Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Nous reptes xxi
Nous reptes xxi
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 36 Anzeige

Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1)

Herunterladen, um offline zu lesen

Què ensenyar?
14 dimensions a considerar
a partir dels 4 pilars J. Delors i de l’actual marc urricular de competències

Què ensenyar?
14 dimensions a considerar
a partir dels 4 pilars J. Delors i de l’actual marc urricular de competències

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1) (20)

Weitere von PERE MARQUES (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1)

 1. 1. Perfilant el nou paradigma educatiu de l’Era Internet (v. 17.1) Què ensenyar? Quina Educació? Per a quina societat? 14 dimensions a considerar a partir dels 4 pilars J. Delors i l’actual marc curricular de competències Dr. Pere Marquès (2014) http://peremarques.net/ UAB – grupo DIM PROPOSTA EN FASE D’ELABORACIÓ. Col.labores? Què modificaries? Què afegiries?
 2. 2. TOT I QUE LES FINALITATS DE L’EDUCACIÓ NO HAN CANVIAT... Així doncs la finalitat de l'educació és apropar la cultura a les persones (comprensió del món) i aconseguir el seu màxim desenvolupament integral, perquè puguin adaptar-se a la societat, decidir el seu projecte de vida i realitzar-se com bones persones responsables, feliços i útils a els altres compromesos per un món més just i de més benestar per a tothom. L’Educació facilita benestar i ens fa més lliures i iguals Pere Marquès (2015) I al llarg de la història s'ha considerat: La capacitat d'adaptació al medi. La virtut, bondat i saviesa. Ser ciutadans lliures, crítics, solidaris i responsables (amb capacitat per a governar-se i decidir quin món volen, no masses manejables). El desenvolupament integral: físic, intel·lectual, moral / religiós, social, estètic ... Construir la millor versió possible d'un mateix. Ser bons, feliços, savis i útils als altres. Realització personal / social i professional.
 3. 3. …VIVIM A L’ERA INTERNET Ensenyem en un món canviant i per a un futur ple d'incerteses. En l'actual Era Internet les persones vivim entre dos mons: el tradicional món físic i el nou món virtual que suposa Internet (el ciberespai). Pere Marquès (2014) I aquest últim, si disposem de competència digital, ens converteix en? I-Persons empoderats amb fantàstiques facultats que multipliquen la potencialitat del nostre cervell: podem accedir a qualsevol informació que ens interessi, comunicar-nos fàcilment amb qualsevol persona o grup i disposar de potents eines per processar dades. Quina societat volem? Quina escola necessitem?
 4. 4. AJUSTEM L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET L’actual Era Internet exigeix ​​una nova concreció del perfil desitjable per a les persones que han de viure adaptant-se a aquesta nova societat tecnològica en canvi continu, exigeix ​​un canvi substantiu dels objectius educatius, un nou paradigma educatiu. L'Educació és un procés personal, però orientat per les famílies, l'escola i la societat, en un marc educatiu que ha d'assegurar: la transmissió cultural (idees, visions del món, llenguatge, normes, valors, Instruments ...), facilitar a cada persona el màxim desenvolupament integral de les seves facultats (i el gust per saber) i preparar-lo per que dissenyi el seu projecte vital i es realitzi en la societat com a persona bona, feliç i útil (amb capacitat d'adaptació i d'actuació responsable). Pere Marquès (2014) Perfilem aquí els aspectes clau d'aquest nou paradigma educatiu per a l'Era Internet, molts dels quals són els que ja es consideraven abans, però que ara es veuen complementats per altres de nous molt importants (aprendre a aprendre, competència digital...). En la mesura del possible els agrupem voltant de les 8 competències bàsiques que considera el nostre sistema educatiu i els "4 pilars de l'educació" de J.Delors
 5. 5. SER FER CONÈIXER CONVIURE Competència: aprendre a aprendre (metacognició) Desenvolupament físic/salut Intel.ligència Cinestésica Tenir coneixements i competències específiques COMPETÈNCIA: COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA Intel.ligència Lingüístico-Verbal COMPETENCIA: CIENCIA&TECNOLOGÍA (mundo físico) Inteligencia Naturalista COMPETÈNCIA: CONCIÈNCIA I EXPRESIONS CULTURALS (cultural/artística) I. Musical + I. Visual/Espaial COMPETÈNCIA: MATEMÀTICA I. Lógico-Matemàática PereMarquès(2017) 14 BASES DEL PARADIGMA EDUCATIU de l’Era Internet COMPETÈNCIA: SOCIAL I CIUTADANA treball col.laboratiu Intel.ligència Interpersonal COMPETÈNCIA: INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR (autonomia i iniciativa) Autoconeixement intel.ligència emocional autoestima, voluntat Inteli.lgència Intrapersonal Idiomas extranjeros Maduració moral/espiritual valors COMPETÈNCIA: DIGITAL Desenvolupament intel.lectual analític-crític, sintétic-creatiu STEAM
 6. 6. APRENDRE A SER 1. Desenvolupament intel.lectual 2. Competència en aprendre a aprendre 3. Autoconeixement. Competència/intel.ligència emocional 4. COMPETÈNCIA en iniciativa i esperit emprenedor (autonomia i iniciativa) 5. Desenvolupament físic i salut 6. Maduració moral/espiritual i construir un sistema de valors 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET APRENDRE A SER L'experiència i les idees que anem adquirint en la societat influeixen en els nostres interessos i forma de conèixer, pensar, emocionar-nos, desitjar, adoptar valors i decidir
 7. 7. 1. Desenvolupament intel·lectual. • Observar, reflexionar, conceptualitzar, raonar sobre les implicacions i aplicacions de les informacions que s'obtenen per construir un coneixement profund amb el qual enfrontar-se a problemes globals complexos, TBL. • Desenvolupar un pensament crític, global i complex (enfront de l'excessiva simplificació i fragmentació / dispersió que ofereix la cultura de la superficialitat i la immediatesa dels mass media, que a més no dóna temps a la reflexió crítica). • Ser conscient que el coneixement és un constructe social, incert, relatiu: pot haver- hi diferents visions coherents (T. acció comunicativa, J.Habermas) • Raonament científic (formular i comprovar hipòtesis), investigar, organitzar, planificació i mètode, deduir / induir, anàlisi / síntesi. • Imaginació i creativitat, transferir el coneixement a noves situacions. • Capacitat de memoritzar Pere Marquès(2014) DESENVOLUPAMENT INTEL.LECTUAL El coneixement = constructe social complex, incert i relatiu (segons experiència, època, poders ... però compartit socialment mitjançant el llenguatge), que cada persona anem reconstruint. Abans es considerava que era objectiu i fidel reflex de la realitat. APRENDRE A SER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 8. 8. 2. Competència en aprendre a aprendre. Orientada a continuar un aprenentatge permanent, cada vegada més eficaç i autònom, segons els objectius, característiques i necessitats de cada alumne. • Autoaprenentatge, aprenentatge autònom, profund, continu (lifelong learning) i ubic. • Metacognició • Llegir, comprendre i interpretar (textos, multimèdia), seleccionar fonts d'informació adequades a cada propòsit (trobar la informació necessària quan es requereix). • Tenir criteri i argumentar opinions. • Curiositat, plantejar-se preguntes i respostes, aprendre dels altres i aprendre dels errors, extreure significats de les experiències. • Seleccionar i estructurar les informacions rellevants que s'obtenen, organitzar la memòria i la memòria externa (apunts, PLE ... on sempre es trobarà el que calgui, encara que s'hagi oblidat) Pere Marquès(2014) APRENDRE A APRENDRE 1/2 "L'aprenentatge profund fa veure el sentit, aplicacions i possibilitats del que s'ha après (...) influirà positivament en la manera com els estudiants pensaran, actuaran, sentiran" (K. Bain) APRENDRE A SER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 9. 9. INCLOU: • Conèixer les pròpies capacitats d'aprenentatge: atenció, concentració, memòria, anàlisi, síntesi ..., i de les mancances. Identificar els propis estils cognitius i d'aprenentatge. • Conèixer quins factors ens faciliten l'aprenentatge: espais, silenci / música ... • Tenir consciència del procés i el resultat de l'aprenentatge (autoavaluació realista), considerant l'esforç realitzat. • Adquirir confiança en un mateix i gust per aprendre. • Comprometre, implicar-se en l'aprenentatge. • Obtenir informació de múltiples fonts: llibres, Internet, persones ... • Citar correctament les fonts utilitzades en l'elaboració de treballs. • Treballar a gust de manera individual i col·laborativa. • Acceptar els errors i utilitzar-los per aprendre. Reflexionar sobre ells. • Davant una tasca complexa, definir objectius i planificar metes assolibles. • Presentar els treballs de forma clara i ordenada. • Transformar la informació en coneixement propi, relacionant-la amb coneixements previs i aplicant-la a noves situacions. • Desenvolupar hàbits d'estudi: preparar l'espai i els recursos, tenir clars els objectius, organitzar temps i pauses ... • Establir relacions causals. Distingir entre condició necessària i suficient. • Identificar i generar exemples vàlids i no vàlids. • Valorar diferents enfocaments i opcions ens els problemes i situacions • Observar i registrar fets i relacions, elaborar fitxes de continguts i mapes conceptuals.Pere Marquès(2014) APRENDRE A APRENDRE 2/2 APRENDRE A SER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 10. 10. 3. Autoconeixement. Competència / intel.ligència emocional. • Autoconeixement. • Competència / intel·ligència emocional (conèixer i regular les emocions) • Autoestima i força de voluntat (automotivació, afany de millora, esforç, perseverança, autoregulació, resiliència ...). Capacitat d'entusiasmar. • Construir la pròpia identitat (subjectivitat ...). • Nocions de Psicologia. Pere Marquès(2014) AUTOCONEIXEMENT. COMPETÈNCIA / INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL 1/2 APRENDRE A SER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 11. 11. INCLOU: • Conèixer les habilitats personals i tenir consciència de les limitacions (punts forts i punts febles: físic, cognitiu, emotiu, social) • Identificar les emocions pròpies (por, alegria ...) i les seves possibles causes. • Coneixement i ús de les motivacions. Saber trobar motius per al treball i l'estudi. • Capacitat d'autocontrol emocional davant de situacions adverses. • Administrar bé els esforços, autoregular-se. Perseverar. • Conèixer el propi cos. • Escoltar amb interès i amb actitud dialogant. Capacitat de relacionar-se. • Evitar una actitud crítica sistemàtica amb les aportacions dels altres. • Desenvolupar l'autocrítica i l'autoestima. • Conèixer els valors i actituds de cada un. • Mostrar una actitud positiva davant la vida, sensible a l'entorn (natural, art ...) Pere Marquès(2014) APRENDRE A SER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET AUTOCONEIXEMENT. COMPETÈNCIA / INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL 2/2
 12. 12. 4. Competència en autonomia i iniciativa personal. Es desenvolupa a orientar i donar suport als alumnes davant de situacions perquè analitzin possibilitats i prenguin decisions; planifiquin i executin els seus projectes; explorin i vagin definint les seves preferències. • Autoconfiança. Identificar i assolir objectius, organitzar (i autoorganització), prioritzar tasques, demorar la necessitat de satisfacció immediata. • Resoldre problemes, buscar solucions per si mateix abans de preguntar, administració dels diners i altres recursos, triar amb criteri avaluant i assumint riscos, aprendre dels errors. • Innovació i emprenedoria, aportar idees noves. • Capacitat d'adaptació als canvis (es necessita autonomia per acceptar viure en la inseguretat del canvi). • Nocions de comptabilitat Pere Marquès(2014) INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR 1/2 APRENDRE A SER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 13. 13. INCLOU: • Prevenir situacions problemàtiques de la vida quotidiana. Acceptar i practicar normes socials (salut, alimentació, seguretat personal). • Consultar fonts d'informació variades: diccionaris, mapes, guies ... • Valorar el fet de pensar, sense precipitar-se, en iniciar una tasca. • Tenir l'hàbit de treballar i solucionar problemes autònomament. • Treballar autònom i en equip per afrontar i resoldre problemes. • Aprendre dels errors. Apreciar els aspectes millorables en els treballs realitzats, i mostrar interès en la millora. • Prendre decisions, considerant les alternatives possibles (els seus avantatges i inconvenients, i els perills). Assumir els riscos raonables. • Davant d'una situació, buscar aspectes creatius i innovadors. • Generar procediments nous. • Responsabilitat, dur a terme les tasques encomanades. • Perseverança i valorar l'esforç. • Tenir una actitud emprenedora. Pere Marquès(2014) INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR 2/2 APRENDRE A SER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 14. 14. 5. Desenvolupament físic i salut. • Exercici, descans suficient, alimentació sana, bons hàbits en general, tenir cura de la pròpia imatge. • Coneixement del propi cos i prevenció de malalties. Pere Marquès(2014) DESENVOLUPAMENT FÍSICO I SALUT APRENDRE A SER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 15. 15. 6. Maduració moral/espiritual i construir un sistema de valors. • Vida humana, moral natural, igualtat i respecte (persones, gènere, ideologia, cultura), pau, diàleg, llibertat i responsabilitat, justícia i solidaritat, compromís social i voluntat de servei, educació, democràcia, drets humans, treball ben fet (creure en la importància del que es fa) ... • L'opció de la fe religiosa. • Humilitat davant la complexitat del món. Tenir criteri. Pere Marquès(2014) MADURACIÓ MORAL/ESPIRITUAL I CONSTRUIR UN SISTEMA DE VALORS La fi de l'educació moral no és conèixer la virtut; és la pràctica de la virtut Per això l'exemple i les normes a l'escola són importants. APRENDRE A SER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 16. 16. APRENDRE A CONÈIXER 7. Coneixements teòrics i competències específiques de les diferents matèries o assignatures APRENDRE A CONÈIXER "L'Educació ens ha de proporcionar els mapes d'un món complex i en canvi constant, que han de ser la brúixola per navegar en ell" (Jacques Delors) i facilitar que desenvolupem el nostre "model de vida" 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 17. 17. 7. Coneixements teòrics i competències específiques de les diferents matèries o assignatures. No els sintetitzem aquí. Són els que s'imparteixen en els plans d'estudis, i solen estar molt obsolets. És ja una necessitat URGENT fer una revisió i actualització d'aquests continguts curriculars tenint en compte que avui les persones podem comptar amb la nostra memòria externa: fonts d'informació sempre accessibles (els nostres apunts, Internet ...). I en aquest marc, cal determinar quins coneixements segueix sent imprescindible "tenir in mente" (recordem que parlem i pensem utilitzant només el vocabulari de què disposem "in ment"), de manera que encara que tinguem a mà fonts d'informació, hi ha moltes coses que segueix sent necessari memoritzar. Pere Marquès(2014) CONEIXEMENTS TEÒRICS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES DIFERENTS MATÈRIES I també és necessari actualitzar les competències específiques de cada assignatura en el context de l'Era Internet, que exigeix noves habilitats amb simuladors, Google Earth.. APRENDRE A CONÈIXER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 18. 18. APRENDRE A CONVIURE 8. COMPETÈNCIA social i ciutadana Més enllà de les notes acadèmiques ens interessa el progrés de la construcció personal i social dels alumnes. APRENDRE A CONVIURE 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 19. 19. APRENDRE A CONVIURE 8. Competència social i ciutadana. • Identificar valors de la realitat històrica i social. • Coneixements d'economia, legislació i sociologia. • Sociabilitat i respecte, convivència amb els companys a l'escola. • Compartir coneixement, cooperació i col·laboració en el treball grupal amb persones diverses, empatia, acceptar i realitzar crítiques de manera constructiva, resolució de conflictes amb el diàleg, considerar les opinions dels altres. • Participació ciutadana (amb compromís ètic, cívic, polític i responsabilitat) i respecte amb l'entorn. INCLOU: • Actuació social i ciutadana en els entorns local i global. • Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d'organització social, política i econòmica passats i presents, per contribuir a la construcció d'una societat més justa, solidària i democràtica. • Coneixement i interacció amb la realitat social. • Participació democràtica. • Sentiment de ciutadania planetària: "res humà ens és aliè" Pere Marquès(2014) COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 20. 20. APRENDRE A FER 9. COMPETÈNCIA en comunicació lingüística 10. Idiomes extrangers 11. COMPETÈNCIA conciència i expresions culturals (cultural artística) 12. COMPETÈNCIA en ciència i tecnologia (coneixement i interacció amb el món físic) 13. COMPETÈNCIA matemàtica 14. COMPETÈNCIA digital (Tractament de la informació i món digital) APRENDRE A FER Avui dia el principal desafiament no és "tenir o accedir" a la informació ... és aplicar-la 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 21. 21. 9. Competencia en comunicación lingüística. El lenguaje es un instrumento para la comunicación y representación mental de objetos, acontecimientos, acciones, cualidades y relaciones de los conceptos y de las emociones. - Leer y escribir, exposición oral, explicar, describir, expresar con claridad y eficacia las propias ideas. - Adaptar la comunicación al contexto, escuchar, capacidad de diálogo y debate respetando turnos, argumentar, considerar puntos de vista distintos… INCLUYE: LEER TEXTOS • Leer de forma expresiva (pronunciación, acentuación y entonación de las palabras, frases y textos…), utilizando los elementos sonoros para facilitar la comprensión del texto. • Realizar lectura comprensiva silenciosa. • Disfrutar de la lectura: satisfacción personal, fuente de información y aprendizaje… ESCUCHAR Y CONVERSAR • Seguir atentamente una conversación o explicación, dar muestras de seguimiento y realizar preguntas cuando proceda si algo no se entiende. • En un diálogo, comprender el sentido general del mismo. Pere Marquès(2014) COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 1/3 APRENDRE A FER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 22. 22. COMPRENSIÓN (verbal, escrita, audiovisual) • Comprender e interpretar esquemas, gráficos, mapas cartográficos, mapas conceptuales… • Discriminar la información relevante de la irrelevante, las ideas principales y los detalles, y extraer informaciones concretas y precisas. • Comprender de forma global audiciones, textos escritos, presentaciones multimedia… (la información relevante) propios de la etapa educativa, y poder contestar preguntas sobre ello. • Interpretar los códigos no verbales. • Comprender la intención y los propósitos comunicativos. • Reconocer tipos de texto (poema, carta, cuento) y formato audiovisual (documental, reportaje) • Interpretar y juzgar los contenidos, con sensibilidad y espíritu crítico (publicidad, propaganda). • Retener en la memoria a largo plazo aspectos relevantes de la información, conectar ideas. EXPRESIÓN PERSONAL (intrapersonal, oral, escrita, multimedia) • Expresar (hechos, pensamientos, emociones, deseos…) de manera clara y ordenada (estructurar: inicio, desarrollo y final). • Utilizar el vocabulario adecuado y recursos lingüísticos variados. • Elaborar descripciones, narraciones, exposiciones y resúmenes, comentarios y argumentaciones… • Realizar una adecuada construcción de las frases (morfosintaxis). • Elaborar un guión previo considerando los objetivos de la comunicación y sus destinatarios. Planificar lo que se quiere decir y cómo expresarlo. • Evitar el uso de expresiones discriminatorias. Pere Marquès(2014) COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 2/3 APRENDRE A FER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 23. 23. ESCRIURE • Elaborar textos llegibles: correcta presentació, bona llegibilitat (tipus lletra, color i fons ...), bona lletra (si és manuscrita). • Presentar treballs escrits amb una ortografia correcta (usar correctors). • Redactar fets, pensaments, emocions, descripcions, narracions, exposicions, resums, comentaris. • Elaborar esquemes. PARLAR • Parlar amb bona pronunciació i una entonació adequada. • Parlar amb seguretat i tranquil·litat davant els companys i el professorat. • Utilitzar estratègies per suscitar i mantenir l'interès dels oients. • Intercanviar continguts respectant les convencions (torn de paraula, to, gestos, respecte) • Expressar oralment fets, pensaments, emocions, descripcions, narracions, exposicions i resums, comentaris i argumentacions ... • Fer un ús adequat del llenguatge gestual que acompanya l'oral. • Implicar-se en les converses amb actitud dialogant i de respecte. COMUNICACIÓ ÀUDIOVISUAL / MULTIMÈDIA • Elaborar presentacions adequades: textos llegibles i ortografia correcta, qualitat dels elements audiovisuals, composició, velocitat ... • Buscar i utilitzar vídeos i un altre audiovisual per exposar fets, idees, emocions, descripció, narració (multimèdia com la medieval, amb ritme i música), exposició, resum, comentaris • Elaborar vídeos i presentacions multimèdia per exposar fets, idees, emocions, descripcions, narracions, exposicions, resums, comentaris... Pere Marquès(2014) COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 3/3 APRENDRE A FER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 24. 24. 10.Idiomes estrangers. • Almenys un bon anglès (a més de les llengües pròpies de l'àmbit cultural) Pere Marquès(2014) IDIOMES ESTRANGERS APRENDRE A FER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 25. 25. 11.Competència cultural i artística. • Sensibilitat estètica, accedir a l'art i la cultura amb sensibilitat (la sensibilitat artística forma part de l'esperit humà). • Valorar críticament les manifestacions artístiques, identificació amb la cultura pròpia i respecte a les altres. • Tenir criteri davant les pressions de la "societat de consum" Pere Marquès(2014) CONCIÈNCIA I EXPRESIONS CULTURALS 1/2 L'educació estètica comença en un ambient de bellesa i harmonia visual (colors, plantes ...) i sonor; bon parlar, bons gestos, neteja en el vestir APRENDRE A FER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 26. 26. INCLOU: • Conèixer recursos per a l'adquisició i desenvolupament del coneixement artístic i cultural: museus de tot tipus, biblioteques, bases de dades: so, imatge. • Identificar Internet com a lloc per a l'adquisició de coneixement i relacions interculturals. • Anàlisi, comprensió i valoració de les fonts històriques. • Coneixement del patrimoni artístic. • Comprensió artística i valoració crítica de les manifestacions artístiques, considerant-les part del patrimoni de les civilitzacions. • Valorar les manifestacions artístiques, històriques i contemporànies per desenvolupar el sentit estètic i la capacitat d'emocionar-se. • Creació artística. • Utilitza mètodes d'investigació científica. • Jerarquitzar les informacions històriques rellevants, establir relacions, similituds .. • Explicació de causes i conseqüències dels fets. Reconèixer diverses interpretacions. • Amor per la cultura i el coneixement. Pere Marquès(2014) CONCIÈNCIA I EXPRESIONS CULTURALS 2/2 APRENDRE A FER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 27. 27. 12.Competència en coneixement i interacció amb el món físic. • Diferenciar el coneixement científic d'altres que no ho són. • Identificar problemes rellevants de l'entorn (tenir cura del planeta ...), atenció a la salut INCLOU: • Comprendre i interpretar la vida, el món físic i les seves interaccions. • Identificar termes clau per a la recerca d'informació científica. • Descobrir i interpretar fenòmens científics i predir canvis. • Identificar els supòsits, les proves i els raonaments subjacents a les conclusions científiques. • Reflexionar sobre les implicacions socials dels avenços científics. • Utilitzar i convertir quantitats expressades en diferents unitats de mesura. • Aplicar el coneixement científic en diverses situacions i problemes. • Implementar projectes científics i tecnològics. • Ser sensible i responsable cap als problemes del nostre planeta. • Amor a la ciència Pere Marquès(2014) CIÈNCIA I TECNOLOGIA APRENDRE A FER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 28. 28. 13.Competència matemàtica. • Utilitzar els nombres / símbols i les seves operacions. • Analitzar, interpretar, valorar i elaborar informacions amb instruments matemàtics. • Resoldre problemes (anàlisi, buscar solucions, comprovar resultat ...) INCLOU: • Discriminar formes, relacions i estructures geomètriques. • Comprendre, representar i mesurar l'espai. • Utilitza llenguatge matemàtic per a expressar idees de manera precisa i sintètica. • Comprendre, interpretar i jutjar idees matemàtiques (percentatges, nombres índex ...) en contextos diversos per aplicar-los a situacions quotidianes. • Comprendre i representar les relacions entre diferents variables. • Fer servir algun editor matemàtic d'equacions Pere Marquès(2014) COMPETÈNCIA MATEMÀTICA APRENDRE A FER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
 29. 29. 14. Competència digital (Tractament de la informació i món digital). Síntesi dels documents de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Veure desglossament diferenciat per a Primària i ESO Pere Marquès(2014) COMPETÈNCIA DIGITAL APRENDRE A FER 15 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET INSTRUMENTS I APLICACIONS 1 . Seleccionar, configurar, programar i utilitzar dispositius digitals segons les tasques . 2 . Utilitzar aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques . 3 . Utilitzar aplicacions d'edició d'imatge fixa, so i imatge en moviment . TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE 4 . Buscar, contrastar i seleccionar informació digital de diverses fonts . 5 . Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d'aplicacions digitals . 6 . Organitzar i utilitzar un entorn digital personal de treball i aprenentatge . COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL · LABORACIÓ 7 .Usar entorns de comunicació interpersonal i publicació virtual per compartir informació 8 . Fer activitats en grup usant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 9 . Realitzar accions de ciutadania i desenvolupament personal utilitzant recursos digitals 10 . Fomentar hàbits d'ús saludable de les TIC per prevenir riscos 11 . Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d'identitat digital .
 30. 30. Pere Marquès (2014) ALTRES DOCUMENTS QUE PODEN RESULTAR D’INTERÈS • ARREAZA, Fernando; GÓMEZ, Nohemí y PÉREZ, M.Dolores (2009). Las competencias básicas • COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2005). Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente • CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Sistema de indicadores para la evaluación de las competencias básicas en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. •EQUIPO BASE DE COMPETENCIAS BÁSICAS DE ZARAGOZA. Competencias Básicas •FUNDACIÓN TELEFÓNICA (2012) 20 Claves Educativas para el 2020. ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI? • MARQUES, Pere (2014). Bases del nou paradigma formativo de l’Era Internet: ¿Cómo enseñar, cómo aprender? •MARQUÈS, Pere (2013). Educadores, síntesis de la evolución histórica de la Educación con citas de educadores clave •PERRENOUD, P. (2008, Junio). Construir las competencias, ¿es darle la espalda a los saberes?. Red U. Revista de Docencia Universitaria, número monográfico I1 “Formación centrada en competencias(II)”. • SARRAMONA, Jaume. (2004). Las competencias básicas en la Educación Obligatoria. Barcelona: CEAC. •SCP (2014). 2a conversa de la Societat Catalana de Pedagogía: les bases dels nous paradigmes educatius (juny-2014) •VIDORRETA, Concha (2009). Competencias básicas
 31. 31. ALTRES ESQUEMAS RELACIONATS AMB EL TEMA Veure TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm Pere Marquès (2014)
 32. 32. APTITUD: “Capacitat per a operar competentment en una determinada activitat” CAPACITAT “Aptitud, talent, qualitat que disposa a algú pel bon exercici de quelcom” COMPETÈNCIA: “Perícia, aptitud, idoneïtat per a fer quelcom o intervenir en un assumpte” (RAE) Suposa mobilitzar coneixements, habilitats i actituds (que són como els àtoms que composen les molècules – competència) de manera integrada… …en el marc de la personalitat (interessos, emocions) i experiència de cada persona i sovint amb el suport de recursos i ajuts (no hi cal saber-ho tot de memòria) QUÈ SÓN LES COMPETÈNCIES? S’ adquireixen mitjançant experiències d’aprenentatge integradores sobre problemes reals i propers, que exigeixen aplicar el què s’ha après i sovint admeten més d’una resposta S’evidencien en l’acció i s’avaluen amb activitats d’aplicació. Les manifestacions observables d’una acció competent s’anomenen indicadors. Competència = Saber fer. Efectuar una tasca amb eficàcia, en un context (saber què fer, com i quan) Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
 33. 33. 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet CURRÍCULUM PLURILÍNGÜE +INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES objectius actualitzats enfocament competencial interdisciplinar estructuració: c.comú +c.opcional assignatures+projectes<>c.per projectes c. i avaluació bimodal competències (amb apunts) +glossari bàsic ALUMNAT IMPLICAT CENTRE DE LA ACCIÓ FORMATIVA aprenentatge servei a l‘aula tutors, secretaris, col.laborar en les normes avaluació formativa compartida continua, aprendre de l’error autonomia responsable i autoaprenentatge lifelong learning FAMÍLIA I COMUNITAT COMUNITATS D’APRENENTATGE espais i agents educatius col.laboren, donen exemple… ACTIVITATS INDIVIDUALE I COOPERATIVES moltes, significatives, lúdiques exposicions, exercicis i projectes cada dia: instrumentals LEGIR, documentar-se, escriure/exposar, crear organitzar i usar 2 memories interna i externa + PLE INSTRUMENTS + INFRAESTRUCTURES múltiples entorns i recursos aprenentatge ubic,connecta informal/formal grups, horaris, espais flexibles ús intensiu de TIC PROFESSORS=EQUIP COMPETENTE INVESTIGADOR, COMPROMÉS tutoria compartida + pla d’orientació personal detectar dificultats, autoconfiança, projecte vital mediador/assessor: planifica, PERSONALITZA,avalúa tractament de la diversitat, INCLUSIVITAT crea bon clima, orienta i motiva S’aprèn fent i reflexionant amb curiositat i constància Imprescindible: una direcció compromesa que lideri la millora permanent del centre A partir del document: PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA PereMarquès(2017)
 34. 34. Aprendre = memoritzar molt + saber fer amb el que hem memoritzat (sense suports) Aprendre = saber fer amb suports + memoritzar vocabulari APRENDRE: AHIR I AVUI AHIR AVUI + crear la nostra memòria externa Ara la informació la tenim sempre a l’abast… …però tenim que aprendre a trobar-la (amb rapidesa) quan la necessitem. Per això necessitem crear i organitzar la nostra memòria externa amb un ampli vocabulari i referents culturals ben estructurats Pere Marquès (2014)
 35. 35. Pere Marquès (2015) Bimodalitat metodològica i en l’avaluació CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS SABER FER consultant apunts, llibres, Internet (ús de memòries externes) Cada alumne elabora els seus APUNTS-GUIA VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades MEMORITZAR Cada alumne elabora: GLOSSARI amb esquemes + RESUM de les lliçons comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) exercicis de memòria, relacionar, llegir, expressar-se.. buscar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens pràctics: poden usar apunts Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals: presentació pública càlcul dictats conversar … s’assoleix EXPERIÈNCIA + TUTORÍA: detecta dificultats i orienta intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat autoestima, emocions, motivació, família APRENENTATGE SERVEI A L’AULA + fer moltes activitats amb auto/co AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens Ús TIC
 36. 36. Aquest document realitza una proposta que concreta les bases del paradigma educatiu de l’Era Internet. Agrairé suggeriments per a millorar-ho. Què podríem afegir o treure? Gràcies Pere Marquès <pere.marques@uab.cat> http://peremarques.net Agraeixo els suggeriments rebuts de Marisol Cabrera (Ceibal, Uruguay), Agustín de la Herrán (UCM), Giovanna Infantes, Xavier Iribarne, Cristina Mercader (UAB), Jorge Miralles, Francisco Pérez (UB), Nuncy Quintero (USAL), Enric Romero (UAB) AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM SON GRATUITES Els continguts es poden utilitzar lliurement, indicant la autoria

×