Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
รองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาชีพที่เป็ นความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต
พระบรมราชาภิเษก
ปัจฉิมนิเทศก์
ดาวน์โหลดสไลด์
บรรยาย
โดยใช้โทรศัพท์มือถือเปิ ด LI
NE หรือ
ใช้โหมดถ่ายภาพ ส่งที่ QR
Code
อาชีพที่เป็นความต้อ...
ประเด็นสนทนา
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
ประเทศไทยที่คุณอาศัยอยู่
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณภาพ
มีความเห็นที่ถูกต้อง...
Menti.com
เมื่อไหร่เราจะเป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ??
ประเทศไทยดีที่สุดในโลก
ประเทศที่ว่างงานน้อยที่สุด
การท่องเที่ยว
ประเทศที่มีความทุกข์ทางเศรษฐกิจน้อย
ประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลก
ประเทศที่น่าลงทุนทางเศรษฐกิจ
Social Media อันดับ 9 ของโลก
รู ้ทุกเรื่องแต่ไม่รู ้เรื่องตัวเอง
Hello again
2534
ความทรงจาอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาต่อ
กลไกหลักขับเคลื่อน
Industrial 4.0
อุตสาหกรรมไทย 4.0
ทักษะศตวรรษที่ 21 #1
ทักษะศตวรรษที่ 21 #2
ทักษะศตวรรษที่ 21 #3
แจ็คหม่า
เรียนจบกับเรียนไม่จบ
อะไร ๆ ก็ START UP
ข้อคิดความสาเร็จ
ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
ขาดแคลน ปวช.,ปวส.
ปวช.เงินเดือน 20,000
เรียนอาชีวะ ดีกว่าปริญญา
First S-Curve
New S-Curve
คาถามที่ต้องการคาตอบ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ความต้องการของพื้นที่
คุณลักษณะที่สถานประกอบการต้องการ
สุดประหลาดขาดช่าง
อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงาน
ทางานให้เป็ น
คนดีของสังคม
081-7037515 http://www.prachyanun.com
การเมือง 3 นาที
คนเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
บทสรุป
ศึกษาต่อ ปวส.,ปริญญาตรี
ทางานเป็นลูกจ้าง
ประกอบอาชีพอิสระ
มีกิจการเป็นของตนเอง
เกาะพ่อ-แม่กินต่อไป
บวช
คาถาม
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร ์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

อาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

292 Aufrufe

Veröffentlicht am

อาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วันที่ 25 มกราคม 2562

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

อาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

 1. 1. รองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาชีพที่เป็ นความต้องการของ ตลาดแรงงานในอนาคต
 2. 2. พระบรมราชาภิเษก
 3. 3. ปัจฉิมนิเทศก์ ดาวน์โหลดสไลด์ บรรยาย โดยใช้โทรศัพท์มือถือเปิ ด LI NE หรือ ใช้โหมดถ่ายภาพ ส่งที่ QR Code อาชีพที่เป็นความต้องการของ ตลาดแรงงานในอนาคต ณ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
 4. 4. ประเด็นสนทนา มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประเทศไทยที่คุณอาศัยอยู่ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณภาพ มีความเห็นที่ถูกต้อง เข้าใจสภาพแรงงานของประเทศไทย มีงานทา มีอาชีพ อาชีพในอนาคต ชีวิตที่ดีบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองดี
 5. 5. Menti.com
 6. 6. เมื่อไหร่เราจะเป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ??
 7. 7. ประเทศไทยดีที่สุดในโลก
 8. 8. ประเทศที่ว่างงานน้อยที่สุด
 9. 9. การท่องเที่ยว
 10. 10. ประเทศที่มีความทุกข์ทางเศรษฐกิจน้อย
 11. 11. ประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลก
 12. 12. ประเทศที่น่าลงทุนทางเศรษฐกิจ
 13. 13. Social Media อันดับ 9 ของโลก
 14. 14. รู ้ทุกเรื่องแต่ไม่รู ้เรื่องตัวเอง
 15. 15. Hello again
 16. 16. 2534
 17. 17. ความทรงจาอิเล็กทรอนิกส์
 18. 18. การศึกษาต่อ
 19. 19. กลไกหลักขับเคลื่อน
 20. 20. Industrial 4.0
 21. 21. อุตสาหกรรมไทย 4.0
 22. 22. ทักษะศตวรรษที่ 21 #1
 23. 23. ทักษะศตวรรษที่ 21 #2
 24. 24. ทักษะศตวรรษที่ 21 #3
 25. 25. แจ็คหม่า
 26. 26. เรียนจบกับเรียนไม่จบ
 27. 27. อะไร ๆ ก็ START UP
 28. 28. ข้อคิดความสาเร็จ
 29. 29. ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 30. 30. ขาดแคลน ปวช.,ปวส.
 31. 31. ปวช.เงินเดือน 20,000
 32. 32. เรียนอาชีวะ ดีกว่าปริญญา
 33. 33. First S-Curve
 34. 34. New S-Curve
 35. 35. คาถามที่ต้องการคาตอบ
 36. 36. ความต้องการของตลาดแรงงาน
 37. 37. ความต้องการของพื้นที่
 38. 38. คุณลักษณะที่สถานประกอบการต้องการ
 39. 39. สุดประหลาดขาดช่าง
 40. 40. อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงาน
 41. 41. ทางานให้เป็ น
 42. 42. คนดีของสังคม
 43. 43. 081-7037515 http://www.prachyanun.com
 44. 44. การเมือง 3 นาที
 45. 45. คนเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
 46. 46. บทสรุป ศึกษาต่อ ปวส.,ปริญญาตรี ทางานเป็นลูกจ้าง ประกอบอาชีพอิสระ มีกิจการเป็นของตนเอง เกาะพ่อ-แม่กินต่อไป บวช
 47. 47. คาถาม
 48. 48. วิทยากร รองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร ์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515

×