Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1
CÂU H I THU GTGT, TIÊU TH C BI T, HÓA ƠN CH NG T
I. THU GIÁ TR GIA TĂNG: B CÂU H I 1
1. THU GIÁ TR GIA TĂNG – LÝ THUY T
...
2
Câu 6. Trư ng h p xây d ng, l p t không bao th u nguyên v t li u, giá tính
thu GTGT là:
a. Giá xây d ng l p t không bao ...
3
c. Ph i kê khai, n p thu theo m c thu su t quy nh.
d. Không ph i kê khai, n p thu .
Câu 11. Doanh nghi p A có hoá ơn giá...
4
c. Cơ s kinh doanh quy t toán thu khi chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n
i s h u có s thu giá tr gia tăng u vào chưa ...
5
Câu 19. Thu GTGT ph i n p theo phương pháp tr c ti p trên GTGT ư c xác
nh b ng:
a. GTGT c a HHDV ch u thu x thu su t thu...
6
b. Có ch ng t thanh toán qua ngân hàng i v i hàng hóa, d ch v mua vào,
tr trư ng h p t ng giá tr hàng hoá, d ch v mua và...
7
Câu 2. Doanh nghi p X có doanh thu bán s n ph m chơi tr em chưa bao g m
thu GTGT trong tháng 3/2012 là 100.000.000 ng
- ...
8
- S thu GTGT u vào t p h p ư c: 600.000.000 ng ( trong ó mua 01 tài
s n c nh có s thu GTGT u vào là 500.000.000 ng dùng ...
9
Giá tr lô hàng xu t kh u (chưa có thu GTGT): 820 tri u ng
Hoa h ng u thác (chưa có thu GTGT): 5%
Giá tính thu GTGT?
a. 8...
10
Câu 2. Hàng hoá, d ch v nào sau ây thu c i tư ng không ch u thu Giá
tr gia tăng:
a. Hàng hóa xu t kh u ra nư c ngoài, k...
11
b. Giá nh p kh u t i c a kh u chưa có thu Giá tr gia tăng, ã có thu Tiêu
th c bi t (n u có)
c. Giá nh p kh u t i c a kh...
12
c. Giá tr h ng m c công trình ho c giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành
bàn giao ã có thu Giá tr gia tăng.
Câu 10. Tr...
13
d. Cơ s kinh doanh th c hi n y ch k toán, hoá ơn, ch ng t
theo quy nh c a pháp lu t v k toán, hoá ơn, ch ng t và ăng ký...
14
d. Ch ng t n p ti n m t vào tài kho n bên bán
Câu 17. S thu giá tr gia tăng ph i n p theo Phương pháp tính tr c ti p
tr...
15
a. Cơ s kinh doanh có s thu Giá tr gia tăng u vào c a hàng hóa xu t
kh u phát sinh trong tháng chưa ư c kh u tr t 100 t...
16
Câu 23. M c thu su t GTGT 5% áp d ng i v i trư ng h p nào dư i
ây:
a. S n ph m tr ng tr t chưa qua ch bi n do t ch c, c...
17
a. Không ch u thu giá tr gia tăng.
b. Ch u thu giá tr gia tăng.
c. Không ch u thu giá tr gia tăng n u thu c lo i trong ...
18
2/ Câu tr c nghi m bài t p: (10 câu)
Câu 1. Doanh nghi p B nh p kh u 2.000 chai rư u, giá ã có thu nh p
kh u, chưa có t...
19
d. 800.000.000 ng
Câu 4. Kỳ tính thu tháng 2/2012, Công ty TNHH B o An có s li u:
- S thu Giá tr gia tăng u vào t p h p...
20
b. 818,182 tri u ng
c. 1 t ng
d. 1,1 t ng
Câu 7. Cơ s A kinh doanh d ch v casino, trong kỳ tính thu tháng 4/2012
có s l...
21
Giá tính thu Giá tr gia tăng i v i ho t ng bán xe máy nêu trên:
a. 10,1 tri u ng
b. 30 tri u ng
c. 30,3 tri u ng
Câu 10...
22
III. CÂU H I V HOÁ ƠN BÁN HÀNG, CUNG NG D CH V
1. Câu h i 1:
S th t c a hoá ơn g m bao nhiêu ch s trong m t ký hi u hóa...
23
d. H , cá nhân kinh doanh
6. Câu h i 6
N i dung nào không ph i là n i dung b t bu c trên hoá ơn ã l p
a. S th t hoá ơn
...
24
IV. CÂU H I V THU TT B: B CÂU H I 1
Câu 1. Hàng hoá nào sau ây không ch u thu tiêu th c bi t:
a. Hàng hoá ch u thu tiêu...
25
a. Giá bán chưa có thu GTGT và thu TT B theo phương th c tr ti n
m t l n c a hàng hoá ó c ng v i kho n lãi tr góp.
b. G...
26
Câu 10: Giá tính thu TT B i v i hàng hóa dư i hình th c h p tác kinh
doanh gi a cơ s s n xu t và cơ s s h u ho c s d ng...
27
b. Doanh thu chưa có thu GTGT và thu TT B c a các ho t ng trong
vũ trư ng.
c. Doanh thu bao chưa có thu GTGT và chưa có...
28
Câu 3. Trong các lo i hàng hoá dư i ây, hàng hoá nào thu c di n ch u thu
Tiêu th c bi t:
a. Tàu bay, du thuy n dùng kin...
29
Câu 8. i u hòa nhi t công su t t 90.000 BTU tr xu ng thu c i
tư ng ch u thu TT B do cơ s kinh doanh nh p kh u tách riên...
30
a. Giá bán chưa có thu Giá tr gia tăng, chưa có thu B o v môi trư ng
(n u có), chưa có thu Tiêu th c bi t c a hàng hóa ...
31
a. Th i i m chuy n giao quy n s h u ho c quy n s d ng hàng hoá cho
ngư i mua, không phân bi t ã thu ư c ti n hay chưa t...
32
2/ Câu tr c nghi m bài t p: (05 câu)
Câu 1. Tháng 1/2012, Công ty s n xu t bia A bán 10.000 chai bia, giá bán
ã có thu ...
33
Doanh thu bán th h i viên, bán vé chơi gôn (chưa có thu GTGT): 14 t
ng. Trong ó:
- Ti n bán vé chơi gôn: 3 t ng (bao g ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

4. he thong cau hoi chinh sach thue gtgt, ttdb, hoa don chung tu

144 Aufrufe

Veröffentlicht am

4. he thong cau hoi chinh sach thue gtgt, ttdb, hoa don chung tu

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

4. he thong cau hoi chinh sach thue gtgt, ttdb, hoa don chung tu

 1. 1. 1 CÂU H I THU GTGT, TIÊU TH C BI T, HÓA ƠN CH NG T I. THU GIÁ TR GIA TĂNG: B CÂU H I 1 1. THU GIÁ TR GIA TĂNG – LÝ THUY T Câu 1. c i m nào dư i ây không ph i c a thu giá tr gia tăng: a. Gián thu b. ánh nhi u giai o n c. Thu trùng l p d. Có tính trung l p cao Câu 2. Hàng hoá, d ch v nào sau ây thu c i tư ng không ch u thu GTGT: a. Hàng hóa xu t kh u ra nư c ngoài, k c u thác xu t kh u. b. Hàng hoá gia công chuy n ti p c. Hàng hoá xu t kh u t i ch d. S n ph m xu t kh u là tài nguyên, khoáng s n khai thác chưa ch bi n theo quy nh c a chính ph . Câu 3. Hàng hoá, d ch v nào sau ây thu c i tư ng không ch u thu GTGT: a. N o vét kênh mương n i ng ph c v s n xu t nông nghi p. b. Nư c s ch ph c v s n xu t và sinh ho t. c. Phân bón d. Th c ăn gia súc, gia c m và th c ăn cho v t nuôi khác. Câu 4. i v i hàng hoá, d ch v dùng trao i, bi u, t ng, giá tính thu GTGT là: a. Giá bán chưa có thu GTGT b. Giá bán ã có thu GTGT c. Giá tính thu c a hàng hoá, d ch v cùng lo i d. Giá tính thu c a hàng hoá, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m phát sinh ho t ng trao i, bi u t ng. Câu 5. Trư ng h p xây d ng, l p t có bao th u nguyên v t li u, giá tính thu GTGT là: a. Giá xây d ng, l p t không bao g m giá tr nguyên v t li u, chưa có thu GTGT b. Giá xây d ng, l p t bao g m c giá tr nguyên v t li u có thu GTGT c. Giá tr xây d ng, l p t bao g m c giá tr nguyên v t li u chưa có thu GTGT.
 2. 2. 2 Câu 6. Trư ng h p xây d ng, l p t không bao th u nguyên v t li u, giá tính thu GTGT là: a. Giá xây d ng l p t không bao g m giá tr nguyên v t li u, chưa có thu GTGT b. Giá xây d ng, l p t bao g m c giá tr nguyên v t li u chưa có thu GTGT c. Giá tr xây d ng, l p t không bao g m giá tr nguyên v t li u, chưa có thu GTGT. Câu 7. Trư ng h p xây d ng, l p t th c hi n thanh toán theo h ng m c công trình ho c giá tr kh i lư ng xây d ng, l p t hoàn thành bàn giao, giá tính thu GTGT là: a. Giá xây d ng l p t không bao g m giá tr nguyên v t li u, chưa có thu GTGT b. Giá xây d ng, l p t bao g m c giá tr nguyên v t li u chưa bao g m ti n công, chưa có thu GTGT. c. Giá tr h ng m c công trình ho c giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành bàn giao chưa có thu GTGT. Câu 8. Trư ng h p nào sau ây không ph i kê khai, tính n p thu GTGT: a. Hàng hoá, d ch v do doanh nghi p xu t kh u b. Hàng hoá, d ch v do doanh nghi p cung c p ngoài Vi t Nam c. Hàng hoá, d ch v do doanh nghi p bán ra d. T t c các trư ng h p trên u úng Câu 9. Phương pháp kh u tr thu áp d ng i v i i tư ng nào sau ây? a. Cá nhân, h kinh doanh không th c hi n ho c th c hi n không y ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. b. T ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh không theo Lu t u tư và các t ch c khác không th c hi n ho c th c hi n không y ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. c. Ho t ng kinh doanh mua bán, vàng, b c, á quý, ngo i t . d. Cơ s kinh doanh th c hi n y ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t v k toán, hoá ơn, ch ng t và ăng ký n p thu theo phương pháp kh u tr thu . Câu 10. Khi bán hàng ghi thu su t cao hơn quy nh mà cơ s kinh doanh chưa t i u ch nh, cơ quan thu ki m tra, phát hi n thì x lý như sau: a. ư c l p l i hoá ơn m i theo úng thu su t quy nh. b. Ph i kê khai, n p thu theo m c thu su t ghi trên hoá ơn.
 3. 3. 3 c. Ph i kê khai, n p thu theo m c thu su t quy nh. d. Không ph i kê khai, n p thu . Câu 11. Doanh nghi p A có hoá ơn giá tr gia tăng mua vào l p ngày 12/05/2012. Trong kỳ kê khai thu tháng 5/2012, doanh nghi p A b sót không kê khai hoá ơn này. Th i h n kê khai, kh u tr b sung t i a là vào kỳ khai thu tháng m y? a. Tháng 8/2012. b. Tháng 9/2012. c. Tháng 10/2012. d. Tháng 11/2012. Câu 12. Doanh nghi p B có ch ng t n p thu khâu nh p kh u l p ngày 05/4/2012. Doanh nghi p B ư c kê khai, kh u tr ch ng t trên t i a vào kỳ kê khai tháng m y? a. Tháng 4/2012 b. Tháng 9/2012 c. Tháng 10/2012 d. Trư c khi cơ quan thu công b quy t nh thanh tra, ki m tra thu t i tr s doanh nghi p Câu 13. Phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng áp d ng i v i i tư ng nào sau ây? a. Cá nhân, h kinh doanh không th c hi n ho c th c hi n không y ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. b. T ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh không theo Lu t u tư và các t ch c khác không th c hi n ho c th c hi n không y ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. c. Ho t ng kinh doanh mua bán, vàng, b c, á quý. d. C ba áp án trên u úng. Câu 14. i tư ng và trư ng h p nào sau ây ư c hoàn thu GTGT: a. Cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr trong 3 tháng liên t c tr lên có s thu u vào chưa ư c kh u tr h t. b. i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao theo quy nh c a Pháp l nh v ưu ãi mi n tr ngo i giao mua hàng hóa, d ch v s d ng ã thanh toán giá hàng hóa, d ch v có thu GTGT.
 4. 4. 4 c. Cơ s kinh doanh quy t toán thu khi chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i s h u có s thu giá tr gia tăng u vào chưa ư c kh u tr h t ho c có s thu giá tr gia tăng n p th a. d. C 3 trư ng h p trên Câu 15. áp d ng thu su t 0% i v i d ch v xu t kh u, không c n i u ki n nào trong s các i u ki n dư i ây: a. H p ng cung ng d ch v v i t ch c, cá nhân nư c ngoài b. Ch ng t thanh toán ti n d ch v xu t kh u qua ngân hàng c. Cam k t c a t ch c, cá nhân nư c ngoài không có cơ s thư ng trú ho c không cư trú t i Vi t Nam d. T khai h i quan Câu 16. Giá tính thu giá tr gia tăng c a hàng hóa do cơ s s n xu t, kinh doanh trong nư c bán ra là: a. Toàn b giá bán ra b. Giá bán chưa có thu giá tr gia tăng và chưa có thu TT B ( i v i hàng hóa ch u thu TT B) c. Giá bán chưa có thu giá tr gia tăng (bao g m c kho n ph thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, d ch v mà cơ s kinh doanh ư c hư ng) và ã có thu TT B ( i v i hàng hóa ch u thu TT B) Câu 17. Giá tính thu GTGT i v i hàng hoá nh p kh u là: a. Giá nh p kh u t i c a kh u + Thu TT B (n u có) b. Giá hàng hoá nh p kh u. c. Giá nh p kh u t i c a kh u + Thu nh p kh u (n u có) + Thu TT B (n u có) + thu b o v môi trư ng (n u có) Câu 18. Thu GTGT ph i n p theo phương pháp kh u tr ư c xác nh b ng: a. Thu GTGT u ra x Thu su t thu GTGT c a HHDV b. Thu GTGT u ra - Thu GTGT u vào ư c kh u tr c. Giá tính thu c a HHDV x Thu su t thu GTGT c a HHDV d. Thu GTGT u ra - Thu GTGT u vào
 5. 5. 5 Câu 19. Thu GTGT ph i n p theo phương pháp tr c ti p trên GTGT ư c xác nh b ng: a. GTGT c a HHDV ch u thu x thu su t thu GTGT c a HHDV b. Thu GTGT u ra – Thu GTGT u vào ư c kh u tr c. Giá thanh toán c a HHDV bán ra – Giá thanh toán c a HHDV mua vào. Câu 20. Thu GTGT u vào c a hàng hóa, d ch v s d ng cho s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT ư c kh u tr như th nào? a. Kh u tr toàn b b. Kh u tr 50% c. Không ư c kh u tr d. Ph i th c hi n phân b Câu 21. Căn c tính thu GTGT là gì? a. Giá bán hàng hóa t i cơ s s n xu t và thu su t b. Giá bán hàng hóa trên th trư ng và thu su t c. Giá tính thu và thu su t Câu 22.Thu GTGT u vào c a tài s n c nh s d ng ng th i cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT và không ch u thu GTGT thì : a. ư c kh u tr s thu GTGT u vào c a TSC theo t l kh u hao trích cho ho t ng s n, xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT b. ư c kh u tr toàn b . c. Không ư c kh u tr Câu 23. Giá tính thu GTGT i v i hàng hoá bán theo phương th c tr góp là: a. Giá bán tr m t l n b. Giá bán tr m t l n chưa có thu GTGT, không bao g m lãi tr góp c. Giá bán tr m t l n c ng lãi tr góp Câu 24. Thu GTGT u vào ch ư c kh u tr khi: a. Có hoá ơn giá tr gia tăng h p pháp c a hàng hoá, d ch v mua vào ho c ch ng t n p thu giá tr gia tăng khâu nh p kh u ho c ch ng t n p thu GTGT thay cho phía nư c ngoài theo hư ng d n c a B Tài chính áp d ng i v i các t ch c nư c ngoài không có tư cách pháp nhân Vi t Nam và cá nhân nư c ngoài kinh doanh ho c có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam.
 6. 6. 6 b. Có ch ng t thanh toán qua ngân hàng i v i hàng hóa, d ch v mua vào, tr trư ng h p t ng giá tr hàng hoá, d ch v mua vào t ng l n theo hóa ơn dư i hai mươi tri u ng theo giá ã có thu GTGT. c. C a, b. Câu 25. Cơ s kinh doanh trong tháng có hàng hoá, d ch v xu t kh u ư c xét hoàn thu GTGT theo tháng n u thu GTGT u vào c a hàng hóa xu t kh u phát sinh trong tháng chưa ư c kh u tr t : a. 300.000.000 ng tr lên b. 200.000.000 ng tr lên c. 250.000.000 ng tr lên d. C a, b, c. Câu 26. M c thu su t thu GTGT 0% ư c áp d ng trong trư ng h p nào sau ây: a. D y h c b. D y ngh c. V n t i qu c t d. S n ph m tr ng tr t c a t ch c, cá nhân t s n xu t bán ra Câu 27. Trư ng h p nào sau ây không ch u thu giá tr gia tăng; a.V n t i qu c t b.Chuy n quy n s d ng t c.Th c ăn gia súc d.Nư c s ch ph c v s n xu t. 2. Thu Giá tr gia tăng – Bài t p Câu 1. Doanh nghi p B nh p kh u 1000 chai rư u 39 giá nh p kh u ư c quy i ra ti n Vi t Nam là 300.000 ng/chai, thu su t thu nh p kh u là 65%, thu su t TT B là 30%. Giá tính thu GTGT nh p kh u c a 01 chai rư u ó là bao nhiêu? a. 643.500 ng b. 390.000 ng c. 495.000 ng d. S khác
 7. 7. 7 Câu 2. Doanh nghi p X có doanh thu bán s n ph m chơi tr em chưa bao g m thu GTGT trong tháng 3/2012 là 100.000.000 ng - Thu GTGT u vào t p h p ư c i u ki n th c hi n kh u tr : 2.000.000 ng - Bi t thu su t thu GTGT c a s n ph m chơi tr em là 5% Thu GTGT ph i n p n h t kỳ tính thu tháng 3/2012 c a công ty là bao nhiêu? a. 2.000.000 ng b. 3.000.000 ng c. 4.000.000 ng Câu 3. Công ty du l ch Hà N i ký h p ng du l ch v i Công ty B t i Thái Lan theo hình th c l hành tr n gói cho 20 khách du l ch là 32.000 USD. Trong ó: Ti n vé máy bay i v : 9.000 USD Chi phí tr cho phía nư c ngoài t i nư c ngoài: 1.000 USD T giá 1 USD = 18.000 VN Giá tính thu GTGT? a. 32.000 x 18.000 b. 23.000 x 18.000 c. 22.000 x 18.000 d. 20.000 x 18.000 Câu 4. Kỳ tính thu tháng 4/2012, Công ty Thương m i AMB có s li u sau: - S thu GTGT u vào: 400.000.000 ng (trong ó có 01 hoá ơn có s thu GTGT u vào là 30.000.000 ng ư c thanh toán b ng ti n m t). - S thu GTGT u ra: 800.000.000 ng. - S thu GTGT còn ph i n p cu i kỳ tính thu tháng 3/2012 là: 0 ng, không có s thu u vào c a kỳ trư c chuy n sang. S thu GTGT ph i n p kỳ tính thu tháng 4/2012 c a công ty AMB là: a.400.000.000 ng b.370.000.000 ng c. 430.000.000 ng d. C 3 phương án trên u sai Câu 5. Kỳ tính thu tháng 3/2012, Công ty Thương m i Phương ông có s li u:
 8. 8. 8 - S thu GTGT u vào t p h p ư c: 600.000.000 ng ( trong ó mua 01 tài s n c nh có s thu GTGT u vào là 500.000.000 ng dùng s n xu t hàng hoá ch u thu GTGT là 50% th i gian; dùng s n xu t hàng hoá không ch u thu GTGT là 50% th i gian.). - S thu GTGT u ra là: 700.000.000 ng S thu GTGT u vào ư c kh u tr kỳ tính thu tháng 3/2012 là: a. 600.000.000 ng b. 110.000.000 ng c. 350.000.000 ng d. C 3 phương án trên u sai Câu 6. Kỳ tính thu tháng 2/2012. Công ty Xây d ng - Cơ Khí Thăng Ti n có s li u sau: - Giá tr s n ph m c t i n bê tông bán ra chưa thu GTGT : 12.000.000.000 ng - Thu GTGT u vào ư c kh u tr : 500.000.000 ng. - Thu GTGT còn ph i n p u kỳ tính thu tháng 1/2012: 0 ng - Thu su t thu GTGT c a s n ph m bê tông: 10% S thu GTGT ph i n p kỳ tính thu tháng 2/2012 là: a. 100.000.000 ng b. 700.000.000 ng c. 500.000.000 ng c. 1.200.000.000 ng Câu 7. Doanh nghi p A nh n gia công hàng hoá cho doanh nghi p B, có các s li u sau: - Ti n công Doanh nghi p B tr cho Doanh nghi p A là 40 tri u ng - Nhiên li u, v t li u ph và chi phí khác ph c v gia công hàng hoá do Doanh nghi p A mua (chưa có thu GTGT): 15 tri u ng - Nguyên li u chính do Doanh nghi p B cung c p (chưa có thu GTGT) 135 tri u ng Giá tính thu GTGT? a. 40 tri u ng b. 150 tri u ng c. 55 tri u ng d. 190 tri u ng Câu 8. Doanh nghi p A nh n u thác xu t kh u hàng hoá cho doanh nghi p B và ã th c hi n xu t kh u.
 9. 9. 9 Giá tr lô hàng xu t kh u (chưa có thu GTGT): 820 tri u ng Hoa h ng u thác (chưa có thu GTGT): 5% Giá tính thu GTGT? a. 820 tri u ng b. 410 tri u ng c. 41 tri u ng d. 421 tri u ng Câu 9. Ngày 09/2/2012, CSKD A chuyên kinh doanh du l ch mua xe ô tô 7 ch , giá chưa có thu GTGT là 2 t ng. CSKD A ư c kh u tr thu GTGT u vào là bao nhiêu. a) 80 tri u. b) 100 tri u. c) 160 tri u. d) 200 tri u. Câu 10. Công ty C ph n Thăng Long cung c p d ch v tư v n, kh o sát, l p báo cáo kh thi i v i d án u tư t i Lào cho Công ty c ph n u tư An Bình. T ng doanh thu chưa có thu GTGT Công ty c ph n Thăng Long nh n ư c là 4 t ng. H p ng gi a 2 doanh nghi p không xác nh ư c doanh thu th c hi n t i Vi t Nam và doanh thu th c hi n t i Lào. Công ty C ph n Thăng Long tính toán ư c các chi phí th c hi n Lào (chi phí kh o sát, thăm dò) là 1,8 t ng và chi phí th c hi n Vi t Nam (t ng h p, l p báo cáo) là 1,2 t ng. Công ty c ph n Thăng Long ph i kê khai doanh thu chưa có thu GTGT là: a. 1,2 t ng b. 1,8 t ng c. 1,6 t ng d. 1 t ng II: THU GTGT: B CÂU H I 2 1/Câu tr c nghi m lý thuy t: (30 câu) Câu 1. i tư ng ch u thu Giá tr gia tăng là: a. Hàng hoá, d ch v s n xu t, kinh doanh Vi t Nam b. Hàng hoá, d ch v mua c a t ch c, cá nhân nư c ngoài c. Hàng hoá, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng Vi t Nam (bao g m c hàng hoá, d ch v mua c a t ch c, cá nhân nư c ngoài), tr các i tư ng không ch u thu GTGT d. Hàng hoá, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng
 10. 10. 10 Câu 2. Hàng hoá, d ch v nào sau ây thu c i tư ng không ch u thu Giá tr gia tăng: a. Hàng hóa xu t kh u ra nư c ngoài, k c u thác xu t kh u. b. Hàng hoá gia công chuy n ti p theo quy nh. c. Hàng hoá xu t kh u t i ch theo quy nh. d. S n ph m xu t kh u là tài nguyên, khoáng s n khai thác chưa ch bi n theo quy nh Câu 3. Hàng hoá, d ch v nào sau ây thu c i tư ng không ch u thu Giá tr gia tăng: a. N o vét kênh mương n i ng ph c v s n xu t nông nghi p. b. Nư c s ch ph c v s n xu t và sinh ho t. c. Phân bón d. Th c ăn gia súc, gia c m và th c ăn cho v t nuôi khác. Câu 4. i v i hàng hoá, d ch v dùng trao i, tiêu dùng n i b , giá tính thu Giá tr gia tăng là: a. Chi phí s n xu t ra hàng hoá, d ch v dùng trao i, tiêu dùng n i b . b. Giá tính thu Giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m phát sinh ho t ng trao i, tiêu dùng n i b . c. Giá tính thu Giá tr gia tăng bình quân gia quy n c a hàng hoá, d ch v cùng lo i ho c tương ương c a kỳ tính thu trư c. Câu 5. Hàng hoá, d ch v nào sau ây thu c i tư ng không ch u thu Giá tr gia tăng: a. Th c ăn gia súc. b. Th c ăn cho v t nuôi. c. Nư c s ch ph c v sinh ho t. d. Mu i i- t. Câu 6. Giá tính thu Giá tr gia tăng i v i hàng hoá nh p kh u là: a. Giá nh p kh u t i c a kh u chưa có thu Giá tr gia tăng.
 11. 11. 11 b. Giá nh p kh u t i c a kh u chưa có thu Giá tr gia tăng, ã có thu Tiêu th c bi t (n u có) c. Giá nh p kh u t i c a kh u chưa có thu Giá tr gia tăng, chưa có thu Nh p kh u d. Giá nh p kh u t i c a kh u c ng (+) v i thu Nh p kh u (n u có), c ng (+) v i thu Tiêu th c bi t (n u có). Câu 7. Trư ng h p xây d ng, l p t có bao th u nguyên v t li u, giá tính thu Giá tr gia tăng là: a. Giá xây d ng, l p t không bao g m giá tr nguyên v t li u và ã có thu Giá tr gia tăng. b. Giá xây d ng, l p t không bao g m giá tr nguyên v t li u và chưa có thu Giá tr gia tăng. c. Giá xây d ng, l p t bao g m c giá tr nguyên v t li u và ã có thu Giá tr gia tăng. d. Giá xây d ng, l p t bao g m c giá tr nguyên v t li u và chưa có thu Giá tr gia tăng. Câu 8. Trư ng h p xây d ng, l p t không bao th u nguyên v t li u, giá tính thu Giá tr gia tăng là: a. Giá xây d ng, l p t không bao g m giá tr nguyên v t li u và ã có thu Giá tr gia tăng. b. Giá xây d ng, l p t không bao g m giá tr nguyên v t li u và chưa có thu Giá tr gia tăng. c. Giá xây d ng, l p t bao g m c giá tr nguyên v t li u và ã có thu Giá tr gia tăng. d. Giá xây d ng, l p t bao g m c giá tr nguyên v t li u và chưa có thu Giá tr gia tăng. Câu 9. Trư ng h p xây d ng, l p t th c hi n thanh toán theo h ng m c công trình ho c giá tr kh i lư ng xây d ng, l p t hoàn thành bàn giao, giá tính thu Giá tr gia tăng là: a. Giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành bàn giao chưa có thu Giá tr gia tăng; Không ư c tính theo t ng h ng m c công trình. b. Giá tr h ng m c công trình ho c giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành bàn giao chưa có thu Giá tr gia tăng.
 12. 12. 12 c. Giá tr h ng m c công trình ho c giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành bàn giao ã có thu Giá tr gia tăng. Câu 10. Trư ng h p nào sau ây ph i th c hi n thanh toán qua ngân hàng ư c kh u tr thu GTGT u vào theo quy nh: a. T ng giá tr thu GTGT trên m i hoá ơn t 2 tri u ng tr lên. b. T ng giá tr hàng hoá, d ch v mua vào trên m i hoá ơn t 20 tri u ng tr lên theo giá ã có thu GTGT. c. T ng giá tr thu GTGT trên m i hoá ơn t 20 tri u ng tr lên. d. Ho c a ho c b u úng. Câu 11. Thu su t thu Giá tr gia tăng 0% không áp d ng i v i: a. Xe ô tô xu t kh u bán t i h i tr tri n lãm nư c ngoài. b. D ch v t ch c s ki n t i nư c ngoài. c. D ch v v n chuy n khách du l ch t Vi t Nam sang Lào. d. Xe ô tô bán cho t ch c, cá nhân trong khu phi thu quan Câu 12. S thu Giá tr gia tăng ph i n p theo phương pháp kh u tr thu ư c xác nh b ng: a. S thu Giá tr gia tăng u ra tr (-) s thu Giá tr gia tăng u vào. b. S thu Giá tr gia tăng u ra tr (-) s thu Giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr . c. Giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v ch u thu bán ra nhân (x) v i thu su t thu Giá tr gia tăng c a lo i hàng hoá, d ch v ó. Câu 13. Phương pháp kh u tr thu Giá tr gia tăng áp d ng i v i i tư ng nào dư i ây: a. Cá nhân, h kinh doanh không th c hi n ho c th c hi n không y ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. b. T ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh không theo Lu t u tư và các t ch c khác không th c hi n ho c th c hi n không y ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. c. Ho t ng kinh doanh mua bán, vàng, b c, á quý, ngo i t .
 13. 13. 13 d. Cơ s kinh doanh th c hi n y ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t v k toán, hoá ơn, ch ng t và ăng ký n p thu theo phương pháp kh u tr thu . Câu 14. Doanh nghi p A có hoá ơn GTGT mua vào l p ngày 12/02/2012. Trong kỳ kê khai thu tháng 2/2012, doanh nghi p A b sót không kê khai hoá ơn này. Th i h n kê khai, kh u tr b sung t i a là vào kỳ khai thu tháng m y? a. Tháng 4/2012 b. Tháng 5/2012 c. Tháng 6/2012 d. Tháng 7/2012 Câu 15. T 01/01/2009, b sung quy nh v i u ki n kh u tr thu Giá tr gia tăng u vào b t bu c ph i có ch ng t thanh toán qua ngân hàng i v i hàng hoá, d ch v mua vào có giá tr trên m i hoá ơn là: a. T 20 tri u ng tr lên b. Dư i 20 tri u ng c. T 2 tri u ng tr lên d. Dư i 2 tri u ng. Câu 15. T 01/01/2009, i u ki n kh u tr thu Giá tr gia tăng u vào i v i hàng hoá, d ch v mua vào có giá tr t 20 tri u ng tr lên trên m i hoá ơn theo giá ã có thu GTGT ư c b sung thêm quy nh nào sau ây: a. Có hoá ơn GTGT b. Có ch ng t thanh toán qua ngân hàng c. Có hóa ơn GTGT và có ch ng t thanh toán qua ngân hàng Câu 16. Trư ng h p nào không ư c coi là thanh toán qua ngân hàng ư c kh u tr thu Giá tr gia tăng u vào i v i hàng hoá, d ch v có giá tr t 20 tri u ng tr lên: a. Bù tr công n theo quy nh trong h p ng b. Bù tr gi a giá tr hàng hoá, d ch v mua vào v i giá tr hàng hoá, d ch v bán ra theo quy nh trong h p ng c. Thanh toán u quy n qua bên th 3 thanh toán qua ngân hàng theo quy nh trong h p ng
 14. 14. 14 d. Ch ng t n p ti n m t vào tài kho n bên bán Câu 17. S thu giá tr gia tăng ph i n p theo Phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng ư c xác nh b ng: a. S thu Giá tr gia tăng u ra tr (-) s thu Giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr . b. Giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v ch u thu bán ra nhân (x) v i thu su t thu giá tr gia tăng c a lo i hàng hoá, d ch v ó. c. T ng giá tr hàng hoá, d ch v ch u thu bán ra nhân (x) v i thu su t thu giá tr gia tăng c a lo i hàng hoá, d ch v ó. Câu 18. Phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng áp d ng i v i i tư ng và trư ng h p nào sau ây: a. Cá nhân, h kinh doanh không th c hi n ho c th c hi n không y ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. b. T ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh không theo Lu t u tư và các t ch c khác không th c hi n ho c th c hi n không y ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. c. Ho t ng kinh doanh mua bán, vàng, b c, á quý, ngo i t . d. C 3 phương án a, b, c. Câu 19. Cơ s kinh doanh nào ư c hoàn thu trong các trư ng h p sau: a. Cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr thu ư c hoàn thu Giá tr gia tăng n u trong 1 tháng liên t c tr lên có s thu Giá tr gia tăng u vào chưa ư c kh u tr h t. b. Cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr thu ư c hoàn thu Giá t gia tăng n u trong 2 tháng liên t c tr lên có s thu Giá tr gia tăng u vào chưa ư c kh u tr h t. c. Cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr thu ư c hoàn thu Giá tr gia tăng n u trong 3 tháng liên t c tr lên có s thu Giá tr gia tăng u vào chưa ư c kh u tr h t. d. Cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr thu ư c hoàn thu Giá tr gia tăng n u trong 4 tháng liên t c tr lên có s thu Giá tr gia tăng u vào chưa ư c kh u tr h t. Câu 20. Cơ s kinh doanh trong tháng có hàng hoá, d ch v xu t kh u ư c xét hoàn thu theo tháng trong trư ng h p nào sau ây:
 15. 15. 15 a. Cơ s kinh doanh có s thu Giá tr gia tăng u vào c a hàng hóa xu t kh u phát sinh trong tháng chưa ư c kh u tr t 100 tri u ng tr lên thì ư c xét hoàn thu theo tháng. b. Cơ s kinh doanh có s thu Giá tr gia tăng u vào c a hàng hóa xu t kh u phát sinh trong tháng chưa ư c kh u tr t 150 tri u ng tr lên thì ư c xét hoàn thu theo tháng. c. Cơ s kinh doanh có s thu Giá tr giá tăng u vào c a hàng hóa xu t kh u phát sinh trong tháng chưa ư c kh u tr t 200 tri u ng tr lên thì ư c xét hoàn thu theo tháng. d. Cơ s kinh doanh có s thu Giá tăng gia tăng u vào c a hàng hóa xu t kh u phát sinh trong tháng chưa ư c kh u tr t 300 tri u ng tr lên thì ư c xét hoàn thu theo tháng. Câu 21. i tư ng và trư ng h p nào sau ây ư c hoàn thu Giá tr gia tăng: a. Cơ s kinh doanh có quy t nh x lý hoàn thu c a cơ quan có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t. b. i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao theo quy nh c a Pháp l nh v ưu ãi mi n tr ngo i giao. c. Hoàn thu giá tr gia tăng i v i các chương trình, d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c không hoàn l i ho c vi n tr không hoàn l i, vi n tr nhân o. d. C 3 phương án a, b, c. Câu 22. i tư ng và trư ng h p nào sau ây ư c hoàn thu Giá tr gia tăng: a. Cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr trong 3 tháng liên t c tr lên có s thu u vào chưa ư c kh u tr h t. b. i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao theo quy nh c a Pháp l nh v ưu ãi mi n tr ngo i giao. c. Cơ s kinh doanh quy t toán thu khi chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i s h u có s thu Giá tr gia tăng u vào chưa ư c kh u tr h t ho c có s thu Giá tr gia tăng n p th a. d. C 3 phương án a, b, c.
 16. 16. 16 Câu 23. M c thu su t GTGT 5% áp d ng i v i trư ng h p nào dư i ây: a. S n ph m tr ng tr t chưa qua ch bi n do t ch c, cá nhân t tr ng bán ra. b. Cây gi ng, con gi ng nh p kh u theo quy nh. c. S n ph m tr ng tr t chưa qua ch bi n khâu kinh doanh thương m i. d. Mu i. Câu 24. ư ng ch bi n t mía khi xu t kh u ra nư c ngoài ư c áp d ng m c thu su t thu Giá tr gia tăng nào dư i ây: a. 0% b. 5% c. 10% Câu 25. Quy nh nào sau ây là quy nh úng v nguyên t c kh u tr thu Giá tr gia tăng u vào c a tài s n c nh: a. Thu Giá tr gia tăng u vào c a TSC dùng ng th i cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu Giá tr gia tăng và hàng hoá, d ch v không ch u thu Giá tr gia tăng thì ư c kh u tr toàn b . b. Thu Giá tr gia tăng u vào c a TSC là thi t b c a các t ch c tín d ng không ư c kh u tr mà ph i tính vào nguyên giá c a tài s n c nh. c. Thu Giá tr gia tăng u vào c a hàng hoá, d ch v hình thành TSC c a doanh nghi p như nhà ăn ca, nhà xe, tr m y t cho ngư i lao ng làm vi c trong khu công nghi p ư c kh u tr toàn b . d. C 3 quy nh a, b, c. Câu 26. Giá tính thu Giá tr gia tăng i v i hàng hoá bán theo phương th c tr góp là: a. Giá bán tr m t l n chưa có thu Giá tr gia tăng, bao g m c lãi tr góp. b. Giá bán tr m t l n chưa có thu Giá tr gia tăng, không bao g m lãi tr góp. c. Giá bán t ng l n tr chưa có thu GTGT, bao g m c lãi tr góp. d. Giá bán t ng l n tr chưa có thu GTGT, không bao g m lãi tr góp. Câu 27. Máy móc, thi t b , v t tư nh p kh u s d ng tr c ti p cho ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh thu c di n:
 17. 17. 17 a. Không ch u thu giá tr gia tăng. b. Ch u thu giá tr gia tăng. c. Không ch u thu giá tr gia tăng n u thu c lo i trong nư c s n xu t ư c. d. Không ch u thu giá tr gia tăng n u thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c. Câu 28. Các m c thu su t ph thông thu GTGT theo Lu t thu GTGT Vi t Nam hi n nay là: a. 3 m c: 0%; 5%; 10% b. 3 m c: 0%; 10%; 15% c. 3 m c: 5%; 10%; 15% d. 4 m c: 0%; 5%; 10%; 15% Câu 29. Cơ s kinh doanh trong tháng có s thu GTGT u ra c a hàng hoá, d ch v bán trong nư c là 50 tri u ng. S thu GTGT u vào chưa ư c kh u tr h t c a hàng hoá, d ch v xu t kh u là 250 tri u ng. Tháng trư c, cơ s kinh doanh phát sinh thu GTGT ph i n p. Cơ s kinh doanh ư c hoàn thu GTGT trong tháng: a. Không ư c hoàn thu GTGT. b. 50 tri u ng. c. 200 tri u ng. d. 250 tri u ng Câu 30. H i ch th p Vi t Nam ư c T ch c qu c t vi n tr ti n mua hàng vi n tr nhân o cho nhân dân các t nh mi n Trung b thiên tai là 2 t ng. Giá tr hàng mua vi n tr nhân o là 2 t ng, thu GTGT là 175 tri u ng. H i ch th p s ư c hoàn s thu GTGT là: a. 0 ng (Không ư c hoàn thu ). b. 175 tri u ng. c. 200 tri u ng. d. S khác
 18. 18. 18 2/ Câu tr c nghi m bài t p: (10 câu) Câu 1. Doanh nghi p B nh p kh u 2.000 chai rư u, giá ã có thu nh p kh u, chưa có thu tiêu th c bi t là 300.000 ng/chai, thu su t thu TT B là 45%. Giá tính thu Giá tr gia tăng c a 01 chai rư u ó là bao nhiêu? a. 300.000 ng b. 435.000 ng. c. 478.500 ng. d. S khác Câu 2. Doanh nghi p X có doanh thu bán s n ph m chơi tr em chưa bao g m thu Giá tr gia tăng trong tháng 2/2012 là 100.000.000 ng. - Thu Giá tr gia tăng u vào t p h p ư c ( i u ki n th c hi n kh u tr ): 2.000.000 ng. - Bi t thu su t thu Giá tr gia tăng c a s n ph m chơi tr em là 5%. Thu Giá tr gia tăng ph i n p kỳ tính thu tháng 2/2012 c a doanh nghi p là bao nhiêu? a. 2.000.000 ng. b. 3.000.000 ng. c. 5.000.000 ng. d. S khác. Câu 3. Kỳ tính thu tháng 3/2012, Công ty Thương m i i Thành có s li u sau: - S thu Giá tr gia tăng u vào (có hóa ơn, ch ng t h p pháp): 400.000.000 ng (trong ó có 01 hoá ơn có tr giá hàng hoá mua vào ã có thu Giá tr gia tăng là 30.000.000 ng c a lô hàng ư c thanh toán b ng ti n m t; các hoá ơn còn l i có tr giá hàng hoá mua vào t 20.000.000 ng tr lên u ư c thanh toán qua ngân hàng). - S thu Giá tr gia tăng u ra: 800.000.000 ng. - S thu Giá tr gia tăng còn ư c kh u tr kỳ tính thu tháng 2/2012 chuy n sang là: 30.000.000 ng. S thu Giá tr gia tăng ph i n p kỳ tính thu tháng 3/2012 c a công ty là: a. 370.000.000 ng b. 400.000.000 ng c. 430.000.000 ng
 19. 19. 19 d. 800.000.000 ng Câu 4. Kỳ tính thu tháng 2/2012, Công ty TNHH B o An có s li u: - S thu Giá tr gia tăng u vào t p h p ư c (có y hóa ơn, ch ng t h p pháp): 600.000.000 ng (trong ó, mua 01 máy óng gói s n ph m lo i s n xu t trong nư c có s thu Giá tr gia tăng u vào là 500.000.000 ng v a dùng s n xu t hàng hoá ch u thu Giá tr gia tăng, v a dùng s n xu t hàng hoá không ch u thu Giá tr gia tăng). - S thu Giá tr gia tăng u ra t p h p ư c: 700.000.000 ng. S thu Giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr kỳ tính thu tháng 2/2012 là: a. 100.000.000 ng. b. 350.000.000 ng. c. 600.000.000 ng. d. S khác. Câu 5. Công ty thương m i VP ăng ký n p thu Giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr . Trong tháng 4/2012, theo yêu c u c a khách hàng công ty ã xu t 01 hoá ơn GTGT cho lô hàng máy tính ã bán trong tháng 4/2012 nhưng không ghi kho n thu Giá tr gia tăng u ra mà ch ghi t ng giá thanh toán là 660.000.000 ng. Bi t r ng m t hàng này có thu su t thu Giá tr gia tăng là 10%. S thu Giá tr gia tăng u ra tính trên hoá ơn này là: a. 0 ng. a. 60.000.000 ng b. 66.000.000 ng d. S khác Câu 6. Công ty du l ch Thiên Sơn (Hà N i) th c hi n h p ng du l ch v i công ty du l ch Indonesia theo hình th c tr n gói cho 100 khách trong th i gian 05 ngày t i Vi t Nam, t ng s ti n thanh toán 80.000 USD. Công ty Thiên Sơn chi tr toàn b vé máy bay, chi phí ăn, và thăm quan theo chương trình th a thu n trong h p ng, trong ó chi phí ăn, và thăm quan t i Vi t Nam là 35.000 USD; chi phí vé máy bay t Indonesia sang Vi t Nam và ngư c l i là 25.000 USD. T giá 1USD = 20.000 ng Vi t Nam. Giá tính thu GTGT c a d ch v du l ch theo h p ng là? a. 363,636 tri u ng
 20. 20. 20 b. 818,182 tri u ng c. 1 t ng d. 1,1 t ng Câu 7. Cơ s A kinh doanh d ch v casino, trong kỳ tính thu tháng 4/2012 có s li u sau: - S ti n thu ư c do i cho khách hàng trư c khi chơi t i qu y i ti n là: 50 t ng. - S ti n i tr l i cho khách hàng sau khi chơi: 9,3 t ng. Giá tính thu GTGT i v i d ch v casino c a cơ s A là : a. 37 t ng b. 45,545 t ng c. S khác. Câu 8: Doanh nghi p A nh n gia công hàng hoá cho doanh nghi p B, có các s li u sau: - Ti n công doanh nghi p B tr cho doanh nghi p A là 40 tri u ng - Nhiên li u, v t li u ph và chi phí khác ph c v gia công hàng hoá do doanh nghi p A mua ( ã có thu GTGT, thu su t thu GTGT 10%): 16,5 tri u ng. - Nguyên li u chính do doanh nghi p B cung c p ( ã có thu GTGT, thu su t thu GTGT 10%): 135 tri u ng Giá tính thu Giá tr gia tăng i v i h p ng gia công c a doanh nghi p A là: e. 40 tri u ng f. 55 tri u ng g. 175 tri u ng h. 191,5 tri u ng Câu 9: Cơ s kinh doanh A kinh doanh xe g n máy, trong tháng 4/2012 có s li u sau: Bán xe cho khách hàng B theo phương th c tr góp 3 tháng, giá bán tr góp chưa có thu Giá tr gia tăng là 30,3 tri u ng/xe (trong ó lãi tr góp 3 tháng là 0,3 tri u). Trong tháng 4/2012 cơ s kinh doanh thu ư c c a khách hàng B 10,1 tri u ng.
 21. 21. 21 Giá tính thu Giá tr gia tăng i v i ho t ng bán xe máy nêu trên: a. 10,1 tri u ng b. 30 tri u ng c. 30,3 tri u ng Câu 10. Doanh nghi p A nh n u thác xu t kh u hàng hoá cho m t doanh nghi p khác và ã th c hi n xu t kh u, trong ó: - Giá tr lô hàng xu t kh u (chưa có thu GTGT): 820 tri u ng - Hoa h ng u thác (chưa có thu GTGT): 5% trên giá tr lô hàng. Giá tính thu Giá tr gia tăng i v i h p ng nh n u thác xu t kh u là: e. 820 tri u ng f. 41 tri u ng g. S khác
 22. 22. 22 III. CÂU H I V HOÁ ƠN BÁN HÀNG, CUNG NG D CH V 1. Câu h i 1: S th t c a hoá ơn g m bao nhiêu ch s trong m t ký hi u hóa ơn? Tr l i: a. 6 b. 7 c. 8 d. 9 2. Câu h i 2 Lo i ch ng t nào nào sau ây không ph i là hoá ơn? a) Hoá ơn giá tr gia tăng b) Hoá ơn bán hàng c) Tem, vé, th d) Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . 3. Câu h i 3 i tư ng nào không ư c t o hoá ơn t in? a. Công ty c ph n b. C c thu c. Doanh nghi p tư nhân d. H , cá nhân kinh doanh n p thu theo phương pháp tr c ti p. 4. Câu h i 4 i tư ng nào không ư c mua hoá ơn c a cơ quan thu t in. a. Công ty TNHH b. ơn v s nghi p c. Nhà th u nư c ngoài d. H , cá nhân kinh doanh 5. Câu h i 5 i tư ng nào sau ây không ư c t o hoá ơn t in. a. Doanh nghi p trong khu phi thu quan b. ơn v s nghi p c. Doanh nghi p có m c v n i u l t m t (01) t ng tr lên tính theo s v n ã th c góp n th i i m thông báo phát hành hoá ơn
 23. 23. 23 d. H , cá nhân kinh doanh 6. Câu h i 6 N i dung nào không ph i là n i dung b t bu c trên hoá ơn ã l p a. S th t hoá ơn b. Tên liên hoá ơn c. Logo d. Tên hàng hoá, d ch v 7. Câu h i 7 T ch c, cá nhân trong khu phi thu quan s d ng hoá ơn gì khi bán hàng vào trong nư c a. Hoá ơn giá tr gia tăng b. Hoá ơn bán hàng c. Hoá ơn bán hàng (Lo i dành cho khu phi thu quan) d. Hoá ơn xu t kh u 8. Câu h i 8 Tiêu th c nào không b t bu c ph i có trên hoá ơn xu t kh u a. S th t hoá ơn b. Ký hi u hoá ơn c. D u c a ơn v xu t kh u d. Tên hàng hoá, d ch v 9. Câu h i 9 i tư ng nào ư c cơ quan thu c p hoá ơn? a. Công ty TNHH b. H , cá nhân kinh doanh c. DNTN d. H , cá nhân không kinh doanh 10. Câu h i 10 Trư ng h p nào bán hàng hóa, d ch v không b t bu c ph i l p hóa ơn? a. Có t ng giá thanh toán dư i 200.000 ng m i l n, tr trư ng h p ngư i mua yêu c u l p và giao hóa ơn b. Có t ng giá thanh toán trên 300.000 ng m i l n c. Có t ng giá thanh toán trên 300.000 n dư i 400.000 ng m i l n d. Có t ng giá thanh toán trên 400.000 ng m i l n
 24. 24. 24 IV. CÂU H I V THU TT B: B CÂU H I 1 Câu 1. Hàng hoá nào sau ây không ch u thu tiêu th c bi t: a. Hàng hoá ch u thu tiêu th c bi t mua c a cơ s s n xu t xu t kh u nhưng không xu t kh u. b. Hàng hoá do cơ s s n xu t u thác cho cơ s kinh doanh khác xu t kh u. c. Xe ô tô ch ngư i dư i 24 ch ng i nh p kh u t nư c ngoài vào khu phi thu quan d. Tàu bay dùng cho m c ích cá nhân. Câu 2. Hàng hoá nào sau ây ch u thu tiêu th c bi t: a.Tàu bay s d ng cho m c ích kinh doanh v n chuy n hàng hoá. b.Tàu bay s d ng cho m c ích kinh doanh v n chuy n hành khách. c.Tàu bay s d ng cho m c ích kinh doanh v n chuy n hành khách, khách du l ch. d.Tàu bay dùng cho m c ích cá nhân. Câu 3. Giá tính thu TT B c a hàng hoá gia công ch u thu TT B là? a. Giá bán ra c a cơ s giao gia công ho c giá bán c a s n ph m cùng lo i ho c tương ương t i th i i m bán hàng chưa có thu GTGT và chưa có thu TT B. b. Giá bán ra c a cơ s giao gia công ho c giá bán c a s n ph m cùng lo i ho c tương ương t i th i i m bán hàng chưa có thu TT B. c. Giá bán ra c a cơ s giao gia công ho c giá bán c a s n ph m cùng lo i ho c tương ương t i th i i m bán hàng chưa có thu GTGT . d. Giá bán c a cơ s giao gia công chưa có thu GTGT Câu 4. Trong kỳ tính thu tháng 4/2012, Công ty A mua hàng hoá thu c di n ch u thu TT B c a cơ s s n xu t D xu t kh u nhưng ch xu t kh u m t ph n, ph n còn l i thì tiêu th h t trong nư c. Công ty A ph i khai và n p thu tiêu th c bi t kỳ tính thu tháng 4/2012 cho: a. Toàn b s hàng hoá ã mua c a cơ s s n xu t D trong kỳ tính thu tháng 4/2012. b. Toàn b s hàng hoá ã xu t kh u mua c a cơ s s n xu t D trong kỳ tính thu tháng 4/2012 . c. Toàn b s hàng hoá ã tiêu th trong nư c mua c a cơ s s n xu t D trong kỳ tính thu tháng 4/2012. d. c a, b, c u sai. Câu 5. Giá tính thu tiêu th c bi t i v i hàng hoá bán theo phương th c tr góp ch u thu TT B là:
 25. 25. 25 a. Giá bán chưa có thu GTGT và thu TT B theo phương th c tr ti n m t l n c a hàng hoá ó c ng v i kho n lãi tr góp. b. Giá bán chưa có thu GTGT và thu TT B theo phương th c tr ti n m t l n c a hàng hoá ó không bao g m kho n lãi tr góp. c. T ng s ti n thu ư c t vi c bán hàng hoá ó. d. T ng s ti n thu ư c t vi c bán hàng hoá ó chưa bao g m thu giá tr gia tăng. Câu 6: Thu TT B ư c thu như th nào? a. Thu m t l n khâu bán hàng hóa và cung ng d ch v b. Thu m t l n khâu s n xu t ho c nh p kh u hàng hóa,cung ng d ch v (n u có) c. Thu vào hàng hóa, d ch v c khâu s n xu t và khâu lưu thông. d. Không thu khâu s n xu t mà thu khâu lưu thông ti p theo. Câu 7. Trư ng h p cơ s s n xu t hàng hoá ch u thu TT B b ng nguyên li u ã ch u thu TT B thì s thu TT B ph i n p trong kỳ là: a. Thu TT B c a hàng hoá xu t kho tiêu th trong kỳ tr (-) S thu TT B ã n p khâu nguyên li u mua vào tương ng v i s hàng hoá xu t kho tiêu th trong kỳ (n u có ch ng t h p pháp) b. Thu TT B c a hàng hoá tiêu th trong kỳ. c. Thu TT B c a hàng hoá xu t kho tiêu th trong kỳ tr (-) S thu TT B ã n p khâu nguyên li u mua vào (n u có ch ng t h p pháp) d. c a và c u úng. Câu 8: Cơ s s n xu t nhi u lo i hàng hóa và kinh doanh nhi u d ch v ch u thu TT B có các m c thu su t khác nhau thì cơ s ph i kê khai n p thu TT B theo m c thu su t nào? a. Thu su t cao nh t c a hàng hóa, d ch v mà cơ s s n xu t kinh doanh. b. Thu su t bình quân c a các lo i hàng hóa, d ch v c. Thu su t th p nh t c a hàng hóa, d ch v mà cơ s s n xu t, kinh doanh. d. Thu su t quy nh i v i t ng lo i hàng hóa, d ch v mà cơ s s n xu t, kinh doanh. Câu 9: Giá d ch v làm căn c xác nh giá tính thu TT B i v i d ch v kinh doanh golf là giá nào? a. Giá bán (chưa có thu GTGT và TT B) th h i viên, bán vé chơi golf, phí chơi golf bao g m c ti n bán vé t p golf, ti n b o dư ng sân x , ho t ng cho thuê xe (buggy) và thuê ngư i giúp vi c trong khi chơi gôn (caddy), ti n ký qu (n u có) và các kho n thu khác liên quan n chơi golf do ngư i chơi golf, h i viên tr cho cơ s kinh doanh golf. b. Giá bán th h i viên, bán vé chơi golf, vé t p golf ã có thu TT B. c. Giá bán bao g m c ti n phí chơi golf và ph n thu TT B. d. Không có câu tr l i nào là úng.
 26. 26. 26 Câu 10: Giá tính thu TT B i v i hàng hóa dư i hình th c h p tác kinh doanh gi a cơ s s n xu t và cơ s s h u ho c s d ng thương hi u (nhãn hi u) hàng hóa là giá nào? a. Giá bán ra chưa có thu GTGT và thu TT B c a cơ s s n xu t. b. Giá bán ra chưa có thu GTGT và thu TT B c a cơ s s n xu t nhưng không ư c th p hơn 10% so v i giá bán bình quân c a cơ s s h u ho c s d ng thương hi u (nhãn hi u) hàng hóa. c. Giá bán ra chưa có thu GTGT và thu TT B c a cơ s s h u ho c s d ng thương hiêu (nhãn hi u) hàng hóa d. Giá bán ra chưa có thu GTGT c a cơ s cơ s s h u ho c s d ng thương hiêu (nhãn hi u) hàng hóa Câu 11: Lo i cơ s kinh doanh nào sau ây không ph i kê khai n p thu TT B: a. Kinh doanh thương m i hàng hóa ch u thu TT B (mua c a nhà cung c p trong nư c bán ra) . b. Nh p kh u hàng hóa ch u thu TT B. c. S n xu t hàng hóa ch u thu TT B. d. Kinh doanh d ch v ch u thu TT B. Câu 12: Trư ng h p nào dư i ây mà ngư i n p thu s n xu t hàng hoá thu c di n ch u thu TT B ư c xét gi m thu TT B: a. G p khó khăn do thiên tai; b. G p khó khăn do tai n n b t ng ; c. Kinh doanh b thua l ; d. a và b u úng. Câu 13: Năm 2012, giá bán m t két bia chai ã có thu GTGT là 132.000 ng/két, giá tính thu TT B (làm tròn n hàng ơn v ) c a m t két bia là: a. 91.034 ng b. 82.759 ng c. 80.000 ng d. 75.000 ng Câu 14: Hàng hóa nào dư i ây thu c i tư ng ch u thu TT B: a. Xe theo thi t k c a nhà s n xu t ư c s d ng làm xe c u thương. b. i u hòa nhi t có công su t t 90.000 BTU tr xu ng, theo thi t k c a nhà s n xu t ch l p trên phương tiên v n t i. c. Du thuy n dùng cho m c ích cá nhân. d. c a và b Câu 15: i v i ho t ng kinh doanh vũ trư ng, giá tính thu TT B là : a. Doanh thu i v i vé vào c a vũ trư ng.
 27. 27. 27 b. Doanh thu chưa có thu GTGT và thu TT B c a các ho t ng trong vũ trư ng. c. Doanh thu bao chưa có thu GTGT và chưa có thu TT B c a các ho t ng trong vũ trư ng tr doanh thu c a ho t ng bán bia, rư u, thu c lá. d. Doanh thu bao có thu GTGT c a các ho t ng trong vũ trư ng Câu 16: Th i i m xác nh thu TT B i v i hàng hóa là: a. Th i i m chuy n giao quy n s h u cho ngư i mua và ã thu ư c ti n. b. Th i i m chuy n giao quy n s dung cho ngư i mua và ã thu ư c ti n. c. a và b. d. Th i i m chuy n giao quy n s h u ho c s d ng không phân bi t ã thu ư c ti n hay chưa thu ư c ti n. IV. CÂU H I V THU TT B: B CÂU H I 2 1/ Câu tr c nghi m lý thuy t: (15 câu) Câu 1. Giá tính thu Tiêu th c bi t c a hàng hoá s n xu t trong nư c ch u Thu tiêu th c bi t là: a. Giá bán c a cơ s s n xu t chưa có thu Giá tr gia tăng, chưa có thu B o v môi trư ng (n u có), chưa có thu Tiêu th c bi t. b. Giá bán c a cơ s s n xu t ã có thu Tiêu th c bi t, chưa có thu B o v môi trư ng (n u có), chưa có thu Giá tr gia tăng. c. Giá bán c a cơ s s n xu t ã có thu Tiêu th c bi t, ã có thu B o v môi trư ng (n u có), ã có thu Giá tr gia tăng. d. Giá bán c a cơ s s n xu t ã có thu Giá tr gia tăng, chưa có thu B o v môi trư ng (n u có), chưa có thu Tiêu th c bi t. Câu 2. Trư ng h p cơ s s n xu t hàng hoá ch u thu Tiêu th c bi t b ng nguyên li u ã ch u thu Tiêu th c bi t thì s thu Tiêu th c bi t ph i n p trong kỳ là: a. Thu Tiêu th c bi t c a hàng hoá tiêu th trong kỳ. b. Thu Tiêu th c bi t ph i n p c a hàng hoá xu t kho tiêu th trong kỳ tr (-) S thu TT B ã n p ho c ã tr khâu nguyên li u mua vào tương ng v i s hàng hoá xu t kho tiêu th trong kỳ (n u có ch ng t h p pháp). c. Thu Tiêu th c bi t c a hàng hoá xu t kho tiêu th trong kỳ tr (-) S thu TT B ã n p khâu nguyên li u mua vào (n u có ch ng t h p pháp).
 28. 28. 28 Câu 3. Trong các lo i hàng hoá dư i ây, hàng hoá nào thu c di n ch u thu Tiêu th c bi t: a. Tàu bay, du thuy n dùng kinh doanh v n chuy n hàng hóa. b. Hàng hóa chuy n kh u theo quy nh c a Chính ph . c. i u hoà nhi t có công su t trên 90.000 BTU. d. Xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125cm3 . Câu 4. Trư ng h p nào dư i ây ngư i n p thu s n xu t hàng hoá thu c di n ch u thu Tiêu th c bi t không ư c xét gi m thu Tiêu th c bi t: a. G p khó khăn do thiên tai. b. G p khó khăn do tai n n b t ng . c. Kinh doanh b thua l . d. G p khó khăn do thiên tai ho c tai n n b t ng . Câu 5. Theo quy nh c a Lu t thu Tiêu th c bi t s 27/2008/QH12, thu su t thu TT B áp d ng i v i m t hàng rư u t 20 tr lên k t ngày 01/01/2013 là: a. 65% b. 50% c. 45% d. 25% Câu 6. Căn c tính thu Tiêu th c bi t là gì? a. Giá tính thu c a hàng hóa, d ch v ch u thu Tiêu th c bi t. b. Thu su t thu Tiêu th c bi t. c. Giá tính thu c a hàng hóa, d ch v ch u thu Tiêu th c bi t và thu su t thu Tiêu th c bi t c a hàng hóa, d ch v ó. Câu 7. Giá tính thu Tiêu th c bi t i v i hàng nh p kh u thu c di n ch u thu Tiêu th c bi t là: a. Giá tính thu nh p kh u. b. Giá tính thu Nh p kh u + Thu Nh p kh u + Thu B o v môi trư ng (n u có) c. Giá tính thu Nh p kh u + Thu Nh p kh u + Thu GTGT.
 29. 29. 29 Câu 8. i u hòa nhi t công su t t 90.000 BTU tr xu ng thu c i tư ng ch u thu TT B do cơ s kinh doanh nh p kh u tách riêng t ng b ph n là c c nóng ho c c c l nh thì t ng b ph n ó (c c nóng ho c c c l nh) có ph i là i tư ng ch u thu Tiêu th c bi t không? a. Không. b. Có. c. Ch trong m t s trư ng h p c bi t m i là i tư ng ch u thu . Câu 9. i v i kinh doanh vũ trư ng, giá tính thu Tiêu th c bi t là: a. Doanh thu chưa có thu GTGT c a các ho t ng trong vũ trư ng, bao g m c doanh thu c a d ch v ăn u ng. b. Doanh thu chưa có thu GTGT c a các ho t ng trong vũ trư ng, không bao g m doanh thu c a d ch v ăn u ng. c. Doanh thu ã có thu GTGT c a các ho t ng trong vũ trư ng, bao g m c doanh thu c a d ch v ăn u ng. d. Doanh thu ã có thu GTGT c a các ho t ng trong vũ trư ng, không bao g m doanh thu c a d ch v ăn u ng. Câu 10. Giá tính thu Tiêu th c bi t c a hàng hoá gia công là: a. Giá bán hàng hóa c a cơ s giao gia công bán ra ho c giá bán c a s n ph m cùng lo i ho c tương ương t i th i i m bán bao g m c thu Giá tr gia tăng, thu B o v môi trư ng (n u có) và thu Tiêu th c bi t. b. Giá bán ra c a cơ s gia công ho c giá bán c a s n ph m cùng lo i ho c tương ương t i th i i m bán hàng chưa có thu Tiêu th c bi t, chưa có thu B o v môi trư ng (n u có), ã có thu Giá tr gia tăng. c. Giá bán ra c a cơ s gia công ho c giá bán c a s n ph m cùng lo i ho c tương ương t i th i i m bán hàng chưa có thu Giá tr gia tăng, chưa có thu B o v môi trư ng (n u có), ã có thu Tiêu th c bi t. d. Giá bán hàng hóa c a cơ s giao gia công bán ra ho c giá bán c a s n ph m cùng lo i ho c tương ương t i th i i m bán hàng chưa có thu Giá tr gia tăng, chưa có thu B o v môi trư ng (n u có) và chưa có thu Tiêu th c bi t. Câu 11. Giá tính thu Tiêu th c bi t i v i hàng hoá bán theo phương th c tr góp ch u Thu tiêu th c bi t là:
 30. 30. 30 a. Giá bán chưa có thu Giá tr gia tăng, chưa có thu B o v môi trư ng (n u có), chưa có thu Tiêu th c bi t c a hàng hóa theo phương th c tr ti n m t l n, không bao g m kho n lãi tr góp, lãi tr ch m. b. Giá bán chưa có thu Giá tr gia tăng, chưa có thu B o v môi trư ng (n u có), chưa có thu Tiêu th c bi t c a hàng hóa theo phương th c tr ti n m t l n, bao g m c kho n lãi tr góp, lãi tr ch m. c. Giá bán chưa có thu Giá tr gia tăng, chưa có thu B o v môi trư ng (n u có), ã có thu Tiêu th c bi t c a hàng hóa theo phương th c tr ti n m t l n, không bao g m kho n lãi tr góp, lãi tr ch m. d. Giá bán bao g m c thu Giá tr gia tăng, thu B o v môi trư ng (n u có) và thu Tiêu th c bi t c a hàng hóa theo phương th c tr ti n m t l n, bao g m c kho n lãi tr góp, lãi tr ch m. Câu 12. Ngư i n p thu Tiêu th c bi t ư c hoàn thu ã n p trong trư ng h p nào dư i ây: a. Hàng t m nh p kh u, tái xu t kh u. b. Hàng hoá là nguyên li u nh p kh u s n xu t hàng xu t kh u. c. Hàng hoá là nguyên li u gia công hàng xu t kh u. d. C 3 trư ng h p a, b, c. Câu 13. Hàng hoá nào sau ây không ch u thu Tiêu th c bi t: a. Ch ph m t cây thu c lá dùng nhai b. Bài lá c. Rư u d. Tàu bay dùng cho m c ích kinh doanh v n chuy n hành khách. Câu 14. Hàng hoá nào sau ây không ch u thu Tiêu th c bi t: a. Hàng hoá ch u thu Tiêu th c bi t mua c a cơ s s n xu t xu t kh u nhưng không xu t kh u. b. Hàng hoá do cơ s s n xu t u thác cho cơ s kinh doanh khác xu t kh u. c. Tàu bay, du thuy n dùng cho m c ích cá nhân. d. Xe môtô 2 bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 . Câu 15. Th i i m xác nh thu Tiêu th c bi t là:
 31. 31. 31 a. Th i i m chuy n giao quy n s h u ho c quy n s d ng hàng hoá cho ngư i mua, không phân bi t ã thu ư c ti n hay chưa thu ư c ti n; b. Th i i m hoàn thành vi c cung ng d ch v ho c th i i m l p hoá ơn cung ng d ch v , không phân bi t ã thu ư c ti n hay chưa thu ư c ti n. c. Th i i m ăng ký t khai h i quan i v i hàng hóa nh p kh u. d. C 3 phương án a, b, c.
 32. 32. 32 2/ Câu tr c nghi m bài t p: (05 câu) Câu 1. Tháng 1/2012, Công ty s n xu t bia A bán 10.000 chai bia, giá bán ã có thu GTGT c a m t chai bia là 9.900 ng (thu su t thu GTGT 10%, giá bán ã bao g m giá tr v chai là 500 ng/ v chai), thu su t thu tiêu th c bi t c a m t hàng bia là 45%. S thu tiêu th c bi t ph i n p trong tháng 1/2012 là: a. 26.379.310 ng. b. 27.931.500 ng. c. 30.724.138 ng. Câu 2. Trong kỳ tính thu tháng 3/2012, công ty B nh p kh u 200 chi c i u hoà nhi t công su t 20.000BTU, giá nh p kh u 286 USD/chi c. Thu su t thu nh p kh u i u hoà là 27%. T giá dùng xác nh giá tr hàng nh p kh u là 20.000 ng/ USD. Trong tháng, công ty bán ư c 120 chi c v i giá bán chưa có thu GTGT là 20 tri u ng/chi c. Thu su t thu TT B c a m t hàng i u hoà có công su t t 90.000 BTU tr xu ng là 10%. S thu TT B công ty B ph i n p trong tháng: a. 108.966.000 ng. b. 145.288.000 ng. c. 300.000.000 ng. d. 400.000.000 ng. Câu 3. Doanh thu ã có thu GTGT kinh doanh vũ trư ng c a cơ s kinh doanh A trong kỳ tính thu là 154 tri u ng, trong ó doanh thu t nư c gi i khát là 30,8 tri u ng. Bi t r ng i v i ho t ng kinh doanh vũ trư ng, thu su t thu GTGT là 10%, thu su t thu TT B là 40%. Giá tính thu TT B i vơi ho t ng kinh doanh vũ trư ng là: a. 80 tri u ng b. 100 tri u ng c. 110 tri u ng Câu 4: Cơ s A kinh doanh sân gôn, trong kỳ tính thu tháng 3/2012 có s li u như sau:
 33. 33. 33 Doanh thu bán th h i viên, bán vé chơi gôn (chưa có thu GTGT): 14 t ng. Trong ó: - Ti n bán vé chơi gôn: 3 t ng (bao g m c ti n phí b o dư ng sân c 0,7 t ng). - Ti n ký qu : 3 t ng. - Doanh thu chưa có thu GTGT t kinh doanh u ng, d ng c th thao (không thu c i tư ng ch u thu tiêu th c bi t): 2 t ng. Thu su t thu tiêu th c bi t i v i d ch v kinh doanh sân gôn là 20%. Tính s thu tiêu th c bi t cơ s A ph i n p trong kỳ tính thu tháng 3/2012? a. 1 t ng b. 1,5 t ng c. 2 t ng d. 2,33 t ng Câu 5. Cho d li u v doanh nghi p X như sau: + Tháng 1/2012: Nh p kh u 10.000 lít rư u nư c, ã n p thu TT B khi nh p kh u 250 tri u ng (căn c ch ng t n p thu TT B khâu nh p kh u). Xu t kho 8.000 lít s n xu t 12.000 chai rư u. + Tháng 2/2012: Xu t bán 9.000 chai rư u, s thu TT B ph i n p c a 9.000 chai rư u xu t bán là 350 tri u ng. Thu TT B doanh nghi p ph i n p trong kỳ tính thu tháng 2/2012 là: a. 100 tri u ng. b. 150 tri u ng. c. 162,5 tri u ng. d. 200 tri u ng.

×