40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_chi_tiet

O

40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_chi_tiet

>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 1/13
40 BÀI TẬP CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ VẬT
CHẤT CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO
LÝ THUYẾT VẬT CHẤT DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO
Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu năm 2015
Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhiễm sắc thể?
A. Thành phần của nhiễm sắc thể gồm axit ribonucleic và protein histon.
B. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.
C. Nhiễm sắc thể là vật chât di truyền ở cấp độ phân tử.
D. Nhiễm sắc thể chứa các gen quy đinh tính trạng.
Câu 2 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hƣng Yên năm 2015
Đặc trưng quan trọng nhất của bộ nhiễm sắc thể ở các loài sinh vật lưỡng bội là
A. kích thước nhiễm sắc thể. B. số lượng nhiễm sắc thể.
C. hình dạng nhiễm sắc thể. D. cấu trúc nhiễm sắc thể.
Câu 3 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Khi nói về nhiễm sắc thể ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là nuclêôxôm.
B. Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.
C. Thành phần hoá học chủ yếu của nhiễm sắc thể là ARN và prôtêin.
D. Cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện cho sự nhân đôi nhiễm sắc thể.
Câu 4: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Biên Hòa năm 2015
Nhận định nào sau đây về NST là không đúng?
A.Sợi cơ bản có đường kính 11 nm.
B.Thành phần NST gồm ADN và rARN.
C.NST có chức năng lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
D.NST của các loài sinh vật khác nhau không phải chỉ ở số lượng và hình thái mà chủ yếu ở các gen trên
đó.
Câu 5 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Thứ tự đúng các cấp bậc cấu trúc của NST:
A. ADN + histon – Sợi cơ bản – nucleoxom – Sợi nhiễm sắc – Sợi cromatit - NST
B. ADN + histon – nucleoxom – Sợi cơ bản – Sợi nhiễm sắc – Sợi cromatit - NST
C. ADN + histon – Sợi nhiễm sắc – Sợi cơ bản – Nucleoxom – Sợi cromatit - NST
D. ADN + histon – Nucleoxom – Sợi nhiễm sắc – Sợi cơ bản – Sợi cromatit – NST
Câu 6 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Các đơn vị cấu tạo nên NST của các loài sinh vật nhân thực là một cấu trúc có tên gọi là nuclcosome, trong
đó cấu trúc của nuclcosome gồm
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 2/13
A. Lõi là một cuộn ADN chứa 146 cộp nucleotit, bao bên ngoài là 8 phân tử protêin loại histon.
B. Lõi là 8 phân tử protêin loại histon dược mỗi đoạn ADN dài 140 cộp nucleotit cuốn quanh 3/4 vỏng,
giữa hai nucleosome nối với nhau bằng một đoạn protein khác.
C. Một đoạn ADN dài 146 cặp nuclcotit quấn quanh một khối gồm 9 phân tử protein loại hision.
D. Một đoạn ADN dài 146 cặp nuclcotit cuốn quanh khối 8 phân tử protein loại histon 1 vòng bên ngoài
được giữ bởi một phân tử protein histon. Giữa các nuclcosome nối với nhau bởi một đoạn ADN nối
Câu 7 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?
(1) Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, sợi nhiễm sắc có đường kính 700
nm.
(2) Vùng đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho
các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.
(3) Thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gồm ADN mạch kép và prôtêin
loại histôn.
(4) Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc có
đường kính lần lượt là 30 nm và 300 nm.
A. 1 B.2 C.3. D.4.
Câu 8 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu năm 2015
Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm đúng với nhiễm sắc thể?
(1) Có chứa ADN và protein histon
(2) Đơn vị cấu trúc cơ bản gồm 1 đoạn ADN chứa 146 nucleotit quấn quanh khối cầu gồm 8 phân tử
histon.
(3) Có khả năng đóng xoắn và tháo xoắn theo chu kỳ
(4) Có khả năng bị đột biến
(5) Chứa đựng, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC ĐIỂM TRONG CHU KÌ TẾ BÀO
Câu 9 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sƣ phạm năm 2015
Dưới đây là danh sách các sự kiện xảy ra trong quá trình giảm phân I. Nó không theo đúng thứ tự.
1. nhiễm sắc thể tương đồng trao đổi chéo.
2. nhiễm sắc thể tương đồng dãn xoắn
3. nhiễm sắc thể tương đồng xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo
4. nhiễm sắc thể tương đồng phân ly tới các cực đối lập.
5. nhiễm sắc thể tương đồng tiếp hợp với nhau
Đúng trình tự của các sự kiện này là gì?
A. 13425 B. 15342
C.51342 D.51432
Câu 10 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu năm 2015 :
Trong phân bào, các nhiễm sắc thể kép tương đồng khác nhau nguồn gốc phân li về hai cực của tế bào ở :
A. Kì cuối của nguyên phân
B. Kì sau của nguyên phân
C. Kì sau giảm phân 2.
D. Kì sau giảm phân I
Câu 11 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 3/13
Các NST kép không tách qua tâm động và mỗi NST kép trong cặp đồng dạng phân li ngẫu nhiên về mỗi
cực dựa trên thoi vô sắc. Hoạt động nói trên của NST xảy ra ở...
A. Kì sau của lần phân bào II. B. Kì sau của lần phân bào I.
C. Kì sau của nguyên phân. D. Kì cuối của lần phân bào I.
Câu 12 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sƣ phạm năm 2015
Một sinh vật lưỡng bội có kiểu gen AABb. Hai gen này nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau, được minh
họa trong một tế bào của sinh vật này như thể hiện ở hình dưới đây. Tế bào này đang trải qua giai đoạn nào
của chu kỳ tế bào (kí tự + là các cực của tế bào)?
A. giảm phân II
B. nguyên phân
C. giảm phân I
D. có thể là nguyên phân hoặc giảm phân
Câu 13 : Đề minh họa THPT Quốc gia năm 2015
Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta
vẽ được sơ đồ minh họa sau đây:
Cho biết quá trình phân bào không xảy ra đột biến.
A. Kì giữa của giảm phân II.
B. Kì giữa của giảm phân I
C. Kì giữa của nguyên phân
D. Kì đầu của giảm phân I.
Câu 14 : Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 Sở giáo dục Thanh Hóa
Hình dưới mô tả một giai đoạn phân bào của một tế bào nhân thực lưỡng bội. Biết rằng, 4 nhiễm sắc thể
đơn trong mỗi nhóm có hình dạng, kích thước khác nhau.
Dưới đây là các kết luận rút ra từ hình trên:
(a) Bộ NST của loài 2n = 4.
(b) Hình trên biểu diễn một giai đoạn của giảm phân II.
(c) Hình trên biểu diễn một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân.
(d) Tế bào không thể đạt đến trạng thái này nếu prôtêin động cơ vi ống bị ức chế.
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 4/13
(e) Quá trình phân bào này xảy ra ở tế bào thực vật.
Có mấy kết luận đúng?
A. 1
B. 3
C. 4
D.2
Câu 15 : Đề thi THPT Quốc gia năm 2015
Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào.
Biết rằng không xảy ra đột biến; các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. Theo lí
thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Khi kết thúc quá trình phân bào ở hai tế bào trên thì từ tế bào 1 tạo ra hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào 2
tạo ra hai tế bào đơn bội.
B. Bộ nhiễm sắc thể của tế bào 1 là 2n = 4, bộ nhiễm sắc thể của tế bào 2 là 2n = 8.
C. Hai tế bào đều đang ở kì sau của nguyên phân.
D. Tế bào 1 đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân.
Câu 16: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lí Tự Trọng
Ở một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội, hàm lượng ADN trong nhân là a (g). Trong trường hợp phân chia
bình thường, khi tế bào này đang ở kì sau của giảm phân I thì hàm lượng ADN trong nhân là:
A. 0,5a (g) B. 1a (g) C. 2a (g) D. 4a (g)
Câu 17 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu năm 2015 :
Khi nói về diễn biến nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào ở sinh vật nhân thực lưỡng bội, phát biểu nào
sau đây đúng?
A. ở pha G1 của nguyên phân, các nhiễm sắc thể dãn xoắn cực đại và tiến hành quá trình nhân đôi.
B. ở pha G2 kì trung gian trong nguyên phân, có các nhiễm sắc thể kép tương đồng.
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 5/13
C. trong giảm phân, các nhiễm sắc thể tiến hành quá trình nhân đôi ở kì đầu.
D. trong giảm phân 2, ở kì sau các nhiễm sắc thể kép phân li đồng đều về 2 cực của tế bào.
Câu 18 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015
Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấu bình thường người ta đếm được 23 NST. Đây là bộ NST
của con châu chấu nào ?
A. Châu chấu cái.
B. Châu chấu mang đột biến thể 1 nhiễm.
C. Châu chấu mang đột biến thể 3 nhiễm.
D. Châu chấu đực.
Câu 19 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Một tế bào người tại kì giữa của lần giảm phân I sẽ có
A. 23 NST đơn. B. 46 cromatit. C. 23 cromatit. D. 46 NST kép.
Câu 20 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sƣ phạm năm 2015
Ở người, gen Xbr nằm trên nhiễm sắc thể 12 và chịu trách nhiệm cho việc sản xuất một protein liên quan đến
chức năng gan có ba alen khác nhau của gen Xbr tồn tại trong quần thể người: Xbr1, Xbr2, và Xbr3. Số
lượng alen Xbr tối đa mà một người bình thường có thể có trong hệ gen ở một tế bào da của họ là bao nhiêu?
A. 3 B. 2 C. 6 D. 4
Câu 21 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015
Mười tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài nguyên phân liên tiếp 1 số đợt đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên
liệu tương đương 2480 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con tạo ra đều buớc vào giảm phân, môi trường cung
cấp thêm nguyên liệu tương đương 2560 nhiễm sắc thể đơn cho quá trình giảm phân. Bộ nhiễm sắc thể của
loài là
A. 32. B. 4. C. 8. D. 16.
Câu 22 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Trần Phú năm 2015
Ở một loài thực vật, một hợp tử nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4, người ta
đếm được trong tất cả các tế bào con có tổng cộng 384 crômatit. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là
A. 48 B. 6 C. 24 D. 12
XÁC ĐỊNH SỐ GIAO TỬ ĐƢỢC TẠO RA TRONG GIẢM PHÂN
Câu 23 : Đề thi thử THPT Quốc gia trƣờng THPT Ngô Sĩ Liêm – Bắc Giang
Ở một loài động vật có bộ NST lưỡng bội 2n=10, mỗi cặp NST đều có 1 chiếc từ bố và 1 chiếc từ mẹ. Nếu
trong quá trình giảm phân tạo thành tinh trùng có 32% số tế bào sinh tinh xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp
số 1; 40% tế bào xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp số 02, các cặp NST còn lại phân li bình thường và
không xảy ra trao đổi chéo. Số loại tinh trùng tối đa được hình thành và tỉ lệ tinh trùng mang NST có trao
đổi chéo lần lượt là:
A. 128 và 36% B. 128 và 18% C.96 và 36% D. 96 và 18%
Câu 24 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015
Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen giữa
alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra. tính theo lý thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 6/13
được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
A. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
B. 2 loại với tỉ lệ 1 : l.
C. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
D. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
Câu 25 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Sơn Tây năm 2015
Số kiểu giao tử của 1 loài trong trường hợp giảm phân bình thường, không có đột biến và trao đổi chéo có
thể đạt tối đa là 512. Nếu trao đổi đoạn tại 1 điểm ở 1 cặp tương đồng, trao đổi đoạn tại 2 điểm không cùng
lúc ở 1 cặp tương đồng khác . Số loại giao tử tối đa của loài là :
A. 2048 B. 4608 C. 3072 D. 1152
Câu 26 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015
Châu chấu cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX(2n = 24), chầu chấu đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính
XO (2n =23). Khi châu chấu đực giảm phân có khả năng cho bao nhiêu loại giao tử trong trường hợp
không xảy ra đột biên và trao đổi chéo, các cặp NST tương đồng đều mang cặp gen dị hợp?
A.211
+ 1 B. 212
. C.211
. D. 212
+ 1.
Câu 27 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015
Ở ruồi nhà có 2n = 12. Trên nhiễm sắc thể thường, có 2 cặp nhiễm sắc thể chứa các cặp gen đồng hợp; 3
cặp NST khác mỗi cặp có hai cặp gen dị hợp. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X
chứa một gen có 3 alen. Các ruồi đực khác nhau trong quần thể khi giảm phân có thể cho tối đa bao nhiêu
loại tinh trùng?
A. 512. B. 256. C. 192. D. 128.
Câu 28: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hƣng Yên năm 2015
Bốn tế bào của một cơ thể có kiểu gen AaBbDdEe
hi
HI
khi giảm phân đã thu được 8 loại giao tử. Tỉ lệ mỗi
loại giao tử là
A. phụ thuộc vào số tế bào có hoán vị gen. B. khác nhau.
C. 10%. D. 12,5%.
Câu 29 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sƣ phạm năm 2015
Tỷ lệ tinh trùng của một người đàn ông mang tất cả 23 nhiễm sắc thể di truyền từ cha của ông ấy?
A.(l/4)46
B. (1/2)23
. C.(l/2)46
D. (1/2)22
Câu 30 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Ở một sinh vật với số lượng nhiễm sắc thể đơn là 12 (n=12), Một trứng sẽ được tạo thành chứa
cả 12 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ, có xác suất là bao nhiêu?
A. (1/12) B.(1/10)12
C. (1/2)12
D.(10/12)12
Câu 31 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015
Xét 4 tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân hình thành giao tử. Biết quá trình giảm
phân diễn ra bình thường. Tỉ lệ các loại giao tử có thể tạo ra là
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 7/18
(1) 1 : 1. (2) 3 : 3 : 1 : 1. (3) 2 : 2 : 1 : 1. (4) 1 : 1 :1 :1. (5) 3 : 1.
Số phương án đúng
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 32 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015
Xét 3 tế bào sinh dục trong một cá thể ruối giấm đực có kiểu gen AB/ab De/dE. Gen A cách gen B
15cM, gen D cách gen E 20cM. Ba tế bào trên giảm phân tạo ra số loại tinh trùng tối đa có thể là:
A. 6. B. 12. C. 4. D. 16.
Câu 33 : Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2015
Từ một tế bào xôma có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua một số lần nguyên phân liên tiếp tạo ra
các tế bào con. Tuy nhiên, trong một lần phân bào, ở một tế bào con có hiện tượng tất cả các
nhiễm sắc thể không phân li nên chỉ tạo ra một tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n; tế bào 4n này và các
tế bào con khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào như nhau. Kết thúc quá trình
nguyên phân trên tạo ra 240 tế bào con. Theo lí thuyết, trong số các tế bào con tạo thành, có bao
nhiêu tế bào có bộ nhiễm sắc thể 2n?
A. 208 B. 224 C. 212 D. 128
DẠNG BÀI TẬP MỞ RỘNG
Câu 34: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hƣng Yên năm 2015
Một nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gồm 40 nucleosome, đoạn nối giữa các nucleosome là 30
cặp nucleotit. Biết số nucleosome nhiều hơn số đoạn nối, số liên kết phốtpho dieste có trong ADN
của nhiễm sắc thể trên là
A. 7010. B. 7008. C. 14020. D. 14018.
Câu 35 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015
Một hợp tử có 2n = 26 nguyên phân liên tiếp. Biết chu kỳ nguyên phân là 40 phút, tỉ lệ thời gian
giữa giai đoạn chuẩn bị với quá trình phân chia chính thức là 3/1 ; thời gian của kỳ trước, kỳ giữa,
kỳ sau và kỳ cuối tương ứng với tỉ lệ : 1 :1,5 :1 :1,5. Theo dõi quá trình nguyên phân của hợp tử từ
đầu giai đoạn chuẩn bị của lần phân bào đầu tiên. Xác định số tế bào, số crômatit, số NST trong
các tế bào ở 2 giờ 34 phút.
A. 4-416-208. B. 8-16-26 C. 8-26-26. D. 8-416-208.
Câu 36 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 8/18
Một NST chứa 38 nucleôxôm, mỗi đoạn nối có 15 cặp nucleotit và 1 phân tử histon. Số phân tử
histon và chiều dài NST là:
A. 325 và 1,45670 micromet B. 421 và 2,05207micromet
C. 341 và 1,25783micromet D. 341 và 2,07502 micromet
XÁC ĐỊNH SỐ LẦN NGUYÊN PHÂN CỦA TẾ BÀO
Câu 37 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên KHTN
Một cơ thể thực vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n =14. Một tế bào sinh dưỡng ở mô phân sinh
của loài này tiến hành nguyên phân liên tiếp một số đợt tạo ra 128 tế bào con. Số đợt nguyên phân
từ tế bào ban đầu và số phân tử ADN được tổng hợp mới hoàn toàn từ nguyên liệu do môi trường
nội bào cung cấp trong quá trình trên là:
A.7 và 1792. B. 7 và 1764. C. 6 và 882. D. 6 và 896.
Câu 38 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Trần Phú
Một loài có 2n = 18 NST. Có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế
bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 5400 mạch pôlinuclêôtit mới. Số lần nguyên
phân của các tế bào này là
A.6 lần. B.5 lần. C.8 lần. D. 4 lần.
Câu 39: Đề thi THPT Quốc gia năm 2015
Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20. Cho hai cây thuộc loài này giao phấn
với nhau tạo ra các hợp tử. Giả sử từ một hợp tử trong số đó (hợp tử H) nguyên phân liên tiếp 4
lần, ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có tổng
cộng 336 crômatit. Cho biết quá trình nguyên phân không xảy ra đột biến. Hợp tử H có thể được
hình thành do sự thụ tinh giữa
A. giao tử (n + 1) với giao tử n. B. giao tử n với giao tử n.
C. giao tử n với giao tử 2n. D. giao tử (n - 1) với giao tử n.
Câu 40 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sơn Tây năm 2015
Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 46, có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo
ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 13800 mạch pôlinuclêôtit hoàn toàn
mới. Số lần nguyên phân của các tế bào này là
A. 5 lần. B. 8 lần. C. 4 lần. D. 6 lần.
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: diendan.onthi360.com
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 9/18
ĐÁP ÁN -- VẬT CHẤT DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO
Câu 1 : . Lời giải:
Phát biểu đúng là D
A sai, NST là gồm ADN và protein histon
B sai, NST giới tính có mặt trong cả các tế bào sinh dưỡng
C sai, NST là vật chât di truyền ở cấp độ tế bào
Câu 2 :Lời giải
Đặc trưng quan trọng nhất của bộ nhiễm sắc thể ở các loài sinh vật lưỡng bội là hình dạng nhiễm
sắc thể.
Đáp án C
Câu 3: Lời giải
NST là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào, thành phần gồm ADN và protein histon. Sự
cuộn xoắn thu gọn cấu trúc NST, thuận lợi cho sự phân ly, tổ hợp trong phân bào; có
những vùng xoắn chặt thì không nhân đôi.
Chọn A.
Câu 4: Lời giải :
B – sai . NST ở sinh vật nhân sơ là 1 phân tử AND dạng vòng , NST ở sinhvaatj nhân thực là sự
kết hợp giữa AND và protein
Đáp án : B
Câu 5 : Lời giải
Thứ tự đúng các cấp bậc cấu trúc của NST:
ADN + histon – nucleoxom – Sợi cơ bản – Sợi nhiễm sắc – Sợi cromatit – NST
Đáp án B
Câu 6 : Lời giải
Cấu trúc của nuclcosome gồm : một đoạn ADN dài 146 cặp nucleotit cuốn quanh khối 8 phân tử
protein loại histon 1 vòng bên ngoài được giữ bởi một phân tử protein histon. Giữa các
nuclcosome nối với nhau bởi một đoạn AND nối
Đáp án D
Câu 7 :Lời giải
Các phát biểu đúng: (2), (3).
Sợi cơ bản: 11nm; sợi nhiễm sắc: 30nm.
Chọn B.
Đề thi thử THPT Quốc gia mới nhất có hướng dẫn giải chi tiết : diendan.onthi360.com
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 10/18
Câu 8 : Lời giải:
Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền cấp độ tế bào của sinh vật nhân thực có chứa AND và protein
histon
Đon vị cấu tạo của NST là nucleoxom , mỗi nucloxom gồm 1 đoạn ADN chứa 146 nucleotit
quấn quanh khối cầu gồm 8 phân tử histon, chứa đựng thông tin di truyền
NST có khả năng đoáng xoắn và dãn xoắn theo chu kì , có khả nawg bị đột biến
Các đặc điểm đúng với NST là cả cả 5 đặc điểm trên
Đáp án B
Câu 9 : Lời giải:
Thứ tự đúng:
- nhiễm sắc thể tương đồng tiếp hợp với nhau
- nhiễm sắc thể tương đồng trao đổi chéo.
- nhiễm sắc thể tương đồng xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo
- nhiễm sắc thể tương đồng phân ly tới các cực đối lập
- nhiễm sắc thể tương đồng dãn xoắn
Chọn C.
Câu 10 : . Lời giải:
Nhiễm sắc thể kép tương đồng khác nhau nguồn gốc phân li về hai cực của tế bào ở kì sau giảm
phân I
Đáp án D
B và C sai vì kì sau nguyên phân và kì sau giảm phân II, nhiễm sắc thể kép phân li thành 2 NST
đơn
Câu 11 : Lời giải
Ở kì sau của giảm phân I, các NST kép không tách qua tâm động và mỗi NST kép trong cặp
đồng dạng phân li ngẫu nhiên về mỗi cực dựa trên thoi vô sắc.
Đáp án B
Câu 12 : Lời giải:
Phân ly NST kép về 2 cực tế bào => giảm phân I.
Chọn C.
Câu 13: Lời giải
Trong tế bào có 3 NST kép và NST xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo
=> Đặc điểm của kì giữa giảm phân II
=> Đáp án A
Câu 14: Lời giải
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 11/18
Hình trên mô tả giai đoạn giảm phân tại kì sau II mà không phải kì sau nguyên phân vì các NSt
phân li về cùng 1 phía tế bào không giống nhau ó không phải các cặp tương đồng
(a) Sai, hình trên mô tả kì sau giảm phân II, khi mà trong tế bào bộ NST n kép tách thành 2 bộ
NST n đơn
(b) Đúng
(c) Sai
(d) Đúng
(e) Sai vì tế bào trên không có thành xenlulozo nên không là tế bào thực vật được
Đáp án D
Câu 15 : Lời giải :
Tế bào 1 đang ở kì sau giảm phân II vì bộ NST trong tế bào là dạng n kép (2n = 8), các NST kép
riêng lẻ
Tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân vì bộ NST trong tế bào là dạng 2n kép (2n = 4) , các
NST kép có cặp tương đồng : A-a ; B-b
Đáp án D
Câu 16: Lời giải :
Hàm lượng ADN trong nhân là a (g)
ở kì sau giảm phân , tế bào đã nhân đôi NST nhưng mà vẫn chưa phân chia nên hàm lượng ADN
có trong nhân sẽ là gấp đôi ó 2 a (g)
Đáp án C
Câu 17 : Lời giải:
Phát biểu đúng là B.
Ơ pha S các NST nhân đôi => NST tồn tại ở trạng thái kép nên ở pha G2 của kì trung gan NST
tồn tại ở trạng thái kép
A sai, quá trình nhân đôi tiến hành ở pha S
C sai, kì đầu, các NST đã nhân đôi ( ở pha S)
D sai, trong giảm phân II, các NST kép phân li thành các NST đơn
Câu 18 : Lời giải:
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 12/18
Đây là bộ NST của châu chấu đực, trong đó NST giới tính của châu chấu đực là XO (2n=23), của
châu chấu cái là XX(2n=24).
Đáp án D
Câu 19: Lời giải
Kì giữa I => NST tồn tại ở trạng thái 2n kép => 46 NST kép.
Đáp án D
Câu 20 . Lời giải:
Hệ gen bình thường là ở dạng lưỡng bội, tức gen Xbr chỉ gồm 2 alen trong 1 tế bào.
Chọn B.
Câu 21 : Lời giải:
Số lần nguyên phân là k.
Số NST đơn môi trường cung cấp cho nguyên phân: 10 x 2n x (2k
– 1) = 2480
Số NST đơn môi trường cung cấp cho giảm phân: 10 x 2n x 2k
= 2560
=> 2n = 8
Chọn C.
Câu 22: Lời giải
Trước khi bước vào lần nguyên phân thứ 4: số tế bào = 23
= 8.
Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4 có 8 tế bào . mỗi tế bào có 2n kép NST
=> Bộ NST lưỡng bội kép của loài có = 48 cromatit
=> Bộ NST lưỡng bội của loài là = 24
Chọn.C
Câu 23 : Lời giải
Ta có 2n = 10 => n = 5
Các NST trong NSt tương đồng có nguồn góc và cấu trúc khác nahu
Số loại tính trùng tối đa được hình thành là 2n + 2
= 2 7
= 128
Số tinh trung mang trao đổi chéo là 32 : 2 + 40 : 2 = 36 %
Đáp án A
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 13/18
Câu 24: Lời giải:
1 tế bào sinh tinh giảm phân → 4 giao tử.
Nếu tế bào sinh tinh đó không xảy ra hoán vị gen → 2 loại giao tử
Nếu xảy ra hoán vị gen → 4 loại giao tử vơi tỉ lệ ngang nhau
Chọn A.
Câu 25 : Lời giải
Bình thường : 2n
= 512 => n = 9 => 2n = 18
+) Trao đổi đoạn ở 1 điểm ở 1 cặp tương đồng  4 loại giao tử
+) Trao đổi tại 2 điểm không cùng lúc ở 1 cặp NST tương đồng khác tạo ra 6 loại giao tử
 Số loại giao tử tối đa : 27
.4 . 6 = 3072
 Đáp án : C
.Câu 26 :Lời giải:
Châu chấu đực: XO → 2 loại giao tử
Các cặp NST tương đồng đều dị hợp => mỗi cặp cho 2 loại giao tử
=> Các NST thường → 211
loại giao tử
=> Số loại giao tử: 212
.
Chọn B.
Câu 27 : Lời giải:
Số loại tinh trùng tối đa tạo ra là : 22
× 43
= 256
Đáp án B
Câu 28:Lời giải
Giả sử số lượng tế bào có đủ thì số loại giao tử tạo ra tối đa là : 24
x 4 = 64
Nhưng mỗi một tế bào tối đa chỉ tạo ra được 4 giao tử , nếu có hoán vị gen thì 4 giao tử thuộc 4
loại khác nhau còn nếu không có thì chỉ tạo ra 4 giao tử thuộc 2 loại
 4 tế bào tạo tối đa 4 x 4 = 16 giao tử
Vậy tỉ lệ mỗi loại giao tử phụ thuộc vào số tế bào có hoán vị gen
Đáp án A
Câu 29 : Lời giải:
Trong mỗi cặp NST của người đàn ông, 1 nửa được di truyền từ cha
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 14/18
=> tỷ lệ tinh trùng mang cả 23 NSTcó nguồn gốc từ cha là : (1/2)23
Chọn B.
Câu 30 : Lời giải
1 tế bào có2 n = 24 thì sẽ thì sẽ có 12 NST có nguồn gốc từ mẹ và 12 NST có nguồn
gốc tử bố
Mỗi cặp NST giảm phân cho 2 loại giao tử (do có 2 NST)
=> Xác suất một trứng chứa cả 12 NST có nguồn gốc từ mẹ:
12
2
1






Chọn C.
Câu 31:Lời giải
1 tế bào sinh tính giảm phân cho ra 4 tinh trùng / 2 loại khác nhau và có tỉ lệ ngang nhau
TH 1 : 4 tế bào cùng giảm phân cho ra 2 giao tử với tỉ lệ ngang nhau 1 :1
TH2 : 3 tế bào giảm phân cho hai kiểu giao tử giống nhau, 1tế bào còn lại giảm phân cho 2 loại
giao tử khác => 3 : 3 : 1 : 1.
TH3 : Hai tế bào giảm phân cho 2 kiểu giao tử giống nhau : hai tế bào còn lại cho ra hai kiểu
giao tử khác
=> 1 : 1 :1 :1
Số phương án đúng là : 1 – 2 – 4
Đáp án D
Câu 32 : Lời giải:
Đáp án B
Ruồi giấm đực không xảy ra hoán vị gen có thể có kiểu gen AB/ab De/dE=> 2 x 2 = 4 giao tử
1 tế bào giảm phân cho ra 2 loại tinh trùng khác nhau
3 tế bào giảm phân cho ra 3 x 2 = 6 loại tế bào
Thực tế cơ thể tạo ra tối đa 4 giao tử nên số loại giao tử tối đa là 4
Đáp án C
Câu 33 : Lời giải
Ta có
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 15/18
27
= 128
28
= 256
Do 240 gần với 256 hơn
=> Tế bào đã nguyên phân 8 lần
=> Số tế bào bị hụt đi do lần nguyên phân chỉ tạo ra 1 tế bào con là 256 – 240 = 16
=> Số tế bào mà tế bào 4n đã tạo ra là 16
=> Số tế bào con mang bộ NST 2n là 240 – 16 = 224
=> Đáp án B
.Câu 34:Lời giải
1 nucleoxom được quấn qunh bởi 146 cặp nucleotit
 Tổng số cặp nucleotit của NST này là 146 x 40 + 30 x 39 = 7010
 Số liên kết photpho dietse là ( 7010 – 1) x 2 = 14018
 Đáp án D
.Câu 35 : Lời giải:
Thời gian chuẩn bị của một chu kỳ là 30ph
Thời gian kì đầu là 2ph, kì giữa là 3ph, kì sau là 2ph và kì cuối là 3ph.
Ta có 2h34ph=154ph =3.40ph+30ph+2ph+2ph→Các tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân lần
thứ 4.
→Số TB=8, số NST trong tế bào là =8.2n=208, Số cromatit =2.8.2n=416
Đáp án D
Câu 36 : Lời giải:
Mỗi nucleôxôm có 146 cặp nucleotit quấn quanh 8 phân tử protein histon nên tống số phân tử
protein histon có trên NST là 38.8+37=341.
Chiều dài NST là: 146.3,4.38+15.3,4.37=20750,2 Å=2,07502micromet
Đáp án D
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 16/18
Câu 37 : Lời giải
128 = 27
=> nguyên phần 7 lần.
Số phân tử ADN mới hoàn toàn: 14 x (128 – 2) = 1764.
Chọn B.
Câu 38 : Lời giải
Số lần nguyên phân là k.
Số mạch polinucleotit mới: 2 x 10 x 2n x (2k
– 1) = 5400 => k = 4
Chọn D.
Câu 39 : Lời giải :
Hợp tử nguyên phân 3 lần tạo ra 23
= 8 tế bào
Kì giữa lần nguyên phân thứ 4 có 336 cromatit
 Tổng số NST kép quan sát được ở kì giữa lần nguyên phân thứ 4 là 336 : 2 = 168
 Số NST có trong 1 tế bào là 168 : 8 = 21
 Hợp tử là thể ba nhiễm : 2n+1 = 21
 Hợp tử được tạo thành do sự kết hợp giao tử n+1 và giao tử n
 Đáp án A
Câu 40 : Lời giải
Gọi x là số lần nguyên phân
=> 2.10.2n . ( 2x
– 1) = 13800
=> x = 4
Đáp án : C
LUY N THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: diendan.onthi360.com
Đề thi thử THPT Quốc gia mới nhất có hướng dẫn giải chi tiết : diendan.onthi360.com

Recomendados

Sinh chuyende2 von
Sinh chuyende2Sinh chuyende2
Sinh chuyende2onthi360
789 views18 Folien
Bai tap lkg hvg von
Bai tap lkg hvgBai tap lkg hvg
Bai tap lkg hvgonthi360
959 views14 Folien
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet von
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tietonthi360
1.2K views38 Folien
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen von
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyenonthi360
2.2K views18 Folien
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet von
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tietonthi360
4.8K views28 Folien
72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet von
72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet
72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tietonthi360
2.7K views27 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet von
60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet
60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tietonthi360
1.4K views21 Folien
Ly thuyet lkg hvg von
Ly thuyet lkg hvgLy thuyet lkg hvg
Ly thuyet lkg hvgonthi360
281 views8 Folien
Giai de thi thu chu van an mon sinh von
Giai de thi thu chu van an mon sinhGiai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinhVăn Hà
4.7K views10 Folien
30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tiet von
30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tiet30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tiet
30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tietonthi360
4.5K views12 Folien
125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tiet von
125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tiet125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tiet
125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tietonthi360
2.8K views48 Folien
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c... von
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...onthi360
1.2K views28 Folien

Was ist angesagt?(20)

60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet
60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3601.4K views
Ly thuyet lkg hvg von onthi360
Ly thuyet lkg hvgLy thuyet lkg hvg
Ly thuyet lkg hvg
onthi360281 views
Giai de thi thu chu van an mon sinh von Văn Hà
Giai de thi thu chu van an mon sinhGiai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinh
Văn Hà4.7K views
30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tiet30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tiet
30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3604.5K views
125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tiet125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tiet
125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3602.8K views
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c... von onthi360
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...
onthi3601.2K views
Ly thuyet chuyen de 6 von onthi360
Ly thuyet chuyen de 6Ly thuyet chuyen de 6
Ly thuyet chuyen de 6
onthi360358 views
95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tiet95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tiet
95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3604K views
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an von Văn Hà
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
Văn Hà5.2K views
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n... von onthi360
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...
onthi3601.6K views
Bai tap chuyen de 6 von onthi360
Bai tap chuyen de 6Bai tap chuyen de 6
Bai tap chuyen de 6
onthi360534 views
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi... von onthi360
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...
onthi3602.6K views
Ly thuyet chuyen de 3 von onthi360
Ly thuyet chuyen de 3Ly thuyet chuyen de 3
Ly thuyet chuyen de 3
onthi360321 views
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3602.4K views
Bai tap chuyen de 7 von onthi360
Bai tap chuyen de 7Bai tap chuyen de 7
Bai tap chuyen de 7
onthi3602.8K views
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an von Văn Hà
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Văn Hà1.3K views
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-... von mcbooksjsc
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
mcbooksjsc4.2K views
Giaichitietchuyende2 von onthi360
Giaichitietchuyende2Giaichitietchuyende2
Giaichitietchuyende2
onthi360469 views

Destacado

Chuyen de nguyen phan va giam phan hay on thi dai hoc von
Chuyen de nguyen phan va giam phan hay on thi dai hocChuyen de nguyen phan va giam phan hay on thi dai hoc
Chuyen de nguyen phan va giam phan hay on thi dai hocLinh Xinh Xinh
18.8K views34 Folien
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn von
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vnĐáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vnMegabook
78.4K views30 Folien
Giai bai tap chuyen de 7 von
Giai bai tap chuyen de 7Giai bai tap chuyen de 7
Giai bai tap chuyen de 7onthi360
547 views8 Folien
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3 von
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3Văn Hà
543 views4 Folien
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn von
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vnMegabook
3.3K views14 Folien
Quan day may_dien_04 von
Quan day may_dien_04Quan day may_dien_04
Quan day may_dien_04thuongtnut
42.2K views28 Folien

Destacado(8)

Chuyen de nguyen phan va giam phan hay on thi dai hoc von Linh Xinh Xinh
Chuyen de nguyen phan va giam phan hay on thi dai hocChuyen de nguyen phan va giam phan hay on thi dai hoc
Chuyen de nguyen phan va giam phan hay on thi dai hoc
Linh Xinh Xinh18.8K views
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn von Megabook
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vnĐáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Megabook78.4K views
Giai bai tap chuyen de 7 von onthi360
Giai bai tap chuyen de 7Giai bai tap chuyen de 7
Giai bai tap chuyen de 7
onthi360547 views
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3 von Văn Hà
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
Văn Hà543 views
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn von Megabook
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Megabook3.3K views
Quan day may_dien_04 von thuongtnut
Quan day may_dien_04Quan day may_dien_04
Quan day may_dien_04
thuongtnut42.2K views
Luyện thi đại học - môn Sinh von duhiep
Luyện thi đại học - môn SinhLuyện thi đại học - môn Sinh
Luyện thi đại học - môn Sinh
duhiep3.2K views

Similar a 40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_chi_tiet

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn von
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vnMegabook
5.6K views15 Folien
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013 von
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013adminseo
623 views6 Folien
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an von
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap anđề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap anadminseo
5.8K views6 Folien
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T... von
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...Nguyen Thanh Tu Collection
66 views293 Folien
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013 von
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013adminseo
710 views7 Folien
De thi thu sinh 2013 co dap an von
De thi thu sinh 2013 co dap anDe thi thu sinh 2013 co dap an
De thi thu sinh 2013 co dap anadminseo
622 views7 Folien

Similar a 40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_chi_tiet(20)

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn von Megabook
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Megabook5.6K views
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013 von adminseo
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
adminseo623 views
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an von adminseo
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap anđề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an
adminseo5.8K views
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T... von Nguyen Thanh Tu Collection
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013 von adminseo
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
đề Thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh 2013
adminseo710 views
De thi thu sinh 2013 co dap an von adminseo
De thi thu sinh 2013 co dap anDe thi thu sinh 2013 co dap an
De thi thu sinh 2013 co dap an
adminseo622 views
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3 von sonpzx
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
sonpzx1.1K views
Dethithu chuyen nguyenhue_2016 von duhiep
Dethithu chuyen nguyenhue_2016Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
duhiep432 views
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147 von Linh Nguyễn
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147
Linh Nguyễn1.1K views
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong von onthitot .com
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuongDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong
onthitot .com3.2K views
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh von adminseo
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinhđề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
adminseo489 views
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4 von sonpzx
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 so 4
sonpzx1.1K views
De thi thu mon sinh nam 2013 von adminseo
De thi thu mon sinh nam 2013De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013
adminseo624 views
Đề thi đại học 2010 môn Sinh Học von tuituhoc
Đề thi đại học 2010 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2010 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2010 môn Sinh Học
tuituhoc1K views
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang... von onthitot .com
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
onthitot .com4.9K views
De thi thu mon sinh co dap an von adminseo
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
adminseo1.1K views
Dap an de thi thu mon sinh 2013 von adminseo
Dap an de thi thu mon sinh 2013Dap an de thi thu mon sinh 2013
Dap an de thi thu mon sinh 2013
adminseo1.3K views
đề Thi thử đh môn sinh có đáp án von adminseo
đề Thi thử đh môn sinh có đáp ánđề Thi thử đh môn sinh có đáp án
đề Thi thử đh môn sinh có đáp án
adminseo460 views

Más de onthi360

KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC von
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌCKỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌConthi360
12.1K views135 Folien
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc von
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoconthi360
1.2K views101 Folien
giai nhanh hoa12 von
giai nhanh hoa12giai nhanh hoa12
giai nhanh hoa12onthi360
526 views7 Folien
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016 von
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_201625 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016onthi360
1.3K views14 Folien
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet von
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tietonthi360
10.8K views133 Folien
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet von
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet 110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet onthi360
237.1K views177 Folien

Más de onthi360(14)

KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC von onthi360
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌCKỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC
onthi36012.1K views
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc von onthi360
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
onthi3601.2K views
giai nhanh hoa12 von onthi360
giai nhanh hoa12giai nhanh hoa12
giai nhanh hoa12
onthi360526 views
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016 von onthi360
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_201625 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016
onthi3601.3K views
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet von onthi360
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet
onthi36010.8K views
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet von onthi360
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet 110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet
onthi360237.1K views
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet von onthi360
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet 80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet
onthi36016.1K views
406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet von onthi360
406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet
406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet
onthi360791 views
294 bai tap co loi giai chi tiet von onthi360
294 bai tap co loi giai chi tiet294 bai tap co loi giai chi tiet
294 bai tap co loi giai chi tiet
onthi3607.9K views
100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa... von onthi360
100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa...100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa...
100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa...
onthi36013.1K views
Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9 von onthi360
Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9
Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9
onthi3605.3K views
Ly thuyet chuyen de 9 von onthi360
Ly thuyet chuyen de 9Ly thuyet chuyen de 9
Ly thuyet chuyen de 9
onthi360400 views
Ly thuyet chuyen de 8 von onthi360
Ly thuyet chuyen de 8Ly thuyet chuyen de 8
Ly thuyet chuyen de 8
onthi360235 views
Bai tap va dap an chuyen de 8 von onthi360
Bai tap va dap an chuyen de 8Bai tap va dap an chuyen de 8
Bai tap va dap an chuyen de 8
onthi3602.3K views

Último

4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
11 views12 Folien
3. Phân tích định tính.pdf von
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
8 views8 Folien
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
10 views431 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 views86 Folien
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
10 views7 Folien
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
25 views931 Folien

Último(20)

4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub11 views
3. Phân tích định tính.pdf von Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 views
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 views
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf von Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... von Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 views
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... von Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...

40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_chi_tiet

 • 1. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 1/13 40 BÀI TẬP CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ VẬT CHẤT CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO LÝ THUYẾT VẬT CHẤT DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu năm 2015 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhiễm sắc thể? A. Thành phần của nhiễm sắc thể gồm axit ribonucleic và protein histon. B. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục. C. Nhiễm sắc thể là vật chât di truyền ở cấp độ phân tử. D. Nhiễm sắc thể chứa các gen quy đinh tính trạng. Câu 2 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hƣng Yên năm 2015 Đặc trưng quan trọng nhất của bộ nhiễm sắc thể ở các loài sinh vật lưỡng bội là A. kích thước nhiễm sắc thể. B. số lượng nhiễm sắc thể. C. hình dạng nhiễm sắc thể. D. cấu trúc nhiễm sắc thể. Câu 3 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Khi nói về nhiễm sắc thể ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng? A. Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là nuclêôxôm. B. Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử. C. Thành phần hoá học chủ yếu của nhiễm sắc thể là ARN và prôtêin. D. Cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện cho sự nhân đôi nhiễm sắc thể. Câu 4: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Biên Hòa năm 2015 Nhận định nào sau đây về NST là không đúng? A.Sợi cơ bản có đường kính 11 nm. B.Thành phần NST gồm ADN và rARN. C.NST có chức năng lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. D.NST của các loài sinh vật khác nhau không phải chỉ ở số lượng và hình thái mà chủ yếu ở các gen trên đó. Câu 5 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Thứ tự đúng các cấp bậc cấu trúc của NST: A. ADN + histon – Sợi cơ bản – nucleoxom – Sợi nhiễm sắc – Sợi cromatit - NST B. ADN + histon – nucleoxom – Sợi cơ bản – Sợi nhiễm sắc – Sợi cromatit - NST C. ADN + histon – Sợi nhiễm sắc – Sợi cơ bản – Nucleoxom – Sợi cromatit - NST D. ADN + histon – Nucleoxom – Sợi nhiễm sắc – Sợi cơ bản – Sợi cromatit – NST Câu 6 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Các đơn vị cấu tạo nên NST của các loài sinh vật nhân thực là một cấu trúc có tên gọi là nuclcosome, trong đó cấu trúc của nuclcosome gồm
 • 2. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 2/13 A. Lõi là một cuộn ADN chứa 146 cộp nucleotit, bao bên ngoài là 8 phân tử protêin loại histon. B. Lõi là 8 phân tử protêin loại histon dược mỗi đoạn ADN dài 140 cộp nucleotit cuốn quanh 3/4 vỏng, giữa hai nucleosome nối với nhau bằng một đoạn protein khác. C. Một đoạn ADN dài 146 cặp nuclcotit quấn quanh một khối gồm 9 phân tử protein loại hision. D. Một đoạn ADN dài 146 cặp nuclcotit cuốn quanh khối 8 phân tử protein loại histon 1 vòng bên ngoài được giữ bởi một phân tử protein histon. Giữa các nuclcosome nối với nhau bởi một đoạn ADN nối Câu 7 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực? (1) Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, sợi nhiễm sắc có đường kính 700 nm. (2) Vùng đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau. (3) Thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gồm ADN mạch kép và prôtêin loại histôn. (4) Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc có đường kính lần lượt là 30 nm và 300 nm. A. 1 B.2 C.3. D.4. Câu 8 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu năm 2015 Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm đúng với nhiễm sắc thể? (1) Có chứa ADN và protein histon (2) Đơn vị cấu trúc cơ bản gồm 1 đoạn ADN chứa 146 nucleotit quấn quanh khối cầu gồm 8 phân tử histon. (3) Có khả năng đóng xoắn và tháo xoắn theo chu kỳ (4) Có khả năng bị đột biến (5) Chứa đựng, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC ĐIỂM TRONG CHU KÌ TẾ BÀO Câu 9 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sƣ phạm năm 2015 Dưới đây là danh sách các sự kiện xảy ra trong quá trình giảm phân I. Nó không theo đúng thứ tự. 1. nhiễm sắc thể tương đồng trao đổi chéo. 2. nhiễm sắc thể tương đồng dãn xoắn 3. nhiễm sắc thể tương đồng xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo 4. nhiễm sắc thể tương đồng phân ly tới các cực đối lập. 5. nhiễm sắc thể tương đồng tiếp hợp với nhau Đúng trình tự của các sự kiện này là gì? A. 13425 B. 15342 C.51342 D.51432 Câu 10 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu năm 2015 : Trong phân bào, các nhiễm sắc thể kép tương đồng khác nhau nguồn gốc phân li về hai cực của tế bào ở : A. Kì cuối của nguyên phân B. Kì sau của nguyên phân C. Kì sau giảm phân 2. D. Kì sau giảm phân I Câu 11 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
 • 3. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 3/13 Các NST kép không tách qua tâm động và mỗi NST kép trong cặp đồng dạng phân li ngẫu nhiên về mỗi cực dựa trên thoi vô sắc. Hoạt động nói trên của NST xảy ra ở... A. Kì sau của lần phân bào II. B. Kì sau của lần phân bào I. C. Kì sau của nguyên phân. D. Kì cuối của lần phân bào I. Câu 12 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sƣ phạm năm 2015 Một sinh vật lưỡng bội có kiểu gen AABb. Hai gen này nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau, được minh họa trong một tế bào của sinh vật này như thể hiện ở hình dưới đây. Tế bào này đang trải qua giai đoạn nào của chu kỳ tế bào (kí tự + là các cực của tế bào)? A. giảm phân II B. nguyên phân C. giảm phân I D. có thể là nguyên phân hoặc giảm phân Câu 13 : Đề minh họa THPT Quốc gia năm 2015 Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ được sơ đồ minh họa sau đây: Cho biết quá trình phân bào không xảy ra đột biến. A. Kì giữa của giảm phân II. B. Kì giữa của giảm phân I C. Kì giữa của nguyên phân D. Kì đầu của giảm phân I. Câu 14 : Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 Sở giáo dục Thanh Hóa Hình dưới mô tả một giai đoạn phân bào của một tế bào nhân thực lưỡng bội. Biết rằng, 4 nhiễm sắc thể đơn trong mỗi nhóm có hình dạng, kích thước khác nhau. Dưới đây là các kết luận rút ra từ hình trên: (a) Bộ NST của loài 2n = 4. (b) Hình trên biểu diễn một giai đoạn của giảm phân II. (c) Hình trên biểu diễn một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân. (d) Tế bào không thể đạt đến trạng thái này nếu prôtêin động cơ vi ống bị ức chế.
 • 4. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 4/13 (e) Quá trình phân bào này xảy ra ở tế bào thực vật. Có mấy kết luận đúng? A. 1 B. 3 C. 4 D.2 Câu 15 : Đề thi THPT Quốc gia năm 2015 Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào. Biết rằng không xảy ra đột biến; các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Khi kết thúc quá trình phân bào ở hai tế bào trên thì từ tế bào 1 tạo ra hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào 2 tạo ra hai tế bào đơn bội. B. Bộ nhiễm sắc thể của tế bào 1 là 2n = 4, bộ nhiễm sắc thể của tế bào 2 là 2n = 8. C. Hai tế bào đều đang ở kì sau của nguyên phân. D. Tế bào 1 đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân. Câu 16: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lí Tự Trọng Ở một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội, hàm lượng ADN trong nhân là a (g). Trong trường hợp phân chia bình thường, khi tế bào này đang ở kì sau của giảm phân I thì hàm lượng ADN trong nhân là: A. 0,5a (g) B. 1a (g) C. 2a (g) D. 4a (g) Câu 17 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu năm 2015 : Khi nói về diễn biến nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào ở sinh vật nhân thực lưỡng bội, phát biểu nào sau đây đúng? A. ở pha G1 của nguyên phân, các nhiễm sắc thể dãn xoắn cực đại và tiến hành quá trình nhân đôi. B. ở pha G2 kì trung gian trong nguyên phân, có các nhiễm sắc thể kép tương đồng.
 • 5. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 5/13 C. trong giảm phân, các nhiễm sắc thể tiến hành quá trình nhân đôi ở kì đầu. D. trong giảm phân 2, ở kì sau các nhiễm sắc thể kép phân li đồng đều về 2 cực của tế bào. Câu 18 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015 Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấu bình thường người ta đếm được 23 NST. Đây là bộ NST của con châu chấu nào ? A. Châu chấu cái. B. Châu chấu mang đột biến thể 1 nhiễm. C. Châu chấu mang đột biến thể 3 nhiễm. D. Châu chấu đực. Câu 19 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Một tế bào người tại kì giữa của lần giảm phân I sẽ có A. 23 NST đơn. B. 46 cromatit. C. 23 cromatit. D. 46 NST kép. Câu 20 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sƣ phạm năm 2015 Ở người, gen Xbr nằm trên nhiễm sắc thể 12 và chịu trách nhiệm cho việc sản xuất một protein liên quan đến chức năng gan có ba alen khác nhau của gen Xbr tồn tại trong quần thể người: Xbr1, Xbr2, và Xbr3. Số lượng alen Xbr tối đa mà một người bình thường có thể có trong hệ gen ở một tế bào da của họ là bao nhiêu? A. 3 B. 2 C. 6 D. 4 Câu 21 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Mười tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài nguyên phân liên tiếp 1 số đợt đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2480 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con tạo ra đều buớc vào giảm phân, môi trường cung cấp thêm nguyên liệu tương đương 2560 nhiễm sắc thể đơn cho quá trình giảm phân. Bộ nhiễm sắc thể của loài là A. 32. B. 4. C. 8. D. 16. Câu 22 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Trần Phú năm 2015 Ở một loài thực vật, một hợp tử nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có tổng cộng 384 crômatit. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là A. 48 B. 6 C. 24 D. 12 XÁC ĐỊNH SỐ GIAO TỬ ĐƢỢC TẠO RA TRONG GIẢM PHÂN Câu 23 : Đề thi thử THPT Quốc gia trƣờng THPT Ngô Sĩ Liêm – Bắc Giang Ở một loài động vật có bộ NST lưỡng bội 2n=10, mỗi cặp NST đều có 1 chiếc từ bố và 1 chiếc từ mẹ. Nếu trong quá trình giảm phân tạo thành tinh trùng có 32% số tế bào sinh tinh xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp số 1; 40% tế bào xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp số 02, các cặp NST còn lại phân li bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Số loại tinh trùng tối đa được hình thành và tỉ lệ tinh trùng mang NST có trao đổi chéo lần lượt là: A. 128 và 36% B. 128 và 18% C.96 và 36% D. 96 và 18% Câu 24 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra. tính theo lý thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử
 • 6. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 6/13 được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là A. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. B. 2 loại với tỉ lệ 1 : l. C. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen. D. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen. Câu 25 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Sơn Tây năm 2015 Số kiểu giao tử của 1 loài trong trường hợp giảm phân bình thường, không có đột biến và trao đổi chéo có thể đạt tối đa là 512. Nếu trao đổi đoạn tại 1 điểm ở 1 cặp tương đồng, trao đổi đoạn tại 2 điểm không cùng lúc ở 1 cặp tương đồng khác . Số loại giao tử tối đa của loài là : A. 2048 B. 4608 C. 3072 D. 1152 Câu 26 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Châu chấu cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX(2n = 24), chầu chấu đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XO (2n =23). Khi châu chấu đực giảm phân có khả năng cho bao nhiêu loại giao tử trong trường hợp không xảy ra đột biên và trao đổi chéo, các cặp NST tương đồng đều mang cặp gen dị hợp? A.211 + 1 B. 212 . C.211 . D. 212 + 1. Câu 27 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015 Ở ruồi nhà có 2n = 12. Trên nhiễm sắc thể thường, có 2 cặp nhiễm sắc thể chứa các cặp gen đồng hợp; 3 cặp NST khác mỗi cặp có hai cặp gen dị hợp. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X chứa một gen có 3 alen. Các ruồi đực khác nhau trong quần thể khi giảm phân có thể cho tối đa bao nhiêu loại tinh trùng? A. 512. B. 256. C. 192. D. 128. Câu 28: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hƣng Yên năm 2015 Bốn tế bào của một cơ thể có kiểu gen AaBbDdEe hi HI khi giảm phân đã thu được 8 loại giao tử. Tỉ lệ mỗi loại giao tử là A. phụ thuộc vào số tế bào có hoán vị gen. B. khác nhau. C. 10%. D. 12,5%. Câu 29 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sƣ phạm năm 2015 Tỷ lệ tinh trùng của một người đàn ông mang tất cả 23 nhiễm sắc thể di truyền từ cha của ông ấy? A.(l/4)46 B. (1/2)23 . C.(l/2)46 D. (1/2)22 Câu 30 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở một sinh vật với số lượng nhiễm sắc thể đơn là 12 (n=12), Một trứng sẽ được tạo thành chứa cả 12 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ, có xác suất là bao nhiêu? A. (1/12) B.(1/10)12 C. (1/2)12 D.(10/12)12 Câu 31 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Xét 4 tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân hình thành giao tử. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Tỉ lệ các loại giao tử có thể tạo ra là
 • 7. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 7/18 (1) 1 : 1. (2) 3 : 3 : 1 : 1. (3) 2 : 2 : 1 : 1. (4) 1 : 1 :1 :1. (5) 3 : 1. Số phương án đúng A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 32 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015 Xét 3 tế bào sinh dục trong một cá thể ruối giấm đực có kiểu gen AB/ab De/dE. Gen A cách gen B 15cM, gen D cách gen E 20cM. Ba tế bào trên giảm phân tạo ra số loại tinh trùng tối đa có thể là: A. 6. B. 12. C. 4. D. 16. Câu 33 : Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2015 Từ một tế bào xôma có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua một số lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con. Tuy nhiên, trong một lần phân bào, ở một tế bào con có hiện tượng tất cả các nhiễm sắc thể không phân li nên chỉ tạo ra một tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n; tế bào 4n này và các tế bào con khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào như nhau. Kết thúc quá trình nguyên phân trên tạo ra 240 tế bào con. Theo lí thuyết, trong số các tế bào con tạo thành, có bao nhiêu tế bào có bộ nhiễm sắc thể 2n? A. 208 B. 224 C. 212 D. 128 DẠNG BÀI TẬP MỞ RỘNG Câu 34: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hƣng Yên năm 2015 Một nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gồm 40 nucleosome, đoạn nối giữa các nucleosome là 30 cặp nucleotit. Biết số nucleosome nhiều hơn số đoạn nối, số liên kết phốtpho dieste có trong ADN của nhiễm sắc thể trên là A. 7010. B. 7008. C. 14020. D. 14018. Câu 35 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015 Một hợp tử có 2n = 26 nguyên phân liên tiếp. Biết chu kỳ nguyên phân là 40 phút, tỉ lệ thời gian giữa giai đoạn chuẩn bị với quá trình phân chia chính thức là 3/1 ; thời gian của kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối tương ứng với tỉ lệ : 1 :1,5 :1 :1,5. Theo dõi quá trình nguyên phân của hợp tử từ đầu giai đoạn chuẩn bị của lần phân bào đầu tiên. Xác định số tế bào, số crômatit, số NST trong các tế bào ở 2 giờ 34 phút. A. 4-416-208. B. 8-16-26 C. 8-26-26. D. 8-416-208. Câu 36 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015
 • 8. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 8/18 Một NST chứa 38 nucleôxôm, mỗi đoạn nối có 15 cặp nucleotit và 1 phân tử histon. Số phân tử histon và chiều dài NST là: A. 325 và 1,45670 micromet B. 421 và 2,05207micromet C. 341 và 1,25783micromet D. 341 và 2,07502 micromet XÁC ĐỊNH SỐ LẦN NGUYÊN PHÂN CỦA TẾ BÀO Câu 37 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên KHTN Một cơ thể thực vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n =14. Một tế bào sinh dưỡng ở mô phân sinh của loài này tiến hành nguyên phân liên tiếp một số đợt tạo ra 128 tế bào con. Số đợt nguyên phân từ tế bào ban đầu và số phân tử ADN được tổng hợp mới hoàn toàn từ nguyên liệu do môi trường nội bào cung cấp trong quá trình trên là: A.7 và 1792. B. 7 và 1764. C. 6 và 882. D. 6 và 896. Câu 38 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Trần Phú Một loài có 2n = 18 NST. Có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 5400 mạch pôlinuclêôtit mới. Số lần nguyên phân của các tế bào này là A.6 lần. B.5 lần. C.8 lần. D. 4 lần. Câu 39: Đề thi THPT Quốc gia năm 2015 Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20. Cho hai cây thuộc loài này giao phấn với nhau tạo ra các hợp tử. Giả sử từ một hợp tử trong số đó (hợp tử H) nguyên phân liên tiếp 4 lần, ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có tổng cộng 336 crômatit. Cho biết quá trình nguyên phân không xảy ra đột biến. Hợp tử H có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa A. giao tử (n + 1) với giao tử n. B. giao tử n với giao tử n. C. giao tử n với giao tử 2n. D. giao tử (n - 1) với giao tử n. Câu 40 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sơn Tây năm 2015 Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 46, có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 13800 mạch pôlinuclêôtit hoàn toàn mới. Số lần nguyên phân của các tế bào này là A. 5 lần. B. 8 lần. C. 4 lần. D. 6 lần. Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: diendan.onthi360.com
 • 9. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 9/18 ĐÁP ÁN -- VẬT CHẤT DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO Câu 1 : . Lời giải: Phát biểu đúng là D A sai, NST là gồm ADN và protein histon B sai, NST giới tính có mặt trong cả các tế bào sinh dưỡng C sai, NST là vật chât di truyền ở cấp độ tế bào Câu 2 :Lời giải Đặc trưng quan trọng nhất của bộ nhiễm sắc thể ở các loài sinh vật lưỡng bội là hình dạng nhiễm sắc thể. Đáp án C Câu 3: Lời giải NST là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào, thành phần gồm ADN và protein histon. Sự cuộn xoắn thu gọn cấu trúc NST, thuận lợi cho sự phân ly, tổ hợp trong phân bào; có những vùng xoắn chặt thì không nhân đôi. Chọn A. Câu 4: Lời giải : B – sai . NST ở sinh vật nhân sơ là 1 phân tử AND dạng vòng , NST ở sinhvaatj nhân thực là sự kết hợp giữa AND và protein Đáp án : B Câu 5 : Lời giải Thứ tự đúng các cấp bậc cấu trúc của NST: ADN + histon – nucleoxom – Sợi cơ bản – Sợi nhiễm sắc – Sợi cromatit – NST Đáp án B Câu 6 : Lời giải Cấu trúc của nuclcosome gồm : một đoạn ADN dài 146 cặp nucleotit cuốn quanh khối 8 phân tử protein loại histon 1 vòng bên ngoài được giữ bởi một phân tử protein histon. Giữa các nuclcosome nối với nhau bởi một đoạn AND nối Đáp án D Câu 7 :Lời giải Các phát biểu đúng: (2), (3). Sợi cơ bản: 11nm; sợi nhiễm sắc: 30nm. Chọn B. Đề thi thử THPT Quốc gia mới nhất có hướng dẫn giải chi tiết : diendan.onthi360.com
 • 10. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 10/18 Câu 8 : Lời giải: Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền cấp độ tế bào của sinh vật nhân thực có chứa AND và protein histon Đon vị cấu tạo của NST là nucleoxom , mỗi nucloxom gồm 1 đoạn ADN chứa 146 nucleotit quấn quanh khối cầu gồm 8 phân tử histon, chứa đựng thông tin di truyền NST có khả năng đoáng xoắn và dãn xoắn theo chu kì , có khả nawg bị đột biến Các đặc điểm đúng với NST là cả cả 5 đặc điểm trên Đáp án B Câu 9 : Lời giải: Thứ tự đúng: - nhiễm sắc thể tương đồng tiếp hợp với nhau - nhiễm sắc thể tương đồng trao đổi chéo. - nhiễm sắc thể tương đồng xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo - nhiễm sắc thể tương đồng phân ly tới các cực đối lập - nhiễm sắc thể tương đồng dãn xoắn Chọn C. Câu 10 : . Lời giải: Nhiễm sắc thể kép tương đồng khác nhau nguồn gốc phân li về hai cực của tế bào ở kì sau giảm phân I Đáp án D B và C sai vì kì sau nguyên phân và kì sau giảm phân II, nhiễm sắc thể kép phân li thành 2 NST đơn Câu 11 : Lời giải Ở kì sau của giảm phân I, các NST kép không tách qua tâm động và mỗi NST kép trong cặp đồng dạng phân li ngẫu nhiên về mỗi cực dựa trên thoi vô sắc. Đáp án B Câu 12 : Lời giải: Phân ly NST kép về 2 cực tế bào => giảm phân I. Chọn C. Câu 13: Lời giải Trong tế bào có 3 NST kép và NST xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo => Đặc điểm của kì giữa giảm phân II => Đáp án A Câu 14: Lời giải
 • 11. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 11/18 Hình trên mô tả giai đoạn giảm phân tại kì sau II mà không phải kì sau nguyên phân vì các NSt phân li về cùng 1 phía tế bào không giống nhau ó không phải các cặp tương đồng (a) Sai, hình trên mô tả kì sau giảm phân II, khi mà trong tế bào bộ NST n kép tách thành 2 bộ NST n đơn (b) Đúng (c) Sai (d) Đúng (e) Sai vì tế bào trên không có thành xenlulozo nên không là tế bào thực vật được Đáp án D Câu 15 : Lời giải : Tế bào 1 đang ở kì sau giảm phân II vì bộ NST trong tế bào là dạng n kép (2n = 8), các NST kép riêng lẻ Tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân vì bộ NST trong tế bào là dạng 2n kép (2n = 4) , các NST kép có cặp tương đồng : A-a ; B-b Đáp án D Câu 16: Lời giải : Hàm lượng ADN trong nhân là a (g) ở kì sau giảm phân , tế bào đã nhân đôi NST nhưng mà vẫn chưa phân chia nên hàm lượng ADN có trong nhân sẽ là gấp đôi ó 2 a (g) Đáp án C Câu 17 : Lời giải: Phát biểu đúng là B. Ơ pha S các NST nhân đôi => NST tồn tại ở trạng thái kép nên ở pha G2 của kì trung gan NST tồn tại ở trạng thái kép A sai, quá trình nhân đôi tiến hành ở pha S C sai, kì đầu, các NST đã nhân đôi ( ở pha S) D sai, trong giảm phân II, các NST kép phân li thành các NST đơn Câu 18 : Lời giải:
 • 12. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 12/18 Đây là bộ NST của châu chấu đực, trong đó NST giới tính của châu chấu đực là XO (2n=23), của châu chấu cái là XX(2n=24). Đáp án D Câu 19: Lời giải Kì giữa I => NST tồn tại ở trạng thái 2n kép => 46 NST kép. Đáp án D Câu 20 . Lời giải: Hệ gen bình thường là ở dạng lưỡng bội, tức gen Xbr chỉ gồm 2 alen trong 1 tế bào. Chọn B. Câu 21 : Lời giải: Số lần nguyên phân là k. Số NST đơn môi trường cung cấp cho nguyên phân: 10 x 2n x (2k – 1) = 2480 Số NST đơn môi trường cung cấp cho giảm phân: 10 x 2n x 2k = 2560 => 2n = 8 Chọn C. Câu 22: Lời giải Trước khi bước vào lần nguyên phân thứ 4: số tế bào = 23 = 8. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4 có 8 tế bào . mỗi tế bào có 2n kép NST => Bộ NST lưỡng bội kép của loài có = 48 cromatit => Bộ NST lưỡng bội của loài là = 24 Chọn.C Câu 23 : Lời giải Ta có 2n = 10 => n = 5 Các NST trong NSt tương đồng có nguồn góc và cấu trúc khác nahu Số loại tính trùng tối đa được hình thành là 2n + 2 = 2 7 = 128 Số tinh trung mang trao đổi chéo là 32 : 2 + 40 : 2 = 36 % Đáp án A
 • 13. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 13/18 Câu 24: Lời giải: 1 tế bào sinh tinh giảm phân → 4 giao tử. Nếu tế bào sinh tinh đó không xảy ra hoán vị gen → 2 loại giao tử Nếu xảy ra hoán vị gen → 4 loại giao tử vơi tỉ lệ ngang nhau Chọn A. Câu 25 : Lời giải Bình thường : 2n = 512 => n = 9 => 2n = 18 +) Trao đổi đoạn ở 1 điểm ở 1 cặp tương đồng  4 loại giao tử +) Trao đổi tại 2 điểm không cùng lúc ở 1 cặp NST tương đồng khác tạo ra 6 loại giao tử  Số loại giao tử tối đa : 27 .4 . 6 = 3072  Đáp án : C .Câu 26 :Lời giải: Châu chấu đực: XO → 2 loại giao tử Các cặp NST tương đồng đều dị hợp => mỗi cặp cho 2 loại giao tử => Các NST thường → 211 loại giao tử => Số loại giao tử: 212 . Chọn B. Câu 27 : Lời giải: Số loại tinh trùng tối đa tạo ra là : 22 × 43 = 256 Đáp án B Câu 28:Lời giải Giả sử số lượng tế bào có đủ thì số loại giao tử tạo ra tối đa là : 24 x 4 = 64 Nhưng mỗi một tế bào tối đa chỉ tạo ra được 4 giao tử , nếu có hoán vị gen thì 4 giao tử thuộc 4 loại khác nhau còn nếu không có thì chỉ tạo ra 4 giao tử thuộc 2 loại  4 tế bào tạo tối đa 4 x 4 = 16 giao tử Vậy tỉ lệ mỗi loại giao tử phụ thuộc vào số tế bào có hoán vị gen Đáp án A Câu 29 : Lời giải: Trong mỗi cặp NST của người đàn ông, 1 nửa được di truyền từ cha
 • 14. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 14/18 => tỷ lệ tinh trùng mang cả 23 NSTcó nguồn gốc từ cha là : (1/2)23 Chọn B. Câu 30 : Lời giải 1 tế bào có2 n = 24 thì sẽ thì sẽ có 12 NST có nguồn gốc từ mẹ và 12 NST có nguồn gốc tử bố Mỗi cặp NST giảm phân cho 2 loại giao tử (do có 2 NST) => Xác suất một trứng chứa cả 12 NST có nguồn gốc từ mẹ: 12 2 1       Chọn C. Câu 31:Lời giải 1 tế bào sinh tính giảm phân cho ra 4 tinh trùng / 2 loại khác nhau và có tỉ lệ ngang nhau TH 1 : 4 tế bào cùng giảm phân cho ra 2 giao tử với tỉ lệ ngang nhau 1 :1 TH2 : 3 tế bào giảm phân cho hai kiểu giao tử giống nhau, 1tế bào còn lại giảm phân cho 2 loại giao tử khác => 3 : 3 : 1 : 1. TH3 : Hai tế bào giảm phân cho 2 kiểu giao tử giống nhau : hai tế bào còn lại cho ra hai kiểu giao tử khác => 1 : 1 :1 :1 Số phương án đúng là : 1 – 2 – 4 Đáp án D Câu 32 : Lời giải: Đáp án B Ruồi giấm đực không xảy ra hoán vị gen có thể có kiểu gen AB/ab De/dE=> 2 x 2 = 4 giao tử 1 tế bào giảm phân cho ra 2 loại tinh trùng khác nhau 3 tế bào giảm phân cho ra 3 x 2 = 6 loại tế bào Thực tế cơ thể tạo ra tối đa 4 giao tử nên số loại giao tử tối đa là 4 Đáp án C Câu 33 : Lời giải Ta có
 • 15. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 15/18 27 = 128 28 = 256 Do 240 gần với 256 hơn => Tế bào đã nguyên phân 8 lần => Số tế bào bị hụt đi do lần nguyên phân chỉ tạo ra 1 tế bào con là 256 – 240 = 16 => Số tế bào mà tế bào 4n đã tạo ra là 16 => Số tế bào con mang bộ NST 2n là 240 – 16 = 224 => Đáp án B .Câu 34:Lời giải 1 nucleoxom được quấn qunh bởi 146 cặp nucleotit  Tổng số cặp nucleotit của NST này là 146 x 40 + 30 x 39 = 7010  Số liên kết photpho dietse là ( 7010 – 1) x 2 = 14018  Đáp án D .Câu 35 : Lời giải: Thời gian chuẩn bị của một chu kỳ là 30ph Thời gian kì đầu là 2ph, kì giữa là 3ph, kì sau là 2ph và kì cuối là 3ph. Ta có 2h34ph=154ph =3.40ph+30ph+2ph+2ph→Các tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân lần thứ 4. →Số TB=8, số NST trong tế bào là =8.2n=208, Số cromatit =2.8.2n=416 Đáp án D Câu 36 : Lời giải: Mỗi nucleôxôm có 146 cặp nucleotit quấn quanh 8 phân tử protein histon nên tống số phân tử protein histon có trên NST là 38.8+37=341. Chiều dài NST là: 146.3,4.38+15.3,4.37=20750,2 Å=2,07502micromet Đáp án D
 • 16. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 16/18 Câu 37 : Lời giải 128 = 27 => nguyên phần 7 lần. Số phân tử ADN mới hoàn toàn: 14 x (128 – 2) = 1764. Chọn B. Câu 38 : Lời giải Số lần nguyên phân là k. Số mạch polinucleotit mới: 2 x 10 x 2n x (2k – 1) = 5400 => k = 4 Chọn D. Câu 39 : Lời giải : Hợp tử nguyên phân 3 lần tạo ra 23 = 8 tế bào Kì giữa lần nguyên phân thứ 4 có 336 cromatit  Tổng số NST kép quan sát được ở kì giữa lần nguyên phân thứ 4 là 336 : 2 = 168  Số NST có trong 1 tế bào là 168 : 8 = 21  Hợp tử là thể ba nhiễm : 2n+1 = 21  Hợp tử được tạo thành do sự kết hợp giao tử n+1 và giao tử n  Đáp án A Câu 40 : Lời giải Gọi x là số lần nguyên phân => 2.10.2n . ( 2x – 1) = 13800 => x = 4 Đáp án : C LUY N THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: diendan.onthi360.com Đề thi thử THPT Quốc gia mới nhất có hướng dẫn giải chi tiết : diendan.onthi360.com