Anzeige

Plurilingüisme Transversal, per un Disseny Universal d'Aprenentatge

Inspector of Education at Generalitat de Catalunya um Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya
30. Oct 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Neus Lorenzo(20)

Anzeige

Plurilingüisme Transversal, per un Disseny Universal d'Aprenentatge

 1. El Marc per al plurilingüisme de l’alumnat en el sistema educatiu a Catalunya Neus Lorenzo Galés Oct. 2016
 2. cal realment ensenyar i aprendre? http://tr3.cbsistatic.com/hub/i/r/2014/05/20/138edb06-117f-4d49-acf8-7a2579e0e393/resize/620x/f9d174bb929bfa8131a93b5e2a736a67/word-
 3. Lectura automàtica: Anell portàtil Wearable Text-Reading Device: Finger Reader http://www.vilaweb.cat/media/continguts/000/090/400/thumbnails/thumb_474__4.jpg Full text:http://www.vilaweb.cat/noticia/4215438/20141017/dit-lector.html http://vimeo.com/86912300
 4. Abans de cinc anys… Flexible, Stick-On Circuit Board Turns Your Body Into a Gadget ...www.ecouterre.com728 × 546Cerca per imatge University of Illinois at Urbana-Champaign, Northwestern University, Dalian University of Technology, http://www.ecouterre.com/wp-content/uploads/2012/08/electronic-fingertip-surgical-glove-1.jpg
 5. 5 http://2.bp.blogspot.com/_r_MinfEBeGY/TF-IzHLUr0I/AAAAAAAAACc/RRxKqN68dpI/S1600-R/Connections+Title.jpg informationinformation Reference branches trunk tree leaves shadow DataData
 6. 6 Ref: http://www.tribunaeducacio.cat/el-disseny-universal-de-laprenentatge-i-latencio-a-la-diversitat/ Identificar Descobrir Compartir
 7. DUA: Disseny Universal per a l’Aprenentatge Anne Meyer and David Rosem anys 1990s Ref: http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.WBTsCvmLTIU Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) http://www.tribunaeducacio.cat/el-disseny-universal-de-laprenentatge-i-latencio-a-la-diversitat/ &http://www.cast.org/ & Universal design for learning (UDL) http://www.cast.org/our-work/about-udl.html PER QUÈ i PER A QUÈ? QUÈ? COM i QUAN? Circuits afectius: Motivació, intenció i propòsit Circuits de reconeixement Representació i apropiació de forma i contingut Circuits estratègics Acció i Expressió
 8. Aprenentatges per a la vida: EU2020 & UNESCO 2030 conèixer Comprendre i interpretar Justificar, argumentar reflexionar... Obtenir informació Construir coneixement propi Valorar, crear pensament crític i creatiu Donar respostes, propostes, i ACTUAR Ensenyar a Aprendre a
 9. Entorns innovadors d’aprenentatge http://static1.squarespace.com/static/5389332be4b0821e2c070b35/t/56996b741c1210c8102605b2/1452895100000/Kid- Entorns: + Autonomia d’aprenentatge equitat Aprenentatges: + Estratègies inquisitives sostenibilitat Contextos diversificats: + Educació formal, no-formal, informal per a tothom inclusió
 10. Objectius educatius de l’estratègia europea per al 2020: 10 • Contribuir al desenvolupament de l’aprenentatge i la difusió de les llengües, per desenvolupar la dimensió europea en l’ensenyament i la formació • Millorar el coneixement i la difusió de la cultura i la història dels pobles europeus i salvaguardar el patrimoni cultural d’abast europeu • Afavorir la mobilitat dels estudiants i professors , promovent el reconeixement mutu dels diplomes i títols i els períodes d’estudis • Estimular la cooperació mútua entre els establiments d’ensenyament i de formació i, sobretot, entre aquests i les empreses • Millorar la formació professional inicial i permanent, per tal de facilitar la inserció dels ciutadans en el mercat laboral, la seva adaptació als canvis industrials i la seva possible reconversió professional • Estimular la creació artística i literària, també en el sector audiovisual Capacitació del jovent per a l’èxit escolar i l’emprenedoria innovadora i sostenible
 11. Marc Normatiu 11 La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, determina Títol II. Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya Article 11. El català, llengua vehicular i d'aprenentatge 1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. 2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i també les activitats d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d'ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14. En l'article 12 s'afirma que el projecte lingüístic d'un centre pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres i en l'article 14 que el projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment com singularment, a la realitat sociolingüística del centre. http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/sobre/marc-normatiu/
 12. Objectius lingüístics a l’educació 12
 13. 13
 14. http://www.slideshare.net/montsemontagut/el-tractament-de-les-llenges-en-el-sistema-educatiu
 15. http://www.slideshare.net/montsemontagut/el-tractament-de-les-llenges-en-el-sistema-educatiu
 16. http://www.slideshare.net/montsemontagut/el-tractament-de-les-llenges-en-el-sistema-educatiu
 17. Creixement competencial, l’objectiu de l’educació http://curriculumredesign.org/wp- content/uploads/CCRVennDiagramPrint-600x622.png http://www.slideshare.net/montsemontagut/el-tractament-de-les-llenges-en-el-sistema-educatiu
 18. http://www.slideshare.net/montsemontagut/el-tractament-de-les-llenges-en-el-sistema-educatiu
 19. Capacitats cognitives PISA (2000-2012) Accedir i obtenir informació i accedir a la informació de textos continus i discontinus en diferents medis. Formular situacions matemàtiques: els individus determinen d’on poden extreure les matemàtiques necessàries per analitzar, estructurar i resoldre un problema Identificar events científics: Reconèixer events que es poden explorar científicament i identificar les seqüències clau d'una investigació científica. Integrar i interpretar el text: desenvolupar una comprensió global i elaborar una interpretació amb criteri Utilitzar conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics: es duen a terme els procediments matemàtics necessaris per obtenir resultats i solucions matemàtiques, com per exemple realitzar càlculs aritmètics, solucionar equacions, treure deduccions lògiques de premisses matemàtiques, realitzar operacions simbòliques, extreure informació de taules i gràfiques, representar i tractar amb formes en l’espai, i analitzar les dades Explicar fenòmens científicament: aplicar coneixements de ciències en una situació donada, per descriure o interpretar científicament fenòmens per fer prediccions sobre els supòsits i els canvis que se’n deriven. Reflexionar sobre forma i contingut: Valorar i avaluar l’adequació entre els elements de la forma i el contingut d’un text o document de qualsevol format o mèdia. Interpretar, aplicar i avaluar resultats matemàtics: s’han d’aplicar solucions o raonaments matemàtics en el context d’un problema i determinar si els resultats són raonables o tenen sentit en aquell context Utilitzar evidència científica: interpretar les evidències per treure conclusions, explicar-les, i identificar les situacions, l'evidència i el raonament que en donen suport, i a més a més, reflexionar sobre les seves implicacions. LECTURA MATEMÀTIQUES CIÈNCIES http://4.bp.blogspot.com/-kj0JhziINN8/TileawGxsMI/AAAAAAAAAXs/40lKkQjkEWY/s400/ilustr%2B78maria%2Bvila Ref: http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-content/uploads/2011/04/bloom_taxonomy.jpg Literalitat i Comprensió Explícita Inferència i Comprensió Implícita Reflexió i Comprensió Referencial
 20. Com “aprenem a aprendre”? 1 2 3 Identificació explícita. Raonament implícit Reflexió meta-cognitiva Ref: http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-content/uploads/2011/04/bloom_taxonomy.jpg LECTURA: l'accedir i recuperar informació MATES: La formulació matemàtica de situacions; CIÈNCIA: Explicar fenòmens científicament COL.PBL: Establir i mantenir la comprensió compartida LECTURA: integrar i interpretar missatges MATES: L‘ús dels conceptes matemàtics, fets, procediments i raonament CIÈNCIA: Avaluar i dissenyar la investigació científica COL.PBL: Prendre les mesures adequades per resoldre el problema LECTURA: Reflexionar, i avaluar sobre la informació MATES: La interpretació, aplicació i avaluació dels resultats matemàtics CIÈNCIA: Interpretar dades i proves científiques COL.PBL: Establir i mantenir l'organització de l'equip Nivells Cognitius & Marcs de PISA (PISA 2015)
 21. Capacitats cognitives PISA (2000- 2015) LECTURA MATEMÀTIQUES CIÈNCIES COL·LAB. PER Resoldre Problem. Reflexionar sobre forma i contingut: Valorar i avaluar l’adequació entre els elements de la forma i el contingut d’un text o document de qualsevol format o media. Interpretar, aplicar i avaluar resultats matemàtics: s’han d’aplicar solucions o raonaments matemàtics en el context d’un problema i determinar si els resultats són raonables o tenen sentit en aquell context Utilitzar evidència científica: interpretar les evidències per treure conclusions, explicar-les, i identificar situacions, l'evidència i el raonament que en donen suport, a més de, reflexionar sobre les implicacions. Establir i mantenir l'organització de l'equip Integrar i interpretar el text: desenvolupar una comprensió global i elaborar una interpretació amb Utilitzar conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics: es duen a terme els procediments matemàtics necessaris per obtenir resultats i solucions matemàtiques, (p.e. càlculs aritmètics, equacions, deduccions lògiques de premisses matemàtiques, operacions simbòliques, treure informació de taules i gràfiques, representar i tractar amb formes en l’espai, analitzar les dades) Explicar fenòmens científicament: aplicar coneixements de ciències en una situació donada, per descriure o interpretar científicament fenòmens per fer prediccions sobre els supòsits i els canvis que se’n deriven Prendre les mesures adequades per resoldre el problema Accedir i obtenir informació i accedir a la informació de textos continus i discontinus en diferents medis. Formular situacions matemàtiques: els individus determinen d’on poden extreure les matemàtiques necessàries per analitzar, estructurar i resoldre un Identificar events científics: Reconèixer events que es poden explorar científicament i identificar les seqüències clau d'una Establir i mantenir la comprensió compartida http://4.bp.blogspot.com/-kj0JhziINN8/TileawGxsMI/AAAAAAAAAXs/40lKkQjkEWY/s400/ilustr%2B78maria%2Bvila.jpg Ref: http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-content/uploads/2011/04/bloom_taxonomy.jpg Identificació explícita. Raonament implícit Reflexió meta-cognitiva
 22. 22 Dimensió comunicació oral Competència Lingüística (Cat/Cast) Estructura competencial del currículum: Llengua Dimensió comprensió lectora Dimensió literària Dimensió expressió escrita 4-3 competències 3-3 competències 2-3 competències 3-3 competències Dimensió plurilingüe (intercultural/ actitudinal) 2-2 competències Primària Secundària
 23. 23 Dimensió Competència Competència Desplegament competencial Continguts del currículum Orientacions per a l’avaluació Descripció Gradació Orientacions metodològiques Continguts clau
 24. 24 Dimensió: Lectura Competència Ling. ESO La competència Lingüística 1 de secundària Orientacions per a l’avaluació Descripció Gradació Orientacions metodològiques Continguts clau Competència 1: • Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls
 25. Estructura de les competències 25
 26. Primària Pag. 12 http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-linguistic-ca-
 27. Pag. 15 http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-linguistic-ca- Primària
 28. Estructura de les competències 28
 29. Pag, 11 http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-linguistic-
 30. Nivells de comunicació oral Pag, 12 http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-linguistic-
 31. NIVELLS COGNITIUS (PISA MARCs 2015) MATEMÀTIQUES 1: La formulació matemàtica de situacions; 2: L‘ús dels conceptes matemàtics, fets, procediments i raonament; 3: La interpretació, aplicació i avaluació dels resultats matemàtics CIÈNCIA 1: Explicar fenòmens científicament; 2: Avaluar i dissenyar la investigació científica; 3: Interpretar dades i proves científiques LECTURA- 1: l'accedir i recuperar informació 2: integrar i interpretar missatges 3: Reflexionar, i avaluar sobre la informació COL·LABORACIÓ PER LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 1: Establir i mantenir la comprensió compartida 2: Prendre les mesures adequades per resoldre el problema 3: Establir i mantenir l'organització de l'equip Maths: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Mathematics%20Framework%20.pdf Science: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Science%20Framework%20.pdf Reading: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Reading%20Framework%20.pdf http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Framework%20.pdf
 32. 32  1.1. Explicar l’enunciat d’un problema en llenguatge propi, valent-se de textos, dibuixos, esquemes o expressions aritmètiques.  1.2. Traduir un problema a llenguatge matemàtic utilitzant gràfics, expressions aritmètiques o expressions algebraiques senzilles.  1.3. Traduir i donar sentit a problemes formulats de maneres diverses (textos, imatges, objectes... ) al llenguatge matemàtic, tenint en compte el significat de les dades. 1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats Competència matemàtica 1, ESO: gradació i continguts clau associats Continguts Clau: •Sentit del nombre i de les operacions •Llenguatge i càlcul algebraic •Patrons, relacions i funcions •Sentit espacial i representació de figures tridimensionals •Magnituds i mesura •Sentit de l’estadística •Sentit i mesura de la probabilitat
 33. 33 De la competència als indicadors Competència 1, ESO. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats Gradació 1.2. Traduir un problema a llenguatge matemàtic utilitzant gràfics, expressions aritmètiques o expressions algebraiques senzilles. Nivell 2 Selecciona el més rellevant de la informació que l’enunciat aporta. Identifica els aspectes matemàtics implicats en el problema. Escull el model més adient per descriure, en llenguatge matemàtic o a través d’una representació matemàtica, el que el problema planteja: Si és el cas, construeix expressions algebraiques... Si és el cas, fa representacions geomètriques precises... Si és el cas, elabora gràfics funcionals o estadístics... (...)
 34. 34 Competència matemàtica 1: indicadors d’avaluació Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Entén el significat del vocabulari, les expressions, les quantitats i les unitats de mesura que apareixen en l’enunciat. Explica l’enunciat del problema amb les seves pròpies paraules, identificant la informació que s’aporta i el que es demana. Elabora textos, dibuixos, esquemes que descriuen la situació que el problema planteja. Construeix expressions aritmètiques o representacions geomètriques simples que corresponen a l’enunciat del problema. (...) Selecciona el més rellevant de la informació que l’enunciat aporta. Identifica els aspectes matemàtics implicats en el problema. Escull el model més adient per descriure, en llenguatge matemàtic o a través d’una representació matemàtica, el que el problema planteja: Si és el cas, construeix expressions algebraiques... Si és el cas, fa representacions geomètriques precises... Si és el cas, elabora gràfics funcionals o estadístics... (...) Construeix representacions matemàtiques de problemes formulats no tan sols a través d’un enunciat textual, sinó també a partir d’un material, d’una situació propera, d’una imatge... Al llarg de la resolució, té present el significat que tenen, en el context de l’enunciat, els objectes matemàtics que s’hi manegen (quantitats, variables, figures...). Construeix representacions matemàtiques de problemes d’enunciat obert en què calgui fer suposicions i prendre decisions d’interpretació. (...) Ex: En un aniversari, 30 amics (15 nois i 15 noies) es parteixen 3 pastissos, de manera equitativa, per gènere.
 35. Estructura de les competències 35
 36. Àmbit Social, ESO. Març 2016 (Curs 2016-2017) Pag. 3 http://www.xtec.cat/monografics/documents/curriculum/secundaria/annex6.pdf
 37. Àmbit Artístic, ESO. 2016 Artística: http://www.xtec.cat/monografics/documents/curriculum/secundaria/annex7.pdf
 38. La competència com eina de transformació individual i social (Pag 2. https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf) Saber Saber fer Saber ser Saber estar Jacques Delors, 1998
 39. L’escola, l’espai dels reptes Metodologia Connectiva - Aprenentatge actiu - Situacions reals - Projecció externa - Educació competencial - Implicació social - Presa de consciència - Col·laboració i treball en equip - Autonomia d’aprenentatge - Comunicació, interacció, diàleg... - Emprenedoria - Lideratge organitzacional ... … … Enfocament solidari Voluntariat Pràctica en empresa Inserció laboral Servei a la Comunitat i ApS Participació social
 40. 40 Actuacions singulars: Immersió, ILEC, AraEscric, GEP, TILC, etc... Euromania
 41. Plaer per aprendre, participar i millorar el món http://www.imagenesdeamor.io/download/212/imagenes_de_amor_amor_poetico.j peg/

Hinweis der Redaktion

 1. NL This is an app that quickly translates information that might be essential for survival It’s an example of how we can make information nimble to better serve the needs of users
 2. NL This is a more elaborated example of draped wearable technology, from MIT: The FingerReader scans a line of text, and reads it aloud. It is addressed to vision-impaired, as it gives access to the majority of books not available in Braile. One could imagine other uses, including reading instruction for children, and eventually, oral translation on the fly from books in different languages. It’s potentially a powerful application
Anzeige