Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Seminar SFD 2016: Startup công nghệ với phần mềm nguồn mở

Bài trình bày: Startup công nghệ với phần mềm nguồn mở: Cách thức, mô hình và bài học thực tế từ Việt Nam" của anh Nguyễn Thế Hùng - CEO cty VINADES lấy mô hình của NukeViet làm ví dụ điển hình về việc làm Startup với phần mềm nguồn mở!

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Seminar SFD 2016: Startup công nghệ với phần mềm nguồn mở

 1. 1. Startup cônng nghệ nvớ với p phi pha mềmn mệ mềmm nguô mềmn mới ph Ca phch thức, phc, môn hình vàh và nh vah và bah và i hôvớc thức, vớc tệ từ tức, h và Việ nvớt Nam Hà Nội, ngày 17 – 09 – 2016 www.nukeviet.vn Nguyễn Thế Hùng VINADES.,JSC Gệ nệ ral Dirệ ctôr Nukệ Việ t Administratôr
 2. 2. CACCH THỨCCC & MÔ HHÌ HIÌNH 1: Trực tiếp phát triển một phần mềm – Xany dức, vớng cônvớng đô mềmng (ngức, ới ph và i sức, h duvớng, nhah và pha pht triệ ển...). – Xany dức, vớng vah và quahng ba ph pha mềmn mệ mềmm. – Duy trình vàh và vah và tavớô dức, vớng thivớ trức, ới ph và ng.
 3. 3. Giới thiệu NukeViet Phần mềm nguồn mở của người Việt NukeViet là gì? • Là một phần mềm giúp xây dựng website & cổng thông tin và các ứng dụng trên nền web. • Do người Việt sáng tạo, phát triển và duy trì. • Phát hành theo giấy phép phần mềm nguồn mở.
 4. 4. Năm thứ nhất 2004 Việ nvớt hô pha PHP-Nukệ đệ ể xany dức, vớng wệ bsitệ XuNguôi.Côm Nukệ Việ t 1.0 ra đới ph và i 5000 thah và nh việ nn. LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 5. 5. Năm thứ ba 2006 Nukệ Việ t 2.0 ra đới ph và i Môn hình vàh và nh chuyệ nn nghiệ nvớp la mềmn 1 suvớp đôể. LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 6. 6. ...đến năm thứ sáu 2007-2009 Pha pht triệ ển tức, vớ pha pht 10.000 thah và nh việ nn LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 7. 7. Năm thứ bảy 2010 Chuyệ nn nghiệ nvớp hô pha la mềmn thức, ph 2 Nukệ Việ t CMS 3.0 ra đới ph và i với p phi 100% dôh và ng côdệ mới p phi, ta phch khôhi ahnh hức, ới phng lavớc hanvớu cuha PHP-Nukệ 1000 lức, ới pvớt tahi trông vôh và ng 24h pha pht hah và nh. 16.000 thah và nh việ nn Bônvớ GD&ĐT khuyệ từ n khình và phch sức, h duvớng Thônng tức, sôtừ 08/2010/TT-BGDĐT LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 8. 8. Năm thứ tám 2011 Nukệ Việ t Shôp ra đới ph và i thệ ô chức, ới png trình vàh và nh hới pvớp ta phc với p phi Pệ acệ Sôft, đa php ức, phng nhu ca mềmu TMĐT Nukệ Việ t đavớt giahi Nhann tah và i đatừ t Việ nvớt Sahn phaểm CNTT đaứn ức, phng duvớng rônvớng raứni. 22.000 thah và nh việ nn LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 9. 9. GiỚI THIỆU VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM NUKEVIET (SANN PHAM SEPH PHỤC VvớC VỤC Vvớ DỨCvớ ACN) Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2011 Trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
 10. 10. Năm thứ chín 2012 Khô ức, phng duvớng Nukệ Việ t Stôrệ ra đới ph và i Chô phệ php nhah và pha pht triệ ển cô ph thệ ể phann phôtừ i ca phc ức, phng duvớng cuha mình vàh và nh vah và ô Nukệ Việ t. Chuyệ ển khô côdệ tức, h và Gôôglệ côdệ sang Github Chuyệ ển cônng nghệ nvớ quahn ly ph khô côdệ tức, h và SVN sang Git LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 11. 11. Năm thứ mười 2013 Nukệ Việ t Cônfệ rệ ncệ Hônvới nghivớ ngức, ới ph và i duh và ng vah và ca phc nhah và pha pht triệ ển Nukệ Việ t LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 12. 12. Năm thứ mười một 2014 Bônvớ TT&TT quy đivớnh ức, u tiệ nn mua sa, sửm, sức, h duvớng Thônng tức, 20/2014/TT-BTTTT ky ph ngah và y 05/12/2014 quy đivớnh vệ mềm ca phc sahn phaểm pha mềmn mệ mềmm nguô mềmn mới ph đức, ới pvớc ức, u tiệ nn mua sa, sửm, sức, h duvớng trông cới p quan, tôể chức, phc nhah và nức, ới p phc Ra ma, sửt Nukệ Việ t SaaS Hệ nvớ thôtừ ng cung catừ p Nukệ Việ t thệ ô môn hình vàh và nh divớch vuvớ pha mềmn mệ mềmm chô thuệ n Nukệ Việ t SaaS đức, ới pvớc dệ mô với p phi 4 gô phi: Ca ph nhann, dôanh nghiệ nvớp, ba phn hah và ng, trức, ới ph và ng hôvớc Nukệ Việ t 4.0 Clôsệ bệ ta LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 13. 13. Năm thứ mười hai 2015 Nukệ Việ t 4.0 Ô Hpệ n bệ ta Thức, h nghiệ nvớm diệ nvớn rônvớng Nukệ Việ t 4.0 Nukệ Việ t đức, ới pvớc bônvớ GD&ĐT đức, a vah và ô hức, ới p phng dan thức, vớc hiệ nvớn nhiệ nvớm vuvớ CNTT na học 201m hôvớc 2015 - 2016 Va học 201n bahn sôtừ 4983/BGDĐT-CNTT cuha Bônvớ GD&ĐT ban hah và nh 28/09/2015 LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 14. 14. Hiện nay • Gần 10.000 website đang sử dụng – Với p phi hah và ng triệ nvớu lức, ới pvớt ngức, ới ph và i đang đức, ới pvớc phuvớc vuvớ. • Gần 30.000 thành viên/40.000 tài khoản đăng ký – Tham gia thahô luanvớn, đô phng gô php y ph tức, ới phng, thức, h nghiệ nvớm sahn phaểm. • 16 lập trình viên – Đaứn tham gia lanvớp trình vàh và nh, pha pht triệ ển sahn phaểm • Nhiều cty tham gia cung ứng dịch vụ cho NukeViet – Gia cônng, cung catừ p sahn phaểm vah và divớch vuvớ chô ngức, ới ph và i sức, h duvớng... • Gần 60 phiên bản phát hành ~ Trên 300.000 lượt tải về – Tình và phnh riệ nng chô giai đôavớn 2010-2015. Chức, a kệ ể thah và nh pha mềmn mới ph rônvớng. LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 15. 15. CACCH 2 Phát triển dựa trên một phần mềm – Chôvớn mônvớt pha mềmn mệ mềmm lah và m nệ mềmn tahng pha pht triệ ển. – Gany dức, vớng tệ nn tuôểi trông cônvớng đô mềmng đô ph. – Cung catừ p sahn phaểm vah và divớch vuvớ cô ph liệ nn quan.
 16. 16. Khô ức, phng duvớng: NukeViet Store
 17. 17. • Hơn 10.000 website tại Việt Nam đang sử dụng – Hệ nvớ thôtừ ng mavớnh vah và tôtừ t nhức, ng thiệ từ u giaô diệ nvớn đệ vớp. • Nhu cầu tìm kiếm và phát triển module cao – Hệ nvớ thôtừ ng mavớnh vah và tôtừ t nhức, ng thiệ từ u giaô diệ nvớn đệ vớp. • Người dùng “khát” giao diện – Hệ nvớ thôtừ ng mavớnh vah và tôtừ t nhức, ng thiệ từ u giaô diệ nvớn đệ vớp. Đa học 201vớc điệ ểm cuha chới pvớ ức, phng duvớng Nukệ Việ t NukeViet Store
 18. 18. • Nhà phát triển ứng dụng hưởng 75% doanh thu – 25% dôanh thu sức, h duvớng chô việ nvớc duy trình vàh và khô ức, phng duvớng. • Thanh toán qua Paypal vào mùng 10 hàng tháng – Bavớn cô ph thệ ể tuh và y chôvớn hình vàh và nh thức, phc thanh tôa phn batừ t kyh và . – Dôanh thu đavớt 30 lah và cô ph thệ ể ru pht tiệ mềmn. • Quy trình xử lý an toàn bảo vệ người mua và người bán – Ngức, ới ph và i mua cô ph thệ ể khiệ từ u navới trông vôh và ng 3 ngah và y. – Tavớm giức, ứn tiệ mềmn chô đệ từ n khi khiệ từ u navới giahi quyệ từ t xông. Xệ m thệ nm: http://wiki.nukệ việ t.vn/stôrệ :rulệ s Đa học 201vớc điệ ểm cuha chới pvớ ức, phng duvớng Nukệ Việ t NukeViet Store
 19. 19. CACCH 3 Sử dụng PMNM để xây dựng giải pháp KD – Lệ nn y ph tức, ới phng kinh dôanh vah và khahô sa pht thivớ trức, ới ph và ng – Chôvớn pha mềmn mệ mềmm nguô mềmn mới ph đệ ể tiệ từ t kiệ nvớm chi phình và ph – Cung catừ p sahn phaểm vah và divớch vuvớ cuha bavớn. – Thức, ới ph và ng xuyệ nn nanng catừ p pha mềmn mệ mềmm. – Đô phng gô php chô ca phc cônvớng đô mềmng pha pht triệ ển pha mềmn mệ mềmm bavớn đaứn sức, h duvớng.
 20. 20. GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN TÍCH HỢP NUKEVIET EDU GATE Ø Côểng thônng tin liệ nn thônng 3 catừ p: Trức, ới ph và ng Phôh và ng  Sới ph Ø Quahn ly ph tanvớp trung (thệ ô thônng tức, sôtừ 53/2012/TT-BGDĐT cuha Bônvớ GD&ĐT) Ø Môn hình vàh và nh thuệ n divớch vuvớ CNTT (thệ ô Quyệ từ t đivớnh sôtừ 80/2014/QĐ- TTg cuha Thuh tức, ới p phng Chình và phnh phuh) : § Cô ph thệ ể sức, h duvớng ngay khônng ca mềmn đa mềmu tức, vệ mềm havớ ta mềmng. § Kinh phình và ph côtừ đivớnh, thới ph và i gian triệ ển khai ngay lanvớp tức, phc. § Khônng lô việ nvớc bahô vệ nvớ, duy trình vàh và , nanng catừ p hệ nvớ thôtừ ng. Ø Cung catừ p thệ ô cah 2 hình vàh và nh thức, phc: dức, ới p phi davớng divớch vuvớ CNTT chô thuệ n trôvớn gô phi vah và davớng mua sahn phaểm/ giahi pha php kiệ ểu truyệ mềmn thôtừ ng. Hô trới pvớ chuyệ ển đôểi qua lavới giức, ứna 2 hình vàh và nh thức, phc. GIỚCI THIEHÌvớỤC V
 21. 21. MỘT VÀI ĐỊA CHỈ ĐÃ ỨNG DỤNG NukeViet Edu Gate Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh - Hệ nvớ thôtừ ng tra cức, phu điệ ểm, quahn ly ph va học 201n baằng… Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định - Côểng thônng tin tình và phch hới pvớp wệ bsitệ 1000 phôh và ng, trức, ới ph và ng trức, vớc thuônvớc với p phi nhiệ mềmu divớch vuvớ tra cức, phu (đaứn triệ ển khai xông giai đôavớn 1). - Và một số đơn vị khác: Sới ph Gia phô duvớc Điệ nvớn Biệ nn, PGD Hah và Đônng (Hah và Nônvới), PGD Vình vàứnnh Thuanvớn (K.Giang), PGD Thuh Da mềmu Mônvớt, PGD Da mềmu Tiệ từ ng (Bình vàh và nh Dức, ới png), PGD Lônvớc Ninh (Bình vàh và nh Phức, ới p phc), PGD Lavớng Giang (Ba, sửc Giang), PGD Phức, ới p phc Lông (Bavớc Liệ nu)…
 22. 22. Bah và i hôvớc kinh dôanh với p phi Phần mềm nguồn mở Số 1: Đam mê! • Cần có đam mê – Niệ mềmm đam mệ n sệ ứn giu php bavớn sa phng tavớô ra nhức, ứnng sahn phaểm tôtừ t. • Cần được duy trì – Đệ ể giu php bavớn vức, ới pvớt qua nhức, ứnng khô ph kha học 201n vah và rah và ô cahn.
 23. 23. Bah và i hôvớc kinh dôanh với p phi Phần mềm nguồn mở Số 2: Làm đúng! • Nên: Đi đúng con đường của PMNM – Gia nhanvớp cônvớng đô mềmng. – Đô phng gô php pha pht triệ ển sahn phaểm. – Lah và m đu phng giatừ y phệ php PMNM. • Tránh – Đô phng kình và phn sahn phaểm. – Khônng chia sệ h, Ca, sửt đức, pht với p phi cônvớng đô mềmng – Lah và m sai giatừ y phệ php PMNM.
 24. 24. www.nukeviet.vn Hà Nội, ngày 17 – 09 – 2016 Startup cônng nghệ nvớ với p phi pha mềmn mệ mềmm nguô mềmn mới ph Cách thức, mô hình và bài học thực tế từ Việt Nam Nguyễn Thế Hùng – CEO 0904.762.534 thehung@vinades.vn http://fb.côm/hungnukệ Fanpagệ : facệ bôôk.côm/nukệ việ t Twittệ r: twittệ r.côm/nukệ việ t Giatừ y phệ php tah và i liệ nvớu

×