Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

How tosignature

4.364 Aufrufe

Veröffentlicht am

How to Signature for good Destiny

Veröffentlicht in: Seele & Geist

How tosignature

 1. 1. เรื่องการเปลี่ยนลายเซ็นนี้เปนความเชื่อสวนบุคคล บางคนก็วา ตัวองเซ็นดีแลว แตบางคนคิดอยากจะแกไขเปลี่ยนแปลง ถาหากการเปลี่ยนลายเซ็นทําใหชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นภายในสามเดือนโดยไมทําใหใครเดือดรอนและไมตองเสียงินเสียทอง คุณจะไมสนใจบางหรือครับ ความสําคัญของลายเซ็น ลายเซ็นมีความสําคัญ บางคนมาทํางานตอนเชา เซ็นลายเซ็นแตไมรูวามันบอกอะไรไดบาง ลายเซ็นของคุณเปนสัญลักษณและเครื่องหมายบงบอกวาคุณเปนคนอยางไร เปนตัวแทนของคุณดังนี้ ลายเซ็นสามารถบอกไดถึง 1.ชีวิตของผูเซ็น 2.สุขภาพ 3.บุคลิกภาพ 4.บริวาร 5.ฐานะทางการเงิน (ฐานะ ความมันคง การดําเนินชีวิต) โครงสรางของลายเซ็น 1.ประธาน 2.บริวาร 3.ชองไฟ 4.สกุล 5.เครือญาติ ตําแหนงประธาน หมายถึง พยัญชนะตัวแรกของเราถือวาเปนตําแหนงของเรา ตําแหนงที่สองคือบริวารหมายถึงญาติพี่นอง เพื่อนฝูงบริวารตาง ๆ ตอไป คือชองไฟ และตามดวยนามสกุล นามสกุลเปนพยัญชนะตัวแรกของเราแลวก็ตามดวยเครือญาติ ลายเซ็นของเรามีหลายตําแหนง แตวาสิ่งสําคัญที่สุดคือประธาน ประธานคือตําแหนง 1 เราตองเขียนตัวประธานใหใหญ เชน ผมชื่อชาญณรงค ผมตองเขียนพยัญชนะ ช. ใหอยูในกรอบของหมายเลข 1 และตามดวยบริวารหมายเลข 2 จําเปนที่จะตองเขียนเวน อยาเชื่อมติดกับประธาน เพราะอะไร ปกติหลายคนเขียนชื่อและก็บริวารติดกันความหมายก็คือบงบอกถึงเรื่องความผูกพันกับบริวารเดี่ยวเราจะกลาวถึงชวงตอไป ตําแหนงตอไปคือตําแหนงที่ 3 ชองไฟ งาย ๆ คุณเพียงแคเอาปากกาของคุณวางทาบ เวนชองไฟใหเทากับหนึ่งชองปากกา และตัวตอไปคือสกุล หมายเลข 4 พยัญชนะ พยัญชนะตัวแรกของคุณเปนอะไร เชน ผมนามสกุลขันทีทาว ผมจะเขียน ข.จะอยูตําแหนงเดียวกับประธาน แตวาขนาดจะไมเทากับประธานจะอยูประมาณ 3 ใน 4 และตัวตอไปก็เปนเครือญาติ คือบริวารในครอบครัว คุณเขียนนามสกุลยาวบงบอกถึงเรื่องบางอยางในเครือญาติ เงินทอง ชื่อ เสียง เกียรติยศ ของคุณ
 2. 2. โครงสรางของลายเซ็นตามชวงอายุ เราพูดถึงโครงสรางลายเซ็นไปแลวนะครับ ตอไปเราจะเขียนลายเซ็นยังไงตามกฎเกณฑอายุ ผมตั้งไวอยางงี้ครับเรามักเริ่มเขียนลายเซ็นตั้งแตอายุ 15 จนถึงอายุ 35 ป ผมถือวาชวงชีวิตของคนเราอยูในเกณฑ 70 ป 35 ป คือครึ่งของชีวิต เพราะฉะนั้น ชวงตนของชีวิตเราจะตองเขียนพยัญชนะชื่อเราใหยาวกวา นามสกุล อยางงี้ครับ กฎเกณฑของลายเซ็นอายุต่ํากวา 35 ป ควรเซ็นชื่อใหยาวกวานามสกุล สามารถเซ็นได 2 วิธี 1.เซ็นเฉพาะชื่ออยางเดียว 2.เซ็นชื่อและนามสกุลยอ พอเมื่ออายุเลย 35 ปไปแลว คนจีนบอกวาตกที่ตา หมายถึงวาการเจริญเติบโตกาวหนา เราจะเขียนพยัญชนะชื่อเราสั้นกวานามสกุล กฎเกณฑลายเซ็นอายุ 35 ปขึ้นไป ใหเซ็นนามสกุลยาวกวาชื่อ และในกรณีที่ชื่อยาวกวานามสกุล ใหเซ็นชื่อแบบยอ และนามสกุลเต็มโซนของลายเซ็น พูดถึงโซนของลายเซ็นมีความสําคัญยังไง หลายคนอาจจะไมรูวา ผมเขียนตรงนี้มันคืออะไร เปนยังไง ตรงนี้ลากยาวลงมาคืออะไร ความหมายของโซนในลายเซ็นแบงออกเปน 3 สวนดวยกัน สูง จะเกี่ยวกับเรื่องอนาคต จินตนาการ กลาง หมายถึงปจจุบัน ต่ํา หมายถึงอดีต กรรม ภาระ เรื่องเกา ๆ
 3. 3. โซนกลางจะเปนโซนที่เรียกวา เปนอักษรที่ใชมากที่สุด เปนพยัญชนะที่ใชเปนปกติ สวนโซนต่ําจะเปนเรื่องของสาระ เปนเรื่องของอดีตชาติ ความหลัง กรรม ภาระ จิตใตสํานึก และกามารมย หรือวัตถุนิยม รวมกันอยูในตําแหนงของโซนต่ํา สวนโซนสูง บงบอกในเรื่องของจินตนาการ ความฝน อนาคต วิสัยทัศน อุดมคติ คุณธรรม ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเรื่องเพอฝน อิมเมจิ้นทั้งหมด ยกตัวอยางเชน ลายเซ็นอยางนี้ ตรงกลางนี้คือโซนกลางหมดเลย ขางลางนี้คืออดีต ขางตนนี้คืออนาคต บางคนอยางชื่อ อมร ไมมีสระเลย เวลาเขียนเขียนลาก (ตามตัวอยาง) ซึ่งจริง ๆ แลวอมรมีแคพยัญชนะ แตขาลากตําแหนงบริวารลงมา แสดงวาคนนี้เปนคนคอนขางคิดถึงเรื่องบริวารเกา ๆ ที่มีปญหากับเกา เพราะตําแหนงบริวารเขามาติดอยูดานหลังของพยัญชนะเรา อันนี้บอกสัญลักษณไดเลยวา มีปญหากับบริวารและจะทําใหคุณไมสบาย ปวดหลัง ตําแหนงนี้เสีย เพราะฉะนั้น ถาเราจะดูโซนของการเขียนลายเซ็น พยัญชนะอยูตัวกลางลากลงมาตําแหนงขางลางเนี่ยเปนเรื่องอดีตเกา ๆ สมมุติวาผมเขียนชื่อชาญณรงค ผมเขียนตัว ช. อยางงี้ ผมลากอยางงี้ (ตามตัวอยางขางบน) อันนี้บอกเลยวาชาญณรงคแยกออกมาจริง แตวาบริวารของคุณชาญณรงคมาถึงเรื่องอดีตเกา ๆ แลวก็เปนคนแกปญหาเฉพาะหนาไดดีแตวาไมวายคิดถึงเรื่องอดีต แตถาหากวาคุณชาญณรงคเขียนตามตัวอยางขางลาง คุณชาญณรงคมีจินตนาการมาก และมีชั้นเชิง ประกอบกับมีบริวารที่มีจินตนาการหรือมีพลังมากกวาคุณชาญณรงคเพราะแนวตลอดขางบนนี้เปนเรื่องของอนาคตเรื่องของจินตนาการ แนวขางลางเปนอดีต
 4. 4. ความลาดเอียงของลายเซ็น ความลาดเอียงของลายเซ็นแบงออกเปน 3 แบบดวยกัน 1.ลายเซ็นเอียงขึ้น 2.ลายเซ็นแนวระนาบ 3.ลายเซ็นเอียงลง ลายเซ็นเอียงขึ้น ลายเซ็นแบบนี้บงบอกถึงความทะเยอทะยาน มุงไปสูอนาคต กลาไดกลาเสีย มีความมั่นใจสูง ลายเซ็นแนวระนาบ แสดงถึงความมั่นคงทางอารมณและจิตใจ หนักแนน มีวินัย มีการควบคุมตัวเองไดอยางดีเปนลายเซ็นที่ดี ละเอียด ประณีต รอบคอบ ลึกซึ้ง ลายเซ็นอียงลง นอยคนที่จะเขียน บงบอกถึงจิตใจต่ํา หดหู มองโลกในแงราย ขาดเพื่อน ขาดสังคม คนที่เซ็นลายเซ็นอยางนี้จะคอนขางไมประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน
 5. 5. ความลาดเอียงของตัวอักษร ความลาดเอียงของตัวอักษรแบงออกเปน 1.เอนขวา (ตําแหนง ก.,ข.) 2.ตั้งตรง (ตําแหนง ค.) 3.เอนซาย (ตําแหนง ง.,จ.)ความลาดเอียงของตัวอักษรมีความหมายหลายอยาง ผมจะใชสัญลักษณ ก.,ข.,ค.,ง.,จ. ถาสมมุติวาคนเขียนลายเซ็นเปนลายเซ็นที่ตรงอยางตําแหนง ค. บงบอกถึงความมั่นคง ยึดมั่นแตสวนมากคนถนัดขวาจะเขียนเอียงไปทางขวามือ อยาง ตําแหนง ง. ก็เปนคนออนไหว เปนคนที่เซ็นซิทีฟ ออนไหวอารมณคลอยตามจินตนาการยิ่งเอียงมาก ตําแหนง จ.ยิ่งมีอารมณออนไหวมาก หลงใหล คลั่งใคล เพอฝนมาก
 6. 6. แตถาไมเอียงขวา ไปเอียงทางซาย ตําแหนง ข. จะหมายถึงวาเปนคนเชื่อมั่นในตัวเอง คอนขางทะเยอทะยานสูงถายิ่งเอียงมากไป ตําแหนง ก.หยุมหยิม คิดเล็กคิดนอย แลวเปนคนที่เอาตัวเองเปนหลักขนาดของลายเซ็น ขนาดของลายเซ็นมีความสําคัญครับ ถาเขียนลายเซ็นใหญ (ตามตัวอยางลายเซ็นแรก) จะบงบอกวาเปนคนที่มีพลังอํานาจยิ่งใหญ แตถาเขียนลายเซ็นผมและสูง (ตามตัวอยางลายเซ็นที่สอง) บงบอกวาเปนคนใจแคบ เปนคนไมมีมนุษยสัมพันธที่ดี และเปนคนที่มองโลกในแงราย ยิ่งเขียนตัวเล็ก (ตามตัวอยางลายเซ็นที่สาม) บงบอกถึงศักยภาพของตัวเองวา ทํางานใหญไมได พยายามจะปดบังพยามยามจะไมอยากใหใครรูเรื่องราวบางสิ่งบางอยาง ไมมีสิทธิ์ใหญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพยัญชนะตองเขียนใหญ
 7. 7. วิธีการแกไขลายเซ็น กรอบของลายเซ็นเนนเฉพาะในตําแหนงประธาน หลักการคือ -เขียนใหอยูในกรอบ -ตัวอักษรมีหางสามารถลากเกินกรอบได กรอบแบบที่ 1 กลุมอักษรปกติ การเขียนพยัญชนะที่ถูกตองจะตองอยูในกรอบ ไมใหขาดไมใหเกิน ถาเขียนเกินนอกกรอบ จะทําใหเปนคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป ถาเซ็นอักษรสวนบนอยูหางจากกรอบ จะทําใหขาดอํานาจ ควรเขียนใหอยูในกรอบ กรอบแบบที่ 2 กลุมอักษรหางตวัดกลับ ไดแก จ ล ว อ วิธีการเขียน คือ อยาปลอยใหโคงของพยัญชนะตวัดลงมาแตะตัวอักษร และลงต่ํากวา 60 % กรอบแบบที่ 3 อักษรที่มีเสนดานลาง ไดแก ฤ ฐ เชนคนที่มีชื่อฐานันทร เปนตน ตองเซ็นใหรูวาอยูในกรอบ สวนใหญจะอยูสูงต่ําตองถูกตองตามวิธีเขียนถึงจะดี
 8. 8. ลายเซ็นกับสุขภาพ หลักการแกไขลายเซ็นทีทํารายสุขภาพเรามีหลักงาย ๆ ดังตอไปนี้ หามเซ็นตัดหรือแทงในตําแหนงที่ 1 ในตําแหนงพยัญชนะหรือประธานจะเทียบทากับรางกายเรา อยาเซ็นตัดตัวหรือเซ็นแทงลงในตําแหนงนี้ จะบอกถึงสุขภาพของผูเซ็น เซ็นตัดตําแหนงไฟก็จะเกิดผลรายที่ตําแหนงนั้น การแกไขอักษร ส ศ แกอักษร ส. เพื่อเปลี่ยนปญหาปวดศรีษะเปนเจ็บคอแทน แกอักษร ศ.เพื่อเปลี่ยนอาการปวดศรีษะเปนเจ็บขอเทาแทน ศ.ส. เปนอักษรที่มีเสนแทงโดยธรรมชาติขางบน ตําแหนงนี้จะบอกถึงความรุนแรงของเรื่องระบบความคิดจะมีการปวดหัว วิธีการแกปญหาคือ ลากเสน ส. ใหสะบัดคลองเพื่อตวัดขึ้นเปนหัว จะลดอาการปวดหัวมาเปนเจ็บคอแทน สวน ศ. ถาสมมุติลากจาก ค. แลวมีอักษรแทงที่หัว จะมีอาการปวดหัว มีปญหาเรื่องระบบความคิด วิธีการแกคือลากเปน ค. ไปแลวมีเสนแยงขึ้นไป มันจะลดความรุนแรงของการปวดหัวลงใหเหลือเปนเจ็บขา
 9. 9. การแกไขเหลี่ยมคมในพยัญชนะ เหลี่ยมคมในพยัญชนะหมายถึง ความกาวราว แข็งกราว รุนแรง การตอสูปะทะ การลบเหลี่ยมคมชวยบรรเทาลักษณะดังกลาวลง ตัวอักษรในลายะเซ็นสวนมากจะมีรูปทรงแหลมคมหรือเหลี่ยมมุม ซึ่งรูปทรงเหลานี้เปนลักษณะของความแข็งกราว การตอสู ปะทะ การโตแยง ซึ่งจริง ๆ แลวจะวาไมดีก็ไมเชิง ซึ่งลักษณะอันนี้อาจจะเหมาะสมกับอาชีพตํารวจทหารแตถาคนทั่วไปวิธีการแกปญหาคือ อาจจะเปลี่ยนเปนโคงมน เพื่อลดความรุนแรง จากการที่เราไดทราบเบื้องตนเกี่ยวกับการใชลายเซ็น ไมวาจะเปนการใชตัวอักษร องคประกอบตัวอักษร และการแกไขลายเซ็นแบบตาง ๆ เมื่อทานไดอานแลว ทานสามารถนําไปปรับเปลี่ยนจากลายเซ็นเดิมของทาน ซึ่งอาจจะไมดีแตเมื่อเราปรับเปลี่ยนแลวจะดีขึ้น ใหนําสวนที่เสียออกไป สิ่งที่เหลือจะเปนสิ่งที่ดี การใชลายเซ็นเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ตัวผูใชลายเซ็น ตองเปนคนดีดวย ลายเซ็นจึงจะสมบูรณหลักการเขียนลายเซ็นแบบงาย ๆ ถูกตองตามลักษณะและเปนลายเซ็นที่ดีควรจะทําอยางไรบาง 1.ตองใชสติในการเขียน ใหเขียนลายเซ็นดวยสติ อยาใชอารมณเขียนเขียนจรดปากกาอยางมีสติ ควบคุมเสนใหมั่นคงและเขียนตามโครงสรางของลายเซ็น การเขียนแบบหวัดมากมันจะมีผลตอการเขียนลายเซ็น เพราะวาอารมณเราคอนโทรลตองใชสติคอนโทรล มันถึงจะทําใหคุณมีพลังในการเขียน 2.เริ่มเขียนจากพยัญชนะนําตําแหนงที่ 1 เขียนใหใหญ เต็มตัวแบบสมบูรณ และหัวในพยัญชนะหรือสระที่มีหัวคือเรื่องของความคิดในเชิงสรางสรรค
 10. 10. ถามีหัวควรจะเซ็นใหมีหัว ถาไมมีหัวอยาเติม ไมเซ็นใหขาหรือเกิน เชน ส. ตองเปน ส.ที่มีหาง ไมใช ล.ลิง หรือการเซ็น ค. เซ็นเปน ศ.ศาลาเปนตน และที่สําคัญคือ อยาเขียนยอนกลับมา เพราะจะหมายถึงความคิดแปรปรวน 3.ตําแหนงบริวารเวนวรรคกับตําแหนงประธาน (ตําแหนง 1 กับ 2) เวนชองไฟขนาดเศษหนึ่งสวนสองของตัวอักษร อยาเซ็นใหติดกัน ลายเซ็นใหมขนาดเล็กกวาตําแหนงที่ 1 ใหอยูในตําแหนงที่ 2.1 ี ถาอยูในตําแหนง 2.2 ก็จะทําใหตาแหนงของพยัญชนะนําหรือประธานล้ํามาอยูในโซนต่ํา แสดงวาบริวารจะมี ํอิทธิพลเหนือกวาตัวเรา หรือถาตําแหนงที่ 2 ไมมีชองไฟกับตําแหนงที่ 1 ก็จะแสดงวาบริวารและตัวเราเขามาพัวพันหรือเขามามีอิทธิพลตอเรา ซึ่งอาจจะเปนทางรายก็ได 4.เวนชองไฟใหถูกตอง ขนาดของตําแหนงชองไฟระหวาง 1 กับ 2 และ 4 กับ 5 ควรมีขนาดเศษหนึ่งสวนสองของตัวอักษร
 11. 11. สวนชองไฟระหวาง 2 กับ 4 ควรมีขนาดเทากับหนึ่งตัวอักษร เทียบจากขนาดตัวอักษรในการเซ็นของคุณ การเวนระยะที่เหมาะสมของชองไฟในแตละชุดจะทําใหชวิตคุณดําเนินไดอยางไมสมดุล ไมวุนวาย ี 5.ตําแหนงพยัญชนะนําของนามสกุลตองมีขนาดเทากับ 1 หรือไมนอยกวาเศษสามสวนสี่ของตําแหนงที่ 1 และควรเขียนใหมความสมบูรณครบถวน ี ในอีกความหมายหนึ่งของตําแหนงที่ 1 และ 4 ซึ่งเปนตําแหนงสําคัญ ตําแหนงที่ 1 คือหมายถึงหาทรัพยเขามาและตําแหนงที่ 4 หมายถึง การจายออก ถา 1 เล็กกวา 4 ก็แปลวาหาไดนอยกวาจาย ซึ่งจะทําใหเกิดความไมสมดุลทางดานการเงิน 6.เวนวรรคตําแหนง 4 กับ 5 ตําแหนงพยัญชนะนําตองเวนชองไฟใหกับบริวาร ตําแหนงญาติพี่นอง ลูกหลานก็มีหลักการเดียวกัน
 12. 12. เวนระยะชองไฟระหวาง 4 กับ 5 ขนาดเศษหนึ่งสวนสองตัวอักษร เซ็นใหตัวเล็กกวา 4 และอยูในตําแหนงที่ 5.1อยาเซ็นใหตดกัน ิ 7.การเซ็นสระและวรรณยุกตตองเซ็นที่หลัง สระที่อยูในชื่อมักจะทําใหรูปแบบของลายเซ็นเสียหาย และเปนเรื่องที่ควบคุมยาก สระเอกับสระแอที่นาหนาสวนใหญมักจะลากเปนกําแพง ดังนี้ ํ หลักในการเขียนสระและวรรณยุกตคือ ใหเซ็นหลังสุดหลังจากที่เขียนชื่อแลวและเขียนนามสกุลแลว ไมใหสระเออยูสูงกวาพยัญชนะนํา ยกเวนสระ โ ไ ใ ซึ่งอยูสูงกวาธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการเขียนสระทีหลังเพื่อใหเรามีสติควบคุมเสนไมใหเกินตําแหนงที่กําหนดไว และนี่คือเปนหลักการของการเขียนลายเซ็น ถาคุณเลือกเซ็นลายเซ็นอยางนี้ละก็ รับรองวาลายเซ็นคุณสมบูรณแนนอน
 13. 13. ลักษณะตองหามในลายเซ็น 1.เซ็นตัดตัวเอง หามเซ็นตัดตัวเองในตําแหนงที่ 1 จะมีความหมายไมดีตอสุขภาพ รางกาย เปนการตัดหือทิ่มแทงตัวเอง หรือเซ็นตัดทุกตําแหนง ตองแกไขนะ เปนเรื่องที่ซีเรียสมากสําหรับลายเซ็น เดี่ยวจะขยายความเรื่องลายเซ็นกับสุขภาพ ตัวอยางลายเซ็นตัดตัวเอง 2.เซ็นเปนเสนแทง เสนแทงมีความหมายถึงการทํารายตําแหนงของตัวเอง ตัวอยางเสนแทงที่พบบอยคือ เกิดจากรูปแบบตัวอักษร ส. ศ. เกิดจากวิธการเขียน ธ. ร. ี เสนที่เกิดจากการลากตวัดมือ 3.เซ็นพยัญชนะเกินกรอบ ไมมีอักษรสวนเกินออกนอกเสนกรอบ เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องกรอบของพยัญชนะ แตหลักการคืออยาเขียนออกนอกกรอบและเขียนเกินตัวอักษร 4.เซ็นพันกัน อยาเซ็นพันกัน ลายเซ็นที่มีลักษณะที่พันกันยุงเหยิงเหมือนเสนดาย เปรียบเสมือนชีวตที่พบกับ ิความยุงยาก ไมสามารถสะสางปญหาได และจะมีอุปสรรคในชีวิต ขาดระบบระเบียบ ขาดการจัดการ ระบบความคิดไมดีสวนมากลายเซ็นแบบนี้จะเปนโรคประสาท
 14. 14. 5.เซ็นสระยาวเกินไป อยาลากสระยาวเกินความจําเปน การลากสระอุ สระอู ยาวเกินไปจะบงบอกถึงวา ลายเซ็นสวนใหญอยูในโซนต่ํา สิ่งเหลานี้จะบอกถึงเรื่องอดีตเกา ๆ ที่ผานมา 6.เซ็นตัวอักษรขาด อยาลากตัวอักษรขาด หมายความวา เซ็นพยัญชนะเดียวแตยกปากกาขึ้น ทําใหตัวพยัญชนะขาดออกจากกัน เชน คําวา “ปกรณ” แบบนี้ จะทําใหพยัญชนะนําของตัวอักษรสําคัญขาด อันนี้เสียหายมากเปนอันตรายทีเดียว หรืออยางเชน ทศธรรม ถาเขียนอยางนี้ ความไมสมบูรณของตัวอักษรตัวพยัญชนะประธานก็ คือความไมสมบูรณของตัวคุณเอง 7..เซ็นสระที่อยูหนาเปนกําแพง อยาเซ็นสระเปนกําแพงกั้นตัวเอง อยางที่อธิบายไปแลวในวิธีการเซ็นสระ ซึ่งบางคนอาจจะเห็นวายุงยากก็สามารถตัดออกจากลายเซ็นไดนะครับ โดยไมเสียหายอะไร 8.เซ็นกลับหลัง อยาเซ็นกลับหลัง เชน เซ็น ส. แทนที่จะเปน ส. ก็เซ็นเปน s การทําแบบนี้ทําใหระบบตาง ๆ ในความคิดผิดปกติ พยัญชนะขาดพลังและขาดทิศทางที่ถูกตอง

×