Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Standing Strong Sermon 9 (Tagalog)

7.182 Aufrufe

Veröffentlicht am

Bakit kailangan ang baluti ng Diyos?

Veröffentlicht in: Seele & Geist, Sport

Standing Strong Sermon 9 (Tagalog)

 1. 1. 4<br />5<br />2<br />1<br />PRAYER<br />6<br />3<br />
 2. 2. Mensahe last Sunday<br />Ang susi sa bakbakan ay walang sawang dasalan!<br />
 3. 3. Ang tanong…<br />Para saan ang lahat ng ito?<br />
 4. 4. Ang tanong…<br />Bakit tayo nagpapakatatag?<br />
 5. 5. Ang tanong…<br />Bakit kailangan pa natin isuot ang baluti ng Diyos?<br />
 6. 6. Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Mabuting Balita.<br />
 7. 7. Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong maipahayag ko ito nang buong tapang, gaya ng nararapat.<br />
 8. 8. Ang mensahe ng Panginoon...<br />Magpakatatag ka upang magkaroon ka ng tapang at magamit ka ng Panginoon.<br />
 9. 9. Sa madaling salita...<br />Lusob, mga kapatid!<br />
 10. 10. Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Mabuting Balita.<br />
 11. 11. Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Mabuting Balita.<br />
 12. 12. Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Mabuting Balita.<br />
 13. 13. Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong maipahayag ko ito nang buong tapang, gaya ng nararapat.<br />
 14. 14. Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong maipahayag ko ito nang buong tapang, gaya ng nararapat.<br />
 15. 15. Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong maipahayag ko ito nang buong tapang, gaya ng nararapat.<br />
 16. 16. Gawa 4:23-31<br />23Nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila’y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan.<br />
 17. 17. Gawa 4:23-31<br />24Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, “Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito!”<br />
 18. 18. Gawa 4:23-31<br />25 “Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya, sa patnubay ng Espiritu Santo...”<br />
 19. 19. Gawa 4:23-31<br />25 “Bakit galit na galit ang mga Hentil, at ang mga tao’y nagbabalak nang walang kabuluhan?”<br />
 20. 20. Gawa 4:23-31<br />26 “Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa, at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang Hinirang.”<br />
 21. 21. Gawa 4:23-31<br />27 “Nagkatipon sa lunsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong Hinirang.”<br />
 22. 22. Gawa 4:23-31<br />28 “Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa.”<br />
 23. 23. Gawa 4:23-31<br />29 “At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral nang buong tapang ang iyong Salita.”<br />
 24. 24. Gawa 4:23-31<br />30 “Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na Lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan.”<br />
 25. 25. Gawa 4:23-31<br />31 Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos.<br />
 26. 26. Ang mensahe ng Panginoon...<br />Magpakatatag ka upang magkaroon ka ng tapang at magamit ka ng Panginoon.<br />
 27. 27. Sa madaling salita...<br />Lusob, mga kapatid!<br />
 28. 28. Paano natin ito maipatutupad?<br />Siguraduhin mo na nakasuot ka palagi ng baluti ng Diyos.<br />Humingi ka ng tapang mula sa Panginoon upang magamit ka niya sa iyong kinalalagyang situwasyon.<br />Ipanalangin mo ang mga taong nakakausap mo upang pagpalain sila.<br />
 29. 29. Paano natin ito maipatutupad?<br />INVEST<br />Magbigay tayo sa Panginoon<br />IMPROVE<br />Pagbutihin natin ang gawain<br />IMPLORE<br />Manalangin tayo sa Panginoon<br />INVITE<br />Mag-imbita tayo ng mga tao<br />
 30. 30. Ang mensahe ng Panginoon...<br />Magpakatatag ka upang magkaroon ka ng tapang at magamit ka ng Panginoon.<br />
 31. 31. Sa madaling salita...<br />Lusob, mga kapatid!<br />
 32. 32. Mag-usap tayo sa Share Group<br />Ano ang natutunan mo sa araw na ito?<br />Sa paanong paraan nakatulong sa iyo ito?<br />Ano ang gagawin mo na kakaiba simula sa araw na ito bilang pagpapatupad sa natutunan mo?<br />Manalangin para sa bawat isa.<br />

×