Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Συνειδητός Ενορίτης Νοεμβρίου 2020-Syneidhtosenorithsnoemvrios2020(17)

Anzeige

Más de Presbyteros Antonios Xrhstou(13)

Συνειδητός Ενορίτης Νοεμβρίου 2020-Syneidhtosenorithsnoemvrios2020

  1. Νέα –Ανακοινώσεις της Ενορίας μας Ιερό Σαρανταλείτουργο: Από 15/11 ως 25/12 θα τελείται κάθε μέρα η Θεία Λειτουργία στο Ναό. Σύντομα θα υπάρχει ειδική φόρμα στον Πρόναο, για τα ονόματα που θα διαβαστούν επί 40 μέρες. Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στις Θ. Λειτουργίες και όσοι ζυμώνουν να φέρνουν τακτικά πρόσφορα και τα υπόλοιπα δώρα. Ιερά Αγρυπνία: Η Ιερά Αγρυπνία, θα πραγματοποιηθεί (εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και δεν την ανατρέψουν τα νέα μέτρα για τον Κορονοϊό) την Τετάρτη 18 προς Πέμπτη 19/11/2020, επί τη μνήμη του Προφήτου Αβδιού. Ώρα Ενάρξεως 8.00 μ.μ. και θα περατωθεί γύρω στις 12.15 π.μ. Ορθόδοξος Καταρτισμός για όλους : Για ανήλικους κάθε Σάββατο 10.30 π.μ. με 12.00 μ.μ. και 4.00 – 8:00 μ.μ. Για ενήλικους κάθε Πέμπτη μετά την Παράκληση στις 6.35 μ.μ. με 7.45 μ.μ.. Ιδιαίτερα για νέους, κάθε Τρίτη 7.00 μ.μ. με 8.00 μ.μ. ΕνοριακόΑρχονταρίκι: Κάθε Κυριακή μετά την Θεία Λειτουργία 10.45-11:30 (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες και πάντοτε με τα μέτρα πρόληψης για τον Κορονοϊό με αποστάσεις. Μάσκες, αντισηπτικό κτλ. * ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΙΙ ΔΔ ΗΗ ΤΤ ΟΟ ΣΣ * EE NN ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ Μηνιαία έκδοση Ιερού Ναού ΠΡΟΦΗΤΟ Υ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ Βάρης ΈΈ ττ οο ςς 33 οονν ** ΝΝ οο εε μμ ββ ρρ ιι οο ςς 22 00 22 00 ** ΑΑ ρρ ιι θθ .. 22 55 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 25ου ΤΕΥΧΟΥΣ Αφού σας υπενθυμίσουμε να μη διστάσετε να εκφράσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, είτε σε εμάς προσωπικά από κοντά, είτε στο email του Ιερού Ναού: p-elia-v@otenet.gr, να σας ευχαριστήσουμε για τον κόπο και το χρόνο που θα διαθέσετε για την Ανάγνωση και του 25ου Τεύχους του Σ.Ε. Τέλος όπως πάντα παρακαλούμε θερμά να μη βιαστείτε να πετάξετε τον Σ. E μετά την χρήση του. Προσπαθήστε να τον αξιοποιήσετε, δίνοντάς τον και σε άλλους Ενορίτες μας, που δεν θα το έχουν διαβάσει. Καλή Ανάγνωση! ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ; Ιερό Σαρανταλείτουργο λέγεται η τέλεση της Θείας Λειτουργίας επί σαράντα συνεχείς ημέρες. Οι σαράντα αυτές λειτουργίες γίνονται υπέρ υγείας των ζώντων και ιδιαιτέρως υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων χριστιανών.Το Σαρανταλείτουργο υπέρ ζώντων και κεκοιμημένων γίνεται συνήθως τις ημέρες της νηστείας των Χριστουγέννων από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι την 25 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την παράδοσή μας, στο Σαρανταλείτουργο μνημονεύονται από την πρώτη μέχρι την τεσσαρακοστή ημέρα, όσοι έχουν “φύγει” από μας προς τον Κύριον. Το Σαρανταλείτουργο δεν μπορεί να γίνει κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, γιατί στις πένθιμες και αυστηρές ημέρες της νηστείας δεν γίνονται Λειτουργίες παρά μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Η Θεία Λειτουργία είναι θυσία λατρευτική και ευχαριστήρια, ικετευτική και πρεσβευτική. Αλλά συγχρόνως είναι και θυσία εξιλασμού. Είναι δηλαδή θυσία για συγχώρεση των αμαρτιών μας. Σκοπός είναι να συμμετέχομε στη Θεία Λειτουργία κατάλληλα προετοιμασμένοι με εξομολόγηση και να έχουμε διαβάσει την Ακολουθία της Θ. Μεταλήψεως. Να κοινωνούμε των Αχράντων Μυστηρίων του Χριστού “εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον” και να προσφέρουμε τακτικά τα δώρα της Θ. Λειτουργίας: α)Ενα πρόσφορο (κατὰ προτίμηση χειροποίητο). β) Μοσχοθυμίαμα και καρβουνάκια. γ) Ελαιόλαδο. δ) Nάμα (κρασί) και ε) Τα ονόματά σας υπέρ Υγείας και Υπέρ Αναπαύσεως (άπαξ στα χαρτιά με ένδειξη Σαρανταλείτουργο). Φιλανθρωπικός Τομέας: Βοηθάμε τους αδελφούς μας Ενορίτες με τους εξής τρόπους: α) ενισχύοντας οικονομικά από το υστέρημά μας το ειδικό κυτίο που γι’ αυτό τον σκοπό βρίσκεται στο Ναό, β)Με δωρεά στο Φιλόπτωχο Ταμείο λαμβάνοντας νόμιμη απόδειξη γ) ενισχύοντας υλικά την Ενοριακή Τράπεζα Αγάπης της Ενορίας μας με τρόφιμα, δ) Αγοράζοντας από την Ενοριακή Έκθεση Βιβλίου στον Πρόναο τις Κυριακές και τις Μεγάλες Γιορτές και ε) Αγοράζοντας Κουπόνια του Εράνου Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως μέχρι και τέλος του έτους. Μη προσπερνάμε αδιάφορα! Το υστέρημά μας και όχι το περίσσευμα έχει αξία! ΗΗ ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή ΣΣεελλίίδδαα ττηηςς ΕΕννοορρίίαα μμααςς :: ΜΜηη ξξεεχχννάάττεε νναα εεππιισσκκέέππττεεσσττεε μμέέσσωω ττωωνν υυπποολλιιγγιισσττώώνν,, ττωωνν ττάάμμππλλεεττ ήή ττωωνν κκιιννηηττώώνν ττηηλλεεφφώώννωωνν σσααςς,, ττηηνν ηηλλεεκκττρροοννιικκήή σσεελλίίδδαα ττηηςς ΕΕννοορρίίααςς μμααςς σσττηη δδιιεεύύθθυυννσσηη hhttttpp::////wwwwww..pprrooffiittiilliiaa--kkoorrmmppiivvaarrii..ggrr// γγιιαα νναα δδιιααββάάζζεεττεε ττιιςς αανναακκοοιιννώώσσεειιςς κκααιι ττοο ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα ττωωνν ΙΙεερρώώνν ΑΑκκοολλοουυθθιιώώνν.. ** ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΔΔΗΗΤΤ ΟΟΣΣ ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΤΤ ΗΗΣΣ **Μηνιαία ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ήλιοῦ" Κόρμπι (Προφήτου Ἠλία 10 * Τηλ: 210-9655370 , fax: 210-9655371, email: p-elia-v@otenet.gr ) Ἰδιοκτήτης: Ὁ Ἱ. Ναός. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Χρήστου
  2. ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΣΕΙΣ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη Δεσποτική εορτή του χριστιανικού εορτολογίου. Μέχρι τα μέσα του Δ’ αιώνα η Εκκλησία της Ανατολής συνεόρταζε τη γέννηση και τη βάπτιση του Χριστού υπό το όνομα τα Επιφάνεια την ίδια ήμερα, στις 6 Ιανουαρίου. Τα Χριστούγεννα ως ξεχωριστή εορτή, εορταζομένη στις 25 Δεκεμβρίου εισήχθη στην Ανατολή από τη Δύση περί τα τέλη του Δ’ αιώνα. Ό Ι. Χρυσόστομος, που πρώτος ομιλεί για την εορτή των Χριστουγέννων, την ονομάζει «μητρόπολιν πασών των εορτών» και μας πληροφορεί περί το 386 ότι «ούπω δέκατον έστιν έτος, εξ ου δήλη και γνώριμος ημίν αύτη η ημέρα (της εορτής) γεγένηται». Ή μεγάλη σημασία που απέκτησε με την πάροδο του χρόνου στη συνείδηση της Εκκλησίας η νέα εορτή των Χριστουγέννων και η ευλάβεια των πιστών και ιδιαίτερα των μοναχών, απετέλεσαν τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση και της προ των Χριστουγέννων νηστείας. Οι πρώτες ιστορικές μαρτυρίες, που έχουμε για τη νηστεία προ των Χριστουγέννων, ανάγονται για τη Δύση στον Ε’ και για την Ανατολή στον ΣΤ’ αιώνα. ‘Από τούς ανατολικούς συγγραφείς σ’ αυτήν αναφέρονται ό Αναστάσιος Σιναΐτης, ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρος ο Ομολογητής, ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, καθώς επίσης και ο πατριάρχης Αντιοχείας Θεόδωρος Βάλσαμων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σαρανταημέρου δεν καταλύουμε κρέας, γαλακτερά και αυγά. Αντίθετα,επιτρέπεται να καταλύουμε ψάρι όλες τις ήμερες πλην, φυσικά, της Τετάρτης και της Παρασκευής από την αρχή μέχρι και την 17η Δεκεμβρίου. Ψάρι καταλύουμε επίσης και κατά την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, οποιαδήποτε ημέρα κι αν πέσει. Από την 18η μέχρι και την 24η Δεκεμβρίου, παραμονή της εορτής, επιτρέπεται η κατάλυση οίνου και ελαίου μόνο εκτός, βέβαια, των ημερών Τετάρτης και Παρασκευής που θα παρεμβληθούν και κατά τις οποίες τηρούμε ανέλαιη νηστεία. Επίσης με ξηροφαγία θα πρέπει να νηστεύουμε την πρώτη ήμερα της νηστείας, 15η Νοεμβρίου, καθώς και την παραμονή της εορτής, έκτος βέβαια κι αν πέσουν Σάββατο η Κυριακή. Κυρίως όμως να απέχουμε και από κάθε αμαρτία, να νηστεύουμε και από κακίες, αποφεύγοντας την καταλαλιά, το ψέμα, την αργολογία, τη λοιδορία, την οργή και γενικά κάθε αμαρτία που διαπράττουμε μέσω της γλώσσας ή τα μάτια.Αμήν! Πολλοί βασάνισαν το σώμα τους με ασκήσεις αλλά επειδή δεν κατόρθωσαν να αποκτήσουν διάκριση βρέθηκαν μακριά από τον Θεό. (Αββά Αντωνίου) Αν νηστεύετε κανονικά μην υπερηφανεύεσθε, διαφορετικά καλύτερα να τρώτε κρέας. Γιατί περισσότερο συμφέρει τον άνθρωπο να τρώει κρέας παρά να είναι υπερήφανος και αλαζόνας. (Άγιος Ισίδωρος ο Πρεσβύτερος) Ρώτησε ο αββάς Ιωσήφ τον αββά Ποιμένα πως πρέπει να νηστεύουμε. Και ο αββάς Ποιμήν του λέει - Εγώ θέλω να τρώει κανείς κάθε μέρα τόσο λίγο ώστε να μη χορταίνει. Του λέει τότε ο αββάς Ιωσήφ - Όταν ήσουν πιο νέος, αββά, δεν νήστευες δυο δυο μέρες; Και ο γέροντας του απάντησε- Φυσικά και τρεις και τέσσερεις μέρες κι εβδομάδα ακόμη. Και όλα αυτά τα δοκίμασαν οι πατέρες γιατι ήταν δυνατοί· Αλλά θεώρησαν καλύτερο να τρώει κανείς κάθε μέρα αλλά λίγο· μας παρέδωσαν λοιπόν τη βασιλική οδό που είναι ελαφρή. Mην περιορίσεις όμως το καλό της νηστείας μόνο στην αποχή από το φαγητό. Γιατί πραγματική νηστεία είναι να μη κάνεις τίποτε άδικο. “Να λύνεις κάθε δεσμό αδικίας” [Ησ. 58,6]. Συγχώρησε τον πλησίον σου για το κακό που σου έκανε και ξέχασε αυτό που σου χρωστάει. “Η νηστεία σας να είναι καθαρή από δικαστικές πράξεις και προστριβές” [Ησ. 63,4].Κρέας δεν τρως αλλά κατασπαράζεις τον αδελφό σου. Νηστεύεις το κρασί αλλά είσαι σπάταλος σε αδικίες. Περιμένεις να έρθει το βράδυ για να φας αλλά ξοδεύεις όλη την ημέρα σου στα δικαστήρια. “ Αλίμονο σε εκείνους που δεν μεθάνε από κρασί [αλλά από τις αδικίες] (Μ. Βασίλειος) Μερικοί προσέχουν πολύ την είσοδο των φαγητών, αλλά αδιαφορούν για την έξοδο των λόγων. Δεν έχουν μάθει να διώχνουν την οργή από την καρδιά τους [Εκκλησ. 11,10], και την επιθυμία από τη σάρκα τους, όπως λέει ο Εκκλησιαστής· όμως, έτσι μόνο κτίζεται η καθαρά καρδιά από το Πνεύμα που ανακαινίζει. (Όσιος Ηλίας)
Anzeige