Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

MAGALLANES_Mga Iba't Ibang Sistema ng Ekonomiya.pdf

 1. Mga Iba't - Ibang Mga Iba't - Ibang Sistema ng Ekonomiya Sistema ng Ekonomiya ARALING PANLIPUNAN 9 PRESENTED BY: MARY LINET P. MAGALLANES
 2. PANALANGIN Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen.
 3. Checking of Checking of Attendance Attendance Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, pumili at sabihin ang alin man sa dalawa “NAMIMILI o NAGMAMAHAL”
 4. Alituntunin at Regulasyon sa Online Class: Maghanap ng komportableng lugar Panatilihing bukas ang camera Panatilihing naka "off" ang inyong mikropono. Magbigay galang sa nagsasalita. Itaas ang virtual hand kung nais magsalita o mag tanong sa guro. Gamitin ang chatbox kung may nais sabihin.
 5. Naitatalakay ang mga iba’t – ibang sistema ng ekonomiya. LAYUNIN Nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiya bilang sagot sa kakapusan Naitatanghal ang kahalagahan ng mga iba’t-ibang sistema ng ekonomiya sa ating pang araw-araw na pamumuhay Nakagagawa ng masining na presentasyon sa pamamagitan ng “Scrapbook"
 6. WORD WEB CHALLENGE
 7. Mga Iba't - Ibang Mga Iba't - Ibang Sistema ng Ekonomiya Sistema ng Ekonomiya
 8. Ang sistemang pang-ekonomiya ay isang aspeto ng bansa kung saan binibigyang-katugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Bawat lipunan ay may sinusunod na sistemang pang-ekonomiya upang matugunan ang mga suliraning nakapaloob sa produksiyon at alokasyon ng mga produkto at serbisyo. Ang sistemang pang-ekonomiya ay sumasagot sa apat na pangunahing katanungan. ANG SISTEMANG PANG- EKONOMIYA
 9. Traditional Economy Traditional Economy Ang unang anyo ng sistemang pang- ekonomiya ay ang Traditional Economy. Ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala. Ang tanong na ano ang lilikhaing produkto ay hindi mahirap sagutin sapagkat ang pangangailangan ng tao ay umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan tulad ng damit, pagkain, at tirahan.
 10. Traditional Economy Traditional Economy Maging ang suliranin kung paano lilikha ng produkto ay simple lamang na tinutugunan dahil ang paraan ng produksiyon ay batay sa sinaunang pamamaraan na itinuro ng matatanda sapagkat sa Traditional Economy, bagama’t walang tiyak na batas ukol sa alokasyon, may maliwanag na pagkakaunawa ang mga tao sa paraan nito. Ang anumang produkto na kanilang malilikha ay ipamamahagi ayon sa kanilang pangangailangan at kung sino ang dapat gumamit.
 11. Mga bansang sakop ng Traditional Economy. Pinamamahalaan ng customs ang mga desisyong pang- ekonomiya na ginawa Ang pagsasaka, pangangaso at pagtitipon ay ginagawa sa parehong paraan tulad ng henerasyon noon Ang mga gawaing pang-ekonomiya ay nakasentro sa pamilya o ethnic unit Ang mga lalaki at babae ay binibigyan ng iba't ibang tungkulin at gawain sa ekonomiya. Haiti, Brazil, Alaska, Yemen, Canada, Greenland Vanuatu , Belarus at Africa TRADITIONAL ECONOMY TRADITIONAL ECONOMY
 12. Market Economy Market Economy Isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga indibidwal, sa halip na ang estado, ang nagmamay-ari ng karamihan sa mga mapagkukunan. Kabilang dito ang lupa, paggawa, at kapital. Sa isang ekonomiya ng merkado, kinokontrol ng mga indibidwal ang paggamit at presyo ng mga mapagkukunang ito sa pamamagitan ng mga boluntaryong desisyon na ginawa sa pamilihan.
 13. Market Economy Market Economy Sa market economy, ang kasagutan sa pangunahing katanungang pangekonomiko ay ginagabayan ng mekanismo ng malayang pamilihan. Sa ganitong Sistema, ang bawat kalahok- konsyumer at prodyuser, kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes na makakuha ng malaking pakinabang. Ang mga nasa lakas-paggawa ay maaaring makapamili ng kanilang nais na papasukang trabaho. Ang market economy ay nagpapahintulot sa pribadong pagmamay-ari ng kapital, pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo, pangangasiwa ng mga gawain
 14. MARKET ECONOMY MARKET ECONOMY Ang supply at demand ng mga produkto at serbisyo ay tumutukoy kung ano ang ginawa at ang presyo na sisingilin. Advantage—kumpetisyon upang magkaroon ng pinakamahusay na mga produkto at serbisyo Disadvantage—malaking alitan sa pagitan ng mayaman at mahirap Tinatawag ding Free Market Economy o Free Enterprise Economy Ang mga negosyo at mamimili ay nagpapasya kung ano ang kanilang gagawin at bibilhin at kung anong dami Ang mga desisyon ay ginawa ayon sa batas ng supply at demand. Mga bansang sakop ng Market Economy : Japan, United States, Australia, New Zealand, Switzlerland
 15. Command Economy Command Economy Sa command economy, ang ekonomiya ay nasa ilalim ng komprehensibong kontrol at regulasyon ng pamahalaan. Ang pagkontrol ay alinsunod sa isang planong nauukol sa pagsusulong ng ekonomiya na pinangangasiwaan mismo ng sentralisadong ahensiya (central planning agencies). Ang patakaran sa command economy ay ipinatupad sa dating Soviet Union. Sa kasalukuyan, nanatiling may ganitong sistemang pang-ekonomiya sa Cuba at North Korea
 16. Lumilikha ang pamahalaan ng isang sentral na plano sa ekonomiya. Inilalaan ng pamahalaan ang lahat ng mapagkukunan ayon sa sentral na plano. Ang sentral na plano ay nagtatakda ng mga priyoridad para sa produksyon ng lahat ng mga produkto at serbisyo. ... Ang gobyerno ay nagmamay-ari ng monopolyong negosyo Ang mga nakaplanong ekonomiya ay maaaring mabilis na mapakilos ang mga mapagkukunang pang-ekonomiya sa isang malaking sukat . Maaari silang magsagawa ng malalaking proyekto, lumikha ng kapangyarihang pang-industriya, at makamit ang mga layuning panlipunan. Hindi sila pinabagal ng mga demanda mula sa mga indibidwal o mga pahayag sa epekto sa kapaligiran Apat na Katangian ng isang Command Economy Mga bansang sakop ng Command Economy : Cuba, Iran, Libya, North Korea, Russia. Advantage : COMMAND ECONOMY COMMAND ECONOMY
 17. Mixed Economy Ang mixed economy ay isang sistema na pinagsasama ang mga katangian ng market, command at tradisyunal na ekonomiya. Ang pinaghalong sistemang pang-ekonomiya ay isang sistema na pinagsasama ang mga aspeto ng parehong kapitalismo at sosyalismo. Pinoprotektahan ng pinaghalong sistemang pang-ekonomiya ang pribadong pag-aari at pinapayagan ang isang antas ng kalayaang pang-ekonomiya sa paggamit ng kapital, ngunit pinapayagan din ang mga pamahalaan na makialam sa mga aktibidad na pang-ekonomiya upang makamit ang mga layuning panlipunan.
 18. MIXED ECONOMY MIXED ECONOMY Inaasikaso ng gobyerno ang pangangailangan ng mga tao Ang marketplace ay nangangalaga sa mga kagustuhan ng mga tao. Karamihan sa mga bansa ay may magkahalong ekonomiya: United States, England, Australia, England, France, India, China Germany, Russia Advantage —balanse ng mga pangangailangan at kagustuhang natutugunan ng pamahalaan at sa pamilihan Disadvantage—kailangang magbayad ng buwis ang mga mamamayan
 19. GAWAING AKTIBIDAD (UNANG PANGKAT) - Punan ang talaan sa kaliwa kung saang sistemang pang-ekonomiya ito nabibilang sa mga halimbawang ibinigay sa ikalawang hanay. (IKALAWANG PANGKAT) - Magsaliksik ukol sa mga bansang sumasailalim sa mga sistemang pangekonomiya na nasa kaliwang bahagi ng tsart. Magbigay ng tatlong bansa at isulat sa kabilang patlang. PANUTO :
 20. UNANG PANGKAT IKALAWANG PANGKAT
 21. MGA TANONG AT MGA TANONG AT PAGLILINAW PAGLILINAW
 22. YOU NEED TO FIND ME ! : CROSS WORD PUZZLE ACTIVITY Hanapin sa crossword puzzle ang mga salitang makikita sa kahon. Pagkatapos hanapin at maglista. Pumili ng isang salitang gagawan niyo ng repleksyon o hinuha sa isang pangungusap (1 sentence). Hal : Ekonomiya – Ang ekonomiya ng Pilipinas ay apektado ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng sibuyas. Link : https://puzzel.org/wordseeker/play?p=-NPq5thN85TtPFAuKFpL
 23. PAGTATAYA (EVALUATION)
 24. Gumawa ng scrapbook na kung saan maaari mong ipaliwanag ang iba't ibang uri ng Ekonomiya, dapat kang pumili ng mga bansang hindi binanggit sa inyong aralin, at dapat ninyo matukoy ang pagkakaiba ng GDP at GNP. SCRAPBOOK MAKING
 25. SA PAKIKINIG! Maraming Maraming Salamat Salamat
Anzeige