Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

ขับเคลื่อนโลจิสติ

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Multimodal Transportation 2
Multimodal Transportation 2
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie ขับเคลื่อนโลจิสติ (18)

Anzeige

ขับเคลื่อนโลจิสติ

 1. 1. ขับเคลื่อนโลจิสติกส์และการตลาดอย่างไร ในยุคโลกไร้พรมแดน โดย ดร . ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 18-2010
 2. 2. <ul><li>โลกไร้พรมแดน </li></ul><ul><li>อิสระในการเคลื่อนย้าย ( สินค้าและบริการ ) </li></ul><ul><li>ผลกระทบทันด่วนและวงกว้าง </li></ul><ul><li>คู่แข่งขันมากราย การแข่งขันสูง เร็วขึ้น รุนแรงขึ้น </li></ul><ul><li>NTB ( Non - Tariff Barriers ) </li></ul><ul><ul><li>SPS สุขอนามัยพืช </li></ul></ul><ul><ul><li>CVD มาตรการตอบโต้การอุดหนุน </li></ul></ul><ul><ul><li>Animal Welfare </li></ul></ul><ul><ul><li>Safeguard </li></ul></ul><ul><ul><li>Bio Plastic </li></ul></ul><ul><ul><li>Global warming </li></ul></ul><ul><ul><li>AD (Anti-Dumping) </li></ul></ul>
 3. 3. Logistics Made Global Trade Driven Logistics เคลื่อนย้าย จัดเก็บ กระจายสินค้า เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการค้าของโลก Supply Chain ทำให้เกิดบูรณาการเครือข่ายตอบสนองความต้องการ Value Chain ทำให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขัน
 4. 4. การค้าเสรีภายใต้โลกาภิวัฒน์ ( Globalization ) EFTA NAFTA CAFTA India Sapta ASEAN-India ASEAN-China ASEAN-Japan ASEAN-CER ASEAN-Korea Mercosur
 5. 5. <ul><li>สหภาพยุโรป : EU </li></ul><ul><li>เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ : NAFTA </li></ul><ul><li>เขตการค้าเสรี เมอร์โคซูร์ ( อเมริกาใต้ ) : Mercosur </li></ul><ul><li>กลุ่มประเทศภายใต้สนธิสัญญากรุงโรม : Rome Convention </li></ul><ul><li>เขตการค้าเสรี ซาพตา เอเชียใต้ :Sapta </li></ul><ul><li>เขตการค้าเสรีเซอร์ ( ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ) : CER </li></ul><ul><li>เขตการค้าเสรีอาเซียน : Afta AEC </li></ul>
 6. 6. บทบาทโลจิสติกส์ภายข้อตกลง AEC : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “ ขจัดภาษีนำเข้าสินค้าทุกรายการ ” ส่งออกสินค้าไปอาเซียน ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า การเป็นฐานการผลิตร่วมกัน Customs Union & Co-Production ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลดภาษีตามลำดับ เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา ภาษี 0% ปี 255 8 อาเซียน - 6 ภาษี 0% ปี 2553
 7. 7. AEC Customs Union Asian one country one currency one Market ( 2015) (2020) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก การเปิดเสรีภาคโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว “ Priority Sectors: PS 4 สาขาภายในปี ค . ศ .2010 ” โลจิสติกส์ สาขาอื่น ปี 2551 (2008) 51% ปี 2553 (2010) 70% 49% ปี 2549 (2006) 70% ปี 2558 (2015) ปี 2556 (2013) 70% 30% 49% 51% สาขา PS : เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว การบิน
 8. 8. <ul><li>เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ </li></ul><ul><li>( ทางบก / ทางราง / ทางอากาศ / ICT) </li></ul><ul><li>เชื่อมโยงเชิงสถาบัน </li></ul><ul><li>( กฎหมาย , ข้อบังคับ , ศุลกากร ) </li></ul><ul><li>เชื่อมโยงภาคประชาชน </li></ul><ul><li>( การเดินทาง , แรงงาน , การท่องเที่ยว ) </li></ul><ul><li>เชื่อมโยงเศรษฐกิจ - การค้า - การตลาด </li></ul><ul><li>การลงทุนอุตสาหกรรม และลงทุน บริการโลจิสติกส์ </li></ul><ul><li>การค้าชายแดน - การขนส่งข้ามแดน </li></ul>www.tanitsorat.com
 9. 9. Logistics Driven Under ASIAN Connectivity <ul><li>การมีทรัพยากรและปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>การมีตลาดใหญ่ขึ้น </li></ul><ul><li>การเข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น </li></ul><ul><li>สินค้ามีหลากหลายมากขึ้น </li></ul><ul><li>การมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น </li></ul><ul><li>กฏเกณฑ์ขนส่งข้ามแดน </li></ul>
 10. 10. <ul><li>เพิ่มช่องทางการส่งออกของไทย </li></ul><ul><li>ขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ( CLMV) </li></ul><ul><li>เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน </li></ul><ul><li>เพิ่มโอกาสของนักลงทุนไทยในการไปลงทุนยังประเทศเพื่อนบ้าน </li></ul><ul><li>ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>เพิ่มอำนาจต่อรองของไทยและการขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค </li></ul>โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC
 11. 11. <ul><li>ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค </li></ul><ul><li>เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>เสริมสร้างอำนาจการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน </li></ul><ul><li>ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ผู้บริโภค </li></ul>ผลกระทบของ AEC ต่อประชากรในอาเซียน
 12. 12. <ul><li>Niche Market </li></ul><ul><li>Branding </li></ul><ul><li>Innovation </li></ul><ul><li>Design </li></ul><ul><li>Customer Focus </li></ul><ul><li>Packaging </li></ul><ul><li>Cost intensive </li></ul><ul><li>Demand Pull </li></ul><ul><li>Supply Chain Cost Saving </li></ul><ul><li>Competitivenes s </li></ul><ul><li>International Supply Chain </li></ul><ul><li>Logistics strategy </li></ul><ul><li>Logistics Network </li></ul><ul><li>International Logistics </li></ul><ul><li>Logistics Standardize </li></ul><ul><li>Logistics Lane </li></ul><ul><li>Logistics Facilitation </li></ul>Demand &Customer Satisfaction
 13. 13. การประยุกต์ทฤษฎีด้านโลจิสติกส์มาสู่การเป็นกลยุทธทางการตลาด ( Logistics Implementation) <ul><li>โลจิสติกส์ยังได้สร้างปรากฏการณ์และมีบทบาทต่อธุรกิจอย่างมากมายในฐานะที่โลจิสติกส์ช่วยสนับสนุนการสร้างคุณค่า (Value Creation) </li></ul><ul><li>กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการสร้างผลกำไร (Profitability) </li></ul><ul><li>การผลิตบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ที่จะเข้าสู่ระบบธุรกิจยังมีข้อจำกัดอยู่มาก </li></ul><ul><li>หลักการทางวิชาการที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมยังคงมีอยู่จำนวนน้อยมาก </li></ul><ul><li>การสร้างบุคลากรให้มีองค์ความรู้ได้ตรงตามเป้าประยุกต์อย่างแท้จริงซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>การพัฒนานักศึกษาโลจิสติกส์ให้สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปสู่ภาคปฏิบัติ </li></ul>
 14. 14. กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย – จัดเก็บ – รวบรวม – กระจาย สินค้าบริการ , ข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งกำเนิด (Origin Source) จนสินค้าได้มีการส่งมอบไป ถึงแหล่งที่มีความต้องการสุดท้าย (Consumers Source) ภายใต้ต้นทุนที่แข่งขันได้ บนความพึงพอใจของลูกค้า
 15. 15. THE END ข้อมูลเพิ่มเติ่ม www.tanitsorat.com

Hinweis der Redaktion

 • จากภาวะเศรษฐกิจโลก ที่ยังต้องเผชิญความเสี่ยงสูงต่อการฟื้นตัว ทั้งจากปัจจัยของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ทั้งสหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ที่ยังไม่มีสัญญาณ การฟื้นตัวที่ชัดเจน ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกไม่กระเตื้องขึ้นอย่างเต็มที่ ที่สำคัญ การเจรจาการค้าพหุภาคีใน WTO ก็ไม่มีทีท่าจะสรุปได้ ทำให้หลายประเทศ หันไปจับคู่เปิดเขตการค้าเสรี ( FTA) มากขึ้น จนเป็นกระแสไปทั่วโลก โดยมุ่งหวังที่จะขยายปริมาณการค้า ทำให้หลายประเทศหันมาใช้ยุทธศาสตร์การจัดทำเขตการค้าเสรี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งไทยเองก็ได้ใช้ FTA เป็นเครื่องมือเพื่ออำนาจต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลกเช่นเดียวกัน การทำเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) เป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0 %   และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม   ซึ่งการทำ FTA จะรวมถึงการเปิดเสรีการค้าบริการ (Services) และการลงทุน ( Investment) ด้วย
 • เพิ่มช่องทางการส่งออกของไทย การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทำให้ขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนมีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของโลกรองจาก เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรป ในขณะที่ประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างมากโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม G 3 อย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ที่ถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย ดังนั้น การรวมตัวของอาเซียนในการลดภาษีและอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีจึงเป็นความหวังของผู้ส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมตัวกันทำก่อให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยประชากรมากกว่า 560 ล้านคน รวมทั้งการผ่อนคลายกฎระเบียบและการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้านต่างๆ เช่น การลด / ยกเลิกภาษีที่ที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษี กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า การอำนวยความสะดวกด้านการค้า ความร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้า ( MRA) ย่อมทำให้ผู้ส่งออกเกิดความมั่นใจและมีช่องทางในการส่งออกมากขึ้น
 • ผลลัพธ์ของ AEC ประโยชน์สำคัญๆ ที่คาดว่าประเทศสมาชิกจะได้รับร่วมกันจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานได้อย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ / ชิ้นส่วนที่ผลิตในภูมิภาค นอกจากนี้ การรวมตัวทางเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากว่า 560 ล้านคน ช่วยดึงดูดการค้าและการลงทุนจากนอกภูมิภาค เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการประหยัดจากขนาด ( economy of scale) การแบ่งงานกันทำ ( division of labor) และการพัฒนาความชำนาญในการผลิต ( specialization) รวมทั้งการพัมฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน เสริมสร้างอำนาจการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การรวมตัวของอาเซียนจะก่อให้เกิดพันธมิตรและหุ้นส่วนทางธุรกิจ ลดการพึ่งพาตลาดภายนอก ซึ่งจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีเจรจาทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ อันเป็นผลจากขนาดตลาดและความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ระหว่างกัน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหาสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นในราคาที่ถูกลง

×