Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

đọC và ghi file text trong c++

rat hay

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

đọC và ghi file text trong c++

 1. 1. http://thanhcuong.wordpress.com/2011/02/22/doc-va-ghi-file-text-trong-c/source linkĐọc và ghi file text trong C++Posted on 22/02/2011Trong C++ việc đọc và ghi file thường dùng để đưacác bài toán ở dạng đầu vào và xuất ra kết quả. Điềunày giúp cho người ta dễ dàng kiểm tra xem chươngtrình của bạn có thực sự đúng không khi cho chươngtrình chạy với nhiều đầu vào và kiểm tra các kết quảở đầu ra chương trình có đúng với kết quả chuẩn.Bài viết này sẽ trình bày các vấn đề về đọc và ghi filevới các ký tự ASCII sử dụng thư viện ifstream.1. Sử dụng ofstream trong thư việ fstream để ghi file- Cách ghi ra file sử dụng thư viện fstream cũng tương đối đơn giản, gần giốngvới cout<<trong c++.- Dưới đây là đoạn code đơn giản: tạo ra một file .txt rồi ghi vào đó một đoạn text mà mìnhthích.#include <iostream>#include <fstream>#include <iostream>using namespace std;int main(){ ofstream FileDemo ("File Demo.txt"); FileDemo<<"Day la file demo su dung cach doc va ghi file su dungfstream"; FileDemo.close(); return 0;}Khi chạy đoạn chương trình trên, chương trình sẽ tạo ra một file tên File Demo.txt nằm trongcùng thư mục với project chứa code của bạn. Khi mở file này lên, bạn sẽ thấy đoạn text màmình muốn ghi trong đó.- Và đây là một ví dụ về ghi ra các số chẳn từ 1 đến 1000 vào file “So Chan.txt”#include <iostream>#include <fstream>
 2. 2. #include <iostream>using namespace std;int main(){ ofstream SoChan ("So Chan.txt"); SoChan<<"Day so chan tu 1 -> 1000 n"; for(int a = 1; a <= 1000; a++) { if(a%2 == 0) { SoChan<<a; SoChan<<"n"; } } SoChan.close(); return 0;}File “So Chan.txt ” sau khi chạy chương trình trên sẽ như hình bên dưới.- Và tiếp tục một ví dụ ghi ra file “Ghi So Chan Le.txt” các số chẵn và lẽ từ 0 -> 100 (lưu ý:ví dụ này được update sau theo yêu cầu một số bạn nên nên code không có màu).#include <iostream>#include <fstream>#include <iostream>using namespace std;void ghiSoChan(ofstream &GhiSo){ int dem = 0; GhiSo<<"Day so chan tu 1 -> 100 n"; for(int a = 1; a <= 100; a++) { if(a%2 == 0) {
 3. 3. dem ++; GhiSo<<a; if(dem % 5 == 0) { GhiSo<<"n"; } if(dem % 5 != 0) { GhiSo<<"t"; } } } cout<<"n So Chan: "<<dem;}void ghiSoLe(ofstream &GhiSo){ int dem = 0; GhiSo<<"nDay so le tu 1 -> 100 n"; for(int i = 1; i <= 100; i++) { if(i%2 != 0) { dem ++; GhiSo<<i; if(dem % 5 == 0) { GhiSo<<"n"; } if(dem % 5 != 0) { GhiSo<<"t"; } } } cout<<"n So Le: "<<dem;}int main(){ ofstream GhiSo("Ghi So Chan Le.txt"); ghiSoChan(GhiSo); ghiSoLe(GhiSo); GhiSo<<"n ThanhCuong.wordpress.com"; GhiSo.close(); system("pause"); return 0;}Kết quả file “Ghi So Chan Le.txt” thu được là:
 4. 4. - Như vậy cách ghi ra một file sử dụng thư viện fstream trong C++ là tương đối dễ dàng đúnghông?2. Sử dụng fstream trong C++ để dữ liệu đọc file- Ở trên ta ghi ra một file “So Chan.txt” rồi, giờ ta thử đọc file đó trong C++ xem sao:#include <iostream>#include <fstream>#include <iostream>using namespace std;int main(){ int a[501]; ifstream SoChan ("So Chan.txt"); if(! SoChan.is_open()) { cout<<"Khong the mo file.n"; return 0; } else {
 5. 5. for(int i = 1; i <= 500; i++) { SoChan>>a[i]; } } for(int i =1; i <= 500; i++) { cout<<a[i]<<" "; } SoChan.close(); system("pause"); return 0;}Và kết quả là:- Và tiếp một ví dụ nữa cho các bạn hiểu hơn về các đọc file. Ví dụ này trình bày cách đọc mộtma trận như hình bên dưới từ file txt.Và code chương trình như sau:#include <iostream>#include <fstream>
 6. 6. #include <iostream>using namespace std;int main(){ int a[10][10]; int n; ifstream MaTran ("Ma Tran.txt"); if(! MaTran.is_open()) { cout<<"Khong the mo file.n"; return 0; } else { MaTran>>n; for(int i = 0; i < n; i++) { for(int j = 0; j < n; j++) { MaTran>>a[i][j]; } } } for(int i = 0; i < n; i++) { for(int j = 0; j < n; j++) { cout<<a[i][j]; cout<<" "; } cout<<"n"; } MaTran.close(); system("pause"); return 0;}- Và ví dụ tiếp theo, đọc một file text bằng fstream với C++.#include<iostream>#include<fstream>using namespace std;int main(){ ifstream stream1("Text.txt"); char a[80];
 7. 7. if(!stream1) { cout << "Khong the mo file" << endl; } else { while(!stream1.eof()) { stream1 >> a; cout << a<<" "; } } system("pause"); return(0);}- Như vậy qua 3 ví dụ về cách ghi ra file trong C++. Chúng ta thấy rằng thư viện fstream rấthữu ích, những kiến thức về thư viện này nên tìm hiểu thêm tại cplusplus.com .- Source code tìm một chuỗi trong file txt trên C++. Tải về source code bài này tạimediafire.#include <iostream>#include <fstream>#include <string>// thanhcuong.wordpress.comusing namespace std;int search();int main (void){ search();
 8. 8. system("pause"); return 0;}int search(){ fstream checkStream; string searchString; string lineOfText; cout << "Nhap vao chuoi can tim: "; getline(cin, searchString); checkStream.open("student.txt", ios::in); while (getline(checkStream, lineOfText)) { getline(checkStream, lineOfText); //if (checkStream.eof()) break; if (!checkStream) break; if (lineOfText.find(searchString, 0) != string::npos) { cout<<"Tim thay chuoi: ""<<searchString<<"" trongfile."<<endl; return 1; break; } } checkStream.close(); cout << "Khong tim thay chuoi: "<<searchString<<" trong file." <<endl; return 0;}- Source code đọc văn bản hiển thị trên chế độ text từ file “Text.txt”trên C++, và sử dụngđược các phím lên xuống, sang trái sang phải. Tại source code bài này tại mediafire.#include<iostream>#include<fstream>#include <string.h>#include <windows.h>#include <conio.h>#include <stdlib.h>
 9. 9. const int ESCAPE=27;const int UP = 72;const int DOWN = 80;const int RIGHT = 77;const int LEFT = 75;using namespace std;void curPos(int x, int y) { HANDLE hStdout; CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbiInfo; hStdout=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE); GetConsoleScreenBufferInfo(hStdout, &csbiInfo); csbiInfo.dwCursorPosition.X=x; csbiInfo.dwCursorPosition.Y=y; SetConsoleCursorPosition(hStdout, csbiInfo.dwCursorPosition);}int main(){ int X; int Y; CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO consoleinfo; RECT rect; HWND hwnd; ifstream stream1("Text.txt"); char a[100]; int c; if(!stream1) { cout << "Khong the mo file" << endl; } else { while(!stream1.eof()) { stream1 >> a; cout << a<<" "; } } while((c = getch()) != ESCAPE) { GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),&consoleinfo); X = consoleinfo.dwCursorPosition.X; Y = consoleinfo.dwCursorPosition.Y; if(c == LEFT) { curPos(X-1,Y); } if(c == RIGHT) {
 10. 10. curPos(X+1,Y); } if(c == UP) { curPos(X,Y-1); } if(c == DOWN) { curPos(X,Y+1); } if(c == 71) { curPos(0,Y); } if(c == 79) { curPos(79,Y); } } return(0);}3. Một vài lưu ý- Tất cả các ví dụ trên IDE DevC++ có thể tải về tại sourceforge.- Trong một số bài tập về tin học người ta thường yêu cầu ghi ra file “.output” và đọc file“.input”, nếu gặp trường hợp đó, bạn làm tương tự như đối với file .txt. Tức là thay đổi tên fileghi ra là “.output” và file đọc vào là “.input”.- Mọi thắc mắc xin để lại comment bên dưới bài viết này. Mình sẽ trả lời trong thời gian sớmnhất.Và một điều quan trọng hơn:Click vào đây để Download source code demo các ví dụ đọc và ghibằng thư viện fstream trong C++

×