Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Éticas da felicidade... segundo Sara e Alba

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Éticas da felicidade... segundo Sara e Alba (16)

Anzeige

Weitere von Filosofía Luis IES Otero Pedrayo Ourense (13)

Aktuellste (20)

Anzeige

Éticas da felicidade... segundo Sara e Alba

 1. 1. Traballo para Filosofía e Cidadanía. IES Otero Pedrayo (Ourense). Curso 2013-2014. Alba Pérez, 1º bac. E, nº 23. Sara Ruíz, 1º bac. E, nº 27. Prof. Luís Martínez Costas. AS ÉTICAS DA FELICIDADE
 2. 2. A éticaéo estudo da moral quepartedeque estaxordederasgos internosdapersoa. ● ●
 3. 3. Podemosatopar distintasteoríaséticas; pero nósímonoscentrar nasteorías
 4. 4. ● Aséticasdafelicidadeafirman quea conductamoral determínasepolos seusresultados. ● Unhaconductaéboamoralmentese nospermiteconseguir un determinado fin, quenormalmente coincidecoafelicidade.
 5. 5. Asteoríasquedefenden afelicidade consideran estasideascomo piares básicos… eosseusautoresson: O placer. A utilidade. A virtude. Epicuro Aristóteles J. Bentham e J.S. Mill
 6. 6. Aristóteles defende dous tipos de virtudes Dianoéticas (da intelixencia) ● Éticas (do carácter)
 7. 7. Aristótelesconsideramáisimportantes asvirtudesdianoéticas, dado que axudan adeliberar eaorientar anosa vida, poisatravésdelaspodemos atopar o termo medio entreo exceso eo defecto, queconstitúeavirtude.
 8. 8. O epicureísmo éun sistemafilosófico que defendeabúsquedadunhavidaboaefeliz medianteaadministración intelixentede placeres edoreseosvínculosdeamizade entreosseuscorrelixionarios.
 9. 9. Foi ensinadapor Epicuro deSamos, filósofo ateniensedo século IV a.C, quen fundou unha academiachamadaXardín ecuxo pensamento foi seguido despoispor outrosfilósofoschamados epicúreos.
 10. 10. ● Os epicúreos parten dunha posición materialista, pois para eles todo está formado por materia. ● A felicidade consiste na consecución de praceres pasivos e non necesariamentedepraceresactivos. ●
 11. 11. Ospraceresactivosson aquelesquenósmesmosnos interesamospor buscalos. Consideraao respecto Epicuro, queosdesexosson atadurasdo noso espírito, equeaquelaspersoasquesó buscan praceresactivos están escravizadas. ● ●
 12. 12. Ospracerespasivosson aqueleslibresdedor. Non fan sufrir ao ser humano dado queson beneficiososen calqueraaspecto. Ospasivos, pois, son esespraceres quedebemosbuscar paraatopar afelicidade.
 13. 13. Epicuro distinguetrestiposdepraceres: ● -Desexos naturais e necesarios: trátase das necesidades físicas básicas,que todo ser humano necesita; por exemplo, comer. ● -Desexos naturais pero non necesarios: son inclinacións ou preferencias cara algo que en realidade non nos fai falla; como pode ser comer nun restaurantedecategoría. ● -Desexos non naturais nin necesarios: considéranse superfluos. Son inclinacións que se atopan no noso interior; como aprocuradafama.
 14. 14. Epicuro aseguraqueacalmaeo repouso davidaboa están ó alcancedetodos. É necesario,sen embargo, manter osdesexosó mínimo, equeevitemosos desexosartificiais. Podemosatopar dentro dospraceresnaturaisdous grupos: ospraceresfísicoseosintelectuais.
 15. 15. Felicidade como utilidade ● Jeremy Bentham defendíaqueo bó erao útil, eera o quedisminuíaador. ''A naturezacolocou a humanidadebaixo o goberno dedousamos soberanos: A dor eo placer. Elessóssinalaran o quedebemosfacer''.A éticaseconvirtepara Bentham, nunhacuestión decálculo de consecuenciasou consecuencionalismo.
 16. 16. Valores da felicidade para Bentham ● Intensidade ● Duración ● Certeza ● Proximidade ● Fecundidade(situación agradablequexeneremáisplacer) ● Pureza(ausenciadador) ● Extensión, hai queentendelacomo quehai motivosque impulsan aconsiderar interesesalleosporqueeso podecaer en propio beneficio (quetechamen simpático, benevolente, xeneroso...)
 17. 17. Felicidade como utilidade ● Jhon Stuart Mill tamén falado utilitarismo creao termo «principio damaior felicidade ● Sostén queun debeactuar sempreco fin de producir amaior felicidadeparao maior número depersoas, dentro do razoable. ● A maior contribución deMill ao utilitarismo éo seu argumento paraaseparación cualitativados praceres
 18. 18. Diferenzas ● MentrasqueBentham sostén todasasformasde felicidadeigual, Mill di queospraceres intelectuaisemoraisson superioresasformas fisicasdo pracer. ● Mill distingueentrefelicidadee satisfación,afirmando queaprimeiraten maior valor casegunda.
 19. 19. Que é a felicidade para nós?
 20. 20. Para Alba… ''A verdade é que para min a felicidade son demasiadas cousas. Podo atopar a felicidade nunha simple melodía ou nas palabras uníndose para contarme unha historia nun libro; ...pero onde a atopo seguro é na familia. Para min a familia é a unión dos meus pais, a miña irmá, amigos, parella. Todo iso xunto. Podo asegurar que producen unha tremenda felicidade. As persoas dannos todo o que podamos necesitar na nosa vida: amor, amizade, valores... e porque o ser humano é o único que pode facernos sentir cousas inexplicable á par que pracenteiras. Por iso pra min, a felicidade é ese magnífico conxunto que forman todas aquelas persoas importantes, que nos salvan de tropezar con pedras no noso camiño e quen despois de caer por culpa de elas, axúdannos a levantarnos. Esa é a miña felicidade diaria''.
 21. 21. Para Sara… ''A felicidade é algo tan abstracto que non o podería definir; quizais para min é ese estado de autorrealización que sinto cando fago o que me gusta, cando son eu, cando podo dicir a miña opinión sen ter que modificala. A felicidade a fin e ao cabo é ese sorriso que se escapa polas mañás ao saber que estás facendo o que che gusta, que estás coas persoas que queres e que te queren, cando es tan forte que todo o demais non che importa e soamente te guías pola túa personalidade. A felicidade...é un termo tan abstracto que querer dicir exactamente o que é, e aínda por riba pór parámetros dun sentimento ao meu parecer é unha tolería e unha salvaxada, os sentimentos é o único que son verdadeiramente nosos, tanto que cada un sabe como desfrutalos e como interpretalos, por iso para min a felicidade, hai moito tempo que se converteu na miña loita persoal e nos seus ollos ácratas.''
 22. 22. FIN

×