Anzeige

παιδικη εργασια

5. Mar 2014
παιδικη εργασια
παιδικη εργασια
παιδικη εργασια
παιδικη εργασια
Anzeige
παιδικη εργασια
Nächste SlideShare
Tο χαμόγελο του παιδιούTο χαμόγελο του παιδιού
Wird geladen in ... 3
1 von 5
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a παιδικη εργασια(20)

Más de ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ(20)

Anzeige

παιδικη εργασια

  1. 1 Δ/Σ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓϋΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ Eθαηό εθαηοκκύρηα παηδηά ζηολ θόζκο αληί λα πεγαίλοσλ ζτοιείο δοσιεύοσλ.Tο θαηλόκελο ασηο παροσζηάδεηαη ηόζο ζηολ αλαπησζζόκελο όζο θαη ζηολ αλαπησγκέλο θόζκο,γεγολός ποσ είλαη γλωζηό θαη ζηελ τώρα κας.Ασηά ηα παηδηά ζηερούληαη ηα βαζηθά δηθαηώκαηα,όπως ηο δηθαίωκα ηες κόρθωζες θαη ηο δηθαίωκα γηα παητλίδη.Το κεγαιύηερο ποζοζηό ασηώλ προέρτοληαη από θηωτές θαη ποισκειείς οηθογέλεηες.Ποιιά παηδηά ιόγω ηωλ άζιηωλ εργαζηαθώ θαηαζηάζεωλ αρρωζηαίλοσλ θαη ποιύ ζστλά πεζαίλοσλ πρηλ θαλ κποσλ ζηελ εθεβεία. Β.Γ.
  2. 1 Δ/Σ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓϋΤΑΞΗ Παιδικι εργαςία ορίηεται θ εργαςία που παρζχεται από παιδιά κάτω των 18 ετϊν (ςε μερικζσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ κάτω των 15) θ οποία επιβαρφνει ι βλάπτει τθ ςωματικι, ςυναιςκθματικι, διανοθτικι, κοινωνικι ι και πνευματικι ανάπτυξθ τουσ. Η παιδικι εργαςία είναι ζνα κοινωνικό πρόβλθμα που αφορά όχι μόνο τισ χϊρεσ του Τρίτου Κόςμου άλλα και τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. Ο Συνιγοροσ για τα δικαιϊματα του Παιδιοφ ενθμζρωςε τθν επιτροπι τθσ Βουλισ το ζτοσ 2008 ςχετικά με το πρόβλθμα τθσ παιδικισ εργαςίασ θ οποία υπολογίηεται ότι ανζρχεται ςε 100.000 εργαηόμενα παιδιά ςτθν Ελλάδα. Β.Γ.
  3. 1 Δ/Σ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓϋΤΑΞΗ ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα ανιλικα εργάηονται ςε δραςτθριότθτεσ που ποικίλλουν, είναι μικροπωλθτζσ, γυαλίηουν παποφτςια, κακαρίηουν παρμπρίη, είναι ρακοςυλλζκτεσ ι πουλάνε χαρτομάντιλα. Εργάηονται ςε εργοςτάςια του «τρίτου κόςμου», παράγοντασ προϊόντα για τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, κυριολεκτικα ςε απάνκρωπεσ ςυνκικεσ για ζνα ¨κομμάτι ψωμί¨. Τα παιδιά των τςιγγάνων απαςχολοφνται ςτθν δουλειά του πατζρα τουσ ι κάποιου ςυγγενι τουσ. Πολλά παιδιά γίνονται αντικείμενο ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ. Τζλοσ, ειδικι κατθγορία δραςτθριότθτασ είναι τα παιδιά που εργάηονται ςτο χϊρο του κεάματοσ (κινθματογράφοσ, τθλεόραςθ, κζατρο, χϊρο τθσ μόδασ) ΢ΤΝΕΠΕΙΕ΢ ΓΙΑ ΣΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κίνδυνοσ ατυχθμάτων με ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ ι με κανατθφόρα ζκβαςθ. Απομάκρυνςι τουσ από το ςχολικό περιβάλλον. Απομόνωςθ από άτομα ίδιασ θλικίασ. Σοβαρά ψυχολογικά προβλιματα. Ζλλειψθ των απαραίτθτων βιοτικϊν αγακϊν αναγκαίων για τθν επιβίωςθ τουσ. Ζλλειψθ ευκαιριϊν για επαγγελματικι αποκατάςταςθ. Αδυναμία εξζλιξθσ τουσ ςε ολοκλθρωμζνουσ ενιλικεσ. Περικωριοποίθςθ τουσ και αδυναμία ζνταξθσ τουσ ςε κοινωνικζσ ομάδεσ. ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η΢ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ΢: Καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και εξαςφάλιςθ ςτισ ευάλωτεσ οικογζνειεσ οικονομικισ βοικειασ. Παροχι ευκαιριϊν ςτα ανιλικα παιδιά που εξαναγκάηονται ςε εργαςία να επιςτρζψουν ςτο ςχολείο και να ςυνεχίςουν τθν εκπαίδευςι τουσ. Δθμιουργία κζντρων για τθν τεχνικι εκπαίδευςθ των παιδιϊν που ζχουν ανάγκθ. Σωςτι νομοκεςία και άςκθςθ ελζγχου από τθν πολιτεία. Επιβολι ςθμαντικϊν ποινϊν ςε όςουσ γονείσ εκμεταλλεφονται τα παιδιά τουσ ςε δραςτθριότθτεσ παράνομεσ. Β.Γ.
  4. 1 Δ/Σ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓϋΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ Σο φαινόμενο της παιδικής εργασίας δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενο πρόβλημα, αφού απασχόλησε τη διεθνή κοινότητα από το τέλος του Α παγκόσμιου πολέμου. Ακολούθησε μια σειρά συμβάσεων για τη νομική προστασία των παιδιών και ενδεικτικά αναφέρουμε τη σύμβαση του 1973 που απαγορεύει την παιδική εργασία πριν τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΄- και όχι κάτω των 15 ετών - .Η σύνδεση μεταξύ των δικαιωμάτων του παιδιού και της επιβίωσης και ανάπτυξής του , επιτεύχθηκε με την ΢ύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού το 1989, που επικυρώθηκε από 187 κράτη. Σα –συμβαλλόμενα στη ΢ύμβαση- κράτη έχοντας υπόψη τους τη Διακήρυξη της Γενεύης του 1924 για τα δικαιώματα του παιδιού αναγνωρίζουν ως παιδί (άρθρο 1) <<κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοχτώ ετών, εκτός αν η ενηλικίωση επιτυγχάνεται νωρίτερα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία>>. ΢το άρθρο 32 της ίδιας ΢ύμβασης αναγνωρίζεται το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική του ανάπτυξη. Β.Γ.
  5. 1 Δ/Σ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓϋΤΑΞΗ Η ΢ύμβαση καλεί τα κράτη μέλη : Α. να ορίσουν ένα κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια ηλικίας για την είσοδο στην επαγγελματική απασχόληση. Β. να προβλέπουν μια κατάλληλη ρύθμιση των ωραρίων και των συνθηκών εργασίας. Γ. να προβλέπουν κατάλληλες ποινές και άλλες κυρώσεις για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του άρθρου. Σην παραπάνω σύμβαση ακολούθησε η έκθεση της Unicef <<Η κατάσταση των παιδιών του κόσμου1996.Από τον Οκτώβρη του 1997, στη διάσκεψη που οργανώθηκε Τπουργείο στο Όσλο εξωτερικής της Νορβηγίας- βοήθειας της από το χώρας- αποφασίστηκε η προώθηση διεθνούς σύμβασης κατά της παιδικής εργασίας μέσα στο 1998. Β.Γ.
Anzeige