Anzeige
پمپ هیدرولیک کوماتسو
پمپ هیدرولیک کوماتسو
پمپ هیدرولیک کوماتسو
پمپ هیدرولیک کوماتسو
Anzeige
پمپ هیدرولیک کوماتسو
پمپ هیدرولیک کوماتسو
پمپ هیدرولیک کوماتسو
پمپ هیدرولیک کوماتسو
پمپ هیدرولیک کوماتسو
Anzeige
پمپ هیدرولیک کوماتسو
پمپ هیدرولیک کوماتسو
Nächste SlideShare
ضرورت طراحی و نصب سیستم هیدرولیک برایضرورت طراحی و نصب سیستم هیدرولیک برای
Wird geladen in ... 3
1 von 11
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

پمپ هیدرولیک کوماتسو

 1. ‫کوماتسو‬ ‫هیدرولیک‬ ‫پمپ‬ ‫کوماتسو‬(‫ژاپنی‬ ‫به‬: コマツ)‫به‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫ژاپنی‬ ‫سنگین‬ ‫صنایع‬ ‫شرکت‬‫بزرگت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬‫رین‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫لودر‬ ‫و‬ ‫مکانیکی‬ ‫بیل‬ ،‫بولدوزر‬ ‫سازندگان‬‫شود‬. ‫ماشین‬ ‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫بزرگترین‬ ،‫کاترپیالر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫شرکت‬ ‫این‬‫راه‬ ‫آالت‬‫معادن‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫به‬ ،‫جهان‬ ‫در‬‫می‬ ‫شمار‬‫سال‬ ‫در‬ ‫کوماتسو‬ ‫شرکت‬ .‫آید‬۹۱۹۱‫بنیان‬ ،‫ژاپن‬ ‫پایتخت‬ ‫توکیو‬ ‫شهر‬ ‫حومه‬ ‫در‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫گذاشته‬‫می‬ ‫دادوستد‬ ‫توکیو‬ ‫بورس‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫سهام‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬‫جزئی‬ ‫عنوان‬ ‫شاخص‬ ‫از‬‫نیکی‬ ‫های‬۲۲۲‫تاپیکس‬ ‫و‬۹۱۱(‫به‬ ‫که‬۹۱۱‫محسوب‬ )‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫ژاپن‬ ‫برتر‬ ‫شرکت‬ ‫می‬‫شود‬.
 2. ‫شعاعی‬ ‫پیستونی‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫پمپ‬‫شعاعی‬ ‫پیستونی‬ ‫های‬(Radial piston pumps)‫در‬ ‫ها‬ ‫پیستون‬ ، ‫ها‬ ‫پمپ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫همواره‬ ‫آنها‬ ‫پشت‬ ‫سیال‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫گریز‬ ‫نیروی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫میگیرند.پیستون‬ ‫قرار‬ ‫شعاع‬ ‫امتداد‬ ‫محور‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باید‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫رینگ‬ ‫سیال‬ ‫نمودن‬ ‫پمپ‬ ‫برای‬ .‫اند‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫رینگ‬ ‫سطح‬ ‫محر‬‫فاصله‬ ‫روتور‬ ‫محور‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پیستون‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ) ‫شکل‬ ‫مانند‬ ( ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫ک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پیستون‬ ،‫روتور‬ ‫دوران‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ،‫میگیرد‬ ‫انجام‬ ‫مکش‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫نسبی‬ ‫خال‬ ‫دارند‬ ‫محور‬‫مت‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬ ‫انواع‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پمپ‬ ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روتور‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫سیال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نزدیک‬‫غییر‬ ‫مقدار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫محرک‬ ‫محور‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫رینگ‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫میزان‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫پمپ‬ ‫این‬ ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫خروجی‬.
 3. ‫داخلی‬ ‫دنده‬ ‫پمپ‬ ‫داخلی‬ ‫دنده‬ ‫هیدرولیک‬ ‫پمپ‬‫ویت‬ Internal gear pump IPC VOIT ‫ویت‬ ‫باالی‬ ‫فشار‬ ‫ای‬ ‫وستاره‬ ‫ماه‬ ‫هیدرولیک‬ ‫پمپ‬(Voith) ‫صنعتی‬ ‫موارد‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬‫سطح‬ ‫،با‬ )‫جور‬ ‫و‬ ‫(جمع‬ ‫کامپکت‬ ‫هیدرولیک‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫فشاری‬ ‫،نوسانات‬ ‫نویز‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫ولی‬ ‫پایین‬. ‫ویت‬ ‫باالی‬ ‫فشار‬ ‫ای‬ ‫وستاره‬ ‫ماه‬ ‫پمپ‬ ( ‫ویت‬ ‫داخلی‬ ‫دنده‬ ‫های‬ ‫پمپ‬‫مختلف‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫وسیع‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ) ‫خاص‬ ‫طراحی‬ ‫میباشد.بدلیل‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫دارای‬‫در‬ ‫پمپ‬‫بهینه‬ ‫توزیع‬‫نیروها‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬‫یاتاقانهای‬ ‫باال‬ ‫فشارهای‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫توانایی‬ ‫پمپها‬ ‫این‬ ،‫مناسب‬ ‫اصطکاکی‬‫پیوسته‬ ‫بصورت‬ ‫را‬‫دارا‬ ‫باال‬ ‫کاری‬ ‫عمر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نیز‬ ‫پایینی‬ ‫صدای‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫همچنین‬ .‫میباشند‬. ‫ویت‬ ‫هیدرولیک‬ ‫پمپ‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬VOITH‫میانی‬ ‫فشار‬ ‫تیپ‬IPC ‫سایز‬IPC 4‫الی‬IPC 7 ‫ظرفیت‬‫از‬۲۱‫تا‬۲۲۱cm3/rev ‫اسمی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫فشار‬‫تا‬۲۹۱bar ‫هیدرولیکی‬ ‫فشار‬ ‫ماکزیمیم‬‫تا‬۲۲۱bar ‫محدوده‬‫سرعت‬ ‫تغیرات‬‫گردش‬‫از‬ :۰۱۱‫تا‬۰۲۱۱rpm ) ‫طبقه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ( ‫سری‬ ‫بصورت‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫ویت‬ ‫هیدرولیک‬ ‫پمپ‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬VOITH‫باالی‬ ‫فشار‬ ‫تیپ‬IPH ‫سایز‬IPH 4‫الی‬IPH 6
 4. ‫ظرفیت‬‫از‬۲۱‫تا‬۹۲۲cm3/rev ‫اسمی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫فشار‬‫تا‬۰۱۱bar ‫هیدرولیکی‬ ‫فشار‬ ‫ماکزیمیم‬‫تا‬۰۰۱bar ‫محدوده‬‫سرعت‬ ‫تغیرات‬‫گردش‬‫از‬ :۰۱۱‫تا‬۰۱۱۱rpm ) ‫طبقه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ( ‫سری‬ ‫بصورت‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫ویت‬ ‫هیدرولیک‬ ‫پمپ‬ ‫فنی‬ ‫شخصات‬VOITH‫باالی‬ ‫فشار‬ ‫تیپ‬IPV ‫سایز‬IPV 3‫الی‬IPV 7 ‫ظرفیت‬‫از‬۰٫۲‫تا‬۲۲۱cm3/rev ‫اسمی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫فشار‬‫تا‬۰۰۱bar ‫هیدرولیکی‬ ‫فشار‬ ‫ماکزیمیم‬‫تا‬۰۰۲bar ‫محدوده‬‫سرعت‬ ‫تغیرات‬‫گردش‬‫از‬ :۲۱۱‫تا‬۰۰۱۱rpm ) ‫طبقه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ( ‫سری‬ ‫بصورت‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫ویت‬ ‫طبقه‬ ‫چند‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫پمپ‬ ‫کوپلینگ‬ ‫و‬ ‫توالی‬ ، ‫پمپ‬ ‫طبقات‬ ‫انتخاب‬‫کوپلی‬ ‫ترتیب‬‫ویت‬ ‫طبقه‬ ‫چند‬ ‫هیدرولیک‬ ‫پمپهای‬ ‫نگ‬VOITH‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاتالوک‬ ‫سایزو‬ ‫ویت‬ ‫شونده‬ ‫کوپل‬ ‫هیدرولیک‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫گشتاور‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫و‬ ‫حداکثر‬ ‫کردن‬ ‫چک‬VOITH ‫میانی‬ ‫های‬ ‫واسط‬ ‫انتخاب‬‫ویت‬ ‫طبقه‬ ‫چند‬ ‫هیدرولیک‬ ‫پمپهای‬ ‫بین‬ ‫مناسب‬ ‫مکش‬ ‫برای‬VOITH ‫طبقاتی‬ ‫پمپهای‬ ‫چرخش‬ ‫جهت‬ ‫تعین‬ ‫ویت‬ ‫اول‬ ‫طبقه‬ ‫هیدرولیک‬ ‫پمپ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مناسب‬ ‫فلنج‬ ‫تعین‬VOITH ‫شفت‬ ‫انتهای‬ ‫تعین‬‫پمپها‬
 5. ‫فشار‬ ‫و‬ ‫مکش‬ ‫فلنجهای‬ ‫انتخاب‬ ‫ویت‬ ‫داخلی‬ ‫دنده‬ ‫پمپ‬ ‫بین‬ ‫کوپلینگ‬ ‫انجام‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫حساس‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫پروسه‬ ‫یک‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫فامکو‬ ‫دارد.شرکت‬ ‫اسنتاندارد‬ ‫مجهز‬ ‫کارگاه‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ، ‫فنی‬ ‫دانش‬‫و‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫متخصصین‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫دارد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫،نصب‬ ‫کوپل‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫متعدد‬ ‫اجرایی‬ ‫سوابق‬ ‫درای‬ ‫تخصصی‬ ‫کارگاههای‬. ‫هیدرولیکی‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫مورد‬ ‫ویت‬ ‫باالی‬ ‫فشار‬ ) ‫داخلی‬ ‫دنده‬ ( ‫ای‬ ‫وستاره‬ ‫ماه‬ )‫استیج‬ ‫(چند‬ ‫طبقه‬ ‫چند‬ ‫پمپ‬ ‫ریزی‬ ‫قالب‬ ‫و‬ ‫پالستیک‬ ‫تزریق‬ ‫دستگاه‬‫قالب‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫و‬‫گیری‬ ‫کاری‬ ‫فلز‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫حفاری‬ ‫دستگاههای‬ ، ‫زنی‬ ‫منگنه‬ ‫یا‬ ‫پانچ‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ،‫هیدرولیکی‬ ‫قیچی‬ ،‫پرس‬ ‫ترمز‬ ‫خمش‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫پرس‬ ،‫چاپ‬ ‫دستگاههای‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫دستگاههای‬ ،‫هیدرولیکی‬ ‫های‬ ‫باالبر‬ ،‫ساختارجرثقیل‬ ‫در‬ :‫مواد‬ ‫کننده‬ ‫جابجا‬ ‫دستگاههای‬ ‫در‬ ‫در‬‫تثبیت‬ ،‫فرمان‬ ‫دنده‬ : ‫سازی‬ ‫کشتی‬ ‫صنعت‬‫عرشه‬ ‫جرثقیل‬ ،‫کننده‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫در‬ ‫تولید‬‫توان‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫بخار‬ ‫و‬ ‫گازی‬ ، ‫آبی‬ ‫ژنرانورهای‬ ‫و‬ ‫توربینهای‬ ‫محرک‬ ‫و‬ ‫هیدرواستاتیکی‬ ‫های‬ ‫ساپورت‬ ‫ویژه‬ ‫مزایای‬ ‫سطح‬ ‫میباشد.و‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫ای‬ ‫دنده‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫مختلف‬ ‫تیپهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫فشار‬ ‫ایجاد‬ ‫صدای‬ ‫سرو‬ ‫و‬ ‫نویز‬‫پایین‬ ‫بسیار‬. ‫داخلی‬ ‫ای‬ ‫دنده‬ ‫پمپ‬ ‫کارکرد‬ ‫اساس‬ ‫یکی‬ ( ‫دنده‬ ‫چرخ‬ ‫دو‬ ،‫داخلی‬ ‫ای‬ ‫دنده‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫درون‬‫موجود‬ ‫آببند‬ ‫یک‬ ‫و‬ ) ‫ساده‬ ‫چرخدنده‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫ورودی‬ ‫محفظه‬ ‫از‬ ‫سیال‬ ‫مکش‬ ‫موجب‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫قدرت‬ ‫انتقال‬ ‫بواسطه‬ ‫ها‬ ‫چرخدنده‬ ‫دوران‬ .‫میباشد‬
 6. ‫ها‬ ‫آببند‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫پمپ‬‫کرده‬ ‫عمل‬ ‫تخلیه‬ ‫و‬ ‫مکش‬ ‫قسمت‬ ‫کننده‬ ‫جدا‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آببند‬ .‫میشود‬ ‫چرخش‬ ‫با‬ ‫و‬‫ها‬ ‫دندانه‬‫میشود‬ ‫رانده‬ ‫تخلیه‬ ‫مجرای‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫،سیال‬ ‫آببند‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫به‬. ‫اساس‬‫خارجی‬ ‫ای‬ ‫دنده‬ ‫پمپ‬ ‫کارکرد‬ ‫چرخ‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫می‬ )‫گرد‬ ‫(هرز‬ ‫متحرک‬ ‫دیگر‬ ‫دنده‬ ‫چرخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫ها‬ ‫دنده‬ ‫چرخ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫پمپ‬ ‫این‬ ‫در‬‫ش‬ ‫ورودی‬ ‫محفظه‬ ‫از‬ ‫روغن‬ ‫نسبی‬ ‫خالء‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫دنده‬ ‫چرخ‬ ‫های‬ ‫دنده‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫محور‬ ‫فواصل‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫پمپ‬ ‫محفظه‬ ‫جداره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دنده‬ ‫چرخ‬ ‫های‬ ‫دندانه‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پمپ‬ ‫وارد‬ ‫راند‬ ‫پمپ‬ ‫خروجی‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫سیال‬ ‫پس‬ .‫کند‬ ‫عبور‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫پمپ‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫سیال‬ ،‫کم‬ ‫بسیار‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫ه‬. ‫هیدرولیک‬ ‫ای‬ ‫پره‬ ‫پمپ‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫متوسط‬ ‫فشار‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫پره‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫آنها‬ ‫سرعت‬ .‫گیرند‬‫هزار‬ ‫دو‬ ‫تا‬ ‫دور‬ ‫زار‬ ‫تا‬ ‫خاص‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دور‬۲۰۱۱‫ها‬ ‫پمپ‬ ‫این‬ ‫حجمی‬ ‫بازده‬ .‫میرسد‬ ‫نیز‬%۲۸‫تا‬۱۱۸‫اما‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نشت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫کلی‬ ‫بازده‬ ‫حدود‬ ( ‫است‬ ‫پایین‬ ‫روتور‬ ‫اطراف‬۱۲۸‫تا‬%۱۸.)، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫پمپها‬ ‫این‬ ‫عمدتا‬ ‫پم‬ ‫این‬ ‫جالب‬ ‫مزایای‬ ‫از‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫پ‬ ‫تعمیر‬ ‫قابل‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫لوله‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫بدون‬ ‫پمپ‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫اشکال‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫است‬. ‫حجمی‬ ‫انبساط‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫افزیش‬ ، ‫محور‬ ‫چرخش‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫نیم‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫بادامکی‬ ‫رینگ‬ ‫و‬ ‫روتور‬ ‫بین‬ ‫فضای‬ ‫مکش‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫فشار‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫حاصله‬ ‫شدن‬ ‫کم‬ ‫با‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫نیم‬ ‫در‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫جریان‬ ‫پمپ‬ ‫ورودی‬ ‫مجرای‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫سیال‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫فضاها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیال‬ ‫ها‬ ‫پره‬ ‫بین‬ ‫فضای‬
 7. ‫به‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫جریان‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫رانده‬ ‫خروجی‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫محور‬ )‫مرکز‬ ‫دو‬ ‫مرکز(فاصله‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫میزان‬ ‫نس‬‫نخواهیم‬ ‫جریانی‬ ‫خروجی‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫برسد‬ ‫صفر‬ ‫به‬ ‫فاصله‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫پمپ‬ ‫روتور‬ ‫به‬ ‫بت‬ ‫داشت‬. ‫به‬ ‫را‬ ‫متفاوتی‬ ‫حجمی‬ ‫های‬ ‫دبی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫تنظیم‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫پره‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ، ‫ها‬ ‫پمپ‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫تزریق‬ ‫سیستم‬ ‫خرو‬ ‫وجود‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ .‫گویند‬ ‫می‬ ‫متغییر‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬‫جانبی‬ ‫بار‬ )‫تقارن‬ ‫روتور(عدم‬ ‫از‬ ‫محور‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫ج‬ ‫فشار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫یاتاقان‬ ‫بر‬ ‫وارد‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫باال‬ ‫های‬. ‫در‬ ‫پوسته‬ ‫بیضوی‬ ‫شکل‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ )‫(باالنس‬ ‫متقارن‬ ‫ای‬ ‫پره‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫از‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مجاری‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫پمپ‬ ‫این‬ ‫نظیر‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬‫این‬ ‫با‬ .‫گردد‬ ‫برقرار‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫تعادل‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نظیر‬ ‫به‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫ها‬ ‫یاتاقان‬ ‫بر‬ ‫وارد‬ ‫جانبی‬ ‫بار‬ ‫ترفند‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پمپ‬ ‫این‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫قابلیت‬ ‫عدم‬ ‫اما‬.
 8. ‫هیدرولیک‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ‫سال‬ ‫مقدمه:در‬‫گسترده‬ ‫تحقیقات‬ ‫اخیر‬ ‫های‬‫عیب‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫یابی‬ ‫عیب‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ای‬‫توربو‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬‫داد‬ ‫انجام‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ه‬.‫است‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫هیدرولیک‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫قابلیت‬‫آن‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫ر‬ ‫مقدا‬ ‫توسط‬ ‫ها‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬‫تخمین‬ .‫شود‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫ها‬‫که‬ ‫دهد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫کاهش‬۹۱۱‫تا‬۹۲۱‫انگلستان‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫اقتصادی‬ ‫صرفه‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫کا‬ ‫برای‬ .‫دارد‬‫عیب‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫داری‬ ‫ونگه‬ ‫تعمیر‬ ‫هش‬‫هیدرولیکی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫شناسایی‬‫عیب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫مترقبه‬ ‫غیر‬ ‫حادثه‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫ها‬‫ا‬‫ی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ .‫کنیم‬ ‫جلوگیری‬ ،‫شود‬‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬‫داری‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫کاهش‬ ،‫وری‬‫و‬ ‫روش‬ .‫دارد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امنیت‬ ‫افزایش‬‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫های‬‫عیب‬ ‫کشف‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫پمپ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫است‬‫عیب‬ ‫آنالیز‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫بلکه‬ ‫هستیم‬ ‫خطا‬ ‫کشف‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫های‬‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫تعمیم‬ ‫قابل‬ ‫یابی‬ ‫عیب‬ ‫و‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫شرایط‬ ‫تر‬ ‫بیش‬ .‫نیزهستیم‬‫ن‬ ‫مکانیکی‬ ‫های‬.‫است‬ ‫یز‬ ‫توضیح‬ ‫ابتدا‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫محوری‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ‫یابی‬ ‫عیب‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قسمت‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مختصر‬‫هر‬ ‫کارکرد‬ ‫و‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫قسمت‬‫عیب‬ ‫بعد‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ .‫شود‬‫مع‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ‫قسمت‬ ‫هر‬ ‫های‬‫می‬ ‫رفی‬‫سپس‬ ‫و‬ ،‫شود‬ ‫عیب‬‫روش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫های‬‫عیب‬ ‫این‬ ‫کشف‬ ‫های‬‫می‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫ها‬‫متذکر‬ ‫باید‬ .‫شود‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫شد‬‫جزئیات‬ ‫این‬ ‫آوردن‬ ‫از‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جزئیاتی‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫ها‬ ‫پمپ‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ‫یابی‬ ‫عیب‬ ‫کلی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خودداری‬‫ه‬‫دارا‬ ‫با‬ ‫پیستونی‬ ‫ای‬ ‫پمپ‬ ‫ترین‬ ‫گران‬ ‫از‬ ،‫وزن‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نسبت‬ ‫بیشترین‬ ‫بودن‬‫پیستون‬ ‫دقیق‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫ها‬‫ها‬ ‫می‬‫کار‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫فشار‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫گستره‬ ‫در‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ..‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫بازدهی‬ ‫ترین‬ ‫باال‬ ‫توانند‬ ‫نی‬ ‫آن‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫خیلی‬ ‫آن‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کردن‬‫پمپ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫جریان‬ ‫معموال‬ .‫باالست‬ ‫ز‬‫بدون‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫طوالنی‬ ‫عمر‬ ‫دارای‬ ‫پیستونها‬ ‫به‬ ‫جانبی‬ ‫بار‬ ‫آمدن‬ ‫وارد‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ضربان‬‫به‬ ‫اما‬ ،‫باشند‬ ‫پمپ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫تعمیر‬ ‫پیچیده‬ ‫ساختار‬ ‫خاطر‬‫طرح‬ ‫در‬ ‫ها‬‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫موارد‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬‫می‬ ‫احتیاج‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫شود‬‫پمپ‬ ‫این‬ ‫توان‬‫ساخت‬ ‫طریقی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫خیلی‬ ‫از‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫فشار‬ ‫ایجاد‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫مایعات‬ ‫انتقال‬ ‫عمل‬ ‫فقط‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آورند‬ ‫بوجود‬ ‫زیاد‬ ‫فشار‬ ‫که‬
 9. ‫پمپ‬ ‫از‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جو‬ ‫ماورای‬ ‫فضای‬ ‫فشاردر‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫محوری‬ ‫پیستونی‬ ‫های‬.‫شود‬‫طراحی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫پمپ‬‫پیست‬ ‫های‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫محوری‬ ‫و‬ ‫شعاعی‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ونی‬‫که‬ ‫پمپی‬ ‫یعنی‬ ‫محوری‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ .‫شوند‬ ‫پیستون‬‫پیستون‬ ‫زاویه‬ ‫یا‬ ‫باشند‬ ‫دوار‬ ‫محور‬ ‫با‬ ‫موازی‬ ‫ها‬‫از‬ ‫کمتر‬ ‫دوار‬ ‫محور‬ ‫با‬ ‫ها‬۰۲‫پمپ‬ .‫باشند‬ ‫درجه‬ ‫پیستون‬ ،‫شعاعی‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫یعنی‬ ‫شعاعی‬ ‫پیستونی‬‫استوانه‬ ‫محفظه‬ ‫یک‬ ‫محور‬ ‫از‬ ‫ها‬‫شبیه‬ ‫شکل‬ ‫حلقوی‬ ‫ای‬ ‫چ‬‫می‬ ‫دار‬ ‫پره‬ ‫رخ‬‫پیستون‬ ‫یا‬ ‫چرخند‬‫پیستون‬ ‫زاویه‬ ‫یا‬ ‫باشند‬ ‫دوار‬ ‫محور‬ ‫بر‬ ‫عمود‬ ‫ها‬‫بیش‬ ‫دوار‬ ‫محور‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫تر‬۰۲‫پمپ‬ ‫میان‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫درجه‬‫صنعت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربرد‬ ‫بیشترین‬ ‫محوری‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ،‫پیستونی‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫دارد‬‫می‬ ‫طراحی‬ ‫متغیر‬ ‫یا‬ ‫ثابت‬ ‫جابجایی‬ ِ‫ل‬‫شک‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫پیستونی‬ ‫های‬‫برای‬ .‫شوند‬‫ثاب‬ ‫جابجایی‬ ‫با‬ ‫پمپ‬‫ت‬ ‫خروجی‬ ‫جریان‬ ‫مقدار‬ ‫متغیر‬ ‫جابجایی‬ ‫با‬ ‫پمپ‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫وثابت‬ ‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫تغییر‬ ‫خروجی‬ ‫جریان‬ ‫مقدار‬ .‫است‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫گیر‬ ‫زاویه‬ ‫صفحه‬ ‫توسط‬‫عیب‬ ‫تعیین‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫ابتدا‬ ‫باید‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫قسمت‬‫قس‬ ‫هر‬ ‫کارکرد‬ ‫و‬ ‫وظیفه‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بعد‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫مت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫نیز‬ ‫قسمت‬ ‫هر‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ‫یک‬ ‫اجزای‬.
 10. :‫شامل‬ ‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ‫یک‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ :‫پیستونی‬ ‫پمپ‬ ‫یک‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬۹-‫پیستون‬‫ها‬۲-‫محفظه‬ ‫پیستون‬)‫(سیلندر‬ ‫ها‬۰-‫گیر‬ ‫زاویه‬ ‫صفحه‬۰-‫دار‬ ‫شیار‬ ‫صفحه‬۲-‫محرک‬ ‫محور‬۰–‫پیستون‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫است‬.‫به‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وصل‬ ‫دار‬ ‫شیار‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫سوزنی‬ ‫یاتاقان‬ ‫توسط‬ ‫محرک‬ ‫محور‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫یاتاقان‬‫می‬ ‫وصل‬ ‫توپی‬ ‫های‬‫می‬ ‫متصل‬ ‫الکتروموتور‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شود‬‫محور‬ ‫با‬ ‫گیر‬ ‫زاویه‬ ‫صفحه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محرک‬‫پیستون‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫چرخد‬‫گیر‬ ‫زاویه‬ ‫صفحه‬ ‫زاویه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫باالنس‬ ‫فنری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ب‬‫پیستون‬ ‫محفظه‬ ‫است‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫پیستون‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫ا‬‫می‬ ‫متصل‬ ‫محور‬ ‫به‬ ‫ها‬‫پیستون‬ ‫شود‬‫ها‬‫درون‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫محفظه‬‫تعدیل‬ ‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫جریانی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫لغزنده‬ ‫توسط‬ ‫شان‬ ‫حرکت‬ ‫انتهای‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬‫پیستون‬ .‫شود‬‫سوراخ‬ ‫درون‬ ‫ها‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫سیلندر‬ ‫که‬ ‫محفظه‬ ‫های‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫شود‬‫و‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫آن‬ ‫با‬‫چرخند‬ ‫پیستون‬ ‫محفظه‬‫شیاردار‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫پورت‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ .‫است‬ ‫متصل‬ ‫دار‬ ‫شیار‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫پمپ‬ ‫ورودی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مکش‬ ‫پورت‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫است‬‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تخلیه‬ ‫پورت‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫شود‬
 11. ‫می‬ ‫متصل‬ ‫پمپ‬ ‫خروجی‬‫می‬ ‫سبب‬ ‫سیلندرها‬ ‫چرخش‬ .‫شود‬‫دا‬ ‫شیار‬ ‫صفحه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫جریان‬ ‫که‬ ‫شود‬‫وارد‬ ‫ر‬ ‫شودوامکان‬ ‫هامی‬ ‫پیستون‬ ‫گشتی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫حرکت‬ ‫سبب‬ ‫چرخشی‬ ‫حرکت‬ ‫این‬ ‫چنین‬ ‫شودوهم‬ ‫خارج‬ ‫یا‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫پمپاژ‬‫سازد‬.
Anzeige