Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი
 • განსაზღვრეთ გაკვეთილის მთავარი
        თემა

• ეროვნული სასწავლო გეგმით
• სახელმძღ...
განსაზღვრეთ

• გაკვეთილის მნიშვნელობა/აქტუალურობა
• გაკვეთილის მიზნები და შედეგები (რა კონკრეტულ
 უნარებს და ცოდნას დაეუფ...
განსაზღვრეთ


• გაკვეთილის ძირითადი თემატური
 ელემენტები
წინასწარი ცოდნა
• რა იციან ან უნდა იცოდნენ მოსწავლეებმა
 იმისათვის, რომ ამ გაკვეთილის ამოცანები
 წარმატებით შეასრულონ
განსაზღვერთ

• შეფასების საგანი და პროცედურები
• შეფასების რუბრიკა წინასწარ გააცანით
 მოსწავლეებს
სასწავლო მასალა და
ტექნიკური რესურსები

    წიგნები
    ტექსტები
აუდიო და ვიდეო მასალები
ეფექტური აქტივობები და
    სტრატეგიები
• რა პედაგოგიური ცოდნა დამჭირდება
• როგორ მოვახერხებ მოსწავლეთა
 ინეტრესის გაღ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი

 1. 1. გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი • განსაზღვრეთ გაკვეთილის მთავარი თემა • ეროვნული სასწავლო გეგმით • სახელმძღვანელოს ან სხვა სასწავლო მასალის მიხედვით • სასწავლო პროცესში გამოხატული ინეტრესების მიხედვით
 2. 2. განსაზღვრეთ • გაკვეთილის მნიშვნელობა/აქტუალურობა • გაკვეთილის მიზნები და შედეგები (რა კონკრეტულ უნარებს და ცოდნას დაეუფლებიან მოსწავლეები; რა დამოკიდებულებები ჩამოუყალიბდებათ;) • ეროვნული სასწავლო გეგმის რომელ მოთხოვნებს და სტანდარტებს პასუხობს გაკვეთილი
 3. 3. განსაზღვრეთ • გაკვეთილის ძირითადი თემატური ელემენტები
 4. 4. წინასწარი ცოდნა • რა იციან ან უნდა იცოდნენ მოსწავლეებმა იმისათვის, რომ ამ გაკვეთილის ამოცანები წარმატებით შეასრულონ
 5. 5. განსაზღვერთ • შეფასების საგანი და პროცედურები • შეფასების რუბრიკა წინასწარ გააცანით მოსწავლეებს
 6. 6. სასწავლო მასალა და ტექნიკური რესურსები წიგნები ტექსტები აუდიო და ვიდეო მასალები
 7. 7. ეფექტური აქტივობები და სტრატეგიები • რა პედაგოგიური ცოდნა დამჭირდება • როგორ მოვახერხებ მოსწავლეთა ინეტრესის გაღვივებას და წინარე ცოდნის გააქტიურებას • როგორ მოვახერხებ ნასწავლის გაერთიანებას და განმტკიცებას.

×