Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Economia de l'empresa Batxillerat Tema 1 i 2

1.460 Aufrufe

Veröffentlicht am

Tema 1: Empresa i l'entorn
Tema 2: Formes Jurídiques d'empreses

Apunts

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

Economia de l'empresa Batxillerat Tema 1 i 2

  1. 1. TEMA1: Les Empreses generen produccions i serveis per cobrir les nostres necessitats.  Socis o Accionistes o Propietari: Qui aporta el capital de l’empresa.  Treballadors: Qui aporta treball físic o coneixement a l’empresa.  Director o President o Cap: Qui organitza. OBJECTIUS DE L’EMPRESA:  L’objectiu General: Maximitzar els beneficis minimitzant costos, tenint en compte el medi Ambient. I els fins socials (crear llocs de treball, crear riquesa...)  Els SubOjectius: Aquells que es marca cada un dels departaments que te l’empresa. ELEMENTS QUE FORMEN PART DE L’EMPRESA:  Factors actius o humans: Persones que participen directament a l’empresa.  Factors passius o materials: Tots els béns econòmics que necessita l’empresa. I es divideixen en dos grups. Capital Fix→ Durada superior a 1 any (Maquinària, mobiliari, edifici..) Capital circulant→ Durada inferior a 1 any (Matèries primeres, material d’oficina, folis...)  Organització: Conjunt de relacions d’autoritat, coordinació, comunicació...que formen el grup humà que hi ha a l’empresa.  Entorn: Factors que condicionen a l’empresa en el seu funcionament. (Ajuntament, tipus de població, veïns, medi ambient...)
  2. 2. FUNCIONS DE L’MPRESA: -Àrea comercial, Àrea de producció, Àrea d’inversió i finançament i Àrea de recursos humans. DEPARTAMENTS DE L’EMPRESA: -Dep.de Màrketing, I + D, Sanitat i control, Legal, Direcció, logística, Recursos humans, Relacions públiques, Producció, Financer/ Econòmic, Comercial.. INFLUÈNCIA DE L’ENTORN A L’EMPRESA:  Sistema Obert: Com que es relaciona amb l’entorn, tot allò que passa fora de la mateixa empresa l’afecta i influeix en les seves decisions.  Sistema global: Qualsevol subsistema que rebi, repercuteix sobre el conjunt d’empreses.  Entorn General: Afecta a totes les empreses en general. (Aspectes tecnològics, culturals, polítics...)  Entorn Específic: Afecta de manera concreta cadascuna de les empreses. (Clients, proveïdors...) RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA:  Cost social positiu: Treball, Nivell de Benestar, menys atur, tecnologia, població mes sana...  Cost social negatiu: Aire, Aigua, Especulació del sol, poca seguretat, problemes de salut...  Responsabilitat Social corporativa: Respecten el medi Ambient i els seus treballadors.  Ètica Empresarial: Honradesa, respecte a les lleis i el medi ambient, pagar tots els impostos...
  3. 3. EMPRENADOR Empresari: Te com a finalitat prendre decisions en l’empresa per assolir uns objectius prèviament marcats, intentant mantenir un equilibri entre tots els elements que la formen i actuant sempre en condicions de risc. Empreses GRANS: L’empresari és un professional de la direcció, pot tenir propietat o no de l’empresa. Té un risc professional, i molts socis i accionistes . Exemple: ADE Empreses PETITES: Empresa Individual. L’empresari és el propietari, qui ha posat el capital i qui treballa. Té un risc patrimonial i personal. CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES: 1. Segons L’ACTIVITAT:  Sector Primari  Sector Secundari  Sector Terciari 2. Segons la MIDA: Grans, Mitjanes, Petites i Micro  Criteri Econòmic→ Volum de facturació Micro: Igual o menys de 2 Milions €/any Petita: Igual o menys de 10 Milions €/any Mitjana: Igual o menys de 50 Milions €/any Gran: Més de 50 Milions €/any  Criteri Patrimonial → Tots els béns (Màquines, edificis, terrenys..) Miro: Fins a 2 Milions € de Patrimoni Petita: Entre 2 i 10 Milions € de Patrimoni Mitjana: Entre 10 i 43 Milions € de Patrimoni Gran: Més de 250 € de Patrimoni  Criteri Organitzatiu → Número de Treballadors Micro: 0-9 Treballadors Petita: 10-49 Treballadors Mitjana:50- 249 Treballadors Gran: Més de 250 Treballadors 3. Segons la PROPIETAT DEL CAPITAL:  Privada: Propietat de persones físiques EX: Danone, Casa Tarradellas...  Pública: Propietat de l’Estat. EX: Tv3, Tv1...
  4. 4.  Mixtes: Propietat compartida entre l’Estat i els particulars. -Si l’Estat té + del 50 % del capital, no és mixta, sino pública. 4. Segons ESTRUCTURA JURÍDICA:  Individual: 1 sol propietari  Socis o Societaris: Té més d’un propietari TEMA 2: EMPRESA INDIVIDUAL: -Persona física que té una idea i la vol dur a terme a terme. -Persona física → Raó Social → Nom del Propietari -Activitat Econòmica: Béns o Serveis (indústria, comercial, professional) -Edat: 18 anys o 16 (amb emancipació dels pares). -No hi ha capital mínim -Responsabilitat il·limitada - Responsabilitat Patrimonial - Responsabilitat Personal -Benefici personal → Reinvertir / Particular -Benefici % → IRPF ( Impost Renda Persones Físiques) SOCIETATS DE RESPONSABILITAT LIMITADA: (SRL) -Societats capitalistes -Pocs socis (un o més d’un). Petita o mitjana empresa. -Responsabilitat limitada → Mai van encontra del seu patrimoni personal -El capital està dividit en participacions. No pot ser inferior a 3.000€ i en el moment que es crea l’empresa el capital ha d’estar totalment desemborsat, no s’admeten dividends passius. -La raó social→ Nom + SRL -Transmissió de participacions, s’ha de comunicar als administradors, i els antics socis tenen dret preferent. -Impost de societats Òrgans de la SRL:  Junta General  Els Administradors SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA: (SLNE) -Màxim de socis 5. Persones físiques. Pot ser Unipersonal (1 soci)
  5. 5. -Capital mínim de 3.012€ i màxim de 120.202€. Ha de desemborsat n el moment de constituir la societat. -Raó social→ Nom + SLNE -Impost de Societats -Tràmits de creació de l’empresa →Fàcil Òrgans de la SRL:  Junta General  Els Administradors SOCIETAT ANÒNIMA: (SA) -Empresa gran. Nombre de socis (un o més d’un) . Unipersonal si es d’un (SAU) -Socis→ Persones físiques + Persones jurídiques. -Responsabilitat limitada (capital aportat) -Es capital es divideix en parts iguals, s’anomenen accions. Capital mínim 60.000€. En el moment de l’aportació el capital ha d’estar desemborsat un 25€, les quantitats pendents s’anomenen dividends passius. -Raó social→ Nom + SA (registre de noms) -Impost de societats. -La transmissió de les accions és lliure. (registre mercantil → escriptura) Òrgans de SA:  Junta General: General ordinària, Extraordinària, i l’Universal.  Els Administradors (porten la gestió i l’administració de l’empresa) -Drets del accionistes:  Dret del Repartiment de Beneficis  Dret Preferent de les noves accions  Dret d’assistència a les juntes  Dret als acords socials  Dret a d’informació de la societat Valor teòric→ Valor nominal→ Capital →
  6. 6. COOPERATIVES: -Primer Grau → 3 socis (normalment persones físiques) -Segon Grau→ 2 socis (normalment persones jurídiques) -Poden tenir associats i no responen personalment el deutes. -Responsabilitat Limitada per l’import Nominal -Capital mínim→ Es fixa en els estatuts. Els socis no poden tenir més d’un 25% del capital (1r Grau) Els socis no poden tenir més d’un 45% del capital (2n Grau) -Raó social→ Nom + s.coop.C (Catalunya) -EL 30€ dels excedents es destinten al fons de reserva obligatori.

×