Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 102 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1 (20)

Anzeige

Weitere von mahakhum (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1

 1. 1. E@NTENlIS fltl1llrf,0tufl1lll|st filnlm'ir r:?Irrfulz msiuflorffilonnnr ntatt$rimlufl mtufl u:num: o-umru: asnnru$n tlauf, 1 nauil 2 naufi 3 nouf, 4 naun' 5 nauf, 6 ttaufl 7 noud I tlauf, I 122 145 laq[[[Jr _ ulf,unonulmi$
 2. 2. J. $e€gun n)d?d:?11 [fl?nfl:tlo *datiris $a?u [[6t$ 6r? a:lrsau [[n?3? itl. itz- ' uruudelu ii4ofirca iuld
 3. 3. ouur[au n1€ :[41: . 't?1$$a.t nun,l€m 1 d,la:[rh1d 143J [gg?A: fi?1u q 1drfiao c:orskl
 4. 4. t?t, . P
 5. 5. uBu! anto3 [a1i]t'l ldsdnlies uu[au$1u *rii rrnrflu iioEr-tthe ),,:': dt dt dt lilaL[a'l IL,rr1ig {urioriu rlurag t'ltltltlat an m*tt ad u1inldm: ? aE00aonlstnll Sruoon?1 a:u . r n.; .,i.:i{it{ _-
 6. 6. tto lc.isna1s 6tuo rlldri; hlu; [3I?11G|[€gu Ianvl16|?Hlu nt,:fl[on q F---. "=: l ( .-,-. 7{-r
 7. 7. ',$,1 t// //'//// ''.', | 'l' ',i); da-irLtatl uot$/i111 ,iururiuon urnriorflu rincis
 8. 8. tts-' Msou:td6ur$i a 9,1lff 1.lll! t{s... 'NIfl/roytrd;'ui*a:d:lii lorr2l{aletiu r l,l0d3lAtl tle tls dulriti ?flf,4r t$auu: !? a'l1fl sf,urdau fltlu1ll 1l:... lsit?i r,ruuuuno riuamn3l: ru $ [[?10 ?11[ i$$auag1$ fra? 1d t161 i? +P; {.t
 9. 9. tt.. r?r$u?r0zrtIogt{'t {!_ t:, .i.f -l", '!lau-a! un€;vtt rl.rnount:r[sn'rg lulrnu:udrrflu5 rlrrfiulr,inu6ursr; runr:ri'ur6saaan tlar.i lulaao de rar riaz uirlrJ ra fiq .--J. . :i n!d$o'rr.l d3ll[liau lflounaafl21n$ $4tr?1nutl int rmu i t [1lll ) nlioqfl i ul'[xl ?laf... zase€o [€a; dli ua:... flauBUull lrirfir"trir aoa.l6l€ts tu /?*z lvucaq
 10. 10. ludan ngn ll1- g,t?1n{ lnago[o1 g:lta? ag,ln orglri €ua?€ raoltJ [49... yirtdrdau our6: i/t1 [3J lrit{nfofiu 2f:1n$2: c:a:1t rirlarfirirr rrntua:groi riurirlulra e€u q ltg tllu?n$ a:ka:du rir 6'u tiaua ri ntJInuag tl:._- $?nlfllffu ?nu3I3Ar r^trdr6firs:
 11. 11. fr ,ttt [{4 lrli;u,drlrau '[uuon?1 .r:finrntg d:r i.J r LLnUOaO',',ltl c?r:rir ru dkl L€fln,n:a oaafl8J.t unrug$-ua; orfl6'[se:? o1aur1 [Luuuun rvi,r6t.irritg n16?15fl60a 3rlllu1"16€ lu... das$'nrra o1l0l? gan oua sun€'lu {niauriudu ,r.r rri..rra, o.i" , un-l: ^u[$au Sllllltd : aanull1l11 [1,lUvlAt*fl riasfl'nllrfltflu fl,l6nauuvrll d:L[a'] : 'li ir.
 12. 12. lrikiu: irunrg u[rJLo qlLrl4?uo n5€rJo'1 fiu:6s o[1 $au']1 firuirasru) flnnuanu uutilnnfi rflu ndrsi[f,au" nqsiaf,arj: nrtoiado $rneis'.1 drsrsun rriat}J. uaulu,lvl Ierrlrnura to/2 e1lfl1lltt rit6usao *?nfius: $50n ldur nauaa.| lrrirc:raa: nra16n?1
 13. 13. j ll6lO [?a... atn In
 14. 14. tl fisramrnr dn6all! ilainuGt') ,:L5flnag1s uT c?u .r oieg r? ?{ad: loisisilarrn rEsntuau SJUAnd?t
 15. 15. rdua:1t -t n$ol[[Gl [g1rag j tltg ;a- L$auuasa[uua'l e:rir ri'rlrn aiJoloi [?a! lfl€lirisls ' "] [o,'tutlfdl' oa$L- otl A: [3Ian lnruan'ir "roIda*:u*t3*lri ritqlrtlriki $84fl(|190: rf,unnr6ldfi ,*rririfir"o [vguaLu6o Ag LLA? rt'uottr !)01UUn L,ir,a:riau tinu[?tl
 16. 16. 1uftsG$u ,.J urault1l16U ndrdrnuann 6rruroriu .;21t... ztlll...e: gatl[o?l lr.triau nLo tls- Xglf,O a:kdnl: 1rt q fiu lcirrtie fr... dfrv qudatrua lilfilsild a;ltf)iu 3.l111
 17. 17. ad1€si1u1$wr{ L5{1it llsun1l imufrrCae:'kir g i l!ang16gl1t1l: [€a€ sosias[[ri tvtllluYlou leioiaun,re [49... ulf,1G|11yt1 suan?il IagtE rl{e AI!...oaudddu ll,f,ufi'sdna:uviki ).r: l,It!:tl:fl Lnatul0lllll tl tluofSJfletr.lal it rl1ngu10lui.ua:
 18. 18. jj 11...u kirar... laiuar u: 1ei ui I
 19. 19. lntrir Y dslukr ritr,ii rudsrirelri raa eirmo ,A cin'l dat lla$ talglrt: !! lrrra: )-. 1lll1.[ llrrrrrlrn r io gri:
 20. 20. u llrnhi hrioo tnilrr ,l]? u,7a-- Igru:{u au[$[o r[lunuuan cirqcout totu riT teedr '[rlriuuau zirurnryrn tag€ug oL5eE... eLSst zlllln In$nri:frdus: n!nano1llflaan 3t19l lauzli La ?l .irli...rc Fr [U rilunu oruri, r hluan oirreo ri:
 21. 21. 1dorfru aflflg1gflu Iga:[ag 6uru: dt dt lt d, d7 lutu:e: llnhi}l 1ru'r:fro alartaanzo "l rise:mlnun t u10l'1u.1 an l nllutl oLL$6 L6i h I [oau6 0te [yta,eEoxll[{ri neuLouL6l lllulduh ld.. a1'U llt8ia t ,r lro$flu [1{5',I:LLU U u ta$€ [ iitttu :irslfruou6 e€s 'r u1 FI[U uoisri'e riiaulrt tit€e = u6sa6ouriaslngr?ir
 22. 22. Q[500 uafl11au n1u?112[u T{asn162e oantu ui"' riruitulrt lofl'tfl[51n l!ag1nc;$ tla$nua[u $€anu:
 23. 23. 611 lllllu ouolu?i12 trluonciT me o€ouaxas&l a:'[eris 1rirfiu ,i6na:le tag $sxf r'r?W ;_ dA= F[ 'r&r4 A-a MXA I
 24. 24. il]t I llll t//f, ,WN alu [?rltaln€€ .J- ag.l$flno 1tu:
 25. 25. lureiTIou rrirlr{ude rlla:
 26. 26. N lt dat sntuu t$au Ioa:u3 iou"[au: {uflrag
 27. 27. ihuruSrnuurin lUdriruoirreud .-leltgBI :: fr-e tra ,rr u- La$ 1{[[fl al L$lltl1ll ll$l€1$a? Itl t?|ltl{ ulJUll fl1tea 0r2fl1tA:fl e;rialddrrr
 28. 28. [Laluag l nauvr' biau'rnl , , * €ng?13t d:a16l otgtl: *}t€1:te.ro EOral[[O1l;rA1: 'siago'dskifinu 3l'lL?Ifl11O1?1 truullu . lrth tlntu 1aug0 uz6U5SagU: LOs2L/t Llaol .-. J {n11t1lul 1'furiegoau vi[u1o?san utn6
 29. 29. . t- t'lu$uo i / *"nu*rl" 1lag[[oe I u oo$aag 1 usLoaotau nr 2nufl o:... [o?t?6 6tra:ir ?l,,lA1,[ Ftllv L?l fluor ?1 l1u11l'ru d'una:sag6iu r"rozifsf3e1n1dagndz,rn{ LLnt[ug__- 1,101111 zi'uo'ru Iu$lto fiuag t2g Ln121qn I OU.t oarSn$uxn!/| nutdsltlJO?A )- .t llolduuetr ,xrfiuuau
 30. 30. z riolorEr, uaroailgd nan:iufioiaulrj cu$[tt -r-h# Io;o3lIotr2 [[duo[lJg?: lu[aguuuu laik"ofia ou $. {e [6rrrou adlrtnafl[rn lr.triotolfiu ?ltlo u llvt €1 ?t nflaua? l{o[a{ taalatruuull a,tte:lltl [61 qg udludastnlu ffu?roagqtn0 llA:T1|IILTUU otr. lrrronLta? '[dvrmo dt dt at
 31. 31. a.- i ?nua' lnto: n:lt tzi a:lr a:la tltU Irr ua80[au tl:...
 32. 32. //. tlst rira:1r aar:[[n 'ei?
 33. 33. IGlt fl[ag2 tila$an [a ?t
 34. 34. lt[Ql 1161?1111 Ierriaana:r Yt$l/i3lo ft0l?1 5.',r.] q 6',n 5 tt1lt LoBJtt |,
 35. 35. ffrauu ldrrarrrri 5 ttr1{[41:€O u€6vlnauu$ aanrflufiuq f Lu$r,
 36. 36. -R.iO"1tO ?I',: e:11lIsu Iu'i'r ri:lil a2gnu ri?r ? oiuzaXng... nLflnuatau uan'irltunu J u15n311nUU',I... unl os?1rJlt a:[-u!uuuuuu ' 1il1d LOnnuu a9'l?l91ag lgETarlor: 9LOg?fluou L$€gr: .^.!- 0t11fl$tltlllltl rtl'ir a-rr unc='[vu uufl!''r14u'loalg ttuurat{€:dBJ r o uea ci'aqir lrrtririuutn i go. , jr...raia... lodu... iot: u:... 6fuunsiag tflsu1n8J'tn uaig€llt 5lO 1 0t? tl outuu rrr,turas 6[u 3l10rrlLloL a fiaulull r€s6 iurs: lon'i1e: hlrisrra rrri;
 37. 37. 6asAooa dr (anro:) fit (t4!o) 1lr as dretgtutorar: -zoutarlnrtu iu .r loiriudogn 6hauri:fiflae: r uiirlsuriho nzufind$6'I raar u 9lu1g?r3J a'loriaer o,run'du uauSJln rald: ,ae u-lne Lollg e: mgnuuu u?ttBnarl l aua,]/€'] e€lt.1 llt€1:.._ lurirdu6o uot€atLe1 Brsrrr,r2Rt{ uJa2'ttltl 1l:tl:
 38. 38. o1[od fluauln0 2 ult16luun9 a:d6ndd,ro [ag [t"to:
 39. 39. @ @til - d,; ww x qw "ldlrsr I 1l.]L,:a5 afl[a? | 6furds :.( EJ (),,fo
 40. 40. 'o'w{, aer'kilci aotauaan artS[aggnuo ersJairle Qete$ 1l:..- t[flna1 ollltfto? [[du ufissuri [[€n1llu6lll6l'I ns[oonlsi rrdunerutn fruru a:u€s t:tau lrr ru;1g tflxn LM Itniag 'r Ithuu:
 41. 41. ollt&lolt e;1a.inde tag$:o9 leiuni: : ---; .L: lt qua gacJ€! o?1 nal ua$lln r-_L * , --! ..1 ----L . -- i '_! _* -f.-':. t r, I f a$u u!/t$LEa$a!15 duc:sian}J na't1ll?nL5a o?ga: ?
 42. 42. 01191 i![oal I ,...7
 43. 43. fllio r6i$ 3 €sl t firfiu'tr]ari ua2ugano lfaTro6n [€a:
 44. 44. uuoa 6'rd el5 n1€oad LU516IT 61dO5 firfluorn d1unu16li Eunrrs: /-: / lr$sar | --ftir"2""" oaat '>_'-/
 45. 45. MN d'r"ri'n €dn [u d!al€&6lr triuda {a nfto: 3l?la 69|: !! o...6[lJ tra[€gu lzuaurhrilu tE1ttg$eto fruarrtasern u1otu: u , llll2 $1t$€an - loid;... -=- l
 46. 46. *w.,1; 1* ,iiii i,t: :l fiua:'la rdrbJ nnta 6sldfiarnrin rneiorarin ?ltl"rotlu ri:? ir+ ,, I N.' frrt -'€ l--.'.i' Wl
 47. 47. t r$ o "N
 48. 48. ls.ilzi i LLOfl'',l5 'lo n'1413 flulaa q 1*i16i n1€on 3i al44fl lt elo ta g
 49. 49. a3l' t[?t{ttn€s a€s 6t 6119 1l:... ; lt1gl,[ lvtlirorad 6'eoEt ratl uil: it: il: il: a1$u ulgntal e€r!o?ll a:fiu lul...
 50. 50. 7eK'n N@ li,larco [[ lllilr? gs LlI€u:$ua?t 'irrsao:dfirao d'u6rrlrir urgc:rris (., I tta trnuoLrl$€ i <{.> vt rtar:rTuta r ri'o e;- oauul:tog?n teu6l"11€an 1-.'- ;'- _./- u- aulnu 1J0t€ ntE?ru uasrraloi t?lI... tt 1z ,ffimt: '
 51. 51. o?$[€''r dSJVl$r{ nuasf .1 612flLLd: a'1... Fl1?'rfis.r; r11o1In!{$ I ol.l leiacg ri'aalau fla LLO?1T1: FI LU )t vY3lauu?i9t ?1d1Unl{',',tFt! ,un'l[:;3Jlr 1/i'1llqal8J?'t liluruarlrrio oia$ d,'rd1{ 0 n $a sr 8J',le1neUO[V&AU ?19t1ldn?u,'rlrue: riiumsnrg'lu T€?'AN Blsa$1,1A$ orn?nruau rneioriu'[oi l uru $3la1l$ o'l$e1n 2ndsTo€ LAtll1:
 52. 52. dfl1?t uu!tru sirdcialiJ fio ?1qafu$ Ia']€1?r tt14.-- .--)"/ W $ nttdrr a1aaifl1 cruanffloi lli... -)'-
 53. 53. r !. i.,'t.1 td Id tt{ €1:fi ttGr tdr4o [ao aub.tci'.as ri:...
 54. 54. ,ila oal n1"$5U€a$ Ealuri rh..- aou.ll l}n U'lro$a
 55. 55. w i $aoaan n,ra{n1g ; stunuu:2 u o6ag asag 6S) s;sB 1d... taikiu: arirtarasl 1rr rr.t6 ar-r fiu{6n'j'r u1...
 56. 56. I rl , a 'i ) il Ia1 flualJ ltu€ I , i, )/" ,j I t. rI tt ,1,, i(, ,
 57. 57. culn5ur
 58. 58. siari"lri riu [t3J[t0161$n r ror :fiunrrsc -" - - . dfvld1n{uoa "n,r51fo1" ta-lu,( kiorr) QOAaU i!)$sr Laa ':, ufl a: l,v 3r' 1 q-# sqv (d,,.7 3JIgat rfiu}leu uanlrion u:... nrtLior oan,1€lta{ dn'ru€1$fl'rg zar6ndtrgrziu 5lvtlt'l 111111: lr,i'v:a rlsLl'iu a g,t1l [?lll a1lJe[?6[&ll fla$ooadaan du'l tl9u [voo 21GlUn1aS3J rlrurnr... ornriu fidar:a'[oer uoaoaau uu...
 59. 59. _IJ 7 yE7 l antol '6- m1Gl9| n€3Fln L,i ua€ aeiru fitfiu
 60. 60. eJrfia u3a?t 1o...
 61. 61. ln1?t il1fl'[o le.iaan . 1I1... u,luSuou o3Gl''tg 5 tllfl b.tnurrri [[axrug...
 62. 62. g?J€1: €o$Gl16lSl€ tunreairoru 1.1ll.l ltffia:o-uar [z frltGl'ld Gr€ llt n15EiXf.r ?a [o 2 6 fl''t531''t na't?aa a: fla1srflueE n15r"EJ
 63. 63. ?tlu 16guvrin rlutl ll &'] a n?lx{ LLAXxl:
 64. 64. ,2 W= ,P= N'/= r/ =-.: $Gl?'l a ruusi risare gl.sd'JgaI[ag uln€lJsl un2'l rf,ufiar, sarr snrflrmtn: {:an A
 65. 65. l?itJuuou.t fiuagu:quu: Lll@oailTno: Fr uvtl6lrJ'l fiSJ firurglag ?lft116l vtveS$ 6l Ltalra1lsJSl ldsir *$sr riT rfru $ul [t'/' "/,///' '. -,rrrr4lN(xnx - " 2 t^l udristn q l!nggot AUOnt yl1n1tnr Dfl o [t$ a3 1ta1d[6at r/rLo lelnnol llaa1[n:fl3J[nU tT L o?[oaunaao [r[LvulcEa$ il$ L€a$[€ gu{r trirar'[rau6s uoi €:o $ ua1$ Bllil8t, roarf,u'[oiurnnsrfr udtatd'nata, t d{t?!9t31 nSlckiuan e1nn1€?1111 L[A1nL3l3J a:[€an tL6t[€o13 n,)1tJ€dfl?la1l I nrvr nrln:ri: u3r [ti$ LLl{ 'lntorirrda tta... oa11olf,ut $nufi9tu fluag[td'] Xf,::..
 66. 66. [ta:rf11? n:q21 5dn v a g,ln Q: Lvtll flad:,ltEoflarn1€ 9Jne1nn,l56la6 flu9luLn$ r o2!t Jl'v ,44 / ,,1 "/ r.N' usirir ? t' nTto: lvt11lu9 a9t1n [11 urs16n o,ru,tg ti'u nlto: dnuo: oa{[no L€A$U'l ofrd [f,t,1
 67. 67. udavdu"r.triau 3Jn1€eOLB?mt l-[ v,l 2€)1-1 1,tS-JltGrt o n?19vl [&3Jn{nOn1 Lo.t z u uafla1fl unal€'1tcrd3l,rnr gun... ii rt. il :-'i 1-/ j -!il ,q nrunflsl,l graslyg rflatr rxgzateufln rugur:rra:fi4: n1€nadau.l [?t'1€l ttox ?t
 68. 68. rouolilnlds f!n1iataonu 6tsor!6iu6hr.r i21x[Eltirr t6lu![zg€ ratun61i1[o d&1a A$nar-u nnna!91l?t tt1€L6l:e igaSl x$5!6:Aii1 flaSItlrnu lranfitfio Utr:L6cr qBn; drur. lun= urflc:
 69. 69. 6ltlt 111€ Ld:[€t unr{u$'l sluraa 5 - -/ 1110:5dnn fla agog[oon€xr ( $[auoaao I lsdr fla iru: I
 70. 70. dt tt dt 1{;A:d.A* .^E=Z='l, 'lufiao' [?a1nlt $?l$2lun$$o a:Bian1€oodu ur t ta:1oior arr 611 r[14u13 u11: - urid'aaarr lbuduriuolto: filr]uaor:eeru Llltrfl tl: 'lllo za8u16[d:
 71. 71. n1 aI€o: Ia1a€1 a:n 1t1€ rd3 llu [[o x-iu-uuFt[€or e:viafl[ag3 nT€6iAd ri,1liEg u$afl1ne3 d n u [fl'l3t1n fiuluin
 72. 72. flarn€u $1411fl3 *-{11 . C unet n uaunlanad a q nll?t flauont 913JQI aelvtsiad ini'rtrrJ ta$
 73. 73. * .dl r'ln ul q lel=
 74. 74. e1$te Lo 111€ld: : e:lri n1$$o '[dnua'n ritunin j flda0 {tu€ ? $K
 75. 75. {arfiu1it- [a... a'lnn€ &1nu !! -9Jullt'ta a:[flu1€n ualJdao au[dafl 'iztt naon'iruf,u "arnnteirau" lunlarluc€t q o'tgLLd: 61u ' lar riuarrir c:ult ": n'ir'[t Qsdntl l/t/:,%, "2 --: -.. -N acl 1/t1[
 76. 76. sz duaarni + Ltn gua: [og2tl
 77. 77. W.7> ffiW
 78. 78. o10n910flr {tmguu,ra kioiasasd'a finfl€natt nlssiulsi oantaf!ut
 79. 79. 1r1Hllllfln ttlnYle€{tld'] tLnag'ln dloo:g'ro Lfl3rga: o$ag1n e:??1vt n-r;nuvl u?t9un€[ m *0A h' dir'l)" r xd/ve unus o$ag1no: ?,11?tflUA11 lririe.nLao hluagBu: 'sluru 'kisaer?irs 6erashigaci ir"rnarn.t aiuo:lri6oia drrnTgu; tla: [l1Y{?iIQ1 :Ia1i x?1fl[nr a:n...
 80. 80. 6ur{tu €i[a1oun o:sl1ul:lrar [€a$o$uu aeeqd
 81. 81. ,.tr1.rj { agln stlg'ln rinl:ieis clao'? alsJ rlotur $1[On aoEfl[d
 82. 82. $ 3l''l ?l o'113r "1rl[5Gl:n t?l [$l a Blt 3.1o roglnunu @[u5? slla a1 ofidrlnto: ifluza':oGu fluItxl, Flu?l€yi3Jo drvt1€61ufl 1110i?Iun1tt: ].rikifi *dun Glltto?1?
 83. 83. - .*.$liirrrrrrr[ir I I I t tli lltt t I t t I l lW ."* - Ctu-nulo:Euntur r'U u rl tf fl in usio ilfu sr ru iiLi'LilUurrIurrrd liilarn rin l ntr:l,ltounu otn: UU,|t l rrirrir rrsiloUr=unoirotrlrdml nrsriofuoriu iriu lqnnr4l - fr tu-ulirrx5ur{u I uTun:l n?:qlluuomonul0mIU a: 1fi1 nrnlul iir'tlri5urnrs cioinTuo r) sn) uiio I Ui I rll51: a$noa ilrsrar666 fldu$ao 5111/1 15 uuLal nit>fio r[lu5urntsciof --!-- nnIuurnInn0Ru Iuutttiio dtnu... L?l'l La5 tr$a:afl1t LLnU:el11 ?{?naa13 aa3.l
 84. 84. rirr: slr s Gl18[A€a$ €aunur[a?3Iu a€donuuu fislosrri ffD 4
 85. 85. h/fuf, tGl36l''l Gto fl€3An B',rld uau drsitu virra€{.1 LLdE n,]€'t'?1vl alt anau :iallci l 6su
 86. 86. l '[eifiu nko:d q e:ysltlo? lo:nau 1 ri'ufikilu
 87. 87. 6.JYV = aua: ) 6'o1r,iudr ''531v44 lvllt 6l ?lag r[nl]ital bllaa ua?n e:oon1€ tfl5 g1lfl3J lltl'15t In a o uuo"g nL! rnyrin nt€o:n[![t-[ €uo911l tEl?t? fl15 g&a x !? ,l:xl li
 88. 88. uut[n rira:1r ut... 6t''t Llt gu nu n,t6t n z a{u1€rd: fla:tLn&u rirr:druyfiau LO1S5: q au ,radU [a t[42 : .-= ..- i
 89. 89. drfia il3A?$ tol
 90. 90. au?ta9 a:t?t1d euo9 d rJa, nut€''t€:fi?11: r:siada:a:ilu lfi1un1€ fuvr Grrr 1l LIAxtIO15111511 irl,suurne:nn eclaan$1vl,.| L$ vtt.lslaa1n16 rE11ai... nT tsile lofll?i drfia'oirr:a, nnrt riru aio rut r:nr t liIeat [osel'']uac:na [noaau -) li a$ d 1a:d €11 LL€ ! x a n siaaise:nratu rro dllfia --r T:a?$ [oartfleJ rn6s'uf1h"[u 1l-€i il0t1 n€3tlylnaan l oerut6riurg Q{l [1,] &l ?l tt 6,'r&1€AflU9lA (neruaurs) fir:,tfiaueca6uiu a6d'uufisyrg: aa ?l flauL??t tQ1[2Ia !! rflucvir6'a
 91. 91. t, arfia u;a':t:1a flar9untvtf.lu ri'uzar: adu 1ai1cir,a-z uai uofl[au
 92. 92. uoa... <- (niraaru ufiuura) d1ltnlt10t: fiuor rr:s "lnsirriil[rri! " tiolu a u-un rir

×