SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 25
Downloaden Sie, um offline zu lesen
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 1
BENCHMARK VISIT
SPOLCHEMIE 2022
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 2
Benchmark Visit SPOLCHEMIE
Představení SPOLCHEMIE
Program BOZP
• Aplikace PYRAMIDA
• Safetywalks (motivace BOZP)
• Kampaně BOZP
Provoz PODLAHOVINY
• Představení provozu
• Objem výroby
• Ukázky zlepšení v provoze
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 3
SPOLEČNOST V ČÍSLECH
165 let
TRADICE
& ZKUŠENOSTÍ
VÝROBY NA TECHNOLOGIÍCH
INSTALOVANÝCH PO 2004
90 %
NEJVĚTŠÍ
VÝROBCE
EPOXIDOVÝCH
PRYSKYŘIC
v Evropě
3.
INTEGROVANÝ
VÝROBCE
1.
“ZELENÝCH” EPOXIDOVÝCH
PRYSKYŘIC NA SVĚTĚ
(EnviPOXY®)
EXPORT
do > 60 ZEMÍ
80 % VÝROBY
REGISTROVANÝCH
PATENTŮ
> 80
výrobce
v CEE
Jediný
KOH
2 R&D CENTRA
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 4
NAŠE HISTORIE = 166 let
Založení
společnosti
1856
Počátek výroby
v novém závodě
1858
Photo – Office building, Est 1930
1. Elektrolýza
ve Spolku
1899
Počátek výroby
organických barviv
1906
Dominantní postavení
mezi chemickými výrobci
v Evropě
1920
Počátek výroby
alkydových pryskyřic
1946
Počátek výroby
epichlorhydrinu
v provozu Epitetra
1973
Spuštěn nový provoz
syntetických pryskyřic
1960
Počátek výroby
epoxidových pryskyřic
1955
Začátek realizace
rozsáhlých ekologických
programů
1985
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 5
SOUČASNOST
Photo – Membrane Electrolysis
Spuštění výroby
tekutých epoxidových
pryskyřic (LER)
Spuštění výroby pevných
epoxidových pryskyřic
(největší v Evropě)
Získání EPD certifikace
pro k přírodě šetrné
epoxidové pryskyřici
Spuštění nové patentované
výroby epichlorhydrinu z
glycerinu
Zdvojnásobení produkce
epoxidových pryskyřic
Plné spuštění
membránové elektrolýzy
Zahájení výstavby
membránové elektrolýzy
Zahájen projekt výstavby
odsolovací jednotky
na úpravu odpadních vod
2004
2005
2007
2007
2010
2014
2017
2021
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 6
UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Abychom zastřešili a uvedli v soulad naše
aktivit v oblasti životního prostředí,
společenské odpovědnosti a ekonomického
růstu, zformulovali jsme koncept:
UDRŽITELNÝ ROZVOJ SPOLCHEMIE
Vedle pilíře životní prostředí Zelená
SPOLCHEMIE zahrnuje i:
• pilíř Společnost (naše aktivity pro podporu
a spolupráci s okolím a regionem)
• pilíř Ekonomika (ekonomický růst,
posilování tržní pozice, prozákaznické
aktivity)
• základnu tvoří Lidské zdroje
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 7
NAŠE CÍLE UDRŽITELNOSTI
Do roku 2030 (v porovnání s rokem 2020) plánujeme
snížit:
• uhlíkovou stopu (scope 1 a 2) o 40%
• specifickou produkci odpadu o 20%
• specifické znečištění odpadních vod o 15%
• incidenci (závažné havárie a nebezpečné stavy) ve
výrobě o 50%
• úrazovost (s absencí delší jak 3 dny) o 60%.
Povzbuzujeme a motivujeme naše zaměstnance, dodavatele
a ostatními obchodní partnery, aby dodržovali principy
udržitelného rozvoje s důrazem na snižování emisí a uhlíkové
stopy, redukci odpadů a oběhového hospodářství.
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 8
LER
60 kt/r
SER
HCl
194 kt/r
Epoxi
Deriváty
Epoxi
Systémy
Cl2
75 kt/r
HYDROXIDY
Fenol
BPA
(Dian)
ECH
25 kt/r
Aceton
MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA
KOH
60 kt/r
NaOH
43 kt/r
H2
2 kt/r
Chlorové
deriváty
Glycerin Propylen
EPITETRA
EPISPOL I+II
H2O
Zákazníci | Distributoři
BPA
Tvrdidla
Ostatní suroviny
(Xylen, Modifikátory, atd.)
PLNĚ VERTIKÁLNĚ INTEGROVANÁ VÝROBA
(ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA)
NaCl / KCl ELEKTŘINA
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 9
- základní epoxidové pryskyřice – LER / SER / X75
- “zelené” základní epoxidové pryskyřice
(Envipoxy®)
NAŠE VÝROBKOVÉ PORTFOLIO
SBU – EPOXIDY
- alkydové pryskyřice
- kalafunové pryskyřice
SBU – ALKYDOVÉ PRYSKYŘICE
- speciální epoxidové systémy
- pro elektro & elektroniku
- pro kompozity
- pro stavebnictví
- modifikované epoxidové pryskyřice
SBU – SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ
- hydroxidy (sodný a draselný)
- chlorové deriváty
SBU – ANORGANIKA
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 10
SBU – SPECIALITY
SPECIÁLNÍ EPOXIDOVÉ SYSTÉMY
Značky:
CHS-EPODUR®, SADURIT®, EPOSTYL®, VEROPAL®
- pro elektro & elektroniku
- pro stavebnictní
- pro kompozity
+ adheziva
MODIFIKOVANÉ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
& TVRDIDLA
CHS–EPOXY®
- modifikované kapalné a pevné pryskyřice
- polotuhé pryskyřice
- bromované pryskyřice
- epoxidové pryskyřice do vodouředitelných systémů
- reaktivní rozpouštědla
TELALIT®
- tvrdidla
POUŽITÍ:
nátěrové hmoty, stavebnictví, elektro & energetika,
automobilový & letecký průmysl, veřejná doprava
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 11
CERTIFIKACE & ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
CERTIFIKACE
‒ ISO CERTIFIKÁTY
• ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
‒ RESPONSIBLE CARE – právo užívat logo
‒ ECO VADIS – zlatá medaile
‒ EPD CERTIFIKÁT
• Pro nízkomolekulární epoxidovou pryskyřici
‒ EVROPSKÁ CERTIFIKACE PRODUKTŮ
• Široká škála produktů výrobní řady CHS-EPOXY, CHS-
EPODUR, SADURIT, EPOSTYL, TELALIT, CHS-ALKYD,
CHS-EPODUR
ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
‒ CEFIC
o EUROCHLOR
• ECSA
o EPOXY EUROPE
• EPOXY RESIN COMMITTEE
‒ SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 12
Program BOZP
PROČ?:
• 2017: 20x pracovní úraz (PN delší jak 3 dny), z toho 01/2017: 6x
• 2017: spuštěn program IMS (Zvýšení kultury BOZP), vč. zavedení pozitivní motivace
(soutěž) „Bezpečnější pracoviště“ = zárodek Safetywalks (od 2018)
• 04/2020 – Smrtelný + velmi závažný pracovní úraz na Elektrolýze
• 2H2020 – audit BOZP (LRQA): nedostatečná angažovanost/zapojení v celé linii řízení
(komunikace, význam, reakce)
09/2021 – Spuštěn program: řada dílčích aktivit/kroků a
několik komunikačních kanálů, kromě dále uvedených:
• Veřejná informace o dnech bez pracovního úrazu
• Bezpečnostní „pětiminutovky“
Realizační tým: 9 zaměstnanců napříč společností
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 13
Aplikace PYRAMIDA
PÚ S
ABSENCÍ
PÚ BEZ ABSENCE
SKORONEHODA
NEBEZPEČÍ A RIZIKOVÉ SITUACE
SMRTELNÉ PÚ
NYNÍ
PLÁN
Cíl: předcházet úrazům důslednou evidencí všech rizik a
nebezpečí (nikoliv jen PÚ) – posun od reakce k prevenci:
naučit zaměstnance všímat si a reagovat na nedostatky
Nutnost: na podněty reagovat (zapojení středního
managementu) – přidělit zdroje / priority opatřením
Intranetový nástroj: přístupný všem zaměstnancům +
vedení záznamů, automatická upozornění…
Průběžná komunikace – MINTR, report PVP, příprava
„výroční“ kampaně
Od 2022 součást motivace „Bezpečnější pracoviště“
Zatím převážně „technické“ nedostatky – pro začátek OK
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 14
Aplikace PYRAMIDA
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 15
Safetywalks
Spuštěno v 06/2022 v novém formátu (od 2018 součást motivace BOZP):
• Zapojení všech ředitelů a vedoucích tzv. skupin (výroba, infrastruktura) + účast techniků BOZP
(poradci)
• Frekvence: kvartálně (výroba) a pololetně (Infrastruktura)
• 3 hodnocené oblasti: pohovor (společné téma), pořádek a OOPP + disciplína
• Účast vedoucích/techniků z dotčeného útvaru
• Sběr i dalších podnětů (mimo hodnocení)
• Zpětná vazba vedoucím i zaměstnancům (komunikace na Intranetu)
• Plán: zavedení tzv. křížného auditu…..
• Jasně definovaná pravidla (schvalováno poradou vedení)
• V budoucnu změny dle našich potřeb a možností
Naše očekávání (dlouhodobý proces):
• posílení otevřené komunikace (nejen o BOZP),
• viditelný zájem vedení (motivace zaměstnanců)
• změna ve vnímání / přístupu
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 16
Safetywalks
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 17
Kampaně BOZP
Spuštěno v 04/2022:
• Posílení komunikace (neformální – nedirektivní)
• Frekvence: 2 – 3 měsíce (cca 5x ročně)
• Zaměření na závažná témata / rizika (následky,
pravděpodobnost, četnost)
• Podpora vedoucích (prezentace = materiály pro
školení)
• Prezentace a plakát, od 06/2022 – využití „minivideí“
• Komunikace: především Intranet a mail (vedoucí
pracovníci)
Naše očekávání (dlouhodobý proces):
• Změna ve vnímání / přístupu zaměstnanců
• Posílení správných návyků
• Upozorňování na rizika (stále a pořád…)
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 18
- Provoz Podlahoviny složený z výrobní a poloprovozní části je umístěn ve střední části areálu
Spolchemie, přesněji v západní a severní části objektu č. 5020 a s využitím přilehlého okolí pro
logistické operace.
Představení provozu PODLAHOVINY
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 19
- Kapacita (dle IP) – 2 000 t/rok
- Objem výroby v roce 2021: 1 308 t
- Výroba
a) Skupina výrobků na bázi epoxidových pryskyřic
➢ Plněné, probarvené (Sadurit, Epostyl)
➢ Neplněné, neprobarvené (Epodur)
b) Skupina výrobků na bázi epoxidových pryskyřic ředitelných vodou
(CHS - Epoxy 200V)
c) Tvrdidla pro epoxidové systémy na bázi aminů, cykloalifatických
aminů, polyaminů nebo polyamidů (Telalit, složky B systémů)
d) Další výrobky na bázi pryskyřic (Retenol) a aditiva (Kingspan KA – 01)
- Zařízení
3 klasické dissolvery, 1 vakuový dissolver, 1 prostý homogenizátor, 9
zásobníků na výrobky (2 m3), 1 zásobník na pojivo 521 (8 m3)
Představení provozu PODLAHOVINY
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 20
Objem ýroby
7,21%
27,01%
5,25%
4,96%
36,17%
1,10%
5,57%
12,74%
Procentuální rozložení objemu produkce
Podlahoviny
(Epostyly)
Tmely (Rabmer)
Telality
Epoxy
Epodury
Sadurity Z
Výroba PLP
Ostatní
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Produkované
množství
(t)
Měsíce
Měsíční porovnání využití výrobní kapacity ve srovnání s
minulým rokem
2020
2021
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 21
Vakuový dissolver s dávkováním sypkých surovin Klasický dissolver
Přínos: Zvýšení výrobní kapacity, snížení náročnosti Přínos: Zvýšení výrobní kapacity, obnova
manipulačních prací zařízení, snížení nákladů na údržbu
Zlepšení v provoze
21
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 22
Emisní filtr Dávkování sypkých surovin
Přínos: Zlepšení pracovního prostředí, Přínos:Bezpečnost zaměstnanců, lepší
plnění legislativních limitů manipulace se sypkými materiály
Zlepšení v provoze
22
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 23
Systém skladování
Přínos: Přehled o surovinách, každý materiál má své místo
Zlepšení v provoze
23
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 24
Zabezpečení dále zpracovatelného materiálu Obraceč sudů
Přínos: Větší zabezpečený prostor Přínos: Bezpečnost zaměstnanců, větší přesnost
dávkování surovin, lepší manipulace se sudy, větší
mobilita po provoze
Zlepšení v provoze
24
B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 25
DĚKUJEME
ZA POZORNOST

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie 5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf

RadiciGroup for Sustainability Report - Key elements 03 - Radicigroup A Trval...
RadiciGroup for Sustainability Report - Key elements 03 - Radicigroup A Trval...RadiciGroup for Sustainability Report - Key elements 03 - Radicigroup A Trval...
RadiciGroup for Sustainability Report - Key elements 03 - Radicigroup A Trval...RadiciGroup
 
4 Prezentace SCHP
4 Prezentace SCHP4 Prezentace SCHP
4 Prezentace SCHPpavelborek
 
RadiciGroup for Sustainability report - Key elements 2014 - Czech
RadiciGroup for Sustainability report - Key elements 2014 - Czech RadiciGroup for Sustainability report - Key elements 2014 - Czech
RadiciGroup for Sustainability report - Key elements 2014 - Czech RadiciGroup
 
Bop prezentace-2013-cz
Bop prezentace-2013-czBop prezentace-2013-cz
Bop prezentace-2013-czMichael Rada
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)Regionální Rada Moravskoslezsko
 
Business Case CT
Business Case CTBusiness Case CT
Business Case CTalla32
 
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, FutureIPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, FutureMEYS, MŠMT in Czech
 
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZ
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZWhitepaper MoniMark s.r.o._CZ
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZJiKovrnk
 
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyneProfinit
 
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementaceKurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementaceFrank Bold
 
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízKonference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízeNovation s.r.o.
 
Úvod do projektového managementu
Úvod do projektového managementuÚvod do projektového managementu
Úvod do projektového managementuMaxim Beliavski
 
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdfpavelborek
 
Prezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone oldPrezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone oldMartin Jerie
 

Ähnlich wie 5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf (20)

RadiciGroup for Sustainability Report - Key elements 03 - Radicigroup A Trval...
RadiciGroup for Sustainability Report - Key elements 03 - Radicigroup A Trval...RadiciGroup for Sustainability Report - Key elements 03 - Radicigroup A Trval...
RadiciGroup for Sustainability Report - Key elements 03 - Radicigroup A Trval...
 
Kalandra M I C O S Final
Kalandra M I C O S FinalKalandra M I C O S Final
Kalandra M I C O S Final
 
4 Prezentace SCHP
4 Prezentace SCHP4 Prezentace SCHP
4 Prezentace SCHP
 
RadiciGroup for Sustainability report - Key elements 2014 - Czech
RadiciGroup for Sustainability report - Key elements 2014 - Czech RadiciGroup for Sustainability report - Key elements 2014 - Czech
RadiciGroup for Sustainability report - Key elements 2014 - Czech
 
Bop prezentace-2013-cz
Bop prezentace-2013-czBop prezentace-2013-cz
Bop prezentace-2013-cz
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
 
Implementace ESA 2010
Implementace ESA 2010Implementace ESA 2010
Implementace ESA 2010
 
Business Case CT
Business Case CTBusiness Case CT
Business Case CT
 
EPR2014: Kopřivnické zkušenosti (J. Jalůvka)
EPR2014: Kopřivnické zkušenosti (J. Jalůvka)EPR2014: Kopřivnické zkušenosti (J. Jalůvka)
EPR2014: Kopřivnické zkušenosti (J. Jalůvka)
 
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, FutureIPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
 
Halamka
HalamkaHalamka
Halamka
 
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZ
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZWhitepaper MoniMark s.r.o._CZ
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZ
 
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
 
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementaceKurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace
 
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízKonference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
 
Úvod do projektového managementu
Úvod do projektového managementuÚvod do projektového managementu
Úvod do projektového managementu
 
MeoNews 10/2018
MeoNews 10/2018MeoNews 10/2018
MeoNews 10/2018
 
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
7 Prezentace Križan Zkušenosti z BV 2022.pdf
 
MeoNews 11,12/2018
MeoNews 11,12/2018MeoNews 11,12/2018
MeoNews 11,12/2018
 
Prezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone oldPrezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone old
 

Mehr von pavelborek

VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101pavelborek
 
Vzdělávání v chemickém průmyslu II
Vzdělávání v chemickém průmyslu IIVzdělávání v chemickém průmyslu II
Vzdělávání v chemickém průmyslu IIpavelborek
 
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látekNAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látekpavelborek
 
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaIVýbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaIpavelborek
 
FPP4EU and PFAS REACH restriction
FPP4EU and PFAS REACH restrictionFPP4EU and PFAS REACH restriction
FPP4EU and PFAS REACH restrictionpavelborek
 
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.pptpavelborek
 
Prezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdfPrezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdfpavelborek
 
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdfPrezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdfpavelborek
 
Prezentace BV Cayman Pharma.pdf
Prezentace BV Cayman Pharma.pdfPrezentace BV Cayman Pharma.pdf
Prezentace BV Cayman Pharma.pdfpavelborek
 
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdfpavelborek
 
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdfpavelborek
 
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdfpavelborek
 
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdfpavelborek
 
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdfpavelborek
 
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdfpavelborek
 
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdfpavelborek
 
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZIJAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZIpavelborek
 
Výroční schůze SRPDŠ 2021
Výroční schůze SRPDŠ 2021Výroční schůze SRPDŠ 2021
Výroční schůze SRPDŠ 2021pavelborek
 

Mehr von pavelborek (20)

VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
 
R3. SORTIMENT
R3. SORTIMENTR3. SORTIMENT
R3. SORTIMENT
 
Vzdělávání v chemickém průmyslu II
Vzdělávání v chemickém průmyslu IIVzdělávání v chemickém průmyslu II
Vzdělávání v chemickém průmyslu II
 
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látekNAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek
 
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaIVýbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
 
FPP4EU and PFAS REACH restriction
FPP4EU and PFAS REACH restrictionFPP4EU and PFAS REACH restriction
FPP4EU and PFAS REACH restriction
 
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
230209_Prezentace_Vysoká pracovní skupina Chemie final.ppt
 
Prezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdfPrezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdf
 
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdfPrezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
Prezentace BV ORLEN Unipetrol.pdf
 
Prezentace BV Cayman Pharma.pdf
Prezentace BV Cayman Pharma.pdfPrezentace BV Cayman Pharma.pdf
Prezentace BV Cayman Pharma.pdf
 
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf
 
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf
3 Prezentace Unipetrol BV BOZP 2022.pdf
 
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
10 Prezentace Horvath Energetický management 2022.pdf
 
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
4 Prezentace Cayman Pharma BV BOZP 2022.pdf
 
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf
9 Prezentace Palupčík Kultura bezpečnosti BV BOZP 2022.pdf
 
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
8 Prezentace Mihalkinova Inspirace z BV 2022.pdf
 
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
2 Prezentace Horvath BV BOZP 2022.pdf
 
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZIJAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
JAK OSTATNÍ EVROPSKÉ STÁTY ŘEŠÍ ENERGETICKOU KRIZI
 
Výroční schůze SRPDŠ 2021
Výroční schůze SRPDŠ 2021Výroční schůze SRPDŠ 2021
Výroční schůze SRPDŠ 2021
 
izapis.cz
izapis.czizapis.cz
izapis.cz
 

5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf

 • 1. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 1 BENCHMARK VISIT SPOLCHEMIE 2022
 • 2. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 2 Benchmark Visit SPOLCHEMIE Představení SPOLCHEMIE Program BOZP • Aplikace PYRAMIDA • Safetywalks (motivace BOZP) • Kampaně BOZP Provoz PODLAHOVINY • Představení provozu • Objem výroby • Ukázky zlepšení v provoze
 • 3. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 3 SPOLEČNOST V ČÍSLECH 165 let TRADICE & ZKUŠENOSTÍ VÝROBY NA TECHNOLOGIÍCH INSTALOVANÝCH PO 2004 90 % NEJVĚTŠÍ VÝROBCE EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC v Evropě 3. INTEGROVANÝ VÝROBCE 1. “ZELENÝCH” EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC NA SVĚTĚ (EnviPOXY®) EXPORT do > 60 ZEMÍ 80 % VÝROBY REGISTROVANÝCH PATENTŮ > 80 výrobce v CEE Jediný KOH 2 R&D CENTRA
 • 4. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 4 NAŠE HISTORIE = 166 let Založení společnosti 1856 Počátek výroby v novém závodě 1858 Photo – Office building, Est 1930 1. Elektrolýza ve Spolku 1899 Počátek výroby organických barviv 1906 Dominantní postavení mezi chemickými výrobci v Evropě 1920 Počátek výroby alkydových pryskyřic 1946 Počátek výroby epichlorhydrinu v provozu Epitetra 1973 Spuštěn nový provoz syntetických pryskyřic 1960 Počátek výroby epoxidových pryskyřic 1955 Začátek realizace rozsáhlých ekologických programů 1985
 • 5. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 5 SOUČASNOST Photo – Membrane Electrolysis Spuštění výroby tekutých epoxidových pryskyřic (LER) Spuštění výroby pevných epoxidových pryskyřic (největší v Evropě) Získání EPD certifikace pro k přírodě šetrné epoxidové pryskyřici Spuštění nové patentované výroby epichlorhydrinu z glycerinu Zdvojnásobení produkce epoxidových pryskyřic Plné spuštění membránové elektrolýzy Zahájení výstavby membránové elektrolýzy Zahájen projekt výstavby odsolovací jednotky na úpravu odpadních vod 2004 2005 2007 2007 2010 2014 2017 2021
 • 6. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 6 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Abychom zastřešili a uvedli v soulad naše aktivit v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a ekonomického růstu, zformulovali jsme koncept: UDRŽITELNÝ ROZVOJ SPOLCHEMIE Vedle pilíře životní prostředí Zelená SPOLCHEMIE zahrnuje i: • pilíř Společnost (naše aktivity pro podporu a spolupráci s okolím a regionem) • pilíř Ekonomika (ekonomický růst, posilování tržní pozice, prozákaznické aktivity) • základnu tvoří Lidské zdroje
 • 7. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 7 NAŠE CÍLE UDRŽITELNOSTI Do roku 2030 (v porovnání s rokem 2020) plánujeme snížit: • uhlíkovou stopu (scope 1 a 2) o 40% • specifickou produkci odpadu o 20% • specifické znečištění odpadních vod o 15% • incidenci (závažné havárie a nebezpečné stavy) ve výrobě o 50% • úrazovost (s absencí delší jak 3 dny) o 60%. Povzbuzujeme a motivujeme naše zaměstnance, dodavatele a ostatními obchodní partnery, aby dodržovali principy udržitelného rozvoje s důrazem na snižování emisí a uhlíkové stopy, redukci odpadů a oběhového hospodářství.
 • 8. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 8 LER 60 kt/r SER HCl 194 kt/r Epoxi Deriváty Epoxi Systémy Cl2 75 kt/r HYDROXIDY Fenol BPA (Dian) ECH 25 kt/r Aceton MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA KOH 60 kt/r NaOH 43 kt/r H2 2 kt/r Chlorové deriváty Glycerin Propylen EPITETRA EPISPOL I+II H2O Zákazníci | Distributoři BPA Tvrdidla Ostatní suroviny (Xylen, Modifikátory, atd.) PLNĚ VERTIKÁLNĚ INTEGROVANÁ VÝROBA (ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA) NaCl / KCl ELEKTŘINA
 • 9. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 9 - základní epoxidové pryskyřice – LER / SER / X75 - “zelené” základní epoxidové pryskyřice (Envipoxy®) NAŠE VÝROBKOVÉ PORTFOLIO SBU – EPOXIDY - alkydové pryskyřice - kalafunové pryskyřice SBU – ALKYDOVÉ PRYSKYŘICE - speciální epoxidové systémy - pro elektro & elektroniku - pro kompozity - pro stavebnictví - modifikované epoxidové pryskyřice SBU – SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ - hydroxidy (sodný a draselný) - chlorové deriváty SBU – ANORGANIKA
 • 10. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 10 SBU – SPECIALITY SPECIÁLNÍ EPOXIDOVÉ SYSTÉMY Značky: CHS-EPODUR®, SADURIT®, EPOSTYL®, VEROPAL® - pro elektro & elektroniku - pro stavebnictní - pro kompozity + adheziva MODIFIKOVANÉ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE & TVRDIDLA CHS–EPOXY® - modifikované kapalné a pevné pryskyřice - polotuhé pryskyřice - bromované pryskyřice - epoxidové pryskyřice do vodouředitelných systémů - reaktivní rozpouštědla TELALIT® - tvrdidla POUŽITÍ: nátěrové hmoty, stavebnictví, elektro & energetika, automobilový & letecký průmysl, veřejná doprava
 • 11. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 11 CERTIFIKACE & ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH CERTIFIKACE ‒ ISO CERTIFIKÁTY • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ‒ RESPONSIBLE CARE – právo užívat logo ‒ ECO VADIS – zlatá medaile ‒ EPD CERTIFIKÁT • Pro nízkomolekulární epoxidovou pryskyřici ‒ EVROPSKÁ CERTIFIKACE PRODUKTŮ • Široká škála produktů výrobní řady CHS-EPOXY, CHS- EPODUR, SADURIT, EPOSTYL, TELALIT, CHS-ALKYD, CHS-EPODUR ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH ‒ CEFIC o EUROCHLOR • ECSA o EPOXY EUROPE • EPOXY RESIN COMMITTEE ‒ SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR
 • 12. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 12 Program BOZP PROČ?: • 2017: 20x pracovní úraz (PN delší jak 3 dny), z toho 01/2017: 6x • 2017: spuštěn program IMS (Zvýšení kultury BOZP), vč. zavedení pozitivní motivace (soutěž) „Bezpečnější pracoviště“ = zárodek Safetywalks (od 2018) • 04/2020 – Smrtelný + velmi závažný pracovní úraz na Elektrolýze • 2H2020 – audit BOZP (LRQA): nedostatečná angažovanost/zapojení v celé linii řízení (komunikace, význam, reakce) 09/2021 – Spuštěn program: řada dílčích aktivit/kroků a několik komunikačních kanálů, kromě dále uvedených: • Veřejná informace o dnech bez pracovního úrazu • Bezpečnostní „pětiminutovky“ Realizační tým: 9 zaměstnanců napříč společností
 • 13. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 13 Aplikace PYRAMIDA PÚ S ABSENCÍ PÚ BEZ ABSENCE SKORONEHODA NEBEZPEČÍ A RIZIKOVÉ SITUACE SMRTELNÉ PÚ NYNÍ PLÁN Cíl: předcházet úrazům důslednou evidencí všech rizik a nebezpečí (nikoliv jen PÚ) – posun od reakce k prevenci: naučit zaměstnance všímat si a reagovat na nedostatky Nutnost: na podněty reagovat (zapojení středního managementu) – přidělit zdroje / priority opatřením Intranetový nástroj: přístupný všem zaměstnancům + vedení záznamů, automatická upozornění… Průběžná komunikace – MINTR, report PVP, příprava „výroční“ kampaně Od 2022 součást motivace „Bezpečnější pracoviště“ Zatím převážně „technické“ nedostatky – pro začátek OK
 • 14. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 14 Aplikace PYRAMIDA
 • 15. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 15 Safetywalks Spuštěno v 06/2022 v novém formátu (od 2018 součást motivace BOZP): • Zapojení všech ředitelů a vedoucích tzv. skupin (výroba, infrastruktura) + účast techniků BOZP (poradci) • Frekvence: kvartálně (výroba) a pololetně (Infrastruktura) • 3 hodnocené oblasti: pohovor (společné téma), pořádek a OOPP + disciplína • Účast vedoucích/techniků z dotčeného útvaru • Sběr i dalších podnětů (mimo hodnocení) • Zpětná vazba vedoucím i zaměstnancům (komunikace na Intranetu) • Plán: zavedení tzv. křížného auditu….. • Jasně definovaná pravidla (schvalováno poradou vedení) • V budoucnu změny dle našich potřeb a možností Naše očekávání (dlouhodobý proces): • posílení otevřené komunikace (nejen o BOZP), • viditelný zájem vedení (motivace zaměstnanců) • změna ve vnímání / přístupu
 • 16. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 16 Safetywalks
 • 17. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 17 Kampaně BOZP Spuštěno v 04/2022: • Posílení komunikace (neformální – nedirektivní) • Frekvence: 2 – 3 měsíce (cca 5x ročně) • Zaměření na závažná témata / rizika (následky, pravděpodobnost, četnost) • Podpora vedoucích (prezentace = materiály pro školení) • Prezentace a plakát, od 06/2022 – využití „minivideí“ • Komunikace: především Intranet a mail (vedoucí pracovníci) Naše očekávání (dlouhodobý proces): • Změna ve vnímání / přístupu zaměstnanců • Posílení správných návyků • Upozorňování na rizika (stále a pořád…)
 • 18. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 18 - Provoz Podlahoviny složený z výrobní a poloprovozní části je umístěn ve střední části areálu Spolchemie, přesněji v západní a severní části objektu č. 5020 a s využitím přilehlého okolí pro logistické operace. Představení provozu PODLAHOVINY
 • 19. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 19 - Kapacita (dle IP) – 2 000 t/rok - Objem výroby v roce 2021: 1 308 t - Výroba a) Skupina výrobků na bázi epoxidových pryskyřic ➢ Plněné, probarvené (Sadurit, Epostyl) ➢ Neplněné, neprobarvené (Epodur) b) Skupina výrobků na bázi epoxidových pryskyřic ředitelných vodou (CHS - Epoxy 200V) c) Tvrdidla pro epoxidové systémy na bázi aminů, cykloalifatických aminů, polyaminů nebo polyamidů (Telalit, složky B systémů) d) Další výrobky na bázi pryskyřic (Retenol) a aditiva (Kingspan KA – 01) - Zařízení 3 klasické dissolvery, 1 vakuový dissolver, 1 prostý homogenizátor, 9 zásobníků na výrobky (2 m3), 1 zásobník na pojivo 521 (8 m3) Představení provozu PODLAHOVINY
 • 20. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 20 Objem ýroby 7,21% 27,01% 5,25% 4,96% 36,17% 1,10% 5,57% 12,74% Procentuální rozložení objemu produkce Podlahoviny (Epostyly) Tmely (Rabmer) Telality Epoxy Epodury Sadurity Z Výroba PLP Ostatní 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Produkované množství (t) Měsíce Měsíční porovnání využití výrobní kapacity ve srovnání s minulým rokem 2020 2021
 • 21. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 21 Vakuový dissolver s dávkováním sypkých surovin Klasický dissolver Přínos: Zvýšení výrobní kapacity, snížení náročnosti Přínos: Zvýšení výrobní kapacity, obnova manipulačních prací zařízení, snížení nákladů na údržbu Zlepšení v provoze 21
 • 22. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 22 Emisní filtr Dávkování sypkých surovin Přínos: Zlepšení pracovního prostředí, Přínos:Bezpečnost zaměstnanců, lepší plnění legislativních limitů manipulace se sypkými materiály Zlepšení v provoze 22
 • 23. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 23 Systém skladování Přínos: Přehled o surovinách, každý materiál má své místo Zlepšení v provoze 23
 • 24. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 24 Zabezpečení dále zpracovatelného materiálu Obraceč sudů Přínos: Větší zabezpečený prostor Přínos: Bezpečnost zaměstnanců, větší přesnost dávkování surovin, lepší manipulace se sudy, větší mobilita po provoze Zlepšení v provoze 24
 • 25. B E N C H M A R K V I S I T S P O L C H E M I E 2 0 2 2 | 25 DĚKUJEME ZA POZORNOST