Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Fraccions i nombres decimals

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Metodes separacio mescles
Metodes separacio mescles
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 32 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige
Anzeige

Aktuellste (20)

Fraccions i nombres decimals

 1. 1. FRACCIONS I NOMBRES DECIMALS
 2. 2. Fraccions La fracció és l’expressió matemàtica que indica que del total dividit en parts iguals escollim algunes d’aquestes parts. a a → numerador = b b → deno min ador El denominador indica el nombre de parts en què s’ha dividit la unitat El numerador expressa les parts que hem agafat.
 3. 3. Fracció d’una quantitat Quina quantitat són les 2/5 parts de 125 m? - Multipliquem la fracció per 125. 2 2·125 250 de125 = = = 50 5 5 5 Si sabem que 600 són ¾ parts del total d’un recorregut, determina la longitud del recorregut. - Sabem que les ¾ parts d’un recorregut x = 600 ¾ · x =600 3·x = 4· 600 3x = 2400 x = 2400/3  x = 800m
 4. 4. Fraccions amb signe Trobem fraccions positives i fraccions negatives
 5. 5. Fraccions equivalents Si dues fraccions positives representen la mateixa part de la unitat s’anomenen fraccions equivalents a c i són equivalents si es compleix que a · d = b · c b d
 6. 6. Obtenció de fraccions equivalents Per obtenir fraccions equivalents d’una fracció, es multiplica / es divideix el numerador i el denominador per un mateix nombre
 7. 7. Simplificació de fraccions Una fracció es pot simplificar fins que arribem a una fracció irreductible. Una fracció és irreductible quan el numerador i el denominador són nombres primers entre ells.
 8. 8. Trobem la fracció irreductible Tenim 3 procediments: 1. Dividim successivament el numerador i el denominador pel mateix nombre fins trobar 2. Calculem M.C.D. dels termes de la fracció i dividim el numerador i denomidaor pel MCD 3. Descompondre el numerador i el denominador en factors primers. Eliminar “simplificar” els factors comuns.
 9. 9. Representació de fraccions sobre una recta Per representar una fracció sobre una recta hem de tenir en compte: • Si la fracció és positiva es situarà a la dreta del 0 • Si la fracció és negativa es situarà a l’esquerra del 0. • Simplificarem la fracció fins que sigui irreductible • Efectuarem la divisió : numerador entre denominador • El quocient ens determina entre quins dos nombres es situarà la fracció. • Dividim el segment que determinen aquests dos nombres en tantes parts com indiqui el denominador i assenyalem el que ens indiqui el residu de la divisió feta.
 10. 10. 8 = 1,6 5 21 = 2,1 10 3 = 0,15 20
 11. 11. Ordenar fraccions Per comparar dues fraccions cal trobar el m.c.m (mínim comú múltiple) dels denominadors de les fraccions a comparar. 6=2·3 9=3·3 m.c.m ( 6, 9)= 2·32=18 5 15 = 6 18 4 8 = 9 18
 12. 12. Exercici
 13. 13. Operacions amb fraccions Sumes i restes: • Mateix denominador. Es suma/resta el numerador deixant el mateix denominador • Denominador diferent Posarem el denominador comú, fent el m.c.m i multiplicant el numerador per obtenir fraccions equivalents.
 14. 14. Exercicis de suma i resta de fraccions 7 4 1 1 − = + = 21 10 2 2 2 1 1 1 − = + = 9 5 4 4 3 11 1 1 + = + = 7 7 8 8 5 3 1 1 1 + = + + = 12 20 4 4 2 1 5 1 1 1 1 − = + + + = 12 12 8 8 8 8 3 1+ = 4
 15. 15. Exercicis de suma i resta de fraccions 7 4 7·10 − 4·21 70 − 84 − 14 − 7 − = = = = 21 10 210 210 210 105 2 1 2·5 9·1 10 − 9 1 − = − = = 9 5 45 45 45 45 3 11 14 2 + = = =2 7 7 7 1 5 3 25 9 25 + 9 34 17 + = + = = = 12 20 60 60 60 60 30 1 5 −4 1 − = =− 12 12 12 3 3 4 3 7 1+ = + = 4 4 4 4
 16. 16. Operacions amb fraccions Multiplicacions i divisions: Per multiplicar fraccions cal multiplicar el numerador pel numerador i del denominador pel denominador Per dividir fraccions es multiplica en creu:
 17. 17. Fracció d’una fracció Per calcular la fracció d’una fracció multipliquem el numerador pel numerador i el denominador pel denominador Exemple: He llegit 1/3 d’un llibre. Al llarg de la setmana he pogut llegir 6/7 de la resta del llibre. Quant m’he llegit del llibre? 2 6 12 4 · = = 3 7 21 7 1 4 7 + 12 19 + = = 3 7 21 21
 18. 18. Exercicis de multiplicacions i divisions de fraccions 7 4 7 5 · = : = 2 10 2 11 − 2 (−1) −4 3 · = : = 8 5 5 5 −3 1 · = −6 8 5 4 : = 3 10 15 (−10) · = 1 (−1) 2 7 : = 4 8 2 7 · = 7 8 5 11 : = 3 6 9 1· = 3 4 2: = 4
 19. 19. Solucions als exercicis de multiplicacions i divisions de fraccions 7 4 28 7 7 5 77 · = = : = 2 10 20 5 2 11 10 − 2 (−1) 2 1 − 4 3 − 20 4 · = = : = =− 8 5 40 20 5 5 15 3 −3 1 −3 3 − 6 8 − 60 15 5 · = =− : = =− =− 5 4 20 20 3 10 24 6 2 15 (−10) − 150 75 1 (−1) 7 7 · = =− : = =− 2 7 14 7 2 7 −2 2 4 8 32 7 8 63 21 · = : = = 5 11 55 6 9 48 16 3 3 3 8 1· = 2: = 4 4 4 3
 20. 20. Operacions combinades
 21. 21. Potències de fraccions Per elevar una fracció a una potència, s’eleva el numerador i el denominador a aquesta potència
 22. 22. Potències d’exponent negatiu Si tenim una fracció que està elevada a un exponent negatiu, cal invertir els elements de la fracció (la base)per passar l’exponent a positiu
 23. 23. Operacions amb potències
 24. 24. Operacions amb potències
 25. 25. Arrel quadrada d’una fracció L’arrel quadrada d’una fracció serà una altra fracció que elevada al quadrat sigui igual a la primera 4 4 2 = =± 9 9 3 2  2 4 +  =  3 9 2  2 4 −  =  3 9 Les arrels tenen dues solucions: una de positiva i i una de negativa Les fraccions negatives no tenen solució
 26. 26. Relació entre fraccions i els decimals Tota fracció es pot interpretar com una divisió Trobem 3 casos: • DECIMALS LIMITATS: Després d’extreure una o més xifres decimals obtenim un residu de 0 • DECIMALS IL·LIMITATS: El residu mai és 0 i en el quocient apareixen una xifra o un grup de xifres que es van repetint – anomenat període -
 27. 27. Decimals il·limitats Tenim dos casos de decimals il·limitats: • Decimal il·limitat periòdic pur: Si el període comença immediatament després de la coma Ex: 4,6666 = 4,6 • Decimal il·limitat periòdic mixt: Si hi ha xifres entre la coma i el període Ex: 3,833= 3,83
 28. 28. Fracció generatriu La fracció generatriu és la fracció irreductible equivalent el nombre decimal NOMBRE _ SENSE _ COMES − NOMBRE _ SENSE _ EL _ PERÍODE TANTS _ 9 _ COM _ XIFRES _ TINGUI _ EL _ PERÍODE _ I _ TANTS _ 0 _ COM _ XIFRES _ HI _ HAGI _ ENTRE _ LA _ COMA _ I _ EL _ PERÍODE
 29. 29. Operacions amb decimals
 30. 30. Aproximació, arrodoniment Per arrodonir un nombre, observem la xifra que s’ha de suprimir: – Si és menor de 5, la xifra anterior es deixa igual – Si és igual o superior a 5, la xifra anterior de li afegeix una unitat •Exemples: – Arrodonim a dècimes 4,2753 ⇒ 4,3 5,632⇒5,6 1,329⇒1,3 – Arrodonim a centèsimes 3,5529⇒ 3,55 2,4847⇒2,48 1,2296⇒1,23 – Arrodonim a mil·lèsimes 4,6752 ⇒ 4,675 2,4874⇒2,487 1,3679⇒1,368
 31. 31. Error Anomenem error absolut (Ea) a la diferència entre el valor aproximat (a) i el valor exacte (x) en valor absolut Ea = a − x Exemple: Quin error cometem quan aproximem 8,5793 a 8,58? Ea=? a =8,58 x = 8,5793 Ea = a − x = 8,58 − 8,5793 = 0,0007

×