Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Programació d'un curs

1.957 Aufrufe

Veröffentlicht am

Programació anual

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Programació d'un curs

 1. 1. PROGRAMACIÓ PER L’ALUMNAT DEL SEGLE XXI OPOSICIONS 2018 Montse Irun mirun@xtec.cat
 2. 2. QUÈ ÉS PLANIFICAR? I PROGRAMAR? OPOSICIONS 2018
 3. 3. PROGRAMAR Prendre decisions col.lectives per assolir uns objectius, dur-los a terme, avaluar-los i prendre noves decisions. OPOSICIONS 2018
 4. 4. OPOSICIONS 2018
 5. 5. PROGRAMAR ... decisions planejades pel professorat sobre els elements que intervenen en el procés d’ensenyament aprenentatge, segons els objectius del PEC I les necessitats d’alumnat TEACHING EFL - MÀSTER SECUNDÀRIA • Nivells: ✓ Currículum ✓ Programació d’un curs ✓ Unitats/Seqüències ✓ Planificació d’aula
 6. 6. Curriculum 1 nivell de programació Programar Programació d’un curs 2 nivell Responsable: Department Unitats/Seqüències/ABP 3 nivell Responsable: professorat del curs Pràctica d’aula Responsable: el professor/a de la classe TEACHING EFL - MÀSTER SECUNDÀRIA
 7. 7. ESTRUCTURA PROGRAMACIONSPROJECTE EDUCATIU DE CENTRE PROGRAMACIONS ANUALS D’ÀREES O MATÈRIES I CICLES O CURSOS UNITATS DIDÀCTIQUES
 8. 8. ESTRUCTURA DEL CURRÍCULUM ESO Competències bàsiques d’àmbit o matèria Agrupades en dimensions Graduades en 3 nivells d’assoliment al final de l’etapa Associades als Continguts Clau Amb orientacions per l’avaluació al final de l’etapa, agrupades per dimensions Continguts seqüenciats per cursos Agrupats en dimensions Relacionats amb els Continguts Clau Amb criteris d’avaluació per cursos, agrupats per dimensions d ’ e t a p a P e r c u r s o s
 9. 9. OPOSICIONS 2018
 10. 10. ESTRUCTURA CURRÍCULUM PRIMÀRIA OPOSICIONS 2018
 11. 11. OPOSICIONS 2018
 12. 12. TEACHING EFL - MÀSTER SECUNDÀRIA
 13. 13. 1. CONTEXT 2. COMPETÈNCIES 3. CONTINGUTS 4. ASSESSMENT CRITERIA 4. METODOLOGIA 5. DIVERSITAT 6. RECURSOS 7. UNITATS DIDÀCTIQUES OPOSICIONS 2018 Decret 187/2015 (ESO) Decret 119/2015 (primària) Decret 142/2008 (batxillerat) PROGRAMACIÓ ANUAL
 14. 14. INTRODUCCIÓ OPOSICIONS 2018
 15. 15. INTRODUCTION  Contextualització: descriure tipus escola, alumnat, etc.  Nivell: choose the level and explain  Raons: per què l’àrea en aquest curs. Mirar idees de la introducció als decrets.  Organització del document OPOSICIONS 2018
 16. 16. COMPETÈNCIES OPOSICIONS 2018
 17. 17. COMPETÈNCIES BÀSIQUES  Nomenar- les  Explicar com es treballen  Digital i cultura i valors ètics OPOSICIONS 2018
 18. 18. COMPETÈNCIES D’ÀREA Dimensió comunicació oral Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió literària 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPOSICIONS 2018 Competències de llengües estrangeres
 19. 19. DECISIONS A PRENDRE  Prioritzar les que es treballen  Seqüenciar-les pel curs (matisos)  Prioritzar les competències bàsiques (sobre tot digital i cultural i social)  Concretar el nivell de gradació pel curs OPOSICIONS 2018
 20. 20. CONTINGUTS OPOSICIONS 2018
 21. 21. CONTINGUTS  Conjunt de sabers: fets, abilitats, estratègies, actituds, etc. al voltant de les quals s’organitzen les activitats.  Aprenem treballant continguts. OPOSICIONS 2018
 22. 22. DIMENSIONS  Continguts clau  Nom OPOSICIONS 2018
 23. 23. CRITERIS D’AVALUACIÓ OPOSICIONS 2018
 24. 24. CRITERIS D’AVALUACIÓ  Infinitiu  Relació amb les competències.  Selecció i seqüenciar-los  Llista instruments  Auto i co avaluació  Recuperació OPOSICIONS 2018
 25. 25. METODOLOGIA OPOSICIONS 2018
 26. 26. METODOLOGIA  Criteris i decisions que organitzen el procés d’aprenentatge.  Socioconstructivisme  ABP  Aprenentatge servei  Flipped classroom  AICLE  Aspectes que cal incloure:  Agrupaments  TIC OPOSICIONS 2018
 27. 27. PRINCIPIS  Començar pel nivell de desenvolupament cognitiu de l’alumnat. Coneixement previ  Construir sobre una metodologia vivencial (aprendre fent) aplicar coneixements, emocions per implicar  Promoure autonomia.Aprendre a aprendre, estratègies de planificació i compensació  HOTS i LOTS OPOSICIONS 2018
 28. 28. PRINCIPIS  Modificar el schemata que té l’alummnat: trencar l’equilibri  Afavorir la interacció entre els aprenents: zona de desenvolupament proper, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge entre iguals, activitats basades en problemes, reptes, etc  Enfocament globalitzador: des de l’interés de l’alumnat OPOSICIONS 2018
 29. 29. AGRUPAMENTS  Tota la classe: debats, arribar a un solució  Grup / parelles: treball cooperatiu, entrenament en activitats de resolució de problemes, compartir opinions, … S’adapta el temps i les necessitats individuals.  Individual: per sistematitzar l’aprenentatge OPOSICIONS 2018
 30. 30. RECURSOS  Mitjans per ajudar a assolir els objectius  Tipus:  Impresos: llibre de text, llibre de recursos, material elaborate pel profe, revistes, llibres, etc  Realia: flashcards, visuals, etc.  Audiovisual: videos, pel.lícules, …  Digital: recursos online OPOSICIONS 2018
 31. 31. RECURSOS  Criteris:  Pràctics: disponibilitat  Didàctics: objectius, continguts, activitats, metodologia  Psicològics: motivadors, aprenentatge vivencial, interacció  Entorn: sortides, teatre, biblioteca, etc OPOSICIONS 2018
 32. 32. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT OPOSICIONS 2018
 33. 33. DIVERSITAT ESTRATÈGIES  Variació  Interès  Colaboració entre alumnat: aprenentatge co-operatiu, equip  Compartir responsibilitats  Individualització: self access  Personalització: aquí i ara, tipus d’aprenent OPOSICIONS 2018 Decret 150/2015
 34. 34. ESTRATÈGIES PER A ACTIVITATS QUE TRACTEN LA DIVERSITAT  Obligatori més opcional  Activitats obertes  Un text, molts nivells  Assoliment d’objectius a diferent nivell de dificultat cognitiva.  Treball extra pels que acaben abans i treball de repàs OPOSICIONS 2018
 35. 35. UNITATS DIDÀCTIQUES OPOSICIONS 2018
 36. 36. UNITAT  els objectius d'aprenentatge  les competències o capacitats que es desenvolupen  els continguts  activitats d'ensenyament i d'aprenentatge  recursos didàctics,  metodologia (gestió de l'alumnat, del temps i de l'espai)  criteris, procediments i instruments d'avaluació  relació amb altres àmbit, àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura,  atenció a la diversitat.OPOSICIONS 2018
 37. 37. OPOSICIONS 2018
 38. 38. OPOSICIONS 2018

×