Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nombres naturalsv2 15 16

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Ecuaciones de primer grado
Ecuaciones de primer grado
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Nombres naturalsv2 15 16

 1. 1. Comptar és una cosa natural !!
 2. 2. 1.- Fixa’t en la fotografia i digues per què és més fàcil comptar els cotxes que les persones que estan corrent. a.- Perquè hi ha menys cotxes que esportistes. b.- Perquè es veuen millor. c.- Perquè formen una filera. d.- Perquè els cotxes no porten dorsal. 2.- Per saber quants corredors hi ha a la foto, seria útil conèixer els dorsals? Si poguessis distribuir d’alguna manera les persones que corren, com ho faries per poder-les comptar fàcilment?
 3. 3. 3.- Afegeix a la llista següent altres exemples de coses que s’acostumen comptar agrupades: •D’1 en 1: pàgines •De 2 en 2: sabates •De 3 en 3: ofertes de productes 3 x 2 •De 4 en 4: iogurts •De 5 en 5: dits •De 6 en 6: cordes de guitarra •De 7 en 7: dies 4.- Posa altres exemples d’objectes que es comptin de 10 en 10, de 12 en 12, de 100 en 100, etc
 4. 4. Codi Postal de Verges 17142
 5. 5. Nombres naturals • Els nombres naturals: – S’utilitzen per comptar. – Són els nombres positius sense decimals. • El conjunt dels nombres naturals: – És infinit, és il·limitat. = 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... 10 pertany al conjunt dels nombres naturals. 10Є
 6. 6. Nombres naturals • Representació sobre la recta : • Els nombres naturals que utilitzem per comptar s’anomenen: CARDINALS (zero, u, dos, deu, cent u...) • Els nombres naturals que utilitzem per ordenar s’anomenen: ORDINALS (primer, segon, quart, setè...) < més petit que > més gran que
 7. 7. Sistema de numeració decimal uM cm dm um c d u Unitat de milió Centena de mil Desena de mil Unitat de mil Centena Desena Unitat x 1.000.000 x 100.000 x 10.000 x 1.000 x 100 x 10 x 1 • Està basat en deu xifres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 • L’origen es troba en el fet que tenim deu dits a les mans. • És important el dígit i la posició que ocupa. NORMA: D-U-C
 8. 8. Sistema de numeració decimal uM cm dm um c d u Unitat de milió Centena de mil Desena de mil Unitat de mil Centena Desena Unitat x 1.000.000 x 100.000 x 10.000 x 1.000 x 100 x 10 x 1 4 5 7 8 7 6 2 0 1 4 457: quatre-cents cinquanta-set 8.762.534: vuit milions set-cents seixanta-dos mil cinc-cents trenta-quatre
 9. 9. Descomposició de decimal 4.248.759= 4 unitats de milió = 4.000.000 2 centenes de mil = 200.000 4 desenes de mil= 40.000 8 unitats de mil= 8.000 7 centenes= 700 5 desenes= 50 9 unitats = 9 Quatre milions dos-cents quaranta-vuit mil set- cents cinquanta-nou
 10. 10. Anomenar nombres llargs Dos trilions, cinc-cents dos mil tres-cents vint-i- un bilions, sis-cents cinquanta-dos mil tres-cents vint-i-cinc milions, set-cents vuitanta mil vuit- cents cinquanta-cinc 2 502 321 652 325 780 855 mil mil mil milióbiliótrilió
 11. 11. Diferents sistemes de numeració
 12. 12. Sistema de numeració romà • Les xifres romanes són: • Normes per escriure: – Les lletres I,X,C i M es poden repetir fins 3 vegades (ex: 83=LXXXIII) – La I només pot restar a V i X (ex: 99=XCIX IC) – La X només pot restar a L i C (ex: 40=XL) – La C només pot restar a D i M – Una ratlla horitzontal sobre una o més lletres, queden multiplicades per mil (ex: V = 5.000) I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000
 13. 13. Quin error hi ha?
 14. 14. Exercicis Escriu en sistema decimal les següents xifres romanes: • XXII • MDCCCXXXIX • XI • MCCXIII • XCI Escriu en xifres romanes: • 625 • 256 • 1423 • 3241 • 49
 15. 15. Operacions: suma i resta • Sumar ➔ afegir a + b a i b s'anomenen sumands – Propietat commutativa a + b = b + a – Propietat associativa (a + b) + c = a + (b + c) – Element neutre a + 0 = a • Restar ➔ treure a - b a s’anomena minuend i b s'anomena sostraient. – No té la propietat commutativa ni associativa.
 16. 16. Operacions: multiplicació i divisió • Multiplicació ➔ sumar un nº de vegades – Propietat commutativa a x b = b x a – Propietat associativa (a x b) x c = a x (b x c) – Element neutre a x 1 = a – Element absorbent a x 0 = 0 – Propietat distributiva a x (b + c) = (a x b) + (a x c) • Divisió ➔ repartir • Divisió exacta: Residu=0 • Divisió entera: Residu ≠ 0 • Prova de la divisió: Dividend = Divisor x quocient + residu
 17. 17. Exemple de propietat distributiva 2 x (4 + 2) = (2 x 4) + (2 x 2) 2 x 6 = 8 + 4
 18. 18. Operacions combinades • Ordre per efectuar les operacions: – Si hi ha parèntesis, primer efectuarem les operacions de dins el parèntesis ex: (2 + 6) x (4 + 5) = 8 x 9 = 72 – Si no hi ha parèntesis, • 1r efectuarem les multiplicacions i divisions • 2n efectuarem les sumes i restes ex: 2 + 6 x 4 + 5 = ex: 9 : 3 + 4 x 2 = 2 + 24 + 5 = 31 3 + 8 = 11
 19. 19. Exemple d’operacions combinades complexes • Exemple 1: 12 - 6 x 4 – (2 + 5) x 3 = 12 – ( 6 x 4 - 7 x 3) = 12 - ( 24 - 21 ) = 12 – 3 = 9 • Exemple 2: (6 x 10) + (7 - 6) x 7 = (60 + 1 x 7) = ( 60 + 7) = 67
 20. 20. Treure factor comú (4 x 3 ) + (3 x 8) = 3 x (4 + 8) (4 x 6) + (4 x 2) – (5 x 4) = 4 x (6 + 2 – 5) (5 x 2 x 4) - (10 x 3) = 10 x (4 – 3) 3 x 5 + 3 x 7 - 11 x 3 = 3 x (5 + 7 – 11) = 3 x (12 – 11) = 3 x 1 = 3
 21. 21. Exercicis Treu factor comú: 1.- (5 x 3 x 2) + (7 x 5) = 2.- (6 x 7) + (3 x 2 x 6) = 3.- (5 x 2 x 6) - (5 x 1) = 4.- (9 x 1 x 3) + (2 x 3 x 7) = 5.- (12 x 7) - (4 x 3 x 5) = 6.- (3 x 4) + (6 x 4 x 7) = 7.- (2 x 10 x 3) + (7 x 10) = 8.- (5 x 2) + (7 x 3 x 5) - (5 x 1) = 9.- (11 x 3) + (3 x 7 x 1) = 10.- (7 x 5 x 9) - (5 x 7 x 2) = 11.- (4 x 3 x 2) + (7 x 4 x 3) - (7 x 5 x 4) =
 22. 22. 1.- Tres pastors reben les vaques de dues centrals lleteres que tenen 300 i 150 caps de bestiar respectivament. Si s’han de repartir la feina equitativament, quantes vaques haurà de cuidar cada pastor? 2.- Per comprar un regal a un amic, la Marta aporta 5 €, la Raquel 7 €, la Núria 8 € i la Cristina 8 €. a)Quin pressupost tenen per al regal? b)Si totes hi haguessin posat el mateix, quant hauria aportat cada una?
 23. 23. Potències • Una potència és una multiplicació de nombres iguals • El factor que es repeteix és la base • El nombre de vegades que es repeteix és l’exponent • Qualsevol número elevat a 0 és igual a 1. Ex: 90=1 3 x 3 = 32 es llegeix 3 al quadrat 5 x 5 x 5 = 53 es llegeix 5 al cub 6 x 6 x 6 x 6 = 64 es llegeix 6 elevat a quatre Calcula: 32 x 43 - 62 = 3 x 3 x 4 x 4 x 4 - 6 x 6 = 9 x 64 - 36= 576 - 36= 540 Unitats: •Superfície = cm2 •Volum = cm3
 24. 24. Operacions amb potències • Multiplicació de potències – mateixa base 72 x 73 = 7 2 + 3 = 75 • Divisió de potències – mateixa base 35 : 33 = 3 5 – 3 = 32 • Potència d’un producte (3 x 6)2 = 32 x 62 • Potència d’una potència (45)3 = 45 x 45 x 45 = 45+5+5 = 415 (45)3 = 45x3= 415 Potències en base 1, 0 1n = 1 0 n = 0
 25. 25. Potències de 10 100= 1 101 = 10 102 = 100 103 = 1000 104 = 10.000 105 = 100.000 Una potència de base 10 és igual a la unitat seguida de tants zeros com unitats indica l’exponent. 14.000 = 14 x 1000 = 14 x 103 250.000 = 25 x 10.000 = 25 x 104 3.000.000= 3 x 1.000.000 = 3 x 106
 26. 26. Arrels quadrades Calcular l’arrel quadrada d’un nombre N és calcular aquell nombre que multiplicat per ell mateix doni N. Dos tipus d’arrels quadrades: • Arrel quadrada exacta – És un nombre natural (quadrat perfecte), el 8 • Arrel quadrada entera – No és un nombre natural, no és un quadrat perfecte
 27. 27. Exercicis d’arrels: Dóna el resultat de les següents arrels, si l’arrel és entera, posa entre quins dos nombres es trobarà el resultat:

×