Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
เฟี ย เจต์
ทฤษฎี เ กี ่ ย ว กั บ พั ฒ นาการเชาวน์ ป ั ญ ญาที ่ ผ ู ้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า มีประโยชน์ สำ า หรั บ ครู คื อทฤษฎี ข องนั ก ...
เฟียเจต์พบคำาตอบของเด็กน่าสนใจมาก โดยเฉพาะคำาตอบของเด็กที่เยาว์วัยเพราะมักจะตอบผิด แต่เมื่อเพียเจต์ได้วิเคราะห์คำาตอบที่ผิ...
เพี ย เจต์ (Piaget) ได้ ศ ึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ พั ฒ นาการทางด้ า นความคิ ด ของเด็ ก ว่ า มี ข ั ้ นตอนหรื อ กระบวนการอย่ า ...
เฟียเจท์อธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปญญา  ัซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นลำาดับขั้น พัฒนาการ...
อย่างไรก็ตาม เพียเจต์เน้นความสำาคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุนเด็กให้มีพฒนาการเร็วขึ้น   ้ ...
เพียเจต์กล่าวว่า ระหว่างระยะเวลาตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น คนเราจะค่อยๆสามารถปรับตัวเข้ากับสิงแวดล้อมได้มาก         ...
•ขั ้ น ที ่ 1 ขั ้ น ประสาทรั บ รู ้ แ ละการเคลื ่ อ นไหว(Sensorimotor)    แรกเกิ ด - 2 ขวบ    ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่...
•ขั ้ น ที ่ 2 ขั ้ น ก่ อ นปฏิ บ ั ต ิ ก ารคิ ด(Preoperational) อายุ 18 เดื อ น - 7 ปี  เด็กก่อนเข้าโรงเรียนและวัยอนุบา...
1. ขั ้ น ก่ อ นเกิ ด สั ง กั ป (PreconceptualThought)   เป็นขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 2-4 ปี เป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีเหตุผล...
2. ขั ้ น การคิ ด แบบญาณหยั ่ ง รู ้ นึ ก ออกเองโดยไม่ใช้ เ หตุ ผ ล (Intuitive Thought)  เป็นขั้นพัฒนาการของเด็ก อายุ 4-7...
•ขั ้ น ที ่ 3 ขั ้ น ปฏิ บ ั ต ิ ก ารคิ ด ด้ า นรู ป ธรรม (C oncreteOperations)( อายุ 7 - 11 ปี )  พัฒนาการทางด้านสติปัญ...
•ขั ้ น ที ่ 4 ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (FormalOperations) อายุ 12 ปี ข ึ ้ น ไป  ในขั้นนีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาและความ...
พัฒนาการทางการรู้คดของเด็กในช่วงอายุ 6 ปี            ิแรกของชีวิต ซึ่งเพียเจต์ ได้ศึกษาไว้เป็นประสบการณ์ สำาคัญ...
กระบวนการทางสติ ป ั ญ ญามี ล ั ก ษณะดั ง นี ้3)การซึมซับหรือการดูดซึม (assim ilation)  เป็นกระบวนการทางสมองในการรับประสบก...
การนำ า ไปใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษา / การสอน1 .เมือทำางานกับนักเรียน ผู้สอนควรคำานึงถึงพัฒนาการทางสติ   ่ปํญญาของนักเรี...
2.หลักสูตรที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต์ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้คอ   ั             ...
3.การสอนทีส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนควร      ่ดำาเนินการดังต่อไปนี้ 1 ) ถามคำาถามมากกว่าการให้คำาตอบ 2)...
4.ในขันประเมินผล ควรดำาเนิน   ้การสอนต่อไปนี้ 1 ) มีการทดสอบแบบการให้ เหตุผลของนักเรียน 2) พยายามให้นักเรียนแสดง เห...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

เฟียเจท์ 1

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

เฟียเจท์ 1

 1. 1. เฟี ย เจต์
 2. 2. ทฤษฎี เ กี ่ ย ว กั บ พั ฒ นาการเชาวน์ ป ั ญ ญาที ่ ผ ู ้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า มีประโยชน์ สำ า หรั บ ครู คื อทฤษฎี ข องนั ก จิ ต วิ ท ยาชาว สวิ สชื ่ อ เพี ย เจต์ (Piaget) ที ่ จ ริ ง แล้ วเพี ย เจต์ ไ ด้ ร ั บ ปริ ญ ญาเอกทางวิ ท ยาศาสตร์ สาขาสั ต วิ ท ยา ที ่มหาวิ ท ยาลั ย Neuchatel ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ หลั ง จากได้ ร ั บ ปริ ญ ญาเอก
 3. 3. เฟียเจต์พบคำาตอบของเด็กน่าสนใจมาก โดยเฉพาะคำาตอบของเด็กที่เยาว์วัยเพราะมักจะตอบผิด แต่เมื่อเพียเจต์ได้วิเคราะห์คำาตอบที่ผิดเหล่านั้นก็พบว่าคำาตอบของเด็กเล็กที่ต่างไปจากคำาตอบของเด็กโตเพราะมีความคิดที่ต่างกันคุณภาพของคำาตอบของเด็กที่วัยต่างกัน มักจะแตกต่างกัน แต่ไม่ควรที่จะบอกว่าเด็กโตฉลาดกว่าเด็กเล็ก หรือคำาตอบของเด็กเล็กผิด การทำางานกับนายแพทย์บีเนต์ระหว่างปีค.ศ.1 91 9
 4. 4. เพี ย เจต์ (Piaget) ได้ ศ ึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ พั ฒ นาการทางด้ า นความคิ ด ของเด็ ก ว่ า มี ข ั ้ นตอนหรื อ กระบวนการอย่ า งไร ทฤษฎี ข องเพี ย เจต์ตั ้ ง อยู ่ บ นรากฐานของทั ้ งองค์ ป ระกอบที ่ เ ป็ นพั น ธุ ก รรม และสิ ่ ง แวดล้ อ ม
 5. 5. เฟียเจท์อธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปญญา ัซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นลำาดับขั้น พัฒนาการเป็นสิงที่เป็นไปตาม ่ธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ขามจาก ้พัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่ง ่เพราะจะทำาให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กกำาลังจะพัฒนาไปสู่ ขันที่ ้สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไป
 6. 6. อย่างไรก็ตาม เพียเจต์เน้นความสำาคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุนเด็กให้มีพฒนาการเร็วขึ้น ้ ัเพียเจต์สรุปว่า พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยลำาดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาทีคงที่ แสดงให้ ่ปรากฏโดยปฏิสมพันธ์ของเด็กกับสิ่ง ัแวดล้อม
 7. 7. เพียเจต์กล่าวว่า ระหว่างระยะเวลาตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น คนเราจะค่อยๆสามารถปรับตัวเข้ากับสิงแวดล้อมได้มาก ่ขึ้นตามลำาดับขั้น โดยเพียเจต์ได้แบ่งลำาดับขั้นของพัฒนาการเชาวน์ปญญาของมนุษย์ ัไว้ 4 ขั้น ซึ่งเป็นขั้นพัฒนาการเชาวน์ปัญญา ดังนี้
 8. 8. •ขั ้ น ที ่ 1 ขั ้ น ประสาทรั บ รู ้ แ ละการเคลื ่ อ นไหว(Sensorimotor) แรกเกิ ด - 2 ขวบ ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ในวัยนี้เด็กแสดงออกทางด้านร่างกายให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการกระทำา เด็กสามารถแก้ปญหาได้ ัแม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำาพูด เด็กจะต้องมีโอกาสที่จะปะทะกับสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
 9. 9. •ขั ้ น ที ่ 2 ขั ้ น ก่ อ นปฏิ บ ั ต ิ ก ารคิ ด(Preoperational) อายุ 18 เดื อ น - 7 ปี เด็กก่อนเข้าโรงเรียนและวัยอนุบาล มีระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ในขั้นนี้ เด็กวัยนี้มีโครงสร้างของสติปัญญา(Structure) ที่จะใช้สญลักษณ์แทนวัตถุสิ่งของ ัที่อยู่รอบๆตัว ได้ หรือ มีพัฒนาการทางด้านภาษา เด็กวัยนี้จะเริ่มด้วยการพูดเป็นประโยคและเรียนรู้คำาต่างๆเพิ่มขึ้น เด็กจะได้รู้จักคิด ขั้นนี้ แบ่งออกเป็นขั้นย่อยอีก 2 ขั้น คือ
 10. 10. 1. ขั ้ น ก่ อ นเกิ ด สั ง กั ป (PreconceptualThought) เป็นขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 2-4 ปี เป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบืองต้น สามารถจะโยง ้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์หรือมากกว่ามาเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขตจำากัดอยู่ เพราะเด็กยังคงยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง คือถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ และมองไม่เห็นเหตุผลของผูอื่น ความคิดและเหตุผลของเด็ก ้วัยนี้ จึงไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็นจริงนัก แต่
 11. 11. 2. ขั ้ น การคิ ด แบบญาณหยั ่ ง รู ้ นึ ก ออกเองโดยไม่ใช้ เ หตุ ผ ล (Intuitive Thought) เป็นขั้นพัฒนาการของเด็ก อายุ 4-7 ปี ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รวมตัวดีขึ้น เริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ แต่ไม่แจ่มชัดนัก สามารถแก้ปญหาเฉพาะหน้าได้ ัโดยไม่คดเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อน รู้จักนำาความรู้ ิในสิงหนึ่งไปอธิบายหรือแก้ปญหาอื่นและ ่ ัสามารถนำาเหตุผลทั่วๆ ไปมาสรุปแก้ปัญหา โดยไม่วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเสียก่อน การคิดหาเหตุผล
 12. 12. •ขั ้ น ที ่ 3 ขั ้ น ปฏิ บ ั ต ิ ก ารคิ ด ด้ า นรู ป ธรรม (C oncreteOperations)( อายุ 7 - 11 ปี ) พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้แตกต่างกันกับเด็กในขั้น Preperational มาก เด็กวัยนีจะ้สามารถสร้างกฎเกณฑ์ และตั้งกฎเกณฑ์ ในการ แบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมูได้ คือ เด็กจะสามารถทีจะอ้างอิง ่ ่ด้วยเหตุผลและไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กวัยนี้สามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์หลายๆอย่าง และคิดย้อนกลับ(Reversibility) ได้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและความสัมพันธ์ของตัวเลขก็เพิ่มมากขึ้น
 13. 13. •ขั ้ น ที ่ 4 ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (FormalOperations) อายุ 12 ปี ข ึ ้ น ไป ในขั้นนีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาและความคิดเห็น ้ของเด็กเป็นขั้นสุดยอด คือ เด็กในวัยนี้จะเริ่มคิดเป็นผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กสิ้นสุดลง เด็กสามารถทีจะคิด ่หาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มอยู่ สามารถทีจะคิด ี ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ สามารถทีจะตั้งสมมุติฐานและ ่ทฤษฎีและเห็นว่าความจริงทีเห็นด้วยกับการรับรู้ไม่ ่สำาคัญเท่ากับการคิดถึงสิ่งทีอาจเป็นไปได้(Possibility ่
 14. 14. พัฒนาการทางการรู้คดของเด็กในช่วงอายุ 6 ปี ิแรกของชีวิต ซึ่งเพียเจต์ ได้ศึกษาไว้เป็นประสบการณ์ สำาคัญที่เด็กควรได้รับการส่งเสริม มี 6 ขั้น ได้แก่5.ขั้นความรู้แตกต่าง (Absolute D ifferences)6.ขั้นรู้สิ่งตรงกันข้าม (O pposition)7.ขั้นรู้หลายระดับ (D iscrete D egree)8.ขั้นความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง (Variation)9.ขั้นรู้ผลของการกระทำา (Function)6. ขั้นการทดแทนอย่างลงตัว (ExactC om pensation)
 15. 15. กระบวนการทางสติ ป ั ญ ญามี ล ั ก ษณะดั ง นี ้3)การซึมซับหรือการดูดซึม (assim ilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์ เรื่องราวและข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพือใช้ประโยชน์ต่อไป ่2. การปรับและจัดระบบ (accom m od ation) คือ กระบวนการทางสมองในการปรับ ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบ3. การเกิดความสมดุล (equilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะมีความสมดุลขึ้น หากไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้
 16. 16. การนำ า ไปใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษา / การสอน1 .เมือทำางานกับนักเรียน ผู้สอนควรคำานึงถึงพัฒนาการทางสติ ่ปํญญาของนักเรียนดังต่อไปนี้ 1 .1 )นักเรียนทีมอายุเท่ากันอาจมีขั้นพัฒนาการทางสติ ่ ี ปัญญาทีแตกต่างกัน ่ 1 .2)นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ 2 แบบคือ 1 .2.1 > ประสบการณ์ทางกายภาพ (physical experiences) จะเกิดขึ้นเมือนักเรียนแต่ละคนได้ปฏิสัมพันธ์กบ ่ ั วัตถุต่าง ในสภาพแวดล้อม โดยตรง 1 .2.2> ประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์ (L ogicom athem atical experiences) จะเกิดขึ้น เมือ ่ นักเรียนได้พฒนาโครงสร้างทางสติปัญญาให้ความคิด ั
 17. 17. 2.หลักสูตรที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต์ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้คอ ั ื 1 .เน้นพัฒนาการทางสติปญญาของผู้เรียนโดยต้อง ั เน้นให้นักเรียนใช้ศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด 2.เสนอการเรียนการเสนอที่ให้ผู้เรียนพบกับความ แปลกใหม่ 3.เน้นการเรียนรู้ต้องอาศัยกิจกรรมการค้นพบ 4.เน้นกิจกรรมการสำารวจและการเพิ่มขยายความ คิดในระหว่างการเรียนการสอน 5.ใช้กิจกรรมขัดแย้ง (cognitive conflict activities) โดยการรับฟังความคิดเห็นของผูอื่นนอกเหนือจาก ้ ความคิดเห็นของตนเอง
 18. 18. 3.การสอนทีส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนควร ่ดำาเนินการดังต่อไปนี้ 1 ) ถามคำาถามมากกว่าการให้คำาตอบ 2) ครูผู้สอนควรจะพูดให้นอยลง และฟังให้มากขึ้น ้ 3) ควรให้เสรีภาพแก่นกเรียนทีจะเลือกเรียนกิจกรรมต่าง ๆ ั ่ 4) เมื่อนักเรียนให้เหตุผลผิด ควรถามคำาถามหรือจัด ประสบการณ์ให้นกเรียนใหม่ ั 5) ชี้ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนจากงาน พัฒนาการทางสติปัญญาขั้นนามธรรมเพื่อดูว่านักเรียนคิด อย่างไร 6) ยอมรับความจริงทีว่า นักเรียนแต่ละคนมีอัตราพัฒนาการ ่ ทางสติปัญญาทีแตกต่างกัน ่ 7) ผู้สอนต้องเข้าใจว่านักเรียนมีความสามารถเพิมขึ้นใน ่
 19. 19. 4.ในขันประเมินผล ควรดำาเนิน ้การสอนต่อไปนี้ 1 ) มีการทดสอบแบบการให้ เหตุผลของนักเรียน 2) พยายามให้นักเรียนแสดง เหตุผลในการตอนคำาถามนั้น ๆ 3) ต้องช่วยเหลือนักเรียนทีมี พัฒนาการทางสติปญญาตำ่า ั กว่าเพื่อร่วมชั้น

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

181

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

3

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×