Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Weitere Verwandte Inhalte

5.chi trên

 1. 1. GGGGPPPP VVVVÙÙÙÙNNNNGGGG CCCCHHHHIIII TTTTRRRRÊÊÊÊNNNN TThhSS.. BBSS.. NNgguuyyễễnn XXuuâânn TTrruunngg DDũũnngg
 2. 2. XƯƠNG KHỚP CHI TRÊN MMUỤC̣C TTIIÊÊUU::  Kể tên và xác định được vị trí các xương chi trên  Mô tả cấu tạo và hoạt động của khớp vai, khớp khuỷu  Nói được sự thích nghi của xương khớp chi trên với chức năng của chúng
 3. 3. XƯƠNG CHI TRÊN 11.. XXưươơnngg đđoòǹn 2.. XXưươơnngg vvaaii 3.. XXưươơnngg ccaáńnhh ttaayy 44.. XXưươơnngg ttrruụ̣ 55.. XXưươơnngg qquuaayy 66.. XXưươơnngg ccôổ ̉ ttaayy 77.. XXưươơnngg bbaàǹn ttaayy 88.. XXưươơnngg nnggoóńn ttaayy
 4. 4. XƯƠNG ĐÒN ĐĐịịnnhh hhưướớnngg -- ĐĐăặṭt xxưươơnngg nnăằm̀m nnggaanngg -- ĐĐâầùu ddeẹṭt rraa nnggooààii -- Bơờ ̀ lloõm̃m đđâầùu nnààyy rraa ttrrưươớćc -- MMăặṭt ccoó ́ rraãñnhh xxuuôốńngg ddưươớíi
 5. 5. XƯƠNG ĐÒN Mô tả - Thân xương: 2 mặt, 2 bờ + Mặt trên phía trong trơn nhẳn sờ rõ dưới da. + Mặt dưới phía ngoài có củ nón, đường thang Đường thang Củ nón
 6. 6. XƯƠNG ĐÒN Mô tả - Đầu Xương: + Đầu ức: có diện khớp ức + Đầu cùng vai: có diện khớp mõm cùng khớp với mõm cùng vai của xg vai. Diện khớp ức Diện khớp cùng
 7. 7. XƯƠNG VAI -- DDẹẹtt,, hhììnnhh ttaamm ggiiáácc,, nnằằmm pphhííaa ssaauu ttrrêênn llồồnngg nnggựựcc ĐĐịịnnhh hhưướớnngg - Gai vai ra sau. - Góc có diện khớp hình soan lên trên, ra ngoài.
 8. 8. XƯƠNG VAI Mô tả: Xương có 2 mặt, 3 bờ, 3 góc - Mặt sườn: lõm  hố dưới vai Hố dưới vai
 9. 9. XƯƠNG VAI Mô tả: - Mặt lưng: có gai vai, mõm cùng vai, diện khớp mõm cùng vai, hố trên gai, hố dưới gai Hố trên gai Hố dưới gai Gai vai Mõm cùng gai
 10. 10. XƯƠNG VAI 3 bbờờ:: -- Bơờ ̀ ttrrêênn:: ccóó kkhhuuyyêết́t vvaaii ((kkhhuuyyêết́t qquuaạ)̣),, mmỏỏmm qquuaạ̣ -- Bơờ ̀ nnggooààii -- Bơờ ̀ ttrroonngg Mõm quạ Khuyết vai
 11. 11. XƯƠNG VAI 3 ggóócc -- GGoóćc nnggooààii:: ccóó ổổ cchhaảỏo kkhhớớpp vvớớii xxgg ccáánnhh ttaayy -- GGoóćc ddưươớíi -- GGoóćc ttrrêênn Ổ chảo
 12. 12. ĐAI VAI - Xương đòn nối với xương vai  ½ đai vai - Mỗi nữa đai vai chỉ khớp với xương ức ở trước  chuyển động rộng rãi
 13. 13. XƯƠNG CÁNH TAY Định hướng - Đầu tròn lên trên hướng vào trong - Rãnh của đầu này ra trước
 14. 14. XƯƠNG CÁNH TAY Mô tả Xg có 3 mặt, 2 bờ, 2 đầu - Mặt trước ngoài: có lồi củ đen ta. - Mặt trước trong: có mào củ bé - Mặt sau: có rãnh TK quay, có TK quay & ĐM cánh tay sâu đi trong.
 15. 15. XƯƠNG CÁNH TAY - Đầu treân: coù chhooûûmm 11//33 ttrraaùùii ccaaààuu,, ccooåå pphhaaããuu tthhuuaaäätt,, ccooåå ggiiaaûûii pphhaaããuu,, ccuuûû bbeeùù,, ccuuûû llôôùùnn,, rraaõõnnhh ggiiaann ccuuûû Chỏm Củ lớn Rãnh gian củ Củ bé
 16. 16. XƯƠNG CÁNH TAY -- ĐĐầầuu ddưướớii:: ccooùù cchhooûûmm ccoonn,, rrooøønngg rrooïïcc,, mmooûûmm ttrreeâânn llooààii ccaaààuu nnggooaaøøii && ttrroonngg,, hhooáá qquuaayy,, hhooáá vveeïïtt,, hhooáá kkhhuuyyûûuu Hố quay Hố vẹt Ròng rọc Chỏm con Mỏm trên lc ngoài Hố khuỷu Mỏm trên lc ngoài
 17. 17. KHỚP VAI Laø khôùp choûm, noái oå chaûo xöông vai vaø choûm xöông caùnh tay - Suïn vieàn: baùm quanh oå chaûo & chỏm xg cánh tay. -- BBaaoo hhooaaïïtt ddòòcchh:: aaùùpp mmaaëëtt ttrroonngg bbaaoo kkhhôôùùpp,, cchhööùùaa cchhaaáátt hhooaaïïtt ddòòcchh  kkhhôôùùpp ccööûû ññooäänngg ddeeãã ddaaøønngg
 18. 18. KHỚP VAI - Daây chaèng: + D/ch quaï caùnh tay: khoûe nhaát, töø moûm quaï ñeán cuû beù & lôùn xg caùnh tay + Caùc d/ch oå chaûo caùnh tay: phaàn daày leân cuûa bao khôùp ôû maët treân &ø tröôùc, goàm: d/ch treân, d/ch giöõa, d/ch döôùi
 19. 19. KHỚP VAI
 20. 20. KHỚP VAI
 21. 21. XƯƠNG QUAY ĐĐịịnnhh hhưướớnngg -- ÑÑaaëëtt xxööôônngg tthhaaúúnngg ññööùùnngg -- ÑÑaaààuu llôôùùnn xxuuooáánngg ddööôôùùii -- MMaaááuu nnhhooïïnn ññaaààuu nnaaøøyy rraa nnggooaaøøii -- MMaaëëtt ccooùù rraaõõnnhh rraa ssaauu  11//55 ttrreeâânn tthhaaúúnngg,, 44//55 ddööôôùùii ccoonngg
 22. 22. XƯƠNG QUAY MMôô ttảả XXgg ccooùù 33 mmaaëëtt,, 33 bbôôøø,, 22 ññaaààuu -- MMaaëëtt ttrrööôôùùcc:: ccooùù llooààii ccuuûû qquuaayy -- MMaaëëtt ssaauu -- MMaaëëtt nnggooaaøøii -- BBôôøø ttrrööôôùùcc -- BBôôøø ssaauu -- BBôôøø ggiiaann ccooáátt
 23. 23. XƯƠNG QUAY MMôô ttảả -- ÑÑaaààuu ttrreeâânn:: ccooùù cchhooûûmm xxgg qquuaayy,, ddiieeäänn kkhhôôùùpp vvooøønngg qquuaayy,, llooààii ccuuûû qquuaayy -- ÑÑaaààuu ddööôôùùii:: ccooùù kkhhuuyyeeáátt ttrruuïï,, mmooûûmm ttrraaââmm qquuaayy,, ddiieeäänn kkhhôôùùpp ccooåå ttaayy..
 24. 24. XƯƠNG TRỤ ÑÑòònnhh hhööôôùùnngg -- ÑÑaaëëtt xxööôônngg tthhaaúúnngg ññööùùnngg -- ÑÑaaààuu llôôùùnn lleeâânn ttrreeâânn -- MMaaëëtt kkhhôôùùpp llooûûmm ccuuûûaa ññaaààuu nnaaøøyy rraa ttrrööôôùùcc -- CCaaïïnnhh ssaaéécc ccuuûûaa tthhaaâânn xxööôônngg rraa nnggooaaøøii
 25. 25. XƯƠNG TRỤ MMooââ ttaaûû XXgg ccooùù 33 mmaaëëtt,, 33 bbôôøø,, 22 ññaaààuu 33 mmaaëëtt:: -- MMaaëëtt ttrrööôôùùcc -- MMaaëëtt ssaauu -- MMaaëëtt ttrroonngg 33 bbôôøø:: -- BBôôøø ttrrööôôùùcc -- BBôôøø ssaauu -- BBôôøø ggiiaann ccooáátt
 26. 26. XƯƠNG TRỤ MMooââ ttaaûû -- Ñaàu treân: coù moûm khuyûu, moûm veït, khuyeát roøng roïc, khuyeát quay. - Ñaàu döôùi: coù khuyeát quay, moûm traâm truï, dieän khôùp coå tay.
 27. 27. KHỚP KHUỶU Gồm: - Khớp cánh tay trụ (khớp ròng rọc) - Khớp cánh tay quay (khớp chỏm) - Khớp quay trụ trên (khớp xoay)
 28. 28. KHỚP KHUỶU
 29. 29. KHỚP KHUỶU k - D/ch khhôôùùpp ccaaùùnnhh ttaayy--ttrruuïï--qquuaayy:: dd//cchh bbeeâânn ttrruuïï,, dd//cchh bbeeâânn qquuaayy,, ññeeààuu ccooùù 33 bbooùù ttrrööôôùùcc,, ggiiööõõaa,, ssaauu -- DD//cchh kkhhôôùùpp qquuaayy ttrruuïï ttrreeâânn:: dd//cchh vvooøønngg qquuaayy,, dd//cchh vvuuooâânngg
 30. 30. KHỚP KHUỶU
 31. 31. KHỚP QUAY TRỤ
 32. 32. KHỚP QUAY TRỤ
 33. 33. CÁC XƯƠNG CỔ TAY Haøng treân - Xöông thuyeàn - Xöông nguyeät - Xöông thaùp - Xöông ñaäu
 34. 34. CÁC XƯƠNG CỔ TAY Haøng döôùi - Xöông thang - Xöông theâ - Xöông caû - Xöông moùc
 35. 35. KHỚP QUAY CỔ TAY
 36. 36. CÁC XƯƠNG CỔ TAY
 37. 37. CÁC XƯƠNG ĐỐT BÀN TAY -- TTừừ nnggooààii vvààoo ttrroonngg đđaaùùnnhh ssooáá tthhööùù ttööïï llaaøø II --VV -- MMooããii tthhaaâânn xxööôônngg ccooùù nneeàànn,, tthhaaâânn,, cchhooûûmm
 38. 38. CÁC XƯƠNG ĐỐT NGÓN TAY -- 1144 xxööôônngg ññooáátt nnggooùùnn ttaayy -- MMooããii nnggooùùnn ccooùù ññooáátt ggaaàànn,, ññooáátt ggiiööõõaa,, ññooáátt xxaa -- NNggooùùnn ccaaùùii ccooùù hhaaii ññooáátt ggaaàànn vvaaøø xxaa -- MMooããii ññooáátt ccooùù nneeàànn,, tthhaaâânn,, cchhooûûmm -- ÑÑooáátt nnggooùùnn xxaa ccooùù nneeàànn,, tthhaaâânn vvaaøø llooààii ccuuûû
 39. 39. CÁC XƯƠNG ĐỐT NGÓN TAY
 40. 40. CÁC XƯƠNG ĐỐT NGÓN TAY
 41. 41. CƠ CHI TRÊN 1- CƠ DELTA 2- CƠ TRÊN GAI 3- CƠ DƯỚI GAI 4- CƠ TRÒN BÉ 5- CƠ TRÒN LỚN
 42. 42. CƠ CHI TRÊN ĐẦU DÀI ĐẦU NGẮN NGUYÊN ỦY: CỦ TRÊN Ổ CHẢO NGUYÊN ỦY: MÕM QUẠ 1- CƠ CÁNH TAY: 1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC: 1.1.1- LỚP NÔNG: CCƠƠ NNHHỊỊ ĐĐẦẦUU CCÁÁNNHH TTAAYY BÁM TẬN: GÂN CƠ NHỊ ĐẦU LỒI CỦ QUAY TRẺ CÂN CƠ
 43. 43. CƠ CHI TRÊN 1- CƠ CÁNH TAY: 1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC: 1.1.2- LỚP SÂU: 11-- C CƠƠ Q QUUẠẠ-- C CÁÁNNHH T TAAYY NGUYÊN UỶ: MÕM QUẠ BÁM TÂN: 1/3 TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY BÁM TÂN: MÕM VẸT XƯƠNG TRỤ NGUYÊN UỶ: 2/3 DƯỚI XƯƠNG CÁNH TAY 22-- C CƠƠ C CÁÁNNHH T TAAYY
 44. 44. CƠ CHI TRÊN NGUYÊN ỦY: CỦ DƯỚI Ổ CHẢO ĐẦU DÀI ĐẦU NGOÀI NGUYÊN ỦY: MẶT SAU XƯƠNG CÁNH TAY ĐẦU TRONG NGUYÊN ỦY: MẶT SAU XƯƠNG CÁNH TAY 1- CƠ CÁNH TAY: 1.2- CƠ CÁNH TAY SAU: GÂN CƠ TAM ĐẦU BÁM TÂN:: MÕM KHUỶU
 45. 45. Cơ cánh tay  CCơơ ddeellttaa  MMặặtt ttrrưướớcc LLớớpp nnôônngg:: ccơơ nnhhịị đđầầuu LLớớpp ssââuu:: ccơơ ccáánnhh ttaayy  MMặặtt ssaauu:: ccơơ ttaamm đđầầuu ccáánnhh ttaayy
 46. 46. CƠ CHI TRÊN CCÁÁNNHH T TAAYY T TRRƯƯỚỚCC CCÁÁNNHH T TAAYY S SAAUU CƠ NHỊ ĐẦU CƠ CÁNH TAY ĐẦU TRONG ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU ĐẦU NGOÀI CƠ TAM ĐẦU 1- CƠ CÁNH TAY: VÁCH GIAN CƠ NGOÀI VÁCH GIAN CƠ TRONG TK GIỮA ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY
 47. 47. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.1- LỚP NÔNG: SẤP TRÒN GẤP CỔ TAY QUAY GAN TAY DÀI GẤP CỔ TAY TRỤ
 48. 48. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.1- LỚP NÔNG: CCƠƠ S SẤẤPP T TRRÒÒNN NGUYÊN ỦY: - MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG - MÕM VẸT X. TRỤ BÁM TẬN: GIỮA NGOÀI X. QUAY ĐỘNG TÁC: GẤP VÀ SẤP CẲNG TAY
 49. 49. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.1- LỚP NÔNG: GẤP CỔ TAY TRỤ NGUYÊN ỦY: - MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG - MÕM KHUỶU X. TRỤ BÁM TẬN: - X. ĐẬU, X. MÓC - X. ĐỐT BÀN NGÓN 5 ĐỘNG TÁC: GẤP CỔ TAY GẤP CỔ TAY QUAY NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG BÁM TẬN: - CÂN GAN TAY - MẠC GIỮ GÂN GẤP ĐỘNG TÁC: GẤP- DANG CỔ TAY NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG GAN TAY DÀI BÁM TẬN: NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN 2 ĐỘNG TÁC: GẤP CỔ TAY
 50. 50. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP GIỮA: CCƠƠ G GẤẤPP C CHHUUNNGG C CÁÁCC N NGGÓÓNN N NÔÔNNGG NGUYÊN ỦY: - MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG - MÕM VẸT X. TRỤ BÁM TẬN: ĐỐT GIỮA X.ĐỐT NGÓN 2- 5 ĐỘNG TÁC: GẤP DỐT GẦN VÀ GẤP CỔ TAY
 51. 51. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP SÂU: ĐỘNG TÁC: GẤP CỔ TAY GẤP ĐỐT XA BÁM TẬN: ĐỐT XA NGÓN 2- 5 NGUYÊN ỦY: MẶT TRƯỚC- TRONG X. TRỤ VÀ MÀNG GIAN CỐT GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU GẤP NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: ½ GIỮA MẶT TRƯỚC X. QUAY BÁM TẬN: ĐỐT XA NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: GẤP NGÓN 1
 52. 52. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP SÂU: CCƠƠ S SẤẤPP V VUUÔÔNNGG NGUYÊN ỦY: ¼ DƯỚI MẶT TRƯỚC X.TRỤ BÁM TẬN: 1/4 DƯỚI MẶT TRƯỚC X. QUAY ĐỘNG TÁC: SẤP CẲNG TAY- BÀN TAY
 53. 53. Cơ cẳng tay trước  LLớớpp nnôônngg:: CCơơ ssấấpp ttrròònn CCơơ ggấấpp ccổổ ttaayy qquuaayy CCơơ ggaann ttaayy ddààii CCơơ ggấấpp ccổổ ttaayy ttrrụụ  LLớớpp ggiiữữaa:: ccơơ ggấấpp cchhuunngg ccáácc nnggóónn nnôônngg  LLớớpp ssââuu:: CCơơ ggấấpp nnggóónn ccááii ddààii CCơơ ggấấpp cchhuunngg ccáácc nnggóónn ssââuu CCơơ ssấấpp vvuuôônngg
 54. 54. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM NGOÀI: ĐỘNG TÁC: GẤP SẤP CẲNG TAY BÁM TẬN: MÕM TRÂM QUAY NGUYÊN ỦY: - 2/3 TRÊNMÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI - VÁCH GIAN CƠ NGOÀI 11-- C CÁÁNNHH T TAAYY Q QUUAAYY
 55. 55. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.1- NHÓM NGOÀI: 2- 2- C CƠƠ D DƯƯỖỖII C CỔỔ T TAAYY Q QUUAAYY D DÀÀII NGUYÊN ỦY: - 1/3 DƯỚI MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI - VÁCH GIAN CƠ NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN 2 ĐỘNG TÁC: DUỖI, DẠNG BÀN TAY 33-- C CƠƠ D DƯƯỖỖII C CỔỔ T TAAYY Q QUUAAYY N NGGẰẰNN NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN 3 ĐỘNG TÁC: DUỖI, DẠNG BÀN TAY
 56. 56. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.1- LỚP NÔNG: 4 CƠ CƠ KHUỶU CƠ DUỖI CỔ TAY TRỤ CƠ DUỖI NGÓN ÚT CƠ DUỖI CHUNG CÁC NGÓN
 57. 57. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 11-- C CƠƠ D DẠẠNNGG N NGGÓÓNN C CÁÁII D DÀÀII NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 TRÊN X. TRỤ, X. QUAY, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DẠNG NGÓN CÁI 22-- C CƠƠ D DUUỖỖII N NGGÓÓNN C CÁÁII N NGGẮẮNN NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 TRÊN X. TRỤ, X. QUAY, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT GẦN NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DUỖI ĐỐT GẦN NGÓN CÁI
 58. 58. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 44-- C CƠƠ D DUUỖỖII N NGGÓÓNN T TRRỎỎ NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 DƯỚI X. TRỤ, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: GÂN DUỖI CÁC NGÓN (NGÓN 2) ĐỘNG TÁC: DẠNG NGÓN CÁI 33-- C CƠƠ D DUUỖỖII N NGGÓÓNN C CÁÁII D DÀÀII NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 GIỮA X. TRỤ, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT XA NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DUỖI ĐỐT XA NGÓN CÁI
 59. 59. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 55-- C CƠƠ N NGGỮỮAA NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: MẶT NGOÀI, BỜ SAU X. QUAY ĐỘNG TÁC: NGỮA CẲNG TAY
 60. 60. NNhhóómmC nnơgg oocààẳii::ng tay sau 11.. CCơơ ccáánnhh ttaayy qquuaayy 22.. CCơơ dduuỗỗii ccổổ ttaayy qquuaayy nnggắắnn 33.. CCơơ dduuỗỗii ccổổ ttaayy qquuaayy ddààii NNhhóómm ssaauu:: - LLớớpp nnôônngg::44 ccơơ:: ccơơ dduuỗỗii ccổổ ttaayy ttrrụụ,, ccơơ kkhhuuỷỷuu,, ccơơ dduuỗỗii nnggóónn úútt,, ccơơ dduuỗỗii cchhuunngg ccáácc nnggóónn - LLớớpp ssââuu:: 55 ccơơ:: ccơơ ddạạnngg nnggóónn ccááii ddààii,, dduuỗỗii nnggóónn ccááii nnggắắnn,, ccơơ dduuỗỗii nnggóónn ccááii ddààii,, ccơơ dduuỗỗii nnggóónn ttrrỏỏ,, ccơơ nnggữữaa
 61. 61. CƠ CHI TRÊN TRỤ CÁNH TAY QUAY DCTQD DCTQN SẤP TRÒN QUAY NGỮA DCN DNU DCTT KHUỶU GCN NÔNG GCNSÂU GCT TRỤ GCT QUAY GT DÀI GNC DÀI
 62. 62. TK quay
 63. 63. Tk giữa ĐM quay ĐM TK trụ

×