Anzeige

Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars

Centre for Public Policy PROVIDUS
29. Nov 2013
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

Anzeige

Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars

 1. Nepilngadīgais cietušais: tiesiskais ietvars Dr.iur Andrejs Judins 27.11.2013.
 2. • 2010.gadā IeM IC statistikas dati (12.pārskats): Ziņas par nepilngadīgajiem, kuri cietuši noziedzīgos nodarījumos - 921 • 2012.gadā - ? 2
 3. Cietušo problemātika: Vai ir pareizi to analizēt caur kriminālprocesuālo prizmu? Nepareizi tas nav, bet tas ir šaurs skats uz problēmu, kas objektīvi traucē cietušo interešu aizsardzības sistēmas attīstību 3
 4. Cietušā vajadzības un intereses Atzīšana, iejūtīga un cieņpilna attieksme, empātija • Tiesības un iespējas saņemt informāciju • Atbalsts un palīdzība (psiholoģiska, medicīniskā, juridiskā, sociālā; reabilitējošie pasākumi • Morālā un materiālā kompensācija • Kriminālprocesa raita norise: no lēmuma par kriminālprocesa uzsākšanu līdz notiesājošajam spriedumam. Cietušais: otrā plāna aktieris vai persona, kuras interesēs kriminālprocess notiek 4
 5. Nepilngadīgais cietušais: Kriminālprocesuālais aspekts Sociālās rehabilitācijas/sociālās palīdzības aspekts Vienlīdz svarīgi Iesaistīto institūciju darbinieku sadarbība 5
 6. • Cietušais kriminālprocesā – procesuālais statuss, kas iegūstams KPL noteiktajā kārtībā; piešķir procesuālās tiesības un uzliek procesuālos pienākumus • Cietušais - persona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai mantisks zaudējums. (KPL 96.panta pirmā daļa) • Nepilngadīgais cietušais – 18 gadu vecumu nesasniegusī persona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums 6
 7. Cietušais ir kriminālprocesa dalībnieks. KPL piešķir cietušajiem noteiktas tiesības Cietušais ir persona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums. Cietušajam ir vajadzības. Valsts pienākums rūpēties par to apmierināšanu 7
 8. Kriminālprocesuālā pieeja “cietušā” definēšanai ir orientēta uz kriminālprocesuālu mērķu sasniegšanu un kriminālprocesa norises nodrošināšanu Ne visas personas, kurām ar NN nodarīts pāri, iegūst cietušā procesuālo statusu Tas ne vienmēr ir labi konkrētajam kriminālprocesam un cietušajam, jo notiesājošais spriedums nav vienīgais, kas ir svarīgs cietušajam. Ne visas cietušā vajadzības ir kriminālprocesa fokusā Tas ir slikti, ņemot vērā ietekmi uz sabiedrisko domu un izpratnes veidošanos par cietušo interešu efektīvu aizsardzību. Uzskatot, ka cietušie ir vien kriminālprocesā, lēni veidojās cietušo atbalsta sistēma 8
 9. Kriminālprocesa likums Bērnu tiesību aizsardzības likums Krimināllikums Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (Nr.89 2009.22.12.) Bāriņtiesu likums Par valsts kompensāciju cietušajiem Nepilngadīgais cietušais Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums Valsts probācijas dienesta likums Ministru Kabineta noteikumi: Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri (Nr. 889., 2006.31.01) Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi (Nr.348., 2012.22.05.) Civilprocesa likums* (likumprojekts, kas paredz CPL papildināšanu ar 30.5 nodaļu “Pagaidu aizsardzība pret vardarbību) Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību (Nr.825, 2007.04.12.) 9
 10. Ziņojums par faktu, ka bērns ir cietis no noziedzīga nodarījuma • Informācijas avots: Pats cietušais, vecāki, bāriņtiesa, ikviena cita persona, kurai ir zināmi fakti, kas dod pamatu uzskatīt, ka tika izdarīts noziedzīgs nodarījums • Informācijas iesniegšanas veids: veidam nav nozīmes (mutiski, rakstveida, elektroniski) 10
 11. Lietas virzība, saņemot informāciju par iespējamo NN izdarīšanu pret nepilngadīgo • • • • Informācijas pārbaude (t.sk. resoriskā pārbaude) Kriminālprocesa uzsākšana, ja ir pamats uzskatīt, ka tika izdarīts noziedzīgs nodarījums pret nepilngadīgo Procesuālā statusa iegūšana Cietušo interešu aizsardzība 11
 12. Atzīšana par cietušo • procesa virzītāja lēmums • personas rakstveida piekrišana tikt atzītai par cietušo/nepilngadīgā pārstāvja rakstveida piekrišana • par cietušajiem nav atzīstamas personām, kurām ar NN tieši nav radīts kaitējums, t.sk. nepilngadīgā vecāki un citi tuvinieki (izņemot gadījumu, ja nepilngadīgais ir miris) 12
 13. Atzīšana par cietušo • Atzīšana nevis kā lēmuma pieņemšana, bet kā iejūtīga attieksme pret personu, kura cietusi no NN • Cietušais bērns: kriminālprocesā un ārpus tā (t.sk. pirms kriminālprocesa uzsākšanas un tā pabeigšanas) • Ģimenes locekļi, draugi, paziņas, sabiedrība, citi cilvēki, kuri pārdzīvo notikušo: cietušie vai ne? 13
 14. Nepilngadīgo interešu pārstāvēšana • KPL 104.panta otrā daļa: Ja kaitējums radīts nepilngadīgai personai, cietušo pārstāv: 1) māte, tēvs vai aizbildnis; 2) viens no vecvecākiem, pilngadīgs brālis vai pilngadīga māsa, ja nepilngadīgais dzīvojis kopā ar kādu no viņiem un attiecīgais tuvinieks par nepilngadīgo rūpējies; 3) bērnu tiesību aizsardzības institūcijas pārstāvis; 4) tādas nevalstiskās organizācijas pārstāvis, kura veic bērnu tiesību aizsardzības funkciju. • Ja ir apgrūtināta vai citādi nav nodrošināta nepilngadīgā tiesību un interešu aizsardzība vai KPL 104.panta otrajā daļā minētie pārstāvji iesniedz motivētu lūgumu, procesa virzītājs pieņem lēmumu par advokāta kā nepilngadīgās cietušās personas pārstāvja uzaicināšanu (KPL 104.panta piektā daļa) KPL 104. panta devītā daļa: Procesa virzītājs, izlemjot jautājumu par atļauju personai piedalīties kriminālprocesā kā nepilngadīgā pārstāvim, ievēro KPL 104.panta otrajā daļā noteikto secību un konkrēto personu iespējas un vēlēšanos patiesi aizsargāt cietušā intereses. KPL 107.panta otrā daļa: 15 gadu vecumu sasnieguša nepilngadīgā cietušā pārstāvis izmanto tiesības kopā ar savu pārstāvamo. 1 4
 15. Nepilngadīgo cietušo interešu aizsardzība • • • Drošības līdzekļu piemērošana aizdomās turētājam/apsūdzētajam (t.sk. tādas rīcības brīvības ierobežošana, kā aizliegums tuvoties noteiktajai personai vai vietai; apcietinājums u.c.) KPL normas, kas piešķir procesuālās tiesības un garantē iespēju tās izmantot Pagaidu aizsardzība pret vardarbību (grozījumi CPL pašlaik tiek sagatavoti Saeimas 2.lasījumam, likumprojekts Nr. 616) 15
 16. Kriminālprocesuālās tiesības • • • • • • • • • • • Saņemt informāciju par kriminālprocesa norisi Piedalīties kriminālprocesā, lietojot valodu, kuru viņš prot, ja nepieciešams, bez atlīdzības izmantojot tulka palīdzību; Izmantot zvērinātā advokāta juridisko palīdzību; Īstenot savas tiesības paša izraudzītajā apjomā; Iepazīties ar kriminālprocesa reģistru, bet pēc pirmstermiņa kriminālprocesa pabeigšanas – ar citiem krimināllietas materiāliem; Iesniegt pieteikumus par izmeklēšanas un citu darbību veikšanu; Iesniegt sūdzības par kriminālprocesa veikšanai pilnvarotas amatpersonas rīcību; pārsūdzēt pieņemtos lēmumus Tiesības neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem; Tiesības izlīgt ar likumpārkāpēju Piedalīties krimināllietas izskatīšanā tiesā Nepilngadīgā pratināšanas īpatnības (KPL 152.-153.pants) 16
 17. Ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšana Kompensācija ir naudas izteiksmē noteikta samaksa, ko persona, kura ar noziedzīgu nodarījumu radījusi kaitējumu, samaksā cietušajam kā gandarījumu par morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko zaudējumu (KPL 350.pants). Likumpārkāpēja pienākums atlīdzināt radīto kaitējumu Valsts kompensācija cietušajiem (saskaņā ar likumu Par valsts kompensāciju cietušajiem) 17
 18. Nepilngadīgo cietušo ārstēšana un medicīniskā rehabilitācija 18
 19. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi MK noteikumi “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām” (Nr.89 2009.22.12.) • valsts apmaksātie pakalpojumi • klienti: bērni – vardarbības upuri (t.sk. ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas apiešanas upuri) 19
 20. Paldies! 20
Anzeige