execució Grau d’impacte 0% 25% 50% 75% 100% Grau Sense evidències d’aplicació o o anecdòtiques Alguna evidència Evidències Evidències clares Evidència total execució 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT TOTAL GRAU D’APLICACIÓ 25% 25% 25% 25% 100% Qualitat de Nivell de compliment Utilització dels Adequació Total qualitat Termini d’execució de les persones l’execució recursos previstos metodològica implicades execució 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 TOTAL QUALITAT DE L’EXECUCIÓ 0% 25% 50% 75% 100% Grau Sense evidències Alguna evidència Evidències Evidències clares Evidència total d’impacte o anecdòtiques 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 TOTAL GRAU D’IMPACTE OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT Observacions: 1.- Grau d’aplicació o execució: és el grau d’implantació o desplegament sistemàtic d’una activitat. 2.- Qualitat de l’execució: es mesura com s’ha fet l’activitat, tenint en compte diversos criteris (termini d’execució, utilització dels 19 recursos previstos, adequació metodològica i nivell de compliment de les persones implicades). 3.- Grau d’impacte: es mesura la utilitat de l’activitat per aconseguir l’objectiu. PMQCE SGQCE 2009 En les valoracions globals dels plans estratègics, es considera millorable si el resultat és inferior a 75 %, satisfactori si el resultat està entre en 75 % i el 95 % , i molt satisfactori si és superior al 95 %.
 20. 20. Com anem? AVALUACIÓ Dades sobre què? Què ens interessa conèixer? El sistema d’informació hauria d’incloure dades que ens donin resposta a qü estions com: On som? On anem? Avancem? Estem fent el que vam dir? Incideix sobre els nostres objectius? PMQCE SGQCE 2009 20
 21. 21. Com anem? AVALUACIÓ DADES SER TRANSPARENT FACILITAR LA PARTICIPACIÓ  RETRE COMPTES PRENDRE DECISIONS AMB MENYS INCERTESA Sense un sistema d’informació , per concretar el pla estratè gic i poder fer el seguiment de la seva aplicació , 21 el pla molt probablement fracassarà. PMQCE SGQCE 2009
 22. 22. LA PLANIFICACIÓESTRATÈGICA PMQCE SGQCE 2009 22
 23. 23. Quadre de coordinació i informació QCI. INDICADORS Indicadors d’activitats QCI/A Mesuren el procés d’aplicació Indicadors de resultats QCI/R Mesuren el grau d’assoliment dels objectius S’ha de definir quin objectiu de millora ens proposem On volem arribar? 23
 24. 24. Quadre de coordinació i informació QCI. INDICADORS (exemples) Indicadors d’activitats QCI/A Indicador: d’execució, de qualitat de l’execució i grau d’impacte Indicadors de resultats QCI/R - Taxa d’alumnes que superen el cicle superior - Taxa d’alumnes que aproven les proves de 6è - Grau de satisfacció de les famílies 24
 25. 25. Tractament de les dades QCI-A QCI-R: Anàlisi SÍNTESI DE L’APLICACIÓ Millors resultats educatius Activitats amb millor qualitat Millors resultats de cohesió social Activitats amb major impacte sobre els resultats Millors resultats objectius propis del centre PMQCE SGQCE 2009 25
 26. 26. LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 26 26
 27. 27. PLA D´AUTONOMIA Retiment de comptes QCI MEMÒRIA i PROPOSTA D’ADDENDA PEL SEGÜENT CURS Claustre Consell Escolar Director de Serveis Territorials 27
 28. 28. PLA D´AUTONOMIA Estableix qui som i com ELS VALORS volem ser en una PLANTEJAMENT perspectiva de mitjà i LA MISSIÓ Per què existim? : 1 INSTITUCIONAL llarg termini LA V ISIÓ Què VOLEM SER? : Amenaces Oportunitats DE L’ENTORN AVALUACIÓ Debilitats Fortaleses 2 AGD i DAFO DE L’ORGANITZACIÓ 7 4 MAPA ESTRATÈGIC Centre DdE 3 OBJECTIUS ESTRATÈGICS 9 Indicadors de resultats: situació inicial i progré s PRESSUPOS 5 ESTRATÈGIES 8 T ACTIVITATS QCI 6 PLA DE INFRAESTRUCTURA Indicadors de procé s: ORGANITZATIVA I 28 d’aplicació i d’incidè ncia FORMACIÓ RECURSOS PMQCE SGQCE 2009 sobre els objectius PE
 29. 29. PROCESSOS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PLA LIDERATGE PERSONES RECURSOS ACCIÓ LIDERATGE PERSONES ACCIÓ RECURSOS PLA PERSONES ACCIÓ RECURSOS LIDERATGE ACCIÓ PLA RECURSOS LIDERATGE PERSONES ACCIÓ PLA LIDERATGE PERSONES PLA RECURSOS 29 Joan Cortadellas. Processos de Planificació Estratè gica

Hinweis der Redaktion

 • Vegeu guia: QUÈ? És el document que recull els compromisos d’ambdues parts, centre educatiu i Departament d’Educació i Universitats, per desenvolupar el projecte educatiu i/o pla de millora del centre en format pla estratègic. Contingut de l’acord: Manifestació d’acord Apartats: Pla estratègic del centre educatiu Singularitats i marges d’autonomia autoritzats pel desenvolupament del pla estratègic Finançament addicional de l’acord Mecanismes de seguiment i avaluació d’aplicació del pla i de revisió de l’acord   El compromís del centre educatiu és desenvolupar el pla estratègic, participar en el seguiment i avaluació, i retre comptes en els termes acordats. El pla estratègic de centre estableix els objectius a mig termini, les estratègies previstes i la infraestructura organitzativa i recursos necessaris.   El compromís del Departament d’Educació i Universitat és respectar els marges d’autonomia i facilitar el finançament acordat.   Ambdues parts es comprometen a seguir els mecanismes de gestió i avaluació fixats   COM?  En l’acord es poden diferenciar tres moments: 1. el procés de disseny del pla estratègic i de l’acord ( aproximadament 6 mesos de durada). 2. Signatura de l’acord abans del primer curs d’aplicació del pla. 3. Aplicació i seguiment de l’acord durant els 3 o 4 cursos d’execució del pla.   QUI? El disseny de l’acord s’efectua a través de reunions en que la direcció del centre educatiu posa de manifest el disseny del seu pla estratègic i l’Administració educativa (inspector del centre, persona responsable dels serveis territorials i una altra dels serveis centrals) comparteixen informació per anar ajustant el pla estratègic, els marges d’autonomia i les expectatives de recursos addicionals.   SUPORT  -Documentació del pla estratègic -Model d’acord
 • Perquè i per a utilitzem les dades? Les dades són valors, mesures que ens descriuen condicions. Aquests valors contextualitzats i relacionats entre si, ens aporten informació significativa que ens ajuda a treure conclusions i prendre decisions.
 • 1a transparència QCI (les anteriors recordatori) PAC05: disseny 0506; signatura de l’acord - no es marquen els objectius del sistema ni es limita el nombre d’objectius. A partir del 0607 2 objectius del SECAT, disminució d’objectius - es pacten 3 anys d’aplicació. Al 0708 4 anys d’aplicació - No hi ha indicadors de sistema. Ara sí, els passa inspecció. Compromís amb inspecció: no hi haurà duplicitat. Els indicadors que passi el centre no els passarà inspecció

×