Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a FTLLEIDA_SOC_PAO.pdf(20)

Anzeige

Más de Ocupació. Generalitat de Catalunya(20)

FTLLEIDA_SOC_PAO.pdf

 1. EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA Direcció Territorial del Departament d’Empresa i Ocupació Fira de Formació i Treball de Lleida Febrer de 2012
 2. Polítiques actives d’Ocupació “PAO”  Actuacions de Qualificació Professional  Actuacions de Promoció de l’Ocupació  Actuacions d’Informació i Orientació  Actuacions integrals
 3. Actuacions de Qualificació Professional (1)  Formació Ocupacional: Entitats Locals i FOAP. Accions de formació en àrees professionals prioritàries adreçades preferentment a persones treballadores en situació d’atur. Es consideren prioritàries les accions formatives adreçades als sectors de la logística, distribució, transport i comunicacions, turisme, comerç, energies renovables i eficiència energètica, àrea sociosanitària i d’atenció a les persones, gestió de microempreses, tecnologies de la informació i la comunicació i les especialitats vinculades a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat.
 4. Actuacions de Qualificació Professional (2)  Forma i contracta Accions de formació teoricopràctica, adreçada a l’adquisició de les competències necessàries per al desenvolupament del lloc de treball que l’empresa necessita cobrir de forma immediata.  Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) Accions formatives adreçades a joves que finalitzen l’ESO sense assolir-ne els objectius. La finalitat és proporcionar una formació bàsica i professional.  CerTIC Programa que ofereix cursos de formació i certificació en eines TIC en la modalitat blended learning (semi presencial).  E-formació Cursos de Formació a distància preferentment per a persones treballadores desocupades per proporcionar competències transversals i professionals: Administratives, d’Empresa i organitzacions; Digitals; Gestió de la informació i la Comunicació.; Lingüístiques; Emprenedoria i Gestió de Microempreses.
 5. Actuacions de Qualificació Professional (3)  Connecta’t Programa d’afabetització digital amb l'objectiu de capacitar en l’ús de les noves tecnologies per a la recerca de feina a persones treballadores desocupades demandants de feina inscrites en les Oficines de Treball.  Programes d’Intercanvis Internacionals • Programa Leonardo da Vinci: Gestió de pràctiques de perfeccionament professional en empreses catalanes i europees en cooperació amb els països participants. Aquest programa consisteix tant en acolliment se persones de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i Irlanda, com l’enviament de persones residents a Catalunya a aquests països. • Programa Eurodissea: Gestió de pràctiques de perfeccionament professional en empreses catalanes i europees en cooperació amb les regions europees participant (regions d’Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Espanya, França, Portugal, Noruega, Suïssa, Romania i Geòrgia).
 6. Actuacions de Promoció de l’Ocupació (1)  Plans d’Ocupació (Entitats Locals i ESAL) Desenvolupament de projectes destinats a la contractació de persones aturades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social.  Campanyes agràries de temporada Contractació de treballadors/res desocupats/des per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social, en col·laboració amb entitats sense ànim de lucre i entitats locals per als projectes de col·laboració en les campanyes agràries de temporada.  Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) Accions destinades a facilitar la contractació de tècnics de desenvolupament local per tal de dinamitzar, promoure i executar programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d'actuació.
 7. Actuacions de Promoció de l’Ocupació (2)  Programes de Desenvolupament Local Foment del desenvolupament local (FDL) que compren diferents accions: estudis i informes, campanyes, jornades i seminaris, Intercanvis de coneixements i experiències...  Noves cases per a nous oficis Procés on l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb un treball productiu en activitats relacionades amb els nous sectors i activitats amb caràcter emergent, que permeti la inserció mitjançant la professionalització i l’adquisició d’experiència dels/les alumnes treballadors/es.  Programa d'experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa SUMA’T) Programa innovador que combina accions d’orientació, formació i l’adquisició d’experiència professional en empreses.
 8. Actuacions d’Informació i Orientació Professional  Itineraris personals d’Inserció (IPI) Accions d’informació, orientació, motivació, assessorament... perquè les persones millorin la seva ocupabilitat  Suport a la inserció (POIN) Programa de suport a la inserció laboral de col·lectius en situació de més vulnerabilitat  Reinicia’t Acompanyament a la inserció de majors de 50 anys  Prepara (Adreçat a persones que han esgotat la prestació d’atur contributiva o subsidi) Programa de requalificació professional que inclou mesures de política activa d’ocupació i ajudes econòmiques d’acompanyament
 9. Actuacions Integrals  Treball als Barris Actuacions de promoció de l’ocupació i desenvolupament local amb uns eixos per fomentar l’ocupació S’estructura en sis programes o línies d’actuació i diverses accions específiques per a cada programa: inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials, forment igualtat en el mercat de treball, qualificació ocupacional, plans d’ocupació,foment del desenvolupament local... Entitats: Ajuntaments de La Pobla de Segur, Balaguer, Lleida, Solsona, Tremp, El Pont de Suert, Cervera i Ponts.  Treball a les 7 comarques Actuacions en matèria ocupacional i desenvolupament local per tal d’estimular l’activitat econòmica i empresarial de les 7 comarques (Pallars Jussà, el Ripollès, l'Anoia, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre ) per aconseguir l’equilibri territorial i la cohesió social.
 10. Organització  Xarxa d’oficines de treball (OT)  CIFO  Xarxa Eures  Aules de Recerca Intensiva de Feina “ARIF” Àrea d’Empresa
 11. Xarxa d’Oficines de Treball. Catàleg de Serveis (1) 1. Serveis destinats a persones  Diagnòstic individualitzat sobre el perfil, necessitats i expectatives per poder trobar una feina, en el cas de les persones desocupades i per poder accedir a una nova, en el cas de les persones ocupades.  Informació i gestió d’ofertes d’ocupació adients. Informació sobre el mercat de treball i els incentius i mitjans disponibles pel foment de la contractació i de l’autoocupació.  Disseny, elaboració i realització d’un itinerari individual i personalitzat d’ocupació.  Oferta d’accions de formació professional per a l’ocupació.  Informació de les prestacions i subsidis per desocupació.
 12. Xarxa d’Oficines de Treball. Catàleg de Serveis (2) 2. Serveis destinats a les empreses  Tractament de les ofertes de feina, incloent la seva difusió. Preselecció i enviament de candidatures.  Informació i assessorament sobre el mercat de treball, mesures de foment de l’ocupació, modalitats i normes de contractació.  Comunicació telemàtica de la contractació laboral i de les altes, períodes d’activitat i certificats d’empresa.  Informació i assessorament per la creació d’empreses per part d’emprenedors.
 13. Xarxa d’Oficines de Treball. Catàleg de Serveis (3) 3. Serveis destinats a persones i empreses.  Portal Feina Activa.- Les persones hi posen els seus CV a disposició de les empreses i aquestes hi posen les seves ofertes de treball. Es busca una intermediació telemàtica.
 14. Tel: 973 640942 C. Maladeta, 11, local C 25530 Vielha otg_vielha.soc@gencat.cat Tel: 973 351074 Av. Pau Claris, 46 25700 La Seu d’Urgell otg_laseu.soc@gencat.cat Tel: 973 650765 C. Seix i Faya, 41 25620 Tremp otg_tremp.soc@gencat.cat Tel: 973 480017 C. Alcalde Moles, 16-20, baixos, local 1 25280 Solsona Tel: 973 443270 otg_solsona.soc@gencat.cat C. Bellmunt, 2 (cant. pg. d'Estació) 25600 Balaguer otg_balaguer.soc@gencat.cat Tel: 973 230550 Tel: 973 310077 C. Acadèmia, 34 C. Sant Pere Claver, 18 25002 Lleida 25300 Tàrrega ot_lleida.soc@gencat.cat otg_tarrega.soc@gencat.cat
 15. Centres d’Innovació i Formació . CIFO  Els centres d’Innovació i Formació Ocupacional són els centres propis del SOC i, alhora, centres de referència en matèria de formació professional ocupacional de Catalunya.  Imparteixen accions de formació per a l'ocupació, específiques i adaptades a les necessitats de les persones, de les empreses i dels territoris.  Ofereixen la formació teòrica i pràctica necessària per assolir o millorar les competències professionals que afavoreixin la inserció o la reinserció laboral de les persones que hi participen. Especialitats formatives del CIFO de Lleida  Energies renovables  Fred industrial, comercial i climatització  Electricitat i electrònica  Fontaneria i calefacció  Formació de formadors  Indústria alimentària  Informàtica  Rehabilitació d’edificacions  Soldadura
 16. Xarxa Eures EURES (European Employment Services) és una xarxa de cooperació per a l’ocupació i la lliure circulació de treballadors i treballadores, promoguda per la Comissió Europea i els serveis públics d’ocupació de l’Espai Econòmic Europeu, entre els quals hi ha el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Actualment, 31 països formen part de la Xarxa EURES: els 30 de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. Tasques: •Atenció als/a les demandants d’ocupació que cerquen feina a l’EEE (Oficines de treball, centres IPI...) •Atenció a les empreses catalanes que cerquen treballadors/res a l’EEE •Processos de reclutament transnacionals •...
 17. Aules de Recerca Intensiva de Feina “ARIF” El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) posa a disposició de les persones usuàries de les oficines de Treball les Aules de Recerca Intensiva de Feina.  Les Aules Actives estan equipades amb ordinador, telèfon i connexió a Internet , eines que faciliten el procés de recerca activa de feina.  Compten de personal tècnic que s'ocupa d'assessorar i orientar als usuaris i les usuàries de les aules a l'hora de concretar el seu procés de cerca de feina. La província de Lleida disposa de dos Aules actives, ubicades a:  Lleida ciutat (ubicada al CIFO)  Tàrrega (ubicada al Centre d’Entitats)
 18. Àrea d’Empresa Objecte Informar i assessorar a les empreses, de forma integral, en temes d’ocupació i formació, establint, si s’escau, línies de col·laboració personalitzades a les seves necessitats Serveis a les empreses • Suport en processos de selecció: OT; Feina Activa; Xarxa Eures • Suport a la formació: Formació d’Oferta i formació de demanda • Suport a la contractació: Modalitats de contractació; Bonificacions... • Programes: Forma i Contracta, SUMA’T... •Altres : ACC1Ó, INICIA, SARU, OAC, OGE, Responsabilitat social •...
 19. MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ Departament d’Empresa i Ocupació Servei d’Ocupació de Catalunya General Brito, 3 973230080 - 973030259 http://www.oficinadetreball.gencat.cat
Anzeige