Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
โดยครูวิไลลักษณ์ ส่งเสริม แสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แสงและการเกิดภาพ วิชาศึกษาธรรมชาติแสงและการมองเห็น
<ul><li>แสงที่มองเห็น ( ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ) </li></ul><ul><li>แสงที่ไม่สามารถมองเห็น ( รังส...
แหล่งกำนิดแสง <ul><li>คือ วัตถุที่สามารถผลิตแสง เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ หลอดไฟ หิ่งห้อย เป็นต้น </li></ul>
คุณสมบัติคลื่นแสง 1. การสะท้อน  2.  การหักเห 3.  การแทรกสอด 4. การเลี้ยวเบน
สัญลักษณ์ของลำแสง <ul><li>รังสีขนาน รังสีลู่เข้า รังสีลู่ออก </li></ul>
การสะท้อนของแสง
<ul><li>การสะท้อนของแสงแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ </li></ul><ul><li>การสะท้อนปกติ </li></ul><ul><li>การสะท้อนกระจาย </li></ul...
การสะท้อนแสงปกติ
การสะท้อนแสงแบบกระจาย
การสะท้อนแสง เป็นตามกฎการสะท้อน มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน โดยรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติ ต้องอยู่ในระนาบ...
การสะท้อนของแสง ทำให้เกิดภาพจากวัตถุบางชนิด การเกิดภาพจากกระจก  กระจกเว้า กระจกนูน กระจกเงาระนาบ
การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ <ul><li>ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบบานเดียว </li></ul><ul><li>ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวา...
การเกิดภาพในกระจกเงาระนาบบานเดียว ตา 1 . ระยะภาพ =  ระยะวัตถุ 2 .  ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ 3 .  ภาพกลับช้าย ขวา
ภาพจริง  1.  เกิดจากแสงตัดกันจริง  2.  มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ถ้าต้องการมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องนำฉากมาวางกั้น แล้วมอ...
ภาพเสมือน 1  เกิดจากแสงไม่ตัดกันจริง ต้องต่อแนวย้อนออกไป 2 มองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ต้องนำฉากมาวางกั้น 3  ภาพที่มองเห็น ...
ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุมกัน กระจกเงาบานที่ 2  กระจกเงาบานที่ 1  วัตถุ ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3
จำนวนภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบวางทำมุมกัน <ul><li>สูตรในการคำนวณ </li></ul><ul><li>n = 360 - 1 </li></ul><ul><li>เมื่...
ตัวอย่างการคำนวณ <ul><li>จงคำนวณหาจำนวนภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนบนกระจกเงาระนาบสองบานวางทำมุมต่อกัน 55  ๐ </li></ul><ul...
การเกิดภาพบนกระจกโค้ง <ul><li>ชนิดของกระจกโค้ง </li></ul><ul><li>กระจกนูน กระจายแสง </li></ul><ul><li>กระจกเว้า รวมแสง <...
การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกเว้า </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ ระยะวัตถุ ระยะภาพ F C เมื่อวางวัตถุที่ระย...
การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกเว้า </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ ระยะวัตถุ ระยะภาพ F C เมื่อวางวัตถุที่ระย...
การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกนูน </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ F C ภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเ...
การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกนูน </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ F C ภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเ...
การหาตำแหน่งและลักษณะภาพของกระจกโค้ง <ul><li>สูตร </li></ul><ul><li>=  1 + 1 </li></ul><ul><li>f  S S </li></ul>m = ...
<ul><li>กระจกนูน นำมาใช้โดยติดรถยนต์ รถจักยานยนต์ </li></ul><ul><li>กระจกเว้า นำมาใช้ประกอบกับกล้องจุลทรรศน์  </li></u...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

แสงกับการมองเห็น 11

3.552 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

แสงกับการมองเห็น 11

 1. 1. โดยครูวิไลลักษณ์ ส่งเสริม แสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 2. 2. แสงและการเกิดภาพ วิชาศึกษาธรรมชาติแสงและการมองเห็น
 3. 3. <ul><li>แสงที่มองเห็น ( ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ) </li></ul><ul><li>แสงที่ไม่สามารถมองเห็น ( รังสี UV ,IR , คลื่นวิทยุ ฯลฯ ) </li></ul>แสง (Lights) เป็นพลังงานรูปหนึ่ง
 4. 4. แหล่งกำนิดแสง <ul><li>คือ วัตถุที่สามารถผลิตแสง เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ หลอดไฟ หิ่งห้อย เป็นต้น </li></ul>
 5. 5. คุณสมบัติคลื่นแสง 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรกสอด 4. การเลี้ยวเบน
 6. 6. สัญลักษณ์ของลำแสง <ul><li>รังสีขนาน รังสีลู่เข้า รังสีลู่ออก </li></ul>
 7. 7. การสะท้อนของแสง
 8. 8. <ul><li>การสะท้อนของแสงแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ </li></ul><ul><li>การสะท้อนปกติ </li></ul><ul><li>การสะท้อนกระจาย </li></ul>การสะท้อนของแสง
 9. 9. การสะท้อนแสงปกติ
 10. 10. การสะท้อนแสงแบบกระจาย
 11. 11. การสะท้อนแสง เป็นตามกฎการสะท้อน มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน โดยรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติ ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
 12. 12. การสะท้อนของแสง ทำให้เกิดภาพจากวัตถุบางชนิด การเกิดภาพจากกระจก กระจกเว้า กระจกนูน กระจกเงาระนาบ
 13. 13. การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ <ul><li>ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบบานเดียว </li></ul><ul><li>ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุมกัน </li></ul>
 14. 14. การเกิดภาพในกระจกเงาระนาบบานเดียว ตา 1 . ระยะภาพ = ระยะวัตถุ 2 . ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ 3 . ภาพกลับช้าย ขวา
 15. 15. ภาพจริง 1. เกิดจากแสงตัดกันจริง 2. มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ถ้าต้องการมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องนำฉากมาวางกั้น แล้วมองที่ฉาก 3 . ภาพที่มองเห็น จะหัวกลับ เทียบกับวัตถุ
 16. 16. ภาพเสมือน 1 เกิดจากแสงไม่ตัดกันจริง ต้องต่อแนวย้อนออกไป 2 มองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ต้องนำฉากมาวางกั้น 3 ภาพที่มองเห็น หัวตั้งเหมือนวัตถุ
 17. 17. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุมกัน กระจกเงาบานที่ 2 กระจกเงาบานที่ 1 วัตถุ ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3
 18. 18. จำนวนภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบวางทำมุมกัน <ul><li>สูตรในการคำนวณ </li></ul><ul><li>n = 360 - 1 </li></ul><ul><li>เมื่อ n คือ จำนวนภาพที่เกิดขึ้น </li></ul><ul><li>คือ มุมที่กระจกเงาระนาบทำมุมต่อกัน </li></ul>
 19. 19. ตัวอย่างการคำนวณ <ul><li>จงคำนวณหาจำนวนภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนบนกระจกเงาระนาบสองบานวางทำมุมต่อกัน 55 ๐ </li></ul><ul><li>วิธีคำนวณ จากสูตร n = 360 - 1 </li></ul><ul><li>แทนค่า n = 360 - 1 </li></ul><ul><li>55 </li></ul><ul><li>= 6.6 - 1 </li></ul><ul><li>= 7 - 1 = 6 ภาพ </li></ul>
 20. 20. การเกิดภาพบนกระจกโค้ง <ul><li>ชนิดของกระจกโค้ง </li></ul><ul><li>กระจกนูน กระจายแสง </li></ul><ul><li>กระจกเว้า รวมแสง </li></ul>
 21. 21. การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกเว้า </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ ระยะวัตถุ ระยะภาพ F C เมื่อวางวัตถุที่ระยะไกลกว่าจุดโฟกัส เกิดภาพจริง หัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ
 22. 22. การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกเว้า </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ ระยะวัตถุ ระยะภาพ F C เมื่อวางวัตถุที่ระยะใกล้กว่าจุดโฟกัส เกิดภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ
 23. 23. การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกนูน </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ F C ภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ระยะวัตถุ ระยะภาพ เมื่อวางวัตถุที่ระยะไกลกว่าจุดโฟกัส
 24. 24. การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกนูน </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ F C ภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ระยะวัตถุ ระยะภาพ เมื่อวางวัตถุที่ระยะใกล้กว่าจุดโฟกัส
 25. 25. การหาตำแหน่งและลักษณะภาพของกระจกโค้ง <ul><li>สูตร </li></ul><ul><li>= 1 + 1 </li></ul><ul><li>f S S </li></ul>m = S = I S O
 26. 26. <ul><li>กระจกนูน นำมาใช้โดยติดรถยนต์ รถจักยานยนต์ </li></ul><ul><li>กระจกเว้า นำมาใช้ประกอบกับกล้องจุลทรรศน์ </li></ul>ประโยชน์ของกระจกโค้ง

×