Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

приложения на магнитните сили

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
магнитно поле
магнитно поле
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Weitere von mtrad (20)

Anzeige

приложения на магнитните сили

 1. 1. ПРИЛОЖЕНИЯ НА МАГНИТНИТЕ СИЛИ Силите, с които магнитното поле действа на проводник, по който тече ток намират приложение в технически устройства за бита, транспорта, производството и научните институти. С тях се обясняват и удивителните полярни сияния.
 2. 2. 1. Действие на магнитно поле върху правоъгълна рамка • Рамката мoже да се върти свободно около оста ОО1 • При пропускане на ток през рамката върху страните АВ и CD действат магнитните сили F1 и F2 , които я завъртат. • Когато рамката застане перпендикулярно на индукционните линии движението и би трябвало да спре. В този момент F1 = F2 = 0 , защото силите лежат в една равнина и се уравновесяват(неутрално положение на рамката). • В следващият момент рамката преминава неутралното положение заради инерцията и магнитните сили сили сменят посоките си на 180 0 и рамката се завърта обратно към неутралното положение . • За да се върти рамката само в една посока без да спира, при преминаването и през неутралното положение трябва да се сменя посоката на тока.
 3. 3. 2. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК a) Електрическият двигател е електрическа машина, която преобразува електрическа енергия в кинетична. Обратната задача, превръщането на кинетичната енергия в електрическа се извършва от генератор или динамо. Някои видове електрически машини могат да изпълняват и двете функции.
 4. 4. Б) УСТРОЙСТВО НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ • Постоянен магнит или електромагнит – индуктор; • Проводникова рамка(намотка) – котва; • Два полупръстена(1 и 2), споени за рамката – колектор. Изпълняват функцията да сменят посоката на тока. • Четки от графит или метални пластинки(3 и 4). При допир с колектора подават ток към рамката.
 5. 5. • Неподвижната част на двигателя се нарича СТАТОР. Направен е от листова електротехническа стомана с намотки, които са електромагнит и служат за създаване на магнитно поле. • Подвижната част на двигателя се нарича РОТОР. Той е желязна сърцевина от листова електротехническа стомана с множество канали. В тях се монтират рамкови намотки с множество навивки. Краищата им са свързани с контактните пластини на колектора. • Въртеливото движение на ротора е за сметка на ел.енергия на източник на ток. • В електродвигателя се постига равномерно въртене на ротора, голяма мощност и висок КПД ( до 98%).
 6. 6. В) ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ Когато има ток в намотката, се създава магнитно поле около котвата. Лявата част на котвата се избутва от левия магнит и се приближава до дясната част, създавайки въртене. Котвата продължава да се върти. Когато котвата се разположи хоризонтално, колектора обръща посоката на тока през намотките, така се обръща и магнитното поле. След това процеса се повтаря.
 7. 7. Г) ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ- приложения • Използват се за: • Работни инструменти; • Уреди; • Машини; • Детски играчки; • Автомобили; • Трамваи; • Тролейбуси; • Електрически влакове; • Подводници и др.
 8. 8. 3. Принцип на действие на измервателни уреди a) Устройство: • Постоянен магнит – 1 • Клеми – 2 • Желязна сърцевина – 3 • Проводникова намотка – 4 • Ос със захванати на нея 2 пружини – 5 б) Постоянният магнит създава поле. На- мотката се върти около желязната сърцевина на оста с пружините , а те са свързани с клемите. При въртене на намотката пружините се деформират пропорционално на тока. Затова деленията на скалата са през равни интервали.
 9. 9. Приложения • Кинескопи • Осцилоскопи • Радари • Електронни микроскопи • Ускорители на заредени частици
 10. 10. Полярното сияние е оптичен феномен, наблюдаван в небето над полярните райони на Земята, образуващо се в следствие на взаимодействието на заредени частици от слънчевия вятър с магнитосферата. Полярните сияния възникват на височина 90-130 км над повърхността на Земята
 11. 11. М. Василева

×