so sánh cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10

LOGO
Bài thảo luận: Đường lối cách mạng
của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Sinh
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 29-10-1992
Mã Sinh viên: 1054030256
Lớp: ĐHTN 4A3 HN
Bài thảo luận số 1:
Phân tích nội dung cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10, từ đó so sánh hai cương lĩnh để
chỉ ra ưu điểm của cương lĩnh tháng 2 và hạn chế của cương lĩnh tháng 10.
Luận cương tháng 10-19302
So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận
cương tháng 10/1930
3
Ưu điểm của cương lĩnh tháng 2/19304
Hạn chế của luận cương tháng 10/19305
Cương lĩnh tháng 2 - 19301
1
Hoàn cảnh ra đời:
Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một
chính Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì từ ngày 6-1 đến ngày
7-2-1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc đã thông qua : Chính
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều
lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1. Cương lĩnh tháng 2/1930:
1. Cương lĩnh tháng 2/1930:
2
Nội dung:
Xác định các vấn đề cơ bản của Cách
mạng Việt Nam:
Phương
hướng
chiến
lược
Nhiệm
vụ chiến
lược
Lực
lượng
cách
mạng
Lãnh
đạo
cách
mạng
Quan hệ
quốc tế
1. Cương lĩnh tháng 2/1930:
Phương hướng chiến lược
của Cách mạng Việt Nam là: “tư
sản dân quyền cách mạng và
thổ địa cách mạng để đi tới xã
hội cộng sản”
Phương hướng chiến lược
Dân tộc
1. Cương lĩnh tháng 2/1930:
Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân
quyền và thổ địa cách mạng:
Chính trị
• Đánh đổ đế quốc
Pháp
• Đánh phong kiến
• Giành độc lập dân
tộc.
• Lập chính phủ công
nông binh,tổ chức
quân đội công nông.
Kinh tế
• Thủ tiêu các loại
quốc trái
• Tịch thu toàn bộ sản
nghiệp lớn của tư
sản Pháp giao cho
chính phủ công
nông binh.
• Tịch thu ruộng đất
của đế quốc giao
cho dân nghèo, bỏ
tô thuế
• Mở mang công
nông nghiệp.
• Thi hành luật ngày
làm 8 giờ.
Văn hóa – xã hội
• Dân chúng được tự
do tổ chức
• Nam nữ bình quyền.
• Phổ thông giáo
dục...
1. Cương lĩnh tháng 2/1930:
Lực lượng cách mạng: là toàn thể những người
dân Việt Nam yêu nước
Lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực
lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Quan hệ của Cách mạng Việt Nam với
phong trào cách mạng thế giới: Cách mạng
Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới,phải
thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai
cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.
1. Cương lĩnh tháng 2/1930:
Đánh giá:
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là một cương lĩnh giải
phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo theo con đường cách
mạng Hồ Chí Minh:
- Phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới.
- Đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử.
- Nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp và thấm đượm tinh thần
dân tộc vì độc lập tự do.
- Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng
đất để đi tới xã hội cộng sản là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh
này.
Thực tiễn quá trình vận động của cách mạng Việt Nam trong
gần 80 năm qua đã chứng minh rõ tính khoa học và tính cách
mạng, tính đúng đắn và tiến bộ của Cương lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng.
2. Luận cương tháng 10/1930:
1
Hoàn cảnh ra đời:
Tháng 4-1930 đồng chí Trần Phú được Quốc Tế Cộng Sản cử về
nước hoạt động. Tháng 7-1930 Trần Phú được bầu vào Ban chấp
hành Trung ương Đảng. Hội nghị Ban chấp hành trung ương lần 1
diễn ra từ ngày 14 đến ngày 30-10-1930 do đồng chí Trần Phú trủ
chì. Hội nghị đã thông qua Luận cương chính trị của đồng chí Trần
Phú. Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông
Dương và bầu Trần Phú làm tổng bí thư.
2. Luận cương tháng 10/1930:
2
Nội dung:
- Luận cương đánh giá tính chất xã hội của 3
nước Đông Dương (xã hội thuộc địa là xứ thuộc
Pháp).
- Xác định mâu thuẫn giai cấp diễn ra giữa một
bên là thợ thuyền dân cày và các phần tử lao
khổ với một bên là địa chủ phong kiến tư bản và
đế quốc chủ nghĩa.
- Xác định tính chất của cách mạng Đông
Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền
có tính chất thổ địa phản đế.
Phương
hướng
chiến
lược
Nhiệm
vụ chiến
lược
Lực
lượng
cách
mạng
Lãnh
đạo
cách
mạng
Quan hệ
quốc tế
2. Luận cương tháng 10/1930:
1-Nhiệm vụ của cách mạng:
• - Chống phong kiến
để thực hiện triệt để
cách mạng ruộng đất1
• - Chống đế quốc
giành độc lập cho
toàn cõi Đông Dương2
Luận cương nhấn mạnh 2 nhiệm vụ này có mối
quan hệ khăng khít với nhau vấn đề thuộc địa là
cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền.
2. Luận cương tháng 10/1930:
2. Lực lượng cách mạng:
Lực lượng cách mạng gồm có nông dân, công nhân, ngoài ra
các lực lượng khác đều là đối tượng của cách mạng.
3. Phương pháp cách mạng:
Tư tưởng mấu chốt của luận cương đưa ra là phải tiến hành bạo lực
cách mạng và kết thúc bằng khởi nghĩa võ trang giành chính quyền.
4. Lãnh đạo cách mạng:
Luận cương chỉ ra rằng điều cốt yếu cho cách mạng Đông Dương là
phải có một Đảng Cộng Sản lãnh đạo
5. Quan hệ quốc tế:
Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng quốc tế.
2. Luận cương tháng 10/1930:
Đánh giá:
Bản luận cương đã khẳng định lại nhiều vấn đề mà
cương lĩnh đã nêu ra: đường lối cách mạng, lực
lượng cách mạng, đoàn kết quốc tế, vai trò lãnh đạo
của Đảng. Luận cương của Trần Phú có những điểm
sáng tạo hơn như đã đề ra phương pháp cách
mạng, nguyên tắc Đảng của chủ nghĩa Mác-Lênin.
3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và
luận cương tháng 10/1930:
Về phương hướng chiến lược của cách mạng: cả 2 văn kiện đều
xác định được tích chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư
sản dân quyền và thổ địa cách mạng, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ
nghĩa để đi tới xã hội cộng sản, đây là 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp
nhau không có bức tường ngăn cách. Phương hướng chiến lược đã
phản ánh xu thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân
Việt Nam.
Về nhiệm vụ cách mạng: đều là chống đế quốc, phong kiến để lấy lại
ruộng đất và giành độc lập dân tộc.
Về lực lượng cách mạng: chủ yếu là công nhân và nông dân. Đây là
hai lực lượng nòng cốt và cơ bản đông đảo trong xã hội góp phần to
lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc nước ta.
Giống nhau:
3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và
luận cương tháng 10/1930:
Về phương pháp cách mạng: sử dụng sức mạnh của số đông dân chúng Việt
Nam cả về chính trị và vũ trang nhằm đạt mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng
là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay công nông.
Về vị trí quốc tế: cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít với cách
mạng thế giới đã thể hiện sự mở rộng quan hệ bên ngoài, tìm đồng minh cho
mình.
Lãnh đạo cách mạng: là giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản. “Đảng
là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai
cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Như Hồ Chí
Minh đã từng nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ
nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt
Nam”.
Sự giống nhau trên là do cả hai văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin
và cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại
năm 1917.
3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và
luận cương tháng 10/1930:
N.dung so
sánh
Cương lĩnh(2/1930) Luận cương (10/1930)
Chiến lược
sách lược
cách mạng
Tiến hành “tư sản dân quyền
cách mạng và thổ địa cách
mạng để đi tới xã hội cộng
sản”.
Cách mạng Đông Dương lúc
đầu là cách mạng tư sản dân
quyền, sau đó tiến thẳng lên
xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời
kỳ tư bản chủ nghĩa .
Nhiệm vụ
Đánh đổ đế quốc Pháp, phong
kiến và tư sản phản cách
mạng,
Đánh phong kiến và đánh đế
quốc là hai nhiệm vụ có quan
hệ khăng khít.
Mục tiêu
Làm cho Việt Nam độc lập,
thành lập chính phủ công-
nông.
Tịch thu sản nghiệp của đế
quốc và tư sản phản cách
mạng chia cho dân nghèo.
Làm cho Đông Dương độc lập
chính phủ công-nông, tiến
hành cách mạng ruộng đất
triệt để.
Khác nhau:
3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và
luận cương tháng 10/1930:
Lực lượng
Công + nông + tiểu tư sản + trí
thức, còn phú nông, trung, tiểu
địa chủ và tư sản thì lợi dụng
hoặc trung lập
Giai cấp công nhân và nông
dân.
Lãnh đạo
Đảng cộng sản Việt Nam, đội
tiên phong của giai cấp vs giữ
vai trò lãnh đạo.
Giai cấp vô sản với đội tiên
phong là Đảng Cộng sản.
Quan
hệ với cách
mạng Thế
giới
Cách mạng Việt Nam là một
bộ phận khắng khít của cách
mạng thế giới, liên lạc với các
dân tộc bị áp bức và vô sản
thế giới.
Quan hệ với cách mạng Đông
Dương và cách mạng thế giới.
4. Ưu điểm của cương lĩnh tháng 2/1930:
LOGO
1 von 19

Recomendados

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc von
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcTư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcAnh Dũng Phan
90.9K views35 Folien
So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị đầu tiên von
So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị đầu tiênSo sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị đầu tiên
So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị đầu tiênjin1020
74.6K views21 Folien
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triển von
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triểnLuận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triển
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triểnHo Quang Thanh
35.3K views55 Folien
Thời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hội von
Thời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hộiThời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hội
Thời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hộiBích Phương
133.7K views23 Folien
Slide thuyết trình - Tư tưởng Hồ Chí Minh von
Slide thuyết trình - Tư tưởng Hồ Chí MinhSlide thuyết trình - Tư tưởng Hồ Chí Minh
Slide thuyết trình - Tư tưởng Hồ Chí MinhNgọc Hưng
109.4K views25 Folien
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com von
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.comThùy Linh
590.2K views25 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

45 cau hoi on lich su dang von
45 cau hoi on lich su dang45 cau hoi on lich su dang
45 cau hoi on lich su dangMinh Tâm Đoàn
55.8K views50 Folien
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh von
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minhđề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minhcongatrong82
209.2K views24 Folien
Chuong2.ttuong von
Chuong2.ttuongChuong2.ttuong
Chuong2.ttuongmai_mai_yb
72.7K views50 Folien
Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939 von
Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939
Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939quoctuongdoan740119
164.7K views8 Folien
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới von
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới Võ Thùy Linh
127.7K views15 Folien
Kinh tế chính trị Mac - Lenin von
Kinh tế chính trị Mac - LeninKinh tế chính trị Mac - Lenin
Kinh tế chính trị Mac - LeninSơn Bùi
187.8K views205 Folien

Was ist angesagt?(20)

đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh von congatrong82
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minhđề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh
congatrong82209.2K views
Chuong2.ttuong von mai_mai_yb
Chuong2.ttuongChuong2.ttuong
Chuong2.ttuong
mai_mai_yb72.7K views
Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939 von quoctuongdoan740119
Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939
Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939
quoctuongdoan740119164.7K views
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới von Võ Thùy Linh
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới
Võ Thùy Linh127.7K views
Kinh tế chính trị Mac - Lenin von Sơn Bùi
Kinh tế chính trị Mac - LeninKinh tế chính trị Mac - Lenin
Kinh tế chính trị Mac - Lenin
Sơn Bùi187.8K views
Chương 3,ttuong von mai_mai_yb
Chương 3,ttuongChương 3,ttuong
Chương 3,ttuong
mai_mai_yb74.4K views
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10 von thapxu
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10
thapxu58.3K views
SO SÁNH NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH... von dinhtrongtran39
SO SÁNH NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH...SO SÁNH NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH...
SO SÁNH NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH...
dinhtrongtran39177.7K views
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh von Phước Nguyễn
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phước Nguyễn102.7K views
Bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh von Huynh Loc
Bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minhBài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh
Bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh
Huynh Loc124.7K views
Bài tập nguyên lý thống kê có đáp án (1) von Rain Snow
Bài tập nguyên lý thống kê có đáp án (1)Bài tập nguyên lý thống kê có đáp án (1)
Bài tập nguyên lý thống kê có đáp án (1)
Rain Snow555.8K views
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vn von Nam Xuyen
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vnTư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vn
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vn
Nam Xuyen36K views
Chương 1, tư tưởng hchinh von mai_mai_yb
Chương 1, tư tưởng hchinhChương 1, tư tưởng hchinh
Chương 1, tư tưởng hchinh
mai_mai_yb62.4K views
[9điểm] Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ 1920-1930 (HAY) von Khotailieu - Kiều My
[9điểm] Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ 1920-1930 (HAY)[9điểm] Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ 1920-1930 (HAY)
[9điểm] Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ 1920-1930 (HAY)
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt nam von Heli Sama
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt namTiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt nam
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt nam
Heli Sama60.5K views
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI von Bee Bee
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘITƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Bee Bee49.8K views
Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975) von akirahitachi
Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975)Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975)
Đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 1975)
akirahitachi51.8K views

Destacado

So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP von
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TPSo sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TPĐào Trần
85.8K views19 Folien
[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming von
[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming
[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookboomingbookbooming
431.1K views44 Folien
cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng MR von
cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng MRcương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng MR
cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng MRJoseph Hung
16.7K views35 Folien
đường lối cách mạng của Đảng chương 2 von
đường lối cách mạng của Đảng chương 2đường lối cách mạng của Đảng chương 2
đường lối cách mạng của Đảng chương 2thientamthien
31.2K views83 Folien
Slide thuyết trình - Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản von
Slide thuyết trình - Đường lối cách mạng Đảng Cộng sảnSlide thuyết trình - Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản
Slide thuyết trình - Đường lối cách mạng Đảng Cộng sảnNgọc Hưng
40.9K views50 Folien
Thuyết trình đảng cộng sản von
Thuyết trình đảng cộng sảnThuyết trình đảng cộng sản
Thuyết trình đảng cộng sảnthanhthanh317
8.2K views39 Folien

Destacado(20)

So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP von Đào Trần
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TPSo sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP
Đào Trần85.8K views
[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming von bookbooming
[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming
[đườNg lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) bookbooming
bookbooming431.1K views
cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng MR von Joseph Hung
cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng MRcương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng MR
cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng MR
Joseph Hung16.7K views
đường lối cách mạng của Đảng chương 2 von thientamthien
đường lối cách mạng của Đảng chương 2đường lối cách mạng của Đảng chương 2
đường lối cách mạng của Đảng chương 2
thientamthien31.2K views
Slide thuyết trình - Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản von Ngọc Hưng
Slide thuyết trình - Đường lối cách mạng Đảng Cộng sảnSlide thuyết trình - Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản
Slide thuyết trình - Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản
Ngọc Hưng40.9K views
Thuyết trình đảng cộng sản von thanhthanh317
Thuyết trình đảng cộng sảnThuyết trình đảng cộng sản
Thuyết trình đảng cộng sản
thanhthanh3178.2K views
Cuong linh-chinh-tri-dau-tien von kysucongtrinh
Cuong linh-chinh-tri-dau-tienCuong linh-chinh-tri-dau-tien
Cuong linh-chinh-tri-dau-tien
kysucongtrinh25.1K views
Quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa von Son Lã
Quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóaQuan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Son Lã62.5K views
Chuong i von vcuk46h1
Chuong iChuong i
Chuong i
vcuk46h14.2K views
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp lớp 12 von Hoa Phượng
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp lớp 12Tài liệu ôn thi tốt nghiệp lớp 12
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp lớp 12
Hoa Phượng1.2K views
Slide lan môn tư tưởng von Lan Trần
Slide lan môn tư tưởngSlide lan môn tư tưởng
Slide lan môn tư tưởng
Lan Trần3.4K views
Giao an dt c5 Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming von bookbooming
Giao an dt c5 Đường lối CMĐ ĐHNT-bookboomingGiao an dt c5 Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming
Giao an dt c5 Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming
bookbooming7.4K views
Đường lối Cách mạng đảng CSVN 1939-1945 von mikado3f
Đường lối Cách mạng đảng CSVN 1939-1945Đường lối Cách mạng đảng CSVN 1939-1945
Đường lối Cách mạng đảng CSVN 1939-1945
mikado3f81.8K views
Giao an dt c6 Đường lối CMĐ ĐHNT- bookbooming von bookbooming
Giao an dt c6 Đường lối CMĐ ĐHNT- bookboomingGiao an dt c6 Đường lối CMĐ ĐHNT- bookbooming
Giao an dt c6 Đường lối CMĐ ĐHNT- bookbooming
bookbooming8.4K views
PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI THỜI KÌ ĐỔI MỚI von dinhtrongtran39
PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI THỜI KÌ ĐỔI MỚIPHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI THỜI KÌ ĐỔI MỚI
PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI THỜI KÌ ĐỔI MỚI
dinhtrongtran3928.3K views
Kế hoạch 2 năm 4 tháng Tại FPT Poly von Chính Phạm
Kế hoạch 2 năm 4 tháng Tại FPT PolyKế hoạch 2 năm 4 tháng Tại FPT Poly
Kế hoạch 2 năm 4 tháng Tại FPT Poly
Chính Phạm9.6K views

Similar a so sánh cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10

So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính tr... von
So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính tr...So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính tr...
So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính tr...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
10.5K views12 Folien
đảNg cộng sản việt nam ra đời von
đảNg cộng sản việt nam ra đờiđảNg cộng sản việt nam ra đời
đảNg cộng sản việt nam ra đờiHoa Phượng
283 views3 Folien
Nhóm 4 tuần 1 - lsđcsvn von
Nhóm 4  tuần 1 - lsđcsvnNhóm 4  tuần 1 - lsđcsvn
Nhóm 4 tuần 1 - lsđcsvnthaothao thaonguyen
62 views5 Folien
Câu 1 von
Câu 1Câu 1
Câu 1nymi
1.3K views23 Folien
Tài liệu bỏ túi môn đường lối von
Tài liệu bỏ túi môn đường lốiTài liệu bỏ túi môn đường lối
Tài liệu bỏ túi môn đường lốiSùng A Tô
524 views7 Folien
Đường lối ĐCSVN von
Đường lối ĐCSVNĐường lối ĐCSVN
Đường lối ĐCSVNSùng A Tô
1.7K views33 Folien

Similar a so sánh cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10(20)

đảNg cộng sản việt nam ra đời von Hoa Phượng
đảNg cộng sản việt nam ra đờiđảNg cộng sản việt nam ra đời
đảNg cộng sản việt nam ra đời
Hoa Phượng283 views
Câu 1 von nymi
Câu 1Câu 1
Câu 1
nymi1.3K views
Tài liệu bỏ túi môn đường lối von Sùng A Tô
Tài liệu bỏ túi môn đường lốiTài liệu bỏ túi môn đường lối
Tài liệu bỏ túi môn đường lối
Sùng A Tô524 views
Đường lối ĐCSVN von Sùng A Tô
Đường lối ĐCSVNĐường lối ĐCSVN
Đường lối ĐCSVN
Sùng A Tô1.7K views
Trắc nghiệm dcsvn von misssusu
Trắc nghiệm dcsvnTrắc nghiệm dcsvn
Trắc nghiệm dcsvn
misssusu6.7K views
So sánh nội dung 2 1930 va 10-1930 von hoa nguyen
So sánh nội dung 2 1930 va 10-1930So sánh nội dung 2 1930 va 10-1930
So sánh nội dung 2 1930 va 10-1930
hoa nguyen46 views
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1) von Ku Meo
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)
Ku Meo28.7K views
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930 von wormblack
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930
wormblack1.6K views
Dc on tap_lich_su_dang von autumnlovehn
Dc on tap_lich_su_dangDc on tap_lich_su_dang
Dc on tap_lich_su_dang
autumnlovehn1.2K views
Câu hỏi ôn thi đường lối - có đáp án chuẩn von Thích Hô Hấp
 Câu hỏi ôn thi đường lối - có đáp án chuẩn Câu hỏi ôn thi đường lối - có đáp án chuẩn
Câu hỏi ôn thi đường lối - có đáp án chuẩn
Thích Hô Hấp4K views
ôn tập lịch sử đảng.pdf von PHNGTRNTHTHY
ôn tập lịch sử đảng.pdfôn tập lịch sử đảng.pdf
ôn tập lịch sử đảng.pdf
PHNGTRNTHTHY106 views
Đề cương Lịch sử Đảng von Bui Loi
Đề cương Lịch sử ĐảngĐề cương Lịch sử Đảng
Đề cương Lịch sử Đảng
Bui Loi14.7K views
đê On thi duong loi von anhquanb7
đê On thi duong loiđê On thi duong loi
đê On thi duong loi
anhquanb75.1K views
Đề Cương môn Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam - Share Tài Liệu TNUT von Minh Đức Nguyễn
Đề Cương môn Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam - Share Tài Liệu TNUTĐề Cương môn Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam - Share Tài Liệu TNUT
Đề Cương môn Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam - Share Tài Liệu TNUT
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 von TunHng56
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930
TunHng56340 views

so sánh cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10

 • 1. LOGO Bài thảo luận: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Sinh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thủy Ngày sinh: 29-10-1992 Mã Sinh viên: 1054030256 Lớp: ĐHTN 4A3 HN
 • 2. Bài thảo luận số 1: Phân tích nội dung cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10, từ đó so sánh hai cương lĩnh để chỉ ra ưu điểm của cương lĩnh tháng 2 và hạn chế của cương lĩnh tháng 10. Luận cương tháng 10-19302 So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930 3 Ưu điểm của cương lĩnh tháng 2/19304 Hạn chế của luận cương tháng 10/19305 Cương lĩnh tháng 2 - 19301
 • 3. 1 Hoàn cảnh ra đời: Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc đã thông qua : Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930:
 • 4. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930: 2 Nội dung: Xác định các vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam: Phương hướng chiến lược Nhiệm vụ chiến lược Lực lượng cách mạng Lãnh đạo cách mạng Quan hệ quốc tế
 • 5. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930: Phương hướng chiến lược của Cách mạng Việt Nam là: “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” Phương hướng chiến lược Dân tộc
 • 6. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930: Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng: Chính trị • Đánh đổ đế quốc Pháp • Đánh phong kiến • Giành độc lập dân tộc. • Lập chính phủ công nông binh,tổ chức quân đội công nông. Kinh tế • Thủ tiêu các loại quốc trái • Tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của tư sản Pháp giao cho chính phủ công nông binh. • Tịch thu ruộng đất của đế quốc giao cho dân nghèo, bỏ tô thuế • Mở mang công nông nghiệp. • Thi hành luật ngày làm 8 giờ. Văn hóa – xã hội • Dân chúng được tự do tổ chức • Nam nữ bình quyền. • Phổ thông giáo dục...
 • 7. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930: Lực lượng cách mạng: là toàn thể những người dân Việt Nam yêu nước Lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Quan hệ của Cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới,phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.
 • 8. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930: Đánh giá: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là một cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh: - Phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới. - Đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử. - Nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp và thấm đượm tinh thần dân tộc vì độc lập tự do. - Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này. Thực tiễn quá trình vận động của cách mạng Việt Nam trong gần 80 năm qua đã chứng minh rõ tính khoa học và tính cách mạng, tính đúng đắn và tiến bộ của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
 • 9. 2. Luận cương tháng 10/1930: 1 Hoàn cảnh ra đời: Tháng 4-1930 đồng chí Trần Phú được Quốc Tế Cộng Sản cử về nước hoạt động. Tháng 7-1930 Trần Phú được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị Ban chấp hành trung ương lần 1 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 30-10-1930 do đồng chí Trần Phú trủ chì. Hội nghị đã thông qua Luận cương chính trị của đồng chí Trần Phú. Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương và bầu Trần Phú làm tổng bí thư.
 • 10. 2. Luận cương tháng 10/1930: 2 Nội dung: - Luận cương đánh giá tính chất xã hội của 3 nước Đông Dương (xã hội thuộc địa là xứ thuộc Pháp). - Xác định mâu thuẫn giai cấp diễn ra giữa một bên là thợ thuyền dân cày và các phần tử lao khổ với một bên là địa chủ phong kiến tư bản và đế quốc chủ nghĩa. - Xác định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa phản đế. Phương hướng chiến lược Nhiệm vụ chiến lược Lực lượng cách mạng Lãnh đạo cách mạng Quan hệ quốc tế
 • 11. 2. Luận cương tháng 10/1930: 1-Nhiệm vụ của cách mạng: • - Chống phong kiến để thực hiện triệt để cách mạng ruộng đất1 • - Chống đế quốc giành độc lập cho toàn cõi Đông Dương2 Luận cương nhấn mạnh 2 nhiệm vụ này có mối quan hệ khăng khít với nhau vấn đề thuộc địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền.
 • 12. 2. Luận cương tháng 10/1930: 2. Lực lượng cách mạng: Lực lượng cách mạng gồm có nông dân, công nhân, ngoài ra các lực lượng khác đều là đối tượng của cách mạng. 3. Phương pháp cách mạng: Tư tưởng mấu chốt của luận cương đưa ra là phải tiến hành bạo lực cách mạng và kết thúc bằng khởi nghĩa võ trang giành chính quyền. 4. Lãnh đạo cách mạng: Luận cương chỉ ra rằng điều cốt yếu cho cách mạng Đông Dương là phải có một Đảng Cộng Sản lãnh đạo 5. Quan hệ quốc tế: Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng quốc tế.
 • 13. 2. Luận cương tháng 10/1930: Đánh giá: Bản luận cương đã khẳng định lại nhiều vấn đề mà cương lĩnh đã nêu ra: đường lối cách mạng, lực lượng cách mạng, đoàn kết quốc tế, vai trò lãnh đạo của Đảng. Luận cương của Trần Phú có những điểm sáng tạo hơn như đã đề ra phương pháp cách mạng, nguyên tắc Đảng của chủ nghĩa Mác-Lênin.
 • 14. 3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930: Về phương hướng chiến lược của cách mạng: cả 2 văn kiện đều xác định được tích chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản, đây là 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách. Phương hướng chiến lược đã phản ánh xu thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân Việt Nam. Về nhiệm vụ cách mạng: đều là chống đế quốc, phong kiến để lấy lại ruộng đất và giành độc lập dân tộc. Về lực lượng cách mạng: chủ yếu là công nhân và nông dân. Đây là hai lực lượng nòng cốt và cơ bản đông đảo trong xã hội góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc nước ta. Giống nhau:
 • 15. 3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930: Về phương pháp cách mạng: sử dụng sức mạnh của số đông dân chúng Việt Nam cả về chính trị và vũ trang nhằm đạt mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay công nông. Về vị trí quốc tế: cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít với cách mạng thế giới đã thể hiện sự mở rộng quan hệ bên ngoài, tìm đồng minh cho mình. Lãnh đạo cách mạng: là giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản. “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Như Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam”. Sự giống nhau trên là do cả hai văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917.
 • 16. 3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930: N.dung so sánh Cương lĩnh(2/1930) Luận cương (10/1930) Chiến lược sách lược cách mạng Tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa . Nhiệm vụ Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, Đánh phong kiến và đánh đế quốc là hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít. Mục tiêu Làm cho Việt Nam độc lập, thành lập chính phủ công- nông. Tịch thu sản nghiệp của đế quốc và tư sản phản cách mạng chia cho dân nghèo. Làm cho Đông Dương độc lập chính phủ công-nông, tiến hành cách mạng ruộng đất triệt để. Khác nhau:
 • 17. 3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930: Lực lượng Công + nông + tiểu tư sản + trí thức, còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập Giai cấp công nhân và nông dân. Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vs giữ vai trò lãnh đạo. Giai cấp vô sản với đội tiên phong là Đảng Cộng sản. Quan hệ với cách mạng Thế giới Cách mạng Việt Nam là một bộ phận khắng khít của cách mạng thế giới, liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới. Quan hệ với cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới.
 • 18. 4. Ưu điểm của cương lĩnh tháng 2/1930:
 • 19. LOGO