Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

полупроводникови диоди

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Weitere von mtrad (20)

полупроводникови диоди

 1. 1. ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ДИОДИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ
 2. 2. 1.“р -n - преход” • В полупроводников кристал p-n -преход се получава, когато с подходящи примеси в него се създават две области – една от p- и друга от n - тип. p - тип n - тип
 3. 3. А) През границата подвижните зарядите дифундират: дупки от p-областта се преместват в n-областта, а електрони от n-областта преминават в p-областта. дифузия p n - + - + - + Запиращ слой
 4. 4. Б) Свързване на p-областта с положителният полюс на източник. Нарича се свързване в права посока, а подаденото напрежение – право напрежение. + + - - + - + + - - Дупките и електроните започват да се движат към p-n-прехода. Амперметърът показва, че през диода тече електричен ток.
 5. 5. В) Свързване на p-областта с отрицателният полюс на източник. Свързването е в обратна посока, а подаденото напрежение се нарича обратно напрежение. - + + + - - + - + + - - p n - + Токовите носители се изтеглят от p-n- прехода. Образува се област с голямо съпротивление. Токът през диода практически е равен на нула.
 6. 6. 2. Полупроводникови диоди Представляват сицилиев кристал с p-n преход и два електрода, свързани съответно към p- и n- областите. Използват се също германиеви и селенови кристали. Дебелината на p-n прехода е от порядъка на разстоянието между атомите в кристала. Схемен знак на диода:
 7. 7. 3. Приложение на диоди a) Полупроводникови диоди се използват в почти всички електронни пробори, включително радио и телевизионни приемници, където е нужно право напрежение. b) От диодите могат да се конструират токоизправители. c) За защита от свръхнапрежение. d) За измерване на температура, тъй като свойствата им зависят от нея. e) Най-ранната употреба на диодите е за демодулация на радиосигнал.
 8. 8. ж) Транзистори Средната част на кристала се нарича база, едната крайна p-област емитер(стрелката), а другата колектор. Р-n-преходите се наричат съответно емитерен и колекторен.
 9. 9. 5. Интегрални схеми Изделие, съставено от много елементи – голям брой транзистори, резистори, кондензатори и други елементи, разположени върху пластина, изрязана от Si монокристал, която има размери само няколко мм. Отделните елементи са свързани така, че изделието като цяло да изпълнява определени функции за преобразуване на електрични сигнали. Използват в микрокомпютрите, електронните часовници, измервателната техника, радиоапарати, фотоапарати, домакински електроуреди и други.
 10. 10. 6. Оптоелектронни прибори - съчетават оптически и електрични методи за обработка на информация. А) Източници на светлинно излъчване: - полупроводникови лазери - те са идеални източници на видима и инфрачервена светлина за пренасяне на информация.
 11. 11. - Светодиоди (светлоизлъчвателни диоди). Най-често са предназначени за индикация. Цветът на излъчената от тях светлина се определя от вида на полупроводниковия материал и от примесите
 12. 12. Б) Приемници на светлина - фотоелементи – преобразуват непосредствено енергията на погълнатата светлина в електрична; - слънчеви батерии - полупроводникови устройства, които преобразуват светлинната енергия в електрическа; - изпълняват две функции: 1. Генерация на токоносители (електрони и дупки) в светлинно-абсорбиращ материал 2. Разделяне на токоносителите. Приложения: в отдалечени географски райони, спътници на орбита около земята,
 13. 13. - фотодиоди – прилага се обратно напрежение към р-n преход и при осветяване слабия ток в обратна посока силно нараства. Много чувствителни. За регистриране на изменението на интензивността на светлината в различни прибори.

×