Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phố

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ĐƠN GIẢN
NHÀ HÀNG VƯỜN PHỐ TÂN...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH................................
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất
Sơ đồ công nghệ:.............................................
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 48 Anzeige

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phố

Herunterladen, um offline zu lesen

Công ty môi trường Newtech Co thực hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất

Công ty môi trường Newtech Co thực hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (17)

Anzeige

Ähnlich wie Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phố (20)

Weitere von Công ty môi trường Newtech Co (20)

Anzeige

Aktuellste (18)

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phố

 1. 1. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất  ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN NHÀ HÀNG VƯỜN PHỐ TÂN SƠN NHẤT Địa chỉ: A2 Phan Đình Giót, phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh  1  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 2. 2. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH.................................................................................4 TỪ NGỮ VIẾT TẮT..................................................................................................4 MỞ ĐẦU......................................................................................................................5 CHƯƠNG 1.................................................................................................................8 MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ..............................................................8 1.1. Tên cơ sở.............................................................................................................8 1.2. Vị trí địa lý của cơ sở..........................................................................................8 1.3. Quy mô, công suất, thời gian hoạt động của cơ sở..............................................9 1.3.1. Thời gian hoạt động của cơ sở...........................................................................9 1.3.2. Quy mô, công suất...........................................................................................9 1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh..........................................................10 1.5. Máy móc thiết bị và nhu cầu nguyên vật liệu....................................................10 1.5.1. Nhu cầu nguyên liệu thô/nhiên liệu...................................................................11 1.5.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước....................................................................12 1.5.3. Nhu cầu sử dụng điện.....................................................................................12 1.5.4. Nhu cầu lao động...........................................................................................13 1.6. Lý do chưa thực hiện đề án bảo vệ môi trường.................................................13 1.7. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường...............................................14 1.7.1. Đối với nước thải............................................................................................14 1.7.2. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại.........................................................14 1.7.3. Đối với khí thải, bụi, tiếng ồn và độ rung...........................................................16 CHƯƠNG 2 ..............................................................................................................19 MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ...............................................................................................................................19 2.1. Chất thải rắn thông thường................................................................................19 2.2. Nguồn chất thải lỏng.........................................................................................20 2.2.1. Nguồn phát sinh.............................................................................................20 2.2.2. Biện pháp quản lý...........................................................................................21  2  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 3. 3. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Sơ đồ công nghệ:.....................................................................................................24 Thuyết minh quy trình công nghệ:..........................................................................24 Ưu điểm của công nghệ..........................................................................................25 Nhược điểm của công nghệ.....................................................................................26 THIẾT BỊ - VẬT TƯ – HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH.................................26 1. Thiết bị động lực................................................................................................26 2. Vật tư lắp đặt cho công trình..............................................................................26 3. Hệ thống điện điều khiển....................................................................................26 4. Nhân công lắp đặt thiết bị - đường ống – hệ thống điện......................................27 5. Cung cấp – nuôi cấy – vận hành hệ thống..........................................................27 CHI TIẾT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH................................................................28 2.3. Nguồn chất thải khí...........................................................................................29 2.3.1. Nguồn phát sinh.............................................................................................29 2.3.2. Biện pháp quản lý...........................................................................................31 2.4. Nguồn tiếng ồn, độ rung....................................................................................35 2.4.1. Nguồn phát sinh.............................................................................................35 2.4.2. Biện pháp quản lý...........................................................................................36 2.5. Chất thải nguy hại.............................................................................................38 2.5.1. Nguồn phát sinh.............................................................................................38 2.6. Nguồn phát sinh các nguồn thải khác...............................................................38 2.7. Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải.............................................................................................................39 CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM..................40 3.1. Kế hoạch quản lý chất thải................................................................................40 3.2. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải...........42 3.3. Kế hoạch ứng phó sự cố....................................................................................43 3.4. Kế hoạch quan trắc môi trường.........................................................................44 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT..............................................................46 1. Kết luận...............................................................................................................46 2. Kiến nghị.............................................................................................................46 3. Cam kết...............................................................................................................46  3  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 4. 4. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH TỪ NGỮ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu ôxy sinh hóa BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường COD PVC BYT : Nhu cầu ôxy hóa học : Polyvinyl chloride : Bộ Y tế CTNH : Chất thải nguy hại NĐ-CP : Nghị định Chính phủ PCCC : Phòng cháy chữa cháy SS : Chất rắn lơ lửng TCVN QCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam : Quy chuẩn Việt Nam TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân BXD ĐTM NTSH : Bộ xây dựng : Đánh giá tác động môi trường : Nước thải sinh hoạt  4  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 5. 5. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Đảng và Nhà nước luôn xem mục tiêu phát triển kinh tế là động lực cho quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hoá Đất nước. Ngày càng có nhiều Công ty, Xí nghiệp được xây dựng. Tuy nhiên, bất kỳ ngành sản xuất, kinh doanh nào cũng có khả năng phát sinh ra các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của con người và cũng là nguyên nhân góp phần vào sự suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Chính vì các lý do nêu trên mà chiến lược về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Đất nước đang ngày càng được sự quan tâm của các cơ quan chức năng cũng như các nhà khoa học. Nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường, Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất tiến hành lập Đề án Bảo vệ Môi trường đơn giản cho Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất địa chỉ A2 Phan Đình Giót, phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. Đây là báo cáo được xây dựng trên cơ sở hoạt động dự án, từ đó tiến hành thiết lập những tác động tích cực và tiêu cực đến lĩnh vực đặc biệt là môi trường tự nhiên do dự án mang lại. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường, đưa ra các chính sách hoạt động cụ thể và chương trình hành động trong thời gian sắp tới vì một môi trường trong lành trong tương lai. Giới thiệu chung về dự án Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất – Chi nhánh công ty Cổ Phần Vườn Phố , chi nhánh thuộc Công ty Cổ Phần Vườn Phố hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh số 4113033502 đăng ký lần đầu vào ngày 16 tháng 05 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 08 tháng 07 năm 2008 với tên gọi là Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố do Sở kế hoạch đầu tư TP. HCM cấp. Địa chỉ chi nhánh: A2, Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động từ năm 2008 đến nay với loại hình hoạt động là Kinh doanh Nhà hàng ăn uống, chế biến mua bán thục phẩm, gia vị ngành công nghiệp – chế biến thực phẩm, thức uống có cồn và nước giải khát (không  5  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 6. 6. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất sản xuất tại trụ sở chi nhánh), tổ chức hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm, với công suất trung bình một ngày đêm khoảng 300 lượt khách ra vào Nhà hàng. Từ khi hoạt động đến nay Nhà Hàng Vườn Phố chưa có giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường nên theo nghị định 35/2014 Chi nhánh Công ty Cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất phải thực hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Đề án Bảo vệ Môi trường được xây dựng dựa trên những mục tiêu cụ thể sau: − Phân tích, đánh giá các tác động đến môi trường do các hoạt động của dự án. − Trên cơ sở của những phân tích đánh giá đó, xây dựng và đề ra các biện pháp tổng hợp, khả thi và giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động mà dự án gây ra, nhằm bảo vệ môi trường để ổn định và phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực dự án. Cơ sở pháp lý − Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006; − Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; − Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định về việc lập, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. − Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; − Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/04/2007 của Chính phủ về việc Quản lý chất thải rắn; − Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại; − Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; − Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;  6  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 7. 7. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất − Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; − Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.  7  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 8. 8. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ 1.1. Tên cơ sở − Chi nhánh công ty Cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất − Địa chỉ: A2 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM. − Người đứng đầu đại diện bà: Bùi Phương Thảo − Chức vụ: Giám đốc công ty − Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhành số 4113033502, đăng ký lần đầu ngày 16/05/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 08/07/2008, do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 1.2. Vị trí địa lý của cơ sở Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất tọa lạc tại số A2 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam, với các mặt tiếp giáp như sau: + Phía trước giáp quân khu 7 + Phía sau giáp quân khu 7 +Phía phải giáp quân khu 7 + Phía trái giáp đường Phan Đình Giót Hình 1. Vị trí địa lý của Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất  8  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 9. 9. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất 1.3. Quy mô, công suất, thời gian hoạt động của cơ sở 1.3.1. Thời gian hoạt động của cơ sở Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất , chi nhánh Công ty Cổ phần Vườn Phố hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh số 4113033502 đăng ký lần đầu vào ngày 16 tháng 05 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 08 tháng 07 năm 2008 do Sở kế hoạch đầu tư TP. HCM cấp. Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động từ năm 2008 đến nay với loại hình hoạt động là Kinh doanh Nhà hàng ăn uống, chế biến mua bán thục phẩm, gia vị ngành công nghiệp – chế biến thực phẩm, thức uống có cồn và nước giải khát (không sản xuất tại trụ sở chi nhánh), tổ chức hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm, với công suất trung bình một ngày đêm khoảng 300 lượt khách ra vào Nhà hàng. 1.3.2. Quy mô, công suất  Quy mô Hạng mục công trình phục vụ cho hoạt động kinh doanh Nhà Hàng Vườn Phố - Chi nhánh công ty Cổ Phần Vườn Phố tất cả đều là hạng mục được xây dựng trước đó. Tại căn nhà số A2 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, tp.HCM, Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất – Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố hoạt động với mục đích là kinh doanh nhà hàng ăn uống. Diện tích đất: 1.080 m2 .  Công suất Số lượng lượt khách phụ thuộc theo tháng và không đồng đều. Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất có Công suất trung bình một ngày đêm khoảng 300 khách. Thời gian hoạt động của nhà hàng là 8h-23h .  9  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 10. 10. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất 1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh Hình 2. Sơ đồ quy trình hoạt động của Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Thuyết minh Nguyên liệu mua vào là thịt cá, rau quả, hải sản… khi mang về sẽ được đưa vào khu vực làm sạch và sơ chế . Các sản phẩm sau khi sơ chế được rửa sạch lại lần nữa trước khi chế biến và làm chín. Thức ăn nấu chín được lấy 1 phần để lưu mẫu, phần còn lại được chuyền đến khu vực chia khẩu phần. Sau khi chia đều, thức ăn sẽ được trang trí và dọn lên khu vực ăn uống cho thực khách. Các loại thức uống bao gồm bia, nước ngọt , rượu …được bảo quản trong kho chờ phục vụ khi thực khách có yêu cầu. 1.5. Máy móc thiết bị và nhu cầu nguyên vật liệu  Các thiết bị văn phòng Hiện nhà hàng có trang bị cho văn phòng làm việc một số máy vi tính, máy photocopy, máy điện thoại, máy lạnh phục vụ cho các công việc sao lưu, in giấy tờ, tạo môi trường làm việc mát mẻ cho cán bộ văn phòng cũng như phục vụ công việc trao đổi thông tin với các đơn vị phân phối nguyên vật liệu, sản phẩm và các đơn vị hành chính khác.  10  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn Nguyên vật liệu tươi sống / rau củ quả Làm sạch Chế biến Chia khẩu phần thức ăn Phục vụ khách hàng Lưu mẫu Thức uống
 11. 11. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất  Các máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh Các thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhà hàng được thể hiện trong bảng sau: Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh của Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất TT Tên máy móc thiết bị Đơn vị Số lượng 1 Máy lạnh Cái 25 2 Tủ lạnh Cái 10 3 Quạt công nghiệp Cái 10 4 Máy rửa chén Cái 1 5 Bếp gas công nghiệp Cái 4 6 Máy phát điện Cái 1 THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 6 Máy vi tính Bộ 10 7 Máy in Cái 1 (Nguồn: Chi nhánh công ty Cổ phần Vườn Phố-Vườn Phố Tân Sơn Nhất ,11/2014) 1.5.1. Nhu cầu nguyên liệu thô/nhiên liệu Bảng 2. Danh sách nguyên liệu thô/nhiên liệu và số lượng sử dụng trung bình tháng của Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất STT Tên nguyên liệu/ nhiên liệu Đơn vị Số lượng 1 Nước giải khát các loại kg 220 2 Thực phẩm (rau, củ, quả…) Kg 150 3 Thực phẩm (thịt, cá, …) Kg 500 4 Đường, sữa Kg 300 5 Gia vị Kg 50 6 Gas Kg 1300 (Nguồn: Chi nhánh công ty Cổ phần Vườn Phố-Vườn Phố Tân Sơn Nhất ,11/2014)  Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện  11  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 12. 12. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Máy phát điện sử dụng nhiên liệu là xăng, nhiêu liệu dầu DO sử dụng trung bình trong 01 tháng là khoảng 25 lít/tháng. (Nguồn: Chi nhánh công ty Cổ phần Vườn Phố-Vườn Phố Tân Sơn Nhất) 1.5.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước Nước sử dụng cho sinh hoạt của nhân viên, phục vụ sinh hoạt cho khách hàng, phục vụ hoạt động nấu nướng của nhà hàng. Nhà hàng không sử dụng nguồn nước ngầm, hiện tại Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất sử dụng nguồn nước cấp do Trung tâm TDTTQPII – Sân Vận Động cấp. Lượng nước cung cấp được sử dụng cho hoạt động nấu ăn của nhà hàng, hoạt động sinh hoạt của nhân viên, khách hàng, hoạt động lau chùi nhà ăn, vệ sinh sàn nhà, rửa chén và nước dùng cho nhà vệ sinh. Nhu cầu sử dụng nước của Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn phố Tân Sơn Nhất là không đồng đều giữa các tháng. Lượng nước sử dụng được tính trung bình cho tháng cao điểm là 185 m3 / tháng ( Căn cứ theo hóa đơn tiền nước đính kèm phụ lục). Tương đương với lượng nước trung bình 1 ngày nhà hàng sử dụng là 6,2 m3 / ngày Bảng 3. Lượng nước sử dụng tại nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất STT Thời gian tiêu thụ Lượng nước sử dụng (m3 /tháng) 1 Từ ngày 31/05/2014-30/06/2014 188 2 Từ ngày 01/07/2014-31/07/2014 180 3 Từ ngày 01/08/2014-31/08/2014 187 Từ ngày 01/09/2014-30/09/2014 183 (Nguồn: Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất, 11/2014) 1.5.3. Nhu cầu sử dụng điện Công ty sử dụng nguồn điện của Công ty Điện Lực Tân Bình thuộc Tổng công ty điện lực thành phố hồ chí minh để cung cấp cho quá trình hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất. Nhu cầu sử dụng điện trung bình trong 4 tháng gần đây của Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất là 19 kWh/ tháng. Bảng 4. Lượng điện tiêu thụ của nhà hàng  12  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 13. 13. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất STT Thời gian tiêu thụ Lượng điện tiêu thụ (kwh/tháng) 1 Tháng 7/2014 19.410 2 Tháng 8/2014 21.323 3 Tháng 9/2014 16.287 (Nguồn: Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất, 11/2014 ) 1.5.4. Nhu cầu lao động Tổng số nhân viên làm việc ổn định là 70 người, làm việc thường xuyên tại Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất . Bảng 5. Danh mục nhân viên làm việc tại Nhà hàng STT Nhân viên Số lượng 1 Ban giám đốc 03 2 Nhân viên văn phòng 07 3 Nhân viên 55 4 Bảo vệ 05 Tổng cộng 70 (Nguồn: Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố- Vườn Phố Tân Sơn Nhất, 11/2014) 1.6. Lý do chưa thực hiện đề án bảo vệ môi trường Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động từ năm 2008 hoạt động đến nay nhưng do chưa nắm bắt được thông tin, chưa tìm hiểu kỹ về những thủ tục, hồ sơ môi trường cần thiết nên chưa tiến hành lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Trong quá trình hoạt động từ năm 2008 đến nay thì Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất tuy đã bị các cơ quan chức năng về môi trường có kiểm tra nhưng chỉ nhắc nhở chứ chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về môi trường lần nào. Tháng 09 năm 2013, chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất đã có tiến hành lập đề án bảo vệ môi trường theo thông tư 01-2012/BTNMT quy định về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường nhưng đang trong thời gian ngưng nhận hồ sơ đề án môi trường. Nay, tháng 11 năm 2014, Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề này và được sự hướng dẫn của cán bộ Phòng TNMT Quận Tân Bình, Chi nhánh công ty Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất tiến hành lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất địa chỉ số A2 Phan Đình Giót, phường 2, Quận Tân Bình.  13  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 14. 14. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất 1.7. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường Trong giai đoạn vận hành, hoạt động dự án phát sinh các chất thải sau: 1.7.1. Đối với nước thải a. Nước mưa chảy tràn Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng khuôn viên bên ngoài khu Nhà hàng, nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Nhà hàng đã tách riêng biệt đường thoát nước mưa ra khỏi nước thải sinh hoạt và cho thải vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. Hơn nữa, toàn bộ khuôn viên Nhà hàng được bê tông hóa, nên nước mưa tương đối sạch và có thể thải thẳng ra hệ thống thoát nước mưa mà không cần xử lý. b. Nước thải sinh hoạt Nước thải phát sinh phụ thuộc chủ yếu vào loại hình kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp. Ngành nghề kinh doanh của: Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất là dịch vụ ăn uống, chế biến, mua bán thực phẩm, nên không phát sinh nước thải công nghiệp, vì vậy mà lượng nước thải của Nhà hàng chủ yếu là nước thải sinh hoạt (chủ yếu là từ quá trình chế biến thức ăn từ nhà bếp, từ nhà vệ sinh, và từ hệ thống rửa tay của nhân viên…). Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh của 70 cán bộ nhân viên, hoạt động chế biến thực phẩm và sinh hoạt của khách hàng của công ty ước tính khoảng 6,2 m3 /ngày (ước tính bằng 100% lượng nước cấp trung bình). Vậy tổng lượng nước thải phát sinh tại Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất ước tính trong 1 ngày là 6,2 m3 / ngày. 1.7.2. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại Chất thải rắn phát sinh của Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất được chia làm hai loại: CTR sinh hoạt, chất thải nguy hại.  Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn thải ra chủ yếu là rác thải sinh hoạt của nhân viên nhà hàng , của thực khách, từ quá trình chế biến thức ăn của nhà bếp. Khối lượng rác thải sinh hoạt ước tính cho 1 người sử dụng khoảng từ 0,3-0,5 kg rác. Do nhà hàng hoạt động với lượng khách không ổn định, nên tính trung bình lượng rác phát sinh cho ngày cao điểm nhất thì lượng rác thải sinh hoạt được tính toán như sau:  14  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 15. 15. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Trung bình ngày có 300 lượt khách đến quán + 70 người nhân viên tại nhà hàng thì lượng rác thải sinh hoạt được tính toán là 370 người × 0,5 kg rác = 185 kg/ ngày Rác thải sinh hoạt có thành phần:  Các hợp chất có thành phần hữu cơ: thực phẩm, rau quả, thức ăn thừa, giấy báo….;  Các hợp chất có thành phần vô cơ: bao nylon, nhựa, plastic, PVC, thủy tinh, vỏ hộp kim loại; Riêng các hợp chất có thành phần hữu cơ dễ phân hủy gây mùi hôi nên nếu không có biện pháp thu gom và xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan khuôn viên nhà hàng, sức khỏe của nhân viên nhà hàng và thực khách. Hiện Công ty đang hợp đồng với Tổ thu gom rác phường 2, quận Tân Bình địa chỉ 332/78 đường Phan Văn Trị phường 11, quận Bình Thạnh, tp.HCM để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên theo đúng yêu cầu của luật Môi trường. Tần suất thu gom là 1 lần/ngày, thời gian thu gom từ 17h giờ mỗi ngày bằng phương tiện xe chuyên dùng, xe tay.  Chất thải nguy hại Các loại chất thải nguy hại có tên trong danh mục chất thải nguy hại qui định tại thông tư Số: 12/2011/TT-BTNMT có thành phần như: Bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lâu dính dầu nhớt thải,… Chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động của Nhà hàng không liên tục và có khối lượng nhỏ như: bóng đèn hư hỏng, giẻ lau bám dầu… được thu gom vào thùng có nắp đậy, có dán nhãn chất thải nguy hại và lưu trữ trong nhà kho chứa chất thải nguy hại, tách riêng biệt với nơi lưu trữ chất thải sinh hoạt của Nhà hàng và có mái che an toàn để tránh nước mưa thấm vào. Khi số lượng lớn Nhà hàng sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại để thu gom và xử lý đúng quy định của pháp luật. Khối lượng chất thải được thể hiện trong bảng sau: Bảng 6. Khối lượng các loại chất thải nguy hại TB 1 tháng của Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất  15  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 16. 16. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất STT Tên CTNH Trạng thái tồn tại Khối lượng Kg 1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 0,1 2 Giẻ lau dính dầu mỡ Rắn 0,5 3 Hợp mực in Rắn 0,2 (Nguồn Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất) 1.7.3. Đối với khí thải, bụi, tiếng ồn và độ rung a. Tiếng ồn & Độ rung  Nguồn phát sinh: Tiếng ồn: phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào do sinh hoạt ăn uống của thực khách, do hoạt động của nhà hàng. Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thu gom vận chuyển hàng hóa và tiếng ồn phát sinh từ các giàn giải nhiệt máy lạnh của Nhà hàng. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn & độ rung Để hạn chế việc gây ồn ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất đã tiến hành áp dụng một số biện pháp sau:  Chấp hành đúng thời gian hoạt động theo quy định  Sử dụng khu vực phục vụ ăn uống hợp lý, khoảng cách các bàn ăn thích hợp, lượng khách tương đối vừa đủ.  Không xâm lấn vỉa hè.  Đặt các giàn giải nhiệt máy lạnh cách xa khu vực hoạt động của nhà hàng, đặt trên sân thượng và thường xuyên bảo trì bảo dưỡng thiết bị để hạn chế ồn. b. Khí thải và bụi  Nguồn phát sinh Từ quá trình hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất sẽ phát sinh các nguồn ô nhiễm không khí sau: - Khí thải và bụi từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe ra vào nhà hàng) sẽ phát sinh ra một lượng khí thải  16  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 17. 17. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất đáng kể. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, ... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông; - Khí thải từ hoạt động đun nấu thức ăn, mùi thức ăn. - Mùi hôi từ các khu vệ sinh công cộng, thùng chứa rác sinh hoạt: Ô nhiễm mùi hôi tại Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất chủ yếu phát sinh do sự phân hủy của rác thải sinh hoạt, nhà vệ sinh, ô nhiễm bụi và các loại khí thải khác phát sinh từ khâu quét dọn, sử dụng điều hòa,… - Khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu để nấu thức ăn: Để phục vụ cho hoạt động nấu nướng của chế biến các món ăn, nhà hàng sử dụng khoảng 43 kg gas/ngày. Theo tính toán, để đốt cháy hoàn toàn 1 kg gas cần 18,3 kg không khí và như vậy lưu lượng khí thải phát sinh hàng ngày do hoạt động đun nấu tại nhà bếp khoảng 786,9 kg/ngày. Lượng khí thải này cần có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm để hạn chế tác động đến môi trường xung quanh. - Đối với các thiết bị làm lạnh thì nhà hàng thường xuyên vệ sinh thiết bị, bơm ga làm lạnh và hút bụi để làm mát môi trường hoạt động tại nhà hàng và nâng cao hiệu suất hoạt động cho các thiết bị làm lạnh.  Tác động của khí thải: Các ảnh hưởng của khí thải: − Khi phổi tiếp nhận một lượng khí thải nhất định thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gan và đường hô hấp... với các triệu chứng như: hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, co giật... − NO: suy giảm quá trình tuần hoàn, vận chuyển oxy của máu − NO2 với nồng độ 15 - 50 ppm có khả năng gây nguy hiểm cho phổi, tim, gan của người và cả động vật, có nguy cơ gây tử vong. − Các khí NO, NO2 sẽ kết hợp với hơi nước tạo thành acid HNO3 làm ăn mòn các thiết bị bằng kim loại − NOx là một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính.  17  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 18. 18. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất − Khí CO rất độc. Nếu trong không khí có CO nồng độ khoảng 250 ppm sẽ khiến con người bị tử vong vì ngộ độc. Nồng độ giới hạn của CO trong không khí là 32 ppm.  18  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 19. 19. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất CHƯƠNG 2 MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ 2.1. Chất thải rắn thông thường 2.1.1. Nguồn phát sinh Chất thải rắn thải ra chủ yếu là: • Rác thải sinh hoạt của nhân viên nhà hàng, của thực khách; • Rác từ quá trình chế biến thức ăn của nhà bếp; • Thức ăn thừa. Với số lượng nhân viên là 70 người, lượng khách 300 người/ngày và lượng thải bình quân khoảng 0,5 kg/người/ngày, thì ước tính khối lượng rác thải sinh hoạt khoảng 185 kg/ngày. Rác thải sinh hoạt có thành phần:  Các hợp chất có thành phần hữu cơ: thực phẩm, rau quả, thức ăn thừa, giấy báo….;  Các hợp chất có thành phần vô cơ: bao nylon, nhựa, plastic, thủy tinh, vỏ hộp kim loại; Riêng các hợp chất có thành phần hữu cơ dễ phân hủy gây mùi hôi nên nếu không có biện pháp thu gom và xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan khuôn viên nhà hàng, sức khỏe của nhân viên nhà hàng và thực khách. 2.1.2. Biện pháp quản lý/xử lý hiện tại Nhà hàng đã xây dựng khu vực lưu giữ chất thải các loại, ngăn lưu giữ rác sinh hoạt, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh và nước mưa không cuốn trôi được chất thải vào môi trường. Đối với rác thải sinh hoạt Nhà hàng sẽ bố trí các thùng chứa tại nơi phát sinh. Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại trước khi giao cho đơn vị chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định. Nhà hàng đã ký hợp đồng với tổ thu gom rác phường 2, quận Tân Bình đến thu gom, xử lý hằng ngày theo quy định. Tần suất thu gom là 1 lần/ngày, thời gian thu gom từ 17h giờ mỗi ngày bằng phương tiện xe chuyên dùng, xe tay.  19  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 20. 20. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất 2.1.3. Biện pháp xử lý/quản lý sắp tới Nhà hàng đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý chất thải rắn. Vì vậy, thời gian sắp tới Nhà hàng sẽ duy trì thực hiện các biện pháp quản lý chất thải rắn như trên để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực. 2.2. Nguồn chất thải lỏng 2.2.1. Nguồn phát sinh − Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn qua khu vực xung quanh khu vực Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất cuốn theo đất cát và các chất rơi vãi trên dòng chảy. − Nước thải sinh hoạt của thực khách, khách hàng và cán bộ ,nhân viên làm việc trong khu vực nhà hàng. Nước lau rửa sàn, nhà vệ sinh. − Nước thải từ quá trình rửa thực phẩm, chế biến thức ăn từ nhà bếp. Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất sử dụng nguồn nước thủy cục do Trung tâm TDTTQPII – Sân vận động cấp để phục vụ cho chế biến món ăn, thức uống, sơ chế thực phẩm , phục vụ cho mục đích lau chùi, nhà vệ sinh, rửa chén, …. - Theo đồng hồ đo lưu lượng, trung bình một tháng trong ba tháng gần đây (kỳ 9,10,11,12/2012) lượng nước cấp sử dụng khoảng 185 m3 /tháng tức khoảng 6,2 m3 /ngày. Lượng nước thải được tính bằng 100% nước cấp, vậy lượng nước thải phát sinh một ngày khoảng 6,2 m3 /ngày . - Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý qua bể tự hoại sau đó sẽ tập trung ra hố ga cuối cùng đặt tại tòa nhà số 03 và thải ra hệ thống cống dẫn nước thải của đường Phan Đình Giót.  Tác động tiêu cực: Vi khuẩn: luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển phát tán các vi trùng gây bệnh, gây hại đến con người và động vật. Chất rắn lơ lửng: là tác nhân gây bồi lắng cống thoát nước của khu vực. Các chất dinh dưỡng (N, P): gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước.  20  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 21. 21. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Các chất ô nhiễm có trong nước thải trên nếu không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ra ô nhiễm môi trường và làm phát sinh dịch bệnh. Vì vậy Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất phải có biện pháp khắc phục vấn đề trên. 2.2.2. Biện pháp quản lý a. Nước mưa chảy tràn Công ty đã tách riêng biệt đường thoát nước mưa ra khỏi nước thải sinh hoạt và cho thải vào hệ thống thoát nước chung của hệ thống nước thải thành phố. Hơn nữa, toàn bộ khuôn viên nhà hàng được bê tông hóa hoàn toàn, nên nước mưa tương đối sạch, bề mặt các khu vực văn phòng, và các khu vực khác bên trong Nhà hàng , sân bãi…sẽ được thường xuyên quét dọn, làm vệ sinh nhằm làm giảm thiểu sự lôi cuốn các chất dơ bẩn khi nước mưa chảy tràn qua khuôn viên nhà hàng . Toàn bộ lượng nước mưa sau khi được thu gom sẽ thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. b. Nước thải sinh hoạt Nhà hàng đã tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải để thuận tiện trong quá trình kiểm soát. Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được thu gom vào bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc để xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của hệ thống thoát nước thành phố. Ngoài ra, Nhà hàng cũng lắp đặt thêm thiết bị màng lọc mỡ để thu gom lượng dầu mỡ thải có trong nước thải phát sinh từ nhà bếp trước khi vào bể tự hoại 3 ngăn. Nước thải từ nhà vệ sinh Nước thải từ các nhà vệ sinh của Nhà hàng được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, có ngăn lọc. Bể tự hoại đồng thời có 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. 1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).  21  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 22. 22. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất 4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo. Hình 4. Bể tự hoại 3 ngăn, có ngăn lọc Quy trình công nghệ, thiết bị của bể tự hoại 3 ngăn: + Nguyên tắc: Nước thải đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm bể chứa - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vị trí ống dẫn, nước thải chảy qua bể lắng theo chiều chuyển động từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. Lớp vật liệu lọc bao gồm 3 lớp; lớp sạn 1 x 3cm, lớp cát vàng, lớp đá 4 x 6cm. Bên trên lớp vật liệu có đặt máng nước tràn bằng bê tông để nước từ bể lắng được tràn đều trên bề mặt lớp lọc. + Tiêu chuẩn đạt được: Sử dụng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt cho phép đạt hiệu suất tốt, ổn định. Hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng SS, nhu cầu oxy hóa học COD, nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 từ 70 – 75%. Nước thải từ nhà bếp Nước thải từ nhà bếp được thu gom vào bể thu, đi qua song chắn rác trước khi vào hệ thống màng lọc mỡ. Nước thải sau đó đi qua hố lắng sau đó dẫn ra hệ thống thoát nước thành phố. Đánh giá hiệu quả quản lý chất thải lỏng hiện tại Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước thải tại Nhà hàng, ngày 07/11/2014 Công ty DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mới kết hợp cùng với Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất đã tiến hành lấy mẫu và phân tích nước thải tại đầu ra tại hố của hệ thống thoát nước thải ( Hố ga cuối cùng đặt phía trước tầng hầm nhà số 03). Chất lượng nước thải của Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất được trình bày trong bảng sau:  22  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 23. 23. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Bảng 7. Chất lượng nước thải sau hầm tự hoại 3 ngăn Stt Thông số Đơn vị Kết quả thử nghiệm QCVN 14:2008/BTNMT Cột B 01 pH -- 7,15 5-9 02 BOD5 mgO2/L 67 50 03 mg/L 124 100 04 Amoni ( Tính theo N) Mg/l 5,86 10 05 Nitrat(NO3) (Tính theo N) mg/l 1,23 50 06 Phosphat(PO4 3- ) (Tính theo P) mg/l 1,75 6 07 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 31 20 08 Coliform MPN/100ml 5.300 5.000 (Nguồn:Công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất) • Ghi chú: Hệ số K của nước thải trong QCVN 14: 2008/BTNMT: K = 1 • Nhận xét: Kết quả phân tích được so sánh với QCVN 14:2008/BTNMT Cột B – Tiêu chuẩn về nước thải sinh hoạt do Bộ trưởng BTNMT ban hành. Kết quả cho thấy thông số phân tích của BOD5, TSS, Tổng Coliform có nồng độ vượt giới hạn cho phép. Về vấn đề này Công ty sẽ có biện pháp khắc phục kịp thời. • Biện pháp quản lý chất thải lỏng sắp tới: Nhà hàng đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và xử lý chất thải lỏng. Tuy nhiên theo như đánh giá trên, chất lượng nước thải sau xử lý có chỉ tiêu BOD5, TSS, tổng Coliform vượt chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B. Về vấn đề này Nhà hàng sẽ có biện pháp khắc phục kịp thời. Nhà hàng cam kết đến thời điểm đo đạc để lập Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2014 mà kết quả nước thải vẫn không đạt so với QCVN 14:2008 ( cột B) thì Nhà hàng cam kết sẽ kết hợp với đơn vị tư vấn hoặc sẽ tìm đơn vị có chuyên môn và chức năng lên kế hoạch và đi vào xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3 /ngày đêm với công nghệ phù hợp và đảm bảo tốt cho môi trường. Thời gian hoàn thành hệ thống xử lý nước thải dự kiến trong 30 ngày làm việc. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG ĐƯỢC ĐỀ XUẤT  23  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 24. 24. Bể MBR Bể Điều Hòa Thu gom Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột B Khí Bể chứa bùn Xả bùn dư Bể Tách Dầu Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Sơ đồ công nghệ: Thuyết minh quy trình công nghệ: Nước thải từ các nguồn phát sinh theo mạng lưới thu gom nước thải chảy vào hố thu của hệ thống xử lý. Tại đây, nước thải được bơm lên bể MBR để xử lý triệt để các chất ô nhiễm: BOD, COD, SS, ….. Nồng độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.000-3.000 mg MLSS/L. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bể càng lớn. Oxy (không khí) được cấp vào bể MBR bằng các máy thổi khí (airblower) và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, Các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải trọng chất hữu cơ của bể trong giai đoạn xử lý aerotank dao động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3 .ngày đêm. Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí được thể hiện trong các phương trình sau: - Oxy hóa và tổng hợp  24  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn Nước thải (10 m3 /ngđ)
 25. 25. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí → CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác • Hô hấp nội bào C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn → 5CO2 + 2H2O + NH3 + E 113 160 1 1,42 Nước sau thời gian xử lý tại bể MBR được bơm qua bể lọc áp lực đa lớp vật liệu : sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính, để loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan, các nguyên tố dạng vết, những chất khó hoặc không phân giải sinh học và halogen hữu cơ. Nước thải sau khi qua bể lọc áp lực sẽ được khử trùng bằng hóa chất chuyên dụng trên đường ống với Mixer đạt quy chuẩn xả thải theo quy định hiện hành của pháp luật. Bùn ở bể MBR được đưa tới bể chứa bùn và được lưu trữ tạm thời tại bể này. Sau khoảng thời gian lưu nhất định, bùn trong bể tách thành 2 phần: phần bùn đặc lắng xuống đáy đạt hàm lượng chất rắn khoảng 2 - 3% được các cơ quan có chức năng thu gom và xử lý định kỳ, phần nước trong ở trên sẽ được đưa về hố thu của hệ thống xử lý. Ưu điểm của công nghệ MBR là công nghệ xử lý mới với sự kết hợp giữa công nghệ màng với công nghệ xử lý nước thải theo phương pháp sinh học. Với công nghệ này có tác dụng: • Giảm hàm lượng các chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng nhanh chóng đặc biệt là nito. • Cặn lơ lửng được khử hoàn toàn ở dòng ra. • Hiệu quả khử trùng tốt. • Đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt quy chuẩn xả thải theo quy định hiện hành của pháp luật; • Diện tích đất sử dụng tối thiểu, diện tích mặt bằng hệ thống xử lý rất nhỏ, bằng 50% so với công nghệ truyền thống, phù hợp với điều kiện diện tích hạn hẹp; • Nước sau quy trình xử lý có khả năng tái sử dụng: tưới cây, dội bồn cầu, giải nhiệt thiết bị; • Chi phí xây dựng thấp.  25  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 26. 26. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất • Quá trình bảo trì bảo dưỡng dễ dàng; • Hòa hợp với các công trình hiện hữu; • Hệ thống được thiết kế theo dạng modul, dễ dàng cải tạo, nâng công suất xử lý. Nhược điểm của công nghệ • Nhân viên vận hành cần được đào tạo về vận hành hệ thống xử lý nước thải ứng dụng công nghệ vi sinh bám dính kết hợp lơ lửng; • Chất lượng nước thải sau xử lý có thể bị ảnh hưởng nếu một trong những công trình đơn vị trong hệ thống không được vận hành đúng các yêu cầu kỹ thuật; • Bùn sau quá trình xử lý cần được thu gom và xử lý định kỳ. THIẾT BỊ - VẬT TƯ – HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH 1. Thiết bị động lực • Thiết bị chính sử dụng trong công trình được tính toán an toàn về công suất, số lượng thiết bị dự phòng; • Các thiết bị chính như máy bơm, máy thổi khí,… có xuất xứ từ các nước tiên tiến trên thế giới; • Thiết bị được lựa chọn trong công nghệ có thể chịu được tính ăn mòn cao khi pH thay đổi trong khoảng rộng (từ 4 – 10), hoạt động ổn định trong môi trường nước thải, phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam. 2. Vật tư lắp đặt cho công trình • Vật tư lựa chọn lắp đặt có thể chịu được tính ăn mòn cao khi pH thay đổi từ 4–10, bền trong môi trường nước thải; • Vật tư sử dụng đảm bảo theo các quy chuẩn kỹ thuật, TCVN, có sẵn trên thị trường, thuận tiện trong quá trình bảo trì sửa chữa hay thay thế. 3. Hệ thống điện điều khiển • Nguồn điện cung cấp cho các bơm, máy thổi khí… và cho toàn tủ điện được tính toán phù hợp với nhu cầu sử dụng của hệ thống;  26  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 27. 27. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất • Các thiết bị như bơm, máy thổi khí,… được vận hành ở 3 chế độ: tự động (Auto), tay (Manual) và không hoạt động (Off). 4. Nhân công lắp đặt thiết bị - đường ống – hệ thống điện • Các vật tư, thiết bị lắp đặt ở công đều có kỹ sư giám sát, chỉ đạo và đội ngũ nhân công (thợ cơ khí, thợ điện, thợ môi trường) lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, chuyên lắp đặt thiết bị môi trường; • Thiết bị vật tư được lắp đặt đúng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn quy định, đúng kỹ thuật, đúng theo thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt, đảm bảo trạm xử lý hoạt động ổn định và không bị hao mòn tuổi thọ thiết bị; • Thực hiện các công việc cơ khí (lắp đặt các máy móc thiết bị, hàn và gia cố hệ thống đường ống…), lắp đặt hệ thống điện điều khiển (đi đường dây điện, lắp tủ điện điều khiển…). 5. Cung cấp – nuôi cấy – vận hành hệ thống • Cung cấp bùn vi sinh đúng chủng loại cho Hệ thống xử lý nước thải nhà hàng khách sạn; • Cung cấp chủng vi sinh vật đặt chủng xử lý nước thải. • Bổ sung dưỡng chất định kỳ để vi sinh vật phát triển tốt (trong trường hợp nước thải thiếu dinh dưỡng); • Nhân viên vận hành có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cao, được trang bị đầy đủ các dụng cụ kiểm tra mẫu nước thải trong quá trình vận hành; • Lấy mẫu thường xuyên để phân tích các chỉ tiêu: pH, COD, BOD, TSS, Nitơ tổng, Photpho tổng, Coliform. Trên cơ sở kết quả phân tích, nhân viên vận hành đưa ra nhận xét, đánh giá và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để cho khả năng phát triển của vi sinh vật và chất lượng nước thải đầu ra là tốt nhất.  27  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 28. 28. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất CHI TIẾT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH A. PHẦN XÂY DỰNG STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ 1 Bể điều hòa kỵ khí 1 Bể V= 2x3x1 m Vật liệu: Đáy bê tông, tường gạch B. PHẦN THIẾT BỊ STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ *** Bể tách mỡ 1 - Vật liệu: Inox 304 1 HT - Thông số: dày 2 mm, V = 0.5 m3 - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương *** Bể điều hòa 2 Song chắn rác thô 1 Bộ - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước khe 5mm - Xuất xứ: Việt Nam 3 Thiết bị dò mực nước 1 Bộ - Thông số: Phao, dây, giá… - Xuất xứ: Nhật hoặc tương đương 4 Bơm nước thải 1 Bộ - Q=10-15 m3/h, H=3-10m - Thông số: 220V/380V - Xuất xứ: Nhật hoặc tương đương *** Bể MBR 5 Bể MBR 1 Bộ - Vật liệu: CT3 - Thông số: 2m x 2m x 2,5m - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 6 Máy thổi khí 2 Bộ - Q=0,5-5m3/phút, H=3-10m - Thông số: 380V/50Hz - Xuất xứ: Nhật hoặc tương đương 7 Hệ thống phân phối khí 1 HT - Thông số: đĩa, van, co, tê... - Xuất xứ: Đài loan và Việt Nam 8 Màng MBR 3 Bộ - Thông số: kích thước lỗ màng: 0,1µm - Xuất xứ: Titanjin Mo Timo Membrance 9 Giá lắp đặt màng MBR 1 Bộ  28  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 29. 29. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất - Thông số: Inox 304 - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 10 Bơm hút nước từ bể MBR 2 Bộ - Thông số: Q=10-15 m3/h - Xuất xứ: Đài Loan hoặc tương đương 11 Bồn chứa bùn 1 Bộ - Thông số: Nhựa, V=1m3 - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 13 Vi sinh xử lý nước thải 1 HT 14 Hệ thống điện điều khiển 1 HT - Cung cấp nguyên liệu - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống điều khiển - Xuất xứ: Đức 15 Hệ thống đường ống công nghệ 1 HT - Cung cấp nguyên liệu + lắp đặt đường ống kỹ thuật + Các công việc cơ khí Dự án có tính khả thi cao vì công tác khảo sát của dự án dựa trên nhu cầu thực tế của Nhà hàng. 2.3. Nguồn chất thải khí 2.3.1. Nguồn phát sinh Từ quá trình hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất sẽ phát sinh các nguồn ô nhiễm không khí sau: - Khí thải và bụi từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe ra vào nhà hàng) sẽ phát sinh ra một lượng khí thải đáng kể. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông; - Khí thải từ hoạt động đun nấu thức ăn, mùi thức ăn. - Mùi hôi từ các khu vệ sinh công cộng, thùng chứa rác sinh hoạt: Ô nhiễm mùi hôi tại nhà hàng chủ yếu phát sinh do sự phân hủy của rác thải sinh hoạt, nhà vệ sinh, ô nhiễm bụi và các loại khí thải khác phát sinh từ khâu quét dọn, sử dụng điều hòa,… - Khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu để nấu thức ăn:  29  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 30. 30. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Để phục vụ cho hoạt động nấu nướng của chế biến các món ăn, nhà hàng sử dụng khoảng 43 kg gas/ngày. Theo tính toán, để đốt cháy hoàn toàn 1 kg gas cần 18,3 kg không khí và như vậy lưu lượng khí thải phát sinh hàng ngày do hoạt động đun nấu tại nhà bếp khoảng 786,9 kg/ngày. Lượng khí thải này cần có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm để hạn chế tác động đến môi trường xung quanh.  Máy phát điện Nhà hàng sử dụng 01 máy phát điện dự phòng công suất 150 kVA, nguyên liệu sử dụng là dầu DO. Khi hoạt động sẽ sinh ra các chất ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí như: dioxit lưu huỳnh (SO2), oxit nitơ (NOx), oxit cacbon (CO),…. Dựa vào hệ số ô nhiễm của máy phát điện chạy bằng xăng của WHO, tính toán được tải lượng ô nhiễm của các chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động của máy điện trong bảng sau: Bảng 8. Tải lượng và nồng độ các chất gây ô nhiễm từ khí thải của máy phát điện ST T Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/1000 lít xăng) (1) Tải lượng ô nhiễm, kg/ngày 1 CO 291 0,02 2 Bụi 332 0,03 3 NOx 11,3 0,0001 4 SO2 0,9 0,00009 Nguồn: (1) WHO, Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, 1993. Ghi chú Hàm lượng S trong dầu DO là 0,5% QCVN 19:2009/BTNMT; cột B; Kv = 1; Kp = 0,6: Quy chuẩn kỹ thật quốc gia đối với khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; cột B áp dụng đối với các cơ sở dịch vụ hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ máy phát điện sử dụng dầu DO đều đạt tiêu chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT; cột B; Kv = 1; Kp = 0,6. Tác động của khí thải:  30  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 31. 31. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Khi phổi tiếp nhận một lượng khí thải nhất định thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gan và đường hô hấp... với các triệu chứng như: hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, co giật... − NO: suy giảm quá trình tuần hoàn, vận chuyển oxy của máu − NO2 với nồng độ 15 - 50 ppm có khả năng gây nguy hiểm cho phổi, tim, gan của người và cả động vật, có nguy cơ gây tử vong. − Các khí NO, NO2 sẽ kết hợp với hơi nước tạo thành acid HNO3 làm ăn mòn các thiết bị bằng kim loại − NOx là một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính. − Khí CO rất độc. Nếu trong không khí có CO nồng độ khoảng 250 ppm sẽ khiến con người bị tử vong vì ngộ độc. Nồng độ giới hạn của CO trong không khí là 32 ppm. 2.3.2. Biện pháp quản lý  Khống chế ô nhiễm bụi và khí thải do giao thông Để giảm thiểu ô nhiễm bụi phát sinh từ các phương tiện giao thông, nhà hàng đã áp dụng các biện pháp sau: − Tiến hành cải tạo nâng cấp lót gạch các đường nội bộ, sân chơi. − Thường xuyên quét dọn vệ sinh và phun nước chống bụi. − Quy định vận tốc xe ra vào khu vực nhà hàng dưới 5km/h. − Khu vực ăn uống được xây dựng thông thoát và bố trí các máy quạt và thông gió để làm giảm nhiệt và hạn chế mùi thức ăn chế biến.  Giảm thiểu ô nhiễm khí thải - Sử dụng thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy bằng nhựa tổng hợp để ngăn sự phát tán mùi hôi do quá trình phân hủy rác thải mang lại. - Bằng các biện pháp thông gió làm mát, sử dụng các loại nhiên liệu sạch như gas và điện (riêng khu vực nhà bếp có lắp đặt thêm thiết bị khử mùi, hút khói phát sinh do quá trình đun nấu), sử dụng các chất sát trùng và tẩy rửa để luôn duy trì điều kiện vi khí hậu trong lành và mát mẻ trong nhà hàng, .  31  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 32. 32. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất - Đặt nhà bếp cách xa khu vực ăn uống, vui chơi của thực khách, với chiều cao ống khói thích hợp. Lắp đặt hệ thống hút khói bụi cục bộ có film lọc, bẩy dầu bố trí trên khu vực bếp nấu. Mô hình hệ thống thực hiện như sau: Hình 3. Sơ đồ hệ thống thu gom khí thải nhà bếp Thuyết minh quy trình: Khói phát ra từ mỗi bếp sẽ được hút qua chụp hút đưa qua màng lọc, tách dầu mỡ để hấp thụ các chất có mùi, khí COx. Sau đó nhờ hệ thống hút đẩy đưa vào ống thoát ở khu vực thải được bố trí ở phía sau nhà hàng. Theo định kỳ hàng tháng nhà hàng sẽ vệ sinh, thay màng lọc để đảm bảo được chất lượng lọc. Hệ thống bếp chính của nhà hàng đặt tại tầng hầm của tòa nhà số 03 nên nhà hàng đã lắp đặt hệ thống ống khói cao 15m nên rất thông thoáng, toàn bộ lượng khí thải phát sinh từ quá trình nấu ăn được thu gom tại hệ thống quạt gió hút đẩy và được đưa trực tiếp ra ngoài nên không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động của nhà hàng. Chụp hút thu khí Bếp nấu Phim lọc thay thế Ống thu gom khí Quạt hút gió  32  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 33. 33. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất  Máy phát điện Chỉ vận hành khi bị mất điện, thời gian hoạt động ngắn và gián đoạn nên lượng khí thải phát sinh rất ít, biện pháp xử lý hiệu quả nhất nguồn thải từ máy phát điện là: - Giữ cho máy phát điện luôn khô và không dùng khi trời mưa hoặc ẩm ướt. - Vận hành máy trên một mặt phẳng khô ráo, thoáng khí. - Đảm bảo tay khô trước khi chạm vào máy phát điện. - Chỉ sử dụng loại nhiên liệu được khuyên dùng theo đúng hướng dẫn sử dụng máy phát điện hoặc được ghi trên nhãn máy. - Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy nhằm tránh gây rò rỉ các chất ô nhiễm, độc hại ra môi trường, hạn chế các nguy cơ gây cháy nổ. Đánh giá hiệu quả quản lý chất thải khí Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí xung quanh và trong khu vực hoạt động tại Nhà hàng, ngày 07/11/2014 Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất kết hợp cùng với Công ty DV PT KT Môi Trường Công Nghệ Mới đã tiến hành lấy mẫu và phân tích khí thải ở khu vực cổng ra vào Nhà hàng, khu vực Nhà ăn.  Hiện trạng chất lượng không khí tại Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất • Phương pháp phân tích Việc phân tích chất lượng không khí được Công ty DV PT KT Môi Trường Công Nghệ Mới thực hiện theo phương pháp sau: Bảng 9. Phương pháp phân tích chất lượng không khí STT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 1 Bụi TCVN 5067 : 1995 2 NO2 TCVN 6137 : 2009 3 SO2 TCVN 5971 : 1995 4 CO TQKT –YHLĐ & VSMT 2002 Nguồn: Công ty DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mới  33  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 34. 34. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất • Tiêu chuẩn so sánh Chất lượng không khí tại Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất ở vị trí khu vực cổng ra vào phải đạt giá trị cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh. Chất lượng không khí tại Chi nhánh Công ty Cổ Phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất ở vị trí khu vực nhà ăn phải đạt giá trị cho phép của QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Quyết định của Bộ Trưởng Y Tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. • Kết quả đo được Kết quả chất lượng không khí của Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất được thể hiện trong bảng sau: Bảng 10. Kết quả phân tích chất lượng không khí bên trong và khu vực xung quanh Nhà hàng Kết quả thử nghiệm Thông số Độ ồn (dBA) Bụi (mg/m3 ) SO2 (mg/m3 ) NO2 (mg/m3 ) CO (mg/m3 ) Khu vực xung quanh 61,3 - 64,4 0,12 0,065 0,055 3,26 Khu vực hoạt động nhà hàng 54,9-56,5 0,10 0,056 0,038 3,12 QCVN 26:2010/ BTNMT 6h – 21h: 70 21h – 6h: 55 -- -- -- -- QĐ 3733/2002/ QĐ-BYT ≤ 85 8 5 5 20 QCVN 05:2013/BTNMT -- 0,3 0,35 0,2 30 (Nguồn: Công ty CP DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mới) • Ghi chú: Kết quả phân tích chỉ có giá trị tại thời điểm đo đạc  Máy phát điện - Kết quả khảo sát không khí tại nguồn máy phát điện được trình bày trong bảng sau:  34  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 35. 35. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Bảng 11. Kết quả đo đạc máy phát điện STT Vị trí đo Bụi (mg/Nm3 ) NOx (mg/Nm3 ) SO2 (mg/Nm3 ) CO (mg/Nm3 ) 1 Máy phát điện 11,2 78,2 64,3 31 QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp=1, Kv=0,6 120 510 540 600 (Nguồn : Công ty TNHH Dịch vụ phân tích kỹ thuật môi trường Công Nghệ Mới) Nhận xét Từ kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu khí thải từ nguồn máy phát điện đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT cột B. • Nhận xét chung: Kết quả phân tích chất lượng không khí tại Nhà hàng cho thấy hầu hết các chỉ tiêu môi trường không khí tại khu vực cổng ra vào, khu vực nhà ăn, đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT và TCVSLĐ 3733/2002/QĐ/ BYT. 2.4. Nguồn tiếng ồn, độ rung 2.4.1. Nguồn phát sinh Tiếng ồn: phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào do sinh hoạt ăn uống của thực khách, do hoạt động của nhà hàng, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng và tiếng ồn phát sinh từ các giàn giải nhiệt máy lạnh của Nhà hàng.  Ảnh hưởng của tiếng ồn − Tai người chỉ có thể chịu được tối đa tác động của tiếng ồn trong một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày phụ thuộc vào mức ồn khác nhau. Nếu tác dụng của tiếng ồn lặp lại nhiều lần, hiện tượng mệt mỏi kéo dài, thích giác không có khả năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thường. Sau một thời gian dài sẽ phát triển thành những biến đổi có tính chất bệnh lý, dẫn đến thoái hóa trong tai, gây ra các bệnh nặng tai và bệnh điếc (Đinh Đắc Hiến và Trần Văn Địch, 2005). − Tiếng ồn có cường độ cao và trung bình kích thích mạnh hệ thống thần kinh trung ương, gây ra rối loại về chức năng thần kinh và thông qua hệ thống thần kinh tác động lên các cơ quan và hệ thống khác của cơ thể. − Tiếng ồn cũng gây ra những thay đổi trong hệ thống tim mạch kèm theo  35  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 36. 36. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất sự rối loạn trương lực bình thường của mạch máu và rối loạn nhịp tim. 2.4.2. Biện pháp quản lý Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất đảm bảo duy trì tiếng ồn và các yếu tố tiếng ồn trong môi trường lao động đạt tiêu chuẩn đối với loại hình lao động trung bình do Bộ Y tế ban hành. Để hạn chế việc gây ồn ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận Nhà hàng đã tiến hành áp dụng một số biện pháp sau:  Chấp hành đúng thời gian hoạt động theo quy định  Sử dụng khu vực phục vụ ăn uống hợp lý, khoảng cách các bàn ăn thích hợp, lượng khách tương đối vừa đủ.  Không xâm lấn vỉa hè.  Máy phát điện hạn chế sử dụng, chỉ sử dụng khi có sự cố mất điện. Đồng thời sẽ kiểm tra lại tất cả các nơi phát sinh rung động (rung động tại đế chân – thường chiếm 60% tiếng ồn gây ra) và gắn thêm vào nó một lớp đệm cao su hoặc siết chặt, chỉnh sửa các bộ phận cho ăn khớp. Khách sạn sẽ thường xuyên kiểm tra lại toàn bộ máy phát điện để khắc phục kịp thời các sự cố gây ra do làm việc lâu ngày.  Đối với các thiết bị làm lạnh thì nhà hàng thường xuyên vệ sinh thiết bị, bơm ga làm lạnh và hút bụi để làm mát môi trường hoạt động tại nhà hàng và nâng cao hiệu suất hoạt động cho các thiết bị làm lạnh. Đánh giá hiệu quả biện pháp quản lý tiếng ồn Để đánh giá hiện trạng chất lượng tiếng ồn, Công ty TNHH DV PT KT môi trường Công Nghệ Mới thực hiện việc khảo sát và đo đạc lấy mẫu chất lượng tiếng ồn ngày 07/11/2014, vị trí lấy mẫu tại cổng ra vào của Nhà hàng. • Phương pháp phân tích: Việc phân tích chất lượng tiếng ồn được Công ty TNHH DV PT KT môi trường Công Nghệ Mới hiện theo phương pháp như bảng sau: Bảng 12. Phương pháp phân tích chất lượng tiếng ồn STT Chỉ tiêu phân tích Thiết bị đo 1 Tiếng ồn Máy đo độ ồn EXTECH 407730 (Nguồn: Công ty TNHH DV PT KT Môi Trường Công Nghệ Mới)  36  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 37. 37. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất • Tiêu chuẩn so sánh: Chất lượng tiếng ồn tại Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất ở vị trí khu vực cổng ra vào phải đạt giá trị cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Tiếng Ồn tại khu vực dân cư sinh sống, hoạt động và làm việc. Chất lượng tiếng ồn tại Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất ở vị trí khu vực nhà ăn phải đạt giá trị cho phép của QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Quyết định của Bộ Trưởng Y Tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. • Kết quả đo được: Kết quả chất lượng tiếng ồn tại Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất được thể hiện trong bảng sau: Bảng 13. Kết quả đo tiếng ồn Điểm đo Cường độ ồn (dBA) 1. Khu vực cổng 61,3-64,4 Giới hạn tối đa cho phép trong khu vực công cộng và khu dân cư (QCVN26:2010/BTNMT) Từ 6 giờ-21 giờ: 70 21 giờ- 6 giờ: 55 2. Khu vực hoạt động nhà hàng 54,9-56,5 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002) ≤ 85 (Nguồn: Công ty TNHH DV PT KT Môi Trường Công Nghệ Mới) • Ghi chú: Đã loại trừ tiếng ồn do các phương tiện giao thông • Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng tiếng ồn cho thấy tiếng ồn tại khu vực cổng ra vào và trong khu vực nhà ăn đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên và hoạt động ăn uống vui chơi của thực khách. Tại các điểm đo đạc tiếng ồn đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT và TCVSLĐ 3733/2002/QĐ/BYT. Mức ồn đo được tại các điểm trong công ty tác  37  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 38. 38. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất động từ khoảng 61,3 dBA đến 64,4 dBA. Nhà hàng cam kết chất lượng tiếng ồn tại nhà hàng sẽ đạt chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và TCVSLĐ 3733/2002/QĐ/BYT. 2.5. Chất thải nguy hại 2.5.1. Nguồn phát sinh Chất thải rắn nguy hại là những chất có độc tính, ăn mòn, gây kích thích, hoạt tính, có thể cháy, nổ,…gây nguy hiểm đến con người. Chất thải nguy hại phát sinh tại nhà hàng gồm dầu ăn thải, giẻ lau dính dầu mỡ từ các hoạt động chế biến thức ăn, lau chùi và bóng đèn huỳnh quang thải. Bảng 14. Khối lượng các loại chất thải nguy hại hàng tháng STT Tên CTNH Trạng thái tồn tại Khối lượng Kg/ Tháng 1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 0,1 2 Giẻ lau dính dầu mỡ Rắn 0,5 3 Hộp mực in Rắn 0,2 Tổng cộng 0,8 (Nguồn: Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất) 2.5.2. Biện pháp quản lý/xử lý hiện tại Chất thải nguy hại và khô phát sinh trong hoạt động của Nhà hàng không liên tục và có khối lượng nhỏ như: bóng đèn hư hỏng, giẻ lau bám dầu… được thu gom vào thùng có nắp đậy, có dán nhãn chất thải nguy hại và lưu trữ trong nhà kho chứa chất thải nguy hại, tách riêng biệt với nơi lưu trữ chất thải sinh hoạt của Nhà hàng và có mái che an toàn để tránh nước mưa thấm vào. Khi số lượng lớn Nhà hàng sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại để thu gom và xử lý đúng quy định của pháp luật. 2.6. Nguồn phát sinh các nguồn thải khác - Nhiệt phát sinh do sự thải nhiệt của các thiết bị làm lạnh, máy điều hòa. - Nhiệt phát sinh từ quá trình nấu nướng, từ bếp đun,…  38  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 39. 39. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất  Biện pháp quản lý Khu vực nhà bếp và ăn uống được xây dựng thông thoát, bố trí các máy quạt và thông gió để làm giảm nhiệt và hạn chế mùi thức ăn chế biến. Các cục nóng máy lạnh được đạt ở nơi thông thoáng (trên mái nhà hàng). Kiểm tra thường xuyên hệ thống máy lạnh để kịp thời bơm nộp gas cho hệ thống lạnh. Lâu chùi bụi cho toàn bộ hệ thống máy quạt, máy lạnh… thường xuyên. 2.7. Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải • Biện pháp phòng ngừa khả năng cháy nổ và an toàn phòng cháy chữa cháy − Tham gia và hợp tác các buổi tuyên truyền về PCCC của địa phương tổ chức; − Trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy; − Nội quy PCCC được phát và yêu cầu niêm yết tại mỗi khu; − Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị giám sát thông số kỹ thuật; − Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt. Các phương tiện chữa cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng; − Kiểm tra dây điện tránh tình trạng quá tải trên đường dây; • Phòng ngừa sự cố về vệ sinh và an toàn lao động Nhà hàng thực hiện tất cả các biện pháp vệ sinh và an toàn lao động, các quy định, tiêu chuẩn, yêu cầu liên quan của Bộ luật Lao động theo Nghị định 6/CP của chính phủ Việt Nam kí ngày 20/01/2005. Các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân viên được áp dụng: - Trang bị quần áo và thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân viên, tạo điều kiện cho người lao động làm việc thoải mái, dễ chịu; - Thường xuyên phổ biến cho công nhân viên các kiến thức về an toàn lao động khi vận hành máy móc và thiết bị; Giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên về bảo vệ môi trường và ý thức kỷ luật lao động.  39  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 40. 40. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM 3.1. Kế hoạch quản lý chất thải Nước thải: phương án xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà hàng bao gồm nước thải từ hoạt động vệ sinh, nước thải từ nhà bếp được tập trung xử lý sơ bộ. Cụ thể như sau: Khí thải, Tiếng ồn: Cách âm bằng vật liệu xây dựng bê tông cốt thép, vật liệu cách âm. Không sử dụng máy móc gây ồn. Chất thải rắn: Rác thải sinh hoạt Nhà hàng đã ký hợp đồng với Tổ thu gom rác phường 2, quận Tân Bình, tp.Hồ Chí Minh đến thu gom, xử lý hằng ngày theo quy định. Tần suất thu gom là 1 lần/ngày, thời gian thu gom từ 17 giờ mỗi ngày bằng phương tiện xe chuyên dùng, xe tay. Với mục tiêu quản lý môi trường nhằm theo dõi, phòng chống, khắc phục và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi đến môi trường, đặc biệt là phòng chống các sự cố về môi trường có thể xảy ra để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ cuộc sống cộng đồng dân cư và nhân viên trực tiếp sản xuất. Một số công trình xử lý môi trường nhà hàng đã, đang và sẽ thực hiện được trình bày trong bảng sau:  40  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn Bể lọc dầu mỡ Hệ thống thoát nước Nước thải từ nhà vệ sinh Bể tự hoại 3 ngăn Hố lắng Nước thải bồn rửa, pha chế Song chắn rác
 41. 41. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Bảng 15. Kế hoạch quản lý chất thải Nguồn phát sinh chất thải Loại chất thải và tổng lượng, lưu lượng Biện pháp quản lý, xử lý Kinh phí dự kiến hàng năm Thời gian thực hiện Trách nhiệm thực hiện Hoạt động kinh doanh Nước thải Nước thải nhà vệ sinh: Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước của thành phố. 10 triệu đồng Đã thực hiện Toàn bộ công ty Nước thải nhà bếp: dẫn qua bể thu lọc vớt dầu mỡ thải rồi dẫn vào xử lý sơ bộ tại hầm tự hoại 3 ngăn. 10 triệu đồng Đã thực hiện Toàn bộ công ty Nhà hàng cam kết đến đợt làm báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2014 chất lượng nước nếu không đạt tiêu chuẩn QCVN 14: 2008/BTNMT cột B thì nhà hàng cam kết sẽ tiến hành đi vào xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công nghệ phù hợp. Thời gian hoàn thành hệ thống xử lý nước thải dự kiến trong 30 ngày làm việc. 170 triệu đồng Cam kết sẽ thực hiện Ban giám đốc Chất thải rắn sinh hoạt Thu gom, phân loại và lưu trữ tại khu lưu giữ chất thải các loại, ký hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý 10 triệu đồng Đã thực hiện Toàn công ty  41  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 42. 42. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Chất thải rắn nguy hại Thu gom, phân loại và lưu trữ tại khu lưu giữ chất thải nguy hại, ký hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý 10 triệu đồng Thường xuyên Toàn công ty 3.2. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải Ngoài việc giám sát chất lượng môi trường không khí và chất lượng nước thải tại Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất, các yếu tố sau cần được giám sát: Bảng 16. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trướng không liên quan đến chất thải Vấn đề môi trường Biện pháp quản lý, xử lý Kinh phí dự kiến hàng năm Thời gian thực hiện Trách nhiệm thực hiện Nhiệt thừa − Xây dựng, lắp đặt hệ thống thông gió cho các khu vực hoạt động của nhà hàng − Trồng cây xanh xung quanh nhà hàng làm mát không khí tự nhiên đồng thời tạo mỹ quan 10 triệu đồng Đã thực hiện Toàn công ty Tiếng ồn (từ máy móc thiết bị, từ phương tiện vận tải) − Ấn định thời gian hoạt động hợp lý. − Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy. − Không vận chuyển quá tải, hạn chế bóp kèn. − Khu vực hoạt động được bố trí cách biệt với khu vực văn phòng. − Có kế hoạch kiểm tra theo dõi bảo trì máy móc thiết bị (kiểm tra độ mòn chi tiết, bôi trơn, thay thế các chi tiết hỏng...) 10 triệu đồng Suốt thời gian hoạt động kinh doanh – Dịch vụ Toàn Công ty  42  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 43. 43. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Vấn đề môi trường Biện pháp quản lý, xử lý Kinh phí dự kiến hàng năm Thời gian thực hiện Trách nhiệm thực hiện − Lắp đặt vật liệu cách âm để hạn chế tiếng ồn từ quá trình chạy máy phát điện 3.3. Kế hoạch ứng phó sự cố Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất của Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất được trình bày trong bảng sau: Bảng 17. Kế hoạch ứng phó sự cố. STT Loại sự cố có thể xảy ra Biện pháp ứng phó Trách nhiệm thực hiện 1 Sự cố mất điện Sử dụng máy phát điện. Toàn công ty 2 Phòng ngừa khả năng cháy nổ và an toàn PCCC − Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy; − Kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị giám sát các thông số kỹ thuật; − Trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy; Toàn công ty 3 Sự cố về vệ sinh và an toàn lao động − Thường xuyên phổ biến kiến thức an toàn lao động − Đảm bảo các yếu tố tiếng ồn và điều kiện lao động Ban giám đốc 4 Sự cố sét đánh −Lắp đặt hệ thống an toàn chống sét; Ban giám đốc 5 Sự cố chập điện −Các Moteur điện đều có hộp che chắn bảo vệ −Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong toàn bộ nhà hàng. Hộp cầu Toàn công ty  43  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 44. 44. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất dao phải kín, cầo dao phải tiếp điện tốt; 3.4. Kế hoạch quan trắc môi trường Chương trình quan trắc môi trường được thực hiện để phục vụ công tác quản lý nhằm đảm bảo rằng mọi tác động của Chi nhánh công ty cổ phần Vườn Phố - Vườn Phố Tân Sơn Nhất sẽ được kiểm soát. Đây là chương trình giám sát lưu lượng/tổng lượng thải, giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành.  44  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 45. 45. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Nhà hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất Bảng 18. Kế hoạch quan trắc môi trường Nội dung quan trắc Điểm quan trắc Thông số quan trắc Tầng suất quan trắc Kinh phí dự kiến Trách nhiệm thực hiện Quan trắc chất lượng không khí − 01 điểm tại cổng − 01 điểm tại khu vực nhà ăn. − Độ ồn, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, Bụi, CO, NO2, SO2 06 tháng 01 lần 5 triệu đồng/năm Ban giám đốc Quan trắc chất lượng nước thải 01 vị trí tại hố ga của nhà hàng pH, COD, BOD, TSS, tổng photpho, tổng nitơ, Coliform 06 tháng 01 lần 5 triệu đồng/năm Ban giám đốc Giám sát chất thải rắn Khu vực lưu trữ chất thải các loại Khối lượng thải và chứng từ chuyển giao chất thải 06 tháng 01 lần 5 triệu đồng/năm Ban giám đốc Chế độ báo cáo: Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và kết quả giám sát môi trường được lưu giữ tại Nhà hàng và định kỳ gửi báo cáo bằng văn bản về Phòng Tài Nguyên Môi Trường quận Tân Bình và Chi cục bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát. Tần suất báo cáo tối thiểu là 6 tháng/lần (trước ngày 15/ 6 và ngày 15/12 hàng năm).  45  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn

×