Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Activitats tema 6

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Activitats tema 6
Activitats tema 6
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Activitats tema 6 (20)

Anzeige

Activitats tema 6

  1. 1. Activitats Tema 6: Les activitats del sector primari. 4. Si un any hi ha males collitespreferixes ser parcer o arrendatari? I si les collites son bones? Per que? Si les collites son males arrendatari. I si les collites son bonesparcer. 5. Cominfluïxen les condicionseconòmiques en l'espaiagrari? Influeixen en la tria de cultius, en les tècniquesemprades i per tant en la configuraciódelsespaisagraris. 10. Fes un quadrecomparatiu entre l'agricultura intensiva i l'extensiva. L'agricultura intensiva. S'utilitzainversions de capital elevades i mad'obra a fi d'obtenir el màximrendiment. Agricultura intensiva de gran productivitat: s'obtenencollitesabundatsambescassa màd'obra. Agricultura intensiva de baixaproductivitat: a penes invertix capital, per aixòelsresultats son limitats. L'agricultura extensiva. Generalment, no fa servir totsels recursos tècnics ni humans disponible per a obtenirmàximrendiment. Agricultura extensiva de gran productivitat: la tecnologia que s'empra i les gransdimensionspermet obtenir un rendimentelevat. Agricultura extensiva de baixaproductivitat: les
  2. 2. tècniquesemprades son rudimentàries, i elsresultatsobtinguts, escassos. 11. Copia en el teuquadern i uneixambfletxes. Regadiu: Arròs Sacà: Olivera, Fruiters. 15. Fes un quadrecomparatiu entre l'agriculturad'artiga i la intensiva de l'Àsiamonsònica. Agricultura d'artiga. Es tractad'un sistema extensiu en que s'utilitzentècniques de cultiu i utillatgesmoltrudimentàries. La terra es tala i es crema la vegetació, de manera que les cendres fan de fertilitzat. A la rompudasegueix la sembra i la collitadelsfruits. En poctemps les terress'esgoten i s'abandonen. Agricultura intensiva de l'Àsiamonsònica. Es un paisatge agricultura caracteritzatpelcultiud'arròs en petitesparcel·lesenvoltades de discs i de canals que inunden d'aigua. Ambaquest sistema s'obtenen unes quantescollites a l'any. 17. Fes un esquema en el teuquadernamb el tipus de bestiardepenent de l'alimentació i del productes que se n'obtenen. 18. Pot ser estabulada nòmada? I la transhumant? Per que?
  3. 3. No perquè la ramaderianòmada son animals que estan al aire lliure. No perquè soles es desplaçenamb el ramat de les pastures de un lloc a un altre. 21. Quina diferencia hi ha entre elsarts i les tècniques de pesca? Elsarts son esqueres, xarxes, etc. I les tècniques es la manera d'utilitzar les arts. 24. Fes en el teuquadern un quadrecomparatiu en que relaciones elsefectesnegatius de les activitats del sector primari sobre el mediambientamb les mesures correctores que es proposen en cada cas. Positius. Agricultura i ramaderia. L'us de productesorgànics. L'us de llavorsnaturals. Recursos hidrics. Explotació forestal. Protecciodelsespaisnaturals. Repoblacioamb especies autoctones. Proteccio contra elsincendis. Pesca. Prohibicio de l´arrossegament. Control de la grandariaminima de les especies. Reduccio de captures de temporals de descansbiologic. L´aqüicultura. Negatius. Agricultura i ramaderia. La deforestació de zones ben extenses. La sobreexplotació causa l'esgotamentd'algunssols. Sobreexplotaciódelsaquifers. Explotacio forestal. La sobreexplotació del bosc fa que es desgrade. Afavorixl'erosio del sol i provoquen deforestacions. Empobreix el sol. Pesca. Les captures execives Algunestecniques fan malbé.
  4. 4. ACTIVITATS FINALS: 1. Defineix el termes següents. Sector primari: Es el conjuntd´activitats que les persones duen a terme per a obteni recursos de la natura: agricultura, ramaderia, explotacio forestal, pesca i meneria. Espaiagrari: Elselements que integren lñespaiagrari son l´espaicultivat i l´espaihabitat. Policultiu o policultura: Es el cultiu de diverses especies vegetals en un mateixespaiagrari. Agricultura de mercat: Es caracteritza per una inversio elevada de capital, l´us de tecniquesavançades, una productivitat alta i la comercialitzacio de la produccio. Ramaderia estabulada: El bestiar es concentra als estables i a les granges i s´alimentaamb piensos. 5. Observa el mapa i respon: a) En quineszones del mon es desenvolupal'agriculturad'artiga? I la de plantació? Que tenen en comúaquesteszones des del punt de vista físic? En sud america, un poc en america central, africa i la part sud de asia. En elsmateixospunts. Que es on fa mes calor. b)Quinsproductes es conreen en cada una d'aquestespaisatgeagrícoles?
  5. 5. c) En quina d'aquestesàrees es destina la producció a l'autoconsum? I a la comercialització ? d) On es desenvolupal'agricultura extensiva delspaïsosnous? Quinescaracteristiques te? e) Ambl'ajudad'unatlesesmenta dos païsoson es faça servir l'agricultura intensiva monsonica. f) Consulta un atles i explica quintipusd'agricultura predomina a Itàlia? 9. Comenta la fotografiad'aquestpaisatgeagrari. Segueix les pautes marcades en l'apartat. Tècniques de treball. 1. Identificació i descripciódelselements visibles. Fisic:relleupla i moltavegetació. Tipus de parcel·la: Es gran amb forma regular ambcampsobert. Tipus de cultiu: De regadiu, policultura i agricultura intensiva. Tecnics: construccióhidrauliques. Models de poblament: Dispers, existencia de camins 2. Classificacio Es poden veurecom unes granspicines i cases ambgransextensions de terreny.

×