Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Klapwaker172

663 Aufrufe

Veröffentlicht am

interview wat ook in "De Verbinding" gestaan heeft.

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Klapwaker172

  1. 1. KLAP WAKER 17 - 2 INFORMATIEMAGAZINE VAN DE SECTOR VEILIGHEID VAN DE REGIO NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG juli 2006 5 Nieuwe kleding SIGMA-teams 9 Echt-Susteren, 275 jaar jong 11 Voorbereiding OLS 19 Ritformulier
  2. 2. REGIONAAL NIEUWS KLAP WAKER Ritbriefjes bij RAV Limburg Noord Door Henk Reinders de automatisering eigenlijk weinig ver- schil is tussen bijvoorbeeld een service- Anderhalf jaar geleden fuseerden monteur die een reparatie verricht of twee ambulancediensten en de meldka- een ambulance die een patiënt vervoer, mer tot de RAV Limburg Noord. “Zo’n qua proces . In beide gevallen gaat het fusie is aan de ene kant lastig,” vertelt om een voertuig dat een bepaalde pres- algemeen directeur Lucien Engelen, tatie verricht die aan de klant in reke- “maar aan de andere kant opent het ning moet worden gebracht. Waarom ook nieuwe mogelijkheden. In de aan- zou je dan niet in de wereld van de ser- loop naar een fusie worden allerlei in- vicemonteurs kijken of daar niets al iets vesteringen uitgesteld. Je weet immers is dat gebruikt kan worden? Tijdens die niet of je investering na de fusie nog zoektocht zag hij de beroemde business- wel zin heeft. Maar als de fusie er een- case van Heineken. maal is, dan heb je voordeel van dat uit- stel. Je kunt dan het nieuwste van het HEINEKEN nieuwste aanschaffen en je hoeft wei- Deze grote bierbrouwer heeft een nig rekening te houden met het verle- leger van honderden servicemonteurs op den.” de weg die niets anders doen dan bier- De RAV Limburg Noord is een zeer pompen schoonmaken en onderhouden. vooruitstrevende organisatie. Met zo Van ieder contact, vaak tientallen per 25 weinig mogelijk mensen zo veel moge- dag, werd een orderbriefje gemaakt. lijk doen, is het motto. Een van de eerste Een klein leger van typistes werkte die 2 0 0 6 dingen die werd ingevoerd was de zelf- moet doorgeven voor hij weer thuis is. briefjes daarna uit. Veel briefjes waren redzaamheid bij de roosters. De meeste Dat is natuurlijk helemaal niet handig. onleesbaar, want monteurs werken lie- organisaties van de omvang van de RAV We schieten kometen kapot, krijgen ho- ver met grote steeksleutels dan met een j u l i Limburg Noord (160 medewerkers; me-videos van Mars maar dragen alles pen. Daarna gingen al die briefjes in or- 30.000 hulpverleningen per jaar) hebben over met een briefje. Hiertoe voert de dners, die in kasten werden opgebor- minimaal één roosteraar in dienst. De overheid onder regie van het NICTIZ (Na- gen. Elk jaar een zaal vol. Heineken RAV heeft alle roosters op Internet ge- tionaal ICT instituut voor de Zorg) een heeft iedere monteur een handheld zet. Iedereen moet voldoen aan de eisen strak proces om dit te verbeteren. meegegeven die via een draadloze ver- van de CAO, maar binnen die eisen kun- Tevens lopen er in de landelijke binding de gegevens direct doorseint nen de medewerkers op Internet via een Stuurgroep Opschaling, onderdeel van aan de computer. De handheld dwingt ASP-applicatie zelf hun rooster invullen. het ministerie van BZK, een aantal proe- de monteur op alle velden in te vullen. Zij worden daarin gesteund door het ven. In Utrecht is men bezig met een Schrijffouten en onderdelen vergeten is softwarepakket RoosterWeb (op verzoek slachtoffervolgsysteem, Limburg-Noord er niet meer bij en het leger typistes kon van RAVLN ontwikkelt door Comprise) heeft de ritregistratie en keteninforma- wat anders gaan doen. “Dat moet ik ook Ze kunnen diensten ruilen en die verant- tie voor zijn rekening genomen. Er hebben,” dacht Lucien. “Want of je nu woordelijkheid kunnen ze prima aan. wordt tussen de verschillende regio’s invult dat bij café Zeezicht de bierpomp Ook de volledige interne communicatie voortdurend overleg gehouden zodat is schoongemaakt of dat je invult dat (althans die welke op papier ging) gaat uiteindelijk alle oplossingen kunnen sa- Mieke van de Berg met een gebroken digitaal, van urendeclaratie tot inko- menwerken. Zo ook in de Stuurgroep been naar het St Laurentius Ziekenhuis is mende facturen accorderen. Dat sterkte ICT & Ketenzorg. In deze stuurgroep zit- gebracht, dat maakt een computer wei- Lucien Engelen in het idee dat er ook op ten ook NICTIZ, VWS, BZK, de Raad van nig uit. Zolang je maar niets vergeet en het laatste terrein waar nog niet was ge- RGF-en, Landelijke vereniging voor Trau- alles op de juiste plek zet. automatiseerd, voordeel te behalen viel. macentra, Ambulancezorg Nederland, NVIC (vereniging voor Intensive Care) en HARDWARE RITBRIEFJES de Nederlandse vereniging van Zieken- Voor dit proces werden een aantal Dat laatste terrein waren de ritbrief- huizen. Limburg Noord heeft daarbin- tenders uitgeschreven. Als hardware jes. Het is heel lang gewoonte geweest nen de automatisering van de ritbriefjes werd gekozen voor een tablet-PC van dat iedere ambulance voor iedere rit een op zich genomen. Meerdere partijen wil- Itronix. Een zeer degelijk ding, waar apart briefje invulde met de gegevens. de daar een aantal medische toepassin- mee gegooid kan worden. Ambulance- Dat briefje werd dan afgeleverd op kan- gen voor ontwikkelen, maar die zijn al- teams doen hun werk onder vaak moei- toor en daar verder verwerkt. Hij heeft lemaal erg uitgebreid in hun plannen en lijke omstandigheden in weer en wind berekend dat een patiënt die een onge- daardoor ook erg kostbaar. Lucien Enge- bij 30 graden of - 10. Tijdens hulpverle- luk krijgt, gemiddeld 13x zijn gegevens len kwam toen op het idee dat er voor ningen valt zo’n apparaat gewoon op de
  3. 3. REGIONAAL NIEUWS KLAP WAKER gaan, dan ontstaat er aversie. Biedt je het ze aan als makkelijker alternatief, dan nemen ze het veel makkelijker over.”. Het einddoel is helder : uitslui- tend werken via het DRF/ Engelen is over Tensing heel tevre- den: “een no-nonsense bedrijf dat ge- woon luistert wat je wilt, dat bouwt en niet komt aandragen met allerlei leuke en overbodige frutsels. Bovendien was hun projectmanagement heel sterk. Ze hadden dit al veel vaker gedaan en wis- ten wanneer je welke stap moest ne- men. Wij wilden soms te snel en dan flo- ten ze ons terug. Steeds bleken ze daarin gelijk te hebben en uiteindelijk is het project op de afgesproken dag wer- kend opgeleverd. Dat heb ik het verle- den met bedrijven wel eens anders mee- grond of in het water, daar moet het te- doen als de telefoon al lang is uitgeval- gemaakt. In het begin zijn ze dol gen kunnen. Doe je dat in een bocht, len. Ram Mobile Data is hierbij de part- enthousiast en doen ze allemaal extra’s, dan valt hij vast een keer op de grond. ner van Limburg Noord maar tegen de opleverdatum hebben ze Tijdens de hardwaretest probeerde een dan zoveel achterstand dat ze niet op medewerker een keer hoe ver hij kon TENSING FIELD VISION tijd klaar zijn.” gaan. Hij sloeg met de tablet-PC hard op Maar toen kwam het moeilijkste on- 26 de tafel. Toen hij op de PC keek, zag hij derdeel, de keuze van een softwarepak- TOEKOMST dat die het nog gewoon deed, maar dat ket. Er zijn op dit moment onder andere Lucien Engelen heeft grote plannen 2 0 0 6 hij wel een hoek van de tafel had afge- een aantal speciale medische pakketten voor de toekomst. “Dit is nog maar fase slagen... in ontwikkeling die dit onderdeel in zich 1,” vertelt hij. We zijn nu bezig met het Voor de verpleegkundigen is een ta- hebben, maar die zijn tamelijk kostbaar. koppelen aan het burger-servicenummer j u l i blet-PC handiger dan een handcompu- Je koopt dan een heleboel onderdelen (BSN), de opvolger van het SOFI-num- ter. Die hebben een kleiner scherm, mee die je eigenlijk niet wilt. Daarom mer. Dan hoef je alleen nog maar dit waar je PDF-files moeilijk op kunt lezen. werd er een tender uitgeschreven bij 5 nummer in te typen en de computer vult Alle gegevens die op de PC (met XP zo- softwareleveranciers. De keuze viel op de NAW-gegevens automatisch in. En in als iedereen thuis heeft) worden inge- basis van prijs en eenvoud uit in het het 1e kwartaal gaan we het natuurlijk voerd, gaan via een draadloze verbin- voordeel van Tensing uit Zaltbommel. koppelen aan het elektronische patiënt- ding naar de centrale server van de RAV. Dat bedrijf heeft een heel eenvoudig dossier en medicatiedossier. Als we dan Daar pakt de backofficeserver ze vanaf, aanpasbaar pakket op de markt ge- iemand met een probleem vinden, kun- zodat de factuur al de deur uit is voor de bracht, Field Vision. Het is het pakket nen we uiteindelijk bij zijn apotheek of ambulance ‘s avonds de wasstraat in waar Heineken ook mee werkt. Dit pak- huisarts het medische dossier raadple- rijdt. Voor de draadloze communicatie ket is door Tensing aangepast aan de ei- gen. Stel dat je iemand vindt met een wordt gebruik gemaakt van een aantal sen van de RAV. De verpleegkundige zware allergische reactie en je ziet bij systemen die elkaar kunnen vervangen moet een aantal vragen beantwoorden zijn apotheek dat hij de avond van te (redundantie). Op dit moment wordt en als dat goed is gebeurd worden de voren een bepaalde soort penicilline GPRS het meest gebruikt. Een beetje gegevens automatisch verzonden. Ui- heeft gehaald. Dat weet je wat het pro- langzaam, maar het betreft toch kleine terst simpel. De vragen volgen precies bleem is en kun je al vast aan het zie- XML-bestanden, dus dat is geen pro- het Landelijk Protocol Ambulancezorg kenhuis de voorlopige diagnose doorge- bleem. In de toekomst wil men over op waar iedere ambulanceverpleegkundige ven, zodat zij vast in de apotheek de EGDE van Telfort (op dit moment in test mee werkt. Ze hoeven dus niets extra te juiste middelen kunnen halen om de pa- bij hen) of UMTS van een van de grote leren, ze vullen het nu alleen op een tiënt weer te normaliseren. Technisch is aanbieders. Dat is een stuk sneller, maar scherm in en niet meer op papier, we dat allemaal mogelijk, nu de wil om sa- ook duurder. Er wordt gebruik gemaakt gaan dus 1 op 1 over. men te werken nog. van een WECM-client, die zelf de goed- Uiteindelijk dragen we onze infor- koopste oplossing kiest, bijvoorbeeld DUBBEL matie over aan de ziekenhuizen, huisart- WiFi als men in een garage is waar dat De medewerkers krijgen het een de- sen en kunnen we van die beroemde 13 ligt. Omdat men nooit zonder communi- zer dagen uitgereikt. Ze mogen zelf kie- x een aantal afstrepen met alle voorde- catie wil zitten, is er al terugvaloptie ook zen wat ze willen: nog even de formulie- len van dien. gekozen voor het Mobitex-netwerk, ren op papier invullen, dubbel draaien zeer traag, maar een van de meest be- of direct overgaan op de computer. En- Eventueel meer info www.ravln.nl trouwbare netwerken, dat het blijft gelen: “Als je mensen dwingt om over te

×