Wordpress

TÜRKİYENİN DOĞALTÜRKİYENİN DOĞAL
GÜZELLİKLERİGÜZELLİKLERİ
Türkiye’nin tarihiTürkiye’nin tarihi
zenginliğinde olduğu gibizenginliğinde olduğu gibi
doğal güzellikte de dünyadakidoğal güzellikte de dünyadaki
nadir ülkelerden biri olduğunadir ülkelerden biri olduğu
açık bir gerçektir, Ülkemizinaçık bir gerçektir, Ülkemizin
dört bir yanında birbirindendört bir yanında birbirinden
güzel oluşumlar ve doğalgüzel oluşumlar ve doğal
güzellikler çok sayıdadırgüzellikler çok sayıdadır
bunlardan bazıları şunlardır:bunlardan bazıları şunlardır:
ALTINBEŞİK DÜDENİALTINBEŞİK DÜDENİ
Dünyanın en ilginçDünyanın en ilginç
mağaralarından birisidir. Torosmağaralarından birisidir. Toros
Dağlarının altındaki bu ilginç yeraltıDağlarının altındaki bu ilginç yeraltı
Dünya’sını görmek için özel hazırlık veDünya’sını görmek için özel hazırlık ve
gereçler gereklidir. Yer altında çokgereçler gereklidir. Yer altında çok
sayıda mağara ve göl vardır. Busayıda mağara ve göl vardır. Bu
göllerin su seviyeleri farklı olupgöllerin su seviyeleri farklı olup
aralarında çağlayanlar oluştururlararalarında çağlayanlar oluştururlar..
Mağaralarda dev boyutlardaMağaralarda dev boyutlarda
sarkıt ve dikitler mevcuttur. Busarkıt ve dikitler mevcuttur. Bu
mağara ve göllerin milyonlarcamağara ve göllerin milyonlarca
yıllık bir sürecin sonucu oluştuğuyıllık bir sürecin sonucu oluştuğu
bilinmektedir. Konu ilebilinmektedir. Konu ile
ilgilenenler ve cesur tırmanıcılarilgilenenler ve cesur tırmanıcılar
için eşi bulunmaz bir doğaiçin eşi bulunmaz bir doğa
harikasıdır.harikasıdır.
DAMLATAŞ MAĞARASIDAMLATAŞ MAĞARASI
Alanya’dadır. Sarkıt veAlanya’dadır. Sarkıt ve
dikitler ihtiva eder. Mağaradikitler ihtiva eder. Mağara
içindeki havanın nemlilik oranı %içindeki havanın nemlilik oranı %
90 civarındadır. Tedavi amacıyla90 civarındadır. Tedavi amacıyla
da kullanılmaktadır.da kullanılmaktadır.
KARAİN MAĞARASIKARAİN MAĞARASI
Yapılan kazılardan, bölgeninYapılan kazılardan, bölgenin
günümüzden 50 000 yıl kadargünümüzden 50 000 yıl kadar
öncede yerleşim merkezi olaraköncede yerleşim merkezi olarak
kullanıldığı sonucuna varılmıştır.kullanıldığı sonucuna varılmıştır.
Türkiye’nin içinde insan yaşamışTürkiye’nin içinde insan yaşamış
en büyük mağarasıdır.en büyük mağarasıdır.
KAPADOKYAKAPADOKYA
Bölge 60 milyon yıl önce; Erciyes,Bölge 60 milyon yıl önce; Erciyes,
Hasan dağı ve Güllüdağı’nHasan dağı ve Güllüdağı’n
püskürttüğü lav ve küllerinpüskürttüğü lav ve küllerin
oluşturduğu yumuşak tabakalarınoluşturduğu yumuşak tabakaların
milyonlarca yıl boyunca yağmur vemilyonlarca yıl boyunca yağmur ve
rüzgar tarafından aşındırılmasıylarüzgar tarafından aşındırılmasıyla
ortaya çıkmıştır.Kapadokya bölgesi,ortaya çıkmıştır.Kapadokya bölgesi,
doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir.doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir.
Coğrafi olaylar PeribacalarınıCoğrafi olaylar Peribacalarını
oluştururken, tarihi süreçte, insanlaroluştururken, tarihi süreçte, insanlar
da bu peribacalarının içlerine ev,da bu peribacalarının içlerine ev,
kilise oymuş, bunları fresklerlekilise oymuş, bunları fresklerle
süsleyerek, binlerce yıllıksüsleyerek, binlerce yıllık
medeniyetlerin izlerini günümüzemedeniyetlerin izlerini günümüze
taşımıştır.taşımıştır.
Wordpress
İnsan yerleşimlerinin Paleolitikİnsan yerleşimlerinin Paleolitik
döneme kadar uzandığıdöneme kadar uzandığı
Kapadokya’nın yazılı tarihiKapadokya’nın yazılı tarihi
Hititlerle başlar. Tarih boyuncaHititlerle başlar. Tarih boyunca
ticaret kolonilerini barındıran veticaret kolonilerini barındıran ve
ülkeler arasında ticari ve sosyalülkeler arasında ticari ve sosyal
bir köprü kuran Kapadokya, İpekbir köprü kuran Kapadokya, İpek
Yolu’nun da önemliYolu’nun da önemli
kavşaklarından biridir.kavşaklarından biridir.
FALEZLERFALEZLER
Antalya’nın iki büyük plajı olan LaraAntalya’nın iki büyük plajı olan Lara
ve Konya altı arasında kalan bölgedir.ve Konya altı arasında kalan bölgedir.
Bu ilginç jeolojik yapı aynı zamandaBu ilginç jeolojik yapı aynı zamanda
doğal arıtma sistemi işlevi ile körfezindoğal arıtma sistemi işlevi ile körfezin
temizliğine önemli bir katkıtemizliğine önemli bir katkı
sağlamaktadır.Antalya’nın iki büyüksağlamaktadır.Antalya’nın iki büyük
plajı olan Lara ve arasında kalanplajı olan Lara ve arasında kalan
bölgedir.bölgedir. . Bu ilginç jeolojik yapı aynı. Bu ilginç jeolojik yapı aynı
zamanda doğal arıtma sistemi işlevizamanda doğal arıtma sistemi işlevi
ile körfezin temizliğine önemli birile körfezin temizliğine önemli bir
katkı sağlamaktadır.katkı sağlamaktadır.
Wordpress
DAMLATAŞ MAĞARASIDAMLATAŞ MAĞARASI
Alanya’dadır. Sarkıt veAlanya’dadır. Sarkıt ve
dikitler ihtiva eder. Mağaradikitler ihtiva eder. Mağara
içindeki havanın nemlilik oranı %içindeki havanın nemlilik oranı %
90 civarındadır. Tedavi amacıyla90 civarındadır. Tedavi amacıyla
da kullanılmaktadır.da kullanılmaktadır.
Wordpress
KARAİN MAĞARASIKARAİN MAĞARASI
Yapılan kazılardan, bölgeninYapılan kazılardan, bölgenin
günümüzden 50 000 yıl kadargünümüzden 50 000 yıl kadar
öncede yerleşim merkezi olaraköncede yerleşim merkezi olarak
kullanıldığı sonucuna varılmıştır.kullanıldığı sonucuna varılmıştır.
Türkiye’nin içinde insan yaşamışTürkiye’nin içinde insan yaşamış
en büyük mağarasıdır.en büyük mağarasıdır.
SAKLIKENTSAKLIKENT
Sadece 45 km. uzaklaşılıncaSadece 45 km. uzaklaşılınca
3000 m. yüksekliğe ulaşan Saklı3000 m. yüksekliğe ulaşan Saklı
Yaylasında kurulu Saklıkent’eYaylasında kurulu Saklıkent’e
varılır. Kış sporlarına elverişli birvarılır. Kış sporlarına elverişli bir
yerdir Saklıkent. Aynı gün içindeyerdir Saklıkent. Aynı gün içinde
Antalya plajlarından denizeAntalya plajlarından denize
girebilir ya da Saklıkent’te kayakgirebilir ya da Saklıkent’te kayak
yapabilirsiniz.yapabilirsiniz.
AyasofyaAyasofya
Kubbesi 900 yıl taklit edilemediKubbesi 900 yıl taklit edilemedi
Dünyanın 8. harikası olduğu söylenen,Dünyanın 8. harikası olduğu söylenen,
532’de inşa edilen Bizans İmparatorluğu’nun532’de inşa edilen Bizans İmparatorluğu’nun
İstanbul’daki şaheseri, günümüze gelenİstanbul’daki şaheseri, günümüze gelen
ender eserlerden. Dış görünüşünün aksineender eserlerden. Dış görünüşünün aksine
içi, saray gibi görkemli ve göz alıcı. Bizansiçi, saray gibi görkemli ve göz alıcı. Bizans
döneminde çok büyük onarımlar gören, ikidöneminde çok büyük onarımlar gören, iki
kez yeniden yapılan Ayasofya’yı, 16.kez yeniden yapılan Ayasofya’yı, 16.
yüzyılda Mimar Sinan ile 19. yüzyılda Fossatiyüzyılda Mimar Sinan ile 19. yüzyılda Fossati
Kardeşler restore etti. 916 yıl başkilise, 477Kardeşler restore etti. 916 yıl başkilise, 477
yıl cami olan Ayasofya, Atatürk’ün emriyleyıl cami olan Ayasofya, Atatürk’ün emriyle
müze yapıldı. 1930-1935 arasında ortayamüze yapıldı. 1930-1935 arasında ortaya
çıkarılıp temizlenen mozaikler de Bizans veçıkarılıp temizlenen mozaikler de Bizans ve
Osmanlı döneminin izlerini taşıyanOsmanlı döneminin izlerini taşıyan
muhteşem mimarisiyle en çok ziyaret edilenmuhteşem mimarisiyle en çok ziyaret edilen
müzelerimizin başında geliyor.müzelerimizin başında geliyor.
Wordpress
HasankeyfHasankeyf
Bilim ve kültür merkezi bir zamanlarBilim ve kültür merkezi bir zamanlar
bölgenin bilim ve kültür merkezi olanbölgenin bilim ve kültür merkezi olan
Batman-Hasankeyf, sahip olduğu zenginBatman-Hasankeyf, sahip olduğu zengin
tarihsel yapılar nedeniyle 1981 yılında sittarihsel yapılar nedeniyle 1981 yılında sit
alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştı.alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştı.
2006 yazında temeli atılan Ilısu Barajı2006 yazında temeli atılan Ilısu Barajı
sularının altında kalma tehlikesi altında.sularının altında kalma tehlikesi altında.
Sadece tarihi kale ve 7 bin mağara sularSadece tarihi kale ve 7 bin mağara sular
altında kalmayacak. Yerleşim bölgesi vealtında kalmayacak. Yerleşim bölgesi ve
Hasankeyf’in simgesi haline gelen DicleHasankeyf’in simgesi haline gelen Dicle
Nehri üzerindeki 12. yüzyıldan kalmaNehri üzerindeki 12. yüzyıldan kalma
Ortaçağ’ın en büyük taş köprüsünün,Ortaçağ’ın en büyük taş köprüsünün,
Rahman Dağı eteğine taşınması planlanıyor.Rahman Dağı eteğine taşınması planlanıyor.
Bugün bile bazıları mesken olarak kullanılanBugün bile bazıları mesken olarak kullanılan
çok sayıdaki mağara, insanların çok eskiçok sayıdaki mağara, insanların çok eski
çağlarda yerleştiklerini gösteriyor.
1 von 17

Recomendados

Yeni microsoft power point sunusu von
Yeni microsoft power point sunusuYeni microsoft power point sunusu
Yeni microsoft power point sunusumeltemdundar
1.1K views9 Folien
Milli parklar ve dünyanın 7 harikası von
Milli parklar ve dünyanın 7 harikasıMilli parklar ve dünyanın 7 harikası
Milli parklar ve dünyanın 7 harikasıÖnder Alkan
3.4K views111 Folien
Jeolojik miraslar karapınar von
Jeolojik miraslar karapınarJeolojik miraslar karapınar
Jeolojik miraslar karapınarAli KÜLAH
3.7K views173 Folien
Istanbul tarihi von
Istanbul tarihiIstanbul tarihi
Istanbul tarihiAhmet Türkan
371 views27 Folien
Istanbul von
Istanbul Istanbul
Istanbul Alp Savaş Balçık
1.2K views28 Folien
Saggalosos von
SaggalososSaggalosos
SaggalososVural Yigit
565 views72 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Wordpress

Çamlık mağaraları ve turizm potonsiyeli (Makale) von
Çamlık mağaraları ve turizm potonsiyeli (Makale)Çamlık mağaraları ve turizm potonsiyeli (Makale)
Çamlık mağaraları ve turizm potonsiyeli (Makale)Fuat Özcan
1.1K views21 Folien
Fen 5 (7 unite) von
Fen 5 (7 unite)Fen 5 (7 unite)
Fen 5 (7 unite)Yeliz Özcan
4.9K views30 Folien
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL. von
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.derslopedi
5.4K views64 Folien
Dalyan'da sonbahar von
Dalyan'da sonbaharDalyan'da sonbahar
Dalyan'da sonbaharergunm
645 views50 Folien
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe von
Anadolu Uygarlıkları GöbeklitepeAnadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları GöbeklitepeÖnder Alkan
1.5K views46 Folien
Kula von
KulaKula
Kulademirer91
261 views13 Folien

Similar a Wordpress(20)

Çamlık mağaraları ve turizm potonsiyeli (Makale) von Fuat Özcan
Çamlık mağaraları ve turizm potonsiyeli (Makale)Çamlık mağaraları ve turizm potonsiyeli (Makale)
Çamlık mağaraları ve turizm potonsiyeli (Makale)
Fuat Özcan1.1K views
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL. von derslopedi
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.
derslopedi5.4K views
Dalyan'da sonbahar von ergunm
Dalyan'da sonbaharDalyan'da sonbahar
Dalyan'da sonbahar
ergunm645 views
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe von Önder Alkan
Anadolu Uygarlıkları GöbeklitepeAnadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Önder Alkan1.5K views
Adabükü Gezi Rehberi von mustistanbul
Adabükü Gezi RehberiAdabükü Gezi Rehberi
Adabükü Gezi Rehberi
mustistanbul1.4K views
Kastamonu von CBÜ
KastamonuKastamonu
Kastamonu
CBÜ6.2K views
Foto Kapadokya Can Akin von Can Akin
Foto Kapadokya Can AkinFoto Kapadokya Can Akin
Foto Kapadokya Can Akin
Can Akin346 views
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1 von Vural Yigit
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1
Vural Yigit669 views
Sazova park von smatmgn
Sazova parkSazova park
Sazova park
smatmgn1.4K views
Karadeniz bölgesi turizm merkezleri slayt von Emrah Aktaş
Karadeniz bölgesi turizm merkezleri slaytKaradeniz bölgesi turizm merkezleri slayt
Karadeniz bölgesi turizm merkezleri slayt
Emrah Aktaş12.3K views

Wordpress

 • 1. TÜRKİYENİN DOĞALTÜRKİYENİN DOĞAL GÜZELLİKLERİGÜZELLİKLERİ Türkiye’nin tarihiTürkiye’nin tarihi zenginliğinde olduğu gibizenginliğinde olduğu gibi doğal güzellikte de dünyadakidoğal güzellikte de dünyadaki nadir ülkelerden biri olduğunadir ülkelerden biri olduğu açık bir gerçektir, Ülkemizinaçık bir gerçektir, Ülkemizin dört bir yanında birbirindendört bir yanında birbirinden güzel oluşumlar ve doğalgüzel oluşumlar ve doğal güzellikler çok sayıdadırgüzellikler çok sayıdadır bunlardan bazıları şunlardır:bunlardan bazıları şunlardır:
 • 2. ALTINBEŞİK DÜDENİALTINBEŞİK DÜDENİ Dünyanın en ilginçDünyanın en ilginç mağaralarından birisidir. Torosmağaralarından birisidir. Toros Dağlarının altındaki bu ilginç yeraltıDağlarının altındaki bu ilginç yeraltı Dünya’sını görmek için özel hazırlık veDünya’sını görmek için özel hazırlık ve gereçler gereklidir. Yer altında çokgereçler gereklidir. Yer altında çok sayıda mağara ve göl vardır. Busayıda mağara ve göl vardır. Bu göllerin su seviyeleri farklı olupgöllerin su seviyeleri farklı olup aralarında çağlayanlar oluştururlararalarında çağlayanlar oluştururlar..
 • 3. Mağaralarda dev boyutlardaMağaralarda dev boyutlarda sarkıt ve dikitler mevcuttur. Busarkıt ve dikitler mevcuttur. Bu mağara ve göllerin milyonlarcamağara ve göllerin milyonlarca yıllık bir sürecin sonucu oluştuğuyıllık bir sürecin sonucu oluştuğu bilinmektedir. Konu ilebilinmektedir. Konu ile ilgilenenler ve cesur tırmanıcılarilgilenenler ve cesur tırmanıcılar için eşi bulunmaz bir doğaiçin eşi bulunmaz bir doğa harikasıdır.harikasıdır.
 • 4. DAMLATAŞ MAĞARASIDAMLATAŞ MAĞARASI Alanya’dadır. Sarkıt veAlanya’dadır. Sarkıt ve dikitler ihtiva eder. Mağaradikitler ihtiva eder. Mağara içindeki havanın nemlilik oranı %içindeki havanın nemlilik oranı % 90 civarındadır. Tedavi amacıyla90 civarındadır. Tedavi amacıyla da kullanılmaktadır.da kullanılmaktadır.
 • 5. KARAİN MAĞARASIKARAİN MAĞARASI Yapılan kazılardan, bölgeninYapılan kazılardan, bölgenin günümüzden 50 000 yıl kadargünümüzden 50 000 yıl kadar öncede yerleşim merkezi olaraköncede yerleşim merkezi olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır.kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Türkiye’nin içinde insan yaşamışTürkiye’nin içinde insan yaşamış en büyük mağarasıdır.en büyük mağarasıdır.
 • 6. KAPADOKYAKAPADOKYA Bölge 60 milyon yıl önce; Erciyes,Bölge 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasan dağı ve Güllüdağı’nHasan dağı ve Güllüdağı’n püskürttüğü lav ve küllerinpüskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakalarınoluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur vemilyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıylarüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır.Kapadokya bölgesi,ortaya çıkmıştır.Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir.doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. Coğrafi olaylar PeribacalarınıCoğrafi olaylar Peribacalarını oluştururken, tarihi süreçte, insanlaroluştururken, tarihi süreçte, insanlar da bu peribacalarının içlerine ev,da bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerlekilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllıksüsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüzemedeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır.taşımıştır.
 • 8. İnsan yerleşimlerinin Paleolitikİnsan yerleşimlerinin Paleolitik döneme kadar uzandığıdöneme kadar uzandığı Kapadokya’nın yazılı tarihiKapadokya’nın yazılı tarihi Hititlerle başlar. Tarih boyuncaHititlerle başlar. Tarih boyunca ticaret kolonilerini barındıran veticaret kolonilerini barındıran ve ülkeler arasında ticari ve sosyalülkeler arasında ticari ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, İpekbir köprü kuran Kapadokya, İpek Yolu’nun da önemliYolu’nun da önemli kavşaklarından biridir.kavşaklarından biridir.
 • 9. FALEZLERFALEZLER Antalya’nın iki büyük plajı olan LaraAntalya’nın iki büyük plajı olan Lara ve Konya altı arasında kalan bölgedir.ve Konya altı arasında kalan bölgedir. Bu ilginç jeolojik yapı aynı zamandaBu ilginç jeolojik yapı aynı zamanda doğal arıtma sistemi işlevi ile körfezindoğal arıtma sistemi işlevi ile körfezin temizliğine önemli bir katkıtemizliğine önemli bir katkı sağlamaktadır.Antalya’nın iki büyüksağlamaktadır.Antalya’nın iki büyük plajı olan Lara ve arasında kalanplajı olan Lara ve arasında kalan bölgedir.bölgedir. . Bu ilginç jeolojik yapı aynı. Bu ilginç jeolojik yapı aynı zamanda doğal arıtma sistemi işlevizamanda doğal arıtma sistemi işlevi ile körfezin temizliğine önemli birile körfezin temizliğine önemli bir katkı sağlamaktadır.katkı sağlamaktadır.
 • 11. DAMLATAŞ MAĞARASIDAMLATAŞ MAĞARASI Alanya’dadır. Sarkıt veAlanya’dadır. Sarkıt ve dikitler ihtiva eder. Mağaradikitler ihtiva eder. Mağara içindeki havanın nemlilik oranı %içindeki havanın nemlilik oranı % 90 civarındadır. Tedavi amacıyla90 civarındadır. Tedavi amacıyla da kullanılmaktadır.da kullanılmaktadır.
 • 13. KARAİN MAĞARASIKARAİN MAĞARASI Yapılan kazılardan, bölgeninYapılan kazılardan, bölgenin günümüzden 50 000 yıl kadargünümüzden 50 000 yıl kadar öncede yerleşim merkezi olaraköncede yerleşim merkezi olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır.kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Türkiye’nin içinde insan yaşamışTürkiye’nin içinde insan yaşamış en büyük mağarasıdır.en büyük mağarasıdır.
 • 14. SAKLIKENTSAKLIKENT Sadece 45 km. uzaklaşılıncaSadece 45 km. uzaklaşılınca 3000 m. yüksekliğe ulaşan Saklı3000 m. yüksekliğe ulaşan Saklı Yaylasında kurulu Saklıkent’eYaylasında kurulu Saklıkent’e varılır. Kış sporlarına elverişli birvarılır. Kış sporlarına elverişli bir yerdir Saklıkent. Aynı gün içindeyerdir Saklıkent. Aynı gün içinde Antalya plajlarından denizeAntalya plajlarından denize girebilir ya da Saklıkent’te kayakgirebilir ya da Saklıkent’te kayak yapabilirsiniz.yapabilirsiniz.
 • 15. AyasofyaAyasofya Kubbesi 900 yıl taklit edilemediKubbesi 900 yıl taklit edilemedi Dünyanın 8. harikası olduğu söylenen,Dünyanın 8. harikası olduğu söylenen, 532’de inşa edilen Bizans İmparatorluğu’nun532’de inşa edilen Bizans İmparatorluğu’nun İstanbul’daki şaheseri, günümüze gelenİstanbul’daki şaheseri, günümüze gelen ender eserlerden. Dış görünüşünün aksineender eserlerden. Dış görünüşünün aksine içi, saray gibi görkemli ve göz alıcı. Bizansiçi, saray gibi görkemli ve göz alıcı. Bizans döneminde çok büyük onarımlar gören, ikidöneminde çok büyük onarımlar gören, iki kez yeniden yapılan Ayasofya’yı, 16.kez yeniden yapılan Ayasofya’yı, 16. yüzyılda Mimar Sinan ile 19. yüzyılda Fossatiyüzyılda Mimar Sinan ile 19. yüzyılda Fossati Kardeşler restore etti. 916 yıl başkilise, 477Kardeşler restore etti. 916 yıl başkilise, 477 yıl cami olan Ayasofya, Atatürk’ün emriyleyıl cami olan Ayasofya, Atatürk’ün emriyle müze yapıldı. 1930-1935 arasında ortayamüze yapıldı. 1930-1935 arasında ortaya çıkarılıp temizlenen mozaikler de Bizans veçıkarılıp temizlenen mozaikler de Bizans ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyanOsmanlı döneminin izlerini taşıyan muhteşem mimarisiyle en çok ziyaret edilenmuhteşem mimarisiyle en çok ziyaret edilen müzelerimizin başında geliyor.müzelerimizin başında geliyor.
 • 17. HasankeyfHasankeyf Bilim ve kültür merkezi bir zamanlarBilim ve kültür merkezi bir zamanlar bölgenin bilim ve kültür merkezi olanbölgenin bilim ve kültür merkezi olan Batman-Hasankeyf, sahip olduğu zenginBatman-Hasankeyf, sahip olduğu zengin tarihsel yapılar nedeniyle 1981 yılında sittarihsel yapılar nedeniyle 1981 yılında sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştı.alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştı. 2006 yazında temeli atılan Ilısu Barajı2006 yazında temeli atılan Ilısu Barajı sularının altında kalma tehlikesi altında.sularının altında kalma tehlikesi altında. Sadece tarihi kale ve 7 bin mağara sularSadece tarihi kale ve 7 bin mağara sular altında kalmayacak. Yerleşim bölgesi vealtında kalmayacak. Yerleşim bölgesi ve Hasankeyf’in simgesi haline gelen DicleHasankeyf’in simgesi haline gelen Dicle Nehri üzerindeki 12. yüzyıldan kalmaNehri üzerindeki 12. yüzyıldan kalma Ortaçağ’ın en büyük taş köprüsünün,Ortaçağ’ın en büyük taş köprüsünün, Rahman Dağı eteğine taşınması planlanıyor.Rahman Dağı eteğine taşınması planlanıyor. Bugün bile bazıları mesken olarak kullanılanBugün bile bazıları mesken olarak kullanılan çok sayıdaki mağara, insanların çok eskiçok sayıdaki mağara, insanların çok eski çağlarda yerleştiklerini gösteriyor.