Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Aгрегатно състояние на веществата

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Weitere von mtrad (20)

Aгрегатно състояние на веществата

 1. 1. 1. Преходи между агрегатните състояния на веществата – Не са свързани с промяна на химичният им състав. В зависимост от силата на взаимодействие между градивните частици (атоми, молекули или йони) и външните условия( Т,р), веществата съществуват в три агрегатни състояния. я вт ци еч ма я ня ци и из ва бл ма па не су ли ре уб ни с е де кристализация топене При специални условия(висока Т, ел.разряди, високо напрежение) някои вещества могат да се намират и в четвърто - плазмено.
 2. 2. 2. Особености на твърдото агрегатно състояние на веществата.  Най - малки разстояния между частиците.  Най - големи сили на привличане между частиците.  Частиците извършват само трептене и не се преместват в пространството.  Твърдите вещества имат собствен обем, който слабо се обем влияе от Т и р.  Градивните частици се подреждат по определен начин.  В твърдите тела, се наблюдава по-голяма подреденост (далечен порядък ) и по-малка (близък порядък). порядък
 3. 3. 3. Аморфно състояние на веществата  Разновидност на твърдото състояние.  Има само близък порядък. порядък  По строеж е по-близко до течностите.  Частиците не са правилно подредени и не са свързани с еднакви по големина сили.  Аморфните вещества нямат фиксирана Т0С на топене – топят се в широк температурен интервал. Първо омекват и постепенно се стапят.  Имат изотропни свойства – свойствата им във всички посоки са еднакви.  Неустойчиво състояние. Макар и много състояние бавно аморфните вещества преминават в кристално състояние. Двуизмерна проекция на аморфната структура на стъкло от силициев диоксид
 4. 4. Стъклата са хомогенни аморфни материали В лабораторията на Калифорнийският технологичен институт успешно е изпробван нов метод за обработка на заготовки от метално стъкло. Подобни материали, първите образци на които /сплав от Au75Si25 / се появиха през 1960 г., имат аморфна структура, която позволява да се комбинират, твърдостта на стъклото с издръжливостта на метала. APET = Аморфен Полиетилен Терефталат - формите за лед и шоколад са изработени от APET(Аморфен Полиетилен Терефталат). Това е разновидност на пластмаса, която се използва за торбички за печене, бутилки за мляко, тарелки за микровълнови и др. Този вид пластмаса е одобрена за ХВП и е напълно безвредна.
 5. 5. 4. Кристално състояние на веществата  Кристал е твърдо тяло, ограничено от плоски стени, които сключват помежду си определени ъгли.  По-стабилното състояние на твърдите вещества.  Закономерно подреждане на градивните частици в пространството - далечен порядък.  Образуват се пространствени кристални решетки.  Едно и също вещество може да има повече от една кристална решетка.  Най-малката част на кристалната решетка се нарича елементарна клетка. клетка  Имат точно определена температура на топене.  Имат анизотропни свойства – т.е. зависимост на някои физични и химични свойства от направлението на приложено външно въздействие.
 6. 6. Реални кристали – не притежават идеална структура характерна за монокристалите. Състоят се от множество по- малки кристалчета срастнати по между им. Дефекти в кристалната решетка – отклоненията от правилното пространствено разположение на частиците.
 7. 7. 5. Кристални решетки А) Елементарна клетка - най-малкият елемент от обема на пространствена кристална решетка. Характеристики: ръбове (а,b,c) и ъгли(α,β,γ). Най-простата кристална решетка е кубичната. Б) Свойствата на кристалните вещества зависят от: - вида на елементарната клетка; - вида на частиците; - силите, които действат между тях.
 8. 8. 6. Видове кристални решетки А) Йонна: - Вещества с йонна химична връзка; - Изградена е от катиони и аниони; - Може да се разглежда като огромна молекула; - Висока Т0т (от 3000С до 10000С); - Значителна твърдост, но са крехки; - Разтварят се в полярни разтворители; - Електропроводими в разтвор или стопилка. Примери: NaCl, KBr, CaF2, CuSO4 …
 9. 9. Б) Атомна: - изградена от атоми; - здрави ковалентни връзки; - кристала може да се разглежда като огромна молекула; - много висока Т0т (над 10000С); - голяма твърдост и крехкост; - диелектрици, а някои са полупроводници; - неразтворими в повечето разтворители. Примери: С, В, Si, SiO2, SiC …
 10. 10. В) Молекулна: - изградена от полярни или неполярни молекули; - слаби междумолекулни сили; - ниска Т0т (под 3000С); - малка твърдост; - крехкост; - диелектрици; - разтворими в различни разтворители (по правилото”подобни се разтварят в подобни”). Примери: I2, P4, S8, SO3, С60, лед ...
 11. 11. Г) Метална: - положителни йони и електронен газ; - метална връзка; - общи свойства на металите – блясък, ковкост, топло- и електропроводимост...; - Т0т в широки граници(от -340С при Hg до 33800С при W); - твърдост в широки граници; - плътност в широки граници (от ρ= 0,534g/sm3 –Li до ρ= 22,57g/sm3 – + + + + Os); + + + + Примери: Fe, Cu, Zn, Na, AI … + + + +
 12. 12. ТО ! АН ИЕ ВН ИМ ЗА ДА РЯ ЛАГО Б

×