Anzeige

Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā

Centre for Public Policy PROVIDUS
24. May 2013
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

Anzeige

Cietušā tiesības, to nodrošināšanas garantijas Latvijas kriminālprocesā

 1. CIETUŠĀ TIESĪBAS, TO NODROŠINĀŠANAS GARANTIJAS LATVIJAS KRIMINĀLPROCESĀ Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja A.Jermacāne
 2. Kriminālprocesa likuma mērķis • Kriminālprocesa likuma mērķis ir noteikt tādu kriminālprocesa kārtību, kas nodrošina efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē.
 3. “noziedzīgā nodarījumā cietusī persona” ir/nav “cietušais kriminālprocesā” • noziedzīgā nodarījumā cietusī persona (t.i. persona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums) var nebūt cietušais kriminālprocesā • Lai persona kļūtu par cietušo kriminālprocesā, nepieciešami sekojoši priekšnoteikumi (KPL 95.p.) – viņai ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums (t.i. – morālais aizskārums, fiziskas ciešanas, mantisks zaudējums, – morālais kaitējums viņai nav nodarīts kā noteiktas sabiedrības grupas vai daļas pārstāvim; – viņa izteikusi piekrišanu būt par cietušo kriminālprocesā (KPL 96.p.) – viņa atzīta par cietušo ar procesa virzītāja lēmumu
 4. Būt vai nebūt par “cietušo kriminālprocesā”? • Atbilde uz šo jautājumu saistāma ar atbildi uz jautājumu – vēlos vai nevēlos ieņemt aktīvu pozīciju procesā? • Atsevišķu nodarījumu gadījumā (KL 130.p.,131.,136.,157., 159.p.1.d.,180.p., 185.p.1.d., 197.p., 260.p.1.d, u.c lietās, ko var ierosināt tikai pēc cietušā iesnieguma) cietušai personai ir izšķirošas iespējas ietekmēt to, vai process vispār būs vai nebūs, turpināsies vai neturpināsies
 5. Cietušā tiesības un pienākumi • Tiesības – KPL 97-101.p. • ! Cietušais savas tiesības īsteno brīvprātīgi un paša izraudzītajā apjomā ! (KPL 97.p.7.d.) • Pienākumi – KPL 103.p. Pienākums ierasties kriminālprocesa veikšanai pilnvarotās amatpersonas norādītajā laikā un vietā un piedalīties izmeklēšanas darbībā. Cietušajam nav pienākuma izmantot savas procesuālās tiesības un viņu nevar aicināt vai pakļaut piespiedu atvešanai, ja viņš netiek aicināts sakarā ar nepieciešamību piedalīties izmeklēšanas darbībā.
 6. Cietušā tiesību vispārīgie principi (KPL 97.) • tiesības iesniegt kompensācijas pieteikumu; • savu tiesību īstenošanai izmantot pārstāvi; • izlīgt ar personu, kura viņam nodarījusi kaitējumu; • nepiekrist viņa attēla, kas iegūts procesuālo darbību laikā, publiskošanai plašsaziņas līdzekļos, ja tas nav nepieciešams n/n atklāšanai; • piedalīties kriminālprocesā visās kriminālprocesa stadijās
 7. Cik liela ir noziedzīgā nodarījumā cietušās personas iespēja ietekmēt procesa uzsākšanu un turpināšanu? • Cietušās personas ietekme atkarīga no – kriminālprocesa veida – personīgās attieksmes un pozīcijas – juridisko zināšanu apjoma – kvalitatīvas juridiskās palīdzības
 8. ..pirms procesa uzsākšanas • Cietušā uzskats tiek respektēts, ja NN ietilpst vienā no šādām kategorijām • Tas ir publiskās apsūdzības process, taču to uzsākt var tikai tad, ja saņemts cietušā iesniegums • Daļēji – arī pārējo publiskās apsūdzības procesu uzsākšanā, piešķirot pārsūdzības tiesības par atteikumu uzsākt kriminālprocesu
 9. NN izdarītāja un NN cietušā attiecības Pirms procesa uzsākšanas Procesa laikā Cietušās personas iespējas izšķiroši noteikt – būt vai nebūt procesam Izlīgums Cietušās personas ietekme vienkāršoto procesa formu piemērošanā
 10. Cietušās personas iespējas ietekmēt vienkāršoto formu piemērošanu Nosacīta KP izbeigšana Prokurora priekšraksts par sodu Vienošanās process Lietas izskatīšana tiesā bez pierādījumu pārbaudes Saīsinātais process Process neatliekamības kārtībā KPL 417.p. – var pārsūdzēt pieņemto lēmumu KPL 420.p. Var piemērot tikai tad, ja kompensējis cietušajam radīto kaitējumu Ir tiesības izteikt viedokli par vienošanās procesa iespējamo piemērošanu, tiesības piedalīties vienošanās izskatīšanā tiesā, tiesības pārsūdzēt pieņemto nolēmumu. Vienošanās protokolā jāietver ar NN radītā kaitējuma apmēru un vienošanos par tā atlīdzināšanu Cietušais ietekmēt nevar Cietušais ietekmēt nevar KPL 499. – jānoskaidro cietušā viedoklis
 11. Cietušā tiesības piedalīties pirmstiesas kriminālprocesā (1) • iepazīties ar kriminālprocesa reģistru, pieteikt noraidījumu tajā norādītajām personām; • iesniegt pieteikumus par izmeklēšanas un citu darbību veikšanu; • iepazīties ar lēmumu par ekspertīzes noteikšanu pirms tā nodošanas izpildei un iesniegt pieteikumu par tā grozīšanu, ja ekspertīze tiek izdarīta pēc viņa paša pieteikuma; • likumā noteiktajā kārtībā iesniegt sūdzības par kriminālprocesa veikšanai pilnvarotas amatpersonas rīcību; • likumā noteiktajos gadījumos, termiņos un kārtībā pārsūdzēt procesuālos lēmumus;
 12. Cietušā tiesības piedalīties pirmstiesas kriminālprocesā (2) • pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas saņemt to tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas, kuri tieši attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, ar kuru viņam nodarīts kaitējums, ja tās nav izsniegtas agrāk, vai ar prokurora piekrišanu iepazīties ar šiem krimināllietas materiāliem; • pieteikt izmeklēšanas tiesnesim lūgumu iepazīstināt viņu ar speciālo izmeklēšanas darbību materiāliem, kuri netiek pievienoti krimināllietai (pirmdokumentiem). • aptaujā un nopratināšanā cietušajam ir arī visas liecinieka tiesības un pienākumi.
 13. Cietušā tiesības 1.instances tiesā • 1) savlaicīgi uzzināt iztiesāšanas vietu un laiku; • 2) pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, atsevišķam tiesnesim, valsts apsūdzības uzturētājam un ekspertam; • 3) pašam piedalīties krimināllietas izskatīšanā; • 4) izteikt savu viedokli par katru apspriežamo jautājumu; • 5) piedalīties katra tiesā pārbaudāma pierādījuma tiešā un mutvārdos veiktā pārbaudē; • 6) iesniegt pieteikumus; • 7) uzstāties tiesas debatēs; • 8) iepazīties ar tiesas nolēmumu un tiesas sēdes protokolu; • 9) pārsūdzēt tiesas nolēmumu likumā noteiktajā kārtībā.
 14. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES (25.10.2012.) nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus Mērķis: nodrošināt, lai noziegumos cietušie saņemtu atbilstīgu informāciju, atbalstu un aizsardzību un varētu piedalīties kriminālprocesā
 15. Direktīva par cietušā tiesībām • Tiesības saņemt informāciju no pirmā saziņas brīža ar kompetento iestādi, t.sk. - kāda veida atbalstu (piem. medicīnisko palīdzību, psiholoģisko atbalstu, alternatīvo mājokli) viņi var saņemt un no kā; - kā un uz kādiem nosacījumiem var saņemt juridisko palīdzību u.c. konsultāciju; - kā un ar kādiem nosacījumiem var saņemt kompensāciju
 16. Direktīva par cietušā tiesībām (2) Tiesības saņemt informāciju no pirmā saziņas brīža ar kompetento iestādi, t.sk - par procedūru sūdzību iesniegšanai, ja nav ievērotas viņa tiesības; - kontaktinformāciju saziņai par viņa lietu; - par pieejamajiem atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem; - kā un ar kādiem nosacījumiem var saņemt atlīdzību par izdevumiem, kas radušiem piedaloties kriminālprocesā
 17. Direktīva par cietušā tiesībām (3) • Tiesības saņemt informāciju par savu lietu, t.sk. saņemt informāciju, kas cietušajiem ļauj zināt pašreizējo stāvokli kriminālprocesā, izņemot gadījumus , kad šādas informācijas saņemšana var negatīvi ietekmēt lietas pienācīgu izskatīšanu; • Tiesības uz piekļuvi cietušo atbalsta dienestiem • Tiesības uz aizsardzību atjaunojošās justīcijas pakalpojumu kontekstā
 18. Direktīva par cietušā tiesībām (4) • Tiesības saņemt atlīdzību par izdevumiem ; • Tiesības izvairīties no saskarsmes starp cietušo un likumpārkāpēju telpās, kur notiek kriminālprocess, ja vien tas nav vajadzīgs izmeklēšanas nolūkiem;
 19. Direktīva par cietušā tiesībām (5) • Tiesības uz cietušo aizsardzību kriminālmeklēšanas laikā, t.sk. - cietušā iztaujāšana bez nepamatotas kavēšanās; - pēc iespējas mazāks cietušā iztaujāšanu skaits; Tiesības uz privātās dzīves aizsardzību (attiecas arī uz cietušā ģimenes locekļiem)
 20. Cietušā izšķirošas iespējas ietekmēt procesa esamību – ieguvums vai zaudējums? + • Cietušā lomas palielināšanās • “iesaistības” sajūta • Uzmanības neveltīšana lietām, kuras pat iesaistītajiem nešķiet pietiekami svarīgas u.c. - • Atteikšanās no sabiedrības kopējām interesēm kā krimināltiesiski aizsargātas kategorijas • Jautājums – būt vai nebūt/ tikt sodītam vai nē nav atkarīgs no nodarījuma būtības, bet gan iesaistīto personu spējām vienoties • Bez aizsardzības paliek personas, kuras pašas sevi pilnvērtīgi aizsargāt nevar u.c.
Anzeige