Kewajiban Berdakwah

suwartono SIP
suwartono SIPTrainer Online um solusi Islam
MATERI 23,[object Object],Kewajiban Berdakwah,[object Object],Dan hendaklahadadiantarakamusegolonganumat yang menyerukepadakebajikan, menyuruhkepada yang ma'rufdanmencegahdari yang munkarmerekalahorang-orang yang beruntung. (QS Ali Imron: 104),[object Object]
Kewajiban Berdakwah
Dakwahsecaraetimologi (lughowi) merupakanmasdardarifiilda’aa, yad’uu, da’watan yang berartimengajakdanmenyerumanusiadarisatukeadaankepadakeadaan yang lain QS 2: 221 dan QS. 3: 21. Katadakwahberartijugaberdo’a, yaitumengharapkanadanyaperubahandanperombakandarikeadaansebelumnya.,[object Object],Sedangkansecaraterminologi (istilahi), katadakwahsudahmenjadiistilahkhususbagiumat Islam (QS 4: 104). Dr. RaufSyalabymenyatakanbahwaDakwahIslamiyahadalahsebuahgerakan yang bertujuanmenghidupkansistemIlahiatauperaturan Allah SWT yang diturunkankepadaNabi Muhammad saw. SedangkanDr Muhammad Natsirdalamfiqhdakwahnyamenyatakanbahwadakwahmengajakmanusiakepada Allah sehinggaingkarkepadathogutdanberimankepada Allah, dankeluardarikegelapanjahiliyahmenujucahayanur (Islam).,[object Object],Melihatayat-ayat al Qura’ndanSunnahsertapendapatparaulamamakadapatdisimpulkanbahwaDakwahIslamiyahadalahsebuahaktivitas yang bersifattotalitas, yang bertujuanuntukmengubahpemikiran, perasaan, danperbuatanmanusia agar sesuaidenganprinsip-prinsip Islam dalamrangkamewujudkanmasyarakat Islam,[object Object]
Dalil-dalilKewajibanBerda’wah,[object Object],Secarasyar’i, kewajibanda’wahmemilikibanyakperintahdanqorinah yang menunjukkanbetapakewajibannyabernilaiamattinggidanmenentukan; diantaranyafirman Allah SWT: ,[object Object],“SerulahmanusiakejalanRabb-mu (Allah) denganjalanhikmah (hujjah yang benardankuat) danpelajaran yang baikdanbantahlahmerekadenganbaik” (QS. An-Nahl: 125) ,[object Object],“(Dan) Orang-orang yang beriman, laki-lakidanperempuan, sebagianmerekamenjadipenolongkepadasebagian yang lainnya. Merekamenyuruhkepada yang baikdanmencegahdari yang munkar, mendirikanshalat, menunaikanzakatdanmerekataatkepada Allah danRasul-Nya. Merekaakandiberirahmatoleh Allah dansesungguhnya Allah Maha Perkasa lagiMahaBijaksana” (QS At-Taubah: 71) ,[object Object],“Dan siapakah yang lebihbaikperkataanyadaripadaorang yang menyerukepada Allah, mengerjakanamalsholehdanberkatasesungguhnyaakuinitermasukorang-orangmuslim” (QS. Al-Fushilat: 33) ,[object Object]
Oleh karena itu Islam mewajibkan setiap pemeluknya untuk bertanggung jawab terhadap saudaranya dan segenap umat manusia pada setiap waktu dan keadaan.  Sama sekali tidak ada tempat bagi orang yang egois atau individualis.  Rasulullah SAW bersabda: ,[object Object],Rasulullah saw bersabda: “Siapasaja yang bangunpagiharidaniahanyamemperhatikanmasalahdunianya, makaorangtersebuttidakbergunaapa-apadisisi Allah; danbarangsiapa yang tidakmemperhatikanurusankaummuslimin, makaiatidaktermasukgolonganmereka.” (HR. Thabranidari Abu Dzar al Ghifari) ,[object Object]
Subyek dan Objek Dakwah,[object Object],Pelaku dakwah atau subyek dakwah adalah siapa saja yang telah terkena taklif syari’, yaitu Islam, baligh dan berakal. ,[object Object],Sedangkan orang yang menerima dakwah atau objek dakwah adalah orang kafir (sebagai individu maupun negara) dan orang Islam,[object Object]
Sesuai dengan bentuk aktivitas dakwahnya maka subyek dakwah dapat di bagi menjadi:,[object Object],Individu,[object Object],Siapakah yang lebihbaikperkataannyadaripadaorang yang menyerukepada Allah, mengerjakanamal yang saleh, danberkata: "Sesungguhnyaakutermasukorang-orang yang menyerahdiri?",[object Object]
Kelompok (jamaah),[object Object],Dan hendaklahadadiantarakamusegolonganumat yang menyerukepadakebajikan, menyuruhkepada yang ma'rufdanmencegahdari yang munkar [217]; merekalahorang-orang yang beruntung.,[object Object]
Negara,[object Object],Rasulullah SAW (sebagai kepala negara) tidak pernah memerangi suatu kaum, ,[object Object],melainkan sesudah terlebih dahulu beliau menyampaikan dakwah Islam kepada mereka (HR Imam Ahmad),[object Object]
Tujuan Dakwah,[object Object],Tujuan dakwah Islam adalah merubah keadaan yang tidak Islami menjadi Islami agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. karena itu dakwah bukan hanya sekedar menyerukan untuk berbuat baik atau melarang berbuat munkar, melainkan harus disertai dengan usaha melakukan perubahan.,[object Object],Secara rinci perubahan tersebut terlihat pada saat:,[object Object],Menyerukan kepada orang kafir agar masuk Islam,[object Object],Menyerukan kepada orang Islam agar melaksanakan hukum Islam secara total,[object Object],Menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun negara,[object Object]
Sedangkan secara umum dakwah diarahkan kepada:,[object Object],Mentauhidkan Allah SWT : melalui dakwah, ditanamkan dengan kuat kalimat tauhid,[object Object],Menjadikan Islam sebagai rahmat : dakwah diarahkan untuk meyakinkan manusia bahwa hukum-hukum Allah SWT saja yang mendatangkan rahmat bagi mereka,[object Object],Menjadikan Islam menjadi pedoman hidup : dakwah ditujukan untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup artinya mengajak manusia untuk masuk kedalam Islam secara keseluruhan, karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka Islam hanya dapat dijadikan pedoman hidup jika diterapkan secara kaffah,[object Object],Menggapai Ridlo Allah SWT : seluruh amal, termasuk dakwah ditujukan untuk mendapatkan ridlo Allah SWT.,[object Object]
Secara khusus, dengan mengkaji perjalanan dakwah Rasul SAW, dakwah diarahkan untuk :,[object Object],Membentuk kader yang memiliki kepribadian Islam (syakhsiyyah Islamiyah),[object Object],Membentuk jamaah yang membina kader dan memperjuangkan tegaknya daulah Islamiyah,[object Object],Membentuk daulah Islamiyah yang menerapkan seluruh ajaran Islam,[object Object]
DAKWAH,[object Object],Tujuan,[object Object],Arah,[object Object],Merubah keadaan yang tidak Islami menjadi Islami agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT ,[object Object],Umum ,[object Object],Mentauhidkan Allah SWT,[object Object],Menjadikan Islam sebagai,[object Object],Menjadikan Islam menjadi pedoman,[object Object],Menggapai Ridlo Allah SWT,[object Object],Khusus ,[object Object],Membentuk kader yang memiliki kepribadian Islam (syakhsiyyah Islamiyah),[object Object],Membentuk jamaah yang membina kader dan memnperjuangkan tegaknya daulah Islamiyah,[object Object],Membentuk daulah Islamiyah yang menerapkan seluruh ajaran Islam,[object Object]
Suwartono SIPhttp://MabdaIslam.com,[object Object],NEXT :,[object Object],Teladan Dakwah Rosulullah 1,[object Object]
1 von 14

Recomendados

Hizbut Tahrir dari A-Z von
Hizbut Tahrir dari A-ZHizbut Tahrir dari A-Z
Hizbut Tahrir dari A-Znahdalife
6.8K views507 Folien
Syariah dan khilafah mewujudkan rahmatan lil alamin (Edisi 1) von
Syariah dan khilafah mewujudkan rahmatan lil alamin (Edisi 1)Syariah dan khilafah mewujudkan rahmatan lil alamin (Edisi 1)
Syariah dan khilafah mewujudkan rahmatan lil alamin (Edisi 1)Mush'ab Abdurrahman
5.8K views40 Folien
01 pentingnya niat yang benar nasihat ustadz von
01 pentingnya niat yang benar  nasihat ustadz01 pentingnya niat yang benar  nasihat ustadz
01 pentingnya niat yang benar nasihat ustadzmentari senja
106 views30 Folien
14. Metode dakwah rasul Nabi Muhammad SAW von
14. Metode dakwah rasul Nabi Muhammad SAW 14. Metode dakwah rasul Nabi Muhammad SAW
14. Metode dakwah rasul Nabi Muhammad SAW Ahmad Harmoko
6.5K views4 Folien
Materi khilafah dan dakwah von
Materi khilafah dan dakwahMateri khilafah dan dakwah
Materi khilafah dan dakwahel-hafiy
16.4K views30 Folien
Syahadat Sempurna - Langkah Kecil Kokohkan Iman von
Syahadat Sempurna - Langkah Kecil Kokohkan ImanSyahadat Sempurna - Langkah Kecil Kokohkan Iman
Syahadat Sempurna - Langkah Kecil Kokohkan ImanSuryono .
1.1K views31 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Dakwah islam menegakkan khilafah von
Dakwah islam menegakkan khilafahDakwah islam menegakkan khilafah
Dakwah islam menegakkan khilafahel-hafiy
1.4K views9 Folien
Usul 20-hassan al-banna.. von
Usul 20-hassan al-banna..Usul 20-hassan al-banna..
Usul 20-hassan al-banna..إيلي مهيرا
16.6K views54 Folien
Urgensi dakwah von
Urgensi dakwahUrgensi dakwah
Urgensi dakwahel-hafiy
7.1K views14 Folien
Hijrah von
HijrahHijrah
HijrahNoor Hidayah Ghazali
6.9K views16 Folien
Risalah muktamar kelima von
Risalah muktamar kelimaRisalah muktamar kelima
Risalah muktamar kelimaChristian Atanila
7.7K views9 Folien
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashah von
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashahRisalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashah
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashahal-ikhwan
11K views37 Folien

Was ist angesagt?(20)

Dakwah islam menegakkan khilafah von el-hafiy
Dakwah islam menegakkan khilafahDakwah islam menegakkan khilafah
Dakwah islam menegakkan khilafah
el-hafiy1.4K views
Urgensi dakwah von el-hafiy
Urgensi dakwahUrgensi dakwah
Urgensi dakwah
el-hafiy7.1K views
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashah von al-ikhwan
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashahRisalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashah
Risalah ilasy syabab ammah wa ilath thalabah khashah
al-ikhwan11K views
Ila ayyi syaiin nad’un nas von Asdianur Hadi
Ila ayyi syaiin nad’un nasIla ayyi syaiin nad’un nas
Ila ayyi syaiin nad’un nas
Asdianur Hadi7.5K views
Mencintai dan mengikuti rasul saw secara kâffah von Mush'ab Abdurrahman
Mencintai dan mengikuti rasul saw secara kâffahMencintai dan mengikuti rasul saw secara kâffah
Mencintai dan mengikuti rasul saw secara kâffah
Mush'ab Abdurrahman1.2K views
Mencintai dan mengikuti rasul saw secara kâffah von Mush'ab Abdurrahman
Mencintai dan mengikuti rasul saw secara kâffahMencintai dan mengikuti rasul saw secara kâffah
Mencintai dan mengikuti rasul saw secara kâffah
Mush'ab Abdurrahman4.9K views
Hijrah Nabi Dari Spritualitas Menuju Kepemimpinan Negara von Sofyan Siroj
Hijrah Nabi Dari Spritualitas Menuju Kepemimpinan NegaraHijrah Nabi Dari Spritualitas Menuju Kepemimpinan Negara
Hijrah Nabi Dari Spritualitas Menuju Kepemimpinan Negara
Sofyan Siroj1.3K views
Tugas Dakwah Seorang Muslim von fadilaauliaa
Tugas Dakwah Seorang MuslimTugas Dakwah Seorang Muslim
Tugas Dakwah Seorang Muslim
fadilaauliaa105 views
2 islam agama rahmatan lil alamin von ayub99
2 islam agama rahmatan lil alamin2 islam agama rahmatan lil alamin
2 islam agama rahmatan lil alamin
ayub993.1K views

Similar a Kewajiban Berdakwah

pengajian islam von
pengajian islampengajian islam
pengajian islamSoFfAeHa
1.7K views17 Folien
Bentuk-bentuk Medan Perjuangan Islam von
Bentuk-bentuk Medan Perjuangan IslamBentuk-bentuk Medan Perjuangan Islam
Bentuk-bentuk Medan Perjuangan IslamRismanHidayat3
5 views4 Folien
Tugas_Agama_Pertemuan_11.pdf von
Tugas_Agama_Pertemuan_11.pdfTugas_Agama_Pertemuan_11.pdf
Tugas_Agama_Pertemuan_11.pdfKwonBil
38 views8 Folien
Dakwah von
DakwahDakwah
Dakwahhidayahhussin
199 views17 Folien
Tujuan dan dasar hukum dakwah von
Tujuan dan dasar hukum dakwahTujuan dan dasar hukum dakwah
Tujuan dan dasar hukum dakwahRomi Alfariz
6.4K views9 Folien
Tujuan ilmu dakwah.pdf von
Tujuan ilmu dakwah.pdfTujuan ilmu dakwah.pdf
Tujuan ilmu dakwah.pdfHalilAshraf
18 views12 Folien

Similar a Kewajiban Berdakwah (20)

pengajian islam von SoFfAeHa
pengajian islampengajian islam
pengajian islam
SoFfAeHa1.7K views
Bentuk-bentuk Medan Perjuangan Islam von RismanHidayat3
Bentuk-bentuk Medan Perjuangan IslamBentuk-bentuk Medan Perjuangan Islam
Bentuk-bentuk Medan Perjuangan Islam
RismanHidayat35 views
Tugas_Agama_Pertemuan_11.pdf von KwonBil
Tugas_Agama_Pertemuan_11.pdfTugas_Agama_Pertemuan_11.pdf
Tugas_Agama_Pertemuan_11.pdf
KwonBil38 views
Tujuan dan dasar hukum dakwah von Romi Alfariz
Tujuan dan dasar hukum dakwahTujuan dan dasar hukum dakwah
Tujuan dan dasar hukum dakwah
Romi Alfariz6.4K views
Tujuan ilmu dakwah.pdf von HalilAshraf
Tujuan ilmu dakwah.pdfTujuan ilmu dakwah.pdf
Tujuan ilmu dakwah.pdf
HalilAshraf18 views
ppt ilmu dakwah new.pptx von Istikomah74
ppt ilmu dakwah new.pptxppt ilmu dakwah new.pptx
ppt ilmu dakwah new.pptx
Istikomah74148 views
ppt Dakwah Sebagai Ilmu Pengetahuan_Kel. 1_ ilmu dakwah.pptx von Istikomah53
ppt Dakwah Sebagai Ilmu Pengetahuan_Kel. 1_ ilmu dakwah.pptxppt Dakwah Sebagai Ilmu Pengetahuan_Kel. 1_ ilmu dakwah.pptx
ppt Dakwah Sebagai Ilmu Pengetahuan_Kel. 1_ ilmu dakwah.pptx
Istikomah5320 views

Más de suwartono SIP

Rental mobil jogja von
Rental mobil jogjaRental mobil jogja
Rental mobil jogjasuwartono SIP
144 views13 Folien
Ummat terbaik von
Ummat terbaikUmmat terbaik
Ummat terbaiksuwartono SIP
1.2K views21 Folien
Sistem pidana islam von
Sistem pidana islamSistem pidana islam
Sistem pidana islamsuwartono SIP
1.2K views34 Folien
Ekonomi islam 16 von
Ekonomi islam 16Ekonomi islam 16
Ekonomi islam 16suwartono SIP
285 views19 Folien
Pendidikan islam 17 von
Pendidikan islam 17Pendidikan islam 17
Pendidikan islam 17suwartono SIP
390 views22 Folien
Mengapa harus khilafah von
Mengapa harus khilafahMengapa harus khilafah
Mengapa harus khilafahsuwartono SIP
2.2K views49 Folien

Más de suwartono SIP(20)

Sistem ekonomi islam von suwartono SIP
Sistem ekonomi islamSistem ekonomi islam
Sistem ekonomi islam
suwartono SIP10.2K views
Sistem pendidikan islam von suwartono SIP
Sistem pendidikan islamSistem pendidikan islam
Sistem pendidikan islam
suwartono SIP4.7K views
Political Spiritual Quotient (PSQ) von suwartono SIP
Political Spiritual Quotient (PSQ)Political Spiritual Quotient (PSQ)
Political Spiritual Quotient (PSQ)
suwartono SIP445 views
Sumber sumber syariat islam (1) von suwartono SIP
Sumber sumber syariat islam (1) Sumber sumber syariat islam (1)
Sumber sumber syariat islam (1)
suwartono SIP29 views
Sumber sumber syariat islam(2) von suwartono SIP
Sumber sumber syariat islam(2) Sumber sumber syariat islam(2)
Sumber sumber syariat islam(2)
suwartono SIP19 views

Kewajiban Berdakwah

 • 1.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.