Protocolo de actuación en Femicidios

M
Mariano Manuel BustosPeriodista diario MDZ um Diario Mdz

El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó el "Convenio de Adhesión a la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad para la Investigación de Femicidios en el Lugar del Hecho"

-0EX-2018-03969051-COEMZA-MESAENTGENERAI.#MS
GOBIERNO DE MENDOIA
MINISTERJO DE SEGURIDAD
:€.ct4VENio.D3E``'APFE§i,€N.`A.a_P
.pL®£icjA'L;E§;.:`rfbEsfe.6RID&bL
`ENt£L LUGAR. pEL!.i]E¢HO;-!RE.§aLiicid.ky
OSA LAaji
r6Aw^^b§£F't
E
ERAs
E,EMrelDlq.s`.
Nq! i27acaor7`
Ehtre`e"unl`stER.16`DE-isEduRID4PDE`.IJqN.A'@lGjN,.r?`pfeserfti'd.Qe'.fi3t6s{e,,,apio.'pgr
`sui{!.ul.arSQra+..,PatrfiifeB.UrbBl`C-H!conid'Qmiciiib'ettflae`alle..eel|y;yob.est,tq^o2,2£g:a.eria,`
€iL!d:gg..T4~ut¢`n`g.wha'd;e;B`tl`eh.:o'sAi[€,s,,.en`.`adelante:`rf£`[.rrilrii,sT.ER.16Hj{-ponfana.pefte;',r¥ia
•PRbvIN.Slap,E`M.ENDexftrepre§erhp`!a`bax'ene'sie,.`a,ct5tp`onTe"fnig'teede:`s6g`ur.idad`.,..Dr.
:6iannFVEmER`,,eond6ffiiSlrg!.eatsa|ta;671?.,.g:a.la..`.Siqu.a.aa`'`.¢ee'6Qd§fy`;.a,I.flzi.f~'RQ'V-lN-C)A
:DEr.:ffiENb.'C)ZA`.r`.`enadslan'teqm`..jR`Ovl'j¢6iA£-,tPg-Fla!¢1f!;tjonuiun!a`th!.fi!ea,g-porrnTfi,a¢a`.a
".LAS.'t |PA-BTE§,u, rrifervienen .p.ara €onveriii Jen h`ombrg 'de- 19S: gig.a{il,§"o§: 'qije
rQ.p'res`,e'bit,art,i,yal,efe.c*t`9,,
E1*RO`tyEN:`
:Qij've. .:ia: ;Qou¥EN.eta".' jNIERAMERif¢Nts. paRA. ..EiRElyENlfa,,` :t§A'fu6i`chA-R. y
•£RE{ADic-AR.'LA,.V!6LE,NeJA.`pQNTRA+LA,'M.u+!ERiap-.r`gbadaP.or.u[ey-:NP.i24.`632,
esta¢lecB..Ie§,dereefrosdejas.in.uJeiesJaTa].vidai;a€.`tr!ate`grLdaq:,fl€j€.aub§`Id`tif`o.T?.`givrri.a.ral;.
a Ja-I lib5ftad` y §6grridad, persqn`a`les; a` `no. s-er §Dme{idas<` a': fo`rturig§, `y a.. lan dj§fi`i#a`d
jm:eta,p!6e.:.a.u-;peE8:bna.y`:ga~e`s`e`~i`rgteja``asu-.famul,ia,(dfi`;artlcui-o4ji+.g.compromeie^Ja,los
ESTfa`do`g.pa`rte'.?:'3,pe-itejs`€`gracu:,arqu.I.a.i.i-€ai.6+n`'rfei'raiti6adey.j`olenci.a:!Bonifa1anHjert¥
v.elarporque`la-s'aiitotidade.§i:§u§S'ftlnclan`an-9F,:;pgis.qj`,el:`-y:3.g'`erite'Sfr,'e.':irin`Sb'tuEi6ifesse
Coin+oifende`co.niormi.dati-aonesta:I.obl`|gacichiia'`.+actuarcontla,deB!d.aeili-a.er`6fa`p`ara`
pT?verilr: .!nve:st,igar y §ah|6i.i`rtar l`af ttj,oi`encia. ¢Qri-tea; :la mujer y a .`esta.bleae[ rosL
m`ecanisrrios`iucl|ejale§-i.`.M,-a.dmifii§tfativ6.s,h€66Sgdb`§;Ypafa,fa§egJurafq.uela:mu:I.erobi.eto.
devi.b.Ienc}a.„tenga.acQeso.`efeotl.vo~a.re§a`nel.miEnxp,+I-epa`ia:oi6nczdel.dafi9ti.a.trb§..r5]edjfo§
d.e`c`o"?.ri,§`aej'.§m.jtlsto,s.¥e..fic`aces.i(Qfr..arff.eui,o.L7)..
Que,|a60R-TEt!NTERA.MERl€AN.A.PEDER-,E.a.H`{
DB0 NIER'
B'EBNO.
MANos;. ,(G:orte` lb'ri). a traves'
'il-. I. . `+
±i`l".,..§E0flETAfllA I)E`OESPACH0 GENEfl^L
DECRETo N°
REXO
EX-2018-03969051-GDEMZA-MESAENTGENERAI,#MSEG
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
'dg^9 ,eji`Je-sto's Con``ierdos7 lvas`;Fueizas Pbii€
ai Ser76i priiner.dspo§.iii:¥6,` ciejr`E§tid,6 :qul€
derio. a.fu..xi liar `t!'e jg,§^tid.'a..tied+eTi I,a te§j]vonSa.bi!ig.a,a
d.€!c.e§.6.hp.`gon`pe`E§[Peaqva*deiLg..6n`ero`
•Que`m`:.diLante`,.`la..Res.aru¢i'6n N9-
fufA RO8A LA
ggivo1.'tigiva.ffiein!al
:.ngc.h`g`st;v qge
i5n en,el`,``lugar.
9H49< de| MiT)fsterfo d9 ,'Sfgu.`ri.Grad .'.ae-`'!a,rt.N:ari#giv'tdal,`?0 4,e
agpstq de '2'On2; .se:.e`fe6 la,'t!..fierriera nggs`a de..,}.fabajo int.6-rq isclp!in?[!?. £djitel bbj.etityo-de
`ajsst`.fE@,I.Ia.f8dla§:a.§'aqip~a.ejSri,.ti.arat[a~SFde._rza§,P+6iic'ialas..:y..de.segulaadqLieade.eden
|osj.rip.a.`e:didyie.a.!Qsi;die:`intervehc+i6.rt.a`:ios'+m`a.s<altosesfarid-ares-ds,efroiencra#`!Tesptst6ae.
il`Q§`de-regivq`§`.humano§`-;para..lainvesqgaci6n.de„casos,deavioleneia;a.e<``§.±`fie.~iQ`e,pis.ps
diversas .,-, manlf,es]taofones* y;I en^ partieglar-; .pa fa..'16LS:...h`omididios ,de' givjet.e§? :y ui`P.^etso.rias `
•,comi9jentidad.tde.(g8.n'eTQ18em?-.rir.n,a,<
Q"d.-el.aline-ifei©.a,?dajngesa,agTtaba}o.di@origLena,la.:GIfra.de`actuact¢npanr/as.Fdemas
pb!teiales v da .isegpndar±`para `I.a I.investjg,aQfon: de -`¢aitiii3idjbs. giv-i6i,`I.Lfigalr`-.aj3`l ha`IIa:Ego,
apr6`b'a.da .,en i2l ano >`2`0:.{`3. pof .el .Mirilste±r`6 ;a,e': l§,?``§uriHad..' de '`la: :N,a.ci6`n< me.diante la{
Re§ol,dQjd,n Nb.4±B?`. T
Qu€: die,r`o-: in.-str'unento .de` i~nvestigac`L6'n.>`fue` fropl_emeuta.d`Q :`d,eA mah.ej:a' ctit`Q§.a per, lag:
t;tlatro `Eieizas P`oi{crales `,ry <d.e .'SegurL`.dajJ' `F.giv.dial,e.s .'d5.gde' §u apfob.?-§j`6fi. t]~a~sfa la
ac`ualidad.-
Qrie`'e.I``+5`;d,eet}iefq~`d<3,20|b`,..e[,Esta9.a..`Na.Cion'aly::el.G'obiem-a..dela`G'indachA"f6nQma:,de
iB.u`.eFi°o`§givire:§,su-sap~b-e.ri`ie-lobhv-erfo.deTransferencta!'Fjrogres`iva.ar!ayQi*.dg`d.fu'!.dn6ina
de. Buenos+ hires de .iacLjitade§. y. funciQ"e.s`,:d.a. !`segutraad 'ep. tgda`§. Ia.a; `fEia-teri`as: no
:federdles .e`jercidas, eh esfa C'iu9a9 ces'andgi tgqo -tipo' ,ae: cgnipetche`i-a; operalva Tdel
Minrs!§Ti`.oi.de s?g`g:riqaa.`de:: lb Na:cj6,b`erf..la-'6'r6ita-metfoprolit.ana.] .
Qrie`en.virtu8dJel`mefieionad'o:`Convch`o;;y:1ueg`orde.:€ila.tr.a.afios.a,e;iinFj.|e~m.-eftfa,Qi§.p.d.i
este instrumeTiig.;¢e` inyes.gag.,a6j6'n~j` 4'e.I M.|n-L§!etn`e j¢`e. 'Se.qu,ng?.d de la.: N aci8n` ehiendi`d` la
ruecesidaSa±:tejisa±rra:Gr4ia.'q?Sxptyaslap.,Da`ra,:1a§`Fuerfeas
R!ai.ail.a:iirrty§§!te-adidin.d.e`,t€eryieid.igse'n:e[.Iugaridall:hallazgoa
Ia5`cu.ajro:Fuerzas'..PQljbiaresSy:ileSTeguri.dadifecl5ra'le
pagina 3 de 39
•`S9gurida.a
latexped'enc`ra)¢e'
His ®®HPHJ3hi
IEoi`ETARIA DE i]EspActio OENmAL
ap-
t)ECRETo No
jB-EX-2018-039690S1-COEMZA-RESRENIGENE
.a?p§ie§i `qe, i6s E;fad`o-a .a.n' los
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD :pa-rficuiarmente:1a'-..a-bligadiS`"der;`g'a.ra
/de;gcheror,¥analic.ep``lfrieas`ife.iriv.es.9g.a6i'€'n.
•.[ec.a.mer],-de`Eidg-I?
a.e `f?in`!idi iQIS,, §?`fi.'al+andb
ia.ri u`na. p.erspeofiva
respe'fro cre la v'ictencia Sex_uali
|Q§¥+Iirie`act!je"6§»`¢.8!as.erite`ndia`:y-determin.anda1`a,jimpprtanQia..d§.d€.S?`.f[Q|la,-r`.e:i,te.9.po
deirty.e'si+daci;nesa.-irav5.i:a,e,.funQrQng:Q§a(fa.ifeTEn'iE;`Ea`p.a.djtaa.o§.£`n..¥`§€S.§tryija.re-s,.y
enaienoi.6ria>viTch`m,a§idiedi§6.fi`ininapl6j7Lsti-vi6leri§ri¥d.ei9e.hero.
hue`ragr:aiv`eade.'@i:c,ha§`§nte.nrgiv"a'pcgrte.;ibH:'dEtewhi-n¢.ia.,a-bffga6i6:n`de;.asegura.I.que
lds, ¢u``5ti.T`!Qs, -£.igariq.9; iq-u.a+ parfeipeTi .en{ :log proeedjLmieife`sT :de :in,v-estig.aT9jo? y: :ios
:procesos I.udiciales' -de.I iferrididios` cu:ehte.`n¢ eehr: ,[6.a ife¢`q`isa§ ttu`rngarfe-§{ +¥ t.rriate-T[a.les
;neQe§atfos`,p`aradeT§.e+rty`pe`.naf„la?`:tar?}as.drg`giv'.aft;e-r'a..`ad,e`cpada{i`nde.p`endie.nie,j®:limp.aroial
`rc.fr. CQ`rte lDH,.. c`?.§o .Qonz,al6'Z. y. 'ctras( -eampo.A`I!o`donero.. vs, ,.MexiGQ. Ex6epdj6n.
`P,te.!!tiiQ`a`i, FgnqgF .Rep`aracranes `¥.'Co§tas. i§-eritenQi.a d`e `16`: d6 -'neifeinbfe de 2oog:.
§`e^.rjel..cl7Nbp`2o5).
'd'ue.ia``Le,yNq.26.7.91.`.m6a.i'ri.b6.`6liAB!:c,g~lo'8.o9,tletl,€§qi.g®Pe.n:alde.ia.Na.dr6tr...paraincluir!
emutre;{lo§'h.Qffiicidio§:`,sLl.§eepti.b.Ie.S{`d?.S.erCO.ndenadQsfL£QRprisj'6.n.'perp_efuaaguEI|o§!qu.e.`r
§§ c.9giv..§fe.Ti pb-r'fav26n,i+de.:gener.o< e*{stien.do ro no u n =v..fnQul,p .ent`!erii€|{`ri±`a. giv`ie!i.rile.rio',, y
e][m`ih6'la.i-osibilid`ad,de,reduc`ciS.n..de`p`e`n3§=adu:ien'.mat.anea.tl`fi-a.-in,yjgr`h'abie.n`do.
reallza8o..ant`erigrfoen't`e;'a?'tos`deivl6.Icheja"6Qfitr¥latv/`ctlina..
Qiie, e`l TribQna.I.` a.rg! eh !9;®ri.ini.ihai rfu°< '9 en el .fallor`.d-W6ber„ Javi,e.r, Cl.a.L]`diors/ h-.orriiciqjo
'calFfi¢adg`op`dr`.<-alevosra*.1.)..<deJ.;J2'3`.¢e.agosto`ide:20.12,reeo.n@ce...Tarqd-rag-e.`feapi`cidlo`y`
`la `d'efirne, coma 'i-|a: muerfe di tiFia ,in.ujerL 6 rd+eL Ljrta.` ?ier.§To`na .6-a.ri jde-fi{idad ¥emenina`-
•je}.6oufada PSF un 'yaton ;en taz¢n tee. g.enerck. .i.hcorporaTido .`en ,-el pro.ce5o.judibral el``
`.ahali`sts`.delcb'nte*!6.s^6`otdculfutal`PoT*e[quEse`prodircen'`estos,'fen6meho-a,
•Que--de`faeuerd®tonila;le`gisla¢i-6Tt:`vi`gente-¥i£Qn`el.-ab8.etivb:dega`raj]!izpra;pigivi±c.,e§.gt?,`Ia
. 8EonETARIA oE DEspACHo QENetiAL
EHRE
Ex-2oi8-o3969o5i-coEdzA-RESRENTCENERzm
de.`: i`nvesligaci6h: dgjineadas- par, ;la J3o
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISIERIO DE SEGURIDAD
;'L:-'i:i?
:pro-too.5IafL.d{Indeina[ieaRIO:pe`r±'Ia-
Jtez4n`.9§.9§.hs.rot?rileidi¢ifetT!i.ii{eia
p`ara ,4'rty€fic'a '` G`e,ht@.I de.!t Al!.9. .`?bin.ist9`ft
.Hgma.no'S y la,`6ficina :R'egional de`.`SNO.
roEila ti05A
5= RHJ„^ .A
OrJnlgiv8= ct`idfa
'f,J`otrtyfl^
th.teTma6j
#£?Gi:%a:n&,ideiMo`di_e/a.de
dg mufie.re.§= pi6t
}14 PQF,Laj-,b`@`Qi,¢a Beg.ionaJ
ll'.riicl`as p8ra :`fo§; i).ere-chos
Md{e[es,`P.era Q:las'.Am'ericas.i y`,el `oaribe.' y {[os
;nLievos, I.eq yehinieT).to,S,j de. Ia jusuoia .`:luegQ, db .'(a; .Sa8§T6.rl :d'e:` Ia `h-e*' €e:`791 ^e`ri' §`1 `a.ff6
20:1`2`
I g,ge`, F>.Qr ResLdlq.c`idn M§:. N:`:.225/1 ei`seiaprob6 d'entro -del a€-DiREQ6/dN¢a NA`cl6NAL.DE'
•,6®.NT*.dL, i5E. rNIE`GRIDAD.. ,I)E, "RAS, EUERffisr DE' :SEG`URIDAD± ;d,epe.ndrente ,:Gel
'M-!f!i§T;E_R._I.o.p.E§E§uB.ipADaJ-a`...DjR.'Ece`i.6N:PEEJ,Ecu`c.iQ`N.QE)'pQ[tr!gA§fp.E.
§~E.N ERO'Y Pl,VERSI DAD:
Qi],?i :9ehtro' Ue`4`!'9S¢bbie#tyQ§ I,aiig,nari®a a ja `mencion.ada Direeoich:`se :encL]entran la
p-forrioctchde`powhteds,tend'ien'teaIvelar,.porla`inie`gridad`delas`p.ersonal=a2:trave'Sdetia
elab.oracjbrtd`eprQtocolQ§d.e`actuae&¢pty:np.rmativa§,.ne¢es`afia.s`a'rare.8L3^tinesf-ria`ra.pob.`er.
epJprie`g`ca4`p6`r:(6f§6te?rp,a`s:.`bd.iL`6j`ai§.S`.y`:>ae!;a:?g¢f.i.aaF„€'.st§.9th6`arialj*`:r.ra.ig!rt'artyiq`a`del.
'de[.ito`:Foif`pE,r~§.p`64tiv~a.'.iie`'tg^e`.n:eta`y`.9!V.`e-ts.ida,d,-€`pL`b-age:.`a-[q,6s.a-rrolfg`.dei'hvesi.i.'gacion.es
ji!`d!ciale§.elntemen'qi.`¢n`pdlici`al,:a,t[ave's`db'la§isle`mat7Iza6i6indeL`datdses`fadjs`ricos..
.Que.`,.renag¢.stol.ysseptiembre^de,'2,0€.61a.LD|R.Et!CroN,DE-JEUEQucrc}N:,D,EPOLITIC*S`
DE ,G.E.NERO I.Y PIVE.R.SIDA`D: cgn¢.o.6P. .a, -qQs. Mesa's+ de trabajo 'intehdrsciplihariasL
jntegrada`s Pt]r Divis-i`orie.§+de. Me'didina ,Le.gal:# Cfini'nairstica. de, las. cuatro ,Fuerz9-s`,..de
7S.eguridad 'Federales,, [epreserltantes de I.a: Unldad I,-Fiscal Esp.eclari3ada ch` V.ialencia
c.ontra. ia§:_Mu!er`e.s. (`UFEM) 'del MjustEtiQ.:.mblig,a. Fi-st`al ae la : Na.¢io.-n_.,. : -rt!iferpipes . ¢e. Ia
`QfiQih`a` de.. ngujEf de-< ra 9.`Cir[e±.?uprema; 9e` J.Listl.`ci.a eel+a Na¢.I¢IT„ miem`Pro`s;..Gel Oonsej'o
N€eiQF!al i.de` la§[ M¢jeres`:i `refefe-nle§ de la .rihia'a.d de.. Fie.gistro.,. {§isfem.atirzact6n y
:-Se-guindi-ento7 @e. Femicidlds` yr.i]¢nd.djdi6s`-Afrayados -per-`.eL .QenerQ.+de I.aG.§ecretaffa de`
:Derechos. ,HiimanQs` y .P]uralismg{ -Qdltt!fal .d:e` Iait N:a.6i6`ri,
•.vl?{ima§: c.Ontf? ''!?§.,-. vial±`ctcraL§ ;¢E.I hLM!ei§T_e.ri,¢,. qe
:N,ai¢!% reer`e§entante7S derobservaJtorio de.iGgneto` tlel .t
:,RE:
ui
i`t~e,§ 7a§!`.. R.-f.OgLi.arria. de I
}dt}..6§ .HLiurtya.rip.s. deL la
¥deiia' M-an'istrattura den
..IE.T`.`...|
[Ic. FLORENCIA NIEVA
8EORETARIA oE DE8pACHo GeNERAL
ANEro .
EX-2018-,03969051-®EMZA-RESAENI©RAI.#11SEG
rla.Ci`¢aad.anit6n,'9`cha 9r?r;'Bjde.e]t!es.'Afir,e§,,tlir€c.i
DECREro-Nr2|7
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD `Foiens?f`re|).reg^entantestde[a..A§oei.aei6n
Que. Ja, whesa de..`TTaba|aJ consensu6'. .cfiiefias! rpara :el
:fem'i`ejdlgs:,p.orj pa,rfe-;`€5/re. :13s^ EbeEza,s E26.li.ci§le5',y
b'ii§.a.all`dp `6plj'in~ifar` :16-§:,`pr.9.e'e.a.irfijLent.Q§. a.riliifeTqi]s.. `yT.I .[as`
ale.'de ia-ihvestig,aci6n de:
id.a.n.el`.ggh-{ex-t`¢iri?djQ.hal,
`.fogiv~a§ 'ffe:{ ait`€gLa§r6+fi' S.6ifi,. i.el
yre'sto¢elb.s,.organi'smo§.'`interjinlentes:enia.;rntes¢-ga`dr6.n'judjciaid-.e.s`de'grri.a'`pJei`sp;ectiva
:de.;-B:erechosElumanQs..-¥enpariiculardesdefunap.erspectlfyat,e`.g.-Enen;
Qtre] 6]i n¢J"a, d`?1, e.§tasi c.Qbsidera.¢.iq+n-es'.I. `ftys `PA.R.IES?I a~cu?rcla-4 su.§gijhir:.al bi3jse`h.-te
•"9Q.N,vEN!p .DE ,ADH.Es.i`d,M. :A`. .LA` :GujA ``_p.I A+€ngAQ`!®N pAR¢ 'LAs FUEBZA§
port?.iALEs`vbEsEGURID-Ab..PARA.LAiNve's`T16A.ci6N.,DE-EE.MielDio`siEritEL
LUG.AR,DELaEC'H9."".sDj':eto'`.al.as,'§fguie.niescldrsulas~y.condiclone,s:
`¢hA`u,sot.A,, P-RITMERA.- "`IA£.PR.Oy|N.CIAn `..aqhje,'ie `a' I,a 'e u!A.P E~..4S`TUAel QN PAqu
IA§. .FO.ERZAs` '.p`a[l`c§i'AL-E6. rv bE. §E§~UR'Ib.AD E!ARA, LA iH¢E§n:laife.loN, .DE
1'
FEMIciD,|o.T§.. .EN ,EL LuS`AB .I).EL #EGHO-' a., e'feato3 +de. tu¢.rna..I. last. fe+S.a.`®~€fi¢5cibri6S,
e~fectru-Baa-i.p~Qreste;.Lh§.tffirri`e:A:!S;e.a+§u.,rn.!e`ryen'cl.&~h';.ajite<.capes^qe,I.`m7u`§[te'§&v!elencas;:de
inQJeiasl.
CLA`Li`,§ULA. :SEGUNbA!+ ]`LA' PR`oviN¢la6€ .`detiefa€ poner eri con-o6im`jento €§obre '`la
$6 u iA D.E `A'cTUA,¢I dN PARA-LA:,s` FU EftzAs p-or`icT`ALE:s, y` D EisE6~uFij-PlAD` p`ARA
LA: 1NVEST`§.A.9l.¢N. E]E 'FENIclbLO`S EN EL` ;Lu,G,#B DEL `HEC;HQtt ,a }ada-s lag
tl`jvisiq'ne§7 :e§`p^ecta`lizad-a`s xe,3ihterwhi~eri[e§t e.n .ica.sos- de 'h-omicidiDs. `aet lai poiibla a 5u
cargo 7aJ>`fin .-que tomeni ,en``ciienta .ei {d'ooume,nto. .eJi! su5i it]te.rver)ciones! en i.oasos .dB
mue'rfes~v_rdten{api-7.@eim`ojer§g..
gLaesuIA',T.E,RCERA.++".EL~,,MI,NisT€B[o''!,p~6n`dra.'a.ai.§.pgsicidn.ra.ptgai..`equifpdde`:i3
•DiREeci@N bE. EjEc'u`cl6N DE p.6L].1-i.cAs': :DE: ,dE`"E
DiREc,ci 6N NActQ N-AL.``D,E`' p6ucJA...a-iENTiFie
FORMAci6N y :.cAPAciT.*c.i®-N .c`tirii`o; a. a.eis.bh
'`*f blvER`€iD`Ab., LA
DIRE`Ccl.a.N!NA`Gl`OwAL,DE
DS G®If illJzhi
It,I+ l][! ti CIA NIEVA
§E€RETARfA DE I)E5PACH0 GENERAL
•Sgi!i
AREO
Ex-2Oi8-03969051-GDEizzL-MEs]ENTGEREEunkeEG
•edati-d'.E.u,aLfzas,ptj|id`i`a!5£I;y.d6t§§t!.dj}`€ad
p-6.jj¢Tat Lil,a.toad,a, POT; ULA PBcityl-Ng[4.A a. ibs`
:opei.di`vo-s. ,y: e-spg6i.alizado :qq`e .ct!.h.§19,e.j§.,
C30BIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Eflliffi
~`!agFl`¢.ti.c~aLa`§§ .e'n j}a` P.G u!A D'E`,A`C"Ae`toN ;PA.RA
:§i6ijR't.BA'ts+. PARA.' ,ha.. invESTieA®i6`ri DE :i
.F'*9vl,±'^'=`i
rEc.om.e..naa'¢ib-ife+§
S`.PoLICIHLE5 ty. -DE
ias EN E.L LUGAR,.DEN
HECHO.R:.
€ur`u§qLA' €uA'Ri=A.f` reLA I?RQvrfuct.A*` .se: `compr,dmete a> remitir con caricter
mensua'i.a.bELMlri'is`TE'Ri6,€atrav6s.delSisema`,Nacig`tlal`qe.l`nfarm.acid..S.Gj!frtriial
J(§N LQt HE¢:eba,i§.bct§ a:a |a Sub;§e.cF?tar|a d`6,;E'st.ad.n`9tiqa §n`ffil`nat,. Ia. can{Jidad de cases en.
•lq.sdu.?+int,eriinoja.:polibfa.a,`;Su,cargo,con?`el.idetalledelas:,si.a.uien.tea.van.able`s:,G'6nero
jde. ia ;vjcrfuat `can{idar da+vic`ti-inas.: [pealid.ad ,d8.i' ~he¢,ho. Lii.a.ar del 'hie6rip.. (a.ofro`icl!i-o,
Ipa-,rtyfvl.ar., .`vLa bgEllfa, Q!f-e!`. 1.ae`h.ti,fi6a~ei6a a-©14a vi€tinaricht ,`en. e]. lugar. d§-I 'bechQ
(sl}rJo):, Divf§iones esp.e€Ia'lizadas que intervinreron en 'e`r ingar;i Fiscalia/Jpea'aLd¢ :du~g
`.ihteT`viene.
•lA§` B#R.IE.a . Q6t`h^5ti!dy§h `sqs-I.e`Spec`ti.to§`` :g`Qmit:i,ilT9§ je`g¢1es en Jag.i direcc`iones
1.ndicaclas.i]recedenlementg,.5losq.ue,-see.ansideratra'nlv-anffo.s.seiiahtd.nol§-?bgt!fiduQen
`forTTia.fehacfehte'su.m@di-ficadi6h.
E.nFlru?`ba.deconfq.rmid.ad:delpre§en`te;seinan.D.ds`..:{€`)..:eJim
y, 'a iin a-ol6.vLefe.eta, enJa[. Clutlaa Aoysn6.-rfia, 9€ a,iien6s
de..QGky.fa.rfe3.,cf.t....de`29.i8„
uri mrso``=te-no,I,
:.:~..'J€-:`...„.di`a§del;in-?,s
NO-2018-03970276-GDEMZA-JGAB#MSEG
pigina 6 de 39
E3s o®mHLzk
REXO
EX-2018-03969051-GDEIZzl-MESRENIGRERAI.#MSEG
GOBIERNO DE MENDOZA
MI NISTERIO DE SEGURIDAD
Repbr2'!':;t?%etrn£.cn;:T±:!ir¥iaEsj'ic6gn.#¥`:rb¥as?]°:
ResQ!9.a,i:6S
REsoL:2oi.7-.ra7`8,Aii{:'M§6
£`iubife.I).E`;tie-E-.rty-.Or§alirdy§
`rtyi'emes2'4fl€:`ryo¥j,€ptifeda'~2Q!7
®E`AGTuncT@Npanrfu^ Lag ffiEifa;As:
E!^fL,`L]`E!en-Q`
:d¥8£;Re:#:X*i£?i¥;ac!Lgi;2i°;lie;[i~i;y]#;;+7|!;ge:#iT¥i9¥gfe:pe¥C£G#dsbd££i:#:a:ie-s¥iJ£2^g|N££E:afo[%
€oN§fDJ±EN,bd..`
:g^:#r:`c€§:y§R:T£S:{#c;mBa9¥:6;g¥i:°e£T£A:!{:::fo¥*;:%::`T£:d:tx`gag#¥££cS;::€e°jrt:%:£DfF§;£c::din:fr!i::i:da:d]£ts:¥n:
iriv-es`ti.gS,.c,ioLhes¢~.qtle. incltry`an Lma ;pe'rs.peetiva .de :g!iiero. .y; :anatic,eri ,.Iineas ~de in`.`e§tiigr,Cid.ie e,§p'eclfL`ca*s
i::rpc::ftgo98`tiii:~¢v!o¥i:n`cq:I:g`guJai`;qur3e£9prsepde€:ativd%i:,.g#e£9;.ira.a?eat;Creo:;.:€[:a§iy
culnplindentode:lost]jheam!entQ`sde;.,l¥ie:rfen.ci.iv`db.t`equil,p?ndpia.irty`P
iiive§tigrof,on`.e,8=i=`a; traves ¢e` fun'cionar`ibs: alfanientQ camoftados:en
dE discriinipa.c];'6H y.:yio'len,cid d6 96ido..
iaetefasn%¥,e;V:i:PtFp°orde:
enatenci6.I.L a,.v[ctirpas
#i:;igjrad|;:fia;:qu'i6;ifj`;§i!?c!::#ri::::'de ;bizih`era .edc`cuadr;
NO-2018-03
pagina 7 de 39
ES ®®If H2RA
L!s: F+oRENaA Nirv^
8EORETARIA 0E DE6PAOH0 GENEflAl
DECRPToio"2fl74
AREXo a -` r
a.i;:;ifri:e::ii:ifu5BTfl-xp¥aT(FF¥Gi£EF?fi5RE:#sREOGnz:ale'2:„tras.`A`,camp.9{:41
&d;eeppecnf8inerpit:erfu'gi!¥£aa|d;:`£€`£g:;,;gtsF;..%a.:.a,go;nezft':~Zeiya``=3t¥|s;+;gn:E?i£`205y.
MfNqg#flggEgEEGNgDgrff!L:v;%iy8¥:e.3g;;7t:;afu9?Lgi#:Q;.:e:]#:jl%;8;;o;:,e;:;¥#mo.:a:fi:::
'nl.eJ].Os:.-.
¢'dr'6`n
.a.n!t`e rpi
.Pb[:.riiz.ti:A
.I`I.''l.L
#ife,p.br
ut .faz6'n. de g6^nero."
per >eT' qu€; s,e `,fi.rtddit.c:qjtt estb§
¥i!T:iid&:£B`g:in:#6a.:I;:i:._i:v;:c:ji{g;`i.ii:d£¥:¥§g.g,:ie:fit:#a6i!i}£°i:rdfiqg£¥ifg,:.sf:a::b:a:r§;#£+i;i:tr8§'!:3i]#g¥:i
i;d'e±`fendi¢iafo.
:::eiie:::ae::d'e!f;?!iaei;::;:e!o;:::s:i:i;;i;;a:oE:;ge!noig:;gt.!ii6:::ntid::di£:i:::;2::.nie3:c:!6:!i::3::u#esei-pli:iij:ui,ce;§,iii!i
#{€iit=Sjfiig:g;,;i;;;s-;.r`=.I;--pa`n-i;=i`=t-'praT;Ti;~g-ij;in-ii5faTa`s--`-dc-:puj-iie-a.yperso"rs``eo.-rijdefi-tith'dde'gerfe`r.a
¢
<.£¢:g;'`{i;¥defe?i:;;&;aEfa3gg::/a#c#ijQ%£:#f:e;:§;:##::±Ze!:/i:`,`,i:`;6;:,#flsa.€`,:a.:ja%€°£I;big/a;`o¥i£
',8oni#i#s°jhds:%¥jeunrt:tadd€i:#eesj}[g:6#ga3eaps:jarp::eb¥ce[n6t;!,:-E£%T8afi=aL:#£:a.Pdr-lagaudrko;1(4)Fueraas
;&i;ii8::;:d::d:1j¥g:ivigg:i°::*isE;gfin8:§[§s:g;§G:yifeG#£gc:;a:;I::£;i,o:;;¥o€p8;;ii;;#e3£s£;;:a:cST#i:'
I.f
endl-cnte
Qh-e,i 'po'i+Refoluci6n MS; N° 225/16-. se{`QT€6, q.enqo :4.e`.la DIREcdery
:RE?Bggrs.EEb5#Lsj5EE%#DEPpi.8EfTT€¥A?grgF
Que± den.tro.'¢€ !'QS o`tjjetlv®s asigna.dogi a la``thenci®na.da.: ffi£
CONTROL DE
INHELERIO-;`DESFquRIDAD:
uV,ER>SIE)AD:.
|tplaprgngdaidr"4ei-olitica§
9EMZA
-JGAB#MSEG
liz-,...I
.'!
§ECRETARIA 0E DESPAcffo GENER;L
•!&gi!!:
DEc:REToNT-'2174
`;::ni#;f;:nie¥;g;£:g]g:Fgi}fi¥`8¥;RE#¥:¥!¥::;#ci£¥;,:.g£¥d9t;.b€QF:S!-;.`.i.:H?g[,%::`S`.d};`§':a;Le%6i:L3;,Sng`¥i
MINISTERIO DE SEGURIDAD
.Lffg€£:loo.`ddes'i%;a;:og:a'aFo";eanS;:=¥¥rg:ei3afi:sa`a;He'`ta:t£§:I:;gc:.ae;Bdu:en#n?:8¥.§`.j'ud;:'if|if4V:§;a?X;~±q#`%
`®urA).'
l`as Ftig.fzis :`Pg.TILejaLes y``Ldet. SegutriJd§d .€.n `el actlfitexfo I-mt3-iaii.al.',
a-utlaM'esa./'deTra`baj,oL`cQi}s`€n§ui6!.erit`erf05.p,?[a`T¢r!',abQld`a)-a.~.dSi,i..
aplichdos'.:y ;la`§: Lf5rmas...ds" ar`!i.c:!a.oJ6n '£Qgiv .gl .£6sjo: ?6-np£ ``'Q-`r3ti'-¢isfu`O§ ihTe..rv`j`fii?:h[;+a.
ipves',fi8peLbuscariao
judie.ia7,,.de:§`de.'tln~a`i^p&.spe6Iha.rfe't3erecho§`ripmanQ§,`yBn-#at`oular-dBsqe.
a,ue1?SP~BSE€REIARiApF!`4S{JNT®sJURinlc®s`^na,rfeffia'd6iairiibri
QueJa.suscripta'escQ.mpetentopanLPLrrfeta.dy.,dg:let.prese.iitpiusquaa+en''i
`deMini+streridsJ{`.(t..p;i992}.~
'PO[,cllo.,
L,A M.INIS'TRA DE{ SE6thl`bAD:
i.6:`c;,gfiig!Gi
qua,Persp.
del` d`ri`idLil
ii]v~e§tiin.di6n
do uab`9.rflo
"E„OOIA.
REisvEbvE;¥
§§y{o§cIT#[r§*#;¥3#g#e;i;§¢i;e:;t;uog§jc;o#§E|j:¥£;R§:E:¥dTcgcu;§~&;aagDa;,ff{§:re§es#joff:+z:Din:;
ANEX® prec.itade,
8£L%ife£-i.hNsi?¥*&:eat:p¥edi%.t:gjj:Q;#aiE5aDVE#ia4€E£
y..aL Di`r'¢etof Nacfonal` 'de la POLLS.fAI ®B `SF.dgiv'l¢lb .
Bfayi:;a::at¥o;#L{:gj)6.::€#oisigc:t%ni;:recj§£':i§::':;;a:
Ia .p.r?§'e.nt.e Resolt`e.i6TE.
CJT-URA* NAVAL ARGENTINA
IARIA_. p.qu a.i].c, ,§p un`Lp.Iazo in
AR6ENTlryA`ai.D.iree.t`ey`Na:oioml`d,ql8
:Cranc'£;'`£.eat:::£P£Pd`|8foa8;a:n,:a-%::,g:'::^d'g`
NO-2018- #76.GDiinA_,GAB#MSEG
pigina 9 de 39
H±S O®HE'HJ2hi
rm+|flR I ,A NIEVA
§EcnETAf`lA oE oEspACHo GENERAL
#¥¥.
J-EX-2018-03969051-GDEMZA-RESRENIGENERAI.#MSEG
DECTTongN,=2£74
aAI#'e%t:?I;|%-uj¥ab::i;:5!aaifa£P:t!jfgg,:£¢;VTg::;.:-Sdri!€t:`#:,=:#gig6sf#i¥:¥3inDin%-§Efap"eRrv¥g%-tBiE-§ii;#a°d%;
M%8##EMEEGNUDR?a§;jefgo:"[6S`+rmc€d;utich`t°§efirit9ivdi6iron`es-ri!:edi.sG;.=de:.'m.de*ap+vig|enj`a]s.4emujejeTs£'ft€Htigrfldei
r .,_'.,I
:-,..,..`-.T
`?..I ``L_,,,.
;::;:;,:.`:::i,-:;:.:li:`:I:i?;:`i;;,`.:;-::.,.:`:
NO-2018-03970276-GDEMZA-JGAB#MSEG
pagina lo de 39
I _ --....` ,il
`di
SECRETARIA DE DE8PACH0 GENERAL
::`:.,`;:;:.::;..:;:i...:
1a`s F`ine,rzas' ,P
de`.Seguri
•t I',nve,s
:.d p-.ar,a, 1a.
`de,'
F.-erfu,€i di``o:s' e`n .e`l,1.ugar
he.cho
b|re,cc`hip¢e``.,Ej6tuEi6nda`P6lrtlcas`dd.GE`aeTo,ychyefErdad~
Min.is~fej!od6Sagarlqadge:la`NIcl6n.
Hi:±oifei726r5,874i.#Frs-Ep.Ff¥jp.E}.wgivs.G
J!#in3 l'd§29
.
NO-2018-03970276-GI)EMZA-JGAB#MSEG
pagina 11 de 39
DErs ®®pH£EL
CIA NIEVA
§EORETARIA DE DEtpACH0 GENEf`4l
2 fl 7 4
ZREXO
EX-2018-03969051-GDEZA-MEsj±CENERAI.#MSEG
•.drj; ts`ocLnd6`n iiarQ ia-i Fdcrini``-pp.1T6ii`rs'6:*`'*¥trj«p`ap
iq;iti¥jS.fija±j6n-g!'.F9p`ici.¢O`¥+apt.I:iterdefb€sh¢
GOBIERIlo DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
REri]ilE55ri
rs ENI>AMrfu,TAdl@ry
A .push t^n,art+A-`
u i AJ}S€ R 'pTA
2. O]Iun7OS: t}F! `ndr .Gain EN LA, ,INidrs:riGac-|6N'i :pE-
rm4Ichios .EN H.,ife¢-in' PFE.iHngHO`+
3, ,Ap'j;dfa€16N.
4:. ,.cON`cEiros fbts-I£Q'§.
'5.,~ELirdicrfeiop:oil?cFRExp%:ip.8gGri¥LThfrH*-qL&NLu3`gR.:p¥E'
`H::xpi;:n#£E#a:;:6!nh:fgni:;:rde£:pen:c°£fdecuulqul"f„,
I cL..Adicula-cl6h. fiutciohal`
d,9{g#:ien'figo%:-:u€et}#5¥€a¥;S?ug..&n8teinfroa`ntodQd`e,idQnfqfijcir
:i.: EL.; edie-ffiQT .oorlD` ?riistimp^ `f)iaca !la^ .'feTt^§rpr¥t5?@ri aa :b.: :vidle.fro.ia'+
tfFi:g;¥°;:i::ass;n:;e;i;¥°{t:S:§#£:nolhgivdei,hecho`
6...:gggEE-E;"inEEENL£,OEL LDUEGAngR I;FERCHE8 poilcjAIEs -y `nE
a. Llegadr.`.gl tug?.I. ae,r±uq¢ti`o`
b.E:iHun£::§=d;I:u£`¥##:Ee#g'ffini%rt;grftutpo.
` <£. ;E£,::trmrip::toy epT;ai:#:L6g#[*!.#n¢Q:ti:#?:EdLr;g§j]8hncth"
7, MOSrio' DF.`zi.qA. DE3:pREVENc]@M
a: m`pDEros I]E HsfADb DEwirmcifel6.N
##D:A€D£Drtyri£,ffi6ts:"8pgr¥His*`vEEfi#§[6pNo+DIE.#E~#§]^t¥bi%g
:ffc,:N:V:8EcnETAFilA DE DEspACJlo aEWERAl
`}`{'...`:''-':.rT_i
¢H,«
DECRETo N°
:+
GOBIERNO DE MENDOZA
Zuuso
Ex-2olg&3,?ci`3?{5,.}p-unTRIzr=Tfijpeq5!=Tytigr"S`M§
I.,Invia!aci6T(dst.jri`1±idius,.§n.i,I,iiti;aF¢.Ib.*i)!.,
MINISIERIO DE SEGURIDAD
?.,,.£,.:.-i:7,:
i.1 a.I.-?,¢i
•rfp=.1&J;,:-;
.:prfekrf'!'rifl. IIap pcappa.i rii;. histr; 'i,etswiute;i
iNaBish!,¥.t-enel`mrco[de+?1?s<`a'iscus~`xpnes..g!ng€i
;pQtrqr;giv#faL`.
Fl 14 *e N<Pviitirfe-fe. He` 20'L2r eLriondfabfe .dongre
do aob'o,ilo-
A th rdrfuDO€A;
;`a`ngp§b tdfz; fe:,
trNas4rdn-.sane`iond, BL:LLexT
N° 26:7.9:L que in,di6ba ..elf; .ifeulg+ i$9.? rde! se`§dfiEe` rty.ewqur .d¢` H Nac-tori! £`ati:
eiinhar la. posibflfrad. de redape^¢-n, #E; F?has. a .iifefi` as.e§jria: a...rna ITfujeTs~=Erdo
esta, sun `as.cerdien!e., aes§,?'nd±a.!'g§' I,es.qifee;,: ex: `¢6tryug2 '.a `,:p'eEsona J,con b` `qden
.ngntienei o`^:fry I.ugivfenip6'+ uin` fela`ci6n.ae .pareja, It]ed~farg: q,tpo „co.n!whrencin' :i+rixpisp
1?)3 PQf ,-pkeer cbdisfa, .odin .Ta,ch£, iteb+chso. .de r,g6`pewh `g :h i8'ri6atqcTi6n s-efufal
'idenrfua.dde.,ge'rfeto.{o`=!su.e,xpres>Sn,(inc~isgJ)9}t`£unaftyujFr!crfudo..eJhech`d`t,Sea:
peFp.efro~d-a .par m` l`x2nth[§ y `Ir)edhle V#teng`S, de. g6-I`-e'rt]; (asia ,Ll.a) =y. a..qtiienf
imtarei .ct!n' `cl pr`opdsfro .dc .q,q*-ar si]frinde~froca uta.;'p`dsona Con h ,qua.|se marit..ie`po.
q lie *!i]in!endo Lrfu refacfih .ed `:bs rmqs.: a:eL- ,ins.ts02 i`" apiehop.rfe`hte`
ifeifefohadb,4
•PLo?'`is.rfc!id€.I.-F~Qder.qrfu*cgraLr~cabg.desfa,p-a£-dr&eltThho:tl8[`Trib.un`al,Opel`cnrlb.
.cjimingl: Nog '.`w6b-6r,. ravier-`CfauTidro. §/ hom{carty €g,frprdq po.r a:rEvds*. :(.,.:',`)" i]e+
23 .¢e j±gos!.a hde. $2Q|2,,I hi±Lifepm :Pb.I. p~rindeth `vgz ul-`fijniic-ire. a.oing' "E_ piu`er.ys `d.g
nim, Tliuj€r - p `d,a .`!ina iperapna.` `e`q.tT -flentia4l@:.feinehri'3- ejecul~da tpoE. ul thi.6ri `£rf
mz6ri ide' ,`g6he'r@`.;. A§iini§nto`` iG' f§`e~oh-Q§9L, e.I :cqntgxt.Q. <Sqc`i`Q€:tiJ.qu.I Par cl ,qv6 ;sc-
pr.Qdue.qu '.es,Los. .83g.¢!n?Tgs ¥ fiindinentct eJ .enetiade nDrfmtiy.o cpnsiaet?.ii.do: .|9
e§utle.¢`raa:`prLfa:`£.onyeno`isp,:Jpief`aque,i;`€grifri`fa.P,-¢;,¢be.di9:Saneforfur.?TErradE.`ar`LL
Avich!ngfa` icp¢tr+; 18'? Mvteres;` J2br, .Stt ¢anSE .el JLizgaa¢ -p.ate iequr`.j;Ln to crife`lfd.e
[ngmi€€jS_n.. +`N,-d± 17,` :£ndi,i6; ,€`i. a `ai: r`ap'tz6`h -de. :.2oi3, iT.*t`tho[ 'flju6` ,qu ,aisi¢. `6.I.
•p'ri}ce.§am£-nto .con .Prisi6n p.r.civ,e.ndva tiara, iiri`hoxppig 'ri.qife.add dd habef ri;fad6.-.'a. su..,.
pa[€ja.-,d.brisidcfan8o `que . §e tuip.prfQron, ke condig_fone§ .a? vriQ-leneb de .€6hor6:,p-aft
€i]cVAdr[ el.£ca§o eqtwh fr!gira/ a,e.femshio;
A. '§`u v6z+ ianto .h riofro+tivp. :mte"c.inpar* qu ,.J€rg.rq}iq; colis.tn+ucfomL eomo ifa/
¢givprij:rrnw.,§.obpe ky `gfrrIr£Tife`n 'de` {odr-i fas- .ifermst ``de .disofiniLialeien §.onun be
m¥jer(GFDAW), .is ,towen.g.E!p! lute_pri?I:x:gn?- p.ara. .`giv`veniri zsaininhar y `e ma!d.icar.i
EL violenein CbinQ? q*..`intijeres' (eonoc~m co`fno §Qn.vgngi¢Ln de,..Be.tein do Par£}; a.t]mb'`
EE
pagina 13 de 39
`"[

5r=-....,...+
Fufi[-
SECREIAfllA 0E I)ESPAC#0 6ENEfl4L
ANEXO
Ex-2Oi`fu-{9.3;996ptpoco5Siffi`E#zia=afisfiREmanRs`maa¥G
ri,`IilL!f-sti.qa€i9,mds-fen.Iiej9'g-S¢l!:€!llgFH:S.'l`1`Ct9."'
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
1given`6fori`di tryy NO .v26fz9is ,in.p.rfucri -Oi
.Nae,ie`ngl[-ycti,paTIS.uTfa`FpaT:a,.6|ped.Or.Ejc`§rty-§.
dtecta§
•D€sd6 >k;i: difcfentos', a`inb!t`ds) min'in['inic± '+5e, :ife.fiQtr .rgo`rizap
'.t9ti.dfty_tp.s! a~.,in;figq.r, fL] ,'jfag§bt.¢p :fa ¥fotcj!cTfa, corty'd--ie.
a/lban/a b.Bn.a/
a:GQh`ewho
a-€Ofc!.nps:
y,*¢`p.r`evcndti.6n:i:a?t.;~B
ifetehcfai:L`c.6thisidA de fejnie`.ifes.. ,Ep dsRI nia`rg`o* y.en `cQninLd apn :g.qus pe+.Iflie`?§+
ji¢tilS?`g cch pets,-fieetjva: de: is.Eiiero oi#ni.adals? hao.h este niEfro` obje(iin.1 ,el:
•Mndis$grib-. :.de .S€grieife`a: ¢c: :fa. ty8jSn:+ ..aj tqu`v{S idgi fa tsbsol?ci6n, N.89<49;20`l`2. ,i
.pfori6¢i6 p6r: p;inLein- ry.ez 'fa ic.on[orneQ<deJ de . qp'a,. Mp§aj 6e.:`rfebbri inte_rdS.¢iplap8tin.`.
coLn. ,cl obpetfro de; ^adecunf log prQccafroientos. 'fie inferve-n6rrin de 15s: F»e'Izms.
'.I.§fo.Lqies y ¢E . 8,cg`;richd Fedcrdies .a..lps TEis,,ahg§ `€s^faqth.r`S.i de` §`fiti.ciicfaty r..sgivto.
Jife h§ ;defe¢hes. fi-umn.QS pa" h.inres:I-inQifen+.dg`tkls ea§Qs d,Ei`v*!enc.in.rd? g-?i`e.ro ?.n`.
s-vs :d.iv'crs.as rianife-s-tac+rdn'c.S try,, eh ,pnh'Jiedih 3h' -kis3 ba.§.os, `de mu.er{es .violent-5s;. d€; .'`
cqlquc:xp?..
IA:.`-Gi.L!,d`lleAe!il.hc`16ii:pb[ldld'sFueFidse:9o(iGia(4S.*rdu.SG`g}Irirdidltderales,pal.il`,lit;
lh.irdsriga.ci6n:d;.fe..nli6I`}dios`'ie„Irgl..tM8a¥d.e!I1'i^gIIgzgo'Su&un.xdbELSa:`chl4+ifeap;;groSg
2Oi3; `y. haste '€i2 dfa` d: ii-ey.^fuc .i]`pheathi, xpr fas`, .FueT3B§ p.01ieriJe§ ,`y de `s.eg`grdad-
F6der?lest `pap ,{`odrs fa§ niue,rfes-, vifenrtas` .q6f lpuieE6s .pc`o=co'ida§'+`c-n :el :ambiib,t@3r 1£.
Chirfed .A`itfronia, -de. TButn^Qs, ,Aire3`` Lilc`g¢, `de`; cua`tro. aiios j]g `inple`Iqenlacfro, bs
prd€£dinppt`os' €`?tjpd'Laeras~ en b .Ciula .si.giveh .£isund .racono6i@os. .coma. +tha
ficrndp'ID ;fundqugntalL S-{n y`. p_ri.'crfeo prrg th ffiic.rvgiv.ar@h.,:§p esto 'i.lyd` ds.fi6'cF`6`§.`a
`tiaiv.e's. Tde h prcv`en-6ifh; fe.s'giar~do..y.i pin`ra, :tetturas del` .-ri!gat de`L ha-cho~ejjp
pa_rspeo.tfya^,¢9.gLihe!.o.
I.ugin der .cherfeiom.db. ,j]irfed6 ,de injile:ri`¢utacjan .,de h /Sories.penifente` 6,Lib, ,el.,
t4histeTio. .dat ;S'egujdad `4.e .ha N?cife^n` a` tr?v`6s de=.ia +b'ife€¢i6n`` .di` Ej€cdc-ri'h `'de.
I-oliife.fls 'de .G6nera. `y` Div`ef§^rfu8, co`nv`oc&` :^o` un.a. `ndougL .`Mdso ;dc irabajd ,
cht¢.tdse¥,linirfa..: peto >ha , Tcv.isi6n y~,-p,rro.fuodfaofed: de. fry?i p?¥tryelfos Esi`?bledi`d.os{.a`iii
rc§fa` wh`orfuativa. sc tcaiin[ed .dos. Mtsas ,pe.- :Tratia|joi' dr. hs cunles. '`part.ie]mrt,?;
Iref€reqieE de,: ky D`dy:¥tope.g`.d.a Medfein` peEa! y ?qife.Iig#a` .`dy fas`, €rty`ro ..Fcefz£§'!
de~ 'S!dirihaLdi E€derafeszf rijiteseitd`rife§. '.de,. fa LJnfraa: lp.iscaL, E`specqukyrfu ^e-d,
Vfo.Tepc:h €onip [ts ;M.uja[g? (I/FAEM`) dsf usferig :F~dt7peo. Fisc.31 rfe ia '-Nafr'i6if,
mfeinbTos: 'd&, h oficina 'de :MTj-e.r. :de la .thrte Sv.predigr ..:de .Jutt#in de .ja. Ntsc<rfu,
miemdros`. ael .£ousojo` tNac-iSnal de `la5`.Meg.gha5, ,!e.fe.Tent,qs] d€ ,in .ULqidad. ¢`e -Regis.lid,
Sesp*.
GOBIERNO DE MENDOZA
j-OEx-.2018-0396905i-COEMZA-REsaFNTGREEur#MSEG
givdea:`cac]L6njifa..tisFdftje&.Ppli!ia``lei:yderfuid]'dp@q.
`1ailn.$6st.igi:.16h'de`Pon`id!&`o5Ltn`cllngof`&!]i.c.ei{q
MINISTERIO DE SEGURIDAD `pra,Sapiim 'da ti jjftidya;..A.¢t.6.nom.
'&rgewhp,I. `de` Afiff:ajrofo.gtryt .`Fpr.B.ast,, "
•de' Bbeifo
`Jifeza~§' i'd8', b. `A!!iggn.tina .`(4xp'#| :'y `rfemtlr.os de;:b
.i!`peue.S a9f,'.b `dfe€tqsr#jt`-`di rfutasidL2s. mE.gas..tde tra`tii
DEcxpToquNo-9EL?4
F8aitlimfa
dife€.itv+os,
^I,S€aLT^
O1 `dg ®biernD
Ad6`ririsi de`LbsL
Sn.rfeEteeuEiSfi`.
de. P`6tffieds ai ;Cfnap, 5e, {.edlfar6a nd.in2ao.ions.5 S .g§fa :Gufi``a ..paTtif+i¢¢ tes- i`
:Jiriea-rtifeutos" e§tifrTb-d6.s,. .ert' all givldrb do 'Pro'fifeoki. hath6amcrhap.gt..c¢kyiF,dp givr
ONu Mtijene-s' `y ;'cr A!tq. ConS,ionga6, farm los Depec.bo.s ,.Hdr-i+p6s. d6. "a`¢.ro~~tie.s.`
uhuin§..jd,flo.giver.pBTq_Ari€'rfea-Ceh'tia_i
`2±±±4±j§±±!E:±±an!sgsSfs4g!gr£EEEb4!£!B!9±Ehi
.Ej±EijGARI).m`HEeLHQ`
`pre§enie -Gth .€€rd`.El obtstivo.:de b inpa[iip ,ffigftp:ie`n@'§, deL acc'fon j=onseus,vacc`'fon`couseusuados-I.a
pr.riir. de b givplem.enla-c`i6h, rfe. to.s. prapedgrento`s-tle¢an.eeid-os ® fa.. misnin, p'dr:iarfc
ap- bs I.ucms }olisiates yi ,`d?. §:e_giJlie¢ .F.6,a,9mtss. a iris Fuer2as 'P,Qfi.qSle§
p.p,¥$9'iA`t3-i,,`coneiprtyp6shtdo&enehprfuti±berfuHirfe.nta,;oniquej!eianthcoffi,peiid±r
Sto§.rfecin.s..con...pe.tspee'ee'frfe`,SSfiofo`.i}dr'ifenap,39`di6.'firs-asp.-nmin`jng`ic.Jn,`p^ti:
'frinpF..heqtiin`eti.:thye:'aqg!u.QFojiirainife3tgivr-`h`"ett-§viotaiiu5-'uri`a:``rfu#r-:yi
•`th :qperma cqteggT.-Lza6.i6n dilth£Cj`q e.,omo~T.,un .fe`quib-a.ib..
S{ tiieh'.paia-` .fa. tin,ves`i,ie6o'ieri. :a¢ iifea. '.]uuclte. givSfepdy.' -faTi fesfona5 qiio. ."ed'9n
9r.od,u6.ng6'cn`§uchermi'pon&plu-tnizanzffitdefro§,.dg.i"bajpt`d`rfgrefite§`.en.`ffiin¢'rdita+e,I:
96ine}o:pekpgregiv!.u`otiie`spe`cjfpth-¢`^ael<,estiffla~s.tondic+i.¢pessoa¢,€uliifele§
qur¥,¢eai.ro,ag,.!as;.6iial6sse`'prodiicen:-io.s,iiimci*i05..su¢l€ii`dtrr.,Iusi.I.o`5.:oil
:h.a.c^ngfap€.de::lasjry.i.eth5.;y.`¢`T!`'6iiii!gaf.ail,bec[bo`E§fo`§`.`r€5ffistileten
JarffiEzap,. :qu '6apf€ffti§`i .ni£`§ ial"llp.i. Sq`¢e: :€|' indiviaualL.. e`; th.topl?.tadg.§ ctin`
rferi;rfectiva, ;d¢ 'g6ue.fry. dgsuB la pfinxpra .in`te`lyopoi6h` aft ci pro'c.e.§o ,a.€
inve.§figacidi..
Pe,.:esla.'`foma,Ss/as`:hvestis?aafe§/ash.pa-rgode±'h!p.esq.drch'caso.a.tcleI]}¥.`§r`iap`ds
"j€!e.s.a¢ers6msroon`ifentRAd:42„gi.nerofepe-rfuQ.id9be,ra*.incorporaT;pquiosd:i
chsemc#n €.on peTsp.ccigiva aa g€xprQ`:gu¢- c,Qnfroife-n a b pe5rer-raf Qvalp<c-fen d€li
•rfemisidis; .|€Iifepdo -en ai`-eri'fa, giv¢' cl [o|de ~hs `F`aptes).PdlSfales`|y, .de',§§g*.#d €Jg
fty'aadirial.Jp'm.b!pe.s?eya`6,-¢p;:¢.Ic-s,gr.,[ao..d31:bigF.r`de}.hechoilain":in!esifapqfi*
jnuue
EX-2°L!t5'[°++?q9}9,hfti£€i@i,TppraF#F&-faxpfoREi§E!JERE#FELE6
I;`itiy'c5ilaa}?:{de,r`€ii`ic:i!th:§.4IipJ,'lSga..r-...Tts.IffQeh'9.
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD en `§st.giv.a.fe§'ciel.ifife6,s7 intth6io^rfutss`.
!1jrehsesy .fro.a.rpout.Q -ng
`fro.ini5ti-vi5/.,iifenfecn`mcin..act.der,c,ckys'hvyrnr!p^s,.
2`..,. tsbb-te,ceF in :me`fe§ `pTed§fu!!b' fe5]
3ah'Q; d!eberfu' :efi+`c,ngrr fas ,E.uQrzas`. `Poie,ks :y•de.
nu"S,q.ql,I i-dy,¥q
ga§=dl?in
O"tai da:GQarom
'ie,peidgrD`9!,.
dE. us ,aec'i6ifes: tirfus-
:i.?ggiv?`g c[i 6.1' Jilgiv-+deL
`-pe`6ife; ,sin: p.6Srfefo `.do:. fas` `irtringin: dQ. '`bs ¢autorija+d'q5 Ja> Cargo: ¢E,~ E
t irygstjgac36ii jqufe:.€|.
•3. Eraporp.fora" :.in.vest)un¢gTesta`s iyHuxp-its. ae` `L` tiistiedera.iwha.
fejfatri5in Td`tl y Eirfutk2a, -,p.ara.-..qfaapzir ungL inresiisa§Fgiv e`Sie+Erg g`^
de,c#g ,d€ casps `de .in;Iarfe§..`.dc inijcres,..j] `p.crsoms con jdefi(.ti.ad a?,' g8iiqu
fens.fro.
:E§toGu.ri-`de.'..a.etua.ct6rfL,seL:`compeqsde`pa`u`ta.§.ddfmiaas:par@r.§l`.a.qeftyn?i,a.e`la-s`:fitl`ef22is-
P9]ieinfes .y idc .Scg!]iidad en` d'asa .del.hamzgQ d6l icaaivor. de: qua. i"j¢r a ee ;iim`
Lipeisona`,.¢.oniidentrid`.Lde£~6neTpffpxpxpo,.
'Ld± €pn-aieianp;`. .:a_n h& qg`¢ :§e a,ni:u`gn:tya `61. IfS}r dcl .1`echo` ..db-n cucDla. de th§.
`6`dyecfefBtidas. 'cch lag. .quJe §ue'kn preseirtyrse. e§l.e ;!bo` bg` didtQs. ,y. xpor. b ia€le-
perfetrfan ;Hentieear, y relev`ar;in.dfoig,s aifes. givfa 'hi.peg(i-fror. investfiiaci6n` ju.diedi'
I?`i ,pEgsgL{e i;i!h bli.€seapa: s6ife. `de. .ifefifirfenta§ .raonegptunks .y prict.Egg, qug
bus€an cbnfribri' Er .ihejorar; todas+ bs drlar#iis .dcu inqssg?ci6n,. ? giv8g. at: .ki
heoq}otarfen[.a?,pF.[apeQ}bra.d9,`geie`ro;€r!:bsprsgedrm`to'6.Pb.Isfales.'ck'el`hi..give
a§|;he¢.S§`:y,:E`o,.rf.fo'.ftyto{.del-keyc6.rfuo*rfe@to,```'de{tbs:A,piei.ropesy.,j>ri:c`ifeap'S&!grkes
que fo`givhan. .b `vifenein. `de ,£onm '€s rty!{`gies`.y. ¥oE;gfroni3;esfe tftyo de. -dcfro`s Ly.` c~ri
h npchlraad a,n th iue.;§e`€8'eo-uuh.€
•Pbr`thngQ2.dk:Pasp`atqus.a.ei^`ep]incpfr'``e.h``el`p.roce`sdi*dc{'htes®cfro,€i-+£nrrQqt@,,.
4q ,.a.cr`c€ho's HLbirri6s Ly eb-n+ pe.isp.cedva .dc i;g¢'ifcro,. egqysfros .hercsc-indrtylestp,aia.
```ofr`e`cc[ garanths 'de`` no `re,victinfacfoh a .qLriQS`c5+: hrty`d]fan, rfeiinti§ cohi6fat§§ :;a.a;r
tes; he.9fro§,.
3.`.AHB1€ACI8N
PmzEL
qug.s6¢!t:illiiiiti:admit:inpe.!aiasLagdynoa,iqii6:4*rfullch'th.tlh!gacdd"Ecii®p
del hapazgg, {§iepngiB s¢jeras, a` fo. q}!c dispgng&' rfu `a`i!Qrmd j`&ca[ }`las; `ndymas:
prddesds Visenife
Se+proQurq,girantiiriigivt.tixp:riiethfo~rfelafscena!del,falbzgQ.q!e:¢cifeifat-c`famr:
qu .is ±g!*eftys:' iristakeiis ire i. fovestikycibp; `dy c!.' £riaefi chrfua,. se enctdffin
deritrdL de h g¢iegoria;-ife `F:efiniai+io th ldsndrriiinos:£pxprsnd#9s¢eulra.rae iun rty.I
tl026qu`
2.ConcRTds:.Bds±CLifea
i, Crfuppe;gleyte` a, b§`. kin:i; cofipQrLmrfentas. yTacthndqac= coosinmii± ±o6ai.
:.,.....,-.,., ::.,I::. "::=,:: .... :::.,..I.i-:.,.: ,..-.. "I ..,.`l..,-..i,:;:,,,.::.::::.::,.:: :I ,.:l`,.:.I-,;:.-.,.:i.,.:i .,..,.-..:.::`.*::,l.::!,,:..:...::: -`::....., :,`..:``,`:.:. i.:,, .
qtri± st. hap9 sobe a ain±nap6iri si5xLizithutmiea. ife fas per!;Ou9s # .ane>
;pnflgrri forrm± der.``ge± us in ;r6i]±gpgivQ y. !qqupsqElito ns Ctialee-,constharep:
`PQthg.fees!ng!uthpiquaciade§,sabirlis:ens!ia,.pfangisimtS|±ds+ndffimit6S
institifefohale5,. asi +coma. dr ed2i3ihffid* ffiivld`ril .Histdrieamqutet .e5ia¢
fehoiatry .se 'unrtyf:e§16.g)aL `i6iinife¢ ±eraom¢cgs; estab!e¢cnao iri Sl+pfaina¢rand
hamBfegivwh`farfui
.2. ESTEriEoi`Iho;` pE :¢pDmoi s6fr, ftieas `sinplifoachs pespcc!9i.rfe ,:car-
§ond. a deberiariros' seigivuiqpe§, y.qii`j;rei :Lbp}qrtyd.fcomo base` h difer€rfe
sexpL `A pay(in de` c»a§ Vt s6ciedthfro csia6tecichqg cspaEfos y roles ae.cana
FTEREHBFF|ELIERE±ELTiHREHEE
rfu 4qu6cgudy wh
3,. i]ERSPFCTL!IA Drty GENERoaeso un cat9gofa dr )ranifeii 4d6: ri5§fudr `
-:-Ei¥:;?
GOBIERNO DE MENDOZA
jan-Ex-2ol8dpai#§E3£.=ify-n5pAngzpqu-"ngREOREREgESTp{Bffl#`grG
.hln¥Esti:pci6nd:>r.cflii6i`dio;jm+¢l,'hagJr.1delqEeh`9
MINISTERIO DE SEGURIDAD s`uhordLina~cSm `ideJ ng.€i!g`ro+ f8^usS'.inp;
iachtidue`s` d6£€ g&'netor±d@idc.pics. *.s'!c .)g
Card,cto!..Tpt:iirai;dQ qsg3` §berri$9; h
•prasic'ndtmE ra &e§igitalad ,.de a
•:I::Lt°£;::§nJpe':°¥j;:a;a;i:0:¥=t;:I. -E
DECREToffiN:<8fl74
iAia'YA
/I ^±s,=R,F1_A.
Egivniea&Eing^
para..Jabefder`ng
xpre§; y' inujo.rag. a`§i
cquldqa .de ,`ra!.9 y
}4try:ga::i':A;pD::LQ£E?e:::SLe8¥.''Z.::;y':Fat:1,:.``:4o3n`:i6¥:;gad::;86dn¢::.:I-
tya,¢Sp„ .S,g :enf.i6p.d,9. .cind j rifetttmd ida $6;de`[Q-r`f(«.-) a tp!.' vfye.ngia ..in.tEng. .g.7
indivi.duel ..¢e`i` ,g€p€ipt. LS.I. ;c.o|i.!g ;a4d?..,piisg*: E£ ;ieric`i;. h. .®inl Siea¢.
c`qrfes.b6.nde:r` a, jid` c`dri el §8ko as.jgfiadb` ai momEbtg^` de:i mcini€ni,o,.chQtjLtjie.rid6.
fa .vi,yenc.~in -pe.I.§q!is!,`` ¢.cL t.€.vSpp, :t3.§!:9 ..pngus frv6Tu.cfur. b. .ind`Lfica.c`j6u` ife' te:
qpatie`n`cia a ]h,.fiiiici6`n ,.forpqu! a `qu,yes a`eT, 7ng,dfos~` ^L5€-ap.qddsfeds; ..q`uin'ulgFds .' -
. g`.dc. i]tra .g`9gle.. §i.6rip:re ^'qdc, eui Sea.1fo`ramffi{c; ifs.eogflo. r?pib`ii'n ``ulinEig`v.c,
;oi'ras' €*pres-rob.e`§` de 'gan€xp; <cgpe fa. iggst'ppen~fa; `e|' mapd` ife habb`r. y tog.
m~p{!p.Ie+a.i?:En &s`+ta' rini,ed;, ke ipergb`rias T:mus`` nggiv appeifas ,que./ .iiepc.n., LipaT
+.ifen(idad Jd¢ g€nero dr:drfp`(a .a-I. g?pe.r6 q`(,e le .hal {,€Hcr asignddo` jdesdc. .a.u
•nac.-rfehig.. En g'e.neral;. .£u ,cxpreg`jen- ao, g6.I),a.ro ....s.e^ cope§ponde` carl tafgle'i?`
.[6n` ¢tl.tfurajpept<-a peEgngi?a. G+din..ti„rfe`rdinb.flith¢
`S:: vipLLFN.G.rA`€ONTm: IA MUJERipra..<vja'te.nci8 ;€ontra` h mujerJ;se= a§'rep{8
en- wh8` con¢ap£.'fen.` ¢rfura.I gue' q!o?g?.`., .may`or-.v?1oriq`ton ,rjcobl ,ii us wh-o`se.urtyo,.
en>rqfagi6pgto,feineiifro.,:-y+ai..part'ir':de:-h.-¢.u.al`:.quaL,,peTSom'`ej`crc.€7eodc['.`.agtr6+
our, . Sb{§qSL -ky: LeyL 2¢:*.8.5` `(gnfou!a>. 4g.) s€| ?riifenrds =por tolenofa .`editfQ :n's'
]Tl`lde`rc§ rcouto toda #o"ti±t?, a.ccBi}; `u gm!s¥ngr^qpe dg manori< ..diree'la' .o¥
{indip;cfa„ {?qt§ `QA` e.I amb~ti®.s?ifel£'o ci]`ri6.?fi e[ phado.{ besach ?.n_ u¢g. :re,hci.gLm
!d¢siBuli Lde`` `podett &fcotq; :su. ,Wife, lib,cgivd,, -diB``rdsd,-. chta.9idr~d,, .ftsifa..
:p.§ie`o.Fin.Qa,7 s+?ji`unL. ecdn@nrfea` `6` .prtinan`ai `c.oll]o`, a§i <,iambap. §qu. §eg`!ridaa`
.uctsorfu` inc`1uyoudQ` 't}s: -`acc.fen.cs, peS.c'triads de§ife` ;di. Ei`fad6 6` -par sus;.
a8chtes.
6'., FEN(C]DJo i'Tal c`omo fug de-r!niaofl` coprierLzo.tie:`h Ere-sGn!e` Gth de ac'tu2ic'Sp.,.
sc eritie».dE par `fcrfeidfoha, aqu€has mucde.a.:de¥p3#j3Tcs= q.+pcr§q.na`§`qon`iferi`tidi'd;
de €6ngr.a fc.m€iina.producida's` ch:.faas`n A-6:.B^6fi¢ro. I),ndo que-fas rQJa¢ique.s. ifet
g§dero.s€'f. qquFftyn `sgcFtry}ent6rJii €arac-teristisandis(inin. tdei feiite.riie'.it§jrde:
:julfamcDtc ¢it.'.h-,iri'fluncia dg lap?diqfopcs.$99ipe,Lripiin.leg.Lc»'.lds qbe-Se p`foth6.c-if`
e.stc..tdyq de.Sfroche3} per-ki.qds' d6ben`se'ri:ritreifxp^tap`S.±!
try.arfulga del 8fiQ``2012.
•.pag3ngt
NO-201
pigina 18 de 39
8ECRETARJA
11 a ,( a,' '], 11
.-,,I,
OE DESPACHO GENERAL
•S¥!!?
GOBIERNO DE MENDOZA
ANrm
Ex-2ol8a&:£,gE:.&5¢tfl:-pgriEZ?ng-#`p3@ENTtsffuengffi#ifpEG
!I&.lh.qgr.ithc{tp.a:`F.9?Litci.di'Oi:cA.Si`ingr..dei.:hccm.
MINISTERIO DE SEGURIDAD ride d 'indi{rdhaL' ;.Elf €qu.Scc.q,efl<cfa.I.`Tgsi£..dr©
frofie§( >doichtas,dc-,Tn¢¢kes,Thqrfe,ds.iyii.u:ie.'j
•`a~ent!d?arde;g-6rfero.Toderfuo~
'7, :Tndwi`s,i.[clj].IorfkAN`SEp.MI¢IDla: +sd
. je-fs6ha`s` thv¢-5tis3 .,y/a +r¢n§.exuaky.§`,. |]{qvq9`ath: {tdeSaap
Hf!`i'.I:I;gi
u: RAgtip.6`* -
h mue.rtry de
yyo. inducha,. .¢`uafi.aa:
.hi.cdfa.r.e`+fote-fiQiadi..g¢ncro.`<`.1ra.vidfu¢-a`dqfg§.p¢To.`quc-padecqnest.osi-cobctive.s
gs ce.pseciionc..hijlg !}Sa.£:qdg.qa. d6`wioRIn6ksL.&te`,.i.tsjiofi'de'p`-a;:`th rcprnducc-fon`alg im.
sisteitrfuf;ouifupL;`J§ac--fa>|`{pq,ly'ticQiy+{vqg.rib.m€q..e§tni¢'idfa.do:pr'rB.digisi6'n`t;inria..,
?`hp`e^. hondbrds;g rhu*[-es` e~xc:hi.yenre. 9ntre'_fo`s,g¢`,n`e.xp.st„E,§ia ¥-p`leBc`ri. 6o.rferiz&
.desd,g ng8 `.c`chTd. :p`.ty `ie`ffipri.n+a ¥ +'pdr5i§t6 i:on iife ;5cfe ¢€.: €¥g'lusrQnE§.,s,orno fa.
:ulieae.fen jcmpmng cF`t.to,,|i.p?!Sfe'85.it:`!6o-mb. thnisd.`£1forfuiivb..d¢ ,.supepaven.e.Sj,`
€oh thL ei5tjip.aLiza¢rith=sqg&t:dy;€bn `.quq ;sejic .'¢?t.-.giveS§fii ftystffq¢fomteflc.6ino,.h
?rirpiniin€P.i x,` h I pet6tofin'£ien., Fh 7cowfcpe.coin b.. j¢?.qtkyd d.e gjip¢r?. d`?
my.e.§ts,.y:p,uJie,r¢§...mp§_estl3.a.,ap.£ri,ri`s}iffiiehta`pa'ra:pres.nndf`vfofepd.inde#ibe"`
;`g..+pG`A;piDELHEenoi`iEs.rirefo`ij?rsi'co,.ep*€i:igivQs.e.-.pxpdujo.xp.acohte€in.i6,fito,
-§qsfepifoi€de`;hit.e§i.I`¢6P`n`'c~ie-riltrw:a'¢rimnd:.con..a.I.`oife`iivo.rfe:esiablecen.§jap:€l
rfus-m6. >se, hot ,§pxpg|aQ ,uri` iusiio;. :?u, ..pafufalezn` '6ifcthtsranoias y. rqw€ngs,
intefyienc.n. Eh forth a.petslivaj .`¢§ p[ Thgar. .a:ordE ,pe.rs.oral pdicj=l`. ;deb`c
hlc.rys!iir, `y? sea. ten 5`ti`.ral'id¢ '`pFe+;epcfoir to,in.o` dc; perio cop ,?1 pbj€i!vo. a?
•r£-c-aiiar loi iud,;Qisis,. y./o`. ?k,in.6txps. trye`. J'pue`din. usgivr. .p dEvo[fa-F hs>.
.c,*€`}nsL?`tichs .de-:to ntlJ cotifriao:
9! ESCENA. i)EL. .€R[iv]bN; P`a€ars` a. apTnogivfiaT.§e` .di' e.stti,.in-n'era .cuntidp in
tintqu]ezo, cheus'ta.ndinsL-:y .dQ[a'£ierisrfea.s d± +fa p"eba Te.qu'rda an .el..'lvga`r^ di!l
.fiQgllo`.perritdp§espccha[..4u-e``j;`n,cllu`grr§eh`n`£omqtSoqui:ilieilopeml.,
+ioc L.U.dAR I]EL;HA{mAzdeiEsmcie: -fiiieo..qua ,§g. QngLiFI`i[.a .bar fuethnde fa`.
cSccha `d§} `c.dy?p flqngs . s`6` e.nirfentrefr fad`fafos, ;feieps re,u€topadq.s.t. ggp;. gl
deuto,injv.esti,gadQ.€pon'piempto:;:?rn`g?¢±{l..uogp.,,.',aquas.bran-c-.a.s{i,14zds:eadr+te-rj
vfhic,wh§g eke;:):
.lil. PERsquAE 'PREVENTaR; .Se;. ifenoiriia as! .al personal..petiehF.due '.{-ohri r`614
primer coqJtacio` c.oh. `d`l` ftygar:del -h`ich-a y|' fat ,+it.tin`:.f S?.:-t!ala. rd.e[ F¢aliv.g,
RE2ro
Ex-201£Soe3*?§ct9£cioln-pT?caEgifeFffifiaEayBREENSfflG
Liflfe'rd?{pe/¢`5.de`kogivte{.disgL¥n;.i,I.`i,vEii€tE|b!cljo
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURloAD Sqs .q¢.iuacJ¢de§¥§`froffite§`L d6 fa ;de.p
¥tl;`b`qu`.9Eb q6j denl`9.:i9!!S.,trivesiiffi.:
;[2: ,tJfith.ap :€*.MjN,+;E±'!sT.+qA.';'! ESL ,TeJ ScohjLma;
t€prcin.hados:t|ue`fit6rifen.Gen,ciihgr.ifei.
9!6`men'`95 .y/4, `ri?foids`, tit,ire [ip;a`fa !Jargivistari6f
y/o i]€rjrQS
p6jev!iv.q ¢e. t€66b*
:Ea....'mt€tvehg`ie`n.id.e
ti}S dflgrehtes. cs]?eeSai!§{q§' :j]epquqgri. ifty hs farac!QfEiieas ;dell l`ech6: ¥ tl
qi¥ma ixpjiend§;a: ,<it;1 +regn±riinienfo rdc ra .:a`nQrfe-caanl cgrnpetgn(c :eri a
co=d.
ife ]givnqH§!S ,gsngqngivpfu: .pi;occso rdd investigaedin psicdr@gribepL,
ri:itabspe::thndr` post TngtfeQ ,.indine€to {9 de+rfs: .dy F ewib¥di6n de. `froeRAs
B§isq6gisps:awe.qua:pdirmia:;dapeir`unD:"y¢;rdcilQsiugraestquengcapba+
1Qs vinqulos; qua. qsia]]lieia;:quris` ,ifisiis: fr§hgiv! deqch@b. 'ctc.) :[6hach§ pdF *
un psie6qgo .aspct2arfefado, :.Su: otj}a!fi+a,.i::g ;c`q}pag' fa pepqrialideq y estacla
']n}lap)Ol ,`Qgl:`g`ijgio pe¢S i|xpmfpl6 flGishthueft*
±DgELpri±fain.ipEE2E.
~a."-arfloH.Iainteg!Idqrdde`ra_spersi".iq_a
!'E:li persom| po`pefaLi ,y de, §ejp+}Sh`¢. :a6b~e.rs: .aafa'nti2if`-.er ies-afaid'd ` de, b; inrewidatl,..
;I:#gy`e`l:e¥£ia¥te¥e#£a;::i;:s:u¥:a:+::0;faa:PdL:£gi£¥6:rt:a::`
`veit+" dfr'e§{at.
-£:`;b€£!:in.£:F!ade;nj:;ti::?"tdd°rmnento..ts/.ned.thsdesermad,peysd,th|,¥i
b~.REsgucrdaritl..Iugar:dot,Jtall.d.ngg-aeg§ual`qu,}givt`!riFde-ri8I`thi`uiMaci6I
kq p`res,eryaQi6ii :y!' ;res8ua~raot aellu|gfaf- d:i. h`.cqJq. .r§§ul.fa- :fiindrn`gp!a( .paTa. gpo kysi
tea-poisa`ble,s d~c fa ,£givc§6gaqQh p'ua,¥fi' 'uevar `adthnre: al prcc.s6, .cQniiaQianadr: fat
rmysr.+rcan.whdJ.a,e Jutifeies fe'Jes:in to`s ?vyeeri€cSrfe.q+log. B-grp,{€H§] ag¢htes feifeH]ts9t;
ap §gg!}ripaa d6ber5ri fo'rfer. `;-rferfu§ `de >p-rgc.ay`q`roL.n .]ia.ra `e.vifa~ri b` 'intrQd`pc.9Sjl` ;d€
¥!.`'u`.:`.;`:.I:`.c;;:..`:`..:::i`:'.:`'l::"',`::.:';:";::.:```,`.I.':.:.1..;`:,`,.`,.::,Pl.``::.i:u:,`.,"i:,:::;:.I:i.;'!:i.;.i;
`'£i:#"aavacehria:En estg mreo se +eneQrfu ds auforigaaes jlidiofal?s=
trfu fyiferilue diredtor
Lzbr tb ife±±±_tTi5q± tl -rfudy 4]rty dEbff tffiEL pefo ch:prity
be rfudecorfen
pe; .qelrtyinqxp; ife:.ie§i6saspdfro3`,es6ri ;a]cdxp a:i per§o";prevem! qiip ;cndhi
ts .epspqusaaeSad; ife ` grmngj*p ch :ide6§6 `§S!o, givrfedsorini y ' givi6res, `rfuidrrfudo5
par* ingresarza, crfu ur de ke €spapie¥`qng`I±s:,mpen*!aos y cqri+tag-aepraas
ingivQ?S appfoiasdfon enurfeedis a dbrfuiaedfu:
. a}. Tbdas 4s pcTSonasi.qtw2 iussen..a[b}gar d§LSeqhg7 tou6.givra ,de|inftydb 4S
ifeiimacofrb;Preidsto'cITtlapanade'4ji};±Sd66crdr:.
i +givizar riameltisd¥ ftpfris€€i6fl giv`Uaptips
* ;nrdregenap !ngng5: €qingvife3..!i*inffi.
• r crfuri[ qufdhads loon+pdt)srfuoas,i4&nsos`
-#+%Tdegrndfro`dscabthprmavtsdetryutincfr
i-OEx-2018-3&9a39ue9{g€E±r,dipdRE.%¥ri:£=rs.a"grgr¥fi#:a%`
iaiiiycsi.iIr,ich.int¥:cpicid`iqs¥R:crfpe7tkti`i`9¢hq
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD b}Nh' d?3.ar-abarflonad^os` 'oha.,ctQs Pelsbmfes` a
-.el ng`rl:de] ifeaho.
Frdfroky ;fa p6§fbijidrd ffe' 'dLi.¢. b-edes.i
:dch§`qds.. I.tr €§te. s'€d`'tia`O,- §6 .ife.t¢ri
DECRETO.~NO-2flrJ4
'FiL!m.CELIA
£ae''„f!nta
LAfl`RA¥4
anEr@l dq=6obtom
ci^ zdr ,twBNO9ch
=-a- p-arm.. ife`arcirul a.I .
h`c61.id3ptr.giv`ri.§.g#~!
#) `.i,I?Ta^r. 'ipdas..4`E§:;. gt€Vis'fohes pesffk'. mfe!' tiei!tr-@i
y€ier ,per F¥ po¥ a.¢.ei?gthL d§i``tos..:bienes
api.fer.8}iQs _qug t.pcife.p I,§€rv.T 9 +GLopfen.eF fudS'.fro r,§ob!e..q€`l`:heclio. deuifi.v6``,q-Lie
•§8.Ifo.yo`s!te!,`pnprfe,afar,..:|S¢...§tifa.d`;ja:i.heuhe.ida,ida.q-;pe,,rfe4d.ii:pi[ii-i
•;9:in:Lif:i¥tso::¥fe:iE:ffo!F¥i?:?:d¥:o!;:t:o::aT:;-;-;i:i:,
Eg?elip`er§,o~pa!|?r€¥ept.or}`;,p.Qraqqo`,.dent*Q`deispo-§thiiindesrio§g'mon.fiqrfe-jra
.es.cein.r
'&:AiG!Fi'u`ded¢ilfiundon3IL
+8 . oydha.¢.Si ag.I .togaf dol.i.he¢to r€qtiitm'`'9'Q ',fa flpife.aosrt.. dc :cfitetosl mctdaal68ieQ§J.
.p.I.gas.Qs .cQli, pe`r§p.i.c!fvg de .flinero; .qua |xpmair'aH .trazar `b§ `p,rinerab. rfuchs d€`;
;thtertyrdfactirf`sobrelebeLnd.do:Jantce,par.p'drtedelpEfsohit`PRBVEproR.com6qe;,'.IQf`
i,9¥nfro`s.ode ky. u.NII)ap :£&±A¢lNrirlcklGA`¥ EQuip®`,perien€Q`iente&,`a'hs7Fue-r2zis.!
•rpoife`intes y `de,`Segrfu'dr-
`,
•`!.:..9.If:OfFir`dre?:Ing,:i.-dellle6fiidystN-€6hiapo`.a.jff.drd@``.¢p;i.dg.I`tiifelo`arvi.I-e££stg`n
`j`<ndlF@o`s=:d,e'vlJ!``£t!tia:beg.ZnerQ`
tA`Iiii.oao,¢6`ifngivEL±L`m'..¢€ngt§ab!e.c|€orit.og}g`5.qgiinlqm!€no.1ngprs.pcqurg€j,
:l`e,c'tio.tyJa.`sthve.z¢.provenirracrfenes`.qqc.'ptrqda-n'..a-orfevaf.e.sferfe-afros.`Jde,:g§.rrcTbi.qi'¢`
id€bep:n,„arfear.keed.leiiosdiacfuc'ton.quais`eentrfu6iari`j&t-!b.fithuncfln.-F§-tog,pthrty|
.ti6` t6b§e.rv5hc'ri3n 'debedin `malife§e ,i.n. fa5' $gfara .ae ppvSFapb ..y en:` cpehrfer` a.`lrQ~
ih£6ndi:gTrfeife.fit. `quc se,adjint€ air`? ,ept§.aL
i±E±!il?rn`acdil-irab-ti.stun.Dai.a:ib:ifrlerb'ral.a`Ci6tridelti-.i6Ichcl-a:.d¢€6ivng±
Log fe.`chfeapst queden coi!nir :,en `ds.tintas< `i3.teas.tgnQ`Ia§ `que. +dan .c.ue`n(a';de siluncfo_iicsi
¢c` dscifea.edn `o vag[e.sin.e.§ pr5!vias ,g, ,.tis .ciiafes a.a.n 5Qmo.tidas his vict`ina-s po.I-,¢{:
h`e.oltd. de. girt niife.te§. 6 j!efs6nd`§: ao'n .RIemm d6` .rg5ifei6 feinerfu6. Toirwh¢o , en..
a-udiitr fog .hic,ahieiro-a c.strywh`dgs`j en Gny&4gJp,;4f :Pi:o`/oc.a.`fo
`te.. jinves`heqcfif ro .de "Ieries` v;idlgrila.a .dE,. nMi]al..es. :inLr
`grftyfri+!.¢i`cxvit¢7n;ii.i.fi`di.p)i !t:nde .h§,.cifenits'{andia-s .nds`
P.`tr3r,ds2,2
0276-GDEhzA-JGAB#MSEG
pigina 22 de 39
•,.`.-````-,..
8EonETARIA DE I]EspACHO 6ENEfiAL
DECRETON=-2fl74
REXO
Ex-2Oi8Erfe3.&6B3,ous5ciei`grngBEL#Saam!EsepeREasEi#Agr6
la`Lln`{£3Ligr.f76h.de+'culicidi6S,?h€l,ifei'f.q6Tbe€liq
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD +este`: tipo;...de <vteisnE,fas.' qpe `^py§din nggar a `'6ulinimi
Q`.!isdr,cfep:+.dr.s!!iSjidio,is^Q?n,€u`9.ntran:>
•.I I;Q.sj ¢q§qs; a.E:.vfa,jen:g8. 4e.-€¢.ngla-.6n -cl ffilis`o?.de-
®are.fas: Q*: a?Feja§i.:S`c.g.n 29¢{hfa.leg,,,>6,hl9ifoie§t `pe-ffi3i
•btth!..fa`rifl!ar`§€aporgQys?,igivTife.a-?.q¢a.ti:a.€dpt
p`r.ng@o` c.pinch £( espa'c'io i]'`.ibfeo,`r;?a agr!§.fens.s §e.x.led
81quto.en €16§Fa`c~o +,
fat.`v&: ri.b.ha` .rm
d¢§€L6n66.'rdis 'd§rfut.vle[ififa:.
`. Sitdre-ro-lies; de tieia_7 wQJri: .fue8. `a¢ icxpfata.cit;na£?n¢eL ig.bajq .+g §er,``¥fo§d
Torzado§`, e§.clathd. stcrmuinb.ie. ,Qreklra'c;i6`n ,dij.¢rga.no.s,fi
I- `§in`cieiies `.di,.prostfroi6n:
.. €riinopes Gem.effiQ§ ei`:`6l.an'rco-us Ta.deti.~# urji+`s-.pare qjiene§. ol`. cpniral.:.fr
.:Bin,er,Q#3.qu,gr¢tg.qgpri?!ri-#€zaf:Sd``j6de`r
•i: Lag pafifiiifa5 con hs`,c`ha!e§ EL'.ndfr+ttein*igiv` Gpe``-de cone.xi6`p..
TOL¥+a.apgfue,,en.quc.ia-Td?riltohiefro:'de:€TsiaCwh,.,is:persorfeb``c@r.!o':us,.Ia-in€stheeiin
rfe6.¢{:£p::hco.rpgpf`i2s'to§:.jiifeje,s.isij!Efemfe-i?ib`ee.§ae'eirfurfeh`o:E`b.ei`iuE§ec-<db6r^dr,¥`
evam`cl..1ugarfu`i.hcch;i,Aldr.tcrpre.tapaesdquia..pe.Fppc.q`ya.a€`g6nc.ro;I,qscrftgiv`o-s`;cn7ldy.'
-,,qve ,ds+!os oQuifer!, lds` inr-§bnd fro6lu.nd-di.a .eti 8: inv€§tigivoiin .ppdrin .tl,heqoinran is.u:
`?Qo.fangr,part.][deglFtc.ir{in,q¥.fosqfe-;¢ifeiai'fu.dirch.c-hta=3edstoscbrii`fxto5.y.di:vi`dleneris
:qit¢eudemp`habepe,'£9ngi.ifQ+.p!evSLmente`.
[ds:: te¢S-,¢9 {ti,xpven-cisn ,y, to'do OB`O `t'rir+mie7 ?.b`befai. aup sE'`.aayuntc.-,ai .]a :catfa;,
.s,q6r,g. '¥1 l[igar` del; 'hectry ;a.cpg.t5.p Lap'sagiva[ :§j-: esi&`6ri indiej6sT :dc esie ike `.dot
•t:.oT"os a irigdo 'd`e,; daG ~cpenfa de` ke pogivfa§ £..pe,Lms-fati§ts< hue+ mo{fty:T'pir:€L
hapfty .defetivo.
-hag §igttos c`` indfros: que sot as,o€ian ?.+es.rf gr.Q lay? t!ap.h`¢~d`efe!-qu{ .nneha-a vece.s`.
§6n `:eous6cberfeb dG id:as `}/a efroo~®.nes ..,.cazm` Ja .:`haF jabh,'. ode, ve`ngrnz?; a:
¢espreQb , aqu: a£~Lo.te?.fiari a: a. c'u9sii5n qLri: a.faife. a.the.``[azb`des+de {g€neto..` LPQr`-to.I
¥:,Sieisphe:::a:tpfra:1i%:qff-:f¥j;ai*fa:6i:ttgi!e::;e;ijrvo;£
de _agressn` ejii el rfer ep`xp6 LI6fty; ,'dg .6Uu-e'to§+`tndbE§., ¢undios foroFi'ie`6§.i
entro.:o`tros+,'espe.c'ra-kyeri?` aqpe`nqg qpr± tSrtsft `sfichirm,ao iefty.ebfal p`afa` b "ijeT:
Ju"O
Ex-2Oi8izREafffifliELffiffrm-REaBREgF"8ffi6
•Ja{1n.vS}j-Esi6Iide*'w.rdri:idJP`r`tll6.|IQafd:Ibfelm
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTEF`IO DE SEGURIDAD
p.ap6fi£L `potefi ``¢¢bera ayeptifsdr .`tr
Lnglfa,dbs Ipa.ra_f.pfaqu .Q. isope`tQif `g: 'b rfet.pn `q§1
'rij fadds ,serfe.
..ifj `{qbser`@r 'el^ .fugnd.el rfebo, e,On `LEprfe.donh
jqubo,,Liiadi.n,sQngiurfa:p.f€se-nein..gel.jurfu.:ps~¢.
•tealizz!r` Lrfu avihinbi6fl ifiedrL ¥ profufuliir tin fa`
C€Uh t'.,§^
EfJ:''!agivb
nHa¢ C.ifeH,I.His:. `y`
fij'r€use. .ch cL fugar pan.I
fismhac-fop de. ndici6s' `.de
•`jolencfa: :de g5nerQi Elth plrfesidyB|' conSediapjr€ un .ap+a aobSi th ch5€*ndS
qt]p, pQ§teriqgiviniG, .dcperi giv!rfuase :cqu. ct fest§;. H6 h :doctiricnigciQq tr `h
a!itofflad:.judeiel eQrxpe!entat gr al j}asq.[
`Ii.`,Ddsarit3c-I-6Tide.Idi5;Edl.tiG16ri3ttidd5.dEl`he-tilib<Sirlkest'drec;iitidsr'deq€I{ero.
E§7,.±gQgi:.de:I.P§./+asagen.tq! `P.qB€lul@s. pe 60leetar aEi§z)`]utine.DteL` todos los l».di.cTos
•que§.e:jd.ntifiqunfp-e!Jtij;qudelhccli`o_sih¥otcqriS.isios~i¢evulorque.rfHli^qHel`i
I,dstefe®tipdsae.`.g¢riero,.¥,.i'an-hfiznr,cn`Insactus.aBPrevanl6n,`uoad¢scri.pci6'h
6db'alid,e lo`s , jbdlcios que O`¢rrfutlrifi fe 66us`inlit6ind.fuetoni ]d.-s flilinds s i[cqgos
e.A log que :pe` cpco.rirgriq.ti.i?` +icting'ey pps.s`t!qt.9 v'ietin.aLn.p .a.q{e5 .d§l .b.ecl!9
dedctivo.
LQ9 €asQSL ,dr ¥®.kne.a 'd?~ gi-i!?ro pl}:, ;b.s 'gue; t,Se, ;1bgani ?.. €Qingter dcJao.§ .qpe:
ciihoin tro 5iscap. .cLifeal.T} -carl A ivirfu; .de` oua f.ThQjer a de. ,uta peTsofty aen
flerfuidr'd.' de Snero Teirfenin6 in .F!uedeb, ser jds;ifeados por fas/fasageri!e§.
poifeis#.S. q ae §egirfe!.a9 `ngdini!.6. ;es.tea.1Sas .g`rfe; .inininri3en b c:ondue.I.a`
tqu§idp,:Ejlos I.reconcept`Qs. a preju.klys] :ie.evfap bs; invejitigqcj.bn,es~ de los
prt5meiros. 'dcv .ritdprelaci6h .Thmo-s pam].csids fcD6inchds; ,que sort.`cstoble'cHds pb[
fo`s insiuliferfuds .dreTmeirmhs rfepfotccofro de .bs d`ercahos+ dc+hs mijerc`s7.
`C9Ti. el 9Fje.>tryo; .d,e `elirnSap fe5.(?,' tbQ .dg, from.r?i.ac-png. sesgadas, es .neap§och,
e`qhar :ke` givi!pS.tapcis; Ld-esdq. Lg .:p}ppi. de wita `que. .trap§giend`an,` b.s ..
mo+fret;`pne? >`'ndREmtss' qys lie`ndin `a'.pall.ofoginr q! fas `agresongs. colun qiecos```:
`rfuera.:de-to»hop'Z ]¢ .'.qetosos" oT.a conec.^bir ? .es`te.1ftyo,de cthcues` €.ore "€threne+
i!asbitake;'. mininndo bs a'horm§toneds aL .irm `Questfu rneranieTqe i]rivada,A.
'in.odo ,de ioje`mptry, tog mqiivQs! mss habhcats-§. que .s`ueten :`u inrsc, pgrq. picriuar has`
condie`rongs c,n fas, qtic §Q,9qpetp ]g,I Jieglig F8peiiro, Son:`,
``::'AD
.`ri::-=.`i
DECRETo N°
j-EX-201Bffi793£€E3&:;1,,;pggxpne-F¥EN,FTesqFREffi#ngEG
``lD:hri6fiidci6n,deir.i.fuU6{dr`o€£'.a.h';c|]givds(hes7i.a-
MEN:§ERRY8BESMEEGNUDRP#D :. cfrouiistali6a.s ~9ue-`cegivferaa ,,.. hap&
j!fesendfa .de!` amff te[c¢raj. persoun .,quo
99.ft' 7.al8iriay® .¢c3 .Jag .-pehcg:, ids ds't;u
:thiaJel}t,led£ .*,.a.jgj?>a§,[;jbfe,ifes8arib.s :fa'iniifa.iei: .ich
`6 rEi{66hsrm. ife,dfquisto:8rtiQfaa`
ia`€:a:-ri.i;I
2174.-_-
•est''JBA*
E§*1tra`iYa
AQ-5.3f[`}FT'^`
iiQr8l t]B GtiBjfrito
'v©^6.t8REife9z^-`
fas/¢^sp.roquEOTi.ts~fa.s:i
th,: Qto ,.ado, SQ; a?b9 ciritar cnth';.pifeibs;ule *caldrtsdme atgrirgrqu` ;isnaa:a;
rosizonsaliilEar q lB:.`iictifep{ de.ha.?cqnieqfro,.tis,`gtriTE§ givcdeh `g€r ¥Tafeatfos -€if fr
•fiie::e3:¢ofalaifo .ti;uarfufo:I:nise:6in!¢iiE¢¢ial.faripjlibn:Q Tq`ifaas €:Pa b provoc¢``
{.f`i{:'fie±dsirodrcoiiiechdrid_3_<ddlas:ie:[it{b;s'B+it:£I"Etil`.
Pa¢pJ ;g`je. .XPS ,.9rfuibiqfos-quhede se Pmducen ,come `culrfuinaci6h de. +un
•punro.aqg{2g`][aq¢`¢±prgiv:ag;Fnrfestpr{debefa:rerirdrcnciacta.-de
:ieveiwi5n ,todi .fa rfexpacfeh y eqmsmrftys; dspifes* q!z¢#€rmifet! flmoHaf~
gq¢phe§ prie`ias de`,virfehcri fdrha fa tetima, ¢QmQt.poFeienrilot rt
f tl]al2er ids!o .®: csfy!§tryd6 givthaprfe tle .ffiltsrfeb fi5£Da Sfronccfofi cti:
` ;relaciin' ji.h eondi6Sn; de :g¢nerp, iclc fa. giv `4qu ffi. 'n.idb.
::;,.::,`.:..., ;:i,. i.`,., ::.:.<. `:.i .,.,:.`.I s:-,I..,;:i.i :..`;::I.a:.:; ..,. :.:.,.::.:.y`,:`: :.''.:.,i....:i:.:.a:`.``.:i..`.I;::.!'',.:.::; .
decprTapsTeketrgivfr~
ih Antecerfuees d¢ rm,de .`rfueecfa qire jin 5"o b ifethri q+rfee
pGbahii` Iiat]er. gfnema¢. !qu¢ h mism ha)±? uE¢|inaa h.:qgrpeapQnifenLI}
=g£##g#¥*ctasinast
.3iii:.* [dcialifi±a¢i5ri dei .,sigrQs. ,da "Oaptpieato soar ¢c{: fe A¢Ftfro; p
sgivntg.
iL, ]dqptifeaci§n rfe.a(gipa sfro?@fi p€is§hal qife. n9)S estndo. viend07 tr
`ifeiha. en Q! mqueqip np!`jg ¥ su rfu!giv :QE§ .€bnd chnflk!to5
` petsoiini'l±} nriiifiare£. 'da: tzhaenfu ieoquiniens; fa¢qules. ,€inc!instangfag
!?)es coap' 9frof6th .stpffidiarfes, crfuELottos,
BfroJds;:£asof`de moqties demi&re5.a per?pins..col?;deririd*dyfro"tfrordho:cn ct
ZREro
EX-201?£=rfe¥€c3.S=}nTpqpnis!ZrifeREfiREVIREEBENREG
ialii{.cT`>tidijaii:tbFehiiiich'§a:``ew,`6|Tg[del,tic¢.ho,
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
•mi}orai. .I.e,xiu?`i laaQS. fry.§~ :i:6rfudit6rbs `c§pch{Sji'?os`:
a,momen!o.`aci``.hestio€
A!`ggrigndq a#¢ es,lag ~per§'o`ri5§ .sos iffiitiied ifelirLats:d`ej:fregb.Q.,
so4¢*for. de/.7`I.I-i?`gf.qit pe.ppmi `poifefai `yz:de' fuerfeg di. ;'debefa. hi'r-9SC. a
6ti&!aifeinioiiten6i6].iem:±m±ltyfnfamcquadeto>pqsiblg;:afaffiflds:aela;innidda+a2
dg ha lfeclios, reB§tfando isbkmoofa Sus.exprfu-vghabs.Tq^.gestL!ale= ds/ paT=¢ier.
ie±espoi`tinea„sie]]acerfes minedi xperapggivorfe.ii sebrdrys q`i6 ptted$ 5Qineterlos a =una
:+iitrii:il3i6l+de:renfelirizaei6n.,iBlt.esigstcpsg;gg,,£t]dS|iig§rfui.€bfinfro3iataiht6rveticSfua
:jos Qrsarfeho!;.ia+lie kmrd%protoeeforfu. d6Tjpsder9caps.de`, nife5+ niife>y
q¢9!9sqelSes,]9rfe`¢ap¢pegifehffiri§hiedidasfgivtng§g`einpprxpstriE:g8hosp9#]fros„
+Hfuxpqudsrfeqes
`i:N^Priashi-icidi'rds6r`ah'ellugar`deit_!i_a!flces!9:
&set¢i±cont¢piraqu.g[,h}grr4?rhegho.qprg§imtoatitoFaacrinen,pre`fafact`qud6is}!s
tlereflias y. pch}end6,en su ,cqugqifeicheg.q!!q iedo, ct.erpce4incfroderi videofiirfurdd, st5
!lchfrid?jai.mensihnch'dcL6tifil9LriREde.stis+rmnifestoeioncsvefb?!es.cspoftSn€as`.de.
rfurtyap .»tera| .gal :g;rni¢1q[l¢) givng!riita5 fi ndiierm 'a; .rcsp`Jestas: aesc[ieinla 4g
±iniacjm fn DL cudl,sej25gusbaron '£sasrm?nife5{adbnes;:
#+±G5Efi=g:!faEL3;E;#riifeTgasrfucidsyinE
:a::I;i€ggivda.Li[.;ijpegqfdel`¢€6tito=
r.Cliaaabtltpe[senp|ppftyplqde:!asS!epgs:de.nguiraadifeibcin`.aler(arddeut4eing`
':adi`inr;corL`Q€Ie[idad:a`|qacfesqDs>4eass{ir?'|psq£{;tintqsfyi^6lri.pbThptesendci6bHel;lI!9an
a.Aacfrrigs q]ie q3haa; desg]pga!gr. al p'pevENTORti>ia;,uegida,aL nigar +deihache:
`j)i rmbrliiar tl iizzBado , a rsQala. ¢qm9aporifeme;
3)A jp@Pe±g ¥.su,'so|pefrondnd paraprmrfuf orQrdep.±¢rfa Seg`]r@qa . pta.lap:
giv iRegisgiv .b'hpra de:agiv,qlThzgiv.del bebha,
IEEfiLTdiHEEIELJELHEEr
DECRETo N°
ZREXO
Ex-2o`i8&-d9[a?.69.9nI?cF§*igpE§!Bar-mffigRE.rm6ftEueesEc
!?!i!vc5Ll;§ee=i¢'tirfu+-oniirfu.osEft:§ix6&|F,j¥.Irfue3hg:
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISIERIO DE SEGURIDAD
'5). Eid`har, `el`:rfesgp, .d?1 1ggaf! ;:Eii. ca8¢ q'ne.
£6iiiesporfu..Tp.Or:cje.p.h,S,9rty6!9s?6'
esEgg!rarp. .Prewh .a¢.CutbulQr` interys,nc`H
8) :A-nfty `. fa pro.Epnc.fa de+tn'ridst,..nfia5i:V/,a odelespe,ptqs
•drecta:at-9ngrii§rfuo_,.e§pe6inGzndb:fo¢alotzQna[
•£'iso de ..`d€±sic.ario¢ieiamq .4@] giv8fot pox ptiife :.dQi
BE
-mu;g,f,;nLi`:,..:
F,ivl#ana
74
fLl)1.,..Yi,
ra.I `dg 8ad|ordq
oDja.bqu"EL
prgeea`£.i.b~:
•drr:interv`cncfon
y` idefe`sa6.ri€ra: tin
ipeE§e+na`i :.p[eycnLgr €n ,6t.I
!luga'r; 'in`fojinar 21,Jtizga`dg `fl; ±§`cql.±: p` `.rp.i,d6 ,`q;ue p~drchri`:ichr intetyc~Ii£S`D a`
:9rg8pisprq`s.e:9pgo~rilizndds.
-7``!':ceQ§ep:3jrst£;#p:i:#:£6;#i:jgf.:g#:¥e,:::isy£:::'%is¥.:i:
.intdsti±``.6ra-ri; :ii5: ii6fo ebto.Tpec`er±]i b.i i.LaF€dindehtDs shot qur ;pa.¢i¥|
pe`dife;ir<.?,lz;!ggivtaplnechay`p'o§itjb..¢.sgcnadc.I;cj`.rfeD:
3)s.Fleine-a`h;`pREong`fe':d?I,np4P§`:,ao.cdriinifacSn`,.qn:el``higa5„c.L`.p€:Fo"qul
.Fr€..vi:`hip.fi aeberi: a-ife.¢arse: a` eno§ut cgR -:resp,a:p5abi`madi, ;realinnd`9 !S.6.to rm
gcpQrt`g ngSin6 de fo, ha.lfad+a .€tr .el `tt!g`rfuS,a.rfegive. eni cas-o i'de ssr.
•.`.a.dn8iusdo`. Jevitardq, tr`±rtyir jifei6sr da, !y8fo-r> .qtre -r§.¢{thuen e§.te.pe-agivos-
rd`E.ge-hero.
•.'91).E2binir:k!s.frojle's`-d¢lh©r;deL.ha.ho.`8.fro.aQ;p,rotE8?`r.Io,T.ly.aseg`m;fo!
1a.)kesgr.roar:€1,mggr.dtl`heoho,hrtray.-is...;a.e.ra.cr.i.`aci6q:a§..coidorfe.stda:
8e.gridad qpe ida.Iin;qu_q ql,.ri}eiia± nee .e§pachfo& difer,€pefado§ (1:i!jbndl
k! quEsrfu,-6i{GrifeQ I.§q `ei p:un9,.3,F+>):
t¢ Z?in. `cmtfaliaquel ;`cn..e|` qug £?i .,¢he.±.nha-cl 'c-a.dgivt!p y Hs
eiyqefe`p§ .a§,o6iaads,. ,'donde I.I:bad.orfu, fog fat?era-q't`e-s `de`. /Lbs
twifedf€ ..ogivhapea§ y. .rifdfos `.keistas,,.. qrfengs d,€j]era.n,''¢
`6uxp.nr ::coriJo Bre.1:i!}!Q que! fiife`ie `do.`hi€rvene].din. ?.#k.`
!i.LS `chri@ aa. 'adya-dihb`ia:el ±spnei'Q iimi?`fitafa`?nt6 jr6xife a hou`de`
s.qz eneve~pqa, el ¢hdr-ver. Am'; se .deb€ra` tits:tar .b I.b.n§g `chri;€l
:dqtryanfeq!o:a?ia.s...prgra:dc§::`±[-inipstsife-a'`¥:oiras.SSpcg&tidr¥ei'
foledse8.;;Auli`debe&n=eautibrs€g,.,£.qh<-,F,Vgstin'cdta`:a..d}`€uachie.J
{persoha,a q`uel :flpes§n.. `al 'fugar' Jds| I.ngaa@. Adbrifai.,. 5un .£`dr
chnqc`eiBran y j]roi!Eei&`n ife'! 5ruebfi`S. y €s ei e§pr?lie en'.`el q`ts`
t'rbbajarfu.JUG.oe.a/zas,~ Ftsc.a.ts§r pr§te-niore§,.TQrsondl m6+diep{`'y
ten.pe.dtieo, te§tieQs ¥ farith.rfs `dir.c6to_S`, s-in 'j&qutrilse
n?cc§.rfum.ente.res.tinenfat.`a-spe§-p.E
i{i rfu.a ,€e |nflkeusiji:el ,.6`s¢aeLd ..Ener`inr:& `h 2pna dg ?dyer¢6riefa;
rd6h'del. `debe`rin ,pejuneg?.r±.m6,frog;. da cdriinienc.'rirr y 4.urfosgF-t€`p`
i'T
DECRETo N°
REXO
EX-2 0.18di33ife9`a6c3£FiaiiTb%REpgiv-z¥4¥Bfing4§,RERE`#¥pEC `..#£'.'S;
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
|J,!trqES`{`igai`:6n.6;'Fbtm`ic`iaioE¥dcl`+gr`d¢`L'Iiccba
c}s;`{ac¢95Q;qneso+a:ap¥.
se'fi.p6.a:r`ds~to5iJ§9gig[.es!
•b*Eviatlrdbi6bdel-i.i.flprdeEREcha
i Aied]qu emh pot d!:titri]dEI Jl]REVEfroRI
:»,GEL.'&
for,lgiv,'| dB.G`ob)d`m&
g hi¥„cOIA',..
•'€ntau-8S
-d#k££apejifE:;I.i¥Qr#9cS¥,a,:actiai#gfn;t:jbS.gunksa.a,tc€frorfuigtqie:a"Hugrf
]aSfi.g[rSbj6tifo,£de6unr.!ci;tigr;ideife,6ho;,eiT.grspmLp`rmmf.ro,Rd:epchii
:.¢}: g.b`s,elvar gip.i.a[n?p,S{€., eL q!ga-€` c`di~` ..el pfo,p6-dr.o` a`eJ"i.i.Valirar. h Lesq?nF„
dtql]¢.ierd.Q: :.Bs.- ,p^a`ga§:T ge~nelnife5 ,rfeys@'§ 69h {€1t -61]je'tife. de. lH`6.n{haf
in+diei5s de vI6le'nefa dc!:'g,€nero;-e_p.e€rfugr, d€1tirfli`c7:
. b){ db§erfer~y. iiegisqa± Ja 'pfe§-eneLra r-de` pei§6na§,, de. ,Sthfafroswotdc cu¥fauier
otro`, ejgpe.utQ.'o ofr`eurpta"::g quei .a? fi^rfubgiv6; prfuiete reJacionaF§ie c.dn cL|
a`co`Iife~c,ifentQi
.c) Dgsclth-ri ¢1,hignd.del hacfro.:SefiafanH6 .§i: o|-higBr es`` c*erpo o` trtycrnoz<_y el.,, '.
i`po``d?.apriQrfutg..d£Tj]ti?`;'se=rfuta:
`tl)'TomapryreLg|i(rQ;rfet.cp,grqi?Sin.sl.ftyisxpal.`y:`ii'ine`riir..de+do`ut5c-to`de.iaa-p6rs`ond;
{'4iie{ crL` Taz&n ae. sysi ichnEto.ngs, agres.cn;..a| po.Fin.oiro, `fi3egivfa`do .Q`fr &1`
'pun,.o4!1 a: `!?'`
il.-2{ El:PRE:VEftyTonrdeb.criJc_qup@fa`r,,i,I)rA§!p-de< P,re.v8,ngi6h,d6 a¢ue`rdo ar"6deto,`¢ue
:a+e;.d€givli+-ala~..f!-resctiletGin,-a,'quai+dcbeT&.Tg.ulfiqi+einmg,diafarpenlsa,su.,.s-uad-r'k;r,::ar`.
'tyi`*.s{¢rfa.iqg Sog`iSda.a ,de §p'7givrsdid`6fo-i`.de ti(.erven4ia`y:8;`h F-iscain^`o, j!zg8dg:a3-,€argQ.`
`feb..riyc`s`figaqi6fu:JEsig.ippea§.tod.to,.4F`fa.:de:P.peLvepapdcsfable6Dtos-co'ntcnfrosmai.inbs;
•due debefan incQtrQmrse `db ac`uerdo...a 'to pe¢is:to`,,?a esra `'CtiS.. Ngt,ob`staiite '6lfo.`{dl;
:p.?r§,Qng;` ri9he¢I ,d' d6 s'egiv`rdaa` .dot;a.fat €grgga.r{ .`ipdr. `b `infp`qgr.e¥'n `qus `q:.9ngifeEg,-
I.E]g!±an'i¢ ¢e q8qer`4o cqu ;t}§' i.rqc`edifentos. ucvqdo`s, a` .cabo ¥ ,bs, circurt§i.a`naias.;
:.etic.dnLfach§ en :ctlugrul?ih?.cho`:.
:,.rfu A`cefonesJa`realinr oQr: h UN`IbAD¥eRIMIN-ArisTICA V E®ulpo,
-`S`bti-re``elLUGAR DEL±HCHO.;
a. TQm€r. Sr !§Lq}pgpqu,,dg} a.mbi8n-te{.en ..al:lugaTt. a[,Thomento ,de :h` ]lcgada, 'A
modo` de idr[ '¢uen(,a a?I ;con~i.exj.Q .di li}pifi`.o§jqu-'!e.n}pe'm'furd' 8mbiervral :,y' de,`
DECREioNT=2174
Ex-2Oiq6!?93.g,g`3.`%5,a,r8apqiIrAffiTFoiF£Hsesrs5aEapapFe„.*`q`
!i ti`veiii.gciAn'detinitcidi6S.ei`t``ei ruri-dil'I+i`ccha.` ;i:.==,a
r*.n.=,.'ARC§L
€s:*,,,F6,1`l
•fetly(nd«la.G8{fl8
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGUFUDAD cdndeio.6e.a.. p`l aHBiat/ ,gT:Jnggpr {`p:6!
;deja`t co`usthde:jp. .:¢e ,Fife :;get .el
ffi'edifieaBrfue-s,I r.earfuas yisus.3Taz{
+b,, 't]e§9rfuir.6`dp Eels.pe§rtya a? `gene'rdi, s'inacfid
gosri!Es h`dieas` de. i.yi]Engfa q-tla ,b`pet
heuhtifeaJcisb.Lde;..ab|.¢lo`s..ro.tog..Odj]ha;
¢n-
•`o' desard.en y.tog:
'c'6-n'-el desoidel-i,:y. ha'
PF.E§9m-tog.`,}/fy;§igivativbs.
' z2ap fa >vfe~frxp{ vefifain§fh cclri'r`.de`:'E.`fe{.had,, etcT.i: v[,.gtres„cnesfrongf; quqi
i]u.e.dan res.giv, a,i.`*.t`grۤ. .Tgivۤi6-d5, d6-rfeb fii3 ed`c`o.nttS`d:a. .'el.riigrr.:
8'Egj#i::`ck?€#vile¥yi::;di-ie''g¥ins`vi#ridpog::a+t8:uift¥iie¥kos:ca'']
.D. ,Rfsgrdiidar. `d'o .sir rac§Iiiicdsly` )`ae§aFarfiisn ~p apap±ricj6p .ate.ny]cq'{Qsj
`€ipetrsrife.g`s 1;afe5 .cQm6 cchmrc§-i 'pefflE.rfe; .66ifeimrd.ora`s`, givngsb.tz{s»
•t6fe.fob.a-s,. ca'maras fotogrgivas, hlmadou§,. far?6qp'faao`ris F (o`do 'iikLtein`,
•,a.c A.?hac¢rfearfehto, diaal, ` ris{ c.onfi: `d`e `cthkiuie[ db.€.`menta§ie`i` , hahada a.
:.ch e.I, -higr[ .que tcngq. .dy{ iieTr; ,cO`±L ha.' §iLL&b`ri.n pevi ,a`., 'b` mode d9 .fa,.
` vb!ina (norms,` catta5y S.agri!g§; .Fggtri9bisF!6C,` :FEgiv, acttvic.rohe§`
]~qufefa'kisj oo`pEs..'de.deTrfuEfas, iintre`3}.frog,.
tEp;.eL`fa§o. dB cqpe,. .For distihEas` circun§tap-E¥f ^eJipers,9.pal `crfrirt?rs!fro to fa+jfa- `
tffl,hacgi;gEpie§;epe`ten'.€r:hgivo.§dPre+nsaiiria.derfrm`i?r[su`Llegr~thqqeponga.el`
Tiesgrr `fa cqus,9r¥Qh!n de| ftygap '`y+ L!§ .F]inbas',. €1 PREVENT®R deb.er¥ ¥cafror
tlas`.aacfo-res descfbtas preeed`e?lfp)eplE,+ .dc)a.tide. .consla.nca`.'en ,+iietag del rmlivQ
5ori61.cus] rfe:'i!ut)D` ]€alinrto. h' unma 'crfujnaiisf¥o`.
•ife+{g;;;;;pras;gg£=±z£+in~£iSdet#±E::r{IARtwblquti'
el;pdrsbhal'drinmistin¢-d:bL¢ri.desan`g:rkytassjgrribnici±aTcasifef6calizidanvqj:+¢16at-
. , .a.. 'higiv Can.
b`Eng:;:;;}p`ryirty?c6Eiinderfudefoaasttisdffibierfea¥`rty€rsrfeciiwhsdeh.csccna
a vifeQ ngiiiag;6p pe :lag`tryfiEas idesairrfuds pun.a Personal Pctiefal 3t
•,.:,i::;`;;;.,`i:;`;::;::..:`,:::.,:i;:.I:;`i,:i,:,::.;l':-:,..:.,i,,:`:i:.isl;`,.:,.,.:3...-....::::,,:::,,,;!...:.,.I-,.:;:.:.::,-;::,,:::.i:::,:..`:
mg¢iQ§: p!apQg* pfe]Spo§i p;abqg # ifecaus§. pds6nal*ieTininife'Nff.
ill:ijigri: iiniiibhaz ri +desvesifertl `¢ddi:idei:. Esl? givlb iq4rd ser:tcahade
REXO
EX-201?zE..##:hf€,?y°a°cE6t`T?EERE£Htffi%flEa¥,§EEIEN¥pxpaFG
` `ia.in{dsii#!i¢~rfd+£+`]:apSj;a(Ot.6'p...c}`ueL!aii ji.'¢#`d!
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
i.a,. §l`er..lope,- qu.& ,s`9~ !t-6Lqfefi i.p-!¢grafm.§ ,jl.E fiB`e`i6b:,. se. deb
qpt;tQs: da!: I.e8is^-giv, {4e iqu`deF5 fa-e |§es.t`ed£` ,iL*
p.rofbeofe `de. ,A6rfu,c`¢n.t e8ra` ha ' t::ace.m¥ I,a?. :i
Ectegrafe.o3 , pefiefafe§; ,qFghado, `pei. ;e±` +M'inisig.fro;t di.i §f`g
Naa-5_n,','For ke.§61rd`fo-ri `,Na:ia L3/L2L
PN®givt'£.i
f:I.{ .Ail iiei:l!iin;.€til~arfene§f `fo^Lorffifap~, §te :dpLhri,,aq¢_xpr:. giv:fas-iigb i'rfe'in-ab ike;
p¢mj(a ,`oim;`¢fe.fg.rend fa +dd: `aTnafiq.,ae jap .9bu.?los., ¥ FTa Tefei§fic,i. q¢'¢'
ir'eifi.ct.5` 'al giv'giv .`ae. laii6hrfurf 3|pe.r`'£j.^.d`brirdd.ris,`,imes? e.opedo[)..,".,.aqueups
¥as,O§ gJL tog: ,q]iqterf ii6 $6t pq-cdS+ 9'q'ritfir c®il¥ nnT tesligiv ri.eirieot, pods-I
vt.dfarser c'`iakyrfu ,:Qtro.: ¢rfe,in?nt.o:` de I.ofc.re.neS, qup i§E Tcousidcri`L`j `quo`
pu`edris culiipr ial` iimc.fro< ,a,a #`€bir.a ,tcng.E cspec,¢l'tuifegq on maptcner:
h tpg,ifeaq.givBrty`¢: de la¥~c'inrfura?cJbh el obje'to a-fotoFarrm. a lQs fine:srd9.
^permftir``lna'cgrrecl?'rsr~ce:bcffLn-;de:§L¥€:a`,r.aF-!gr'Qrb.ch's`
:g.;r.,Dc:inoser'pQs']bie'hacalfaq@n.ide,'terr}a§i6!ogr§ffa`sari,e{6peri`dgrbFrg!i'r'£di
froa^2lri``(itSlfo>.mai¢finl'.-rd6nco)`clftygaroq:dl.cq?.I,sc.qncgmpba,*iqcjto`a.,
•t ,p`pes.eTvgivao' £L togar de-"r¢ndo.` .antc, `'b aa§ibrfu.¢ g6j 'hauag €Lri.faujcr
a_fepieqio,.£#.§tro.y[9.inq:i€fr!,: -
;h,`. ETjra6i5h ' 'dc{EL'ibid§ `.'ti;travds titsfuz?`U,V.
xp€tloo*
g£9hqve*£i?;iF#J£'in. asferse enl` €g.56 a.a`, :xpefi+fficaf fo.s `5`ifrotes
ndbiss cri .lei..'Ing?I, as,1.`he`ctip. .apn el..fu .a.e h.pea`iza€P.n p:9§t€r¢r. db.
trfu-' 'a'fropTri 'p'sleo'ri;'giva <sediB b id6`erfue. h` ndiQridad juife`S!`
qu"ei.ep-,6:.
i. €LmdQ; sQ- .eueusube €9cixpedtg,qth:; quq ,certifebde;. ¢'
a?irg],este. Ie^sp?cia??foeife qtxp `b.r wh`trty. 'ha-ya fee.fflbi. :d`L
• -=rm:?+#s#rfe:e£.;dual ha 'deride.fa; Fndfas hopinhais,`
i'iL `Sjfuos ¢p: vfofepein §n `e,} A+err:I ;6ftyje.tog.. .r¢tog, `d.es.5iac:fu.
d6"cSin, de. 4derirfehi.bs 'p`e-.isbfiific's, .io'do§ crfusr
reh_cbrmao§`. >tl fa jctifea. y i.¥` cviffeiifen` intencth de
4.afarfey.confrohrh`|]onsu¢b-rfurin.tie::rfuj6r.
".-iiferfeasgrty:£¥eoj&esiin;g¥to¥;foooc;:re¥cg¥u::s±:i:¥oan£¥§i`
`.e.t.c.
`i.v; .iEii:jts`orq<Lie<: el.,`ligr ,d€l: keelfoiL§eat`un+ I.ugrr festfpeJ pare.t'b
`vfetinri`. (dorfe'ife dg.. Ja, `ifetfroa`{ .,g``, `.,dei .rfeiTprfe) `.J.-i.a-troi`
a;#:in
r-`
dy Basfros bfabrfus :
- Jdstrds xpts
T tustro§pchmrds
- .Rqstwfurirfe`
i ringids :jrfufaha
.+ mife rdQeus
T REhde.pap
- catieus
-pds
rFin
I.- fro
- Sajgr
- Oife
- Hqces
-- rfu
- SalhB
: #ffi
fry rfe
.+ Ams,roe beg.bi
`- .cris.bIAapp.s.
- 'Ek2m=Ai,os. gQnnd€ritg§
I - Elefronto.a. ae`.-card:¢te[ ef6fop .sexpJe{
i pbsible's 'i`dsldh6..ds ,ife`;Lieas{ psiean+6-pfro.s+ #'Tmco.s+ v.epetto
.r= Accferi¢6ie§ de`teorfuusds~nL gr9iina, ,p.etr6bo, afrohol
I- Otrps.ac+^unjfalng!b, §eneJagive,
i '3'§€§i±ig7¥6::`:`°n`3-ke. de`; b. i.iili" pglap6iftyc¢`c rclevchics, *dra i@.
- Cchrfu`res'.
:-` EqdyQ`g` de:6d'rfetife.ed5rf
.J,-
Zu-EX-2018`:?a3£d`€3,.P#5q{n-gpafang?us-#EaRE,gERE!pe##prgEC
!NI.ivesiT?FciJ6'irae.F.inii'wh.a"ecfi.fllt!fa'rc¢`l;'h'qfl!9,
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD -. .bgc`qpe`ritj?i:` aE{-H£@tiffaof6n'
Ted6g. `e`s'tds` jhdi6ios. 'y: #.vl`depcias aqquifsqdos €n
a.que9§,a.` `qpe §c` iex!faigan ,dsl '£.adiyef}.. `aeb¢ch^
DECREIoNh:~2flt./4
`l..Avn_q4y4l
•EsqlD€n'a G
i-e.tld?`&,
•fiiado-s,,/.pritiilados^`}i...€rasjficadrs.p.IFT.'sH.6rirtyalo.s.ib.o`ritori
`S¢nti-ri.ai!st`ia'at~ €`9.dlari`eul!d p`o'r. me.`dipj ..de .i`pgr$9nff
.£orte.£.tapent.g€ntpenagiv;,
:£a'Mdi'itgELgoL
jqtesliga~ci-6n,
y. .Ida.. `5eg|uridnd.
.A.. J6`s. -efeatos. ds`. grFTti.tinp »p~? .cqFgour` .I:buasa' `do` ££`ustodi.afr =eL' pe_f¥gnal!
.¢`riirfuus{fe6. dofroTi pte§c.trytr- JOE in¢ic`jir£ :y !e`y,(deft-dl.a§' iiiGm-rt'¢ chEimj.c§
h¢.m'6ji€aplgj`t£`,¢&.ha-a.ds.ysfoiulaaU§tneth.i@te-€jjq~ELQlas`r.due.£¢e'+b?`ri'n`lpd€6ar:-a-j^
c.aiatuia acj .be.dhp. b)t. ,,I_vgpr{.d£1.Pe ch,a.t a)I d`izgad3: a..Tis c`al';a,.inte"iTjiq[!19.I ¢| `
:fitryngj.ct:a]iq!riid:+.riombrcr.dcTpeti`fo,a).:.rjch&^0`F.try.daci.6stiBd`s>`g)`juTisdic£.t!in!
" ge lAL§£ cc`.i-ohfu l'p.te givinie ife,.£h}` qwh€ro `,d£?""tiede FTeven'¢i6+n;.i) 1bc-olfro'ii6'ri,.
'de.Ia,e¥'r46:nc}q€n``€!`1ng.rty.-¢elfi6cho.,
.Ath,3~Lisl`.::persond+a:§:,fai,quiaq4!e.ftyiqup!REPLnga6tstffi.irhi]teairfu;idsrfu-chtr
I * ,ftyiil[ap::ar6b`-fi.. ;fehfefente d`6l^ cadfveF` `'se lcal.fari` ried*nte ol .desarrom de
.. £sp±lbs~-£ienfty'cos, cq!:!np`Eriierifarfosc €Er{-achteF{ song Az3Dj-:q aq€`try±£Qdfa.` `
FL.res-.pousabrede,h'ht`civcnei6nFjinrfualis.!±pa.d!Fc`i€.€qgivple'tarfalista:de:'`:¢.tiGaaci.an
lq_u.€,;.§e`,.`€ncvcn`p al ran,al:de g`ste rfeumcho)L`.fa c8rirdebeTS.'ng."l`t'irs c irmc.dip.`¥nicntc.'or``
`¥i.;.§*:-: gv-.,£¢P£.igMI;Mjnisterid` ,de seprife,a drsu`haisifeq.6.ny a,:fa,Fisog.Lh`o J`izg?do`pearg¢
dcjb hv.esti8?cjir9
`G`'Zratpati6]It.ow.£vq`li.Iqciifit.dti`apd.vex-en@:tiL!8idE:-ddl!i.£c.ItQ,
..A`eciin.es a,de§ iixp'VAr. POTL e'dya.'rifro.Ice/Ali-eels-" :en'el lngar,.de.I hEerio:
•
p€rsQ`m drvfituc-redo en' c:viihacL!`d :` er`c"I:.'heia-Ttrausp i`ter4d€befa+ !cxtrermr bs~. Ing. idas:
e. higivri.e, y Seg`ridad! paBt' rep,lizar-. 'e aj'o- jicji5ffii .utitizahdo', ve.Stbe`qto-
¢ceha,da, yfo-qubg`Os y` grrites dg, !O~idygb . `4£/ €vifair -dej'*` hife'tos; d-rscfro's:
apth.res ,Q .con.pulinr: h¥ riqzesois :e6n :b in-d<rd " de`Lap¢ndqr"
C`d`fro ``pridera` rm€`did`p, e-giviMEpbr.C9{4 LEGIsm .deberi. v¢l.ar pgrL
iinap.tenQrf`e`` `edd£,Vcr .`eh J§'u 'pbs<i&.6h ®iiiipa] ,e` inmoifiliza`do haste tanto,. 'se`a
Ju"O
EX-2018rio*?d9€9.d6.en9,-8e:foil?pg%5xpuo-rzxpaxpoi)5!rs,se5REquG
.I,gli:iwgs€ig.cLbndr`-fen`i6'i.Ofo.+cn.`cl.]Lfro.I::#l`b`ec.ho
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGUFUDAD
pqupe.perfe`d:ahe+ut6..`E`bd§-€~ishb-ri.gia.I..a§.I.9t€`p
iap`oTstoredbfe,. :pa.§-th:ffia,ct rd,e. p.rQdpe.ife?D ,a.Jsugiv .#
Erfe-picQ-+A.I,EG]smd-eked:
`J`a.. Pafi 9'f ,-ey^sg: -¢o;! ;fa-: '+ti5froa .infihada; ^prc,criaE
•fi''T# Cz=|l^ I
£SEr,,a,`H,.
tEseilbapfa
•c6mD `
:LAm4¥A
rSltl!.i:#OFib-giv.6
&xp.`, t`se. peaife, t*`
•d.escribif..ki§fileqEpios.irfeiiinab§,
bj..Erecthaf,hdesctxprfe`ii,beapg.s`isgivd§L;6qday€.I-.`.E>=ti!bisn`.de`-fareabgzrty.
•gfe,qp.S3§.. Sp`r !e~thbfi`fo:I ;d6s.ed5.n, :pesg.npfa: :a, ausgr±*. ¢e. 'u®d`ris-; :era
maps?/g`pke,:p:iofdapsj:b-otsa§,.pffide`as.eh`..ca`be-zatjetc.,
±` .Bifaha. ti:' d`;serfo'fr .dp; ]mapep..,. t!`Qxp'fian@ ``td tvcstiperfu., givEF'g
:-c;vaHc-Sfro§. esteredtyadas. `,en. ci!ani.e a:I ,g6.fer¢ ,{d€§6rindj6in 6,6ier{.
mnQb9.S' .eT, LHentifeai: :p<o!ilifes;. §i'gnas. id`e i?`pe§-ifehd. a: e,ng`aiferirfeq~to ;a.A:
• b: mis{m(a.E.sgaf:radngp§; ;,rgrfe,€sth.`e.St5 i-oto6a-dat €6'rr-ectaTnante n, no. 'eici
..yo..Lffits,soiijh§prerfus.`tonestas_.ica.Ta.qic[S!4a§);
;a. -B`fqtggrr fas rfuos :y, fegivife'§. ad4tfiFni¢a.s!!d¢!.faaavLeE+`goQ tpat.erfaL..'flo~heoL'
qiais'a.a.pr?I-keng.qQ.`s.:6p.G4.en.elcabeha.;;pariLes,'enb§^zo!aa:gsna:aES}:
te. Br`ev-ra fe.vaj{ra,6foh ¥.8§o,ndfro`n?.rty.qto deL b!gr.I, en 'h.a quci>£& desarapl.aria; c
iixpc§dini6'nt6: ;desvestr. ei qadiver; :Np, ,a.a poife, q¢`sveTst.nt, c|. `ca'diver;--ch hB.
sjgifentc.s, `*custancffi§I n c.6naieinDes .+da j!irggivQa.ifed insTffiieniej, ii.).
:::d:a,rngq:d4e:TgHrafe:¥¥rfe°[gi.ds€6€a:id¥,t::,¥Tffi:tut:a:°£?ro=:`heg::::
d`6§ffro.fa616s..qtieprdiqa.8§c¢r`4p¥s`e_rvy4e.ie-b`Sg^t6§:ihdie`iDs6,a.l„.dc:sa.pei`lo.i
`d'Ol `pe`¥.edffiEfuo, talesi ;`como inb, rfeye; :a.ic.1 iv.i cad)eycr eh ,eLsthde :dcT.
prtre`facfi¢h; wit.`ca#yer, qp,6`m`a.96/calc-rfu-d6!. .Elfutbiag k'ga.ia ,debera.jus:!`ife„a.r
€h tog. i.rd{biipg5 .stib`[e,: g!§, pc`c,ism.q§ ¢esaifevhda§` :kjs{ .tit)ius+ pop bL§. c`rfe.§.t
[€£ve,iy.e: 'iealizdir .este,. prQcpdinri'en!Q; b{ ,ciftjedaledfa jhp.terfenta`ch, ty., bi;
hqu@rfean5.'de,.i,Fgb`ajgdQnfas-qde,5-67.c`orit6'e`n'ej,ueincp!q.,,
i `` En 'cl'.: cds'd. .en jiife ,;spa €'gs.tristap]gnt€ t8c€.6s.et?'. .'desvestin eL cad6v€rj. dith
ndd`giv .P.gs`thiL ett,` .condindbp/, ,€on. b:i `m#gd drELst#a, 'di6era`
e.iuta'be y, fp,li|gr th.§./,E!±nda.i de marfera`,`cSrreet.a.t.y ,dr`dg¥.dn .?„e.Qcto,s ¢e
`.ganndzaT, h c,a.rre^¢.ta' cad`erm `¢q gusfo¢fa. ,`E[ itriterdl €iTpleatdo'L, pan, £|
apaIAje idedcfa' scrfads£Lfa'dq prra .evinr,.>;€|`Se.feri?id de inrfefos `eyiffibs
bfoHgisgE), qug §e.4eg-add.n>.con.,cl.!ieqpo,
{g., Reafiza.F Lue. prifera, .evaluncfon .* d€scfe`ci6p: p-orusxprind`a .de` `,bs
REXO
Ex-2Oi8-&3L:Lfa9com5~ctd=q¥aezFE¥5sjgr.Tcg!iEasEffE¥pa"€
j€t,.Inve§!jgtc.idn.de-Fchilefros{n.e'17L|gr-.oil-h6cho,+
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO`DESEGURIDAD *8ap,o '"v6s` d,a tpLyso,
i:r'|gr EaLgrD'anla, ¢unora`.i.
HE.a5:IV^O~de`:`fa`riffiife
para-.`€l .opy|FtivQ :tustrrtycndt HE.dar>i
I rd-e±itife,at a `sifelie idilffr`c`£.I ;bep&
d'b.`. ;ndiert€ a`. fa; irfefupa tr.` .dy`r ¢_xp`6`ta7 `,9!~ s!
pfodedinisn(O.: para e¢Oniai'lo,- ,:asi `QOxpO.I 9S±: :i
:lh!squpcrfo: rdyini'5-leo t¢9 fi5fl -ddcbs@v,
u I qu-_, ti a
raffi59`2^
as` i.dt! th.
8g Qlb.a, `es` `up.
tlEL, a¢.`efror,. fgivfro- {`ci,
givtotrogivifehqumfty
• 'Ibpgp eti eiienqr # sg,Eefecen scfaifes ife'dafensa en. cl'£.!¢pb de h
LillEEa
+ nfeienofa; ane itesirnes id¢ ,qua:corr§apondaig a.4ifermte= ieppge* H!!§
•riuqggltr isas flentifeadas a, istryle2 iifetdr par ,s`± /tainpso, tcs!ar gr
grxpcfro
tr;§;i:#rfrrth.frorng¢muqubeQngcdsrfu.el::?Perfuial+delpe¢mtofo
diaav6rfea*`
:;St, Fdinrfunf. hs rc¢fisiaeracines; a:i: gp§q: eep giva :.orinem cvalunb:6qes¢qp;.
frca;QdewhrdrfuahingrdELult€ualftproatSo,,qua:piied¢
• riibdfficBtse uia: vez'rfeaha i autqpsfa;,
i 'Apo!!Sigfon8r cl+cq§iveFpnd so ,tinsladi altschifeto mfdico.for€nse, atcndrty 4
th priseringgEq~ dr !q§t in4j§iQ§. y :pgecuedy carfein. ge. olistodr. Lil tolsor,de
qapfvcrirdebeife-]rdtLiEr§E:c6h#O§sSBuien¢¢s`atQs:ftyqurahfei;dig,hecqg,b'}hLgar
Sbl;hal!azgp,ri);Ttrzgndoap rg6qls:iiapapieme`. ". rma,..jeAarquin:ty givnihe.`rfei,
= :?cri`o. e) fbebai@ rfuar.de testfro, ¢;nirs¢fecieh np:±a seceional:+tet`drient¢:.
-;h);``pPpxp;, Sg s+!quqrfuxp ppe¢gifei6fy; P iacalizaei6tr dG Ja e]adenca ch::;i`inr-
idctlflhazgor
tfuaevez'rfedsftyrferfetychdfowhtltgivei/ia.cO®RDINADoiv^bE|:A
ttNIIAD8RunNAEiifedeberfr,blgque¢r!i:regu¢rdardhtgar4elhictiopngaqu6:,`ch
cbsQ que la au(qndad.j`idrty?i ip(Efvinierite ch££l€cdsb , fo fiiqiieEa..4elitgq del ptogeso deL
ifequdd#n, sa:paeBa rcalfar.aiitgp5ib.psteeligic&
jnexo
Ex-2Oi8-p#:g`6u?Lod5¢.&:gEdEgrpue-ffi.SaENFarG¥FREpe#ngfiEG
l`a],mes'Iipcia;{`d!rF€rifici8ioj=ed~cllL®ra¢|..TiefhoT,
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
-,.E,[ipREVEN'[oRI-difeffi.i.a-drit-rfuid'g-r`inrfe-dfata-rfente`§'i
7a9`ngti6; ,a ha., [§`upe.rjb`€ide.a. a '-E§ :qpFo'ridi'ds§'' Tarfu`eiial6§j+2jz.?n=` fas
i.nv'c§trjga<rfen,.julierfu
7--.Ei,A_er-A.bE``pREsrENCI&'N,ae-[amT£;can.ii.r€-dsfo-ji.is=aendo±rs
-(comjro.n±,nt?,S .F£L€vgiven(?? 'P}ejie:jem-d®§i `'fal ;.¢.brfe ...5e'
ad3`intaaja:pe.5£/it€G.tiin,.,`Asfuirpigjf§c,dejar*+c,ous`qun€.@i`qu6
nL'" rEl
¥i.r#,I.+a8;`fl'.:;i60,a,ydeei.. -ri
gr.q:.de fo.s<
•.€`1 medch ;qu.e ]S`f:
fa. jdsffiia 6h^ £t€fa-dT6`n.--cdfu ,hs a-c.oibne§v de`1.`prev¢.ntor. y,de fat ,ui.lead ¢riri.giv!¢a:
ifer+iferi,I.a:..:,5`9T.pp'n¢ap?~fa.'6§-pe¢`ifeurfeh-tc`^'fa`gr.razife§,-prif`IEsi:qne`.€sepuds.renba.bcr
a.pamd¢ de.,tors. pro€e`dinife.qi`Q§ .9,sfaQte,qido:s €fe §:§q g*fa[ rfefa.cfua6i6n.` E§tds ,`|]ticidinjer
i;`dug8s totijetiv3.a.: a`e hs: a-¢`pd:%.bric§; €-n.; fas,. que:a_? firpgiv;Ja,':~thiervehoth .{o'lffp+rH3`d§i
cgntexi`-o,;eto;)'`oEgf``prREd6`rde-=h±;,'i'utafimds-ia`rcrdygorrf`c``.faihy€§t'isab{S`n.,
r - En iei< caso`.,de. appe`heusfon ;Gel :JpresLip!xp.;. a]d.QT! p`. p.afife€ del 'reetry`, pre`q.
Jectufa-¢e+.€`b`§..` d6.r'€ctry§ :del a`chsadd giv`harfe.ndd -pte§to .eq §u ~:t>ono.cinrfento.. que+ ei
:`Lproced;rfu?ignio, Sch `videofihaad.; .se' :deb.e`T5: vdo6iriintar `oudtsrier achra¢edri ,`p.y•-j=`ab]eniario `espond-i`¥o. .peaJinaQ .po.I idsj&. €in ..jfyrferfurfe 'pteg`}pfas ul irfebdirto a]
j€S.tea,a.
E.rfu €coradypdr,I/ads. b, :tpirE,A:Q CR,"gn},4E'!sTfcIA 7ds6.ctd` €`oinpe`taf . c.-I,'
LI,sT;AI]o DE grHGAeI.6tsN. eu±d riq!iiitr Se `q.djinq{. a.(. f!tii:,a;I.`d,ce`tifrie,geeTi` E`fr
•6tts,gt,iefaqa.tife`T9!.aG|un:do+'+Q`pht5rffiobg'ie€,p.e.i-riicht6§de`3e§ch-`.gri'.`pdrrdta.ai.-in!ar.
.a. ''fa m6f`c.iQnadr ,betzi7 qu.. fi.fiin}i? deLsa,ifei`in .:aa: Its `indiei6S`, `yro< +eiciu;'n-to.i.
.,se.9.Hes(fades q tos`` efi55us., de: inven`tatrfu .lps,`jpiebe`§ .i.ue ,.iig ^{aafut?`n. a ..fa, claps?
¢Qiefa| `iEQ;` .ca_a.o, qu.g A.ups ,rfucTqeji.dyo, ,ovfa p`[ofes-Ioiml, £T`Psjcbtogfi` for€fi3io+ €g
. deber&e`levaB;eT.infoin6;'realfade Bl rival: g!4g2 cquie2lLr€.s.tq+d'g b,.hdQci!me.ntaai6n;`.
*r .`.. ````` i.`.:`.`. `````
6objerm Me)i¢loza
NO-2018-03970276-GDEMZA-JGAB#MSEG
pagina 35 de 39
:Er_REi
ITmJ2EL
IA NIEVA
8E0nETARIA DE oE.PArwo 8 wFmL
j-Ex-2ol8-a:9?&3¢q.a|SE].gtyxpTapREpeENRE8REEBERASE£
?i`,Jwestigivg:I.d>li!hiitidiosth`.6!:lofrr-dy.hg.EBB
GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTEFuO DE SEGURIDAD
sfe`xp` ;toi~ .tj.:;i .hi'6ri^5 .€'Si', ifucEhaffroqu?.
7.wi`Ob'ELd,nE#tr4ipE.I!REVF_N`q6.N
Ehiv 7..:tkrirfu.Ed, rirfuapr9.v.qi9fa)[` ,..i.:. a ,.,. dja''s
DECRElo;=~gflr/
CTc:.+A BCEt
f¢='',S¥}lh
gael(uilnlR
Susc^ifee; .
.prainhiiL}: ...., ".+I.,,+ ..., ~ ,.,..€„ „,.y5..„.Et=..,i..(ngfoqu §|. rfujjr `
inter}d!Sri't€);I.,` ,. , #p`n§t.ftyi?dsT, `r ;£n.
tl mrlb®&^-
;,pQifein
u....-`.-..,.„.fRE?1
fig€ffi}tj`:rT...?...`t".".i.....`{r;....4'.`t;.A`.,.i?€.#"ml4±rs
.S§;!Sjfty.rfuto C6nfeiTn6' ^ l'o. Edi;p_uo§,tg.r :par.... j=,`j .... (,J'liz§?do a
•`FisRIu&):.„..`...,.„ ...... :.;„ `,c`ar6.6 ,de :j3 ..-,`r.,u+,.„ 3eccfc:tarir...., ` 8` ``c.prgg
de..-. r.+.„...ur„..rr„+t„.;t*.F-`;.:`-L-.fr.I;.I. ;Causa ,'Jirdsfa-1 i¢6„„.y,..ey.`.,....
'3airfula'da..,,.`,,`...`..,.,.......-„.u,.....,cgnb:mres`e`ti6&!ds`.,`.'.'ri~ck`igo.S.dil'aetich.£`rtpeltG'~¢l:-
}dypfiie-8¢.-riimajl``adtd}t::`5`r~...„.i:..v€!.,`„..„.,-}r,I-....._-:.r,a:.`„,t„.`.,..I..,:...i+':.....r.`..t2r=,...„.`
`SE'tpi]r}?.cQnp€inaie`fiLg.4F1`4?¢.A.6f.:,.({6thi6deb.6-th-Q`se:tom'dcp.no§:infepto}„„..„„.„`...,{:,
•(`ramd.atlugar,delie6ho;¢/avifmaprora',.,dy?€6fi|fu,¥Zh`or-a,.~si3ueg-aft``ch-mdyil`pde.inl`
thto§ .,do `cste) v
I-I,`...I....<.....-.,?.r....,..:+i.`¥..`,'.`.=},.,;-I.....,-.-+...,r...`J.,...`.,....'.`.`,,,......,..`.'`'!,`t..'..,.Jt=.-3-
!fie:,Ca¥iF:;i:=Tsxpa'6,d#fe'i:h.':::€ne#%:%m+6Pr:¥at£..s¥-:t:::;fi:i:id?;':../
;mg#+a).` ,`..t: i+:i :`t!::,, €..i.f:,„,. {~re.Bt6: dei!.¢unfro €givffial ,y..,df hf aopSrty.§ I: E6iHa,aa.`§
efubs:`Briniexp? rrr}g!?I?nig£.., +
DeraThr. ;§ii '¢*i;tg* I.de.a.Qndqpr„ ,in.dfaky fl-E; ;.aig}md €§!(*.§i6ri` .de' violenefa pfei`;.fa, ,dt|
bgc`bS}.i.,.«tr:t.;: .... :i:€.`.. ,(niehci6th-fi hs pees.apa.s .qug. jB_c, `?~ngueThpquil en el: ru-gis ¥ `las,
mjiife.sl&cfopes JFTe ' ref?ftyen dy-fido -`c'Gefuau: `dEk ¢oole.x|o. I:€rl i6,I.-'que,L p.tgditc.ej`, £§!9s,,
th.fiifesta-Qfaes` rF„&,..i,.+"±r„:...„,.=;...„=i..~.;t,`, (die-nrfifre.ar `caife, thin ;^de ``tes
•peHoffis tq:pis irigivsa^r6h al Jugar,., Got ..hQT? a@. :arii6pi qn najiiewhr nieifeds. de
cmenggncin+ jpE§es, ``rrsEa.Iq§t jifro. pe'r§o+mi ;poriaE cr.rfuisj.to. 'y ieg€'t?. *. tii§`'
=8cc'rones .,d.?,s?qapdysT, Ero'f `¢ada. uno` de,`
€1kis): ........,....,. j* ...,.. t`..,:..".` ..,.. „.,.Stf..„.„":;. I.inenei6naJI `ioda`s, ins
?d@gcfohes.,dc hs aurorrfu.des::.indisSbQ§T :gn ..gce?.rdL` y .a.i pad_k.ubr ,rchcib.rifidas. c~ch~
pTve^qu§ a rea`.liza?, A:fitlk!8`dfo`riosr Jqde{pnechn.serT;+givtfafu5 a...e5.Lc` pr.oLgcg!Q o qda
injk]ap I:in I-earii±ac"ife.A ge a.|8`qu. 7de: ha.9jc`Oiode`s .aqtiJ.-dtryugstos)
* ."I -: n ..-.... : 11 +.. .^-`,.-1£ .+"./.£`.i,..i.rty.,. {di,fags.r €i`ffio a¢rerfedsi5n~ de: a.Ig`in., E.ets.ona.
59§petsrfro aT€.`'ahdfa.s,.; et6;) +„.„ ..... 6. ,`.t,.„. `+,,`..„..i. f{ifeusfo+par..tji qup.;a ^ti'o` teslps
prasc_p¢ke8 `4c.I,1,te.9.ftyD' :I ..I, .„ ,... ;. i..¢.I.3ia{ ,...,... „...„ .... `.;r. `lo.tEast.€.ue£.!``fones, 'q`pe., Sg
tors-flaen'r¢he.yatei)...,....`:r:..,`..:`--.:T:-i...7,....==-:i.<.,~....m`...i.„.„.
+ .SSrdp, ,pe.€.i. .:;..;hs .Sat :da. tpQr`rfu'i2aao`: el p.ng§ente: a..c.tq :fifQyia te¢ftfrdr` d® esta
.ac fa,
8EcflETAflJA 0E 0ESPAOH0 GEWEpi..C,
j-Ex-2Oi9.ado.?a:::{§E3£§iiuTPEpqRETRE+ffiaaRE.9REENarfeG
•b`jnves`LiFEidfide`i:chiifla.6.si:€9`c!|!&#..tiLfi¢hb<
GOBIERN0 DE MENDOZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
8,iFpr,anQDEwh-rfuiRA`€'IfoN
DECREPoN=ca2flr;4
mufA mso.
5=&,t'4li+ dQ
#gi£:,t#tia§i";g,`i#:f:=i`:i::,:ch::`:d==rsc::6h
Fn€1lugrr,delain{c6l';ga.ci&n.sc..d¢P;r!nde|ley.ar"bela!sig`A;nleSacci6nes.i
I."lfoneurenc`raoll.ng[drh(Lik6-Silgaciditdr.:Pffty.|nlq[p.g|icalaqupfdr.¢CrimlmlidiqlueJa.fiscdi,i.P`c[!!^6sL.
2. P}6§cn..»;idi y a.on.ay.v4[.in~.pap,t!A+qcoua'de[.hilfaig¢.
].: Btryrty ioca]handdo`-fiidi8n,16v`a`r!t€m.isti!-9},*+Ld`¢g?q,E¥ €yidep?ins
ed`& th`a-mco`,cxteFa.p'.th`¢ap_619pl41.??.ngv¢r.
` +. .F.mu:v/g.*,in`ei-d7`o5 a.IostEbord.o].jo.#dtinih:.usiiqei
8. .Lcvin`'anl:cnt6.'y (fa.6lqgiv-d£!`iq#.y.tr .
Fnspteci6.a.'o<ular. a
fifi5REfflffiHffiffiREgREREffl a`
Fri!ql6n.fo`oIrcg.dilc.adJ.¥r:
Vestido`ry*S`-cS(ide o`
ri.jac`fufl6`iof¥&fipit!:lq5l§Q6,S
Vi!|us`gche-tal€,;..nl`€9iB.Ph.I`oi
•p.!iTcrplanoy.'de.al(ci
c'fg.er-is`yplanimctija,
REREREigffignggffRE .0
.T.Ot].biei+i9fthdr`t€xj.9,q
(p!lcot¢,plcqs.idquaeo&vcnono)'
`^-d!bapifeyts`f¢,-db.try*an:
i`fanQSi.bfil`.€.I€d`.`g`ra.`5j
6.tt6;ferri'orroiqififefiioj.thro
cfe».ptor+Tnapchds.. `.i(I.
I..`..
i:`.j`,.ti.I.`::e:i.=;.I'`isi=`.``:!`.i.*i`;.-`...=``:......`.`
Sjtim'li.n}dM¢tgiv¢Jen.ci.a.|
•P:-
'qu
(i
0
I-aEx-2Oi8=d}u€,t&6q%:oF5±TfgprangftinRE3saRE§ypRExprfuffa{ap£
;.id'ilirfe~rii{±ii6h.I:Fcn}7!I..digs).`6n:elil`dr.i.jEr:trs.§b+p
G0BIERNO DE MEN00ZA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
`.fabcifis T` :Q;.
:`r`*`.':S!¥.S.S:``!Litia5t:::i::i:`.i`
Pn.pe
:i::`:i:: :r::.;:::::.?.`..;.::.`::i:.';:`:':.;i::i..::i::.:,: i:
•apliy`al ?a
!`,i;.!1`.i,€.i.`il*t`.+..:`.`r=±`=!`..|£'-.i.`=*`.:'.i(
0
q,
I,:-,
`smri.fry n!-a.iis`iiiBi`, .a
`^,,ms tie riifed rQ
•=:qu`..s.iL.:...*`,.i;..'``,kst.`:=` "
EiG.ri,'€ffi.§}es-alu'idii!`cS. '0
Q',ag ,0
.vicnsa/5g=.escriio§ Q`,
:i!;:`..`§:-i..i:*:`'..`.i..=i.i: :i,....ti-...l=l*.`; ' ,
»lenogji ca.vipe9.Ir.tyde€ 0,
'bbjcid5p`crfuilc!ct
:,,,v,,a,-;in-a`
.,-'-i,`!-.:.`i:;.:,`.;I,.-±t;..:}`t`|:.i.i..i.-;.{aa• ;ce!ul.are!;
DECRETocON=2fl74
F]Brurt[E ,I . HEm
;i`i;;,.,i!.iS'`.:i.``.:`i:i:.i.i.`...:ui,.::.`........=...:...:.,..,:,:,
pir6L±t€chaptqr,life..eefai!cb9ci
ldri`iEdyycia.n.`lfica5 .
Ti!rii;f€ric,dt§rJas`
NIEV A
•Si£§g,
GOBIERNO DE MEN
MINISTEF`lo DE
JREXO
EX-2018-03969051-CDE£ZA-MESAENTCENERAI.#MSEG
DECRElo=o-2174
lEi%€:ti;uigia:r§j~Ri;`#,i`AA%§SFj8-#6ai£-;Q,i+:.gig-#;[atl.[P:Q:i.:C-j3LqaeriyMeetsrfoq-°¢E:t
#vnESifgt-T¥T4°N¥~ed'<:ESEQpriE#E:sias#,:iriE#_:EfrQfi:BnEg.B%irH%[%#Z8fapt:Ad§
Gce
i!;:j#ii:h::u:#}{¥Lgi:£#i;Ai:D:§:;gil:¥AF:i:Eii+#;,i#:ici|6i!3£C?#iN!
HES ®®IfmJZEL
NCIA N'EVA
8ECFIETAfl[A DE DESPACHO
CENEO,L

Recomendados

ຟີຊິກ ມ6 von
ຟີຊິກ ມ6ຟີຊິກ ມ6
ຟີຊິກ ມ6bounnao pathoumma
62K views209 Folien
Ordenanza De Godoy Cruz sobre Murales von
Ordenanza De Godoy Cruz sobre MuralesOrdenanza De Godoy Cruz sobre Murales
Ordenanza De Godoy Cruz sobre MuralesMariano Manuel Bustos
2.2K views4 Folien
Adolfo Bermejo propone flexibilizar el régimen de maternidad von
Adolfo Bermejo propone flexibilizar el régimen de maternidadAdolfo Bermejo propone flexibilizar el régimen de maternidad
Adolfo Bermejo propone flexibilizar el régimen de maternidadMariano Manuel Bustos
3.6K views2 Folien
Fallo 17262 del Tribunal de Cuentas von
Fallo 17262 del Tribunal de CuentasFallo 17262 del Tribunal de Cuentas
Fallo 17262 del Tribunal de CuentasMariano Manuel Bustos
4.4K views11 Folien
El RACOP suspendió por dos años la habilitación de Santa Elena para realizar ... von
El RACOP suspendió por dos años la habilitación de Santa Elena para realizar ...El RACOP suspendió por dos años la habilitación de Santa Elena para realizar ...
El RACOP suspendió por dos años la habilitación de Santa Elena para realizar ...Mariano Manuel Bustos
18.8K views3 Folien
Aportes de empresarios y particulares a la campaña de Macri von
Aportes de empresarios y particulares a la campaña de MacriAportes de empresarios y particulares a la campaña de Macri
Aportes de empresarios y particulares a la campaña de MacriMariano Manuel Bustos
13.8K views32 Folien

Más contenido relacionado

Más de Mariano Manuel Bustos

Alfredo Cornejo dejó cesante a un empleado que trabajó con el PJ von
Alfredo Cornejo dejó cesante a un empleado que trabajó con el PJAlfredo Cornejo dejó cesante a un empleado que trabajó con el PJ
Alfredo Cornejo dejó cesante a un empleado que trabajó con el PJMariano Manuel Bustos
9.8K views4 Folien
Nombramientos interinos en el Estado von
Nombramientos interinos en el EstadoNombramientos interinos en el Estado
Nombramientos interinos en el EstadoMariano Manuel Bustos
2.4K views2 Folien
Defensa Del Consumidor sancionó a Ecogas von
Defensa Del Consumidor sancionó a EcogasDefensa Del Consumidor sancionó a Ecogas
Defensa Del Consumidor sancionó a EcogasMariano Manuel Bustos
6.9K views5 Folien
Porcentaje de zona que paga cada escuela von
Porcentaje de zona que paga cada escuela Porcentaje de zona que paga cada escuela
Porcentaje de zona que paga cada escuela Mariano Manuel Bustos
13.6K views74 Folien
Fallo 17187 del Tribunal de Cuentas von
Fallo 17187 del Tribunal de CuentasFallo 17187 del Tribunal de Cuentas
Fallo 17187 del Tribunal de CuentasMariano Manuel Bustos
4.2K views13 Folien
Informe de Balanz previo a las PASO von
Informe de Balanz previo a las PASOInforme de Balanz previo a las PASO
Informe de Balanz previo a las PASOMariano Manuel Bustos
2.5K views6 Folien

Más de Mariano Manuel Bustos(20)

Alfredo Cornejo dejó cesante a un empleado que trabajó con el PJ von Mariano Manuel Bustos
Alfredo Cornejo dejó cesante a un empleado que trabajó con el PJAlfredo Cornejo dejó cesante a un empleado que trabajó con el PJ
Alfredo Cornejo dejó cesante a un empleado que trabajó con el PJ
Proyecto endurecimiento de sanciones conductores ebrios von Mariano Manuel Bustos
Proyecto endurecimiento de sanciones conductores ebriosProyecto endurecimiento de sanciones conductores ebrios
Proyecto endurecimiento de sanciones conductores ebrios
Mariano Manuel Bustos11.8K views
Proyecto para prohibir los cubiertos de plástico en Mendoza von Mariano Manuel Bustos
Proyecto para prohibir los cubiertos de plástico en MendozaProyecto para prohibir los cubiertos de plástico en Mendoza
Proyecto para prohibir los cubiertos de plástico en Mendoza
Proyecto de Federico Pinedo para explotar minerales en el espacio von Mariano Manuel Bustos
Proyecto de Federico Pinedo para explotar minerales en el espacioProyecto de Federico Pinedo para explotar minerales en el espacio
Proyecto de Federico Pinedo para explotar minerales en el espacio
La Justicia Federal determinó que es incosntitucional cobrar ganancias a pens... von Mariano Manuel Bustos
La Justicia Federal determinó que es incosntitucional cobrar ganancias a pens...La Justicia Federal determinó que es incosntitucional cobrar ganancias a pens...
La Justicia Federal determinó que es incosntitucional cobrar ganancias a pens...
Cada vez más cercas las obras en los túneles Caracoles y Cristo Redentor von Mariano Manuel Bustos
Cada vez más cercas las obras en los túneles Caracoles y Cristo RedentorCada vez más cercas las obras en los túneles Caracoles y Cristo Redentor
Cada vez más cercas las obras en los túneles Caracoles y Cristo Redentor
Denuncia FIT por falta de jóvenes en el padrón electoral von Mariano Manuel Bustos
Denuncia FIT por falta de jóvenes en el padrón electoralDenuncia FIT por falta de jóvenes en el padrón electoral
Denuncia FIT por falta de jóvenes en el padrón electoral
Rechazan planteos de Fadiunc contra el Código de Faltas von Mariano Manuel Bustos
Rechazan planteos de Fadiunc contra el Código de FaltasRechazan planteos de Fadiunc contra el Código de Faltas
Rechazan planteos de Fadiunc contra el Código de Faltas

Protocolo de actuación en Femicidios

 • 1. -0EX-2018-03969051-COEMZA-MESAENTGENERAI.#MS GOBIERNO DE MENDOIA MINISTERJO DE SEGURIDAD :€.ct4VENio.D3E``'APFE§i,€N.`A.a_P .pL®£icjA'L;E§;.:`rfbEsfe.6RID&bL `ENt£L LUGAR. pEL!.i]E¢HO;-!RE.§aLiicid.ky OSA LAaji r6Aw^^b§£F't E ERAs E,EMrelDlq.s`. Nq! i27acaor7` Ehtre`e"unl`stER.16`DE-isEduRID4PDE`.IJqN.A'@lGjN,.r?`pfeserfti'd.Qe'.fi3t6s{e,,,apio.'pgr `sui{!.ul.arSQra+..,PatrfiifeB.UrbBl`C-H!conid'Qmiciiib'ettflae`alle..eel|y;yob.est,tq^o2,2£g:a.eria,` €iL!d:gg..T4~ut¢`n`g.wha'd;e;B`tl`eh.:o'sAi[€,s,,.en`.`adelante:`rf£`[.rrilrii,sT.ER.16Hj{-ponfana.pefte;',r¥ia •PRbvIN.Slap,E`M.ENDexftrepre§erhp`!a`bax'ene'sie,.`a,ct5tp`onTe"fnig'teede:`s6g`ur.idad`.,..Dr. :6iannFVEmER`,,eond6ffiiSlrg!.eatsa|ta;671?.,.g:a.la..`.Siqu.a.aa`'`.¢ee'6Qd§fy`;.a,I.flzi.f~'RQ'V-lN-C)A :DEr.:ffiENb.'C)ZA`.r`.`enadslan'teqm`..jR`Ovl'j¢6iA£-,tPg-Fla!¢1f!;tjonuiun!a`th!.fi!ea,g-porrnTfi,a¢a`.a ".LAS.'t |PA-BTE§,u, rrifervienen .p.ara €onveriii Jen h`ombrg 'de- 19S: gig.a{il,§"o§: 'qije rQ.p'res`,e'bit,art,i,yal,efe.c*t`9,, E1*RO`tyEN:` :Qij've. .:ia: ;Qou¥EN.eta".' jNIERAMERif¢Nts. paRA. ..EiRElyENlfa,,` :t§A'fu6i`chA-R. y •£RE{ADic-AR.'LA,.V!6LE,NeJA.`pQNTRA+LA,'M.u+!ERiap-.r`gbadaP.or.u[ey-:NP.i24.`632, esta¢lecB..Ie§,dereefrosdejas.in.uJeiesJaTa].vidai;a€.`tr!ate`grLdaq:,fl€j€.aub§`Id`tif`o.T?.`givrri.a.ral;. a Ja-I lib5ftad` y §6grridad, persqn`a`les; a` `no. s-er §Dme{idas<` a': fo`rturig§, `y a.. lan dj§fi`i#a`d jm:eta,p!6e.:.a.u-;peE8:bna.y`:ga~e`s`e`~i`rgteja``asu-.famul,ia,(dfi`;artlcui-o4ji+.g.compromeie^Ja,los ESTfa`do`g.pa`rte'.?:'3,pe-itejs`€`gracu:,arqu.I.a.i.i-€ai.6+n`'rfei'raiti6adey.j`olenci.a:!Bonifa1anHjert¥ v.elarporque`la-s'aiitotidade.§i:§u§S'ftlnclan`an-9F,:;pgis.qj`,el:`-y:3.g'`erite'Sfr,'e.':irin`Sb'tuEi6ifesse Coin+oifende`co.niormi.dati-aonesta:I.obl`|gacichiia'`.+actuarcontla,deB!d.aeili-a.er`6fa`p`ara` pT?verilr: .!nve:st,igar y §ah|6i.i`rtar l`af ttj,oi`encia. ¢Qri-tea; :la mujer y a .`esta.bleae[ rosL m`ecanisrrios`iucl|ejale§-i.`.M,-a.dmifii§tfativ6.s,h€66Sgdb`§;Ypafa,fa§egJurafq.uela:mu:I.erobi.eto. devi.b.Ienc}a.„tenga.acQeso.`efeotl.vo~a.re§a`nel.miEnxp,+I-epa`ia:oi6nczdel.dafi9ti.a.trb§..r5]edjfo§ d.e`c`o"?.ri,§`aej'.§m.jtlsto,s.¥e..fic`aces.i(Qfr..arff.eui,o.L7).. Que,|a60R-TEt!NTERA.MERl€AN.A.PEDER-,E.a.H`{ DB0 NIER' B'EBNO. MANos;. ,(G:orte` lb'ri). a traves' 'il-. I. . `+ ±i`l".,..§E0flETAfllA I)E`OESPACH0 GENEfl^L
 • 2. DECRETo N° REXO EX-2018-03969051-GDEMZA-MESAENTGENERAI,#MSEG GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD 'dg^9 ,eji`Je-sto's Con``ierdos7 lvas`;Fueizas Pbii€ ai Ser76i priiner.dspo§.iii:¥6,` ciejr`E§tid,6 :qul€ derio. a.fu..xi liar `t!'e jg,§^tid.'a..tied+eTi I,a te§j]vonSa.bi!ig.a,a d.€!c.e§.6.hp.`gon`pe`E§[Peaqva*deiLg..6n`ero` •Que`m`:.diLante`,.`la..Res.aru¢i'6n N9- fufA RO8A LA ggivo1.'tigiva.ffiein!al :.ngc.h`g`st;v qge i5n en,el`,``lugar. 9H49< de| MiT)fsterfo d9 ,'Sfgu.`ri.Grad .'.ae-`'!a,rt.N:ari#giv'tdal,`?0 4,e agpstq de '2'On2; .se:.e`fe6 la,'t!..fierriera nggs`a de..,}.fabajo int.6-rq isclp!in?[!?. £djitel bbj.etityo-de `ajsst`.fE@,I.Ia.f8dla§:a.§'aqip~a.ejSri,.ti.arat[a~SFde._rza§,P+6iic'ialas..:y..de.segulaadqLieade.eden |osj.rip.a.`e:didyie.a.!Qsi;die:`intervehc+i6.rt.a`:ios'+m`a.s<altosesfarid-ares-ds,efroiencra#`!Tesptst6ae. il`Q§`de-regivq`§`.humano§`-;para..lainvesqgaci6n.de„casos,deavioleneia;a.e<``§.±`fie.~iQ`e,pis.ps diversas .,-, manlf,es]taofones* y;I en^ partieglar-; .pa fa..'16LS:...h`omididios ,de' givjet.e§? :y ui`P.^etso.rias ` •,comi9jentidad.tde.(g8.n'eTQ18em?-.rir.n,a,< Q"d.-el.aline-ifei©.a,?dajngesa,agTtaba}o.di@origLena,la.:GIfra.de`actuact¢npanr/as.Fdemas pb!teiales v da .isegpndar±`para `I.a I.investjg,aQfon: de -`¢aitiii3idjbs. giv-i6i,`I.Lfigalr`-.aj3`l ha`IIa:Ego, apr6`b'a.da .,en i2l ano >`2`0:.{`3. pof .el .Mirilste±r`6 ;a,e': l§,?``§uriHad..' de '`la: :N,a.ci6`n< me.diante la{ Re§ol,dQjd,n Nb.4±B?`. T Qu€: die,r`o-: in.-str'unento .de` i~nvestigac`L6'n.>`fue` fropl_emeuta.d`Q :`d,eA mah.ej:a' ctit`Q§.a per, lag: t;tlatro `Eieizas P`oi{crales `,ry <d.e .'SegurL`.dajJ' `F.giv.dial,e.s .'d5.gde' §u apfob.?-§j`6fi. t]~a~sfa la ac`ualidad.- Qrie`'e.I``+5`;d,eet}iefq~`d<3,20|b`,..e[,Esta9.a..`Na.Cion'aly::el.G'obiem-a..dela`G'indachA"f6nQma:,de iB.u`.eFi°o`§givire:§,su-sap~b-e.ri`ie-lobhv-erfo.deTransferencta!'Fjrogres`iva.ar!ayQi*.dg`d.fu'!.dn6ina de. Buenos+ hires de .iacLjitade§. y. funciQ"e.s`,:d.a. !`segutraad 'ep. tgda`§. Ia.a; `fEia-teri`as: no :federdles .e`jercidas, eh esfa C'iu9a9 ces'andgi tgqo -tipo' ,ae: cgnipetche`i-a; operalva Tdel Minrs!§Ti`.oi.de s?g`g:riqaa.`de:: lb Na:cj6,b`erf..la-'6'r6ita-metfoprolit.ana.] . Qrie`en.virtu8dJel`mefieionad'o:`Convch`o;;y:1ueg`orde.:€ila.tr.a.afios.a,e;iinFj.|e~m.-eftfa,Qi§.p.d.i este instrumeTiig.;¢e` inyes.gag.,a6j6'n~j` 4'e.I M.|n-L§!etn`e j¢`e. 'Se.qu,ng?.d de la.: N aci8n` ehiendi`d` la ruecesidaSa±:tejisa±rra:Gr4ia.'q?Sxptyaslap.,Da`ra,:1a§`Fuerfeas R!ai.ail.a:iirrty§§!te-adidin.d.e`,t€eryieid.igse'n:e[.Iugaridall:hallazgoa Ia5`cu.ajro:Fuerzas'..PQljbiaresSy:ileSTeguri.dadifecl5ra'le pagina 3 de 39 •`S9gurida.a latexped'enc`ra)¢e' His ®®HPHJ3hi IEoi`ETARIA DE i]EspActio OENmAL
 • 3. ap- t)ECRETo No jB-EX-2018-039690S1-COEMZA-RESRENIGENE .a?p§ie§i `qe, i6s E;fad`o-a .a.n' los GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD :pa-rficuiarmente:1a'-..a-bligadiS`"der;`g'a.ra /de;gcheror,¥analic.ep``lfrieas`ife.iriv.es.9g.a6i'€'n. •.[ec.a.mer],-de`Eidg-I? a.e `f?in`!idi iQIS,, §?`fi.'al+andb ia.ri u`na. p.erspeofiva respe'fro cre la v'ictencia Sex_uali |Q§¥+Iirie`act!je"6§»`¢.8!as.erite`ndia`:y-determin.anda1`a,jimpprtanQia..d§.d€.S?`.f[Q|la,-r`.e:i,te.9.po deirty.e'si+daci;nesa.-irav5.i:a,e,.funQrQng:Q§a(fa.ifeTEn'iE;`Ea`p.a.djtaa.o§.£`n..¥`§€S.§tryija.re-s,.y enaienoi.6ria>viTch`m,a§idiedi§6.fi`ininapl6j7Lsti-vi6leri§ri¥d.ei9e.hero. hue`ragr:aiv`eade.'@i:c,ha§`§nte.nrgiv"a'pcgrte.;ibH:'dEtewhi-n¢.ia.,a-bffga6i6:n`de;.asegura.I.que lds, ¢u``5ti.T`!Qs, -£.igariq.9; iq-u.a+ parfeipeTi .en{ :log proeedjLmieife`sT :de :in,v-estig.aT9jo? y: :ios :procesos I.udiciales' -de.I iferrididios` cu:ehte.`n¢ eehr: ,[6.a ife¢`q`isa§ ttu`rngarfe-§{ +¥ t.rriate-T[a.les ;neQe§atfos`,p`aradeT§.e+rty`pe`.naf„la?`:tar?}as.drg`giv'.aft;e-r'a..`ad,e`cpada{i`nde.p`endie.nie,j®:limp.aroial `rc.fr. CQ`rte lDH,.. c`?.§o .Qonz,al6'Z. y. 'ctras( -eampo.A`I!o`donero.. vs, ,.MexiGQ. Ex6epdj6n. `P,te.!!tiiQ`a`i, FgnqgF .Rep`aracranes `¥.'Co§tas. i§-eritenQi.a d`e `16`: d6 -'neifeinbfe de 2oog:. §`e^.rjel..cl7Nbp`2o5). 'd'ue.ia``Le,yNq.26.7.91.`.m6a.i'ri.b6.`6liAB!:c,g~lo'8.o9,tletl,€§qi.g®Pe.n:alde.ia.Na.dr6tr...paraincluir! emutre;{lo§'h.Qffiicidio§:`,sLl.§eepti.b.Ie.S{`d?.S.erCO.ndenadQsfL£QRprisj'6.n.'perp_efuaaguEI|o§!qu.e.`r §§ c.9giv..§fe.Ti pb-r'fav26n,i+de.:gener.o< e*{stien.do ro no u n =v..fnQul,p .ent`!erii€|{`ri±`a. giv`ie!i.rile.rio',, y e][m`ih6'la.i-osibilid`ad,de,reduc`ciS.n..de`p`e`n3§=adu:ien'.mat.anea.tl`fi-a.-in,yjgr`h'abie.n`do. reallza8o..ant`erigrfoen't`e;'a?'tos`deivl6.Icheja"6Qfitr¥latv/`ctlina.. Qiie, e`l TribQna.I.` a.rg! eh !9;®ri.ini.ihai rfu°< '9 en el .fallor`.d-W6ber„ Javi,e.r, Cl.a.L]`diors/ h-.orriiciqjo 'calFfi¢adg`op`dr`.<-alevosra*.1.)..<deJ.;J2'3`.¢e.agosto`ide:20.12,reeo.n@ce...Tarqd-rag-e.`feapi`cidlo`y` `la `d'efirne, coma 'i-|a: muerfe di tiFia ,in.ujerL 6 rd+eL Ljrta.` ?ier.§To`na .6-a.ri jde-fi{idad ¥emenina`- •je}.6oufada PSF un 'yaton ;en taz¢n tee. g.enerck. .i.hcorporaTido .`en ,-el pro.ce5o.judibral el`` `.ahali`sts`.delcb'nte*!6.s^6`otdculfutal`PoT*e[quEse`prodircen'`estos,'fen6meho-a, •Que--de`faeuerd®tonila;le`gisla¢i-6Tt:`vi`gente-¥i£Qn`el.-ab8.etivb:dega`raj]!izpra;pigivi±c.,e§.gt?,`Ia . 8EonETARIA oE DEspACHo QENetiAL
 • 4. EHRE Ex-2oi8-o3969o5i-coEdzA-RESRENTCENERzm de.`: i`nvesligaci6h: dgjineadas- par, ;la J3o GOBIERNO DE MENDOZA MINISIERIO DE SEGURIDAD ;'L:-'i:i? :pro-too.5IafL.d{Indeina[ieaRIO:pe`r±'Ia- Jtez4n`.9§.9§.hs.rot?rileidi¢ifetT!i.ii{eia p`ara ,4'rty€fic'a '` G`e,ht@.I de.!t Al!.9. .`?bin.ist9`ft .Hgma.no'S y la,`6ficina :R'egional de`.`SNO. roEila ti05A 5= RHJ„^ .A OrJnlgiv8= ct`idfa 'f,J`otrtyfl^ th.teTma6j #£?Gi:%a:n&,ideiMo`di_e/a.de dg mufie.re.§= pi6t }14 PQF,Laj-,b`@`Qi,¢a Beg.ionaJ ll'.riicl`as p8ra :`fo§; i).ere-chos Md{e[es,`P.era Q:las'.Am'ericas.i y`,el `oaribe.' y {[os ;nLievos, I.eq yehinieT).to,S,j de. Ia jusuoia .`:luegQ, db .'(a; .Sa8§T6.rl :d'e:` Ia `h-e*' €e:`791 ^e`ri' §`1 `a.ff6 20:1`2` I g,ge`, F>.Qr ResLdlq.c`idn M§:. N:`:.225/1 ei`seiaprob6 d'entro -del a€-DiREQ6/dN¢a NA`cl6NAL.DE' •,6®.NT*.dL, i5E. rNIE`GRIDAD.. ,I)E, "RAS, EUERffisr DE' :SEG`URIDAD± ;d,epe.ndrente ,:Gel 'M-!f!i§T;E_R._I.o.p.E§E§uB.ipADaJ-a`...DjR.'Ece`i.6N:PEEJ,Ecu`c.iQ`N.QE)'pQ[tr!gA§fp.E. §~E.N ERO'Y Pl,VERSI DAD: Qi],?i :9ehtro' Ue`4`!'9S¢bbie#tyQ§ I,aiig,nari®a a ja `mencion.ada Direeoich:`se :encL]entran la p-forrioctchde`powhteds,tend'ien'teaIvelar,.porla`inie`gridad`delas`p.ersonal=a2:trave'Sdetia elab.oracjbrtd`eprQtocolQ§d.e`actuae&¢pty:np.rmativa§,.ne¢es`afia.s`a'rare.8L3^tinesf-ria`ra.pob.`er. epJprie`g`ca4`p6`r:(6f§6te?rp,a`s:.`bd.iL`6j`ai§.S`.y`:>ae!;a:?g¢f.i.aaF„€'.st§.9th6`arialj*`:r.ra.ig!rt'artyiq`a`del. 'de[.ito`:Foif`pE,r~§.p`64tiv~a.'.iie`'tg^e`.n:eta`y`.9!V.`e-ts.ida,d,-€`pL`b-age:.`a-[q,6s.a-rrolfg`.dei'hvesi.i.'gacion.es ji!`d!ciale§.elntemen'qi.`¢n`pdlici`al,:a,t[ave's`db'la§isle`mat7Iza6i6indeL`datdses`fadjs`ricos.. .Que.`,.renag¢.stol.ysseptiembre^de,'2,0€.61a.LD|R.Et!CroN,DE-JEUEQucrc}N:,D,EPOLITIC*S` DE ,G.E.NERO I.Y PIVE.R.SIDA`D: cgn¢.o.6P. .a, -qQs. Mesa's+ de trabajo 'intehdrsciplihariasL jntegrada`s Pt]r Divis-i`orie.§+de. Me'didina ,Le.gal:# Cfini'nairstica. de, las. cuatro ,Fuerz9-s`,..de 7S.eguridad 'Federales,, [epreserltantes de I.a: Unldad I,-Fiscal Esp.eclari3ada ch` V.ialencia c.ontra. ia§:_Mu!er`e.s. (`UFEM) 'del MjustEtiQ.:.mblig,a. Fi-st`al ae la : Na.¢io.-n_.,. : -rt!iferpipes . ¢e. Ia `QfiQih`a` de.. ngujEf de-< ra 9.`Cir[e±.?uprema; 9e` J.Listl.`ci.a eel+a Na¢.I¢IT„ miem`Pro`s;..Gel Oonsej'o N€eiQF!al i.de` la§[ M¢jeres`:i `refefe-nle§ de la .rihia'a.d de.. Fie.gistro.,. {§isfem.atirzact6n y :-Se-guindi-ento7 @e. Femicidlds` yr.i]¢nd.djdi6s`-Afrayados -per-`.eL .QenerQ.+de I.aG.§ecretaffa de` :Derechos. ,HiimanQs` y .P]uralismg{ -Qdltt!fal .d:e` Iait N:a.6i6`ri, •.vl?{ima§: c.Ontf? ''!?§.,-. vial±`ctcraL§ ;¢E.I hLM!ei§T_e.ri,¢,. qe :N,ai¢!% reer`e§entante7S derobservaJtorio de.iGgneto` tlel .t :,RE: ui i`t~e,§ 7a§!`.. R.-f.OgLi.arria. de I }dt}..6§ .HLiurtya.rip.s. deL la ¥deiia' M-an'istrattura den ..IE.T`.`...| [Ic. FLORENCIA NIEVA 8EORETARIA oE DE8pACHo GeNERAL
 • 5. ANEro . EX-2018-,03969051-®EMZA-RESAENI©RAI.#11SEG rla.Ci`¢aad.anit6n,'9`cha 9r?r;'Bjde.e]t!es.'Afir,e§,,tlir€c.i DECREro-Nr2|7 GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD `Foiens?f`re|).reg^entantestde[a..A§oei.aei6n Que. Ja, whesa de..`TTaba|aJ consensu6'. .cfiiefias! rpara :el :fem'i`ejdlgs:,p.orj pa,rfe-;`€5/re. :13s^ EbeEza,s E26.li.ci§le5',y b'ii§.a.all`dp `6plj'in~ifar` :16-§:,`pr.9.e'e.a.irfijLent.Q§. a.riliifeTqi]s.. `yT.I .[as` ale.'de ia-ihvestig,aci6n de: id.a.n.el`.ggh-{ex-t`¢iri?djQ.hal, `.fogiv~a§ 'ffe:{ ait`€gLa§r6+fi' S.6ifi,. i.el yre'sto¢elb.s,.organi'smo§.'`interjinlentes:enia.;rntes¢-ga`dr6.n'judjciaid-.e.s`de'grri.a'`pJei`sp;ectiva :de.;-B:erechosElumanQs..-¥enpariiculardesdefunap.erspectlfyat,e`.g.-Enen; Qtre] 6]i n¢J"a, d`?1, e.§tasi c.Qbsidera.¢.iq+n-es'.I. `ftys `PA.R.IES?I a~cu?rcla-4 su.§gijhir:.al bi3jse`h.-te •"9Q.N,vEN!p .DE ,ADH.Es.i`d,M. :A`. .LA` :GujA ``_p.I A+€ngAQ`!®N pAR¢ 'LAs FUEBZA§ port?.iALEs`vbEsEGURID-Ab..PARA.LAiNve's`T16A.ci6N.,DE-EE.MielDio`siEritEL LUG.AR,DELaEC'H9."".sDj':eto'`.al.as,'§fguie.niescldrsulas~y.condiclone,s: `¢hA`u,sot.A,, P-RITMERA.- "`IA£.PR.Oy|N.CIAn `..aqhje,'ie `a' I,a 'e u!A.P E~..4S`TUAel QN PAqu IA§. .FO.ERZAs` '.p`a[l`c§i'AL-E6. rv bE. §E§~UR'Ib.AD E!ARA, LA iH¢E§n:laife.loN, .DE 1' FEMIciD,|o.T§.. .EN ,EL LuS`AB .I).EL #EGHO-' a., e'feato3 +de. tu¢.rna..I. last. fe+S.a.`®~€fi¢5cibri6S, e~fectru-Baa-i.p~Qreste;.Lh§.tffirri`e:A:!S;e.a+§u.,rn.!e`ryen'cl.&~h';.ajite<.capes^qe,I.`m7u`§[te'§&v!elencas;:de inQJeiasl. CLA`Li`,§ULA. :SEGUNbA!+ ]`LA' PR`oviN¢la6€ .`detiefa€ poner eri con-o6im`jento €§obre '`la $6 u iA D.E `A'cTUA,¢I dN PARA-LA:,s` FU EftzAs p-or`icT`ALE:s, y` D EisE6~uFij-PlAD` p`ARA LA: 1NVEST`§.A.9l.¢N. E]E 'FENIclbLO`S EN EL` ;Lu,G,#B DEL `HEC;HQtt ,a }ada-s lag tl`jvisiq'ne§7 :e§`p^ecta`lizad-a`s xe,3ihterwhi~eri[e§t e.n .ica.sos- de 'h-omicidiDs. `aet lai poiibla a 5u cargo 7aJ>`fin .-que tomeni ,en``ciienta .ei {d'ooume,nto. .eJi! su5i it]te.rver)ciones! en i.oasos .dB mue'rfes~v_rdten{api-7.@eim`ojer§g.. gLaesuIA',T.E,RCERA.++".EL~,,MI,NisT€B[o''!,p~6n`dra.'a.ai.§.pgsicidn.ra.ptgai..`equifpdde`:i3 •DiREeci@N bE. EjEc'u`cl6N DE p.6L].1-i.cAs': :DE: ,dE`"E DiREc,ci 6N NActQ N-AL.``D,E`' p6ucJA...a-iENTiFie FORMAci6N y :.cAPAciT.*c.i®-N .c`tirii`o; a. a.eis.bh '`*f blvER`€iD`Ab., LA DIRE`Ccl.a.N!NA`Gl`OwAL,DE DS G®If illJzhi It,I+ l][! ti CIA NIEVA §E€RETARfA DE I)E5PACH0 GENERAL
 • 6. •Sgi!i AREO Ex-2Oi8-03969051-GDEizzL-MEs]ENTGEREEunkeEG •edati-d'.E.u,aLfzas,ptj|id`i`a!5£I;y.d6t§§t!.dj}`€ad p-6.jj¢Tat Lil,a.toad,a, POT; ULA PBcityl-Ng[4.A a. ibs` :opei.di`vo-s. ,y: e-spg6i.alizado :qq`e .ct!.h.§19,e.j§., C30BIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD Eflliffi ~`!agFl`¢.ti.c~aLa`§§ .e'n j}a` P.G u!A D'E`,A`C"Ae`toN ;PA.RA :§i6ijR't.BA'ts+. PARA.' ,ha.. invESTieA®i6`ri DE :i .F'*9vl,±'^'=`i rEc.om.e..naa'¢ib-ife+§ S`.PoLICIHLE5 ty. -DE ias EN E.L LUGAR,.DEN HECHO.R:. €ur`u§qLA' €uA'Ri=A.f` reLA I?RQvrfuct.A*` .se: `compr,dmete a> remitir con caricter mensua'i.a.bELMlri'is`TE'Ri6,€atrav6s.delSisema`,Nacig`tlal`qe.l`nfarm.acid..S.Gj!frtriial J(§N LQt HE¢:eba,i§.bct§ a:a |a Sub;§e.cF?tar|a d`6,;E'st.ad.n`9tiqa §n`ffil`nat,. Ia. can{Jidad de cases en. •lq.sdu.?+int,eriinoja.:polibfa.a,`;Su,cargo,con?`el.idetalledelas:,si.a.uien.tea.van.able`s:,G'6nero jde. ia ;vjcrfuat `can{idar da+vic`ti-inas.: [pealid.ad ,d8.i' ~he¢,ho. Lii.a.ar del 'hie6rip.. (a.ofro`icl!i-o, Ipa-,rtyfvl.ar., .`vLa bgEllfa, Q!f-e!`. 1.ae`h.ti,fi6a~ei6a a-©14a vi€tinaricht ,`en. e]. lugar. d§-I 'bechQ (sl}rJo):, Divf§iones esp.e€Ia'lizadas que intervinreron en 'e`r ingar;i Fiscalia/Jpea'aLd¢ :du~g `.ihteT`viene. •lA§` B#R.IE.a . Q6t`h^5ti!dy§h `sqs-I.e`Spec`ti.to§`` :g`Qmit:i,ilT9§ je`g¢1es en Jag.i direcc`iones 1.ndicaclas.i]recedenlementg,.5losq.ue,-see.ansideratra'nlv-anffo.s.seiiahtd.nol§-?bgt!fiduQen `forTTia.fehacfehte'su.m@di-ficadi6h. E.nFlru?`ba.deconfq.rmid.ad:delpre§en`te;seinan.D.ds`..:{€`)..:eJim y, 'a iin a-ol6.vLefe.eta, enJa[. Clutlaa Aoysn6.-rfia, 9€ a,iien6s de..QGky.fa.rfe3.,cf.t....de`29.i8„ uri mrso``=te-no,I, :.:~..'J€-:`...„.di`a§del;in-?,s NO-2018-03970276-GDEMZA-JGAB#MSEG pigina 6 de 39 E3s o®mHLzk
 • 7. REXO EX-2018-03969051-GDEIZzl-MESRENIGRERAI.#MSEG GOBIERNO DE MENDOZA MI NISTERIO DE SEGURIDAD Repbr2'!':;t?%etrn£.cn;:T±:!ir¥iaEsj'ic6gn.#¥`:rb¥as?]°: ResQ!9.a,i:6S REsoL:2oi.7-.ra7`8,Aii{:'M§6 £`iubife.I).E`;tie-E-.rty-.Or§alirdy§ `rtyi'emes2'4fl€:`ryo¥j,€ptifeda'~2Q!7 ®E`AGTuncT@Npanrfu^ Lag ffiEifa;As: E!^fL,`L]`E!en-Q` :d¥8£;Re:#:X*i£?i¥;ac!Lgi;2i°;lie;[i~i;y]#;;+7|!;ge:#iT¥i9¥gfe:pe¥C£G#dsbd££i:#:a:ie-s¥iJ£2^g|N££E:afo[% €oN§fDJ±EN,bd..` :g^:#r:`c€§:y§R:T£S:{#c;mBa9¥:6;g¥i:°e£T£A:!{:::fo¥*;:%::`T£:d:tx`gag#¥££cS;::€e°jrt:%:£DfF§;£c::din:fr!i::i:da:d]£ts:¥n: iriv-es`ti.gS,.c,ioLhes¢~.qtle. incltry`an Lma ;pe'rs.peetiva .de :g!iiero. .y; :anatic,eri ,.Iineas ~de in`.`e§tiigr,Cid.ie e,§p'eclfL`ca*s i::rpc::ftgo98`tiii:~¢v!o¥i:n`cq:I:g`guJai`;qur3e£9prsepde€:ativd%i:,.g#e£9;.ira.a?eat;Creo:;.:€[:a§iy culnplindentode:lost]jheam!entQ`sde;.,l¥ie:rfen.ci.iv`db.t`equil,p?ndpia.irty`P iiive§tigrof,on`.e,8=i=`a; traves ¢e` fun'cionar`ibs: alfanientQ camoftados:en dE discriinipa.c];'6H y.:yio'len,cid d6 96ido.. iaetefasn%¥,e;V:i:PtFp°orde: enatenci6.I.L a,.v[ctirpas #i:;igjrad|;:fia;:qu'i6;ifj`;§i!?c!::#ri::::'de ;bizih`era .edc`cuadr; NO-2018-03 pagina 7 de 39 ES ®®If H2RA L!s: F+oRENaA Nirv^ 8EORETARIA 0E DE6PAOH0 GENEflAl
 • 8. DECRPToio"2fl74 AREXo a -` r a.i;:;ifri:e::ii:ifu5BTfl-xp¥aT(FF¥Gi£EF?fi5RE:#sREOGnz:ale'2:„tras.`A`,camp.9{:41 &d;eeppecnf8inerpit:erfu'gi!¥£aa|d;:`£€`£g:;,;gtsF;..%a.:.a,go;nezft':~Zeiya``=3t¥|s;+;gn:E?i£`205y. MfNqg#flggEgEEGNgDgrff!L:v;%iy8¥:e.3g;;7t:;afu9?Lgi#:Q;.:e:]#:jl%;8;;o;:,e;:;¥#mo.:a:fi::: 'nl.eJ].Os:.-. ¢'dr'6`n .a.n!t`e rpi .Pb[:.riiz.ti:A .I`I.''l.L #ife,p.br ut .faz6'n. de g6^nero." per >eT' qu€; s,e `,fi.rtddit.c:qjtt estb§ ¥i!T:iid&:£B`g:in:#6a.:I;:i:._i:v;:c:ji{g;`i.ii:d£¥:¥§g.g,:ie:fit:#a6i!i}£°i:rdfiqg£¥ifg,:.sf:a::b:a:r§;#£+i;i:tr8§'!:3i]#g¥:i i;d'e±`fendi¢iafo. :::eiie:::ae::d'e!f;?!iaei;::;:e!o;:::s:i:i;;i;;a:oE:;ge!noig:;gt.!ii6:::ntid::di£:i:::;2::.nie3:c:!6:!i::3::u#esei-pli:iij:ui,ce;§,iii!i #{€iit=Sjfiig:g;,;i;;;s-;.r`=.I;--pa`n-i;=i`=t-'praT;Ti;~g-ij;in-ii5faTa`s--`-dc-:puj-iie-a.yperso"rs``eo.-rijdefi-tith'dde'gerfe`r.a ¢ <.£¢:g;'`{i;¥defe?i:;;&;aEfa3gg::/a#c#ijQ%£:#f:e;:§;:##::±Ze!:/i:`,`,i:`;6;:,#flsa.€`,:a.:ja%€°£I;big/a;`o¥i£ ',8oni#i#s°jhds:%¥jeunrt:tadd€i:#eesj}[g:6#ga3eaps:jarp::eb¥ce[n6t;!,:-E£%T8afi=aL:#£:a.Pdr-lagaudrko;1(4)Fueraas ;&i;ii8::;:d::d:1j¥g:ivigg:i°::*isE;gfin8:§[§s:g;§G:yifeG#£gc:;a:;I::£;i,o:;;¥o€p8;;ii;;#e3£s£;;:a:cST#i:' I.f endl-cnte Qh-e,i 'po'i+Refoluci6n MS; N° 225/16-. se{`QT€6, q.enqo :4.e`.la DIREcdery :RE?Bggrs.EEb5#Lsj5EE%#DEPpi.8EfTT€¥A?grgF Que± den.tro.'¢€ !'QS o`tjjetlv®s asigna.dogi a la``thenci®na.da.: ffi£ CONTROL DE INHELERIO-;`DESFquRIDAD: uV,ER>SIE)AD:. |tplaprgngdaidr"4ei-olitica§ 9EMZA -JGAB#MSEG liz-,...I .'! §ECRETARIA 0E DESPAcffo GENER;L
 • 9. •!&gi!!: DEc:REToNT-'2174 `;::ni#;f;:nie¥;g;£:g]g:Fgi}fi¥`8¥;RE#¥:¥!¥::;#ci£¥;,:.g£¥d9t;.b€QF:S!-;.`.i.:H?g[,%::`S`.d};`§':a;Le%6i:L3;,Sng`¥i MINISTERIO DE SEGURIDAD .Lffg€£:loo.`ddes'i%;a;:og:a'aFo";eanS;:=¥¥rg:ei3afi:sa`a;He'`ta:t£§:I:;gc:.ae;Bdu:en#n?:8¥.§`.j'ud;:'if|if4V:§;a?X;~±q#`% `®urA).' l`as Ftig.fzis :`Pg.TILejaLes y``Ldet. SegutriJd§d .€.n `el actlfitexfo I-mt3-iaii.al.', a-utlaM'esa./'deTra`baj,oL`cQi}s`€n§ui6!.erit`erf05.p,?[a`T¢r!',abQld`a)-a.~.dSi,i.. aplichdos'.:y ;la`§: Lf5rmas...ds" ar`!i.c:!a.oJ6n '£Qgiv .gl .£6sjo: ?6-np£ ``'Q-`r3ti'-¢isfu`O§ ihTe..rv`j`fii?:h[;+a. ipves',fi8peLbuscariao judie.ia7,,.de:§`de.'tln~a`i^p&.spe6Iha.rfe't3erecho§`ripmanQ§,`yBn-#at`oular-dBsqe. a,ue1?SP~BSE€REIARiApF!`4S{JNT®sJURinlc®s`^na,rfeffia'd6iairiibri QueJa.suscripta'escQ.mpetentopanLPLrrfeta.dy.,dg:let.prese.iitpiusquaa+en''i `deMini+streridsJ{`.(t..p;i992}.~ 'PO[,cllo., L,A M.INIS'TRA DE{ SE6thl`bAD: i.6:`c;,gfiig!Gi qua,Persp. del` d`ri`idLil ii]v~e§tiin.di6n do uab`9.rflo "E„OOIA. REisvEbvE;¥ §§y{o§cIT#[r§*#;¥3#g#e;i;§¢i;e:;t;uog§jc;o#§E|j:¥£;R§:E:¥dTcgcu;§~&;aagDa;,ff{§:re§es#joff:+z:Din:; ANEX® prec.itade, 8£L%ife£-i.hNsi?¥*&:eat:p¥edi%.t:gjj:Q;#aiE5aDVE#ia4€E£ y..aL Di`r'¢etof Nacfonal` 'de la POLLS.fAI ®B `SF.dgiv'l¢lb . Bfayi:;a::at¥o;#L{:gj)6.::€#oisigc:t%ni;:recj§£':i§::':;;a: Ia .p.r?§'e.nt.e Resolt`e.i6TE. CJT-URA* NAVAL ARGENTINA IARIA_. p.qu a.i].c, ,§p un`Lp.Iazo in AR6ENTlryA`ai.D.iree.t`ey`Na:oioml`d,ql8 :Cranc'£;'`£.eat:::£P£Pd`|8foa8;a:n,:a-%::,g:'::^d'g` NO-2018- #76.GDiinA_,GAB#MSEG pigina 9 de 39 H±S O®HE'HJ2hi rm+|flR I ,A NIEVA §EcnETAf`lA oE oEspACHo GENERAL
 • 11. ::`:.,`;:;:.::;..:;:i...: 1a`s F`ine,rzas' ,P de`.Seguri •t I',nve,s :.d p-.ar,a, 1a. `de,' F.-erfu,€i di``o:s' e`n .e`l,1.ugar he.cho b|re,cc`hip¢e``.,Ej6tuEi6nda`P6lrtlcas`dd.GE`aeTo,ychyefErdad~ Min.is~fej!od6Sagarlqadge:la`NIcl6n. Hi:±oifei726r5,874i.#Frs-Ep.Ff¥jp.E}.wgivs.G J!#in3 l'd§29 . NO-2018-03970276-GI)EMZA-JGAB#MSEG pagina 11 de 39 DErs ®®pH£EL CIA NIEVA §EORETARIA DE DEtpACH0 GENEf`4l
 • 12. 2 fl 7 4 ZREXO EX-2018-03969051-GDEZA-MEsj±CENERAI.#MSEG •.drj; ts`ocLnd6`n iiarQ ia-i Fdcrini``-pp.1T6ii`rs'6:*`'*¥trj«p`ap iq;iti¥jS.fija±j6n-g!'.F9p`ici.¢O`¥+apt.I:iterdefb€sh¢ GOBIERIlo DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD REri]ilE55ri rs ENI>AMrfu,TAdl@ry A .push t^n,art+A-` u i AJ}S€ R 'pTA 2. O]Iun7OS: t}F! `ndr .Gain EN LA, ,INidrs:riGac-|6N'i :pE- rm4Ichios .EN H.,ife¢-in' PFE.iHngHO`+ 3, ,Ap'j;dfa€16N. 4:. ,.cON`cEiros fbts-I£Q'§. '5.,~ELirdicrfeiop:oil?cFRExp%:ip.8gGri¥LThfrH*-qL&NLu3`gR.:p¥E' `H::xpi;:n#£E#a:;:6!nh:fgni:;:rde£:pen:c°£fdecuulqul"f„, I cL..Adicula-cl6h. fiutciohal` d,9{g#:ien'figo%:-:u€et}#5¥€a¥;S?ug..&n8teinfroa`ntodQd`e,idQnfqfijcir :i.: EL.; edie-ffiQT .oorlD` ?riistimp^ `f)iaca !la^ .'feTt^§rpr¥t5?@ri aa :b.: :vidle.fro.ia'+ tfFi:g;¥°;:i::ass;n:;e;i;¥°{t:S:§#£:nolhgivdei,hecho` 6...:gggEE-E;"inEEENL£,OEL LDUEGAngR I;FERCHE8 poilcjAIEs -y `nE a. Llegadr.`.gl tug?.I. ae,r±uq¢ti`o` b.E:iHun£::§=d;I:u£`¥##:Ee#g'ffini%rt;grftutpo. ` <£. ;E£,::trmrip::toy epT;ai:#:L6g#[*!.#n¢Q:ti:#?:EdLr;g§j]8hncth" 7, MOSrio' DF.`zi.qA. DE3:pREVENc]@M a: m`pDEros I]E HsfADb DEwirmcifel6.N ##D:A€D£Drtyri£,ffi6ts:"8pgr¥His*`vEEfi#§[6pNo+DIE.#E~#§]^t¥bi%g :ffc,:N:V:8EcnETAFilA DE DEspACJlo aEWERAl `}`{'...`:''-':.rT_i
 • 13. ¢H,« DECRETo N° :+ GOBIERNO DE MENDOZA Zuuso Ex-2olg&3,?ci`3?{5,.}p-unTRIzr=Tfijpeq5!=Tytigr"S`M§ I.,Invia!aci6T(dst.jri`1±idius,.§n.i,I,iiti;aF¢.Ib.*i)!., MINISIERIO DE SEGURIDAD ?.,,.£,.:.-i:7,: i.1 a.I.-?,¢i •rfp=.1&J;,:-; .:prfekrf'!'rifl. IIap pcappa.i rii;. histr; 'i,etswiute;i iNaBish!,¥.t-enel`mrco[de+?1?s<`a'iscus~`xpnes..g!ng€i ;pQtrqr;giv#faL`. Fl 14 *e N<Pviitirfe-fe. He` 20'L2r eLriondfabfe .dongre do aob'o,ilo- A th rdrfuDO€A; ;`a`ngp§b tdfz; fe:, trNas4rdn-.sane`iond, BL:LLexT N° 26:7.9:L que in,di6ba ..elf; .ifeulg+ i$9.? rde! se`§dfiEe` rty.ewqur .d¢` H Nac-tori! £`ati: eiinhar la. posibflfrad. de redape^¢-n, #E; F?has. a .iifefi` as.e§jria: a...rna ITfujeTs~=Erdo esta, sun `as.cerdien!e., aes§,?'nd±a.!'g§' I,es.qifee;,: ex: `¢6tryug2 '.a `,:p'eEsona J,con b` `qden .ngntienei o`^:fry I.ugivfenip6'+ uin` fela`ci6n.ae .pareja, It]ed~farg: q,tpo „co.n!whrencin' :i+rixpisp 1?)3 PQf ,-pkeer cbdisfa, .odin .Ta,ch£, iteb+chso. .de r,g6`pewh `g :h i8'ri6atqcTi6n s-efufal 'idenrfua.dde.,ge'rfeto.{o`=!su.e,xpres>Sn,(inc~isgJ)9}t`£unaftyujFr!crfudo..eJhech`d`t,Sea: peFp.efro~d-a .par m` l`x2nth[§ y `Ir)edhle V#teng`S, de. g6-I`-e'rt]; (asia ,Ll.a) =y. a..qtiienf imtarei .ct!n' `cl pr`opdsfro .dc .q,q*-ar si]frinde~froca uta.;'p`dsona Con h ,qua.|se marit..ie`po. q lie *!i]in!endo Lrfu refacfih .ed `:bs rmqs.: a:eL- ,ins.ts02 i`" apiehop.rfe`hte` ifeifefohadb,4 •PLo?'`is.rfc!id€.I.-F~Qder.qrfu*cgraLr~cabg.desfa,p-a£-dr&eltThho:tl8[`Trib.un`al,Opel`cnrlb. .cjimingl: Nog '.`w6b-6r,. ravier-`CfauTidro. §/ hom{carty €g,frprdq po.r a:rEvds*. :(.,.:',`)" i]e+ 23 .¢e j±gos!.a hde. $2Q|2,,I hi±Lifepm :Pb.I. p~rindeth `vgz ul-`fijniic-ire. a.oing' "E_ piu`er.ys `d.g nim, Tliuj€r - p `d,a .`!ina iperapna.` `e`q.tT -flentia4l@:.feinehri'3- ejecul~da tpoE. ul thi.6ri `£rf mz6ri ide' ,`g6he'r@`.;. A§iini§nto`` iG' f§`e~oh-Q§9L, e.I :cqntgxt.Q. <Sqc`i`Q€:tiJ.qu.I Par cl ,qv6 ;sc- pr.Qdue.qu '.es,Los. .83g.¢!n?Tgs ¥ fiindinentct eJ .enetiade nDrfmtiy.o cpnsiaet?.ii.do: .|9 e§utle.¢`raa:`prLfa:`£.onyeno`isp,:Jpief`aque,i;`€grifri`fa.P,-¢;,¢be.di9:Saneforfur.?TErradE.`ar`LL Avich!ngfa` icp¢tr+; 18'? Mvteres;` J2br, .Stt ¢anSE .el JLizgaa¢ -p.ate iequr`.j;Ln to crife`lfd.e [ngmi€€jS_n.. +`N,-d± 17,` :£ndi,i6; ,€`i. a `ai: r`ap'tz6`h -de. :.2oi3, iT.*t`tho[ 'flju6` ,qu ,aisi¢. `6.I. •p'ri}ce.§am£-nto .con .Prisi6n p.r.civ,e.ndva tiara, iiri`hoxppig 'ri.qife.add dd habef ri;fad6.-.'a. su..,. pa[€ja.-,d.brisidcfan8o `que . §e tuip.prfQron, ke condig_fone§ .a? vriQ-leneb de .€6hor6:,p-aft €i]cVAdr[ el.£ca§o eqtwh fr!gira/ a,e.femshio; A. '§`u v6z+ ianto .h riofro+tivp. :mte"c.inpar* qu ,.J€rg.rq}iq; colis.tn+ucfomL eomo ifa/ ¢givprij:rrnw.,§.obpe ky `gfrrIr£Tife`n 'de` {odr-i fas- .ifermst ``de .disofiniLialeien §.onun be m¥jer(GFDAW), .is ,towen.g.E!p! lute_pri?I:x:gn?- p.ara. .`giv`veniri zsaininhar y `e ma!d.icar.i EL violenein CbinQ? q*..`intijeres' (eonoc~m co`fno §Qn.vgngi¢Ln de,..Be.tein do Par£}; a.t]mb'` EE pagina 13 de 39 `"[ 5r=-....,...+ Fufi[- SECREIAfllA 0E I)ESPAC#0 6ENEfl4L
 • 14. ANEXO Ex-2Oi`fu-{9.3;996ptpoco5Siffi`E#zia=afisfiREmanRs`maa¥G ri,`IilL!f-sti.qa€i9,mds-fen.Iiej9'g-S¢l!:€!llgFH:S.'l`1`Ct9."' GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD 1given`6fori`di tryy NO .v26fz9is ,in.p.rfucri -Oi .Nae,ie`ngl[-ycti,paTIS.uTfa`FpaT:a,.6|ped.Or.Ejc`§rty-§. dtecta§ •D€sd6 >k;i: difcfentos', a`inb!t`ds) min'in['inic± '+5e, :ife.fiQtr .rgo`rizap '.t9ti.dfty_tp.s! a~.,in;figq.r, fL] ,'jfag§bt.¢p :fa ¥fotcj!cTfa, corty'd--ie. a/lban/a b.Bn.a/ a:GQh`ewho a-€Ofc!.nps: y,*¢`p.r`evcndti.6n:i:a?t.;~B ifetehcfai:L`c.6thisidA de fejnie`.ifes.. ,Ep dsRI nia`rg`o* y.en `cQninLd apn :g.qus pe+.Iflie`?§+ ji¢tilS?`g cch pets,-fieetjva: de: is.Eiiero oi#ni.adals? hao.h este niEfro` obje(iin.1 ,el: •Mndis$grib-. :.de .S€grieife`a: ¢c: :fa. ty8jSn:+ ..aj tqu`v{S idgi fa tsbsol?ci6n, N.89<49;20`l`2. ,i .pfori6¢i6 p6r: p;inLein- ry.ez 'fa ic.on[orneQ<deJ de . qp'a,. Mp§aj 6e.:`rfebbri inte_rdS.¢iplap8tin.`. coLn. ,cl obpetfro de; ^adecunf log prQccafroientos. 'fie inferve-n6rrin de 15s: F»e'Izms. '.I.§fo.Lqies y ¢E . 8,cg`;richd Fedcrdies .a..lps TEis,,ahg§ `€s^faqth.r`S.i de` §`fiti.ciicfaty r..sgivto. Jife h§ ;defe¢hes. fi-umn.QS pa" h.inres:I-inQifen+.dg`tkls ea§Qs d,Ei`v*!enc.in.rd? g-?i`e.ro ?.n`. s-vs :d.iv'crs.as rianife-s-tac+rdn'c.S try,, eh ,pnh'Jiedih 3h' -kis3 ba.§.os, `de mu.er{es .violent-5s;. d€; .'` cqlquc:xp?.. IA:.`-Gi.L!,d`lleAe!il.hc`16ii:pb[ldld'sFueFidse:9o(iGia(4S.*rdu.SG`g}Irirdidltderales,pal.il`,lit; lh.irdsriga.ci6n:d;.fe..nli6I`}dios`'ie„Irgl..tM8a¥d.e!I1'i^gIIgzgo'Su&un.xdbELSa:`chl4+ifeap;;groSg 2Oi3; `y. haste '€i2 dfa` d: ii-ey.^fuc .i]`pheathi, xpr fas`, .FueT3B§ p.01ieriJe§ ,`y de `s.eg`grdad- F6der?lest `pap ,{`odrs fa§ niue,rfes-, vifenrtas` .q6f lpuieE6s .pc`o=co'ida§'+`c-n :el :ambiib,t@3r 1£. Chirfed .A`itfronia, -de. TButn^Qs, ,Aire3`` Lilc`g¢, `de`; cua`tro. aiios j]g `inple`Iqenlacfro, bs prd€£dinppt`os' €`?tjpd'Laeras~ en b .Ciula .si.giveh .£isund .racono6i@os. .coma. +tha ficrndp'ID ;fundqugntalL S-{n y`. p_ri.'crfeo prrg th ffiic.rvgiv.ar@h.,:§p esto 'i.lyd` ds.fi6'cF`6`§.`a `tiaiv.e's. Tde h prcv`en-6ifh; fe.s'giar~do..y.i pin`ra, :tetturas del` .-ri!gat de`L ha-cho~ejjp pa_rspeo.tfya^,¢9.gLihe!.o. I.ugin der .cherfeiom.db. ,j]irfed6 ,de injile:ri`¢utacjan .,de h /Sories.penifente` 6,Lib, ,el., t4histeTio. .dat ;S'egujdad `4.e .ha N?cife^n` a` tr?v`6s de=.ia +b'ife€¢i6n`` .di` Ej€cdc-ri'h `'de. I-oliife.fls 'de .G6nera. `y` Div`ef§^rfu8, co`nv`oc&` :^o` un.a. `ndougL .`Mdso ;dc irabajd , cht¢.tdse¥,linirfa..: peto >ha , Tcv.isi6n y~,-p,rro.fuodfaofed: de. fry?i p?¥tryelfos Esi`?bledi`d.os{.a`iii rc§fa` wh`orfuativa. sc tcaiin[ed .dos. Mtsas ,pe.- :Tratia|joi' dr. hs cunles. '`part.ie]mrt,?; Iref€reqieE de,: ky D`dy:¥tope.g`.d.a Medfein` peEa! y ?qife.Iig#a` .`dy fas`, €rty`ro ..Fcefz£§'! de~ 'S!dirihaLdi E€derafeszf rijiteseitd`rife§. '.de,. fa LJnfraa: lp.iscaL, E`specqukyrfu ^e-d, Vfo.Tepc:h €onip [ts ;M.uja[g? (I/FAEM`) dsf usferig :F~dt7peo. Fisc.31 rfe ia '-Nafr'i6if, mfeinbTos: 'd&, h oficina 'de :MTj-e.r. :de la .thrte Sv.predigr ..:de .Jutt#in de .ja. Ntsc<rfu, miemdros`. ael .£ousojo` tNac-iSnal de `la5`.Meg.gha5, ,!e.fe.Tent,qs] d€ ,in .ULqidad. ¢`e -Regis.lid,
 • 15. Sesp*. GOBIERNO DE MENDOZA j-OEx-.2018-0396905i-COEMZA-REsaFNTGREEur#MSEG givdea:`cac]L6njifa..tisFdftje&.Ppli!ia``lei:yderfuid]'dp@q. `1ailn.$6st.igi:.16h'de`Pon`id!&`o5Ltn`cllngof`&!]i.c.ei{q MINISTERIO DE SEGURIDAD `pra,Sapiim 'da ti jjftidya;..A.¢t.6.nom. '&rgewhp,I. `de` Afiff:ajrofo.gtryt .`Fpr.B.ast,, " •de' Bbeifo `Jifeza~§' i'd8', b. `A!!iggn.tina .`(4xp'#| :'y `rfemtlr.os de;:b .i!`peue.S a9f,'.b `dfe€tqsr#jt`-`di rfutasidL2s. mE.gas..tde tra`tii DEcxpToquNo-9EL?4 F8aitlimfa dife€.itv+os, ^I,S€aLT^ O1 `dg ®biernD Ad6`ririsi de`LbsL Sn.rfeEteeuEiSfi`. de. P`6tffieds ai ;Cfnap, 5e, {.edlfar6a nd.in2ao.ions.5 S .g§fa :Gufi``a ..paTtif+i¢¢ tes- i` :Jiriea-rtifeutos" e§tifrTb-d6.s,. .ert' all givldrb do 'Pro'fifeoki. hath6amcrhap.gt..c¢kyiF,dp givr ONu Mtijene-s' `y ;'cr A!tq. ConS,ionga6, farm los Depec.bo.s ,.Hdr-i+p6s. d6. "a`¢.ro~~tie.s.` uhuin§..jd,flo.giver.pBTq_Ari€'rfea-Ceh'tia_i `2±±±4±j§±±!E:±±an!sgsSfs4g!gr£EEEb4!£!B!9±Ehi .Ej±EijGARI).m`HEeLHQ` `pre§enie -Gth .€€rd`.El obtstivo.:de b inpa[iip ,ffigftp:ie`n@'§, deL acc'fon j=onseus,vacc`'fon`couseusuados-I.a pr.riir. de b givplem.enla-c`i6h, rfe. to.s. prapedgrento`s-tle¢an.eeid-os ® fa.. misnin, p'dr:iarfc ap- bs I.ucms }olisiates yi ,`d?. §:e_giJlie¢ .F.6,a,9mtss. a iris Fuer2as 'P,Qfi.qSle§ p.p,¥$9'iA`t3-i,,`coneiprtyp6shtdo&enehprfuti±berfuHirfe.nta,;oniquej!eianthcoffi,peiid±r Sto§.rfecin.s..con...pe.tspee'ee'frfe`,SSfiofo`.i}dr'ifenap,39`di6.'firs-asp.-nmin`jng`ic.Jn,`p^ti: 'frinpF..heqtiin`eti.:thye:'aqg!u.QFojiirainife3tgivr-`h`"ett-§viotaiiu5-'uri`a:``rfu#r-:yi •`th :qperma cqteggT.-Lza6.i6n dilth£Cj`q e.,omo~T.,un .fe`quib-a.ib.. S{ tiieh'.paia-` .fa. tin,ves`i,ie6o'ieri. :a¢ iifea. '.]uuclte. givSfepdy.' -faTi fesfona5 qiio. ."ed'9n 9r.od,u6.ng6'cn`§uchermi'pon&plu-tnizanzffitdefro§,.dg.i"bajpt`d`rfgrefite§`.en.`ffiin¢'rdita+e,I: 96ine}o:pekpgregiv!.u`otiie`spe`cjfpth-¢`^ael<,estiffla~s.tondic+i.¢pessoa¢,€uliifele§ qur¥,¢eai.ro,ag,.!as;.6iial6sse`'prodiicen:-io.s,iiimci*i05..su¢l€ii`dtrr.,Iusi.I.o`5.:oil :h.a.c^ngfap€.de::lasjry.i.eth5.;y.`¢`T!`'6iiii!gaf.ail,bec[bo`E§fo`§`.`r€5ffistileten JarffiEzap,. :qu '6apf€ffti§`i .ni£`§ ial"llp.i. Sq`¢e: :€|' indiviaualL.. e`; th.topl?.tadg.§ ctin` rferi;rfectiva, ;d¢ 'g6ue.fry. dgsuB la pfinxpra .in`te`lyopoi6h` aft ci pro'c.e.§o ,a.€ inve.§figacidi.. Pe,.:esla.'`foma,Ss/as`:hvestis?aafe§/ash.pa-rgode±'h!p.esq.drch'caso.a.tcleI]}¥.`§r`iap`ds "j€!e.s.a¢ers6msroon`ifentRAd:42„gi.nerofepe-rfuQ.id9be,ra*.incorporaT;pquiosd:i chsemc#n €.on peTsp.ccigiva aa g€xprQ`:gu¢- c,Qnfroife-n a b pe5rer-raf Qvalp<c-fen d€li •rfemisidis; .|€Iifepdo -en ai`-eri'fa, giv¢' cl [o|de ~hs `F`aptes).PdlSfales`|y, .de',§§g*.#d €Jg fty'aadirial.Jp'm.b!pe.s?eya`6,-¢p;:¢.Ic-s,gr.,[ao..d31:bigF.r`de}.hechoilain":in!esifapqfi*
 • 16. jnuue EX-2°L!t5'[°++?q9}9,hfti£€i@i,TppraF#F&-faxpfoREi§E!JERE#FELE6 I;`itiy'c5ilaa}?:{de,r`€ii`ic:i!th:§.4IipJ,'lSga..r-...Tts.IffQeh'9. GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD en `§st.giv.a.fe§'ciel.ifife6,s7 intth6io^rfutss`. !1jrehsesy .fro.a.rpout.Q -ng `fro.ini5ti-vi5/.,iifenfecn`mcin..act.der,c,ckys'hvyrnr!p^s,. 2`..,. tsbb-te,ceF in :me`fe§ `pTed§fu!!b' fe5] 3ah'Q; d!eberfu' :efi+`c,ngrr fas ,E.uQrzas`. `Poie,ks :y•de. nu"S,q.ql,I i-dy,¥q ga§=dl?in O"tai da:GQarom 'ie,peidgrD`9!,. dE. us ,aec'i6ifes: tirfus- :i.?ggiv?`g c[i 6.1' Jilgiv-+deL `-pe`6ife; ,sin: p.6Srfefo `.do:. fas` `irtringin: dQ. '`bs ¢autorija+d'q5 Ja> Cargo: ¢E,~ E t irygstjgac36ii jqufe:.€|. •3. Eraporp.fora" :.in.vest)un¢gTesta`s iyHuxp-its. ae` `L` tiistiedera.iwha. fejfatri5in Td`tl y Eirfutk2a, -,p.ara.-..qfaapzir ungL inresiisa§Fgiv e`Sie+Erg g`^ de,c#g ,d€ casps `de .in;Iarfe§..`.dc inijcres,..j] `p.crsoms con jdefi(.ti.ad a?,' g8iiqu fens.fro. :E§toGu.ri-`de.'..a.etua.ct6rfL,seL:`compeqsde`pa`u`ta.§.ddfmiaas:par@r.§l`.a.qeftyn?i,a.e`la-s`:fitl`ef22is- P9]ieinfes .y idc .Scg!]iidad en` d'asa .del.hamzgQ d6l icaaivor. de: qua. i"j¢r a ee ;iim` Lipeisona`,.¢.oniidentrid`.Lde£~6neTpffpxpxpo,. 'Ld± €pn-aieianp;`. .:a_n h& qg`¢ :§e a,ni:u`gn:tya `61. IfS}r dcl .1`echo` ..db-n cucDla. de th§. `6`dyecfefBtidas. 'cch lag. .quJe §ue'kn preseirtyrse. e§l.e ;!bo` bg` didtQs. ,y. xpor. b ia€le- perfetrfan ;Hentieear, y relev`ar;in.dfoig,s aifes. givfa 'hi.peg(i-fror. investfiiaci6n` ju.diedi' I?`i ,pEgsgL{e i;i!h bli.€seapa: s6ife. `de. .ifefifirfenta§ .raonegptunks .y prict.Egg, qug bus€an cbnfribri' Er .ihejorar; todas+ bs drlar#iis .dcu inqssg?ci6n,. ? giv8g. at: .ki heoq}otarfen[.a?,pF.[apeQ}bra.d9,`geie`ro;€r!:bsprsgedrm`to'6.Pb.Isfales.'ck'el`hi..give a§|;he¢.S§`:y,:E`o,.rf.fo'.ftyto{.del-keyc6.rfuo*rfe@to,```'de{tbs:A,piei.ropesy.,j>ri:c`ifeap'S&!grkes que fo`givhan. .b `vifenein. `de ,£onm '€s rty!{`gies`.y. ¥oE;gfroni3;esfe tftyo de. -dcfro`s Ly.` c~ri h npchlraad a,n th iue.;§e`€8'eo-uuh.€ •Pbr`thngQ2.dk:Pasp`atqus.a.ei^`ep]incpfr'``e.h``el`p.roce`sdi*dc{'htes®cfro,€i-+£nrrQqt@,,. 4q ,.a.cr`c€ho's HLbirri6s Ly eb-n+ pe.isp.cedva .dc i;g¢'ifcro,. egqysfros .hercsc-indrtylestp,aia. ```ofr`e`cc[ garanths 'de`` no `re,victinfacfoh a .qLriQS`c5+: hrty`d]fan, rfeiinti§ cohi6fat§§ :;a.a;r tes; he.9fro§,. 3.`.AHB1€ACI8N PmzEL
 • 17. qug.s6¢!t:illiiiiti:admit:inpe.!aiasLagdynoa,iqii6:4*rfullch'th.tlh!gacdd"Ecii®p del hapazgg, {§iepngiB s¢jeras, a` fo. q}!c dispgng&' rfu `a`i!Qrmd j`&ca[ }`las; `ndymas: prddesds Visenife Se+proQurq,girantiiriigivt.tixp:riiethfo~rfelafscena!del,falbzgQ.q!e:¢cifeifat-c`famr: qu .is ±g!*eftys:' iristakeiis ire i. fovestikycibp; `dy c!.' £riaefi chrfua,. se enctdffin deritrdL de h g¢iegoria;-ife `F:efiniai+io th ldsndrriiinos:£pxprsnd#9s¢eulra.rae iun rty.I tl026qu` 2.ConcRTds:.Bds±CLifea i, Crfuppe;gleyte` a, b§`. kin:i; cofipQrLmrfentas. yTacthndqac= coosinmii± ±o6ai. :.,.....,-.,., ::.,I::. "::=,:: .... :::.,..I.i-:.,.: ,..-.. "I ..,.`l..,-..i,:;:,,,.::.::::.::,.:: :I ,.:l`,.:.I-,;:.-.,.:i.,.:i .,..,.-..:.::`.*::,l.::!,,:..:...::: -`::....., :,`..:``,`:.:. i.:,, . qtri± st. hap9 sobe a ain±nap6iri si5xLizithutmiea. ife fas per!;Ou9s # .ane> ;pnflgrri forrm± der.``ge± us in ;r6i]±gpgivQ y. !qqupsqElito ns Ctialee-,constharep: `PQthg.fees!ng!uthpiquaciade§,sabirlis:ens!ia,.pfangisimtS|±ds+ndffimit6S institifefohale5,. asi +coma. dr ed2i3ihffid* ffiivld`ril .Histdrieamqutet .e5ia¢ fehoiatry .se 'unrtyf:e§16.g)aL `i6iinife¢ ±eraom¢cgs; estab!e¢cnao iri Sl+pfaina¢rand hamBfegivwh`farfui .2. ESTEriEoi`Iho;` pE :¢pDmoi s6fr, ftieas `sinplifoachs pespcc!9i.rfe ,:car- §ond. a deberiariros' seigivuiqpe§, y.qii`j;rei :Lbp}qrtyd.fcomo base` h difer€rfe sexpL `A pay(in de` c»a§ Vt s6ciedthfro csia6tecichqg cspaEfos y roles ae.cana FTEREHBFF|ELIERE±ELTiHREHEE rfu 4qu6cgudy wh 3,. i]ERSPFCTL!IA Drty GENERoaeso un cat9gofa dr )ranifeii 4d6: ri5§fudr `
 • 18. -:-Ei¥:;? GOBIERNO DE MENDOZA jan-Ex-2ol8dpai#§E3£.=ify-n5pAngzpqu-"ngREOREREgESTp{Bffl#`grG .hln¥Esti:pci6nd:>r.cflii6i`dio;jm+¢l,'hagJr.1delqEeh`9 MINISTERIO DE SEGURIDAD s`uhordLina~cSm `ideJ ng.€i!g`ro+ f8^usS'.inp; iachtidue`s` d6£€ g&'netor±d@idc.pics. *.s'!c .)g Card,cto!..Tpt:iirai;dQ qsg3` §berri$9; h •prasic'ndtmE ra &e§igitalad ,.de a •:I::Lt°£;::§nJpe':°¥j;:a;a;i:0:¥=t;:I. -E DECREToffiN:<8fl74 iAia'YA /I ^±s,=R,F1_A. Egivniea&Eing^ para..Jabefder`ng xpre§; y' inujo.rag. a`§i cquldqa .de ,`ra!.9 y }4try:ga::i':A;pD::LQ£E?e:::SLe8¥.''Z.::;y':Fat:1,:.``:4o3n`:i6¥:;gad::;86dn¢::.:I- tya,¢Sp„ .S,g :enf.i6p.d,9. .cind j rifetttmd ida $6;de`[Q-r`f(«.-) a tp!.' vfye.ngia ..in.tEng. .g.7 indivi.duel ..¢e`i` ,g€p€ipt. LS.I. ;c.o|i.!g ;a4d?..,piisg*: E£ ;ieric`i;. h. .®inl Siea¢. c`qrfes.b6.nde:r` a, jid` c`dri el §8ko as.jgfiadb` ai momEbtg^` de:i mcini€ni,o,.chQtjLtjie.rid6. fa .vi,yenc.~in -pe.I.§q!is!,`` ¢.cL t.€.vSpp, :t3.§!:9 ..pngus frv6Tu.cfur. b. .ind`Lfica.c`j6u` ife' te: qpatie`n`cia a ]h,.fiiiici6`n ,.forpqu! a `qu,yes a`eT, 7ng,dfos~` ^L5€-ap.qddsfeds; ..q`uin'ulgFds .' - . g`.dc. i]tra .g`9gle.. §i.6rip:re ^'qdc, eui Sea.1fo`ramffi{c; ifs.eogflo. r?pib`ii'n ``ulinEig`v.c, ;oi'ras' €*pres-rob.e`§` de 'gan€xp; <cgpe fa. iggst'ppen~fa; `e|' mapd` ife habb`r. y tog. m~p{!p.Ie+a.i?:En &s`+ta' rini,ed;, ke ipergb`rias T:mus`` nggiv appeifas ,que./ .iiepc.n., LipaT +.ifen(idad Jd¢ g€nero dr:drfp`(a .a-I. g?pe.r6 q`(,e le .hal {,€Hcr asignddo` jdesdc. .a.u •nac.-rfehig.. En g'e.neral;. .£u ,cxpreg`jen- ao, g6.I),a.ro ....s.e^ cope§ponde` carl tafgle'i?` .[6n` ¢tl.tfurajpept<-a peEgngi?a. G+din..ti„rfe`rdinb.flith¢ `S:: vipLLFN.G.rA`€ONTm: IA MUJERipra..<vja'te.nci8 ;€ontra` h mujerJ;se= a§'rep{8 en- wh8` con¢ap£.'fen.` ¢rfura.I gue' q!o?g?.`., .may`or-.v?1oriq`ton ,rjcobl ,ii us wh-o`se.urtyo,. en>rqfagi6pgto,feineiifro.,:-y+ai..part'ir':de:-h.-¢.u.al`:.quaL,,peTSom'`ej`crc.€7eodc['.`.agtr6+ our, . Sb{§qSL -ky: LeyL 2¢:*.8.5` `(gnfou!a>. 4g.) s€| ?riifenrds =por tolenofa .`editfQ :n's' ]Tl`lde`rc§ rcouto toda #o"ti±t?, a.ccBi}; `u gm!s¥ngr^qpe dg manori< ..diree'la' .o¥ {indip;cfa„ {?qt§ `QA` e.I amb~ti®.s?ifel£'o ci]`ri6.?fi e[ phado.{ besach ?.n_ u¢g. :re,hci.gLm !d¢siBuli Lde`` `podett &fcotq; :su. ,Wife, lib,cgivd,, -diB``rdsd,-. chta.9idr~d,, .ftsifa.. :p.§ie`o.Fin.Qa,7 s+?ji`unL. ecdn@nrfea` `6` .prtinan`ai `c.oll]o`, a§i <,iambap. §qu. §eg`!ridaa` .uctsorfu` inc`1uyoudQ` 't}s: -`acc.fen.cs, peS.c'triads de§ife` ;di. Ei`fad6 6` -par sus;. a8chtes. 6'., FEN(C]DJo i'Tal c`omo fug de-r!niaofl` coprierLzo.tie:`h Ere-sGn!e` Gth de ac'tu2ic'Sp.,. sc eritie».dE par `fcrfeidfoha, aqu€has mucde.a.:de¥p3#j3Tcs= q.+pcr§q.na`§`qon`iferi`tidi'd; de €6ngr.a fc.m€iina.producida's` ch:.faas`n A-6:.B^6fi¢ro. I),ndo que-fas rQJa¢ique.s. ifet g§dero.s€'f. qquFftyn `sgcFtry}ent6rJii €arac-teristisandis(inin. tdei feiite.riie'.it§jrde: :julfamcDtc ¢it.'.h-,iri'fluncia dg lap?diqfopcs.$99ipe,Lripiin.leg.Lc»'.lds qbe-Se p`foth6.c-if` e.stc..tdyq de.Sfroche3} per-ki.qds' d6ben`se'ri:ritreifxp^tap`S.±! try.arfulga del 8fiQ``2012. •.pag3ngt NO-201 pigina 18 de 39 8ECRETARJA 11 a ,( a,' '], 11 .-,,I, OE DESPACHO GENERAL
 • 19. •S¥!!? GOBIERNO DE MENDOZA ANrm Ex-2ol8a&:£,gE:.&5¢tfl:-pgriEZ?ng-#`p3@ENTtsffuengffi#ifpEG !I&.lh.qgr.ithc{tp.a:`F.9?Litci.di'Oi:cA.Si`ingr..dei.:hccm. MINISTERIO DE SEGURIDAD ride d 'indi{rdhaL' ;.Elf €qu.Scc.q,efl<cfa.I.`Tgsi£..dr© frofie§( >doichtas,dc-,Tn¢¢kes,Thqrfe,ds.iyii.u:ie.'j •`a~ent!d?arde;g-6rfero.Toderfuo~ '7, :Tndwi`s,i.[clj].IorfkAN`SEp.MI¢IDla: +sd . je-fs6ha`s` thv¢-5tis3 .,y/a +r¢n§.exuaky.§`,. |]{qvq9`ath: {tdeSaap Hf!`i'.I:I;gi u: RAgtip.6`* - h mue.rtry de yyo. inducha,. .¢`uafi.aa: .hi.cdfa.r.e`+fote-fiQiadi..g¢ncro.`<`.1ra.vidfu¢-a`dqfg§.p¢To.`quc-padecqnest.osi-cobctive.s gs ce.pseciionc..hijlg !}Sa.£:qdg.qa. d6`wioRIn6ksL.&te`,.i.tsjiofi'de'p`-a;:`th rcprnducc-fon`alg im. sisteitrfuf;ouifupL;`J§ac--fa>|`{pq,ly'ticQiy+{vqg.rib.m€q..e§tni¢'idfa.do:pr'rB.digisi6'n`t;inria.., ?`hp`e^. hondbrds;g rhu*[-es` e~xc:hi.yenre. 9ntre'_fo`s,g¢`,n`e.xp.st„E,§ia ¥-p`leBc`ri. 6o.rferiz& .desd,g ng8 `.c`chTd. :p`.ty `ie`ffipri.n+a ¥ +'pdr5i§t6 i:on iife ;5cfe ¢€.: €¥g'lusrQnE§.,s,orno fa. :ulieae.fen jcmpmng cF`t.to,,|i.p?!Sfe'85.it:`!6o-mb. thnisd.`£1forfuiivb..d¢ ,.supepaven.e.Sj,` €oh thL ei5tjip.aLiza¢rith=sqg&t:dy;€bn `.quq ;sejic .'¢?t.-.giveS§fii ftystffq¢fomteflc.6ino,.h ?rirpiniin€P.i x,` h I pet6tofin'£ien., Fh 7cowfcpe.coin b.. j¢?.qtkyd d.e gjip¢r?. d`? my.e.§ts,.y:p,uJie,r¢§...mp§_estl3.a.,ap.£ri,ri`s}iffiiehta`pa'ra:pres.nndf`vfofepd.inde#ibe"` ;`g..+pG`A;piDELHEenoi`iEs.rirefo`ij?rsi'co,.ep*€i:igivQs.e.-.pxpdujo.xp.acohte€in.i6,fito, -§qsfepifoi€de`;hit.e§i.I`¢6P`n`'c~ie-riltrw:a'¢rimnd:.con..a.I.`oife`iivo.rfe:esiablecen.§jap:€l rfus-m6. >se, hot ,§pxpg|aQ ,uri` iusiio;. :?u, ..pafufalezn` '6ifcthtsranoias y. rqw€ngs, intefyienc.n. Eh forth a.petslivaj .`¢§ p[ Thgar. .a:ordE ,pe.rs.oral pdicj=l`. ;deb`c hlc.rys!iir, `y? sea. ten 5`ti`.ral'id¢ '`pFe+;epcfoir to,in.o` dc; perio cop ,?1 pbj€i!vo. a? •r£-c-aiiar loi iud,;Qisis,. y./o`. ?k,in.6txps. trye`. J'pue`din. usgivr. .p dEvo[fa-F hs>. .c,*€`}nsL?`tichs .de-:to ntlJ cotifriao: 9! ESCENA. i)EL. .€R[iv]bN; P`a€ars` a. apTnogivfiaT.§e` .di' e.stti,.in-n'era .cuntidp in tintqu]ezo, cheus'ta.ndinsL-:y .dQ[a'£ierisrfea.s d± +fa p"eba Te.qu'rda an .el..'lvga`r^ di!l .fiQgllo`.perritdp§espccha[..4u-e``j;`n,cllu`grr§eh`n`£omqtSoqui:ilieilopeml., +ioc L.U.dAR I]EL;HA{mAzdeiEsmcie: -fiiieo..qua ,§g. QngLiFI`i[.a .bar fuethnde fa`. cSccha `d§} `c.dy?p flqngs . s`6` e.nirfentrefr fad`fafos, ;feieps re,u€topadq.s.t. ggp;. gl deuto,injv.esti,gadQ.€pon'piempto:;:?rn`g?¢±{l..uogp.,,.',aquas.bran-c-.a.s{i,14zds:eadr+te-rj vfhic,wh§g eke;:): .lil. PERsquAE 'PREVENTaR; .Se;. ifenoiriia as! .al personal..petiehF.due '.{-ohri r`614 primer coqJtacio` c.oh. `d`l` ftygar:del -h`ich-a y|' fat ,+it.tin`:.f S?.:-t!ala. rd.e[ F¢aliv.g,
 • 20. RE2ro Ex-201£Soe3*?§ct9£cioln-pT?caEgifeFffifiaEayBREENSfflG Liflfe'rd?{pe/¢`5.de`kogivte{.disgL¥n;.i,I.`i,vEii€tE|b!cljo GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURloAD Sqs .q¢.iuacJ¢de§¥§`froffite§`L d6 fa ;de.p ¥tl;`b`qu`.9Eb q6j denl`9.:i9!!S.,trivesiiffi.: ;[2: ,tJfith.ap :€*.MjN,+;E±'!sT.+qA.';'! ESL ,TeJ ScohjLma; t€prcin.hados:t|ue`fit6rifen.Gen,ciihgr.ifei. 9!6`men'`95 .y/4, `ri?foids`, tit,ire [ip;a`fa !Jargivistari6f y/o i]€rjrQS p6jev!iv.q ¢e. t€66b* :Ea....'mt€tvehg`ie`n.id.e ti}S dflgrehtes. cs]?eeSai!§{q§' :j]epquqgri. ifty hs farac!QfEiieas ;dell l`ech6: ¥ tl qi¥ma ixpjiend§;a: ,<it;1 +regn±riinienfo rdc ra .:a`nQrfe-caanl cgrnpetgn(c :eri a co=d. ife ]givnqH§!S ,gsngqngivpfu: .pi;occso rdd investigaedin psicdr@gribepL, ri:itabspe::thndr` post TngtfeQ ,.indine€to {9 de+rfs: .dy F ewib¥di6n de. `froeRAs B§isq6gisps:awe.qua:pdirmia:;dapeir`unD:"y¢;rdcilQsiugraestquengcapba+ 1Qs vinqulos; qua. qsia]]lieia;:quris` ,ifisiis: fr§hgiv! deqch@b. 'ctc.) :[6hach§ pdF * un psie6qgo .aspct2arfefado, :.Su: otj}a!fi+a,.i::g ;c`q}pag' fa pepqrialideq y estacla ']n}lap)Ol ,`Qgl:`g`ijgio pe¢S i|xpmfpl6 flGishthueft* ±DgELpri±fain.ipEE2E. ~a."-arfloH.Iainteg!Idqrdde`ra_spersi".iq_a !'E:li persom| po`pefaLi ,y de, §ejp+}Sh`¢. :a6b~e.rs: .aafa'nti2if`-.er ies-afaid'd ` de, b; inrewidatl,.. ;I:#gy`e`l:e¥£ia¥te¥e#£a;::i;:s:u¥:a:+::0;faa:PdL:£gi£¥6:rt:a::` `veit+" dfr'e§{at. -£:`;b€£!:in.£:F!ade;nj:;ti::?"tdd°rmnento..ts/.ned.thsdesermad,peysd,th|,¥i b~.REsgucrdaritl..Iugar:dot,Jtall.d.ngg-aeg§ual`qu,}givt`!riFde-ri8I`thi`uiMaci6I kq p`res,eryaQi6ii :y!' ;res8ua~raot aellu|gfaf- d:i. h`.cqJq. .r§§ul.fa- :fiindrn`gp!a( .paTa. gpo kysi tea-poisa`ble,s d~c fa ,£givc§6gaqQh p'ua,¥fi' 'uevar `adthnre: al prcc.s6, .cQniiaQianadr: fat rmysr.+rcan.whdJ.a,e Jutifeies fe'Jes:in to`s ?vyeeri€cSrfe.q+log. B-grp,{€H§] ag¢htes feifeH]ts9t; ap §gg!}ripaa d6ber5ri fo'rfer. `;-rferfu§ `de >p-rgc.ay`q`roL.n .]ia.ra `e.vifa~ri b` 'intrQd`pc.9Sjl` ;d€
 • 21. ¥!.`'u`.:`.;`:.I:`.c;;:..`:`..:::i`:'.:`'l::"',`::.:';:";::.:```,`.I.':.:.1..;`:,`,.`,.::,Pl.``::.i:u:,`.,"i:,:::;:.I:i.;'!:i.;.i; `'£i:#"aavacehria:En estg mreo se +eneQrfu ds auforigaaes jlidiofal?s= trfu fyiferilue diredtor Lzbr tb ife±±±_tTi5q± tl -rfudy 4]rty dEbff tffiEL pefo ch:prity be rfudecorfen pe; .qelrtyinqxp; ife:.ie§i6saspdfro3`,es6ri ;a]cdxp a:i per§o";prevem! qiip ;cndhi ts .epspqusaaeSad; ife ` grmngj*p ch :ide6§6 `§S!o, givrfedsorini y ' givi6res, `rfuidrrfudo5 par* ingresarza, crfu ur de ke €spapie¥`qng`I±s:,mpen*!aos y cqri+tag-aepraas ingivQ?S appfoiasdfon enurfeedis a dbrfuiaedfu: . a}. Tbdas 4s pcTSonasi.qtw2 iussen..a[b}gar d§LSeqhg7 tou6.givra ,de|inftydb 4S ifeiimacofrb;Preidsto'cITtlapanade'4ji};±Sd66crdr:. i +givizar riameltisd¥ ftpfris€€i6fl giv`Uaptips * ;nrdregenap !ngng5: €qingvife3..!i*inffi. • r crfuri[ qufdhads loon+pdt)srfuoas,i4&nsos` -#+%Tdegrndfro`dscabthprmavtsdetryutincfr
 • 22. i-OEx-2018-3&9a39ue9{g€E±r,dipdRE.%¥ri:£=rs.a"grgr¥fi#:a%` iaiiiycsi.iIr,ich.int¥:cpicid`iqs¥R:crfpe7tkti`i`9¢hq GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD b}Nh' d?3.ar-abarflonad^os` 'oha.,ctQs Pelsbmfes` a -.el ng`rl:de] ifeaho. Frdfroky ;fa p6§fbijidrd ffe' 'dLi.¢. b-edes.i :dch§`qds.. I.tr €§te. s'€d`'tia`O,- §6 .ife.t¢ri DECRETO.~NO-2flrJ4 'FiL!m.CELIA £ae''„f!nta LAfl`RA¥4 anEr@l dq=6obtom ci^ zdr ,twBNO9ch =-a- p-arm.. ife`arcirul a.I . h`c61.id3ptr.giv`ri.§.g#~! #) `.i,I?Ta^r. 'ipdas..4`E§:;. gt€Vis'fohes pesffk'. mfe!' tiei!tr-@i y€ier ,per F¥ po¥ a.¢.ei?gthL d§i``tos..:bienes api.fer.8}iQs _qug t.pcife.p I,§€rv.T 9 +GLopfen.eF fudS'.fro r,§ob!e..q€`l`:heclio. deuifi.v6``,q-Lie •§8.Ifo.yo`s!te!,`pnprfe,afar,..:|S¢...§tifa.d`;ja:i.heuhe.ida,ida.q-;pe,,rfe4d.ii:pi[ii-i •;9:in:Lif:i¥tso::¥fe:iE:ffo!F¥i?:?:d¥:o!;:t:o::aT:;-;-;i:i:, Eg?elip`er§,o~pa!|?r€¥ept.or}`;,p.Qraqqo`,.dent*Q`deispo-§thiiindesrio§g'mon.fiqrfe-jra .es.cein.r '&:AiG!Fi'u`ded¢ilfiundon3IL +8 . oydha.¢.Si ag.I .togaf dol.i.he¢to r€qtiitm'`'9'Q ',fa flpife.aosrt.. dc :cfitetosl mctdaal68ieQ§J. .p.I.gas.Qs .cQli, pe`r§p.i.c!fvg de .flinero; .qua |xpmair'aH .trazar `b§ `p,rinerab. rfuchs d€`; ;thtertyrdfactirf`sobrelebeLnd.do:Jantce,par.p'drtedelpEfsohit`PRBVEproR.com6qe;,'.IQf` i,9¥nfro`s.ode ky. u.NII)ap :£&±A¢lNrirlcklGA`¥ EQuip®`,perien€Q`iente&,`a'hs7Fue-r2zis.! •rpoife`intes y `de,`Segrfu'dr- `, •`!.:..9.If:OfFir`dre?:Ing,:i.-dellle6fiidystN-€6hiapo`.a.jff.drd@``.¢p;i.dg.I`tiifelo`arvi.I-e££stg`n `j`<ndlF@o`s=:d,e'vlJ!``£t!tia:beg.ZnerQ` tA`Iiii.oao,¢6`ifngivEL±L`m'..¢€ngt§ab!e.c|€orit.og}g`5.qgiinlqm!€no.1ngprs.pcqurg€j, :l`e,c'tio.tyJa.`sthve.z¢.provenirracrfenes`.qqc.'ptrqda-n'..a-orfevaf.e.sferfe-afros.`Jde,:g§.rrcTbi.qi'¢` id€bep:n,„arfear.keed.leiiosdiacfuc'ton.quais`eentrfu6iari`j&t-!b.fithuncfln.-F§-tog,pthrty| .ti6` t6b§e.rv5hc'ri3n 'debedin `malife§e ,i.n. fa5' $gfara .ae ppvSFapb ..y en:` cpehrfer` a.`lrQ~ ih£6ndi:gTrfeife.fit. `quc se,adjint€ air`? ,ept§.aL i±E±!il?rn`acdil-irab-ti.stun.Dai.a:ib:ifrlerb'ral.a`Ci6tridelti-.i6Ichcl-a:.d¢€6ivng± Log fe.`chfeapst queden coi!nir :,en `ds.tintas< `i3.teas.tgnQ`Ia§ `que. +dan .c.ue`n(a';de siluncfo_iicsi ¢c` dscifea.edn `o vag[e.sin.e.§ pr5!vias ,g, ,.tis .ciiafes a.a.n 5Qmo.tidas his vict`ina-s po.I-,¢{: h`e.oltd. de. girt niife.te§. 6 j!efs6nd`§: ao'n .RIemm d6` .rg5ifei6 feinerfu6. Toirwh¢o , en.. a-udiitr fog .hic,ahieiro-a c.strywh`dgs`j en Gny&4gJp,;4f :Pi:o`/oc.a.`fo `te.. jinves`heqcfif ro .de "Ieries` v;idlgrila.a .dE,. nMi]al..es. :inLr `grftyfri+!.¢i`cxvit¢7n;ii.i.fi`di.p)i !t:nde .h§,.cifenits'{andia-s .nds` P.`tr3r,ds2,2 0276-GDEhzA-JGAB#MSEG pigina 22 de 39 •,.`.-````-,.. 8EonETARIA DE I]EspACHO 6ENEfiAL
 • 23. DECRETON=-2fl74 REXO Ex-2Oi8Erfe3.&6B3,ous5ciei`grngBEL#Saam!EsepeREasEi#Agr6 la`Lln`{£3Ligr.f76h.de+'culicidi6S,?h€l,ifei'f.q6Tbe€liq GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD +este`: tipo;...de <vteisnE,fas.' qpe `^py§din nggar a `'6ulinimi Q`.!isdr,cfep:+.dr.s!!iSjidio,is^Q?n,€u`9.ntran:> •.I I;Q.sj ¢q§qs; a.E:.vfa,jen:g8. 4e.-€¢.ngla-.6n -cl ffilis`o?.de- ®are.fas: Q*: a?Feja§i.:S`c.g.n 29¢{hfa.leg,,,>6,hl9ifoie§t `pe-ffi3i •btth!..fa`rifl!ar`§€aporgQys?,igivTife.a-?.q¢a.ti:a.€dpt p`r.ng@o` c.pinch £( espa'c'io i]'`.ibfeo,`r;?a agr!§.fens.s §e.x.led 81quto.en €16§Fa`c~o +, fat.`v&: ri.b.ha` .rm d¢§€L6n66.'rdis 'd§rfut.vle[ififa:. `. Sitdre-ro-lies; de tieia_7 wQJri: .fue8. `a¢ icxpfata.cit;na£?n¢eL ig.bajq .+g §er,``¥fo§d Torzado§`, e§.clathd. stcrmuinb.ie. ,Qreklra'c;i6`n ,dij.¢rga.no.s,fi I- `§in`cieiies `.di,.prostfroi6n: .. €riinopes Gem.effiQ§ ei`:`6l.an'rco-us Ta.deti.~# urji+`s-.pare qjiene§. ol`. cpniral.:.fr .:Bin,er,Q#3.qu,gr¢tg.qgpri?!ri-#€zaf:Sd``j6de`r •i: Lag pafifiiifa5 con hs`,c`ha!e§ EL'.ndfr+ttein*igiv` Gpe``-de cone.xi6`p.. TOL¥+a.apgfue,,en.quc.ia-Td?riltohiefro:'de:€TsiaCwh,.,is:persorfeb``c@r.!o':us,.Ia-in€stheeiin rfe6.¢{:£p::hco.rpgpf`i2s'to§:.jiifeje,s.isij!Efemfe-i?ib`ee.§ae'eirfurfeh`o:E`b.ei`iuE§ec-<db6r^dr,¥` evam`cl..1ugarfu`i.hcch;i,Aldr.tcrpre.tapaesdquia..pe.Fppc.q`ya.a€`g6nc.ro;I,qscrftgiv`o-s`;cn7ldy.' -,,qve ,ds+!os oQuifer!, lds` inr-§bnd fro6lu.nd-di.a .eti 8: inv€§tigivoiin .ppdrin .tl,heqoinran is.u: `?Qo.fangr,part.][deglFtc.ir{in,q¥.fosqfe-;¢ifeiai'fu.dirch.c-hta=3edstoscbrii`fxto5.y.di:vi`dleneris :qit¢eudemp`habepe,'£9ngi.ifQ+.p!evSLmente`. [ds:: te¢S-,¢9 {ti,xpven-cisn ,y, to'do OB`O `t'rir+mie7 ?.b`befai. aup sE'`.aayuntc.-,ai .]a :catfa;, .s,q6r,g. '¥1 l[igar` del; 'hectry ;a.cpg.t5.p Lap'sagiva[ :§j-: esi&`6ri indiej6sT :dc esie ike `.dot •t:.oT"os a irigdo 'd`e,; daG ~cpenfa de` ke pogivfa§ £..pe,Lms-fati§ts< hue+ mo{fty:T'pir:€L hapfty .defetivo. -hag §igttos c`` indfros: que sot as,o€ian ?.+es.rf gr.Q lay? t!ap.h`¢~d`efe!-qu{ .nneha-a vece.s`. §6n `:eous6cberfeb dG id:as `}/a efroo~®.nes ..,.cazm` Ja .:`haF jabh,'. ode, ve`ngrnz?; a: ¢espreQb , aqu: a£~Lo.te?.fiari a: a. c'u9sii5n qLri: a.faife. a.the.``[azb`des+de {g€neto..` LPQr`-to.I ¥:,Sieisphe:::a:tpfra:1i%:qff-:f¥j;ai*fa:6i:ttgi!e::;e;ijrvo;£ de _agressn` ejii el rfer ep`xp6 LI6fty; ,'dg .6Uu-e'to§+`tndbE§., ¢undios foroFi'ie`6§.i entro.:o`tros+,'espe.c'ra-kyeri?` aqpe`nqg qpr± tSrtsft `sfichirm,ao iefty.ebfal p`afa` b "ijeT:
 • 24. Ju"O Ex-2Oi8izREafffifliELffiffrm-REaBREgF"8ffi6 •Ja{1n.vS}j-Esi6Iide*'w.rdri:idJP`r`tll6.|IQafd:Ibfelm GOBIERNO DE MENDOZA MINISTEF`IO DE SEGURIDAD p.ap6fi£L `potefi ``¢¢bera ayeptifsdr .`tr Lnglfa,dbs Ipa.ra_f.pfaqu .Q. isope`tQif `g: 'b rfet.pn `q§1 'rij fadds ,serfe. ..ifj `{qbser`@r 'el^ .fugnd.el rfebo, e,On `LEprfe.donh jqubo,,Liiadi.n,sQngiurfa:p.f€se-nein..gel.jurfu.:ps~¢. •tealizz!r` Lrfu avihinbi6fl ifiedrL ¥ profufuliir tin fa` C€Uh t'.,§^ EfJ:''!agivb nHa¢ C.ifeH,I.His:. `y` fij'r€use. .ch cL fugar pan.I fismhac-fop de. ndici6s' `.de •`jolencfa: :de g5nerQi Elth plrfesidyB|' conSediapjr€ un .ap+a aobSi th ch5€*ndS qt]p, pQ§teriqgiviniG, .dcperi giv!rfuase :cqu. ct fest§;. H6 h :doctiricnigciQq tr `h a!itofflad:.judeiel eQrxpe!entat gr al j}asq.[ `Ii.`,Ddsarit3c-I-6Tide.Idi5;Edl.tiG16ri3ttidd5.dEl`he-tilib<Sirlkest'drec;iitidsr'deq€I{ero. E§7,.±gQgi:.de:I.P§./+asagen.tq! `P.qB€lul@s. pe 60leetar aEi§z)`]utine.DteL` todos los l».di.cTos •que§.e:jd.ntifiqunfp-e!Jtij;qudelhccli`o_sih¥otcqriS.isios~i¢evulorque.rfHli^qHel`i I,dstefe®tipdsae.`.g¢riero,.¥,.i'an-hfiznr,cn`Insactus.aBPrevanl6n,`uoad¢scri.pci6'h 6db'alid,e lo`s , jbdlcios que O`¢rrfutlrifi fe 66us`inlit6ind.fuetoni ]d.-s flilinds s i[cqgos e.A log que :pe` cpco.rirgriq.ti.i?` +icting'ey pps.s`t!qt.9 v'ietin.aLn.p .a.q{e5 .d§l .b.ecl!9 dedctivo. LQ9 €asQSL ,dr ¥®.kne.a 'd?~ gi-i!?ro pl}:, ;b.s 'gue; t,Se, ;1bgani ?.. €Qingter dcJao.§ .qpe: ciihoin tro 5iscap. .cLifeal.T} -carl A ivirfu; .de` oua f.ThQjer a de. ,uta peTsofty aen flerfuidr'd.' de Snero Teirfenin6 in .F!uedeb, ser jds;ifeados por fas/fasageri!e§. poifeis#.S. q ae §egirfe!.a9 `ngdini!.6. ;es.tea.1Sas .g`rfe; .inininri3en b c:ondue.I.a` tqu§idp,:Ejlos I.reconcept`Qs. a preju.klys] :ie.evfap bs; invejitigqcj.bn,es~ de los prt5meiros. 'dcv .ritdprelaci6h .Thmo-s pam].csids fcD6inchds; ,que sort.`cstoble'cHds pb[ fo`s insiuliferfuds .dreTmeirmhs rfepfotccofro de .bs d`ercahos+ dc+hs mijerc`s7. `C9Ti. el 9Fje.>tryo; .d,e `elirnSap fe5.(?,' tbQ .dg, from.r?i.ac-png. sesgadas, es .neap§och, e`qhar :ke` givi!pS.tapcis; Ld-esdq. Lg .:p}ppi. de wita `que. .trap§giend`an,` b.s .. mo+fret;`pne? >`'ndREmtss' qys lie`ndin `a'.pall.ofoginr q! fas `agresongs. colun qiecos```: `rfuera.:de-to»hop'Z ]¢ .'.qetosos" oT.a conec.^bir ? .es`te.1ftyo,de cthcues` €.ore "€threne+ i!asbitake;'. mininndo bs a'horm§toneds aL .irm `Questfu rneranieTqe i]rivada,A. 'in.odo ,de ioje`mptry, tog mqiivQs! mss habhcats-§. que .s`ueten :`u inrsc, pgrq. picriuar has` condie`rongs c,n fas, qtic §Q,9qpetp ]g,I Jieglig F8peiiro, Son:`, ``::'AD .`ri::-=.`i
 • 25. DECRETo N° j-EX-201Bffi793£€E3&:;1,,;pggxpne-F¥EN,FTesqFREffi#ngEG ``lD:hri6fiidci6n,deir.i.fuU6{dr`o€£'.a.h';c|]givds(hes7i.a- MEN:§ERRY8BESMEEGNUDRP#D :. cfrouiistali6a.s ~9ue-`cegivferaa ,,.. hap& j!fesendfa .de!` amff te[c¢raj. persoun .,quo 99.ft' 7.al8iriay® .¢c3 .Jag .-pehcg:, ids ds't;u :thiaJel}t,led£ .*,.a.jgj?>a§,[;jbfe,ifes8arib.s :fa'iniifa.iei: .ich `6 rEi{66hsrm. ife,dfquisto:8rtiQfaa` ia`€:a:-ri.i;I 2174.-_- •est''JBA* E§*1tra`iYa AQ-5.3f[`}FT'^` iiQr8l t]B GtiBjfrito 'v©^6.t8REife9z^-` fas/¢^sp.roquEOTi.ts~fa.s:i th,: Qto ,.ado, SQ; a?b9 ciritar cnth';.pifeibs;ule *caldrtsdme atgrirgrqu` ;isnaa:a; rosizonsaliilEar q lB:.`iictifep{ de.ha.?cqnieqfro,.tis,`gtriTE§ givcdeh `g€r ¥Tafeatfos -€if fr •fiie::e3:¢ofalaifo .ti;uarfufo:I:nise:6in!¢iiE¢¢ial.faripjlibn:Q Tq`ifaas €:Pa b provoc¢`` {.f`i{:'fie±dsirodrcoiiiechdrid_3_<ddlas:ie:[it{b;s'B+it:£I"Etil`. Pa¢pJ ;g`je. .XPS ,.9rfuibiqfos-quhede se Pmducen ,come `culrfuinaci6h de. +un •punro.aqg{2g`][aq¢`¢±prgiv:ag;Fnrfestpr{debefa:rerirdrcnciacta.-de :ieveiwi5n ,todi .fa rfexpacfeh y eqmsmrftys; dspifes* q!z¢#€rmifet! flmoHaf~ gq¢phe§ prie`ias de`,virfehcri fdrha fa tetima, ¢QmQt.poFeienrilot rt f tl]al2er ids!o .®: csfy!§tryd6 givthaprfe tle .ffiltsrfeb fi5£Da Sfronccfofi cti: ` ;relaciin' ji.h eondi6Sn; de :g¢nerp, iclc fa. giv `4qu ffi. 'n.idb. ::;,.::,`.:..., ;:i,. i.`,., ::.:.<. `:.i .,.,:.`.I s:-,I..,;:i.i :..`;::I.a:.:; ..,. :.:.,.::.:.y`,:`: :.''.:.,i....:i:.:.a:`.``.:i..`.I;::.!'',.:.::; . decprTapsTeketrgivfr~ ih Antecerfuees d¢ rm,de .`rfueecfa qire jin 5"o b ifethri q+rfee pGbahii` Iiat]er. gfnema¢. !qu¢ h mism ha)±? uE¢|inaa h.:qgrpeapQnifenLI} =g£##g#¥*ctasinast .3iii:.* [dcialifi±a¢i5ri dei .,sigrQs. ,da "Oaptpieato soar ¢c{: fe A¢Ftfro; p sgivntg. iL, ]dqptifeaci§n rfe.a(gipa sfro?@fi p€is§hal qife. n9)S estndo. viend07 tr `ifeiha. en Q! mqueqip np!`jg ¥ su rfu!giv :QE§ .€bnd chnflk!to5 ` petsoiini'l±} nriiifiare£. 'da: tzhaenfu ieoquiniens; fa¢qules. ,€inc!instangfag !?)es coap' 9frof6th .stpffidiarfes, crfuELottos, BfroJds;:£asof`de moqties demi&re5.a per?pins..col?;deririd*dyfro"tfrordho:cn ct
 • 26. ZREro EX-201?£=rfe¥€c3.S=}nTpqpnis!ZrifeREfiREVIREEBENREG ialii{.cT`>tidijaii:tbFehiiiich'§a:``ew,`6|Tg[del,tic¢.ho, GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD •mi}orai. .I.e,xiu?`i laaQS. fry.§~ :i:6rfudit6rbs `c§pch{Sji'?os`: a,momen!o.`aci``.hestio€ A!`ggrigndq a#¢ es,lag ~per§'o`ri5§ .sos iffiitiied ifelirLats:d`ej:fregb.Q., so4¢*for. de/.7`I.I-i?`gf.qit pe.ppmi `poifefai `yz:de' fuerfeg di. ;'debefa. hi'r-9SC. a 6ti&!aifeinioiiten6i6].iem:±m±ltyfnfamcquadeto>pqsiblg;:afaffiflds:aela;innidda+a2 dg ha lfeclios, reB§tfando isbkmoofa Sus.exprfu-vghabs.Tq^.gestL!ale= ds/ paT=¢ier. ie±espoi`tinea„sie]]acerfes minedi xperapggivorfe.ii sebrdrys q`i6 ptted$ 5Qineterlos a =una :+iitrii:il3i6l+de:renfelirizaei6n.,iBlt.esigstcpsg;gg,,£t]dS|iig§rfui.€bfinfro3iataiht6rveticSfua :jos Qrsarfeho!;.ia+lie kmrd%protoeeforfu. d6Tjpsder9caps.de`, nife5+ niife>y q¢9!9sqelSes,]9rfe`¢ap¢pegifehffiri§hiedidasfgivtng§g`einpprxpstriE:g8hosp9#]fros„ +Hfuxpqudsrfeqes `i:N^Priashi-icidi'rds6r`ah'ellugar`deit_!i_a!flces!9: &set¢i±cont¢piraqu.g[,h}grr4?rhegho.qprg§imtoatitoFaacrinen,pre`fafact`qud6is}!s tlereflias y. pch}end6,en su ,cqugqifeicheg.q!!q iedo, ct.erpce4incfroderi videofiirfurdd, st5 !lchfrid?jai.mensihnch'dcL6tifil9LriREde.stis+rmnifestoeioncsvefb?!es.cspoftSn€as`.de. rfurtyap .»tera| .gal :g;rni¢1q[l¢) givng!riita5 fi ndiierm 'a; .rcsp`Jestas: aesc[ieinla 4g ±iniacjm fn DL cudl,sej25gusbaron '£sasrm?nife5{adbnes;: #+±G5Efi=g:!faEL3;E;#riifeTgasrfucidsyinE :a::I;i€ggivda.Li[.;ijpegqfdel`¢€6tito= r.Cliaaabtltpe[senp|ppftyplqde:!asS!epgs:de.nguiraadifeibcin`.aler(arddeut4eing` ':adi`inr;corL`Q€Ie[idad:a`|qacfesqDs>4eass{ir?'|psq£{;tintqsfyi^6lri.pbThptesendci6bHel;lI!9an a.Aacfrrigs q]ie q3haa; desg]pga!gr. al p'pevENTORti>ia;,uegida,aL nigar +deihache: `j)i rmbrliiar tl iizzBado , a rsQala. ¢qm9aporifeme; 3)A jp@Pe±g ¥.su,'so|pefrondnd paraprmrfuf orQrdep.±¢rfa Seg`]r@qa . pta.lap: giv iRegisgiv .b'hpra de:agiv,qlThzgiv.del bebha, IEEfiLTdiHEEIELJELHEEr
 • 27. DECRETo N° ZREXO Ex-2o`i8&-d9[a?.69.9nI?cF§*igpE§!Bar-mffigRE.rm6ftEueesEc !?!i!vc5Ll;§ee=i¢'tirfu+-oniirfu.osEft:§ix6&|F,j¥.Irfue3hg: GOBIERNO DE MENDOZA MINISIERIO DE SEGURIDAD '5). Eid`har, `el`:rfesgp, .d?1 1ggaf! ;:Eii. ca8¢ q'ne. £6iiiesporfu..Tp.Or:cje.p.h,S,9rty6!9s?6' esEgg!rarp. .Prewh .a¢.CutbulQr` interys,nc`H 8) :A-nfty `. fa pro.Epnc.fa de+tn'ridst,..nfia5i:V/,a odelespe,ptqs •drecta:at-9ngrii§rfuo_,.e§pe6inGzndb:fo¢alotzQna[ •£'iso de ..`d€±sic.ario¢ieiamq .4@] giv8fot pox ptiife :.dQi BE -mu;g,f,;nLi`:,..: F,ivl#ana 74 fLl)1.,..Yi, ra.I `dg 8ad|ordq oDja.bqu"EL prgeea`£.i.b~: •drr:interv`cncfon y` idefe`sa6.ri€ra: tin ipeE§e+na`i :.p[eycnLgr €n ,6t.I !luga'r; 'in`fojinar 21,Jtizga`dg `fl; ±§`cql.±: p` `.rp.i,d6 ,`q;ue p~drchri`:ichr intetyc~Ii£S`D a` :9rg8pisprq`s.e:9pgo~rilizndds. -7``!':ceQ§ep:3jrst£;#p:i:#:£6;#i:jgf.:g#:¥e,:::isy£:::'%is¥.:i: .intdsti±``.6ra-ri; :ii5: ii6fo ebto.Tpec`er±]i b.i i.LaF€dindehtDs shot qur ;pa.¢i¥| pe`dife;ir<.?,lz;!ggivtaplnechay`p'o§itjb..¢.sgcnadc.I;cj`.rfeD: 3)s.Fleine-a`h;`pREong`fe':d?I,np4P§`:,ao.cdriinifacSn`,.qn:el``higa5„c.L`.p€:Fo"qul .Fr€..vi:`hip.fi aeberi: a-ife.¢arse: a` eno§ut cgR -:resp,a:p5abi`madi, ;realinnd`9 !S.6.to rm gcpQrt`g ngSin6 de fo, ha.lfad+a .€tr .el `tt!g`rfuS,a.rfegive. eni cas-o i'de ssr. •.`.a.dn8iusdo`. Jevitardq, tr`±rtyir jifei6sr da, !y8fo-r> .qtre -r§.¢{thuen e§.te.pe-agivos- rd`E.ge-hero. •.'91).E2binir:k!s.frojle's`-d¢lh©r;deL.ha.ho.`8.fro.aQ;p,rotE8?`r.Io,T.ly.aseg`m;fo! 1a.)kesgr.roar:€1,mggr.dtl`heoho,hrtray.-is...;a.e.ra.cr.i.`aci6q:a§..coidorfe.stda: 8e.gridad qpe ida.Iin;qu_q ql,.ri}eiia± nee .e§pachfo& difer,€pefado§ (1:i!jbndl k! quEsrfu,-6i{GrifeQ I.§q `ei p:un9,.3,F+>): t¢ Z?in. `cmtfaliaquel ;`cn..e|` qug £?i .,¢he.±.nha-cl 'c-a.dgivt!p y Hs eiyqefe`p§ .a§,o6iaads,. ,'donde I.I:bad.orfu, fog fat?era-q't`e-s `de`. /Lbs twifedf€ ..ogivhapea§ y. .rifdfos `.keistas,,.. qrfengs d,€j]era.n,''¢ `6uxp.nr ::coriJo Bre.1:i!}!Q que! fiife`ie `do.`hi€rvene].din. ?.#k.` !i.LS `chri@ aa. 'adya-dihb`ia:el ±spnei'Q iimi?`fitafa`?nt6 jr6xife a hou`de` s.qz eneve~pqa, el ¢hdr-ver. Am'; se .deb€ra` tits:tar .b I.b.n§g `chri;€l :dqtryanfeq!o:a?ia.s...prgra:dc§::`±[-inipstsife-a'`¥:oiras.SSpcg&tidr¥ei' foledse8.;;Auli`debe&n=eautibrs€g,.,£.qh<-,F,Vgstin'cdta`:a..d}`€uachie.J {persoha,a q`uel :flpes§n.. `al 'fugar' Jds| I.ngaa@. Adbrifai.,. 5un .£`dr chnqc`eiBran y j]roi!Eei&`n ife'! 5ruebfi`S. y €s ei e§pr?lie en'.`el q`ts` t'rbbajarfu.JUG.oe.a/zas,~ Ftsc.a.ts§r pr§te-niore§,.TQrsondl m6+diep{`'y ten.pe.dtieo, te§tieQs ¥ farith.rfs `dir.c6to_S`, s-in 'j&qutrilse n?cc§.rfum.ente.res.tinenfat.`a-spe§-p.E i{i rfu.a ,€e |nflkeusiji:el ,.6`s¢aeLd ..Ener`inr:& `h 2pna dg ?dyer¢6riefa; rd6h'del. `debe`rin ,pejuneg?.r±.m6,frog;. da cdriinienc.'rirr y 4.urfosgF-t€`p` i'T
 • 28. DECRETo N° REXO EX-2 0.18di33ife9`a6c3£FiaiiTb%REpgiv-z¥4¥Bfing4§,RERE`#¥pEC `..#£'.'S; GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD |J,!trqES`{`igai`:6n.6;'Fbtm`ic`iaioE¥dcl`+gr`d¢`L'Iiccba c}s;`{ac¢95Q;qneso+a:ap¥. se'fi.p6.a:r`ds~to5iJ§9gig[.es! •b*Eviatlrdbi6bdel-i.i.flprdeEREcha i Aied]qu emh pot d!:titri]dEI Jl]REVEfroRI :»,GEL.'& for,lgiv,'| dB.G`ob)d`m& g hi¥„cOIA',.. •'€ntau-8S -d#k££apejifE:;I.i¥Qr#9cS¥,a,:actiai#gfn;t:jbS.gunksa.a,tc€frorfuigtqie:a"Hugrf ]aSfi.g[rSbj6tifo,£de6unr.!ci;tigr;ideife,6ho;,eiT.grspmLp`rmmf.ro,Rd:epchii :.¢}: g.b`s,elvar gip.i.a[n?p,S{€., eL q!ga-€` c`di~` ..el pfo,p6-dr.o` a`eJ"i.i.Valirar. h Lesq?nF„ dtql]¢.ierd.Q: :.Bs.- ,p^a`ga§:T ge~nelnife5 ,rfeys@'§ 69h {€1t -61]je'tife. de. lH`6.n{haf in+diei5s de vI6le'nefa dc!:'g,€nero;-e_p.e€rfugr, d€1tirfli`c7: . b){ db§erfer~y. iiegisqa± Ja 'pfe§-eneLra r-de` pei§6na§,, de. ,Sthfafroswotdc cu¥fauier otro`, ejgpe.utQ.'o ofr`eurpta"::g quei .a? fi^rfubgiv6; prfuiete reJacionaF§ie c.dn cL| a`co`Iife~c,ifentQi .c) Dgsclth-ri ¢1,hignd.del hacfro.:SefiafanH6 .§i: o|-higBr es`` c*erpo o` trtycrnoz<_y el.,, '. i`po``d?.apriQrfutg..d£Tj]ti?`;'se=rfuta: `tl)'TomapryreLg|i(rQ;rfet.cp,grqi?Sin.sl.ftyisxpal.`y:`ii'ine`riir..de+do`ut5c-to`de.iaa-p6rs`ond; {'4iie{ crL` Taz&n ae. sysi ichnEto.ngs, agres.cn;..a| po.Fin.oiro, `fi3egivfa`do .Q`fr &1` 'pun,.o4!1 a: `!?'` il.-2{ El:PRE:VEftyTonrdeb.criJc_qup@fa`r,,i,I)rA§!p-de< P,re.v8,ngi6h,d6 a¢ue`rdo ar"6deto,`¢ue :a+e;.d€givli+-ala~..f!-resctiletGin,-a,'quai+dcbeT&.Tg.ulfiqi+einmg,diafarpenlsa,su.,.s-uad-r'k;r,::ar`. 'tyi`*.s{¢rfa.iqg Sog`iSda.a ,de §p'7givrsdid`6fo-i`.de ti(.erven4ia`y:8;`h F-iscain^`o, j!zg8dg:a3-,€argQ.` `feb..riyc`s`figaqi6fu:JEsig.ippea§.tod.to,.4F`fa.:de:P.peLvepapdcsfable6Dtos-co'ntcnfrosmai.inbs; •due debefan incQtrQmrse `db ac`uerdo...a 'to pe¢is:to`,,?a esra `'CtiS.. Ngt,ob`staiite '6lfo.`{dl; :p.?r§,Qng;` ri9he¢I ,d' d6 s'egiv`rdaa` .dot;a.fat €grgga.r{ .`ipdr. `b `infp`qgr.e¥'n `qus `q:.9ngifeEg,- I.E]g!±an'i¢ ¢e q8qer`4o cqu ;t}§' i.rqc`edifentos. ucvqdo`s, a` .cabo ¥ ,bs, circurt§i.a`naias.; :.etic.dnLfach§ en :ctlugrul?ih?.cho`:. :,.rfu A`cefonesJa`realinr oQr: h UN`IbAD¥eRIMIN-ArisTICA V E®ulpo, -`S`bti-re``elLUGAR DEL±HCHO.; a. TQm€r. Sr !§Lq}pgpqu,,dg} a.mbi8n-te{.en ..al:lugaTt. a[,Thomento ,de :h` ]lcgada, 'A modo` de idr[ '¢uen(,a a?I ;con~i.exj.Q .di li}pifi`.o§jqu-'!e.n}pe'm'furd' 8mbiervral :,y' de,`
 • 29. DECREioNT=2174 Ex-2Oiq6!?93.g,g`3.`%5,a,r8apqiIrAffiTFoiF£Hsesrs5aEapapFe„.*`q` !i ti`veiii.gciAn'detinitcidi6S.ei`t``ei ruri-dil'I+i`ccha.` ;i:.==,a r*.n.=,.'ARC§L €s:*,,,F6,1`l •fetly(nd«la.G8{fl8 GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGUFUDAD cdndeio.6e.a.. p`l aHBiat/ ,gT:Jnggpr {`p:6! ;deja`t co`usthde:jp. .:¢e ,Fife :;get .el ffi'edifieaBrfue-s,I r.earfuas yisus.3Taz{ +b,, 't]e§9rfuir.6`dp Eels.pe§rtya a? `gene'rdi, s'inacfid gosri!Es h`dieas` de. i.yi]Engfa q-tla ,b`pet heuhtifeaJcisb.Lde;..ab|.¢lo`s..ro.tog..Odj]ha; ¢n- •`o' desard.en y.tog: 'c'6-n'-el desoidel-i,:y. ha' PF.E§9m-tog.`,}/fy;§igivativbs. ' z2ap fa >vfe~frxp{ vefifain§fh cclri'r`.de`:'E.`fe{.had,, etcT.i: v[,.gtres„cnesfrongf; quqi i]u.e.dan res.giv, a,i.`*.t`gr€§. .Tgiv€§i6-d5, d6-rfeb fii3 ed`c`o.nttS`d:a. .'el.riigrr.: 8'Egj#i::`ck?€#vile¥yi::;di-ie''g¥ins`vi#ridpog::a+t8:uift¥iie¥kos:ca''] .D. ,Rfsgrdiidar. `d'o .sir rac§Iiiicdsly` )`ae§aFarfiisn ~p apap±ricj6p .ate.ny]cq'{Qsj `€ipetrsrife.g`s 1;afe5 .cQm6 cchmrc§-i 'pefflE.rfe; .66ifeimrd.ora`s`, givngsb.tz{s» •t6fe.fob.a-s,. ca'maras fotogrgivas, hlmadou§,. far?6qp'faao`ris F (o`do 'iikLtein`, •,a.c A.?hac¢rfearfehto, diaal, ` ris{ c.onfi: `d`e `cthkiuie[ db.€.`menta§ie`i` , hahada a. :.ch e.I, -higr[ .que tcngq. .dy{ iieTr; ,cO`±L ha.' §iLL&b`ri.n pevi ,a`., 'b` mode d9 .fa,. ` vb!ina (norms,` catta5y S.agri!g§; .Fggtri9bisF!6C,` :FEgiv, acttvic.rohe§` ]~qufefa'kisj oo`pEs..'de.deTrfuEfas, iintre`3}.frog,. tEp;.eL`fa§o. dB cqpe,. .For distihEas` circun§tap-E¥f ^eJipers,9.pal `crfrirt?rs!fro to fa+jfa- ` tffl,hacgi;gEpie§;epe`ten'.€r:hgivo.§dPre+nsaiiria.derfrm`i?r[su`Llegr~thqqeponga.el` Tiesgrr `fa cqus,9r¥Qh!n de| ftygap '`y+ L!§ .F]inbas',. €1 PREVENT®R deb.er¥ ¥cafror tlas`.aacfo-res descfbtas preeed`e?lfp)eplE,+ .dc)a.tide. .consla.nca`.'en ,+iietag del rmlivQ 5ori61.cus] rfe:'i!ut)D` ]€alinrto. h' unma 'crfujnaiisf¥o`. •ife+{g;;;;;pras;gg£=±z£+in~£iSdet#±E::r{IARtwblquti' el;pdrsbhal'drinmistin¢-d:bL¢ri.desan`g:rkytassjgrribnici±aTcasifef6calizidanvqj:+¢16at- . , .a.. 'higiv Can. b`Eng:;:;;}p`ryirty?c6Eiinderfudefoaasttisdffibierfea¥`rty€rsrfeciiwhsdeh.csccna a vifeQ ngiiiag;6p pe :lag`tryfiEas idesairrfuds pun.a Personal Pctiefal 3t •,.:,i::;`;;;.,`i:;`;::;::..:`,:::.,:i;:.I:;`i,:i,:,::.;l':-:,..:.,i,,:`:i:.isl;`,.:,.,.:3...-....::::,,:::,,,;!...:.,.I-,.:;:.:.::,-;::,,:::.i:::,:..`: mg¢iQ§: p!apQg* pfe]Spo§i p;abqg # ifecaus§. pds6nal*ieTininife'Nff. ill:ijigri: iiniiibhaz ri +desvesifertl `¢ddi:idei:. Esl? givlb iq4rd ser:tcahade
 • 30. REXO EX-201?zE..##:hf€,?y°a°cE6t`T?EERE£Htffi%flEa¥,§EEIEN¥pxpaFG ` `ia.in{dsii#!i¢~rfd+£+`]:apSj;a(Ot.6'p...c}`ueL!aii ji.'¢#`d! GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD i.a,. §l`er..lope,- qu.& ,s`9~ !t-6Lqfefi i.p-!¢grafm.§ ,jl.E fiB`e`i6b:,. se. deb qpt;tQs: da!: I.e8is^-giv, {4e iqu`deF5 fa-e |§es.t`ed£` ,iL* p.rofbeofe `de. ,A6rfu,c`¢n.t e8ra` ha ' t::ace.m¥ I,a?. :i Ectegrafe.o3 , pefiefafe§; ,qFghado, `pei. ;e±` +M'inisig.fro;t di.i §f`g Naa-5_n,','For ke.§61rd`fo-ri `,Na:ia L3/L2L PN®givt'£.i f:I.{ .Ail iiei:l!iin;.€til~arfene§f `fo^Lorffifap~, §te :dpLhri,,aq¢_xpr:. giv:fas-iigb i'rfe'in-ab ike; p¢mj(a ,`oim;`¢fe.fg.rend fa +dd: `aTnafiq.,ae jap .9bu.?los., ¥ FTa Tefei§fic,i. q¢'¢' ir'eifi.ct.5` 'al giv'giv .`ae. laii6hrfurf 3|pe.r`'£j.^.d`brirdd.ris,`,imes? e.opedo[)..,".,.aqueups ¥as,O§ gJL tog: ,q]iqterf ii6 $6t pq-cdS+ 9'q'ritfir c®il¥ nnT tesligiv ri.eirieot, pods-I vt.dfarser c'`iakyrfu ,:Qtro.: ¢rfe,in?nt.o:` de I.ofc.re.neS, qup i§E Tcousidcri`L`j `quo` pu`edris culiipr ial` iimc.fro< ,a,a #`€bir.a ,tcng.E cspec,¢l'tuifegq on maptcner: h tpg,ifeaq.givBrty`¢: de la¥~c'inrfura?cJbh el obje'to a-fotoFarrm. a lQs fine:srd9. ^permftir``lna'cgrrecl?'rsr~ce:bcffLn-;de:§L¥€:a`,r.aF-!gr'Qrb.ch's` :g.;r.,Dc:inoser'pQs']bie'hacalfaq@n.ide,'terr}a§i6!ogr§ffa`sari,e{6peri`dgrbFrg!i'r'£di froa^2lri``(itSlfo>.mai¢finl'.-rd6nco)`clftygaroq:dl.cq?.I,sc.qncgmpba,*iqcjto`a., •t ,p`pes.eTvgivao' £L togar de-"r¢ndo.` .antc, `'b aa§ibrfu.¢ g6j 'hauag €Lri.faujcr a_fepieqio,.£#.§tro.y[9.inq:i€fr!,: - ;h,`. ETjra6i5h ' 'dc{EL'ibid§ `.'ti;travds titsfuz?`U,V. xp€tloo* g£9hqve*£i?;iF#J£'in. asferse enl` €g.56 a.a`, :xpefi+fficaf fo.s `5`ifrotes ndbiss cri .lei..'Ing?I, as,1.`he`ctip. .apn el..fu .a.e h.pea`iza€P.n p:9§t€r¢r. db. trfu-' 'a'fropTri 'p'sleo'ri;'giva <sediB b id6`erfue. h` ndiQridad juife`S!` qu"ei.ep-,6:. i. €LmdQ; sQ- .eueusube €9cixpedtg,qth:; quq ,certifebde;. ¢' a?irg],este. Ie^sp?cia??foeife qtxp `b.r wh`trty. 'ha-ya fee.fflbi. :d`L • -=rm:?+#s#rfe:e£.;dual ha 'deride.fa; Fndfas hopinhais,` i'iL `Sjfuos ¢p: vfofepein §n `e,} A+err:I ;6ftyje.tog.. .r¢tog, `d.es.5iac:fu. d6"cSin, de. 4derirfehi.bs 'p`e-.isbfiific's, .io'do§ crfusr reh_cbrmao§`. >tl fa jctifea. y i.¥` cviffeiifen` intencth de 4.afarfey.confrohrh`|]onsu¢b-rfurin.tie::rfuj6r. ".-iiferfeasgrty:£¥eoj&esiin;g¥to¥;foooc;:re¥cg¥u::s±:i:¥oan£¥§i` `.e.t.c. `i.v; .iEii:jts`orq<Lie<: el.,`ligr ,d€l: keelfoiL§eat`un+ I.ugrr festfpeJ pare.t'b `vfetinri`. (dorfe'ife dg.. Ja, `ifetfroa`{ .,g``, `.,dei .rfeiTprfe) `.J.-i.a-troi` a;#:in
 • 31. r-` dy Basfros bfabrfus : - Jdstrds xpts T tustro§pchmrds - .Rqstwfurirfe` i ringids :jrfufaha .+ mife rdQeus T REhde.pap - catieus -pds rFin I.- fro - Sajgr - Oife - Hqces -- rfu - SalhB : #ffi fry rfe .+ Ams,roe beg.bi `- .cris.bIAapp.s. - 'Ek2m=Ai,os. gQnnd€ritg§ I - Elefronto.a. ae`.-card:¢te[ ef6fop .sexpJe{ i pbsible's 'i`dsldh6..ds ,ife`;Lieas{ psiean+6-pfro.s+ #'Tmco.s+ v.epetto .r= Accferi¢6ie§ de`teorfuusds~nL gr9iina, ,p.etr6bo, afrohol I- Otrps.ac+^unjfalng!b, §eneJagive, i '3'§€§i±ig7¥6::`:`°n`3-ke. de`; b. i.iili" pglap6iftyc¢`c rclevchics, *dra i@. - Cchrfu`res'. :-` EqdyQ`g` de:6d'rfetife.ed5rf .J,-
 • 32. Zu-EX-2018`:?a3£d`€3,.P#5q{n-gpafang?us-#EaRE,gERE!pe##prgEC !NI.ivesiT?FciJ6'irae.F.inii'wh.a"ecfi.fllt!fa'rc¢`l;'h'qfl!9, GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD -. .bgc`qpe`ritj?i:` aE{-H£@tiffaof6n' Ted6g. `e`s'tds` jhdi6ios. 'y: #.vl`depcias aqquifsqdos €n a.que9§,a.` `qpe §c` iex!faigan ,dsl '£.adiyef}.. `aeb¢ch^ DECREIoNh:~2flt./4 `l..Avn_q4y4l •EsqlD€n'a G i-e.tld?`&, •fiiado-s,,/.pritiilados^`}i...€rasjficadrs.p.IFT.'sH.6rirtyalo.s.ib.o`ritori `S¢nti-ri.ai!st`ia'at~ €`9.dlari`eul!d p`o'r. me.`dipj ..de .i`pgr$9nff .£orte.£.tapent.g€ntpenagiv;, :£a'Mdi'itgELgoL jqtesliga~ci-6n, y. .Ida.. `5eg|uridnd. .A.. J6`s. -efeatos. ds`. grFTti.tinp »p~? .cqFgour` .I:buasa' `do` ££`ustodi.afr =eL' pe_f¥gnal! .¢`riirfuus{fe6. dofroTi pte§c.trytr- JOE in¢ic`jir£ :y !e`y,(deft-dl.a§' iiiGm-rt'¢ chEimj.c§ h¢.m'6ji€aplgj`t£`,¢&.ha-a.ds.ysfoiulaaU§tneth.i@te-€jjq~ELQlas`r.due.£¢e'+b?`ri'n`lpd€6ar:-a-j^ c.aiatuia acj .be.dhp. b)t. ,,I_vgpr{.d£1.Pe ch,a.t a)I d`izgad3: a..Tis c`al';a,.inte"iTjiq[!19.I ¢| ` :fitryngj.ct:a]iq!riid:+.riombrcr.dcTpeti`fo,a).:.rjch&^0`F.try.daci.6stiBd`s>`g)`juTisdic£.t!in! " ge lAL§£ cc`.i-ohfu l'p.te givinie ife,.£h}` qwh€ro `,d£?""tiede FTeven'¢i6+n;.i) 1bc-olfro'ii6'ri,. 'de.Ia,e¥'r46:nc}q€n``€!`1ng.rty.-¢elfi6cho., .Ath,3~Lisl`.::persond+a:§:,fai,quiaq4!e.ftyiqup!REPLnga6tstffi.irhi]teairfu;idsrfu-chtr I * ,ftyiil[ap::ar6b`-fi.. ;fehfefente d`6l^ cadfveF` `'se lcal.fari` ried*nte ol .desarrom de .. £sp±lbs~-£ienfty'cos, cq!:!np`Eriierifarfosc €Er{-achteF{ song Az3Dj-:q aq€`try±£Qdfa.` ` FL.res-.pousabrede,h'ht`civcnei6nFjinrfualis.!±pa.d!Fc`i€.€qgivple'tarfalista:de:'`:¢.tiGaaci.an lq_u.€,;.§e`,.`€ncvcn`p al ran,al:de g`ste rfeumcho)L`.fa c8rirdebeTS.'ng."l`t'irs c irmc.dip.`¥nicntc.'or`` `¥i.;.§*:-: gv-.,£¢P£.igMI;Mjnisterid` ,de seprife,a drsu`haisifeq.6.ny a,:fa,Fisog.Lh`o J`izg?do`pearg¢ dcjb hv.esti8?cjir9 `G`'Zratpati6]It.ow.£vq`li.Iqciifit.dti`apd.vex-en@:tiL!8idE:-ddl!i.£c.ItQ, ..A`eciin.es a,de§ iixp'VAr. POTL e'dya.'rifro.Ice/Ali-eels-" :en'el lngar,.de.I hEerio: • p€rsQ`m drvfituc-redo en' c:viihacL!`d :` er`c"I:.'heia-Ttrausp i`ter4d€befa+ !cxtrermr bs~. Ing. idas: e. higivri.e, y Seg`ridad! paBt' rep,lizar-. 'e aj'o- jicji5ffii .utitizahdo', ve.Stbe`qto- ¢ceha,da, yfo-qubg`Os y` grrites dg, !O~idygb . `4£/ €vifair -dej'*` hife'tos; d-rscfro's: apth.res ,Q .con.pulinr: h¥ riqzesois :e6n :b in-d<rd " de`Lap¢ndqr" C`d`fro ``pridera` rm€`did`p, e-giviMEpbr.C9{4 LEGIsm .deberi. v¢l.ar pgrL iinap.tenQrf`e`` `edd£,Vcr .`eh J§'u 'pbs<i&.6h ®iiiipa] ,e` inmoifiliza`do haste tanto,. 'se`a
 • 33. Ju"O EX-2018rio*?d9€9.d6.en9,-8e:foil?pg%5xpuo-rzxpaxpoi)5!rs,se5REquG .I,gli:iwgs€ig.cLbndr`-fen`i6'i.Ofo.+cn.`cl.]Lfro.I::#l`b`ec.ho GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGUFUDAD pqupe.perfe`d:ahe+ut6..`E`bd§-€~ishb-ri.gia.I..a§.I.9t€`p iap`oTstoredbfe,. :pa.§-th:ffia,ct rd,e. p.rQdpe.ife?D ,a.Jsugiv .# Erfe-picQ-+A.I,EG]smd-eked: `J`a.. Pafi 9'f ,-ey^sg: -¢o;! ;fa-: '+ti5froa .infihada; ^prc,criaE •fi''T# Cz=|l^ I £SEr,,a,`H,. tEseilbapfa •c6mD ` :LAm4¥A rSltl!.i:#OFib-giv.6 &xp.`, t`se. peaife, t*` •d.escribif..ki§fileqEpios.irfeiiinab§, bj..Erecthaf,hdesctxprfe`ii,beapg.s`isgivd§L;6qday€.I-.`.E>=ti!bisn`.de`-fareabgzrty. •gfe,qp.S3§.. Sp`r !e~thbfi`fo:I ;d6s.ed5.n, :pesg.npfa: :a, ausgr±*. ¢e. 'u®d`ris-; :era maps?/g`pke,:p:iofdapsj:b-otsa§,.pffide`as.eh`..ca`be-zatjetc., ±` .Bifaha. ti:' d`;serfo'fr .dp; ]mapep..,. t!`Qxp'fian@ ``td tvcstiperfu., givEF'g :-c;vaHc-Sfro§. esteredtyadas. `,en. ci!ani.e a:I ,g6.fer¢ ,{d€§6rindj6in 6,6ier{. mnQb9.S' .eT, LHentifeai: :p<o!ilifes;. §i'gnas. id`e i?`pe§-ifehd. a: e,ng`aiferirfeq~to ;a.A: • b: mis{m(a.E.sgaf:radngp§; ;,rgrfe,€sth.`e.St5 i-oto6a-dat €6'rr-ectaTnante n, no. 'eici ..yo..Lffits,soiijh§prerfus.`tonestas_.ica.Ta.qic[S!4a§); ;a. -B`fqtggrr fas rfuos :y, fegivife'§. ad4tfiFni¢a.s!!d¢!.faaavLeE+`goQ tpat.erfaL..'flo~heoL' qiais'a.a.pr?I-keng.qQ.`s.:6p.G4.en.elcabeha.;;pariLes,'enb§^zo!aa:gsna:aES}: te. Br`ev-ra fe.vaj{ra,6foh ¥.8§o,ndfro`n?.rty.qto deL b!gr.I, en 'h.a quci>£& desarapl.aria; c iixpc§dini6'nt6: ;desvestr. ei qadiver; :Np, ,a.a poife, q¢`sveTst.nt, c|. `ca'diver;--ch hB. sjgifentc.s, `*custancffi§I n c.6naieinDes .+da j!irggivQa.ifed insTffiieniej, ii.). :::d:a,rngq:d4e:TgHrafe:¥¥rfe°[gi.ds€6€a:id¥,t::,¥Tffi:tut:a:°£?ro=:`heg:::: d`6§ffro.fa616s..qtieprdiqa.8§c¢r`4p¥s`e_rvy4e.ie-b`Sg^t6§:ihdie`iDs6,a.l„.dc:sa.pei`lo.i `d'Ol `pe`¥.edffiEfuo, talesi ;`como inb, rfeye; :a.ic.1 iv.i cad)eycr eh ,eLsthde :dcT. prtre`facfi¢h; wit.`ca#yer, qp,6`m`a.96/calc-rfu-d6!. .Elfutbiag k'ga.ia ,debera.jus:!`ife„a.r €h tog. i.rd{biipg5 .stib`[e,: g!§, pc`c,ism.q§ ¢esaifevhda§` :kjs{ .tit)ius+ pop bL§. c`rfe.§.t [€£ve,iy.e: 'iealizdir .este,. prQcpdinri'en!Q; b{ ,ciftjedaledfa jhp.terfenta`ch, ty., bi; hqu@rfean5.'de,.i,Fgb`ajgdQnfas-qde,5-67.c`orit6'e`n'ej,ueincp!q.,, i `` En 'cl'.: cds'd. .en jiife ,;spa €'gs.tristap]gnt€ t8c€.6s.et?'. .'desvestin eL cad6v€rj. dith ndd`giv .P.gs`thiL ett,` .condindbp/, ,€on. b:i `m#gd drELst#a, 'di6era` e.iuta'be y, fp,li|gr th.§./,E!±nda.i de marfera`,`cSrreet.a.t.y ,dr`dg¥.dn .?„e.Qcto,s ¢e `.ganndzaT, h c,a.rre^¢.ta' cad`erm `¢q gusfo¢fa. ,`E[ itriterdl €iTpleatdo'L, pan, £| apaIAje idedcfa' scrfads£Lfa'dq prra .evinr,.>;€|`Se.feri?id de inrfefos `eyiffibs bfoHgisgE), qug §e.4eg-add.n>.con.,cl.!ieqpo, {g., Reafiza.F Lue. prifera, .evaluncfon .* d€scfe`ci6p: p-orusxprind`a .de` `,bs
 • 34. REXO Ex-2Oi8-&3L:Lfa9com5~ctd=q¥aezFE¥5sjgr.Tcg!iEasEffE¥pa"€ j€t,.Inve§!jgtc.idn.de-Fchilefros{n.e'17L|gr-.oil-h6cho,+ GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO`DESEGURIDAD *8ap,o '"v6s` d,a tpLyso, i:r'|gr EaLgrD'anla, ¢unora`.i. HE.a5:IV^O~de`:`fa`riffiife para-.`€l .opy|FtivQ :tustrrtycndt HE.dar>i I rd-e±itife,at a `sifelie idilffr`c`£.I ;bep& d'b.`. ;ndiert€ a`. fa; irfefupa tr.` .dy`r ¢_xp`6`ta7 `,9!~ s! pfodedinisn(O.: para e¢Oniai'lo,- ,:asi `QOxpO.I 9S±: :i :lh!squpcrfo: rdyini'5-leo t¢9 fi5fl -ddcbs@v, u I qu-_, ti a raffi59`2^ as` i.dt! th. 8g Qlb.a, `es` `up. tlEL, a¢.`efror,. fgivfro- {`ci, givtotrogivifehqumfty • 'Ibpgp eti eiienqr # sg,Eefecen scfaifes ife'dafensa en. cl'£.!¢pb de h LillEEa + nfeienofa; ane itesirnes id¢ ,qua:corr§apondaig a.4ifermte= ieppge* H!!§ •riuqggltr isas flentifeadas a, istryle2 iifetdr par ,s`± /tainpso, tcs!ar gr grxpcfro tr;§;i:#rfrrth.frorng¢muqubeQngcdsrfu.el::?Perfuial+delpe¢mtofo diaav6rfea*` :;St, Fdinrfunf. hs rc¢fisiaeracines; a:i: gp§q: eep giva :.orinem cvalunb:6qes¢qp;. frca;QdewhrdrfuahingrdELult€ualftproatSo,,qua:piied¢ • riibdfficBtse uia: vez'rfeaha i autqpsfa;, i 'Apo!!Sigfon8r cl+cq§iveFpnd so ,tinsladi altschifeto mfdico.for€nse, atcndrty 4 th priseringgEq~ dr !q§t in4j§iQ§. y :pgecuedy carfein. ge. olistodr. Lil tolsor,de qapfvcrirdebeife-]rdtLiEr§E:c6h#O§sSBuien¢¢s`atQs:ftyqurahfei;dig,hecqg,b'}hLgar Sbl;hal!azgp,ri);Ttrzgndoap rg6qls:iiapapieme`. ". rma,..jeAarquin:ty givnihe.`rfei, = :?cri`o. e) fbebai@ rfuar.de testfro, ¢;nirs¢fecieh np:±a seceional:+tet`drient¢:. -;h);``pPpxp;, Sg s+!quqrfuxp ppe¢gifei6fy; P iacalizaei6tr dG Ja e]adenca ch::;i`inr- idctlflhazgor tfuaevez'rfedsftyrferfetychdfowhtltgivei/ia.cO®RDINADoiv^bE|:A ttNIIAD8RunNAEiifedeberfr,blgque¢r!i:regu¢rdardhtgar4elhictiopngaqu6:,`ch cbsQ que la au(qndad.j`idrty?i ip(Efvinierite ch££l€cdsb , fo fiiqiieEa..4elitgq del ptogeso deL ifequdd#n, sa:paeBa rcalfar.aiitgp5ib.psteeligic&
 • 35. jnexo Ex-2Oi8-p#:g`6u?Lod5¢.&:gEdEgrpue-ffi.SaENFarG¥FREpe#ngfiEG l`a],mes'Iipcia;{`d!rF€rifici8ioj=ed~cllL®ra¢|..TiefhoT, GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD -,.E,[ipREVEN'[oRI-difeffi.i.a-drit-rfuid'g-r`inrfe-dfata-rfente`§'i 7a9`ngti6; ,a ha., [§`upe.rjb`€ide.a. a '-E§ :qpFo'ridi'ds§'' Tarfu`eiial6§j+2jz.?n=` fas i.nv'c§trjga<rfen,.julierfu 7--.Ei,A_er-A.bE``pREsrENCI&'N,ae-[amT£;can.ii.r€-dsfo-ji.is=aendo±rs -(comjro.n±,nt?,S .F£L€vgiven(?? 'P}ejie:jem-d®§i `'fal ;.¢.brfe ...5e' ad3`intaaja:pe.5£/it€G.tiin,.,`Asfuirpigjf§c,dejar*+c,ous`qun€.@i`qu6 nL'" rEl ¥i.r#,I.+a8;`fl'.:;i60,a,ydeei.. -ri gr.q:.de fo.s< •.€`1 medch ;qu.e ]S`f: fa. jdsffiia 6h^ £t€fa-dT6`n.--cdfu ,hs a-c.oibne§v de`1.`prev¢.ntor. y,de fat ,ui.lead ¢riri.giv!¢a: ifer+iferi,I.a:..:,5`9T.pp'n¢ap?~fa.'6§-pe¢`ifeurfeh-tc`^'fa`gr.razife§,-prif`IEsi:qne`.€sepuds.renba.bcr a.pamd¢ de.,tors. pro€e`dinife.qi`Q§ .9,sfaQte,qido:s €fe §:§q g*fa[ rfefa.cfua6i6n.` E§tds ,`|]ticidinjer i;`dug8s totijetiv3.a.: a`e hs: a-¢`pd:%.bric§; €-n.; fas,. que:a_? firpgiv;Ja,':~thiervehoth .{o'lffp+rH3`d§i cgntexi`-o,;eto;)'`oEgf``prREd6`rde-=h±;,'i'utafimds-ia`rcrdygorrf`c``.faihy€§t'isab{S`n., r - En iei< caso`.,de. appe`heusfon ;Gel :JpresLip!xp.;. a]d.QT! p`. p.afife€ del 'reetry`, pre`q. Jectufa-¢e+.€`b`§..` d6.r'€ctry§ :del a`chsadd giv`harfe.ndd -pte§to .eq §u ~:t>ono.cinrfento.. que+ ei :`Lproced;rfu?ignio, Sch `videofihaad.; .se' :deb.e`T5: vdo6iriintar `oudtsrier achra¢edri ,`p.y•-j=`ab]eniario `espond-i`¥o. .peaJinaQ .po.I idsj&. €in ..jfyrferfurfe 'pteg`}pfas ul irfebdirto a] j€S.tea,a. E.rfu €coradypdr,I/ads. b, :tpirE,A:Q CR,"gn},4E'!sTfcIA 7ds6.ctd` €`oinpe`taf . c.-I,' LI,sT;AI]o DE grHGAeI.6tsN. eu±d riq!iiitr Se `q.djinq{. a.(. f!tii:,a;I.`d,ce`tifrie,geeTi` E`fr •6tts,gt,iefaqa.tife`T9!.aG|un:do+'+Q`pht5rffiobg'ie€,p.e.i-riicht6§de`3e§ch-`.gri'.`pdrrdta.ai.-in!ar. .a. ''fa m6f`c.iQnadr ,betzi7 qu.. fi.fiin}i? deLsa,ifei`in .:aa: Its `indiei6S`, `yro< +eiciu;'n-to.i. .,se.9.Hes(fades q tos`` efi55us., de: inven`tatrfu .lps,`jpiebe`§ .i.ue ,.iig ^{aafut?`n. a ..fa, claps? ¢Qiefa| `iEQ;` .ca_a.o, qu.g A.ups ,rfucTqeji.dyo, ,ovfa p`[ofes-Ioiml, £T`Psjcbtogfi` for€fi3io+ €g . deber&e`levaB;eT.infoin6;'realfade Bl rival: g!4g2 cquie2lLr€.s.tq+d'g b,.hdQci!me.ntaai6n;`. *r .`.. ````` i.`.:`.`. ````` 6objerm Me)i¢loza NO-2018-03970276-GDEMZA-JGAB#MSEG pagina 35 de 39 :Er_REi ITmJ2EL IA NIEVA 8E0nETARIA DE oE.PArwo 8 wFmL
 • 36. j-Ex-2ol8-a:9?&3¢q.a|SE].gtyxpTapREpeENRE8REEBERASE£ ?i`,Jwestigivg:I.d>li!hiitidiosth`.6!:lofrr-dy.hg.EBB GOBIERNO DE MENDOZA MINISTEFuO DE SEGURIDAD sfe`xp` ;toi~ .tj.:;i .hi'6ri^5 .€'Si', ifucEhaffroqu?. 7.wi`Ob'ELd,nE#tr4ipE.I!REVF_N`q6.N Ehiv 7..:tkrirfu.Ed, rirfuapr9.v.qi9fa)[` ,..i.:. a ,.,. dja''s DECRElo;=~gflr/ CTc:.+A BCEt f¢='',S¥}lh gael(uilnlR Susc^ifee; . .prainhiiL}: ...., ".+I.,,+ ..., ~ ,.,..€„ „,.y5..„.Et=..,i..(ngfoqu §|. rfujjr ` inter}d!Sri't€);I.,` ,. , #p`n§t.ftyi?dsT, `r ;£n. tl mrlb®&^- ;,pQifein u....-`.-..,.„.fRE?1 fig€ffi}tj`:rT...?...`t".".i.....`{r;....4'.`t;.A`.,.i?€.#"ml4±rs .S§;!Sjfty.rfuto C6nfeiTn6' ^ l'o. Edi;p_uo§,tg.r :par.... j=,`j .... (,J'liz§?do a •`FisRIu&):.„..`...,.„ ...... :.;„ `,c`ar6.6 ,de :j3 ..-,`r.,u+,.„ 3eccfc:tarir...., ` 8` ``c.prgg de..-. r.+.„...ur„..rr„+t„.;t*.F-`;.:`-L-.fr.I;.I. ;Causa ,'Jirdsfa-1 i¢6„„.y,..ey.`.,.... '3airfula'da..,,.`,,`...`..,.,.......-„.u,.....,cgnb:mres`e`ti6&!ds`.,`.'.'ri~ck`igo.S.dil'aetich.£`rtpeltG'~¢l:- }dypfiie-8¢.-riimajl``adtd}t::`5`r~...„.i:..v€!.,`„..„.,-}r,I-....._-:.r,a:.`„,t„.`.,..I..,:...i+':.....r.`..t2r=,...„.` `SE'tpi]r}?.cQnp€inaie`fiLg.4F1`4?¢.A.6f.:,.({6thi6deb.6-th-Q`se:tom'dcp.no§:infepto}„„..„„.„`...,{:, •(`ramd.atlugar,delie6ho;¢/avifmaprora',.,dy?€6fi|fu,¥Zh`or-a,.~si3ueg-aft``ch-mdyil`pde.inl` thto§ .,do `cste) v I-I,`...I....<.....-.,?.r....,..:+i.`¥..`,'.`.=},.,;-I.....,-.-+...,r...`J.,...`.,....'.`.`,,,......,..`.'`'!,`t..'..,.Jt=.-3- !fie:,Ca¥iF:;i:=Tsxpa'6,d#fe'i:h.':::€ne#%:%m+6Pr:¥at£..s¥-:t:::;fi:i:id?;':../ ;mg#+a).` ,`..t: i+:i :`t!::,, €..i.f:,„,. {~re.Bt6: dei!.¢unfro €givffial ,y..,df hf aopSrty.§ I: E6iHa,aa.`§ efubs:`Briniexp? rrr}g!?I?nig£.., + DeraThr. ;§ii '¢*i;tg* I.de.a.Qndqpr„ ,in.dfaky fl-E; ;.aig}md €§!(*.§i6ri` .de' violenefa pfei`;.fa, ,dt| bgc`bS}.i.,.«tr:t.;: .... :i:€.`.. ,(niehci6th-fi hs pees.apa.s .qug. jB_c, `?~ngueThpquil en el: ru-gis ¥ `las, mjiife.sl&cfopes JFTe ' ref?ftyen dy-fido -`c'Gefuau: `dEk ¢oole.x|o. I:€rl i6,I.-'que,L p.tgditc.ej`, £§!9s,, th.fiifesta-Qfaes` rF„&,..i,.+"±r„:...„,.=;...„=i..~.;t,`, (die-nrfifre.ar `caife, thin ;^de ``tes •peHoffis tq:pis irigivsa^r6h al Jugar,., Got ..hQT? a@. :arii6pi qn najiiewhr nieifeds. de cmenggncin+ jpE§es, ``rrsEa.Iq§t jifro. pe'r§o+mi ;poriaE cr.rfuisj.to. 'y ieg€'t?. *. tii§`' =8cc'rones .,d.?,s?qapdysT, Ero'f `¢ada. uno` de,` €1kis): ........,....,. j* ...,.. t`..,:..".` ..,.. „.,.Stf..„.„":;. I.inenei6naJI `ioda`s, ins ?d@gcfohes.,dc hs aurorrfu.des::.indisSbQ§T :gn ..gce?.rdL` y .a.i pad_k.ubr ,rchcib.rifidas. c~ch~ pTve^qu§ a rea`.liza?, A:fitlk!8`dfo`riosr Jqde{pnechn.serT;+givtfafu5 a...e5.Lc` pr.oLgcg!Q o qda injk]ap I:in I-earii±ac"ife.A ge a.|8`qu. 7de: ha.9jc`Oiode`s .aqtiJ.-dtryugstos) * ."I -: n ..-.... : 11 +.. .^-`,.-1£ .+"./.£`.i,..i.rty.,. {di,fags.r €i`ffio a¢rerfedsi5n~ de: a.Ig`in., E.ets.ona. 59§petsrfro aT€.`'ahdfa.s,.; et6;) +„.„ ..... 6. ,`.t,.„. `+,,`..„..i. f{ifeusfo+par..tji qup.;a ^ti'o` teslps prasc_p¢ke8 `4c.I,1,te.9.ftyD' :I ..I, .„ ,... ;. i..¢.I.3ia{ ,...,... „...„ .... `.;r. `lo.tEast.€.ue£.!``fones, 'q`pe., Sg tors-flaen'r¢he.yatei)...,....`:r:..,`..:`--.:T:-i...7,....==-:i.<.,~....m`...i.„.„. + .SSrdp, ,pe.€.i. .:;..;hs .Sat :da. tpQr`rfu'i2aao`: el p.ng§ente: a..c.tq :fifQyia te¢ftfrdr` d® esta .ac fa, 8EcflETAflJA 0E 0ESPAOH0 GEWEpi..C,
 • 37. j-Ex-2Oi9.ado.?a:::{§E3£§iiuTPEpqRETRE+ffiaaRE.9REENarfeG •b`jnves`LiFEidfide`i:chiifla.6.si:€9`c!|!&#..tiLfi¢hb< GOBIERN0 DE MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD 8,iFpr,anQDEwh-rfuiRA`€'IfoN DECREPoN=ca2flr;4 mufA mso. 5=&,t'4li+ dQ #gi£:,t#tia§i";g,`i#:f:=i`:i::,:ch::`:d==rsc::6h Fn€1lugrr,delain{c6l';ga.ci&n.sc..d¢P;r!nde|ley.ar"bela!sig`A;nleSacci6nes.i I."lfoneurenc`raoll.ng[drh(Lik6-Silgaciditdr.:Pffty.|nlq[p.g|icalaqupfdr.¢CrimlmlidiqlueJa.fiscdi,i.P`c[!!^6sL. 2. P}6§cn..»;idi y a.on.ay.v4[.in~.pap,t!A+qcoua'de[.hilfaig¢. ].: Btryrty ioca]handdo`-fiidi8n,16v`a`r!t€m.isti!-9},*+Ld`¢g?q,E¥ €yidep?ins ed`& th`a-mco`,cxteFa.p'.th`¢ap_619pl41.??.ngv¢r. ` +. .F.mu:v/g.*,in`ei-d7`o5 a.IostEbord.o].jo.#dtinih:.usiiqei 8. .Lcvin`'anl:cnt6.'y (fa.6lqgiv-d£!`iq#.y.tr . Fnspteci6.a.'o<ular. a fifi5REfflffiHffiffiREgREREffl a` Fri!ql6n.fo`oIrcg.dilc.adJ.¥r: Vestido`ry*S`-cS(ide o` ri.jac`fufl6`iof¥&fipit!:lq5l§Q6,S Vi!|us`gche-tal€,;..nl`€9iB.Ph.I`oi •p.!iTcrplanoy.'de.al(ci c'fg.er-is`yplanimctija, REREREigffignggffRE .0 .T.Ot].biei+i9fthdr`t€xj.9,q (p!lcot¢,plcqs.idquaeo&vcnono)' `^-d!bapifeyts`f¢,-db.try*an: i`fanQSi.bfil`.€.I€d`.`g`ra.`5j 6.tt6;ferri'orroiqififefiioj.thro cfe».ptor+Tnapchds.. `.i(I. I..`.. i:`.j`,.ti.I.`::e:i.=;.I'`isi=`.``:!`.i.*i`;.-`...=``:......`.` Sjtim'li.n}dM¢tgiv¢Jen.ci.a.| •P:- 'qu (i 0
 • 38. I-aEx-2Oi8=d}u€,t&6q%:oF5±TfgprangftinRE3saRE§ypRExprfuffa{ap£ ;.id'ilirfe~rii{±ii6h.I:Fcn}7!I..digs).`6n:elil`dr.i.jEr:trs.§b+p G0BIERNO DE MEN00ZA MINISTERIO DE SEGURIDAD `.fabcifis T` :Q;. :`r`*`.':S!¥.S.S:``!Litia5t:::i::i:`.i` Pn.pe :i::`:i:: :r::.;:::::.?.`..;.::.`::i:.';:`:':.;i::i..::i::.:,: i: •apliy`al ?a !`,i;.!1`.i,€.i.`il*t`.+..:`.`r=±`=!`..|£'-.i.`=*`.:'.i( 0 q, I,:-, `smri.fry n!-a.iis`iiiBi`, .a `^,,ms tie riifed rQ •=:qu`..s.iL.:...*`,.i;..'``,kst.`:=` " EiG.ri,'€ffi.§}es-alu'idii!`cS. '0 Q',ag ,0 .vicnsa/5g=.escriio§ Q`, :i!;:`..`§:-i..i:*:`'..`.i..=i.i: :i,....ti-...l=l*.`; ' , »lenogji ca.vipe9.Ir.tyde€ 0, 'bbjcid5p`crfuilc!ct :,,,v,,a,-;in-a` .,-'-i,`!-.:.`i:;.:,`.;I,.-±t;..:}`t`|:.i.i..i.-;.{aa• ;ce!ul.are!; DECRETocON=2fl74 F]Brurt[E ,I . HEm ;i`i;;,.,i!.iS'`.:i.``.:`i:i:.i.i.`...:ui,.::.`........=...:...:.,..,:,:, pir6L±t€chaptqr,life..eefai!cb9ci ldri`iEdyycia.n.`lfica5 . Ti!rii;f€ric,dt§rJas` NIEV A
 • 39. •Si£§g, GOBIERNO DE MEN MINISTEF`lo DE JREXO EX-2018-03969051-CDE£ZA-MESAENTCENERAI.#MSEG DECRElo=o-2174 lEi%€:ti;uigia:r§j~Ri;`#,i`AA%§SFj8-#6ai£-;Q,i+:.gig-#;[atl.[P:Q:i.:C-j3LqaeriyMeetsrfoq-°¢E:t #vnESifgt-T¥T4°N¥~ed'<:ESEQpriE#E:sias#,:iriE#_:EfrQfi:BnEg.B%irH%[%#Z8fapt:Ad§ Gce i!;:j#ii:h::u:#}{¥Lgi:£#i;Ai:D:§:;gil:¥AF:i:Eii+#;,i#:ici|6i!3£C?#iN! HES ®®IfmJZEL NCIA N'EVA 8ECFIETAfl[A DE DESPACHO CENEO,L