Anzeige
Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe
Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe
Nächste SlideShare
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK TikoeOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe(20)

Anzeige

Kilpailukykyä tietopääomaa hyödyntämällä ta 4-2013_pia adibe

  1. SEUBASSA Kl lpalluryryä tietopääomaa hyödyntä mä I lä TEKSTI PIA ADIBE Tietojohtamisen teema pä ivässä professori Aino Kianto Lappeenrannan tekn i | | isestä yl iopistosta kertoi tietojohta m isen merkityksestä, nykytilasta ja haasteista. Ka nsa i nvä | isten verta i I ujen perusteella Suomi on tietojohta misen kärkima ita, vaikka tietopääoman hyödyntämisessä - käytännöissä ja menetelmissä onkin jo kilpailijamaita meidän edellämme. I I n ino Kianto korosti, ettei ole olemassa vain vhtä määritel- mää tietojohtamiselle. Organisaa- tioiden ohjaamiseen on olemassa useita näkökulmia, j oissa yritysten tieto a ja osaamista, tai muodolli- semmin tietopääomaa (Intellectu- al Capital) hyödynnetään järjestel- mällisesti. Kauppatieteiden näkö- kulmasta tietojohtaminen on sel- laista toimintaa jossa luodaan arroa käytämällä strategisia tietoresursse - ja ja tukemalla tietoprosesseja sys- temaattisesti j a suunnitelmallisesti. Oleellista on ymmärtää, että tietoon ja osaamiseen perustuva uusi talous vaatii j ohtamiselta erilaisia menetel- miä ja käytäntöjä kuin tuotannolli- seen kokoon ja tehokkuuteen pe- rustuva kilpailu. Suomen kansallinen tietopääoma talouden ajurina Tekesin 2010-201 I rahoittamas- sa kansallisen tietopääoman SAI- KA-tutkimushankkeessa profes- sori Pirjo Ståhle tutkimusryhmi- neen on jakanut tietopääoman neljään osaan. Inhimilliseen pää- omaan, jossa on keskiössä ihmisten voimavarat ja kp.ykkyys, markki- napääomaan (houkuttavuus glo- baalille liiketoiminnalle), uudistu- mispääomaan j a prosessipääomaan. Organisaation uudistumiskyvyllä tarkoitetaan tiedon luontia, hyö- dyntämistä ja innovointia, kun taas prosessipääomalla tarkoitetaan yh- teiskunnan toimivuutta. Kyseisen tutkimuksen mukaan Suomen kansallinen tietopääoma on maailman huipputasoa. Tätä tukee myös PISA- ja muut kansainväliset tutkimukset, joissa Suomi on viime vuosina menestynyt. Myös Suomen tietopääoman vaikutus bruttokan- santuotteeseen on kansainvälises- ti korkealla tasolla. Sen sijaan pro- fessori Hannu Piekkolan Innodrive- tutkimushankkeen selvitysten mu- kaan Suomen tekemät investoinnit aineettomiin tekijöihin ovat vähäi- semmät kuin monessa muussa EU- Parannettavaa on tiedon strategisessa johtamisessa, palkitsemisessa tiedon jakamisesta, tiedon luomisesta ja hyöQyntömises tö seka oppimisköytönnöissö. maassa ja painottuvat tuotekehityk- seen. Tämä osoittaa Suomen tekno- logiakeskeisyyden - panostus johta- miseen ju kykyyn suunnata organi- saatioiden voimavaroj a j a osaamista on vähäisempi. ru e?, ry ffirIl,h ääTintilitsilii-rf i.iflf iiar i4iä[i 13 3)
  2. Vain alle kolmasosa yrityksi stö o n tyytyvöi n en kykyynsö hyödyntöö osaamistaan. $EUBASSI ovat suomalaisissa yrityksissä hyvin toimivia käytäntöjä. Parannettavaa on tiedon strategisessa johtamises- sä, palkitsemisessa tiedon jakami- sesta, tiedon luomisesta ja hyodyn- tämisestä sekä oppimiskäytännöissä (esimerkiksi hilj aisen tiedon siirto. Kinjoittaja on Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen. o I lrl - Tietopääoman johtaminen parantaa myös taloudellista tu losta Aino Kiannon tutkimusryhmän tuo- reet tulokset osoittavat, että tieto- pääoman systemaattisella ja moni- puolisella johtamisella on merkittä- vä vaikutus yritysten kilpailukykff" ja taloudelliseen tulokseen. Lisäk- si suurin osa suomalaisista yrityk- sistä pitää tietoa tärkeänä kilpailu- kyrryn kannalta arvioiden, että jopa 80-95 o/o ttyon luonnista perustuu tietoon ja osaamiseen. Tästä huo- limatta vain neljäsosalla yrityksis- tä oli vuonna 2011 tietojohtamiseen suunnattu budjetti. Lisäksi vain al- le kolmasosa yrityksistä on tyytyväi- nen kykyyrsä hyödyntää osaamis- taan ja suurin osa yrityksistä ei ole organisoinut tietämyksen hallintaa systemaattisesti. Tutkimuksen pe- rusteella kiinalaiset firmat osaat'at- kin johtaa hyödyntää tietojohtami- sen eri käytäntojä ja menetelmiä pa- remmin kuin suomalaiset yritykset. U utta tutki musta tietojohtam isen käytä ntöjen keh ittä m isestä Vuonn a 201 4 valmistuvassa Tekesin rahoittamassa tutkimushankkeessa 'Aineeton pääom a ja arvonluonti" tarkastellaan tietojohtamisen käy- tänteitä ja menetelmiä tarkoitukse- na ymmärtää paremmin tietopää- oman tuloksellista johtamista eri konteksteissa. Hanke tuottaa ajan- kohtaista tietoa yritysten aineetto- man pääoman rakenteista, merki- tyksestä arvonluonnissa ja sen tu- loksellisimmista johtamismene- telmistä Suomessa ja seitsemässä muussa maassa. Touko-kesäkuussa 20L3 tutkimus pilotoitiin suomalai- sissa organisaatioissa. Tänä syksynä toteutetaan varsinainen aineistonke- ruu suomalaisista yli 100 henkilön firmoista eri toimialoilta, sekä seit- semästä kumppanimaasta. Tässä tutkimuksessa tietoj oh- tamisen käytäntojä on seitse- män: esimiestyö, tiedon suojaaminen ja strategi- nen johtaminen, HRM- käytännöt tiedon ja osaamisresurssien joh- tamiseksi, oppimiskäy- tännöt, IT-käytännöt sekä työnteon suunnit- telu. Tietopääoma taas ra- kentuu sisäisen ja ulkoisen suhdepääoman lisäksi raken- nepääomasta, henkilöstön osaa- misesta, uudistumiskFvystä, luot- tamuspääomasta ja yrittäjyyspää- omasta. Sisäiseen suhdepääomaan sisältyy mm. yrityksen sisäinen tie- donkulku. Yrittäjyyspääoma taas määritellään kykynä tunnistaa uu- sia liiketoimintamahdollisuuksia ja ottaa riskejä. Alustavien tulosten mukaan suo- malaisissa yrityksissä huonoimmin sijoittui yrittäjyyspääoma ja sisäi- nen suhdepääoma. Kommunikointi eri yksiköiden välillä tulisi saada pa- remmaksi ja yrittäjämäistä toimin- tamallia tukea voimakkaammin. Sen sijaan tiedon suojaus ja rekry- tointi sekä osaamisen kehittäminen TISATIITNJA Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteniohjelma, LUT h tt p : //wunru. I ut . f i/o p i s ke I u/m a i ste r i o h j e I m a t/ ka u p p a[ i ete i d e n -m a i ste ri o h j e I mat/ti eto j o hta m i n e n - ja-johtajuus lietojohtamisen asiantuntijaohjelma http : // deve I o p m e ntce ntne, I ut. f i/ko u I utu ks et, asp?kid=181 LUT eMBA, jossa 2O14 käynnistävässä ohjelmassa 0n uutena teemana innovaatiojohtaminen http'.// deve I o p m e n tc e ntne . I ut . f i/ko u I utu ks et . asp?categony=ftstu&kid=286 tI$iitUKEMI$If, Tietopääoman panhaat reitit taloudelliseen tulokseen selvitetään LUT:n johdolla htt p : //www. I ut. f i/u ut i s et/- a s s et_p u b I i s h e r/ h 3 3v0 e uf 0 0W r/c o nte nt/t i eto p a a o m a n - p a rh a a t- ne itit-ta loudel I i seen-tulokseen-se lvitetaan-l ut-n- johdolla Andneeva, T. & Kianto, A. 2012. Does knowledge management really matten? Linking knowledge management practices, competitiveness and economic penformance. Jounnal of Knowledge Management 1 6[4], 61 7-636. g;I TiefoasianIuntiia i4i äil13
Anzeige