Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Дисп. системи. Разтвори.

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (19)

Anzeige

Weitere von mtrad (19)

Aktuellste (20)

Anzeige

Дисп. системи. Разтвори.

 1. 1. РАЗТВОРИ. ВИДОВЕ РАЗТВОРИ Урок МТВ
 2. 2. 1. Дисперсна система Система от две или повече вещества , при която частиците на едното вещество са равномерно разпределени между частиците на другото вещество. – Дисперсна фаза - Веществото, чиито частици са разпределени между частиците на другото. – Дисперсна среда - Веществото, в което е разпределена фазата.
 3. 3. 2. Видове дисперсни системи а) Според размера на частиците на дисперсната фаза Дисперсни Размери на Вид на Еднород- Стабилност Примери системи частиците на частиците ност на на дисперсна системата системата фаза • глина във Грубо- над 100nm кристалчета Хетерогенни нестабилни вода капчици, / наличие на •олио във вода дисперсни мехурчета две фази/ •Сапунена пяна макромоле- •разтвор на Колоидно 1 – 100nm кули, групи от микрохетеро- с различна белтък атоми, генни стабилност •прясно мляко дисперсни молекули и йони молекули и хомогенни стабилни •захарен Истински под 1 nm йони /липсват две разтвор фази/ •спиртен разтвори разтвор •разтвори на соли
 4. 4. б) Cпоред агрегатното състояние на дисперсните системи
 5. 5. 3. Истински разтвори • При тях диспергираното вещество се нарича разтворено вещество, а дисперсната среда разтворител. • Под термина истински разтвори се разбират истинските течни разтвори. • Най-голямо значение от разтворите имат водните разтвори, т.е. разтворител е водата.
 6. 6. 4. Същност на разтварянето • За да се разтвори едно вещество в даден разтворител е необходимо: 1. Да се преодолеят силите на привличане между градивните частици(йони или молекули) на разтвореното вещество; 2. Да се преодолеят силите на привличане между молекулите на разтворителя. • При разтварянето частиците на разтвореното вещество и молекулите на разтворителя взаимодействат.
 7. 7. а) Разтваряне на газове – вследствие на топлинното движение на газовите молекули сместта се хомогенизира.
 8. 8. http://www.yellowtang.org/animations/diffusion.swf
 9. 9. “подобни се разтварят в подобни”. б) Разтваряне на кристални вещества – полярните молекули на разтворителя привличат йоните от кристалната решетка.
 10. 10. Разтварянето е съпроводено и с друг процес. Това е процесът на взаимодействие между частиците на разтвареното вещество и молекулите на разтворителя. Образуват се нетрайни групировки с непостоянен състав, наречени солвати, а когато разтворителят е вода - хидрати. Този процес е наречен солватация (хидратация).
 11. 11. В някои случаи частиците на разтвореното вещество и част от водните молекули са толкова здраво свързани, че хидратната обвивка се запазва и след изкристализиране на веществото. Образуват се т.нар. кристалохидрати, например : CuSО4.5H2O, FeSO4.7H2O, които са химични съединения с постоянен състав.
 12. 12. 5. Топлинен ефект на разтварянето • Разграждането на дадено твърдо или течно вещество е свързано с изразходване на енергия. Затова процесът има отрицателен топлинен ефект (-Q1). • От друга страна солватацията е съпроводен с отделяне на топлина (+Q2). • Топлинният ефект (Q) на разтварянето е сума от топлинните ефекти на двата процеса, т.е.: Q= -Q1 + Q2 или Q= |Q2| -|Q1| В зависимост от това кой от топлинните ефекти Q1 или Q2 е по-голям, топлинният ефект на разтваряне Q е положителен или отрицателен.
 13. 13. БЛАГО ДАРЯ ЗА ВНИМ АНИЕ ТО!!!

×