Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
TX OXDÆW EDÃW ELHÃQ    3+$»7 75,(§1 $1+ 7,(£1* &2¤1* 7<     7+(   ,0087$%/( /$:6 2) &25325$7( 5(387$7,217URQJ PR...
%ÎDo0R¾W GDQK WLH»QJ WÇFK FÐÉF NKR¼QJ WÐÉ QKLH¼Q PDÒ FRÓ WKD YDÒR ËRÓ EDÉQ SKDÕL WÐÉ PÆQK WDÉR GÐÉQJ FKDÄP VRÓFYDÒ JÆQ JLÐ...
/ÖÚL JLÖÛL WKLHÆX  &DÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK FXÕD QKÐÏQJ FR¼QJ W FRÓ GDQK WLH»QJ WR»W KDÔQ ËDQJ FDÕP WKD» NKDÓ FR¼ ËÎQ YDÒR ...
YLH¼Q YDÒ QJÐÎÒL SKXÉ WUDÓFK FKXH¼Q PXÉF WLH»S WKÌ FXÕD WÎÒ 7KH :DOO 6WUHHW -RXUQDO &XR»Q VDÓFK QDÒ FXÏQJ OD»WÐ OLH¾X WÐÒ ...
EDÉQ YÐÒD FRÓ WKH¿ VÐÕ GXÉQJ ,QWHUQHW ODÒP FR¼QJ FXÉ FDÕL WKLH¾Q QKD¾Q WKÐÓF YHº FR¼QJ W EDÉQ YÐÒD FRÓ WKH¿ FKR»QJ ODÉLQKÐ...
QKÐÏQJ QJÐÎÒL EDÕR YH¾ GDQK WLH»QJ YDÒ TX WDÃF  r 1JD WÐÒ ËDºX SKDÕL FKRÉQ FDÓFK ODÒP ËXÓQJ  +DÏ ËRÉF YDÒ VÐÕ GXÉQJ  ...
3KDÂQ       7$±2 ¸±1* $1+ 7,(£1* 72£77URQJ PRÉL WKÎÒL ËDÉL WDÒL VDÕQ TXÓ JLDÓ QKD»W OXR¼Q ODÒ PR¾W GDQK WLH»QJ NKR¼Q...
4X WDËF           72£, ³$ +2»$ 7$º, 6$½1 *,$» 75´ 1+$£7 &8½$ %$±1  .KL %LOO 0DUJDULWLV ODÓL [H YHº WUXÉ VÎÕ FR...
ËÐÎÉF JÐÕL FKR WRDÒQ ER¾ QKD¼Q YLH¼Q FR¼QJ W WURQJ ËRÓ PRÉL FKL WLH»W YHº YXÉ WDL QDÉQ ËÐÎÉF WUÆQK EDÒ PR¾W FDÓFKWUXQJ WKÐ...
9ÎÓL R¼QJ WKÐÎQJ KLH¾X GRDQK QJKLH¾S WRDÒQ FDºX YDÒ GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ WURQJ OÍQK YÐÉF GÌFK YXÉ NKDÓFKKDÒQJ ODÒ WDÒL V...
JRÉQ JDÒQJ QJDÄQ QDÃS FXÏQJ JRÓS SKDºQ YDÒR YLH¾F [D¼ GÐÉQJ KÆQK DÕQK FXÕD )HG([ *OHQQ 6HVVRPV r SKRÓFKXÕ WÌFK SKXÉ WUDÓFK...
WDÉR GÐÉQJ PR¾W GDQK WLH»QJ WÇFK FÐÉF ÎÕ FDÓF WKÌ WUÐÎÒQJ PÎÓL QKÐ 7UXQJ 4XR»F  )HG([ KLH¿X JLDÓ WUÌ GDQK WLH»QJ FXÕD YL...
FXÕD )HG([ KD NKR¼QJ 7X YD¾ EDQ ODÏQK ËDÉR FR¼QJ W YD½Q WLQ UDÂQJ WKÐÎQJ KLH¾X FR¼QJ W YD½Q FRÒQQKLHºX WLHºP QDÄQJ FKÐD ËÐ...
PR¾W WKXÒQJ YDÒQJ YD¾ 0DÉQJ OÐÎÓL NLQK GRDQK FXÕD FKXÓQJ WR¼L ËDÏ YÐÎQ WÎÓL KÎQ     TXR»F JLD YDÒ VÐÓF KD»S GD½QFXÕD 7...
PDÒX NKDÓF QKDX &R¼QJ W KXD»Q OXH¾Q ËR¾L QJXÏ QKD¼Q YLH¼Q ODÓL [H UD»W QJKLH¼P NKDÃF H¼X FDºX KRÉ SKDÕL JLÐÏFKR [H FR¾ OXR...
QKÐÏQJ JÆ ËDÏ KÐÓD &KD»W OÐÎÉQJ VDÕQ SKD¿P YDÒ GÌFK YXÉ FXÕD KRÉ SKDÕL [XD»W VDÃF FDÓFK FÐ [ÐÕ FXÕD KRÉ SKDÕLKRDÒQ KDÕR NH...
WD" +D YXÉ WKDQK WRDÓQ       WULH¾X ËR¼ OD FXÕD LFN *UDVVR ËH¿ ODÉL WLH»QJ [D»X FKR 6DÒQ *LDR GÌFK&KÐÓQJ NKRDÓQ 1HZ...
VDÕQ SKD¿P WKD¼Q WKLH¾Q YÎÓL PR¼L WUÐÎÒQJ WKR¼QJ WLQ QDÒ ËDÏ ODÒP WR¿Q KDÉL QDÅQJ QHº GDQK WLH»QJ FXÕD )RUG  6DX WD»W FD...
7KÐÉF WH» ËDÏ FKÐÓQJ PLQK UDÂQJ GDQK WLH»QJ PDÉQK PHÏ OXR¼Q VRQJ KDÒQK YÎÓL WUDÓFK QKLH¾P ËDÅF ELH¾W FXÕDGRDQK QJKLH¾S .KD...
W FDºQ FKXÕ ËR¾QJ KÎQ WURQJ KRDÉW ËR¾QJ QDÒ 0DÅF GXÒ JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK ODÒ QJÐÎÒL ËDÅW QHºQ WDÕQJ YDÒ FKÌXWUDÓFK QKLH...
o«DÉL KRÉF DQK WLH»QJp EDR JRºP FDÓF EDÒL JLDÕQJ YHº OÓ WKXH»W GDQK WLH»QJ YÎÓL QKÐÏQJ QJXH¼Q WDÃFPDQJ WÇQK FKD»W KRÉF WKX...
ËÌQK PXD VDÕQ SKD¿P YDÒ GÌFK YXÉ KRDÅF ËDºX WÐ YDÒR FR¿ SKLH»X FXÕD FDÓF FR¼QJ W QDÒ  <» ³´1+ 08$ +$º1*   :DO 0DUW  ...
ËÐÎÉF FKR ODÒ ÇW QJX FÎ UXÕL UR &DÓF FR¼QJ W QDÒ FXÏQJ QKÎÒ ËRÓ PDÒ FRÓ WKH¿ KDÉ WKD»S FKL SKÇ YR»Q  DQK WLH»QJ OD¼X QDÄ...
KD oDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S YÐÏQJ PDÉQK FRÓ WKH¿ YÇ QKÐ FKLH»F SKDR FÐÓX VLQK WURQJ FÎQ EDÏR GÐÏ YDÒ ODÒOXRºQJ JLRÓ WKR¿L...
EXÓW FKÆ PDÒX &UDROD UD NKRÕL QJDÄQ EDÒQ FXÕD KRÉF VLQK &KÐD KH»W PR¾W VR» WUÐÎÒQJ KRÉF YDÒ QKDÒ WUHÕ FRÒQ EDQKDÒQK WKR¼QJ...
QKDÒ KDÒQJ WKÐÓF DÄQ QKDQK YDÒ FDÓF QKDÒ VDÕQ [XD»W WKÐÉF SKD¿P ODÉL EÌ EXR¾F WR¾L WKD¾P FKÇ EÌ NLH¾Q UD WRÒD FKÀYÆ FRÓ QJ...
9D¾ FKÇQK [DÓF ODÒ GRDQK QJKLH¾S SKDÕL PD»W EDR OD¼X ËH¿ ËDÓQK ERÓQJ ODÉL GDQK WLH»QJ ËDÏ EÌ OX PÎÒ"%XUVRQ 0DUVWHOOHU JÐÕL...
4X WDËF              +$·< 7¸± ³$»1+ *,$» $1+ 7,(£1* &8½$ %$±1  o1KÐÏQJ NHÕ EXR¼Q FDÓL FKH»Wp FDÓL WH¼Q NKXÕ...
YHº QKD¾Q WKÐÓF ËRÓ &R» JDÃQJ ËLHºX FKÀQK GDQK WLH»QJ NKL WURQJ WD NKR¼QJ FRÓ SKÐÎQJ SKDÓS ËDÓQK JLDÓ ËÐÎÉF[HP ODÒ FKÇQK [...
QRÓL FKXQJ ËD¼ ODÒ PR¾W FR¼QJ W WR»W ËDQJ WUH¼Q ËDÒ SKDÓW WULH¿Q 7KH» QKÐQJ GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ ODÉL NKR¼QJËÐÎÉF WR»W WUR...
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty

433 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng cty

 1. 1. TX OXDÆW EDÃW ELHÃQ 3+$»7 75,(§1 $1+ 7,(£1* &2¤1* 7< 7+( ,0087$%/( /$:6 2) &25325$7( 5(387$7,217URQJ PRÑL WKÖÚL ÓDÑL WDÚL VDÝQ TXÛ JLDÛ QKDÃW OXRÄQ ODÚ PRÆW GDQK WLHÃQJ NKRÄQJ WÎ YHÃW 7DÛF JLDÝ 5RQDOG - $OVRS %LHÄQ GÔFK 7UDÂQ 7KÔ %ÏFK 1JD 1JXHÅQ 7KÔ 7KX +DÚ
 2. 2. %ÎDo0R¾W GDQK WLH»QJ WÇFK FÐÉF NKR¼QJ WÐÉ QKLH¼Q PDÒ FRÓ WKD YDÒR ËRÓ EDÉQ SKDÕL WÐÉ PÆQK WDÉR GÐÉQJ FKDÄP VRÓFYDÒ JÆQ JLÐÏ PR½L QJDÒ DQK WLH»QJ FXÕD FR¼QJ W QDÒR FXÏQJ FRÓ NKDÕ QDÄQJ EÌ ËH GRÉD YDÒ FXR»Q VDÓFK QDÒ VHÏ ODÒQJÐÎÒL WUÎÉ OÓ ËDÃF OÐÉF JLXÓS FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ FXÕD FR¼QJ W 1KÐÏQJ YÇ GXÉ PLQK KRÉDODÒP VDÓQJ WRÕ YD»Q ËHº FXÒQJ FDÓF OÎÒL NKXH¼Q ËXÓF NH»W WÐÒ WKÐÉF WH» PDÒ FXR»Q VDÓFK FXQJ FD»S VHÏ JLXÓS QKDÒ ËLHºXKDÒQK [D¼ GÐÉQJ PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W FXÏQJ QKÐ EDÕR YH¾ YDÒ FXÕQJ FR» ËH¿ GDQK WLH»QJ WR»W ËHÉS ËRÓ VR»QJ PDÏLWURQJ ORÒQJ FR¼QJ FKXÓQJp <YHV &RXHWWH &KXÝ WÔFK NLHÄP *LDÛP ÓRÃF ÓLHÂX KDÚQK %HQ -HUUtVo&XR»Q VDÓFK ODÒ VÐÉ NH»W KÎÉS JLÐÏD FDÓL QKÆQ VDÃF VDÕR FXÕD PR¾W QKDÒ EDÓR YÎÓL QKÐÏQJ NH»W TXDÕ NKDÕR VDÓW YHº TXDQËLH¿P FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ YHº QKLHºX PDÅW KRDÉW ËR¾QJ FXÕD FDÓF GRDQK QJKLH¾S KLH¾Q QD 7DÓF JLDÕ ËDÏ NKDÓL TXDÓWFDÓF QJXH¼Q WDÃF FKXÕ ËDÉR ODÒP QH¼Q GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S ËRºQJ WKÎÒL KHÓ PÎÕ QKÐÏQJ JRÓF NKXD»W WURQJYLH¾F TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ GÐÉD WUH¼Q WKÐÉF WH» KRDÉW ËR¾QJ FXÕD FDÓF FR¼QJ W FXÉ WKH¿ 7DÓF JLDÕ NKR¼QJ FKÀ NKDÔQJËÌQK WDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD GDQK WLH»QJ ËR»L YÎÓL FKLH»Q OÐÎÉF SKDÓW WULH¿Q GRDQK QJKLH¾S PDÒ FRÒQ FXQJ FD»SPR¾W FD¿P QDQJ WKLH»W H»X FKR QKÐÏQJ FR¼QJ W ËDQJ WÆP NLH»P FDÓFK WKÐÓF [D¼ GÐÉQJ GDQK WLH»QJ FKR PÆQKp -R 0DULH 6HYHU 3KRÛ FKXÝ WÔFK NLHÄP *LDÛP ÓRÃF +DUULV ,QWHUDFWLYH
 3. 3. /ÖÚL JLÖÛL WKLHÆX &DÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK FXÕD QKÐÏQJ FR¼QJ W FRÓ GDQK WLH»QJ WR»W KDÔQ ËDQJ FDÕP WKD» NKDÓ FR¼ ËÎQ YDÒR OXÓFQDÒ r EÎÕL FDÓF YXÉ EH¼ ER»L ËDÏ ODºQ OÐÎÉW KDÉ EH¾ KRDÅF ODÒP R¼ GDQK KH»W FR¼QJ W QDÒ ËH»Q FR¼QJ W NKDÓF FKÀ YÆ PR¾WVR» QKDÒ ËLHºX KDÒQK KRD PDÃW YÆ QKÐÏQJ PRÓQ OÎÉL QKXD¾Q NH»FK [XÒ 7DºP QKÆQ YHº GDQK WLH»QJ r WKÐÓ WDÒL VDÕQ OD¼XYDÒ GDÒL TXÓ JLDÓ QKD»W FXÕD FR¼QJ W r FXÏQJ EÌ FKH NKXD»W +RÉ FKÀ ELH»W VR»QJ FKR KLH¾Q WDÉL YDÒ YR¼ WÆQK KXÕ KRDÉLGDQK WLH»QJ FXÕD FKÇQK FR¼QJ W PÆQK 1KÐÏQJ KDÒQK ËR¾QJ ËDÓQJ KR¿ WKHÉQ FXÕD GRDQK QJKLH¾S NKR¼QJ FKÀ FKR WKD» GDQK WLH»QJ TXÓ JLDÓ ËH»Q WKH»QDÒR YDÒ FXÏQJ SKXÒ GX WKH» QDÒR PDÒ FRÒQ FKÐÓQJ WRÕ KDÒQK ËR¾QJ [D»X [D FXÕD PR¾W FR¼QJ W ËÎQ OHÕ FRÓ WKH¿ ODÒPKRHQ R» WKDQK GDQK WRDÒQ QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S WKD¾P FKÇ ODÒ WRDÒQ JLÎÓL GRDQK QJKLH¾S FXÕD PR¾W TXR»F JLD1KÐÏQJ YXÉ EH¼ ER»L YDÒ VÐÉ OÎ ODÒ QJDÒ FDÒQJ JLD WDÄQJ WÐÒ SKÇD FKÇQK SKXÕ ËDÏ WDÉR UD PR¾W PR¼L WUÐÎÒQJ NLQK GRDQKPDÒ ÎÕ ËRÓ FDÓF FR¼QJ W OXR¼Q SKDÕL FDÕQK JLDÓF FDR ËR¾ ËH¿ EDÕR YH¾ GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK 0R¾W VR» GRDQK QJKLH¾SFRÓ GDQK WLH»QJ NKR¼QJ WÆ YH»W FKÎÉW QKD¾Q WKD» PÆQK ËDQJ EÌ [H»S FKXQJ KDÒQJ PR¾W FDÓFK WKLH»X FR¼QJ EDÂQJ YÎÓLFDÓF FR¼QJ W ODÃP WDL WLH»QJ YÆ QKÐÏQJ YXÉ ODÒP DÄQ NKXD»W WD»W 0R¾W WÎÒ EDÓR NKL ËÐD WLQ YHº FXR¾F ËLHºX WUD WDÉLPR¾W QKDÒ PDÓ FXÕD -RKQVRQ -RKQVRQ ÎÕ 3XHUWR 5LFR ËDÏ [H»S -RKQVRQ -RKQVRQ YDÒR QKRÓP FDÓF FR¼QJ WJLDQ OD¾Q NH» WRDÓQ -RKQ -RKQVRQ SKDÕL H¼X FDºX WRÒD VRDÉQ FR¼QJ NKDL FDÕL FKÇQK WKR¼QJ WLQ QDÒ 5RQ 6DUJHQW r JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK FXÕD 6WDSOHV r NH¿ ODÉL FKXH»Q ËL WKDÄP PR¾W WUÐÎÒQJ WUXQJ KRÉF ÎÕQJRDÉL R¼ %RVWRQ 1KÐÏQJ FD¼X KRÕL FXÕD ËDÓP KRÉF VLQK ÎÕ ËD¼ NKLH»Q R¼QJ NLQK QJDÉF WR¾W ËR¾ 0R¾W WKLH»X QLH¼QKRÕL o2œQJ NLH»P ËÐÎÉF EDR QKLH¼X WLHºQ"p WURQJ NKL PR¾W KRÉF VLQK NKDÓF WKDÃF PDÃF o2œQJ FRÓ PR¾W WD»P PDÒQWURQJ EXRºQJ WDÃP WUÌ JLDÓ WÎÓL ËR¼ OD NKR¼QJ"p 2œQJ KLH¿X FKXÓQJ ËDQJ DÓP FKÀ QKÐÏQJ NKRDÕQ FKL WLH¼XSKXQJ SKÇ FXÕD FÐÉX JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK 7FR ,QWHUQDWLRQDO HQQLV .R]ORZVNL QJÐÎÒL EÌ FDÓR EXR¾F ODÒËDÏ GXÒQJ QJD¼Q VDÓFK FR¼QJ W ËH¿ PXD VDÃP YD¾W GXÉQJ [D [À FKR ULH¼QJ PÆQK 6DX VÐÉ YLH¾F FXÕD 7FRFR¼QJ FKXÓQJ FRÓ [X KÐÎÓQJ [HP FDÓF QKDÒ ODÏQK ËDÉR GRDQK QJKLH¾S ODÒ QKÐÏQJ NHÕ WKDP ODP OXR¼Q WÆPFDÓFK JLDQ OD¾Q VR¿ VDÓFK NH» WRDÓQ YDÒ FKÀ OR WKX YHÓQ FKR EDÕQ WKD¼Q +RDÉW ËR¾QJ NLQK GRDQK QJDÒ FDÒQJ NKRÓ ËLHºX NKLH¿Q KÎQ NKL WÇQK WRDÒQ FDºX QJDÒ FDÒQJ LQ GD»X D»QËD¾P QHÓW KÎQ WURQJ NKL FXR¾F FDÉQK QJDÒ FDÒQJ WUÎÕ QH¼Q JD JDÃW YDÒ NKDÃF QJKLH¾W 7URQJ NKR¼QJ NKÇ ËDºKRDÒL QJKL YDÒ GRÒ [HÓW PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W ODÒ H»X WR» TXDQ WURÉQJ YDÒ FRÓ VÐÓF PDÉQK KÎQ FDÕ EÎÕL ËRÓ ODÒ oWD»PEÆQK SKRQJp DQ WRDÒQ QKD»W PDÒ FR¼QJ W FRÓ WKH¿ VÎÕ KÐÏX + YRÉQJ FXR»Q VDÓFK QDÒ VHÏ KÐÎÓQJ GD½Q EDÉQ FDÓFK WDÉR GÐÉQJ PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W FKR GRDQK QJKLH¾SPÆQK 9ÎÓL PXÉF ËÇFK ËRÓ WR¼L ËDÏ VÐÕ GXÉQJ WLQ WÐÓF EDÒL YLH»W FXÕD PÆQK WURQJ QDÄP TXD YHº YD»Q ËHº GDQKWLH»QJ GRDQK QJKLH¾S YDÒ [D¼ GÐÉQJ WKÐÎQJ KLH¾X FXÏQJ QKÐ NLQK QJKLH¾P FXÕD WR¼L WURQJ YDL WURÒ ELH¼Q WD¾S
 4. 4. YLH¼Q YDÒ QJÐÎÒL SKXÉ WUDÓFK FKXH¼Q PXÉF WLH»S WKÌ FXÕD WÎÒ 7KH :DOO 6WUHHW -RXUQDO &XR»Q VDÓFK QDÒ FXÏQJ OD»WÐ OLH¾X WÐÒ FDÓF FXR¾F SKRÕQJ YD»Q FXÕD WR¼L YÎÓL FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK GRDQK QJKLH¾S QKDÒ QJKLH¼Q FÐÓX WKÌ WUÐÎÒQJFKXH¼Q JLD WUXHºQ WKR¼QJ YDÒ KRÉF JLDÕ WURQJ QKLHºX OÍQK YÐÉF NKDÓF QKDX /XÓF WR¼L YLH»W FXR»Q VDÓFK YHº TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S PRÉL QJÐÎÒL ËHºX QJKLH½P QKLH¼Q FKRUDÂQJ WR¼L ËDQJ ËL WÆP FD¼X WUDÕ OÎÒL FKR ELH»Q FR» (QURQ YDÒ FDÓF YXÉ EH¼ ER»L GRDQK QJKLH¾S WLH»S VDX ËRÓ «LHºXQDÒ FRÓ WKH¿ KLH¿X ËÐÎÉF QKÐQJ WKD¾W UD WR¼L ËDÏ EDÃW ËDºX OH¼Q NH» KRDÉFK WÐÒ PXÒD KHÒ QDÄP WÐÓF ODÒ NKDÓ OD¼XWUÐÎÓF NKL QKÐÏQJ FKXH¾Q [D»X [D NLD EÌ OR¼L UD DÓQK VDÓQJ ÐÉ DÓQ FXÕD WR¼L EÌ JLDÓQ ËRDÉQ FKXÕ H»X YÆ YXÉNKXÕQJ ER» QJDÒ WKDÓQJ YDÒR 7UXQJ WD¼P 7KÐÎQJ PDÉL 7KH» JLÎÓL 7KDÕP KRÉD QDÒ ËDÏ EXR¾F QKD¼Q YLH¼Q WÎÒ7KH :DOO 6WUHHW -RXUQDO VÎ WDÓQ YDÄQ SKRÒQJ VDQJ 7UXQJ WD¼P 7DÒL FKÇQK 7KH» JLÎÓL ÎÕ JDºQ EH¼Q QÎL PDÒ WD»W FDÕ KRºVÎ WDÒL OLH¾X FXÕD WR¼L SKDÕL QDÂP JLÐÏD ËR»QJ EXÉL EDÅP YDÒ ËR¿ QDÓW &XR»L FXÒQJ WKÆ WR¼L ËDÒQK YD¾Q GXÉQJ WUÇ QKÎÓ ËH¿NKR¼L SKXÉF ODÉL ËHº FÐÎQJ FXR»Q VDÓFK ËDÏ JDºQ QKÐ KRDÒQ WD»W 7KD¾P FKÇ FXR»Q VDÓFK FXÕD WR¼L ËDÏ QKD¾Q ËÐÎÉF JLD»SKHÓS LQ D»Q WUÐÎÓF NKL (QURQ QR¾S KRº VÎ [LQ EDÕR YH¾ SKDÓ VDÕQ YDÒR WKDÓQJ FKÇQ QDÄP ËRÓ .KDÓ OD¼X WUÐÎÓF NKL [DÕ UD QKÐÏQJ YXÉ EH¼ ER»L QDÒ WR¼L QKD¾Q WKD» UDÂQJ FDÓF FR¼QJ W ËDÏ EDÃW ËDºX KLH¿X UDWDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S QKÐQJ KRÉ YD½Q NKR¼QJ ËH¿ WD¼P QKLHºX ODÃP &ÐÓ PR½L ODºQ YLH»WPR¾W EDÒL EDÓR YHº GDQK WLH»QJ FKR WÎÒ 7KH :DOO 6WUHHW -RXUQDO WR¼L ODÉL QKD¾Q ËÐÎÉF QKÐÏQJ FXR¾F ËLH¾Q WKRDÉLYDÒ H PDLO WÐÒ FDÓF QKDÒ TXDÕQ OÓ NKDR NKDÓW PXR»Q WÆP KLH¿X FDÅQ NHÏ KÎQ YHº FKXÕ ËHº QDÒ +RÉ KRÕL WR¼L YHºNKDÓL QLH¾P YHº FDÓFK [DÓF ËÌQK GDQK WLH»QJ FDÓFK ËDÓQK JLDÓ YDÒ TXDQ WURÉQJ QKD»W ODÒ FDÓFK TXDÕQ OÓ GDQKWLH»QJ GRDQK QJKLH¾S 3KRÓ FKXÕ WÌFK NLH¼P JLDÓP ËR»F WUXHºQ WKR¼QJ GRDQK QJKLH¾S FXÕD 7D¾S ËRDÒQ ÌFK YXÉ7DÒL FKÇQK 31& ËDÏ YLH»W WURQJ H PDLO FXÕD R¼QJ WKH» QDÒ o%DÒL EDÓR KR¼P QD FXÕD DQK YHº GDQK WLH»QJ GRDQKQJKLH¾S WKD¾W ODÒ KD 7R¼L ËDQJ FXÒQJ FDÓF ËRºQJ QJKLH¾S ÎÕ ER¾ SKD¾Q TXDÕQJ FDÓR YDÒ TXDQ KH¾ FR¼QJ FKXÓQJQJKLH¼Q FÐÓX EDÒL EDÓR ËRÓ YÆ FKXÓQJ WR¼L YÐÒD EDÒQ ËH»Q FDÓF H»X WR» WDÓF ËR¾QJ WÎÓL GDQK WLH»QJ YDÒ QKÐÏQJ YLH¾F FDºQODÒP ËH¿ WDÉR GÐÉQJ PR¾W GDQK WLH»QJ WR»Wp 9LH¾F TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ PDQJ WÇQK QJKH¾ WKXD¾W QKLHºX KÎQ ODÒ NKRD KRÉF QKÐQJ YD½Q FRÓ QKÐÏQJQJXH¼Q WDÃF YDÒ KÐÎÓQJ GD½Q ËÐÎÉF KH¾ WKR»QJ ODÉL 7R¼L JRÉL ËRÓ ODÒ TX WDÃF WKDÒQK FR¼QJ FXÕD GDQK WLH»QJGRDQK QJKLH¾S &XR»Q VDÓFK ËÐÎÉF FKLD ODÒP ED SKDºQ YDÒ FRÓ YDL WURÒ QKÐ PR¾W EDÕQ FKÀ GD½Q JLXÓS WDÄQJ WR»LËD OÎÉL ÇFK WÐÒ WKÐÓ WDÒL VDÕQ TXÓ JLDÓ QKD»W FXÕD EDÉQ 1KÐÏQJ YÇ GXÉ FKL WLH»W WURQJ VDÓFK ËDÏ PLQK KRÉD OÎÉL ÇFKFXÕD PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W FXÏQJ QKÐ KD¾X TXDÕ FXÕD GDQK WLH»QJ [D»X ËRºQJ WKÎÒL JLÎÓL WKLH¾X QKÐÏQJ ELH¾QSKDÓS FXÉ WKH¿ QKDÂP EDÕR YH¾ WLH»QJ WR»W YDÒ NKDÃF SKXÉF WLH»QJ [D»X &R¼QJ W QDÒR FXÏQJ SKDÕL KRÉF FDÓFK ËDÓQKJLDÓ GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK FKÀ ËÌQK FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK FDR FD»S SKXÉ WUDÓFK YLH¾F QXR¼L GÐÎÏQJ GDQKWLH»QJ YDÒ WÆP KLH¿X [HP DL WURQJ VR» FDÓF WKDÒQK SKDºQ OLH¼Q TXDQ FRÓ WKH¿ ODÒP FKR GDQK WLH»QJ WUÎÕ QH¼Q WR»WQKD»W KRDÅF EÌ WR¿Q KDÉL QDÅQJ QHº QKD»W &XR»Q VDÓFK FRÒQ ËDÒR VD¼X PR¾W VR» oYD»Q ËHº QRÓQJp QKÐ ËDÉR ËÐÓF WLQKWKDºQ FR¼QJ GD¼Q FXÕD GRDQK QJKLH¾S YDÒ WDÓF ËR¾QJ FXÕD ,QWHUQHW ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ 9Ç GXÉ ODÒP WKH» QDÒR ËH¿
 5. 5. EDÉQ YÐÒD FRÓ WKH¿ VÐÕ GXÉQJ ,QWHUQHW ODÒP FR¼QJ FXÉ FDÕL WKLH¾Q QKD¾Q WKÐÓF YHº FR¼QJ W EDÉQ YÐÒD FRÓ WKH¿ FKR»QJ ODÉLQKÐÏQJ PR»L QJX KLH¿P WLHºP D¿Q WURQJ ËRÓ" %DÉQ FRÓ WKH¿ ODÒP JÆ ËH¿ YÐÒD FRÓ WKH¿ TXDÕQJ EDÓ FR¼QJ NKDL PLH½QSKÇ WUH¼Q ,QWHUQHW ODÉL YÐÒD WUXHºQ EDÓ WKR¼QJ WLQ YHº FDÓF QJKÍD FÐÕ FXÕD FR¼QJ W EDÉQ" «D¼ ODÒ QKÐÏQJ YD»Q ËHºNKRÓ NKDÄQ PDÒ FR¼QJ W QDÒR FXÏQJ SKDÕL ËR»L PDÅW %H¼Q FDÉQK PR¾W VR» EDÕQJ [H»S KDÉQJ GDQK WLH»QJ WR»W QKD»W YDÒ WH¾ QKD»W FXR»Q VDÓFK QDÒ FRÒQ SKD¼Q WÇFK SKDÕQÐÓQJ YDÒ OR»L KDÒQK [ÐÕ FXÕD FDÓF FR¼QJ W QKÐ YLH¾F 0HUULOO /QFK QR½ OÐÉF NKR¼L SKXÉF KÆQK DÕQK FXÕD PÆQK YDÒQKÐÏQJ EDÒL KRÉF ËDÓQJ JLDÓ WÐÒ YXÉ 0DUWKD 6WHZDUW ODÒP WR¿Q KDÉL FKÇQK FR¼QJ W FXÕD EDÒ 1KÐÏQJ YXÉ EH¼ ER»LËÐÎÉF WUÆQK EDÒ ÎÕ ËD¼ ODÒ FD¼X FKXH¾Q FDÕQK EDÓR YHº FDÓF FDÉP ED½ ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾SWKH» QKÐQJ KD¾X TXDÕ QJKLH¼P WURÉQJ FKÀ [DÕ UD NKL FDÓF FR¼QJ W NKR¼QJ FRÓ QJÐÎÒL ËÐÓQJ PXÏL FKÌX VDÒRWURQJ FDÓF YXÉ NLH¾Q WXÉQJ GRDQK QJKLH¾S &RÓ NKDÓ QKLHºX ËLHºX ËH¿ FKXÓQJ WD KRÉF KRÕL WÐÒ FDÓF FR¼QJ W WÐÒ OD¼X ËDÏWUD¼Q WURÉQJ FKDÄP VRÓF GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK YDÒ ODÒP YLH¾F WÇFK FÐÉF PR½L QJDÒ ËH¿ EDÕR YH¾ FKXÓQJ 1KÐÏQJ FD¼XFKXH¾Q FXÕD KRÉ WKH¿ KLH¾Q JLDÓ WUÌ FXÕD YLH¾F TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ QKÐ FDÓFK -RKQVRQ -RKQVRQ NKDÃF VD¼XQKD¾Q WKÐÓF YHº WÇQK OLH¼P FKÇQK WURQJ WRDÒQ ER¾ ËR¾L QJXÏ QKD¼Q YLH¼Q NKDÃS WRDÒQ FDºX KD FDÓFK X3RQW NLH¿PVRDÓW GDQK WLH»QJ QDÄP WXR¿L FXÕD PÆQK KRDÅF FDÓFK ,%0 OD¾S NH» KRDÉFK FKR PR¾W KÆQK DÕQK GRDQK QJKLH¾SQKD»W TXDÓQ FDÓFK 7LPEHUODQG YDÒ /HYL 6WUDXVV ELH»Q WUDÓFK QKLH¾P [DÏ KR¾L WKDÒQK EDÕQ FKD»W FXÕD YDÄQ KRÓDGRDQK QJKLH¾Se &R¼QJ W PDQJ WLH»QJ [D»X ËÐÎÉF WD¾S WUXQJ WUÆQK EDÒ WURQJ FXR»Q VDÓFK QDÒ ODÒ 3KLOLS 0RUULV 7XQKLH¼Q WR¼L NKR¼QJ FKXÕ H»X WD¾S WUXQJ YDÒR KÆQK DÕQK EÌ YD¿Q ËXÉF FXÕD KRÉ PDÒ YDÒR QKÐÏQJ QR½ OÐÉF NKR¼QJ PH¾WPRÕL FXÕD KRÉ WURQJ FDÓF KRDÉW ËR¾QJ WÇFK FÐÉF ËH¿ FDÕL WKLH¾Q GDQK WLH»QJ WÐÒ YLH¾F ËR¿L WH¼Q FKR ËH»Q YLH¾F WKLH»WOD¾S FDÓF TX WDÃF ËDÉR ËÐÓF PÎÓL XÒ EDÉQ FRÓ WLQ KD NKR¼QJ YLH¾F 3KLOLS 0RUULV JLÎÒ ODÒ $OWULD *URXS [ÐÓQJËDÓQJ YÎÓL PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W KÎQ WKÆ FR¼QJ W QDÒ YD½Q ODÒ PR¾W WUÐÎÒQJ KÎÉS ËR¾F ËDÓR YDÒ KD»S GD½Q FDºQ ËDÅFELH¾W FKXÓ Ó NKL FKXÓQJ WD QJKLH¼Q FÐÓX YHº PR¾W GRDQK QJKLH¾S ËDQJ WKHR ËXR¿L SKÐÎQJ WKÐÓF KRDÉW ËR¾QJ FRÓWUDÓFK QKLH¾P KÎQ ËH¿ EDÓQ ORDÉL VDÕQ SKD¿P WX KÎÉS SKDÓS QKÐQJ OXÓF QDÒR FXÏQJ EÌ SKDÕQ ËR»L 1KLHºX EDÒL KRÉF ËÐÎÉF WUÆQK EDÒ WURQJ FXR»Q VDÓFK QDÒ FRÓ WKH¿ DÓS GXÉQJ FKR ED»W NÒ WR¿ FKÐÓF QDÒR OÎÉLQKXD¾Q KD SKL OÎÉL QKXD¾Q 6X FKR FXÒQJ NKDÕ QDÄQJ GDQK WLH»QJ EÌ WR¿Q KDÉL NKR¼QJ FKÀ EÌ ËRÓQJ NKXQJ WURQJJLÎÓL GRDQK QJKLH¾S %DÉQ KDÏ QKÎÓ ODÉL FDÓF WUÐÎÒQJ KÎÉS WR¿Q KDÉL GDQK WLH»QJ JDºQ ËD¼ FXÕD +R¾L +ÐÎÓQ J ËDÉRVLQK 1DP +RD .Ò +R¾L +ÐÎÓQJ ËDÉR VLQK 1DP +RD .Ò OHÏ UD SKDÕL WKDP NKDÕR TX WDÃF UDÂQJ PR¾W WR¿FKÐÓF FDºQ KLH¿X ELH»W YDÒ SKXÉF YXÉ FKR WD»W FDÕ FDÓF ËR»L WÐÎÉQJ WURQJ SKDÉP YL FXÕD PÆQK +RÉ GÐÎÒQJ QKÐ NKR¼QJQKD¾Q UD QKÐÏQJ QJÐÎÒL XÕQJ KR¾ WUXQJ WKDÒQK VHÏ EÌ [XÓF SKDÉP ËH»Q QKÐÎÒQJ QDÒR EÎÕL FKÇQK VDÓFK FKR»QJ QJÐÎÒLËRºQJ WÇQK FXÕD KRÉ YDÒ UXÓW ODÉL NKRDÕQ WUÎÉ FD»S WDÒL FKÇQK FXÒQJ FDÓF KÆQK WKÐÓF KR½ WUÎÉ NKDÓF &RÒQ ËR¾L ERÓQJ FKDÒ0DMRU /HDJXH %DVHEDOO ËDÏ WÐÉ ODÒP WR¿Q KDÉL KÆQK DÕQK FXÕD PÆQK NKL ËH¿ [DÕ UD VÐÉ WUDQK FKD»S ODR ËR¾QJJLÐÏD FKXÕ ËR¾L ERÓQJ YDÒ FDÓF FDºX WKXÕ /HÏ UD KRÉ QH¼Q ELH»W TX WDÃF r %LH»Q QKD¼Q YLH¼Q FXÕD EDÉQ WKDÒQK
 6. 6. QKÐÏQJ QJÐÎÒL EDÕR YH¾ GDQK WLH»QJ YDÒ TX WDÃF r 1JD WÐÒ ËDºX SKDÕL FKRÉQ FDÓFK ODÒP ËXÓQJ +DÏ ËRÉF YDÒ VÐÕ GXÉQJ TX WDÃF QDÒ ËH¿ TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S r WKÐÓ WDÒL VDÕQ TXÓ JLDÓQKD»W FXÕD FR¼QJ W EDÉQ """
 7. 7. 3KDÂQ 7$±2 ¸±1* $1+ 7,(£1* 72£77URQJ PRÉL WKÎÒL ËDÉL WDÒL VDÕQ TXÓ JLDÓ QKD»W OXR¼Q ODÒ PR¾W GDQK WLH»QJ NKR¼QJ WÆ YH»W :,//,$0 6+$.(63($5(
 8. 8. 4X WDËF 72£, ³$ +2»$ 7$º, 6$½1 *,$» 75´ 1+$£7 &8½$ %$±1 .KL %LOO 0DUJDULWLV ODÓL [H YHº WUXÉ VÎÕ FR¼QJ W )HG([ VDX EÐÏD DÄQ WUÐD R¼QJ WKD» WURQJ QJÐÎÒL KÎL NKRÓFKÌX 2œQJ ELH»W FDÕP JLDÓF EXRºQ QR¼Q ËRÓ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ SKDÕQ ÐÓQJ FXÕD GDÉ GDÒ ËR»L YÎÓL PRÓQ PÐÉF WD¿P JLDYÌ PDÒ R¼QJ YD½Q JRÉL PR½L NKL GXÒQJ EÐÏD WDÉL QKDÒ KDÒQJ 3DFLILF 5LP 0HPSKLV 2œQJ YÐÒD QKD¾Q PR¾W FXR¾FËLH¾Q WKRDÉL PDÒ WKR¼QJ ËLH¾S WÐÒ ËDºX EH¼Q NLD NKLH»Q R¼QJ WÐÎÕQJ QKÐ PÆQK ËDQJ R»P PR¾W FKLH»F [H WDÕL)HG([ ER»F FKDÓ WUH¼Q [D OR¾ JDºQ 6DLQW /RXLV +ÆQK DÕQK FKLH»F [H ER»F FKDÓ ËÐÎÉF WR¼ ËLH¿P EDÂQJ ELH¿XWUÐQJ )HG([ PDÒX VDÃF UÐÉF UÎÏ ËDÏ ËÐÎÉF SKDÓW WUH¼Q WD»W FDÕ FDÓF NH¼QK WUXHºQ KÆQK TXR»F JLD 0R¾W VR» FKÐÎQJWUÆQK WKÎÒL VÐÉ FRÒQ ËRDÓQ JLDÒ ËRDÓQ QRQ ODÒ WDÒL [H» ËDÏ QJXÕ JD¾W VDX WD ODÓL KRDÅF ËD¼ ODÒ PXÉF WLH¼X FXÕD PR¾W YXÉNKXÕQJ ER» 1KÐÏQJ WLQ WÐÓF NLH¿X QKÐ YD¾ FKDÔQJ EDÓR WUÐÎÓF ËLHºX JÆ WR»W ËHÉS FKR GDQK WLH»QJ YR»Q ËÐÎÉF FKDÄP VRÓFFD¿Q WKD¾Q FXÕD )HG([ 0DUJDULWLV WDÄQJ WR»F SKRÓQJ [H YHº WUXÉ VÎÕ ËH¿ PRQJ NKR»QJ FKH» SKDºQ QDÒR VÐÉ WR¿Q KDÉLGDQK WLH»QJ PR½L OXÓF PR¾W ODQ UR¾QJ .KL ËH»Q QÎL ËÇFK WKD¼Q 0DUJDULWLV r SKRÓ FKXÕ WÌFK FR¼QJ W SKXÉ WUDÓFKPDÕQJ TXDQ KH¾ ËDºX WÐ YDÒ WUXHºQ WKR¼QJ TXR»F WH» r ËDÏ FXÒQJ PR¾W QKRÓP OXD¾W VÐ FKXH¼Q YLH¼Q FKÐÓQJ NKRDÓQYDÒ FDÓF QKDÒ TXDÕQ OÓ TXDQ KH¾ FR¼QJ FKXÓQJ WD¾S WUXQJ YDÒR SKRÒQJ KR¾L WKDÕR UR¾QJ UDÏL ËÐÎÉF WUDQJ EÌ WKLH»W EÌPDÓ WÇQK YDÒ WKR¼QJ WLQ OLH¼Q ODÉF 7URQJ NKL ËRÓ ÎÕ 3LWWVEXUJK r QÎL ËDÅW YDÄQ SKRÒQJ ER¾ SKD¾Q FKXH¿Q SKDÓW ËÐÎÒQJ ER¾ FXÕD )HG([ r FDÓFQKDÒ TXDÕQ OÓ ËDQJ FR» [DÓF ËÌQK WÆQK KXR»QJ [DÕ UD YXÉ FKDÓ ËRºQJ WKÎÒL ÐÎÓF WÇQK WKLH¾W KDÉL GR QRÓ JD¼ UD0H¾QK OH¾QK ËDºX WLH¼Q FXÕD ER¾ SKD¾Q QDÒ ODÒ WÆP KLH¿X [HP OLH¾X FRÓ PR¾W TXDÕ ERP KD ED»W NÒ YD¾W OLH¾X QJXKLH¿P QDÒR ÎÕ WURQJ WKXÒQJ KDÒQJ ËDQJ ER»F FKDÓ WUH¼Q [H NKR¼QJ &DÓF QKD¼Q YLH¼Q FXÏQJ YR¾L YDÏ ËH»Q KLH¾QWUÐÎÒQJ YXÉ FKDÓ ËH¿ FR» FKH ËD¾ ELH¿X WUÐQJ FXÕD FR¼QJ W EDÂQJ PD» PLH»QJ JLD» PDÒX FDP EDÄQJ NHR YDÒFDÕ VÎQ $L FXÏQJ KLH¿X ODÒ QKÐÏQJ KÆQK DÕQK ËRÓ ËÐÎÉF SKR¼ EDÒ FDÒQJ ÇW WKÆ FDÒQJ WR»W FKR GDQK WLH»QJ FR¼QJ W .KL QKRÓP [ÐÕ OÓ NKXÕQJ KRDÕQJ NKDÔQJ ËÌQK UDÂQJ KRÉ FRÓ WKH¿ ORDÉL ERÕ JLDÕ WKLH»W NKXÕQJ ER» FDÓF QKD¼QYLH¼Q TXDQ KH¾ FR¼QJ FKXÓQJ OLHºQ JRÉL ËLH¾Q QJD FKR NH¼QK WUXHºQ KÆQK &11 )R[ 1HZV YDÒ FDÕ FKXH¼QPXÉF WKÎÒL VÐÉ FXÕD FDÓF PDÉQJ WUXHºQ KÆQK NKDÓFe ËH¿ FR¼QJ ER» QJXH¼Q QKD¼Q FKÇQK [DÓF FXÕD YXÉ WDL QDÉQ [HFXÕD )HG([ ËDÏ ËD¼P YDÒR PR¾W ELH¿Q EDÓR WUH¼Q [D OR¾ JDºQ 6DLQW /RXLV ODÒP YÎÏ WKXÒQJ [DÄQJ YDÒ JD¼ FKDÓ )HG([ FRÒQ OD¾S WÐÓF OLH¼Q KH¾ YÎÓL YDÄQ SKRÒQJ WKR»QJ ËR»F ÎÕ 0LVVRXUL ËH¿ WUDQK WKXÕ VÐÉ XÕQJ KR¾ FXÕD FDÓF EH¼QWKÐÓ ED ËDÓQJ WLQ FD¾ QKDÂP [XD WDQ WLQ ËRºQ YHº oWKXÒQJ KDÒQJ QJX KLH¿Pp YDÒ oWD WDÒL [H» QJXÕ TXH¼Qp0DUJDULWLV YDÒ ËR¾L QJXÏ QKD¼Q YLH¼Q FXÕD PÆQK FXÏQJ ËDÕP EDÕR UDÂQJ FDÓF FÎ TXDQ QKDÒ QÐÎÓF FDÓF ËDÉL GLH¾Q EDÓQKDÒQJ YDÒ GÌFK YXÉ NKDÓFK KDÒQJ FXÕD FR¼QJ W VHÏ ËÐÎÉF FD¾S QKD¾W WLQ WÐÓF OLH¼Q WXÉF VXR»W QJDÒ KR¼P ËRÓ ( PDLO
 9. 9. ËÐÎÉF JÐÕL FKR WRDÒQ ER¾ QKD¼Q YLH¼Q FR¼QJ W WURQJ ËRÓ PRÉL FKL WLH»W YHº YXÉ WDL QDÉQ ËÐÎÉF WUÆQK EDÒ PR¾W FDÓFKWUXQJ WKÐÉF 0DUJDULWLV QKD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF UDÂQJ UD»W NKRÓ ËLHºX FKÀQK WKR¼QJ WLQ VDL OH¾FK PR¾W NKL QRÓ EDÃW ËDºX ODQ UR¾QJWURQJ JLÎÓL WUXHºQ WKR¼QJ YDÒ ,QWHUQHW 2œQJ QRÓL o&KXÓQJ WR¼L ËDÏ QKDQK FKRÓQJ ËÇQK FKÇQK PRÉL VX ËRDÓQ YDÒOD¾S WÐÓF GD¾S WDÃW FDÓF WLQ ËRºQ &KXÓQJ WR¼L ËDÏ NKR¼QJ ËH¿ QKÐÏQJ WKR¼QJ WLQ YHº QRÓ ORÉW YDÒR FDÓF FKÐÎQJ WUÆQKWKÎÒL VÐÉ TXDQ WURÉQJ EXR¿L WR»L YDÒ QKÐÏQJ WÎÒ QKD¾W EDÓR KDÒQJ ËDºXp 9D¾ ODÒ VÐÓ PH¾QK ËDÏ KRDÒQ WD»W ËR»L YÎÓL0DUJDULWLV YDÒ FDÓF ËRºQJ QJKLH¾S FXÕD R¼QJ )HG([ ODÒ WD»P JÐÎQJ ËLH¿Q KÆQK QKD»W YHº VÐÉ KH»W PÆQK FKR GDQK WLH»QJ FR¼QJ W .LH¿P VRDÓW FÎQ NKXÕQJKRDÕQJ YHº YXÉ FKDÓ [H WDÕL YDÒR PXÒD WKX QDÄP ODÒ FR¼QJ YLH¾F ËÐÎÉF %LOO 0DUJDULWLV KRDÒQ WD»W FKÀ WURQJPR¾W QJDÒ 9DÒ R¼QJ WUÎÕ WKDÒQK QJÐÎÒL FRÓ X WÇQ QKD»W WURQJ YD»Q ËHº WUXHºQ EDÓ FDÓF KRDÉW ËR¾QJ TXDÕQ OÓ GDQKWLH»QJ 1JRDÒL YLH¾F QXR¼L GÐÎÏQJ GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ R¼QJ FRÒQ YLH»W EDÒL YHº TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ FKR PR¾WFKXH¼Q VDQ YDÒ WUÎÕ WKDÒQK KR¾L YLH¼Q FXÕD 9LH¾Q DQK WLH»QJ r PR¾W WR¿ FKÐÓF QJKLH¼Q FÐÓX FRÓ WUXÉ VÎÕ ËDÅW WDÉLWKDÒQK SKR» 1HZ <RUN 2œQJ WLQ UDÂQJ YLH¾F WKÐÎÒQJ [XH¼Q GLH½Q WD¾S GÐÉD WUH¼Q FDÓF WÆQK KXR»QJ PR¼ SKRÕQJ NKXÕQJ KRDÕQJ TXD ËRÓOD¾S NH» KRDÉFK ËR»L SKRÓ YÎÓL FDÓF VÐÉ FR» ED»W WKÐÎÒQJ FXÕD )HG([ ËDÏ JLXÓS R¼QJ WÐÉ WLQ YÐÎÉW TXD YXÉ FKDÓ [HWDÕL )HG([ OXR¼Q VDÖQ VDÒQJ ËH¿ ËÐÎQJ ËDºX YÎÓL PRÉL WÆQK KXR»QJ NKD¿Q FD»S FRÓ WKH¿ [DÕ UD WÐÒ ËR¾QJ ËD»W YDÒNKXÕQJ ER» FKR ËH»Q EDÏR WXH»W KD FDÓF YXÉ WD»Q FR¼QJ WUH¼Q PDÉQJ ,QWHUQHW YÆ KLH»P FRÓ FXR¾F NKXÕQJ KRDÕQJQDÒR ODÉL NKR¼QJ DÕQK KÐÎÕQJ ËH»Q GÌFK YXÉ FKXH¿Q KDÒQJ FXÕD KRÉ WKHR PR¾W FDÓFK QDÒR ËRÓ 2œQJ QRÓL o4XWUÆQK TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ JLR»QJ QKÐ PR¾W EÐÓF WUDQK ËÐÎÉF JKHÓS WÐÒ YR¼ YDÒQ PDÕQK QKRÕ PDÒ WR¼L ËDÏ JDÃQ NH»WODÉL YÎÓL QKDX 7R¼L ËDÏ NKXH»Q NKÇFK PR»L TXDQ KH¾ JLÐÏD FDÓF QKDÒ ËDºX WÐ QKD¼Q YLH¼Q YDÒ FDÓF SKRÒQJ EDQ TXDQKH¾ FR¼QJ FKXÓQJ ËH¿ WD»W FDÕ FXÒQJ KRDÉW ËR¾QJ WKHR PR¾W NH» KRDÉFKp «LHºX TXDQ WURÉQJ ODÒ WD»W FDÕ FDÓF QKRÓPQDÒ ËHºX SKDÕL WUÐÉF WLH»S EDÓR FDÓR FKR 0DUJDULWLV ËH¿ ËDÕP EDÕR WÇQK QKD»W TXDÓQ FKR FDÓF WKR¼QJ ËLH¾S EH¼QWURQJ YDÒ EH¼Q QJRDÒL 1KÐÏQJ JÆ QKD¼Q YLH¼Q QKÆQ WKD» WUH¼Q PDÉQJ );79 QR¾L ER¾ FDºQ SKXÒ KÎÉS YÎÓL QKÐÏQJJÆ PDÒ QKDÒ VDÓQJ OD¾S NLH¼P JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK FXÕD )HG([ ODÒ )UHGHULFN 6PLWK QRÓL YÎÓL QJÐÎÒL SKRÕQJYD»Q WUH¼Q NH¼QK WUXHºQ KÆQK &1%& 4XHºQ KDÉQ FXÕD 0DUJDULWLV WDÉL FR¼QJ W QDÒ URÏ UDÒQJ ODÒ NKR¼QJ WKH¿ SKXÕ QKD¾Q 2œQJ FRÓ QKLH¾P YXÉ EDÓRFDÓR FKR PR¾W SKRÓ FKXÕ WÌFK ËLHºX KDÒQK QKÐQJ R¼QJ OXR¼Q ËÐÎÉF 6PLWK VDÖQ VDÒQJ ODÃQJ QJKH ED»W FÐÓ OXÓF QDÒR7URQJ NKL KDÒQJ QJDÒ 0DUJDULWLV ODÒ QJÐÎÒL KRDÉW ËR¾QJ YÆ GDQK WLH»QJ FR¼QJ W WKÆ 6PLWK FXÏQJ WRÕ UD QKLH¾WKXH»W NKR¼QJ NHÓP WURQJ FR¼QJ YLH¾F TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ 3KDÕL FKDÄQJ ËD¼ ODÒ PR¾W OÓ GR NKDÓF JLXÓS )HG([WKDÒQK FR¼QJ WURQJ YLH¾F [D¼ GÐÉQJ KÆQK DÕQK" 9LH¾F JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK PR¾W GRDQK QJKLH¾S WKD»X KLH¿XYDÒ ËDÓQK JLDÓ FDR YD»Q ËHº GDQK WLH»QJ ODÒ H»X WR» UD»W TXDQ WURÉQJ 9DÒ )UHG 6PLWK WKD¾W VÐÉ ËDÏ ODÒP ËLHºX ËRÓ
 10. 10. 9ÎÓL R¼QJ WKÐÎQJ KLH¾X GRDQK QJKLH¾S WRDÒQ FDºX YDÒ GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ WURQJ OÍQK YÐÉF GÌFK YXÉ NKDÓFKKDÒQJ ODÒ WDÒL VDÕQ JLDÓ WUÌ QKD»W FXÕD FR¼QJ W 6PLWK YDÒ 0DUJDULWLV SKR»L KÎÉS WÇFK FÐÉF YDÒ DÄQ Ó ËH»Q QR½L KDºX QKÐ QKDÒ ËLHºX KDÒQK YDÒ TXDÕQ OÓ QDÒRFXÕD )HG([ FXÏQJ ËHºX QRÓL YHº FR¼QJ YLH¾F FXÕD KRÉ WÐÒ NKÇD FDÉQK WDÓF ËR¾QJ ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ GRDQKQJKLH¾S «D¼ NKR¼QJ FKÀ ËÎQ JLDÕQ ODÒ YD»Q ËHº FXÕD FDÓF QKDÒ TXDÕQ OÓ )HG([ OXR¼Q FR» JDÃQJ ELH»Q PR½L QKD¼QYLH¼Q FXÕD PÆQK WKDÒQK PR¾W ËDÉL VÐÓ FXÕD GRDQK QJKLH¾S )HG([ QKD¾Q UD UDÂQJ GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ FKÌXDÕQK KÐÎÕQJ WÐÒ PR½L QKD¼Q YLH¼Q NKL KRÉ WLH»S [XÓF YÎÓL FDÓF WKDÒQK SKDºQ OLH¼Q TXDQ WÐÒ NKDÓFK KDÒQJ ËH»Q QKDÒËDºX WÐ KD FDÓF WR¿ FKÐÓF FKÇQK SKXÕ 1KDÒ TXDÕQ OÓ 35 FXÕD FR¼QJ W -RDQ /ROODU QRÓL o&KXÓQJ WR¼L NKR¼QJJLR»QJ &RFD &ROD QÎL PRÉL QJÐÎÒL FRÓ WKH¿ PXD VDÕQ SKD¿P WDÉL FÐÕD KDÒQJ KRDÅF PDÓ EDÓQ KDÒQJ WÐÉ ËR¾QJ PDÒFKDÔQJ WUR¼QJ WKD» QKD¼Q YLH¼Q &RFD ËD¼X FDÕ )HG([ WKÆ ODÉL NKDÓF %DÉQ VHÏ OXR¼Q EDÃW JDÅS ÇW QKD»W PR¾W JÐÎQJPDÅW ËDÉL GLH¾Q FKR FR¼QJ W PR½L NKL EDÉQ FDºQ ËH»Q GÌFK YXÉ FXÕD FKXÓQJ WR¼L 1KLHºX QJÐÎÒL QJDÒ QDÒR FXÏQJQKÆQ WKD» QKD¼Q YLH¼Q )HG([ ËDQJ SKXÉF YXÉ KRÉp &DÓF QKD¼Q YLH¼Q WUXQJ WKDÒQK FXÕD )HG([ WKÐÎÒQJ VD VÐD QRÓL YHº oGRÒQJ PDÓX WÇPp WXR¼Q FKDÕ WURQJKXH»W TXDÕQ KRÉ KRÉ ËDQJ DÓP FKÀ PDÒX WÇP WURQJ ELH¿X WUÐQJ FXÕD FR¼QJ W )HG([ FRÒQ ËHº UD FKÇQK VDÓFKWDÅQJ WKÐÎÕQJ FKR QKÐÏQJ QKD¼Q YLH¼Q ODÒP QKLHºX KÎQ WUDÓFK QKLH¾P FXÕD KRÉ YDÒ FXÕQJ FR» WDÄQJ FÐÎÒQJ GDQKWLH»QJ FXÕD FR¼QJ W 9Ç GXÉ KRÉ WUDR JLDÕL o&KLP ÐQJ YDÒQJp FKR QKÐÏQJ QKD¼Q YLH¼Q WD¾Q WXÉ QKÐ DUUHQRFKHUW r PR¾W TXDÕQ OÓ FD»S FDR ÎÕ 0LQQHDSROLV ËDÏ ODÓL [H VXR»W ED WLH»QJ UÐÎÏL ËRºQJ KRº ËH¿ ËÇFK WKD¼Q JLDRPR¾W R»QJ WKR¼QJ ËÐÎÒQJ WLH¿X EÌ WKD»W ODÉF WUÐÎÓF ËRÓ WURQJ KH¾ WKR»QJ FKXH¿Q KDÒQJ )HG([ YÐÒD NÌS JLÎÒ FKRPR¾W FD SKD½X WKXD¾W FD»S FÐÓX «RÓ ODÒ QKÐÏQJ YLH¾F ODÒP NKLH»Q PR»L FDÕP WÆQK FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ GDÒQK FKRWKÐÎQJ KLH¾X FDÒQJ )HG([ WKH¼P ËD¾P ËDÒ NKDÃQJ NKÇW &R¼QJ W FXÏQJ NKR¼QJ QJÐÒQJ NKXH»Q NKÇFK FDÓFQKD¼Q YLH¼Q NKDÓF ODÒP YLH¾F WKD¾W [XD»W VDÃF .KL QKD¼Q YLH¼Q FXÒQJ NHÓR ËH»Q FÎ VÎÕ FXÕD )HG([ WDÉLVD¼Q ED YDÒR OXÓF QÐÕD ËH¼P ËH¿ EDÃW ËDºX TX WUÆQK SKD¼Q ORDÉL KDÒQJ KRÉ ËDÏ ERÕ TXD FDÓF EXR¿L WUXHºQ KÆQKWURQJ ËRÓ )UHG 6PLWK NH¿ FKXH¾Q YHº QKÐÏQJ QKD¼Q YLH¼Q DQK KXÒQJ KRDÅF WUXHºQ ËL QKÐÏQJ WKR¼QJ ËLH¾S ËDºFDÕP KÐÓQJ 6PLWK QRÓL o&KXÓQJ WR¼L SKDÕL FXQJ FD»S GÌFK YXÉ WR»W QKD»W YDÒ FKXÓQJ WR¼L NKR¼QJ WKH¿ WKÐÉF KLH¾QËLHºX ËRÓ QH»X QKD¼Q YLH¼Q NKR¼QJ FRÓ ËR¾QJ FÎ ODÒP YLH¾F 1H»X FKXÓQJ WR¼L ËDÉW ËÐÎÉF FDÕ KDL PXÉF WLH¼X QDÒGÌFK YXÉ KRDÒQ KDÕR YDÒ FDÕP KÐÓQJ ODÒP YLH¾F FXÕD QKD¼Q YLH¼Q WKÆ GDQK WLH»QJ WR»W VHÏ WÐÉ WÆP ËH»Q WKR¼Lp &R¼QJ W OXR¼Q QKDÃF QKÎÕ QKD¼Q YLH¼Q DÄQ PDÅF FKÀQK WHº YDÒ QÎÕ QXÉ FÐÎÒL WUH¼Q PR¼L ED»W FÐÓ NKL QDÒR WLH»S [XÓFYÎÓL NKDÓFK KDÒQJ 1H»X NKDÓFK KDÒQJ FRÓ YHÕ FDÄQJ WKDÔQJ YÆ OR NKR¼QJ ELH»W OLH¾X KDÒQJ FXÕD KRÉ FRÓ ËH»Q ËXÓQJ JLÎÒKD NKR¼QJ QKD¼Q YLH¼Q )HG([ FRÓ QKLH¾P YXÉ LQ VDR ODÉL YD¾Q ËÎQ FXÕD NKDÓFK YDÒ JRÉL ODÉL FKR NKDÓFK YDÒR QJDÒKR¼P VDX ËH¿ EDÓR FKR KRÉ ELH»W KDÒQJ ËDÏ ËÐÎÉF FKXH¿Q ËH»Q WD QJÐÎÒL QKD¾Q 1H»X EXR¾F SKDÕL ËH¿ NKDÓFK KDÒQJFKÎÒ ËÎÉL TXDÓ OD¼X WDÉL YDÄQ SKRÒQJ )HG([ KRDÅF KDÒQJ ËH»Q PXR¾Q KÎQ OÌFK WUÆQK ËDÏ FDP NH»W YÎÓL NKDÓFK )HG([VHÏ WDÅQJ KRÉ QKÐÏQJ PRÓQ TXDÒ QKR QKRÕ WKD OÎÒL [LQ OR½L QKÐ ER¾ EXÓW EL KRDÅF EXÓW FKÆ FKDÔQJ KDÉQ 1ÎL ODÒP YLH¾F
 11. 11. JRÉQ JDÒQJ QJDÄQ QDÃS FXÏQJ JRÓS SKDºQ YDÒR YLH¾F [D¼ GÐÉQJ KÆQK DÕQK FXÕD )HG([ *OHQQ 6HVVRPV r SKRÓFKXÕ WÌFK SKXÉ WUDÓFK FKLH»Q OÐÎÉF YDÒ KRDÉW ËR¾QJ EDÓQ OHÕ FXÕD )HG([ ([SUHVV r QRÓL o1KD¼Q YLH¼Q SKDÕL JLÐÏ FKRYDÄQ SKRÒQJ PR¾W SKRQJ FDÓFK FKXH¼Q QJKLH¾S YDÒ ËDÕP EDÕR OXR¼Q VDÉFK VHÏ QJDÄQ QDÃS &KXÓQJ WR¼L NKR¼QJ PXR»QNKDÓFK KDÒQJ YLH»W YDÒR VR¿ JRÓS Ó UDÂQJ WURQJ YDÄQ SKRÒQJ ËDº PXÒL EDÓQK SL]]D KD WKÌW JDÒ UDÓQp &DÓF FKÐÎQJWUÆQK YLGHR ËDÒR WDÉR QKDQK NKR¼QJ QJÐÒQJ WKR¼L WKXÓF QKD¼Q YLH¼Q oKDÏ ËH¿ FKR NKDÓFK KDÒQJ FDÕP QKD¾Q ËÐÎÉFQXÉ FÐÎÒL FXÕD EDÉQp PR½L NKL KRÉ JRÉL ËLH¾Q NH¼X JRÉL SKDÓW KX oWKDÓL ËR¾ QKLH¾W WÆQKp YDÒ FXQJ FD»S oGÌFK YXÉWKÐÎÉQJ KDÉQJp ËH¿ NKDÓFK KDÒQJ WXH¼Q WUXHºQ YHº )HG([ YÎÓL EDÉQ EHÒ JLD ËÆQK YDÒ ËRºQJ QJKLH¾S FXÕD KRÉ )HG([ FRÒQ SKDÓW WULH¿Q PR¾W KH¾ WKR»QJ ËDÓQK JLDÓ FKD»W OÐÎÉQJ GÌFK YXÉ FXÕD WÐÒQJ ER¾ SKD¾Q KD QKRÓPQKD¼Q YLH¼Q WURQJ FR¼QJ W URºL WKÐÎÕQJ WLHºQ FKR KRÉ WUH¼Q FÎ VÎÕ FKD»P ËLH¿P 9Ç GXÉ QKRÓP VHÏ EÌ SKDÉWËLH¿P QH»X ODÒP WKD»W ODÉF PR¾W NLH¾Q KDÒQJ YDÒ ËLH¿P QH»X ËH¿ KDÒQJ ËH»Q PXR¾Q PR¾W QJDÒ 1JKLH¼Q FÐÓX ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ EÐÎÓF ËDºX WLH¼Q ËH¿ ËD¿ PDÉQK GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S YDÒ )HG([OXR¼Q ODÃQJ QJKH ËDÓQK JLDÓ FXÕD QKÐÏQJ WKDÒQK SKDºQ OLH¼Q TXDQ FKÇQK FXÏQJ QKÐ WDÓF ËR¾QJ FXÕD EDÓR JLÎÓL ËR»L YÎÓLGDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK &R¼QJ W TXDQ VDÓW GDQK WLH»QJ WÐÒ QKLHºX JRÓF ËR¾ NKDÓF QKDX YDÒ GÐÉD WUH¼Q QKLHºX WLH¼XFKÇ NKDÓF QKDX ËH¿ SKDÓW KLH¾Q QKÐÏQJ ËLH¿P FRÒQ H»X NHÓP &KDÔQJ KDÉQ KRÉ ËÐÎÉF ËLH¿P FDR YHº FKD»W OÐÎÉQJVDÕQ SKD¿P YDÒ WKDÓL ËR¾ WKD¼Q WKLH¾Q WURQJ YLH¾F SKXÉF YXÉ NKDÓFK KDÒQJ QKÐQJ ODÉL EÌ ËLH¿P WKD»S YHº QKÐÏQJ NKÇDFDÉQK QKÐ WDºP QKÆQ SKRQJ FDÓFK ODÏQK ËDÉR YDÒ WUDÓFK QKLH¾P [DÏ KR¾L ®µ FDÕ ED NKÇD FDÉQK QDÒ FR¼QJ W WLQUDÂQJ NH»W TXDÕ KRDÉW ËR¾QJ FXÕD PÆQK NKR¼QJ FKÀ ODÒ QKÐÏQJ JÆ FR¼QJ FKXÓQJ QKÆQ WKD» &R¼QJ W ËDÏ FKR WKLH»WNH» ODÉL PR¾W SKDºQ ZHEVLWH )HG([ ËH¿ ER¿ VXQJ WKR¼QJ WLQ YHº FDÓF KRDÉW ËR¾QJ QKD¼Q ËDÉR YDÒ WDºP QKÆQ GRDQKQJKLH¾S /ROODU QRÓL o)UHG 6PLWK ËDÏ WDÉR UD WRDÒQ ER¾ QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S FKXH¿Q SKDÓW QKDQK NKL R¼QJWKDÒQK OD¾S )HG([ 9Æ YD¾ FKXÓQJ WR¼L FDºQ JLDÒQK ËLH¿P FDR KÎQ YHº WDºP QKÆQ YDÒ QDÄQJ OÐÉF ODÏQK ËDÉR 1KÐQJFKXÓQJ WR¼L YD½Q FKÐD WUXHºQ ËDÉW ËÐÎÉF WKR¼QJ ËLH¾S QDÒ PR¾W FDÓFK WKD¾W VÐÉ KLH¾X TXDÕp 4XDÕQ WUÌ GDQK WLH»QJ ODÒ PR¾W YD»Q ËHº WRDÒQ FDºX QH¼Q FDÓF FKLH»Q OÐÎÉF YHº GDQK WLH»QJ SKDÕL ËÐÎÉF ËLHºXFKÀQK FKR SKXÒ KÎÉS YÎÓL QHºQ YDÄQ KRÓD FXÕD PR½L TXR»F JLD 1KD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF ËLHºX ËRÓ )HG([ [DÓF ËÌQK UDÂQJWDÉL FKD¼X $œX WUDÓFK QKLH¾P [DÏ KR¾L ODÒ H»X WR» WDÓF ËR¾QJ ËH»Q GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ PDÉQK PHÏ KÎQ VR YÎÓL WDÉL0Ï 7URQJ NKL ËRÓ QJÐÎÒL 1KD¾W ODÉL FKXÓ WURÉQJ ËH»Q QDÄQJ OÐÉF WDÒL FKÇQK YDÒ NKDÕ QDÄQJ ODÏQK ËDÉR YDÒ FKÀ ËDÅWWUDÓFK QKLH¾P [DÏ KR¾L YDÒ VÐÉ OR¼L FXR»Q YHº PDÅW WÆQK FDÕP [XR»QJ KDÒQJ WKÐÓ KDL 9LH¾F TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ WRDÒQ FDºX FXÕD )HG([ ËÐÎÉF FKLD WKDÒQK ED PDÕQJ OÎÓQ WKHR YXÒQJ ËÌD OÓ ODÒFDÓF QÐÎÓF WKXR¾F NKX YÐÉF FKD¼X 0Ï FDÓF QÐÎÓF OÎÓQ QKÐ «ÐÓF YDÒ 7UXQJ 4XR»F YDÒ FDÓF WKÌ WUÐÎÒQJ ËDQJ KRDÉWËR¾QJ PDÉQK QKÐ 3KLOLSSLQHV YDÒ $›Q «R¾ )HG([ FXÏQJ VRDÉQ WKDÕR FKLH»Q OÐÎÉF GÐÉD WUH¼Q ËR¾ FKÇQ PXRºL FXÕD WKÌWUÐÎÒQJ 1JRDÒL UD KRÉ FRÒQ FKXÓ Ó ËH»Q YLH¾F OLH¼Q WXÉF WDÉR VÐÉ NKDÓF ELH¾W PDQJ WÇQK FDÉQK WUDQK YDÒ QKÐÏQJ GÌFKYXÉ PÎÓL ÎÕ FDÓF WKÌ WUÐÎÒQJ FXÏ KÎQ QKÐ $QK WURQJ NKL WD¾S WUXQJ QKD»Q PDÉQK VÐÉ QKD¾Q WKÐÓF WKÐÎQJ KLH¾X YDÒ
 12. 12. WDÉR GÐÉQJ PR¾W GDQK WLH»QJ WÇFK FÐÉF ÎÕ FDÓF WKÌ WUÐÎÒQJ PÎÓL QKÐ 7UXQJ 4XR»F )HG([ KLH¿X JLDÓ WUÌ GDQK WLH»QJ FXÕD YLH¾F ODÒP PR¾W oFR¼QJ GD¼Q GRDQK QJKLH¾Sp ËXÓQJ QJKÍD +RÉ ELH»WUDÂQJ NKL JÐÕL TXDºQ DÓR TXH¼Q JRÓS YDÒ FXQJ ÐÓQJ QKÐÏQJ ËRº QKX H»X SKD¿P NKDÓF ËH»Q FKR FDÓF QDÉQ QKD¼QËR¾QJ ËD»W ÎÕ (O 6DOYDGRU KD FKXH¿Q JD»X WUXÓF WÐÒ 7UXQJ 4XR»F ËH»Q YÐÎÒQ WKXÓ TXR»F JLD ÎÕ :DVKLQJWRQ WKÆËRÓ FKÀ ËÎQ JLDÕQ ODÒ YLH¾F QH¼Q ODÒP )HG([ FXÏQJ QKD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF UDÂQJ QKÐÏQJ KDÒQK ËR¾QJ QKÐ YD¾ OXR¼Q ËH¿ODÉL D»Q WÐÎÉQJ WÇFK FÐÉF ËR»L YÎÓL QKLHºX TXDQ FKÐÓF FKÇQK SKXÕ YDÒ WURQJ QR½ OÐÉF PÎÕ UR¾QJ KRDÉW ËR¾QJ NLQKGRDQK TXR»F WH» FXÕD )HG([ WKÆ QKÐÏQJ JLDÓ WUÌ YR¼ KÆQK ËRÓ WKD¾W NKRÓ PDÒ ËRQJ ËH»P FKÇQK [DÓF 1KÐÏQJ QJÐÎÒL FKÌX WUDÓFK QKLH¾P TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ OXR¼Q FKDÄP VRÓF FD¿Q WKD¾Q KÆQK DÕQKFXÕD GRDQK QJKLH¾S PÆQK WUÐÎÓF EDÓR JLÎÓL 9Ç GXÉ FÎ VÎÕ );79 WÐÉ VDÕQ [XD»W YDÒ ELH¼Q WD¾S EDÕQ WLQ YLGHR YDÒGÐÉQJ FDÓF ËRDÉQ SKLP QJDÃQ YHº QKÐÏQJ FKLH»F PDÓ ED YDÒ [H WDÕL )HG([ VDX ËRÓ PÎÓL JÐÕL FKR FDÓF ËDÒLWUXHºQ KÆQK &DÓFK ODÒP ËRÓ ËDÕP EDÕR UDÂQJ GRDQK QJKLH¾S VHÏ JDÅS ÇW UXÕL UR KÎQ ODÒ ËH¿ FKR PR¾W ËDÒL ËÌDSKÐÎQJ QDÒR ËRÓ ËL UD QJRDÒL YDÒ ODÒP SKLP SKRÕQJ YD»Q PR¾W oEDÓF WDÒLp FXÕD )HG([ )HG([ FRÒQ OD¾S PR¾WoWR¿ VÐÉ WKD¾Wp YÎÓL QKLH¾P YXÉ ËÐÎÉF JLDR ODÒ WKX WKD¾S YDÒ FXQJ FD»S EDÂQJ FKÐÓQJ FKR JLÎÓL WUXHºQ WKR¼QJ ËH¿ËLHºX FKÀQK QKÐÏQJ FD¼X FKXH¾Q YDÒ WLQ ËRºQ NKR¼QJ FKÇQK [DÓF &DÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK FR¼QJ W WKÐÎÒQJ [XH¼QJDÅS JÎÏ FDÓF EDQ ELH¼Q WD¾S FXÕD EDÓR JLÎÓL ËH¿ TXDÕQJ EDÓ FKLH»Q OÐÎÉF YDÒ GÌFK YXÉ YD¾Q FKXH¿Q KRDÒQ KDÕR FXÕD)HG([ 9DÒ WURQJ VXR»W WKÎÒL JLDQ [DÕ UD NKXÕQJ KRDÕQJ QKD¼Q YLH¼Q 35 FR» WÆP PRÉL FDÓFK KÐÎÓQJ VÐÉ FKXÓ ÓFXÕD EDÓR JLÎÓL VDQJ QKÐÏQJ FD¼X FKXH¾Q WÇFK FÐÉF KÎQ 9Ç GXÉ QDÄP NKL FDÓF SKL FR¼QJ )HG([ ËH GRÉDËÆQK FR¼QJ YDÄQ SKRÒQJ FXÕD 0DUJDULWLV OLH¼Q WXÉF ËÐD UD QKÐÏQJ FD¼X FKXH¾Q YHº FR¼QJ QJKH¾ FKXH¼Q PR¼QKRDÉW ËR¾QJ WLQK WKDºQ ODÒP YLH¾F FDR FXÕD QKD¼Q YLH¼Q YDÒ QKÐÏQJ NKDÓFK KDÒQJ WLQ WÐÎÕQJ FXÕD )HG ([ WUH¼Q WRDÒQTXR»F )HG([ OXR¼Q FDÕQK JLDÓF WUÐÎÓF QKÐÏQJ QJX FÎ FRÓ WKH¿ ODÒP KRHQ R» GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ 0R¾W KLH¿P KRÉDOÎÓQ [XD»W KLH¾Q YDÒR FXR»L QDÄP GÐÎÓL FDÓL WH¼Q &R¼QJ W $UWKXU $QGHUVHQ r KDÏQJ NH» WRDÓQ FXÕD )HG([6ÐÉ GÇQK OÇX FXÕD FR¼QJ W QDÒ WURQJ YXÉ EH¼ ER»L (QURQ ËDÏ DÕQK KÐÎÕQJ WUÐÉF WLH»S YDÒ KDºX QKÐ QJD OD¾S WÐÓFËH»Q GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ 6PLWK QRÓL WUÐÎÓF NKL $UWKXU $QGHUVHQ VXÉS ËR¿ o&KXÓQJ WR¼L ËDÏ VÎÓP ËRDÓQELH»W NH»W FXÉF QDÒ 5RÏ UDÒQJ ODÒ $QGHUVHQ ËDÏ ODÒP FKR FR¼QJ FKXÓQJ QJKL QJÎÒ YHº WÇQK PLQK EDÉFK WURQJ FDÓFEDÓR FDÓR WDÒL FKÇQK FXÕD )HG([p )HG([ EDÃW ËDºX [HP [HÓW NÏ OÐÎÏQJ YDÒ QJDÒ WKDÓQJ QDÄP KRÉWKR¼QJ EDÓR FDÃW KÎÉS ËRºQJ YÎÓL $QGHUVHQ YDÒ WKD WKH» EDÂQJ KDÏQJ (UQVW <RXQJ %D QJDÒ VDX FDÓF XÕYLH¼Q FR¼QJ WR» OLH¼Q EDQJ ËDÏ EXR¾F WR¾L $QGHUVHQ FDÕQ WUÎÕ SKDÓS OÓ YDÒ KDÏQJ QDÒ VXÉS ËR¿ FKRÓQJ YDÓQK WUÐÎÓFVÐÉ EDÒQJ KRDÒQJ FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ &DÓL WH¼Q )HG([ JDºQ QKÐ ËDÏ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W WKXD¾W QJÐÏ FKXQJ FKR GÌFK YXÉ FKXH¿Q SKDÓW QKDQK YDÒQKLHºX QJÐÎÒL WKD¾P FKÇ QRÓL ËH»Q YLH¾F o)HG([p FDÓF NLH¾Q KDÒQJ FXÕD KRÉ ED»W NH¿ KRÉ FRÓ WKD¾W VÐÉ GXÒQJ GÌFK YXÉ
 13. 13. FXÕD )HG([ KD NKR¼QJ 7X YD¾ EDQ ODÏQK ËDÉR FR¼QJ W YD½Q WLQ UDÂQJ WKÐÎQJ KLH¾X FR¼QJ W YD½Q FRÒQQKLHºX WLHºP QDÄQJ FKÐD ËÐÎÉF NKDL WKDÓF KH»W «H¿ WR»L ËD KRÓD OÎÉL ÇFK FXÕD PR¾W GDQK WLH»QJ ËÐÎÉF ËDÓQK JLDÓODÒ oËDÓQJ NKDR NKDÓWp )HG([ OXR¼Q WÆP PRÉL FDÓFK ËD¿ PDÉQK YLH¾F TXDÕQJ EDÓ WKÐÎQJ KLH¾X GRDQK QJKLH¾S«RÓ ODÒ OÓ GR WDÉL VDR FR¼QJ W VDÖQ VDÒQJ ERÕ UD JDºQ WULH¾X ËR¼ OD ËH¿ GDÓQ WH¼Q PÆQK NKDÃS VD¼Q ERÓQJ ËDÓ:DVKLQJWRQ 5HGVNLQV YDÒ WDÉL VDR KRÉ ODÉL KÎÉS WDÓF YÎÓL $PD]RQ FRP ËH¿ FKXH¿Q WKD¾W QKDQK WD¾S VDÓFK+DUU 3RWWHU PÎÓL QKD»W ËH»Q WD KDÒQJ WUDÄP QJDÒQ WUHÕ HP ËDQJ KDÓR KÐÓF ËRÓQ FKÎÒ 7D»W FDÕ QKÐÏQJ FR» JDÃQJËRÓ ËDÏ WKX KXÓW VÐÉ TXDQ WD¼P FXÕD EDÓR JLÎÓL YDÒ WDÄQJ WKLH¾Q FDÕP FXÕD NKDÓFK KDÒQJ ËR»L YÎÓL )HG([ XÒ )HG([ OXÓF QDÒR FXÏQJ QD¼QJ QLX EDÕR YH¾ KÆQK DÕQK FXÕD PÆQK QKÐ PR¾W PRÓQ ËRº PRÕQJ PDQK YDÒ TXÓJLDÓ QKÐQJ NKR¼QJ SKDÕL OXÓF QDÒR KRÉ FXÏQJ VÐÕ GXÉQJ QRÓ PR¾W FDÓFK DQ WRDÒQ %DÉQ WKÐÕ KÆQK GXQJ YLH¾F PR¾WFR¼QJ W ËRºQJ Ó ËH¿ +ROOZRRG GÐÉQJ OH¼Q FD¼X FKXH¾Q YHº VDÕQ SKD¿P YDÒ GÌFK YXÉ FXÕD PÆQK QKÐ QDÉQ QKD¼QFXÕD PR¾W WKDÕP KRÉD «D¼ FRÓ WKH¿ ODÒ KDÒQK ËR¾QJ WÐÉ JLH»W FKH»W GDQK WLH»QJ QKÐQJ ODÉL FKÇQK ODÒ YLH¾F PDÒ QKÐÏQJFDÓL ËDºX VDÓQJ VXR»W FXÕD )HG([ TXH»W ËÌQK WKÐÉF KLH¾Q 7H¼Q SKLP &DVW $ZD 1DP GLH½Q YLH¼Q WKXÕ YDLFKÇQK QJR¼L VDR DÄQ NKDÓFK 7RP +DQNV &R»W WUXH¾Q PR¾W PDÓ ED )HG([ UÎL [XR»QJ 7KDÓL %ÆQK ÐÎQJWRDÒQ ER¾ SKL KDÒQK ËRDÒQ WKLH¾W PDÉQJ WUÐÒ +DQNV r QJÐÎÒL ËDÏ VR»QJ VXR»W ER»Q QDÄP QKÐ PR¾W 5RELQVRQ&UXVRH WKÎÒL KLH¾Q ËDÉL WUH¼Q KRÒQ ËDÕR QKRÕ [D [R¼L o&KXÓQJ WR¼L ËDÏ QRÓL ËH»Q UXÕL UR QDÒ QKÐQJ WR¼L WLQ ODÒ PRÉL QJÐÎÒL FRÓ WKH¿ WDÓFK EDÉFK FD¼X FKXH¾Q KÐ FD»XYÎÓL WKÐÉF WH» KRDÉW ËR¾QJ FXÕD )HG([p 6PLWK QRÓL YD¾ YÆ R¼QJ FDÕP WKD» FRÓ WKH¿ ËDÅW WURÉQ QLHºP WLQ YDÒR QKDÒELH¼Q NÌFK %LOO %UROHV YR»Q ODÒ QJÐÎÒL PDÒ R¼QJ ËDÏ TXHQ ELH»W QKLHºX QDÄP 7D»W QKLH¼Q ODÒ )HG([ FDÕP WKD»FDÄQJ WKDÔQJ YHº WÆQK WLH»W UÎL PDÓ ED QDÒ YDÒ KRÉ FRÒQ SKDÕL QKÐÎÉQJ ER¾ QKÐÏQJ SKDºQ GH½ EÌ SKDÕQ ËR»L NKDÓFWURQJ NÌFK EDÕQ QKÐ FDÕQK FDÓF QKD¼Q YLH¼Q )HG([ XR»QJ UÐÎÉX WUH¼Q YÌ WUÇ ODÓL SKXÉ WURQJ PDÓ ED FXÕD KRÉ KDFDÕQK FKLH»F [H WDÕL )HG([ GÇQK ËDº EXÒQ ËD»W FKDÉ NKDÃS FDÓF ËÐÎÒQJ SKR» 0RVFRZ &KL WLH»W QDÒ FKDÔQJJLR»QJ FKXÓW QDÒR YÎÓL KÆQK DÕQK FKÀQ FKX VDÉFK VHÏ FXÕD )HG([ &R¼QJ W ËDÏ WKXH»W SKXÉF ËDÉR GLH½Q SKLPFDÃW ERÕ FDÕQK FKLH»F PDÓ ED )HG([ FDÃP ËDºX ODR [XR»QJ ELH¿Q 0DUJDULWLV NKR¼QJ PXR»Q VDX QDÒ SKDÕL ORODÃQJ YHº YLH¾F PR¾W QKD¼Q YLH¼Q FXÏ KD NKDÓFK KDÒQJ FDÓX NÀQK QDÒR ËRÓ FXÕD )HG([ OR¼L SKD¼Q ËRDÉQ QDÒ UD YDÒWXQJ OH¼Q PDÉQJ ,QWHUQHW %R¾ SKLP ËDÏ FKÐÓQJ WRÕ VÐÓF KD»S GD½Q QJD WDÉL TXDº EDÓQ YHÓ FKÐD NH¿ QRÓ FRÒQ ËHP YHº FKR 7RP +DQNVPR¾W ËHº FÐÕ JLDÕL 2VFDU FXÕD 9LH¾Q KDÒQ OD¼P «LH¾Q DÕQK 0Ï 0RÉL VÐÉ FKXÓ Ó FXÏQJ WD¾S WUXQJ YHº SKÇD )HG([&XR»L FXÒQJ FR¼QJ W QKD¾Q WKD» OÎÉL ÇFK PDÒ ER¾ SKLP PDQJ ODÉL FKR GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK QKÎÒ YLH¾F PR¼ WDÕ+DQNV ODÒ PR¾W SKL FR¼QJ )HG([ FÐÓ FDQK FDÓQK EH¼Q ORÒQJ QKLH¾P YXÉ SKDÕL JLDR KDÒQJ FKR NKDÓFK ËXÓQJ JLÎÒYÎÓL EDR EÆ QJXH¼Q YHÉQ $QK WD WÆP PRÉL FDÓFK ËH¿ YÎÓW PR¾W JRÓL KDÒQJ VXÏQJ QÐÎÓF VDX NKL PDÓ ED UÎL YDÒJLDR QRÓ WD¾Q WD QJÐÎÒL QKD¾Q ER»Q QDÄP VDX ËRÓ QJD NKL DQK WUÎÕ ODÉL YÎÓL FXR¾F VR»QJ YDÄQ PLQK 0DUJDULWLVQRÓL o%R¾ SKLP PXR»Q QRÓL UDÂQJ ËR»L YÎÓL QKD¼Q YLH¼Q )HG([ WKÆ NLH¾Q KDÒQJ QDÒR FXÏQJ TXÓ JLDÓ QKÐ WKH¿ ËRÓ ODÒ
 14. 14. PR¾W WKXÒQJ YDÒQJ YD¾ 0DÉQJ OÐÎÓL NLQK GRDQK FXÕD FKXÓQJ WR¼L ËDÏ YÐÎQ WÎÓL KÎQ TXR»F JLD YDÒ VÐÓF KD»S GD½QFXÕD 7RP +DQNV WUH¼Q WRDÒQ WKH» JLÎÓL ODÒ PR¾W OÎÉL WKH» OÎÓQ FXÕD FKXÓQJ WR¼Lp )HG([ ËDÏ PÎÒL NKDÓFK KDÒQJ WUH¼QNKDÃS WKH» JLÎÓL ËH»Q GÐÉ QKÐÏQJ EÐÏD WLH¾F JLÎÓL WKLH¾X SKLP WUÐÎÓF NKL ER¾ SKLP QDÒ ËÐÎÉF WUÆQK FKLH»X UR¾QJ UDÏL&R¼QJ W FXÏQJ NKR¼QJ TXH¼Q TXDÕQJ EDÓ YÎÓL WRDÒQ WKH¿ QKD¼Q YLH¼Q YDL WURÒ QR¿L ED¾W FXÕD )HG([ WURQJ ER¾ SKLPQDÒ ËH¿ KRÉ WKD»P QKXDºQ QLHºP WÐÉ KDÒR GRDQK QJKLH¾S 5RÏ UDÒQJ ODÒ EDÉQ SKDÕL OXR¼Q WD¾Q GXÉQJ QKÐÏQJ FÎ KR¾L KLH»P KRL QKÐ YD¾ ËH¿ WR»L ËD KRÓD GDQK WLH»QJ FXÕDPÆQK QKÐQJ YLH¾F TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ QRÓL FKXQJ ÇW ËRÒL KRÕL VÐÉ WDÓR EDÉR ËR¾W SKDÓ PDÒ FKÀ FDºQ VÐÉ TXDQ WD¼PËHºX ËDÅQ YDÒ WKÐÎÒQJ [XH¼Q 0RÉL TXH»W ËÌQK NLQK GRDQK FKÇQK WDÉL )HG([ ËHºX SKDÕL ËÐÎÉF WÇQK ËH»Q WDÓFËR¾QJ FXÕD QRÓ ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ FR¼QJ W 6DX NKL FR¼QJ W YD¾Q FKXH¿Q EDÂQJ ËÐÎÒQJ KDÒQJ NKR¼QJ QDÒ PÎÕUR¾QJ VDQJ OÍQK YÐÉF ËÐÎÒQJ ER¾ JLDR SKDÓW WKHR ËÌD FKÀ YDÒ YD¾Q FKXH¿Q KDÒQJ WURÉQJ WDÕL QDÅQJ ËH¿ WDÄQJ VÐÓFFDÉQK WUDQK WURQJ FXR¾F FKLH»Q YÎÓL 8QLWHG 3DUFHO 6HUYLFH KRÉ ËDÏ WKD¾Q WURÉQJ FD¼Q QKDÃF OLH¾X FRÓ QH¼Q ËDÅW WH¼Q)HG([ FKR QKÐÏQJ GRDQK QJKLH¾S PÎÓL FXÕD PÆQK KD NKR¼QJ 0R¾W PDÅW KÆQK DÕQK WÇFK FÐÉF FXÕD )HG([ FRÓWKH¿ JLXÓS FR¼QJ W EDÓQ FDÓF SKÐÎQJ DÓQ YD¾Q FKXH¿Q PÎÓL YDÒ WKX KXÓW QKLHºX QKD¼Q YLH¼Q PÎÓL DQK WLH»QJ WR»WWKÐÎÒQJ FRÓ YDL WURÒ QKÐ PR¾W VÐÉ EDÕR ËDÕP NKL FR¼QJ W PÎÕ UR¾QJ KRDÉW ËR¾QJ VDQJ QKÐÏQJ OÍQK YÐÉF NLQKGRDQK PÎÓL 0DÅW NKDÓF )HG([ SKDÕL [DÓF ËÌQK oËR¾ PHºP GHÕRp FXÕD WKÐÎQJ KLH¾X FR¼QJ W +RÉ VÎÉ GÌFK YXÉ YD¾QFKXH¿Q ËÐÎÒQJ ER¾ PÎÓL FXÕD PÆQK FRÓ WKH¿ ODÒP WR¿Q KDÉL GDQK WLH»QJ YHº GÌFK YXÉ NKDÓFK KDÒQJ YR»Q NKR¼QJ WÆ YH»WYDÒ KRDÉW ËR¾QJ YD¾Q FKXH¿Q ËÐÎÒQJ KDÒQJ NKR¼QJ TXD ËH¼P ËDÓQJ WLQ FD¾ «LHºX JÆ VHÏ [DÕ UD QH»X ËR¾L QJXÏ [HWDÕL ËR¼QJ ËDÕR NKR¼QJ ËDÓS ÐÓQJ ËÐÎÉF WLH¼X FKXD¿Q JLDR QKD¾Q KDÒQJ ËXÓQJ JLÎÒ PDÒ KDÒQJ NKR¼QJ YD½Q ODÒP ËÐÎÉF")HG([ ELH»W KRÉ NKR¼QJ WKH¿ TXDÓ KDÒR SKRÓQJ YÎÓL FDÓF OÎÒL KÐÓD FXÕD PÆQK EÎÕL NKDÓFK KDÒQJ OXR¼Q NÒ YRÉQJ ÎÕ KRÉQKÐÏQJ GÌFK YXÉ KRDÒQ KDÕR 3KRÓ FKXÕ WÌFK SKXÉ WUDÓFK TXDQ KH¾ ËDºX WÐ -DPHV &OLSSDUG QRÓL o1KÐÏQJ FKLH»F [HWDÕL WUDÃQJ LQ ËD¾P ELH¿X WUÐQJ FXÕD )HG([ VHÏ ODÒP WDÄQJ JLDÓ WUÌ TXDÕQJ EDÓ WUH¼Q ËÐÎÒQJ SKR» FXÕD FDÕ QÐÎÓF7KH» QKÐQJ FKXÓQJ FXÏQJ ODÒP WDÄQJ ËDÓQJ NH¿ FDÓF UXÕL UR ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ FR¼QJ W PR½L NKL FRÓ ËLHºXJÆ NKR¼QJ KD [DÕ UD OLH¼Q TXDQ ËH»Q PR¾W FKLH»F [H WDÕL )HG([p 7UÐÎÓF NKL FKR LQ FDÓL WH¼Q ËDÃW JLDÓ FXÕD PÆQK OH¼Q QKÐÏQJ FKLH»F [H WDÕL ËÐÎÉF PXD ËH¿ JLDR KDÒQJ EDÂQJËÐÎÒQJ ER¾ )HG([ ËDÏ WKÐÉF KLH¾Q QKLHºX FXR¾F QJKLH¼Q FÐÓX TX PR¼ YHº FKD»W YDÒ OÐÎÉQJ GDÒQK FKR NKDÓFK KDÒQJKLH¾Q WDÉL YDÒ FDÕ NKDÓFK KDÒQJ WLHºP QDÄQJ &D¼X KRÕL OÎÓQ QKD»W PDÒ )HG([ TXDQ WD¼P ODÒ OLH¾X PR¾W TXH»W ËÌQKTXDÕQJ EDÓ WKÐÎQJ KLH¾X FRÓ Ó QJKÍD ËR»L YÎÓL NKDÓFK KDÒQJ KD NKR¼QJ YDÒ NÒ YRÉQJ FXÕD KRÉ YHº QKÐÏQJ FKLH»F [HWDÕL PDQJ WH¼Q )HG([ ODÒ JÆ &R¼QJ W NH»W OXD¾Q UDÂQJ KRÉ KRDÒQ WRDÒQ FRÓ WKH¿ WKRÕD PDÏQ ËRÒL KRÕL FXÕD NKDÓFKKDÒQJ FXÏQJ QKÐ GX WUÆ YDÒ WKD¾P FKÇ FRÓ WKH¿ WR¼ ËLH¿P WKH¼P FKR GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ 9Æ WKH» FR¼QJ W[XÓF WLH»Q WKDÒQK OD¾S PR¾W oFKÐÎQJ WUÆQK NLH»Q WUXÓF QKDÏQ KLH¾Xp PÎÓL FKR QKLHºX ER¾ SKD¾Q NLQK GRDQK NKDÓFQKDX 7D»W FDÕ FDÓF QKDÏQ KLH¾X ËRÓ ËHºX ËÐÎÉF SKRÓQJ WDÓF WÐÒ ELH¿X WUÐQJ FXÕD )HG([ YÎÓL QKÐÏQJ FDÓFK SKR»L
 15. 15. PDÒX NKDÓF QKDX &R¼QJ W KXD»Q OXH¾Q ËR¾L QJXÏ QKD¼Q YLH¼Q ODÓL [H UD»W QJKLH¼P NKDÃF H¼X FDºX KRÉ SKDÕL JLÐÏFKR [H FR¾ OXR¼Q VDÉFK VHÏ 7X YD¾ QJDÒQK NLQK GRDQK FKXH¿Q KDÒQJ ËÐÎÒQJ ER¾ UD»W GH½ JDÅS QKÐÏQJ UXÕL URQJX KLH¿P QJRDÒL WDºP NLH¿P VRDÓW FXÕD FDÓF QKDÒ TXDÕQ OÓ DQK WLH»QJ FXÕD )HG([ NKR¼QJ WKH¿ WRºQ WDÉL QH»XWUH¼Q [D OR¾ [DÕ UD TXDÓ QKLHºX WDL QDÉQ QKÐ YXÉ FKDÓ ÎÕ 0LVVRXUL KD YLH¾F PR¾W NKDÓFK ER¾ KDÒQK WKLH¾W PDÉQJYÆ EÌ [H WDÕL YD YDÒR .H»W TXDÕ FKD¼Q WKÐÉF YDÒ URÏ UDÒQJ QKD»W FXÕD YLH¾F TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ WKDÒQK FR¼QJ WKH¿ KLH¾Q ÎÕ QKÐÏQJ FRQVR» /ÎÉL QKXD¾Q FXÕD )HG([ QDÂP WURQJ QKRÓP PÐÎÒL YÌ WUÇ FDR QKD»W FXÕD GDQK VDÓFK FDÓF FR¼QJ W ËÐÎÉFQJÐÎÏQJ PR¾ QKD»W GR WDÉS FKÇ )RUWXQH EÆQK FKRÉQ FXÏQJ QKÐ EDÕQJ [H»S KDÉQJ QKÐÏQJ GRDQK QJKLH¾S PDÒ WH¼QWXR¿L ËÐÎÉF ËDÓQK JLDÓ FDR QKD»W FXÕD KDÏQJ WÐ YD»Q &RUH%UDQG 1KÐÏQJ FXR¾F NKDÕR VDÓW QDÒ SKDÕQ DÓQK TXDQËLH¿P FXÕD FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK GRDQK QJKLH¾S YDÒ FDÓF QKDÒ SKD¼Q WÇFK WDÒL FKÇQK QKÐQJ )HG([ ODÉL FKÀ ËÐÓQJÎÕ YÌ WUÇ WKÐÓ WURQJ EDÕQJ [H»S KDÉQJ &KÀ VR» DQK WLH»QJ QDÄP FXÕD +DUULV ,QWHUDFWLYH YR»Q SKDÕQ DÓQKTXDQ ËLH¿P FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ «RÓ FXÏQJ ODÒ GD»X KLH¾X ËH¿ 0DUJDULWLV YD½Q SKDÕL WLH»S WXÉF ODÒP YLH¾F KH»W PÆQKQKDÂP WD¾Q GXÉQJ PRÉL WLHºP QDÄQJ GDQK WLH»QJ FXÕD )HG([ ËR»L YÎÓL FR¼QJ FKXÓQJ 0Ï $1+ 7,(£1* XÒ PXR»Q KD NKR¼QJ WKÆ ED»W NÒ FDÓ QKD¼Q FR¼QJ W KD WR¿ FKÐÓF QDÒR FXÏQJ SKDÕL [D¼ GÐÉQJ YDÒ SKDÓWWULH¿Q GDQK WLH»QJ GÐÉD WUH¼Q QKD¾Q WKÐÓF FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ YHº GDQK WLH»QJ ËRÓ 1JÐÎÒL WD SKDÕL PD»W QKLHºX QDÄPWKDÓQJ ËH¿ [D¼ GÐÉQJ GDQK WLH»QJ QKÐQJ FRÓ WKH¿ KXÕ KRDÉL QRÓ FKÀ WURQJ FKR»F ODÓW &R¼QJ W (QURQ QJDÒQKFR¼QJ QJKLH¾S NH» WRDÓQ NLH¿P WRDÓQ VDX YXÉ $QGHUVHQ :DOO 6WUHHWe ODÒ QKÐÏQJ YÇ GXÉ QR¿L ED¾W &KÀ VDX NKLTXÈ QJDÏ WÐÒ ËÀQK FDR GDQK YRÉQJ QKÐÏQJ WR¿ FKÐÓF QDÒ PÎÓL NLQK QJDÉF QKD¾Q UD UDÂQJ NKR¼QJ JÆ TXÓ JLDÓ KÎQPR¾W GDQK WLH»QJ WR»W YDÒ NKR¼QJ JÆ SKXÒ GX KÎQ PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W &D¼X KRÕL ËDÅW UD ÎÕ ËD¼ ODÒ OLH¾X FDÓF FR¼QJ W FRÓ NKRDQK WD QJRºL QKÆQ FR¼QJ FKXÓQJ QJKÍ WKH» QDÒR YHº KRÉWXÒ Ó KD FKXÕ ËR¾QJ JD¼ DÕQK KÐÎÕQJ ËH»Q TXDQ ËLH¿P PRÉL QJÐÎÒL WURQJ FKÐÎQJ WUÆQK TXDÕQ OÓ YDÒ WR»L ËDKRÓD WDÒL VDÕQ JLDÓ WUÌ QKD»W FXÕD PÆQK DQK WLH»QJ WR»W FXÕD GRDQK QJKLH¾S VHÏ WKX KXÓW NKDÓFK KDÒQJ QKDÒ ËDºXWÐ YDÒ FDÓF QKD¼Q YLH¼Q WDÒL QDÄQJ GD½Q ËH»Q OÎÉL QKXD¾Q FDR YDÒ JLDÓ FR¿ SKLH»X FDR 9DÒ YÎÓL WKÎÒL JLDQ QKÐÏQJFR¼QJ W ELH»W QXR¼L GÐÎÏQJ GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK VHÏ NKLH»Q PRÉL QJÐÎÒL WLQ WÐÎÕQJ YDÒ NKR¼QJ FKH¼ EDL KRDÅFTXD OÐQJ YÎÓL KRÉ WURQJ QKÐÏQJ WKÎÒL ËLH¿P NKRÓ NKDÄQ KD NKXÕQJ KRDÕQJ &DÓF FR¼QJ W FDºQ KLH¿X URÏ QKÐÏQJ ËR»L WÐÎÉQJ FRÓ WKH¿ WDÓF ËR¾QJ ËH»Q GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK ËRºQJ WKÎÒLSKDÕL ËDÓQK JLDÓ QKD¾Q WKÐÓF FXÕD QKLHºX WKDÒQK SKDºQ OLH¼Q TXDQ 9DÒ WUÐÎÓF WLH¼Q KRÉ SKDÕL WKÐÉF KLH¾Q ËÐÎÉF
 16. 16. QKÐÏQJ JÆ ËDÏ KÐÓD &KD»W OÐÎÉQJ VDÕQ SKD¿P YDÒ GÌFK YXÉ FXÕD KRÉ SKDÕL [XD»W VDÃF FDÓFK FÐ [ÐÕ FXÕD KRÉ SKDÕLKRDÒQ KDÕR NH»W TXDÕ WDÒL FKÇQK FXÕD KRÉ ËDÉW PÐÓF SKDÕL WDÄQJ WUÐÎÕQJ SKXÒ KÎÉS QKD¼Q YLH¼Q FXÕD KRÉ SKDÕL WRÕ UDWKD¼Q WKLH¾Q YDÒ ËDÓQJ WLQ FD¾e &DÓF FR¼QJ W WKXR¾F QKLHºX QJDÒQK QJKHº NKDÓF QKDX QKÐ )HG([ -RKQVRQ-RKQVRQ +DUOH DYLGVRQe ËDÓQJ ËÐÎÉF WR¼Q YLQK ODÒ ED¾F WKDº FXÕD QJKH¾ WKXD¾W QDÒ &DÓF TXDQ FKÐÓF FKÇQK SKXÕ YDÒ FDÓF QKDÒ NLQK WH» KRÉF WLQ UDÂQJ QJDÒ QD GDQK WLH»QJ ËDQJ WUÎÕ WKDÒQK PR¾WWDÒL VDÕQ TXDQ WURÉQJ KDÒQJ ËDºX FXÕD GRDQK QJKLH¾S ËLHºX PDÒ WUÐÎÓF ËD¼ FKÐD WÐÒQJ ËÐÎÉF ËDÓQK JLDÓ ËXÓQJPÐÓF o7URQJ WKH» JLÎÓL FXÕD FKXÓQJ WD NKL Ó WÐÎÕQJ QJDÒ FDÒQJ WKD WKH» YD¾W FKD»W WURQJ YLH¾F WDÉR UD JLDÓ WUÌNLQK WH» WKÆ VÐÉ FDQK WUDQK YÆ GDQK WLH»QJ ËDÏ WUÎÕ WKDÒQK ËR¾QJ OÐÉF TXDQ WURÉQJ WKXÓF ËD¿ QHºQ NLQK WH» FXÕDFKXÓQJ WD WLH»Q OH¼Q SKÇD WUÐÎÓFp FKXÕ WÌFK &XÉF ÐÉ WUÐÏ /LH¼Q EDQJ $ODQ *UHHQVSDQ QRÓL WURQJ EDÒL GLH½QYDÄQ QKD¼Q EXR¿L OH½ WUDR EDÂQJ GDQK GÐÉ QDÄP WDÉL «DÉL KRÉF +DUYDUG o+DÒQJ KRÓD VDÕQ SKD¿P FRÓ WKH¿ËÐÎÉF ËDÓQK JLDÓ WUÐÎÓF NKL KRDÒQ WD»W PR¾W JLDR GÌFK WURQJ NKL QKDÒ FXQJ FD»S GÌFK YXÉ FKÀ FRÓ WKH¿ OD» GDQKWLH»QJ FXÕD KRÉ ËH¿ ËDÕP EDÕR FKD»W OÐÎÉQJ GÌFK YXÉp 7UH¼Q WKÐÉF WH» QJDÒQK NH» WRDÓQ ËDÏ QJKÍ ËH»Q YLH¾F ER¿ VXQJ GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S YDÒR FR¾W 7DÒL VDÕQWURQJ EDÕQJ FD¼Q ËR»L NH» WRDÓQ 1KÐQJ WURQJ WÆQK KÆQK oKD¾X (QURQp QDÒ QJÐÎÒL WD NKR¼QJ FRÒQ EDÒQ ËH»QËLHºX ËRÓ QÐÏD &RÓ OHÏ FDÓF KDÏQJ NH» WRDÓQ TXH»W ËÌQK WR»W KÎQ FDÕ ODÒ KRÉ QH¼Q JLÐÏ JÆQ GDQK WLH»QJ FXÕD FKÇQKPÆQK WUÐÎÓF ËDÏ 9D¾ ËÇFK WKÐÉF ËLHºX JÆ ODÒP QH¼Q GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S" .KL FR¼QJ FKXÓQJ SKDÕL QJKH YHº FDÓF YXÉ EH¼ER»L KDºX QKÐ PR½L QJDÒ QJÐÎÒL WD ËDÏ ËDÓQK ËRºQJ GDQK WLH»QJ YÎÓL WUDÓFK QKLH¾P [DÏ KR¾L YDÒ KDÒQK YL ËDÉR ËÐÓFFXÕD GRDQK QJKLH¾S XÒ WDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD ËDÉR ËÐÓF YDÒ WUDÓFK QKLH¾P QJDÒ FDÒQJ ËÐÎÉF NKDÔQJ ËÌQK QKÐQJFKÐÒQJ ËRÓ YD½Q FKÐD ËXÕ ËH¿ ODÒP QH¼Q GDQK WLH»QJ .H»W TXDÕ KRDÉW ËR¾QJ PR¼L WUÐÎÒQJ ODÒP YLH¾F FKD»W OÐÎÉQJVDÕQ SKD¿P YDÒ GÌFK YXÉ NKDÕ QDÄQJ ËLHºX KDÒQK GRDQK QJKLH¾S WDºP QKÆQ FXÕD EDQ ODÏQK ËDÉRe FXÏQJ ËRÓQJ YDLWURÒ TXDQ WURÉQJ %H¼Q FDÉQK ËRÓ FDÓF FR¼QJ W FRÒQ SKDÕL WKD¾Q WURÉQJ WURQJ PR»L TXDQ KH¾ WÆQK FDÕP JLÐÏD FR¼QJ WYDÒ FDÓF WKDÒQK SKDºQ OLH¼Q TXDQ YR»Q ËRÓQJ YDL WURÒ WUXQJ WD¼P NH¿ FDÕ ËR»L YÎÓL QKÐÏQJ GDQK WLH»QJ OD¼X ËÎÒL QKD»W7KD¾P FKÇ WH¼Q WXR¿L FXÕD FR¼QJ W FRÓ WKH¿ WUÎÕ QH¼Q WR»W OH¼Q KD [D»X ËL SKXÉ WKXR¾F YDÒR WÆQK KXR»QJ YDÒ FDÕFDÕP QKD¾Q FKXÕ TXDQ FXÕD NKDÓFK KDÒQJ PR½L NKL KRÉ QKÆQ WKD» [H FXÕD FR¼QJ W JRÉL ËLH¾Q WKRDÉL ËH»Q YDÄQSKRÒQJ KD WUX FD¾S ZHEVLWH FXÕD FR¼QJ W &RÓ WKH¿ EDÉQ QJDÉF QKLH¼Q QKÐQJ GDQK WLH»QJ FDÓ QKD¼Q FXÕD FKÇQK JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK FXÏQJ FRÓ DÕQKKÐÎÕQJ NKR¼QJ QKRÕ ËH»Q GDQK WLH»QJ FXÕD GRDQK QJKLH¾S 0R¾W JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK FKXH¼Q TXHºQ FRÓ OHÏNKR¼QJ WRºQ WDÉL ËÐÎÉF OD¼X WURQJ WKÎÒL ËDÉL PÎÓL QDÒ WURQJ NKL FDÓFK FÐ [ÐÕ FXÕD QKÐÏQJ QKD¼Q YD¾W OÐÒQJ GDQKQKÐ %LOO *DWHV FXÕD 0LFURVRIW KD -HII %H]RV FXÕD $PD]RQ FRP ODÉL WR¼ ËLH¿P WKH¼P KÆQK DÕQK FXÕD FR¼QJ WKRÉ 9DÒ DL FRÓ WKH¿ TXH¼Q QKÐÏQJ WDÓF ËR¾QJ ED»W OÎÉL FXÕD 0DUWKD 6WHZDUW ËR»L YÎÓL GDQK WLH»QJ FXÕD FR¼QJ W EDÒ
 17. 17. WD" +D YXÉ WKDQK WRDÓQ WULH¾X ËR¼ OD FXÕD LFN *UDVVR ËH¿ ODÉL WLH»QJ [D»X FKR 6DÒQ *LDR GÌFK&KÐÓQJ NKRDÓQ 1HZ <RUN" 0R¾W FXR¾F NKDÕR VDÓW QDÄP GR KDÏQJ TXDQ KH¾ FR¼QJ FKXÓQJ %XUVRQ 0DUVWHOOHU WKÐÉF KLH¾Q ËDÏ NKDÓPSKDÓ UD PR¾W FKL WLH»W WKXÓ YÌ ËD VR» ËHºX FKR UDÂQJ GDQK WLH»QJ FXÕD JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK ËDÓQJ JLDÓ EDÂQJ PR¾WQÐÕD GDQK WLH»QJ FR¼QJ W &RQ VR» QDÒ ËDÏ WDÄ Q J WÐÒ QDÄ P NKL %XUVRQ ODºQ ËDºX WLH¼Q WKÐÉF KLH¾QFXR¾F NKDÕR VDÓW YHº JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK YÎÓL ËR»L WÐÎÉQJ ËÐÎÉF KRÕL ODÒ FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK GRDQK QJKLH¾S QKDÒSKD¼Q WÇFK WDÒL FKÇQK QKDÒ ËDºX WÐ FDÓF WKDÒQK YLH¼Q KR¾L ËRºQJ TXDÕQ WUÌ EDÓR FKÇ NLQK GRDQK YDÒ FDÓF TXDQFKÐÓF FKÇQK SKXÕ /HVOLH *DLQHV 5RVV r WUÐÎÕQJ SKRÒQJ QJKLH¼Q FÐÓX WDÉL %XUVRQ r QRÓL o*LDÓP ËR»F ËLHºXKDÒQK ODÒ QJÐÎÒL SKDÓW QJR¼Q FDR QKD»W FXÕD WR¿ FKÐÓF ODÒ KLH¾Q WKD¼Q FXÕD WKÐÎQJ KLH¾X YDÒ ODÒ QJÐÎÒL NH»W QR»LTXDÓ NKÐÓ KLH¾Q WDÉL YDÒ WÐÎQJ ODL FXÕD FR¼QJ W &DÓF JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK FXÏQJ FKÇQK ODÒ QKÐÏQJ QJÐÎÒL EDÕRKR¾ YDÒ KRÉ ËÐÎÉF NÒ YRÉQJ ODÒ VHÏ FKXH¿Q JLDR FKR WKH» KH¾ ODÏQK ËDÉR WLH»S WKHR PR¾W GDQK WLH»QJ WKD¾P FKÇ FRÒQWR»W KÎQ OXÓF KRÉ QKD¾Q QRÓp +R¾L ËRºQJ TXDÕQ WUÌ QJDÒ FDÒQJ FKXÓ WURÉQJ NÏ QDÄQJ TXDÕQ WUÌ GDQK WLH»QJ NKL FKRÉQ JLDÓP ËR»F ËLHºXKDÒQK PÎÓL DQK WLH»QJ FXÏQJ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W H»X WR» ËH¿ ËDÓQK JLDÓ KLH¾X TXDÕ KRDÉW ËR¾QJ FXÕD JLDÓP ËR»FËLHºX KDÒQK YDÒ ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ WLH¼X FKXD¿Q ËH¿ TXH»W ËÌQK NKHQ WKÐÎÕQJ 9D¾ PDÒ QKLHºX FR¼QJ W YD½QNKR¼QJ QKD¾Q UD JLDÓ WUÌ WURÉQ YHÉQ FXÕD GDQK WLH»QJ -RKQ *LOIHDWKHU r SKRÓ FKXÕ WÌFK KDÏQJ QJKLH¼Q FÐÓX WKÌWUÐÎÒQJ 5RSHU$6: r QRÓL o&DÓF FR¼QJ W SKDÕL QKD¾Q WKD» UDÂQJ GDQK WLH»QJ QJDÒ FDÒQJ PDL PR¾W ODÒYD»Q ËHº QJKLH¼P WURÉQ J 1KÐQJ PR¾W VR» JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK YD½Q FKR UDÂQJ ËD» FKÀ ODÒ FKXH¾Q EÆQKWKÐÎÒQJp .LH¿X VX QJKÍ ËRÓ UD»W QJX KLH¿P &KÐD EDR JLÎÒ FDÓF FR¼QJ W ODÉL FDºQ KÐÎÓQJ GD½Q YHº YLH¾F EDÕR YH¾KÆQK DÕQK FXÕD KRÉ QKLHºX QKÐ OXÓF QDÒ &R¼QJ FKXÓQJ WKÐÎÒQJ [XH¼Q QKÆQ WKD» QJKH WKD» KRÉ WUH¼Q PDÉQJ,QWHUQHW YDÒ FDÓF EDÕQ WLQ WUXHºQ KÆQK +RDÉW ËR¾QJ NLQK GRDQK KLH¾Q ËDÉL PDQJ WÇQK WRDÒQ FDºX YDÒ WKR¼QJ WLQËDÅF ELH¾W ODÒ QKÐÏQJ OÎÒL ËRºQ ËDÉL ËÐÎÉF ODQ WUXHºQ UD»W QKDQK 1KÐ QJÐÎÒL WD YD½Q QRÓL o7LH»QJ ODÒQK ËRºQ JDºQWLH»QJ GÐÏ ËRºQ [Dp 0R¾W VR» FR¼QJ W NKR¼QJ KLH¿X GR YR¼ WÆQK KD KÐÏX Ó PDÒ WKÐÎÒQJ [XH¼Q WÐÉ ERÓS PHÓR GDQK WLH»QJ FXÕDPÆQK &KDÔQJ KDÉQ &R¼QJ W 2œ WR¼ )RUG ËDÏ ODÒP WR¿Q KDÉL QJKLH¼P WURÉQJ GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK NKL SKDÕL WKÐÒDQKD¾Q QKÐÏQJ NKXH»W ËLH¿P FKH»W QJÐÎÒL FXÕD GRÒQJ [H WKH¿ WKDR ([SORUHU ËÐÎÉF WUDQJ EÌ OR»S )LUHVWRQH +DJDºQ ËD¼ KÎQ FR¼QJ W ODÉL ODÒP WKD»W YRÉQJ FDÓF QKDÒ PR¼L WUÐÎÒQJ KRÉF VDX NKL EDÓR FDÓR UDÂQJ FKÀ VR» WLH»W NLH¾PQKLH¼Q OLH¾X FXÕD QKÐÏQJ PD½X [H WKH¿ WKDR PDQJ QKDÏQ KLH¾X )RUG ËDÏ JLDÕP ËDÓQJ NH¿ 9D¾ PDÒ WUÐÎÓF ËRÓ )RUGFRÒQ PDÉQK PLH¾QJ WXH¼Q ER» UDÂQJ FR¼QJ W VHÏ KDÉQ FKH» WR»L ËD PÐÓF WLH¼X WKXÉ QKLH¼Q OLH¾X FKR GRÒQJ [H WKH¿WKDR oXR»QJ [DÄQJ QKÐ QÐÎÓF ODÏp FXÕD KRÉ 9R»Q ËÐÎÉF ELH»W ËH»Q QKÐ PR¾W oGRDQK QJKLH¾S [DQKp QKÎÒ QKÐÏQJ
 18. 18. VDÕQ SKD¿P WKD¼Q WKLH¾Q YÎÓL PR¼L WUÐÎÒQJ WKR¼QJ WLQ QDÒ ËDÏ ODÒP WR¿Q KDÉL QDÅQJ QHº GDQK WLH»QJ FXÕD )RUG 6DX WD»W FDÕ QKÐÏQJ WKXÕ ËRDÉQ PDQ WUDÓ YDÒ QKÐÏQJ KDÒQK YL PÎÒ DÓP QKÐÏQJ NHÕ SKDÉP WR¾L YD½Q FR» Ó OÐÒD SKÀQKNKLH»Q PR¾W VR» QJÐÎÒL WLQ UDÂQJ KRÉ OXR¼Q WURQJ VDÉFK YDÒ ËDÓQJ WLQ FD¾ DQK WLH»QJ NLH¿X QKÐ YD¾ VÎÓP KDPXR¾Q URºL FXÏQJ VHÏ OR¾ URÏ PDÅW WUDÓL FXÕD QRÓ YDÒ FR¼QJ FKXÓQJ VHÏ QKD¾Q UD FKD¼Q WÐÎÓQJ VÐÉ WKD¾W 9Ç GXÉ (QURQWÐÒQJ ËÐÎÉF [H»S KDÉQJ ODÒ FR¼QJ W VDÓQJ WDÉR QKD»W WURQJ FXR¾F WKDÄP GRÒ Ó NLH»Q FXÕD FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK JLDÓPËR»F YDÒ FDÓF QKDÒ SKD¼Q WÇFK FKÐÓQJ NKRDÓQ GR WDÉS FKÇ )RUWXQH WLH»Q KDÒQK FKÀ YDÒL WKDÓQJ WUÐÎÓF NKL FR¼QJ WTXHºQ OÐÉF QDÒ EÌ SKDÓW JLDÓF ODÒ OÐÒD JDÉW $KROG r PR¾W FR¼QJ W NLQK GRDQK VLH¼X WKÌ FXÕD +DÒ /DQ r ËDÏ ËÐÎÉF[H»S WKÐÓ QKD»W WURQJ FXR¾F QJKLH¼Q FÐÓX YHº GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S QDÄP GR +DUULV ,QWHUDFWLYH YDÒ9LH¾Q DQK WLH»QJ WKÐÉF KLH¾Q &KÀ ÇW OD¼X VDX FXÏQJ FKÇQK FR¼QJ W ËRÓ EÌ ËLHºX WUD YHº QKÐÏQJ VDL SKDÉPQJKLH¼P WURÉQJ WURQJ FR¼QJ WDÓF NH» WRDÓQ $1+ 7,(£1* &8½$ &$»& 7$¦3 ³2$º1 0<· ³$1* *,$½0 $¢1«D¼ ODÒ NH»W TXDÕ ËDÓQK JLDÓ FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ WURQJ PR¾W FXR¾F NKDÕR VDÓW GR +DUULV ,QWHUDFWLYH WKÐÉF KLH¾QYDÒR FXR»L QDÄP &D¼X KRÕL ODÒ oDQK WLH»QJ FXÕD FDÓF WD¾S ËRDÒQ 0Ï ËDÏ WKD ËR¿L QKÐ WKH» QDÒR WURQJ KDL QDÄPTXD"p 6X JLDÕP QKLHºX 6X JLDÕP FKXÓW ÇW .KR¼QJ WKD ËR¿L &DÕL WKLH¾Q FKXÓW ÇW &DÕL WKLH¾Q QKLHºX 1R½ OÐÉF TXDÕQ OÓ GRDQK QJKLH¾S PR¾W FDÓFK FRÓ WUDÓFK QKLH¾P KÎQ YDÒ QKÐÏQJ FR» JDÃQJ WURQJ YLH¾F JLDÓP VDÓWKRDÉW ËR¾QJ NH» WRDÓQ FRÓ WKH¿ JLXÓS JLDÕP EÎÓW SKDºQ QDÒR WKDÓL ËR¾ KRDÒL QJKL FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ YHº JLÎÓL NLQKGRDQK «DÉR OXD¾W 6DUEDQHV 2[OH QKDÂP FDÕL WKLH¾Q YLH¾F TXDÕQ WUÌ GRDQK QJKLH¾S 8µ EDQ *LDÓP VDÓW .H»WRDÓQ &R¼QJ W &R¿ SKDºQ +ÐÏX KDÉQ YDÒ QKLHºX FKÇQK VDÓFK KD TX ËÌQK NKDÓF WKD¾W VÐÉ ËRÓQJ YDL WURÒ TXDQ WURÉQJYÆ FKXÓQJ EXR¾F FDÓF FR¼QJ W WUXQJ WKÐÉF FÎÕL PÎÕ YDÒ FR¼QJ NKDL KÎQ WURQJ PRÉL PDÅW KRDÉW ËR¾QJ ;HÓW FKRFXÒQJ ORÒQJ WLQ ODÒ QHºQ WDÕQJ FXÕD GDQK WLH»QJ WKH» QKÐQJ PXR»Q WDÉR GÐÉQJ ËÐÎÉF GDQK WLH»QJ QR¿L ED¾W GRDQKQJKLH¾S SKDÕL ELH»W NKDR NKDÓW YÐÎQ [D KÎQ QKÐÏQJ QJXH¼Q WDÃF KD TX ËÌQK FXÕD FKÇQK SKXÕ 1KÐÏQJ JÆSKDÓS OXD¾W H¼X FDºX YDÒ QKÐÏQJ JÆ FR¼QJ FKXÓQJ NÒ YRÉQJ WKÐÎÒQJ ODÒ KDL SKDÉP WUXÒ UD»W NKDÓF QKDX
 19. 19. 7KÐÉF WH» ËDÏ FKÐÓQJ PLQK UDÂQJ GDQK WLH»QJ PDÉQK PHÏ OXR¼Q VRQJ KDÒQK YÎÓL WUDÓFK QKLH¾P ËDÅF ELH¾W FXÕDGRDQK QJKLH¾S .KDÓFK KDÒQJ YD½Q OXR¼Q ËRÒL KRÕL ÎÕ )HG([ QKÐÏQJ WLH¼X FKXD¿Q FDR KÎQ VR YÎÓL FDÓF ËR»L WKXÕFDÉQK WUDQK FXÕD KRÉ +ÆQK DÕQK QKD¼Q YLH¼Q )HG([ ODÅQ OR¾L ËÐÎÒQJ [D YD»W YDÕ ËH¿ JLDR KDÒQJ WURQJ WKÎÒL WLH»W [D»XËDÏ WUÎÕ WKDÒQK oWD»P KX FKÐÎQJ GDQK GÐÉp FXÕD )HG([ VXR»W QKLHºX QDÄP TXD 1H»X FR¼QJ W ODÒP VÐÓW PHÕ KÆQKDÕQK ËRÓ NKDÓFK KDÒQJ VHÏ QKÆQ KRÉ EDÂQJ FRQ PDÃW QJKLH¼P NKDÃF KÎQ SKDÓQ [HÓW KRÉ FD QJKLH¾W KÎQ VR YÎÓL NKLNKDÓFK KDÒQJ FKH¼ WUDÓFK KD SKH¼ EÆQK FDÓF GÌFK YXÉ JLDR KDÒQJ NKDÓF &DÓF QKDÒ VDÕQ [XD»W R¼ WR¼ FXÏQJ YD»S SKDÕL WÆQK KXR»QJ NKRÓ [ÐÕ QKÐ YD¾ 0R¾W NKL KRÉ ËDÏ [D¼ GÐÉQJ ËÐÎÉFGDQK WLH»QJ WR»W YHº QKÐÏQJ VDÕQ SKD¿P FKD»W OÐÎÉQJ FDR KRÉ OXR¼Q SKDÕL FKÌX DÓS OÐÉF OÎÓQ KÎQ FDÓF QKDÒ VDÕQ [XD»WNKDÓF OXÓF KRÉ EXR¾F SKDÕL WXH¼Q ER» WKX KRºL PR¾W PD½X [H QDÒR ËRÓ YÆ YDÒL VDL VRÓW NKR¼QJ ËDÓQJ FRÓ 1JKLH¼Q FÐÓXFXÕD PR¾W QJKLH¼Q FÐÓX VLQK WDÉL «DÉL KRÉF 6WDQIRUG YDÒ PR¾W JLDÓR VÐ «DÉL KRÉF 7H[DV ËDÏ NH»W OXD¾Q UDÂQJ WKÌSKDºQ FXÕD FR¼QJ W EÌ WKX KHÉS ODÉL VDX QKÐÏQJ WKR¼QJ EDÓR WKX KRºL VDÕQ SKD¿P NLH¿X QKÐ YD¾ ËDÅF ELH¾W ODÒ FDÓFFR¼QJ W QR¿L WLH»QJ YHº ËR¾ WLQ FD¾ VDÕQ SKD¿P YDÒ VÐÉ WÇQ QKLH¾P FXÕD NKDÓFK KDÒQJ QKÐ 7RRWD YDÒ +RQGD 182¤, ¸¶·1* 02¦7 02¤, 75¸¶º1* 9$¬1 +2»$ &2» <» 7+¸»& 9(¢ $1+ 7,(£1* &DÓF FR¼QJ W K YRÉQJ WR»L ËD KRÓD JLDÓ WUÌ GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK SKDÕL ODÒP WD»W FDÕ ËH¿ ELH»Q YLH¾F TXDÕQ OÓGDQK WLH»QJ WKDÒQK PR¾W SKDºQ FÎ EDÕQ WURQJ PR¼L WUÐÎÒQJ YDÄQ KRÓD GRDQK QJKLH¾S YDÒ KH¾ WKR»QJ JLDÓ WUÌ &XÉWKH¿ ODÒ KRÉ FDºQ ODÒP FKR WKR¼QJ ËLH¾S YHº YLH¾F TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ ËÐÎÉF FKXH¿Q WDÕL NKDÃS WR¿ FKÐÓF YDÒ JLXÓSQKD¼Q YLH¼Q KLH¿X UDÂQJ PR½L QJÐÎÒL ËHºX FRÓ WKH¿ DÕQK KÐÎÕQJ ËH»Q GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S WKR¼QJ TXD FR¼QJYLH¾F KDÒQJ QJDÒ DQK WLH»QJ SKDÕL ODÒ H»X WR» WUXQJ WD¼P ËH¿ FR¼QJ FKXÓQJ QKD¾Q GLH¾Q GRDQK QJKLH¾S YDÒGDQK WLH»QJ NKR¼QJ FKÀ ËÎQ WKXDºQ ODÒ NH»W TXDÕ FXÕD FDÓF FKLH»Q GÌFK TXDÕQJ EDÓ RºQ DÒR KD QKÐÏQJ WKXÕ WKXD¾W35 KD»S GD½Q L VDÕQ TXÓ JLDÓ QKD»W PDÒ PR¾W FR¼QJ W ËÐÎÉF WKÐÒD KÐÎÕQJ FKÇQK ODÒ FDÓF QKDÒ ODÏQK ËDÉR X WÇQ YDÒ TXDÓNKÐÓ WKDÒQK FR¼QJ EÎÕL ËRÓ FKÇQK ODÒ QHºQ WDÕQJ FÎ EDÕQ ËH¿ FR¼QJ W YXQ ËDÃS QKD¾Q WKÐÓF YHº GDQK WLH»QJ WURQJPR½L QKD¼Q YLH¼Q 1KD¾Q ËÌQK QDÒ ËXÓQJ YÎÓL PRÉL GRDQK QJKLH¾S GXÒ ËRÓ ODÒ *HQHUDO (OHFWULF YDÒ QKDÒ VDÓQJFKH» OR½L ODÉF 7KRPDV $OYD (GLVRQ KD 7KRPDV - :DWVRQ r FRQ QJÐÎÒL QR»L QJKLH¾S FKD PÆQK ODÒP UDÉQJGDQK ,%0 /ÌFK VÐÕ ËDÓQJ WÐÉ KDÒR FXÕD FR¼QJ W FRÓ WKH¿ NKÇFK OH¾ QKD¼Q YLH¼Q JLÐÏ JÆQ GDQK WLH»QJ GRDQKQJKLH¾S YDÒ WLH»S WXÉF SKDÓW KX QKÐÏQJ WUXHºQ WKR»QJ ËRÓ 0R¾W QJKLH¼Q FÐÓX QDÄP FXÕD +DUULV,QWHUDFWLYH YHº GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S ËDÏ SKDÓW KLH¾Q UD UDÂQJ KDºX KH»W FDÓF FR¼QJ W WURQJ GDQK VDÓFKPÐÎÒL GRDQK QJKLH¾S KDÒQJ ËDºX ËHºX FRÓ oFDÓL JR»Fp YÐÏQJ FKDÃF QKÐ *HQHUDO 0LOOV YDÒ (DVWPDQ .RGDNYÎÓL OÌFK VÐÕ KÆQK WKDÒQK YDÒ SKDÓW WULH¿Q NHÓR GDÒL WÐÒ KÎQ QDÄP WUÐÎÓF «H¿ YLH¾F TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ WKD¾W VÐÉ WKD»P QKXDºQ YDÒR PR¼L WUÐÎÒQJ YDÄQ KRÓD GRDQK QJKLH¾S FDÓF FR¼QJ
 20. 20. W FDºQ FKXÕ ËR¾QJ KÎQ WURQJ KRDÉW ËR¾QJ QDÒ 0DÅF GXÒ JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK ODÒ QJÐÎÒL ËDÅW QHºQ WDÕQJ YDÒ FKÌXWUDÓFK QKLH¾P VDX FXÒQJ YHº GDQK WLH»QJ FR¼QJ W QKÐQJ TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ ODÒ FR¼QJ YLH¾F FDºQ WKÐÉF KLH¾QOLH¼Q WXÉF VXR»W JLÎÒ WURQJ QJDÒ YDÒ EDÕ QJDÒ WURQJ WXDºQ 9Æ WKH» FDÓF FR¼QJ W SKDÕL SKD¼Q FR¼QJ PR¾W VR»QKDÒ TXDÕQ OÓ KRDÅF JLDR SKRÓ FKR PR¾W SKRÒQJ EDQ QDÒR ËRÓ FKÌX WUDÓFK QKLH¾P FKÇQK ®µ )HG([ QJÐÎÒL ËRÓ ODÒ%LOO 0DUJDULWLV 7URQJ NKL ËRÓ WDÉL *OD[R6PLWK.OLQH QJÐÎÒL FKÌX WUDÓFK QKLH¾P JLDÓP VDÓW YD»Q ËHº GDQK WLH»QJ ODÒXQFDQ %XUNH %XUNH r SKRÓ FKXÕ WÌFK SKXÉ WUDÓF K GDQK WLH»QJ YDÒ KÆQK DÕQK GRDQK QJKLH¾S r QRÓL o7R¼LËDQJ FR» JDÃQJ [D¼ GÐÉQJ GDQK WLH»QJ PR¾W FDÓFK KH¾ WKR»QJ WURQJ QKD¾Q WKÐÓF FXÕD PR½L QKD¼Q YLH¼Q QKDÃF QKÎÕKRÉ YHº GDQK WLH»QJ FR¼QJ W YDÒR PRÉL OXÓF PRÉL QÎL EÎÕL FKXÓQJ WD FRÓ [X KÐÎÓQJ FKÀ WD¾S WUXQJ ËH»Q GDQKWLH»QJ NKL ËDÏ [DÕ UD UDÃF UR»L PDÒ TXH¼Q EDÖQJ QRÓ YDÒR QKÐÏQJ WKÎÒL ËLH¿P WR»W ËHÉSp .H» KRDÉFK FXÕD R¼QJ ODÒ KÎÉSWDÓF FKDÅW FKHÏ YÎÓL SKRÒQJ TXDQ KH¾ EDÓR JLÎÓL FXÕD FR¼QJ W GÐÎÉF QDÒ YDÒ WDÄQJ FÐÎÒQJ WLH»S [XÓF YÎÓL QKD¼Q YLH¼QWRDÒQ FR¼QJ W 2œQJ WDÉR PRÉL ËLHºX NLH¾Q ËH¿ QKD¼Q YLH¼Q ËÐÎÉF WKR¼QJ EDÓR NÌS WKÎÒL YHº TXDQ ËLH¿P FXÕD FR¼QJW QKÎÒ ËRÓ PDÒ PR½L QKD¼Q YLH¼Q ËHºX FRÓ WKH¿ WÐÉ WLQ WUDÕ OÎÒL QKÐÏQJ FD¼X KRÕL NKRÓ FKDÔQJ KDÉQ QKÐ WDÉL VDR PÐÓFOÐÎQJ FXÕD ËR¾L QJXÏ ËLHºX KDÒQK ODÉL FDR QKÐ YD¾ PXÉF WLH¼X FXÕD QKÐÏQJ QJKLH¼Q FÐÓX *OD[R WKÐÉF KLH¾Q WUH¼QËR¾QJ YD¾W YDÒ WDÉL VDR FR¼QJ W ODÉL QLH¼P H»W JLDÓ WKXR»F ÎÕ PÐÓF NKLH»Q QKLHºX QJÐÎÒL NKRÓ FRÓ NKDÕ QDÄQJ FKL WUDÕ %XUNH QRÓL o+LH¾Q QD FDÓF FR¼QJ W GÐÎÉF OÎÓQ ËDQJ EÌ [D ODÓQK WKD¾P FKÇ WD¿ FKD GR QJÐÎÒL WLH¼X GXÒQJËRÒL KRÕL ËÐÎÉF VÐÕ GXÉQJ WKXR»F YÎÓL JLDÓ SKDÕL FKDÄQJ 9Æ WKH» QKD»W WKLH»W SKDÕL FRÓ PR¾W QJÐÎÒL ÎÕ YÌ WUÇ FXÕD WR¼L ËH¿ WKXWKD¾S QKÐÏQJ JÆ WKH» JLÎÓL QJKÍ YHº *OD[R FXÏQJ QKÐ SKDÕQ DÓQK QKÐÏQJ JÆ FKXÓQJ WR¼L PXR»Q WKH» JLÎÓL QKÆQQKD¾Q YHº PÆQKp 0R¾W FR¼QJ W NKDÓF KH»W ORÒQJ FKDÄP OR [D¼ GÐÉQJ PR¼L WUÐÎÒQJ YDÄQ KRÓD KÐÎÓQJ ËH»Q GDQK WLH»QJ ODÒ$OWLFRU r FR¼QJ W PHÉ FXÕD GRDQK QJKLH¾S EDÓQ KDÒQJ WUÐÉF WLH»S $PZD &R¼QJ W QDÒ ËDÏ SKDÕL FKÌX EXÓD UÆX GÐOXD¾Q NKL WLQ WÐÓF WLH¼X FÐÉF WUDÒQ ODQ WUH¼Q EDÓR FKÇ VDX NKL 8µ EDQ 7KÐÎQJ PDÉL /LH¼Q EDQJ ËLHºX WUD YHº FDÓF WKXÕWKXD¾W EDÓQ KDÒQJ FXÕD KRÉ YDÒ OR¼L KRÉ YDÒR FXR¾F WUDQK FDÏL OLH¼Q TXDQ ËH»Q WKXH» QKD¾S NKD¿X NHÓR GDÒL KDÒQJ QDÄPWUÎÒL YÎÓL FKÇQK SKXÕ &DQDGD 7X YD¾ NKR¼QJ SKDÕL PDÏL WÎÓL QDÄP $PZD PÎÓL ËDÅW FR¼QJ WDÓF WDÄQJFÐÎÒQJ KÆQK DÕQK FXÕD PÆQK OH¼Q YÌ WUÇ ÐX WLH¼Q KDÒQJ ËDºX 6RQJ VRQJ YÎÓL YLH¾F WLH»S WXÉF WUDQK ËD»X ËH¿ YÐÎÉW TXD QKÐÏQJ TXDQ QLH¾P VDL ODºP UDÂQJ WKDP JLD YDÒR KH¾WKR»QJ EDÓQ KDÒQJ ËD FD»S FKÀ ODÒ WUDÒR OÐX QKD»W WKÎÒL $PZD ËRºQJ WKÎÒL PXR»Q JD¼ D»Q WÐÎÉQJ YÎÓL FDÓF QKDÒTXDÕQ OÓ FXÕD PÆQK YHº WDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD YLH¾F TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ &R¼QJ W EDÃW ËDºX EDÂQJ QKÐÏQJ FXR¾FKR¾L WKDÕR YHº KÆQK DÕQK GRDQK QJKLH¾S YDÒ [XÓF WLH»Q YLH¾F TXDÕQJ EDÓ FKR KRDÉW ËR¾QJ QDÒ PR¾W FDÓFK WULH¾W ËH¿KÎQ WDÉL o«DÉL KRÉF DQK WLH»QJp r WH¼Q JRÉL PR¾W FKXR½L KR¾L WKDÕR NHÓR GDÒL ED QJDÒ WKX KXÓW QKDÒ TXDÕQ OÓFDR FD»S WÐÒ NKDÃS QÎL WUH¼Q WKH» JLÎÓL
 21. 21. o«DÉL KRÉF DQK WLH»QJp EDR JRºP FDÓF EDÒL JLDÕQJ YHº OÓ WKXH»W GDQK WLH»QJ YÎÓL QKÐÏQJ QJXH¼Q WDÃFPDQJ WÇQK FKD»W KRÉF WKXD¾W NHÒP WKHR FDÓF JLDÕL WKÇFK YHº KH¾ WKR»QJ ËDÓQK JLDÓ GDQK WLH»QJ FXÕD FR¼QJ W «LH¿PWKHQ FKR»W WURQJ FKÐÎQJ WUÆQK JLDÕQJ GDÉ QDÒ ODÒ WÆQK KXR»QJ QJKLH¼Q FÐÓX YHº FDÓFK [D¼ GÐÉQJ GDQK WLH»QJWDÉL PR¾W FR¼QJ W KÐ FD»X WH¼Q ODÒ 7UHYDGRU 4XD EDÒL WD¾S ËRÓ FDÓF QKDÒ TXDÕQ OÓ FXÕD $PZD UXÓW UD ËÐÎÉF FDÓFK[ÐÕ OÓ QKÐÏQJ YD»Q ËHº YHº GDQK WLH»QJ QKÐ WÇQK KÎÉS SKDÓS FXÕD SKÐÎQJ WKÐÓF EDÓQ KDÒQJ WUÐÉF WLH»S PDÒ KRÉ ËDQJWLH»Q KDÒQK FXÏQJ QKÐ KRÉ SKDÕL WKÐÒD QKD¾Q UDÂQJ QKD¼Q YLH¼Q EDÓQ KDÒQJ FXÕD PÆQK ËDÏ TXDÓ KXH¼QK KRDQJ YHºQKÐÏQJ YD»Q ËHº [XQJ TXDQK WÇQK KLH¾X TXDÕ KD JLDÓ WUÌ FXÕD FDÓF VDÕQ SKD¿P 0DUN %DLQ r SKRÓ FKXÕ WÌFK SKXÉ WUDÓFK WUXHºQ WKR¼QJ GRDQK QJKLH¾S FXÕD $OWLFRU r QRÓL o«DÉL KRÉFDQK WLH»QJ FRÓ WDÓF ËR¾QJ UD»W OD¼X GDÒL *LÎÒ ËD¼ FKXÓQJ WR¼L NKR¼QJ FDºQ JLDÕL WKÇFK GDÒL GRÒQJ YHº OÓ WKXH»W YDÒTX WUÆQK TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ PDÒ FKÀ ËÎQ JLDÕQ ODÒ FKXÓQJ WR¼L WKÐÉF KLH¾Q FR¼QJ YLH¾F QDÒp 2œQJ WKÐÒD QKD¾QUDÂQJ YLH¾F JLÐÏ FKR PRÉL QJÐÎÒL KÎÉS WDÓF YÎÓL QKRÓP NKR¼QJ ËÎQ JLDÕQ FKXÓW QDÒR o%DÉQ SKDÕL ODÒP YLH¾F EDÂQJ WD»WFDÕ WLQK WKDºQ YDÒ QKLH¾W KXH»W ED»W NH¿ FR¼QJ YLH¾F KD WKÌ WUÐÎÒQJ QDÒRp %DLQ QRÓL WKH¼P r o4XDÕ ODÒ NKR¼QJGH½ GDÒQJ QKÐQJ ËRÓ ODÒ FDÓFK GX QKD»Wp 3+$¢1 7+¸¶½1* 7¸º 02¦7 $1+ 7,(£1* ³$· ³¸¶±& .+$¼1* ³´1+ DQK WLH»QJ FKDÃF FKDÃQ ODÒ WKÐÓ PDÒ FR¼QJ W QDÒR FXÏQJ NKDR NKDÓW YDÒ WÐÉ KDÒR 0R¾W TXDÕQJ FDÓR FKR FDÓFUDGLR %RVH YDÒ PDÓ QJKH & WXH¼Q ER» oDQK WLH»QJ FXÕD FKXÓQJ WR¼L ËÐÓQJ VDX FDÓF VDÕQ SKD¿P QDÒp FRÒQTXDÕQJ FDÓR FXÕD 7D¾S ËRDÒQ 7KÐÎQJ PDÉL .QLJKW NKDÔQJ ËÌQK UDÂQJ KRÉ oWD¾Q WXÉ YÎÓL NKDÓFK KDÒQJ FRÓ GDQKWLH»QJ ËDÓQJ WLQ FD¾p 1KÐQJ ODÒP WKH» QDÒR PDÒ WKÐÓ WDÒL VDÕQ YR¼ KÆQK ËÐÎÉF JRÉL ODÒ GDQK WLH»QJ QDÒ ODÉL FRÓ NKDÕ QDÄQJ WDÉR UDQKÐÏQJ OÎÉL ÇFK KÐÏX KÆQK" %DÉQ KDÏ [HP PR¾W VR» WDÓF GXÉQJ NKDÓ URÏ UDÒQJ FXÕD GDQK WLH»QJ .KDÓFK KDÒQJ ËÐÎQJQKLH¼Q KÐÎÓQJ ËH»Q QKÐÏQJ FR¼QJ W FRÓ GDQK WLH»QJ WR»W YHº FKD»W OÐÎÉQJ VDÕQ SKD¿P YDÒ GÌFK YXÉ +RÉ WUÎÕ WKDÒQKQKÐÏQJ NKDÓFK KDÒQJ WUXQJ WKDÒQK YDÒ WKD¾P FKÇ VDÖQ VDÒQJ WUDÕ JLDÓ FDR KÎQ ËR¼L FKXÓW ËH¿ FRÓ ËÐÎÉF VDÕQ SKD¿P WÐÒQKÐÏQJ QKDÒ VDÕQ [XD»W WLH»QJ WDÄP &KÇQK GDQK WLH»QJ YHº SKDºQ PHºP PDÓ WÇQK FKD»W OÐÎÉQJ KDÒQJ ËDºX FXÕD&R¼QJ W 0LFURVRIW ËDÏ JLXÓS KRÉ EÐÎÓF YDÒR FDÓF KH¾ WKR»QJ WURÒ FKÎL ËLH¾Q WÐÕ FKR»QJ ODÉL FDÓF oËDÉL JLDp OD¼XQDÄP WURQJ OÍQK YÐÉF QDÒ QKÐ 6RQ YDÒ 1LQWHQGR 3+$¢1 7+¸¶½1* 7¸º $1+ 7,(£1*7KHR NH»W TXDÕ NKDÕR VDÓW QDÄP FXÕD +DUULV ,QWHUDFWLYH FDÓF FR¼QJ W GÐÎÓL ËD¼ ËDQJ JDÅW KDÓL QKÐÏQJOÎÉL ÇFK WR OÎÓQ WÐÒ GDQK WLH»QJ YÐÏQJ PDÉQK FXÕD KRÉ «D VR» QKÐÏQJ QJÐÎÒL ËÐÎÉF KRÕL ËDÏ WUDÕ OÎÒL UDÂQJ KRÉ FRÓ Ó
 22. 22. ËÌQK PXD VDÕQ SKD¿P YDÒ GÌFK YXÉ KRDÅF ËDºX WÐ YDÒR FR¿ SKLH»X FXÕD FDÓF FR¼QJ W QDÒ <» ³´1+ 08$ +$º1* :DO 0DUW +RPH HSRW -RKQVRQ -RKQVRQ *HQHUDO 0LOOV &RFD &ROD <» ³´1+ ³$¢8 7¸ -RKQVRQ -RKQVRQ 6RQ :DO 0DUW *HQHUDO (OHFWULF 6RXWKZHVW $LUOLQHV +DUOH DYLGVRQ 9ÎÓL GDQK WLH»QJ WR»W FR¼QJ W FRÒQ JLDÒQK ËÐÎÉF FKÀ VR» WÇQ QKLH¾P FDR KÎQ QKÎÒ YD¾ YLH¾F NKDL WKDÓF FDÓFWKÌ WUÐÎÒQJ YR»Q WUÎÕ QH¼Q GH½ GDÒQJ KÎQ YDÒ YÎÓL FKL SKÇ UHÕ KÎQ &DÓF QKDÒ ËDºX WÐ JDºQ QKÐ FKDÃF FKDÃQ VHÏ WUDQKQKDX FR¿ SKLH»X FXÕD QKÐÏQJ FR¼QJ W FRÓ NH»W TXDÕ WDÒL FKÇQK WR»W YDÒ QDÄQJ OÐÉF ODÏQK ËDÉR ËÐÎÉF ËDÓQK JLDÓ FDR4XDÕ ODÒ UD»W NKRÓ ËH¿ ËÌQK OÐÎÉQJ FKÇQK [DÓF QKÐQJ NKR¼QJ DL QJKL QJÎÒ YHº WDÓF ËR¾QJ FXÕD WDÒL VDÕQ YR¼ KÆQKQDÒ ËR»L YÎÓL QKD¾Q WKÐÓF FXÕD FDÓF QKDÒ ËDºX WÐ WDÉL :DOO 6WUHHW 7UÐÎÕQJ SKRÒQJ TXDQ KH¾ ËDºX WÐ FXÕD )HG([-DPHV &OLSSDUG QRÓL o%DÉQ FRÓ QJKÍD YXÉ SKDÕL FXQJ FD»S ËDº ËXÕ FDÓF VR» OLH¾X WDÒL FKÇQK QKÐQJ QH»X GDQKWLH»QJ FXÕD EDÉQ KRHQ R» WKÆ QKÐÏQJ FRQ VR» NLD VHÏ WUÎÕ QH¼Q ËDÓQJ QJÎÒ YDÒ FRÓ WKH¿ EÌ ËDÓQK JLDÓ WKD»Sp 9Æ WKH»FDÓF FR¼QJ W FDºQ WKÐÎÒQJ [XH¼Q WKDÄP GRÒ Ó NLH»Q FDÓF QKDÒ ËDºX WÐ ËH¿ WÆP KLH¿X TXDQ ËLH¿P FXÕD KRÉ YHº FR¼QJW TXD ËRÓ NÌS WKÎÒL SKDÓW KLH¾Q YDÒ [ÐÕ OÓ ED»W NÒ YD»Q ËHº QDÒR OLH¼Q TXDQ ËH»Q GDQK WLH»QJ YDÒ KRDÉW ËR¾QJ FXÕDFR¼QJ W 1KLHºX QKDÒ QJKLH¼Q FÐÓX ËDÏ WKÐÕ [HP [HÓW PR»L TXDQ KH¾ JLÐÏD GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S YDÒ VÐÓF KD»S GD½QËDºX WÐ FR¼QJ W WKDP JLD QJKLH¼Q FÐÓX QDÒ YDÒ NH»W TXDÕ FKR WKD» JLDÓ FR¿ SKLH»X FDR KÎQ ÎÕ FDÓF FR¼QJ WFRÓ GDQK WLH»QJ PDÉQK YHº WUDÓFK QKLH¾P [DÏ KR¾L 9DÒ PR¾W QJKLH¼Q FÐÓX NKDÓF YÎÓL PÐÎÒL GDQK PXÉF ËDºX WÐ FXÏQJFKÀ UD UDÂQJ FDÓF QKDÒ ËDºX WÐ VDÖQ VDÒQJ WUDÕ FDR KÎQ ËH¿ VÎÕ KÐÏX FR¿ SKLH»X FXÕD FDÓF FR¼QJ W GDQK WLH»QJ YDÒ
 23. 23. ËÐÎÉF FKR ODÒ ÇW QJX FÎ UXÕL UR &DÓF FR¼QJ W QDÒ FXÏQJ QKÎÒ ËRÓ PDÒ FRÓ WKH¿ KDÉ WKD»S FKL SKÇ YR»Q DQK WLH»QJ OD¼X QDÄP YDÒ R¿Q ËÌQK FXÕD GRDQK QJKLH¾S FXÏQJ FRÓ WKH¿ QD¼QJ FDR KLH¾X VXD»W KRDÉW ËR¾QJ YDÒWKXÓF ËD¿ WLQK WKDºQ ODÒP YLH¾F FXÕD QKD¼Q YLH¼Q WKX KXÓW FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK WDÒL QDÄQJ FXÕQJ FR» PR»L TXDQ KH¾YÎÓL FDÓF QKDÒ EDQ KDÒQK ËÌQK FKH» FDÓF QKRÓP XÕQJ KR¾ FXÏQJ QKÐ FDÓF FR¾QJ ËRºQJ ËÌD SKÐÎQJ QÎL FR¼QJ WËDÅW YDÄQ SKRÒQJ YDÒ QKDÒ PDÓ 9Ç GXÉ ËLH¿Q KÆQK ODÒ 3XEOLF 6HUYLFH (QWHUSULVH *URXS 36(* DQK WLH»QJËDÏ KR½ WUÎÉ KRÉ PR¾W FDÓFK ËDÃF OÐÉF NKL KRÉ PXD KD [D¼ GÐÉQJ FDÓF QKDÒ PDÓ QDÄQJ OÐÎÉQJ PÎÓL 1KÎÒ EDÕQJWKDÒQK WÇFK YHº QKÐÏQJ KRDÉW ËR¾QJ WÇFK FÐÉF YÆ PR¼L WUÐÎÒQJ ÎÕ 1HZ -HUVH PDÒ FR¼QJ W OXR¼Q QKD¾Q ËÐÎÉF VÐÉFKD»S WKXD¾Q FXÕD FKÇQK SKXÕ VÐÉ KR½ WUÎÉ FXÕD FR¾QJ ËRºQJ FKÐD NH¿ ËÐÎÉF KÐÎÕQJ QKÐÏQJ FKÇQK VDÓFK WKXH» ÐXËDÏL NKL PÎÕ UR¾QJ NLQK GRDQK VDQJ QKÐÏQJ EDQJ NKDÓF &KDÔQJ KDÉQ NKL 36(* PXD WUDÉP SKDÓW ËLH¾Q FKDÉ EDÂQJ KÎL QÐÎÓF $OEDQ ÎÕ %HWKOHKHP 1HZ <RUNFDÉQK VR¼QJ +XGVRQ 5LYHU YDÒR QDÄP KRÉ ËÐÎÉF QKLHºX WR¿ FKÐÓF PR¼L WUÐÎÒQJ XÕQJ KR¾ EDR JRºP +LH¾SKR¾L /DÓ SKR¿L +RD .Ò FXÕD 1HZ <RUN +R¾L ËRºQJ %DÕR YH¾ 7DÒL QJXH¼Q 7KLH¼Q QKLH¼Q YDÒ 6FHQLF +XGVRQ1KÐÏQJ WR¿ FKÐÓF QDÒ WDÓQ WKDÒQK NH» KRDÉFK FXÕD FR¼QJ W WURQJ YLH¾F WKD WKH» QKDÒ PDÓ ËLH¾Q FXÏ NÏ EDÂQJPR¾W QKDÒ PDÓ PÎÓL FRÓ WDÓF GXÉQJ JLDÕP WKLH¿X OÐÎÉQJ NKÇ WKDÕL FXÏQJ QKÐ OÐÎÉQJ QÐÎÓF OD» WÐÒ VR¼QJ +XGVRQ0DUN %URZQVWHLQ r JLDÓP ËR»F SKXÉ WUDÓFK FKÇQK VDÓFK YDÒ FKLH»Q OÐÎÉF PR¼L WUÐÎÒQJ WDÉL 36(* r QRÓL o7R¼LJRÉL ËRÓ ODÒ ËLH¿P VDÓQJ PR¼L WUÐÎÒQJ PDÒ FKXÓQJ WR¼L OXR¼Q FR» JDÃQJ JÆQ JLÐÏ .KDÕ QDÄQJ WKÇFK ÐÓQJ QKDQK FKRÓQJYÎÓL TX ËÌQK QKDÒ QÐÎÓF FXÏQJ ODÒ PR¾W OÎÉL WKH» FDÉQK WUDQK TXDQ WURÉQJ FXÕD FKXÓQJ WR¼Lp DQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S YÐÏQJ PDÉQK FRÒQ FRÓ NKDÕ QDÄQJ WDÓF ËR¾QJ WÇFK FÐÉF ËH»Q QKDÏQ KLH¾X VDÕQSKD¿P X3RQW WÐÉ KDÒR YÆ FRÓ QJÐÎÒL WLH¼X GXÒQJ QRÓL UDÂQJ oFRÓ D»Q WÐÎÉQJ WR»W YÎÓL FR¼QJ Wp YDÒ KRÉ NKDÔQJËÌQK VHÏ PXD WKDÕP QKDÏQ KLH¾X 6WDLQPDVWHU FXÕD X3RQW WURQJ NKL FKÀ QJÐÎÒL WLH¼X GXÒQJ QRÓL UDÂQJ KRÉNKR¼QJ WKÇFK %H¼Q FDÉQK ËRÓ KÎQ PR¾W QÐÕD VR» QJÐÎÒL QJKÍ WR»W YHº FR¼QJ W WRÕ UD WLQ WÐÎÕQJ YDÒR FDÓF WXH¼Q ER»WURQJ TXDÕQJ FDÓR FXÕD 6WDLQPDVWHU YDÒ FKÀ FRÓ QRÓL UDÂQJ KRÉ QJKL QJÎÒ QKÐÏQJ WKR¼QJ ËLH¾S ËRÓ 92£1 $1+ 7,(£1* &DÓF FR¼QJ W KLH¿X UDÂQJ KRÉ SKDÕL ODÒP YLH¾F KH»W PÆQK ËH¿ [D¼ GÐÉQJ GDQK WLH»QJ WKÐÓ FRÓ WDÓF GXÉQJ QKÐoYR»Q ËH¿ GDÒQKp JLXÓS KRÉ YÐÎÉW TXD QKÐÏQJ WKÎÒL ËLH¿P NKRÓ NKDÄQ 9LH¾F QDÒ ËÐÎÉF KLH¿X QR¼P QD ODÒ PÎÕ PR¾WWDÒL NKRDÕQ WLH»W NLH¾P WÇFK FRÓS GDºQ GDQK WLH»QJ ËH¿ GXÒQJ GDºQ WURQJ oQKÐÏQJ QJDÒ PÐD EDÏRp 1H»X FKDÔQJPD [DÕ UD NKXÕQJ KRDÕQJ KD VX JLDÕP OÎÉL QKXD¾Q PR¾W FR¼QJ W YÎÓL GDQK WLH»QJ YÐÏQJ FKDÃF VHÏ ÇW EÌ WR¿QKDÉL KÎQ YDÒ SKXÉF KRºL QKDQK FKRÓQJ KÎQ .KDÓFK KDÒQJ WUXQJ WKDÒQK QKÐÏQJ QJÐÎÒL KD¼P PR¾ QRºQJ QJKLH¾WFXÕD FR¼QJ W OXR¼Q VDÖQ VDÒQJ ERÕ TXD GDÄP ED OR½L QKRÕ YDÒ WKD WKÐÓ FDÕ QKÐÏQJ VDL SKDÉP OÎÓQ FKÀ FDºQ FR¼QJ WKDÒQK ËR¾QJ YÎÓL WKDÓL ËR¾ FDºX WKÌ YDÒ FKD¼Q WKDÒQK %LOO 0DUJDULWLV FXÕD )HG([ ËDÏ SKDÓW ELH¿X PR¾W FD¼X UD»W
 24. 24. KD oDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S YÐÏQJ PDÉQK FRÓ WKH¿ YÇ QKÐ FKLH»F SKDR FÐÓX VLQK WURQJ FÎQ EDÏR GÐÏ YDÒ ODÒOXRºQJ JLRÓ WKR¿L [XR¼L NKL EDÉQ QDÃP EDÃW ËÐÎÉF YD¾Q KR¾L FXÕD PÆQKp 1KÐÏQJ WÆQK KXR»QJ GD½Q ËH»Q NKXÕQJ KRDÕQJ KD GXÒ FKÀ PR¾W YDÒL GLH½Q ELH»Q WLH¼X FÐÉF FKDÃF FKDÃQ VHÏODÒP KRHQ PÎÒ GDQK WLH»QJ YDÒ WÐÎÓF ËL FXÕD FR¼QJ W PR¾W SKDºQ oYR»Q GDQK WLH»QJp TXÓ JLDÓ PDÒ KRÉ ËDÏ WÇFKOXÏ WUÐÎÓF ËRÓ 7X QKLH¼Q EHº GDÒ OÌFK VÐÕ YÎÓL WKLH¾Q FKÇ ËÐÎÉF QJÐÎÒL WLH¼X GXÒQJ FR¼QJ QKD¾Q ED» OD¼X VHÏ JLXÓSKRÉ SKXÉF KRºL QKDQK FKRÓQJ VDX PR½L ODºQ WKDÕP KRÉD «LHºX ËRÓ JLDÕL WKÇFK WDÉL VDR &RFD &ROD FRÓ WKH¿ SKXÉFKRºL QKDQK QKÐ YD¾ VDX SKDÕQ ÐÓQJ YXÉQJ YHº FXÕD KRÉ WUÐÎÓF WLH»W OR¾ FXÕD EDÓR JLÎÓL YHº VÐÉ QKLH½P ED¿Q QÐÎÓFQJRÉW ÎÕ FKD¼X $œX KD YXÉ NLH¾Q WXÉQJ JD¼ [R¼Q [DR GÐ OXD¾Q YHº WKDÓL ËR¾ SKD¼Q ELH¾W FKXÕQJ WR¾F FXÕD FR¼QJ WQDÒ YDÒR QDÄP o9R»Q GDQK WLH»QJp FXÏQJ JLXÓS 9ROYR GX WUÆ KÆQK DÕQK ËDÓQJ WÐÉ KDÒR YHº ËR¾ DQ WRDÒQFDR FXÕD VDÕQ SKD¿P NH¿ FDÕ VDX NKL FKÐÎQJ WUÆQK TXDÕQJ FDÓR YDÒR ËDºX WKD¾S QLH¼Q FXÕD KRÉ EÌ WR» FDÓR ODÒVDL VÐÉ WKD¾W «H¿ FKÐÓQJ PLQK UDÂQJ QKÐÏQJ FKLH»F [H 9ROYR FRÓ ER¾ NKXQJ oFÐÓQJ QKÐ WKHÓSp FXÕD KRÉ KDºX QKÐNKR¼QJ WKH¿ SKDÓ KXÕ ËÐÎÉF QJÐÎÒL WD ËDÏ FKR GLH½Q FDÕQK PR¾W FKLH»F [H WDÕL NKR¿QJ ORº KXÓF WKDÔQJ YDÒR FKLH»F[H 9ROYR PDÒ YD½Q NKR¼QJ ODÒP QRÓ QDÓW YXÉQ &KÀ ÇW OD¼X VDX FR¼QJ W ËDÏ SKDÕL WKÐÒD QKD¾Q UDÂQJ TXDÕQJ FDÓRQDÒ FKÀ ODÒ JLDÕ WDÉR 7KH» QKÐQJ QJDÒ QD FR¼QJ W YD½Q WLH»S WXÉF ERºL ËDÃS KÆQK DÕQK PR¾W FR¼QJ W R¼ WR¼ FRÓQKÐÏQJ VDÕQ SKD¿P YÎÓL ËR¾ DQ WRDÒQ YÐÎÉW WUR¾L TXD FKLH»Q GÌFK TXDÕQJ FDÓR o;H FRÓ OÐÎQJ WD¼Pp YDÒ OLH¼Q WXÉFQKD»Q PDÉQK QKÐÏQJ WÇQK QDÄQJ ËDÅF ELH¾W FXÕD GRÒQJ [H KDL FDºX FKDÉ WUH¼Q ËÌD KÆQK EDÂQJ SKDÔQJ QKÐ ER¾ FDÕPÐÓQJ SKDÓW KLH¾Q YDÒ QKDÃF QKÎÕ ODÓL [H YHº VÐÉ YD ËXÉQJ VDÃS [DÕ UD KRDÅF PDÒQ FÐÕD FRÓ WKH¿ WÐÉ SKRºQJ OH¼Q ËH¿EDÕR YH¾ ËDºX FXÕD QJÐÎÒL QJRºL EH¼Q WURQJ NKL [H EÌ YD ËD¾S PDÉQK 1KÎÒ QJXRºQ oYR»Q GDQK WLH»QJp GRºL GDÒR PDÒ PR¾W WLQ ËR¾QJ WUÎÒL YHº DPLDÄQJ FXÏQJ NKR¼QJ ËH¿ ODÉL YH»W VHÉRYÍQK YLH½Q OH¼Q KÆQK DÕQK FXÕD %LQQH 6PLWK YDÒ WKÐÎQJ KLH¾X &UDROD FRÓ WXR¿L ËÎÒL JDºQ WKH» NÕ 1DÄP PR¾W EDÕQ WLQ WUXHºQ KÆQK FR¼QJ ER» NH»W TXDÕ NLH¿P QJKLH¾P QJD½X QKLH¼Q PR¾W VR» VDÕQ SKD¿P GDÒQKFKR WUHÕ HP NKDÔQJ ËÌQK UDÂQJ FRÓ DPLDÄQJ WURQJ EXÓW FKÆ PDÒX &UDROD 7KR¼QJ WLQ QDÒ ODÒP FDÓF ED¾F SKXÉKXQK OR ODÃQJ NKL FRQ HP KRÉ EÌ ËDÅW YDÒR PR»L QJX KLH¿P QJKLH¼P WURÉQJ FKR VÐÓF NKRÕH DQK WLH»QJ OD¼X ËÎÒLFXÕD %LQQH 6PLWK ËDÏ QKDQK FKRÓQJ [RÓD ËL FDÕP JLDÓF WLH¼X FÐÉF ËRÓ 1KDÂP QJDÄQ FKDÅQ NKR¼QJ ËH¿ FXR¾F NKXÕQJ KRDÕQJ ODQ UR¾QJ FR¼QJ W OD¾S WÐÓF SKDÓW KDÒQK WKR¼QJ FDÓR EDÓRFKÇ YDÒR ËXÓQJ QJDÒ FD¼X FKXH¾Q ËRÓ ËÐÎÉF WXQJ UD WUH¼Q WÎÒ 6HDWWOH 3RVW ,QWHOOLJHQFHU YDÒ FDÓF SKÐÎQJ WLH¾QWUXHºQ WKR¼QJ NKDÓF %LQQH 6PLWK WXH¼Q ER» UDÂQJ WKÐÕ QJKLH¾P GR FKÇQK FR¼QJ W WLH»Q KDÒQK NKR¼QJ SKDÓWKLH¾Q ËÐÎÉF ED»W NÒ GD»X KLH¾X QDÒR WKH¿ KLH¾Q VÐÉ FRÓ PDÅW FXÕD DPLDÄQJ WURQJ FDÓF WKDÒQK SKDºQ FD»X WDÉR QH¼Q VDÕQSKD¿P FXÕD KRÉ 7KH» QKÐQJ FR¼QJ W YD½Q ORQJ WURÉQJ FDP NH»W VHÏ WKD ËR¿L FDÓF WKDÒQK SKDºQ WURQJ VDÕQ SKD¿PEXÓW FKÆ PDÒX QH»X FDÓF FKXH¼Q JLD YDÒ FÎ TXDQ FKÇQK SKXÕ FKR UDÂQJ ËLHºX ËRÓ ODÒ FDºQ WKLH»W XÒ %LQQH 6PLWK ËDÏ SKDÕQ ÐÓQJ NÌS WKÎÒL QKÐQJ PR¾W VR» WUÐÎÒQJ KRÉF YD½Q WRÕ UD WKD¾Q WURÉQJ YDÒ ORDÉL
 25. 25. EXÓW FKÆ PDÒX &UDROD UD NKRÕL QJDÄQ EDÒQ FXÕD KRÉF VLQK &KÐD KH»W PR¾W VR» WUÐÎÒQJ KRÉF YDÒ QKDÒ WUHÕ FRÒQ EDQKDÒQK WKR¼QJ FDÓR EDÓR FKÇ QKDÂP [RD GÌX VÐÉ OR ODÃQJ FXÕD FDÓF ED¾F SKXÉ KXQK o&KDÔQJ EDR JLÎÒ ODÒ TXDÓ WKD¾QWURÉQJ NKL QRÓL ËH»Q YD»Q ËHº DQ WRDÒQ YDÒ VÐÓF NKRÕH FXÕD KÎQ WUHÕ HP PDÒ FKXÓQJ WR¼L ËDQJ FKDÄP VRÓFp JLDÓP ËR»F KRÉF YXÉ $QJLH RUUHOO FXÕD /D 3HWLWH $FDGHP QRÓL NKL WKR¼QJ EDÓR NH» KRDÉFK QJÐQJ VÐÕ GXÉQJWD»W FDÕ FDÓF ORDÉL EXÓW FKÆ PDÒX WDÉL QKDÒ WUÐÎÒQJ %LQQH 6PLWK SKDÕL QKÎÒ ËH»Q &RQH PR¾W KDÏQJ WUXHºQ WKR¼QJ FKXH¼Q TXDÕQ OÓ NKXÕQJ KRDÕQJ ÎÕ%RVWRQ r YDÒ ËHº QJKÌ JLXÓS NLH¿P VRDÓW WKR¼Q J WLQ FXÕD EDÓR JLÎÓL KXD»Q OXH¾Q QKD¼Q YLH¼Q FKR FDÓF FXR¾FSKRÓQJ YD»Q EDÓR FKÇ YDÒ WÐ YD»Q FKR JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK YHº QKÐÏQJ KDÒQK ËR¾QJ FDºQ WKLH»W QKDÂP WUD»Q DQGÐ OXD¾Q &D¼X WUDÕ OÎÒL FXÕD FR¼QJ W ËDÏ ODÒP FR¼QJ FKXÓQJ H¼Q WD¼P KÎQ WURQJ OXÓF FKÎÒ 8µ EDQ $Q WRDÒQ 6DÕQSKD¿P 7LH¼X GXÒQJ +RD .Ò WKÐÉF KLH¾Q FDÓF FXR¾F WKÐÕ QJKLH¾P ËR¾F OD¾S .H»W TXDÕ ODÒ FKÀ FRÓ PR¾W OÐÎÉQJDPLDÄQJ NKR¼QJ ËDÓQJ NH¿ WURQJ KDL FKLH»F EXÓW FKÆ PDÒX &UDROD 7X QKLH¼Q WKHR ËHº QJKÌ FXÕD XÕ EDQQDÒ QKDÒ VDÕQ [XD»W ËDÏ ËRºQJ Ó QJKLH¼Q FÐÓX ODÉL FR¼QJ WKÐÓF VDÕQ SKD¿P FXÕD PÆQK ËH¿ ORDÉL WUÐÒ ED»W NÒ WKDÒQKSKDºQ DPLDÄQJ QDÒR YDÒ FDÕ QKÐÏQJ YD¾W OLH¾X WÐÎQJ WÐÉ DPLDÄQJ &RÓ WKH¿ QRÓL oYR»Q GDQK WLH»QJp YDÒ YLH¾F TXDÕQ OÓGDQK WLH»QJ WKR¼QJ PLQK ËDÏ EDÕR YH¾ FKR %LQQH 6PLWK WURQJ VXR»W FXR¾F NKXÕQJ KRDÕQJ QDÒ 0DÅF GXÒ YD¾ QKÐQJ GDQK WLH»QJ ODÉL GH½ GDÒQJ VXÉS ËR¿ FKÀ WURQJ FKÎÓS PDÃW QH»X FR¼QJ W NKR¼QJ FRÓ WURQJWD PR¾W GL VDÕQ YÐÏQJ FKDÃF QKÐ YD¾ 1KLHºX FR¼QJ W PDQJ YH»W QKÎ FXÕD QKÐÏQJ YXÉ EH¼ ER»L KD JLDQ OD¾QWURQJ FR¼QJ WDÓF NH» WRDÓQ NKR¼QJ EDR JLÎÒ FRÓ WKH¿ SKXÉF KRºL KRDÒQ WRDÒQ GDQK WLH»QJ PDÒ KRÉ ËDÏ FR» FR¼QJ WDÉRGÐÉQJ WUÐÎÓF ËRÓ +RÉ FRÓ TXDÓ ÇW oYR»Q GDQK WLH»QJp NKL EDÃW ËDºX YDÒ VR» YR»Q ËRÓ JLÎÒ ËD¼ ËDÏ EÌ KRÉ WLH¼X SKD KH»WFDÕ 5RºL ËD¼ PRÉL QJÐÎÒL VHÏ YD½Q QKÎÓ QKÐÏQJ JÆ :RUOG&RP ËDÏ JD¼ UD FKR GXÒ WH¼Q FR¼QJ W ËDÏ ËR¿L WKDÒQK0&, 1JÐÎÒL WD YD½Q QKÎÓ UDÂQJ FR¼QJ W QDÒ ËDÏ VD ODº WURQJ YXÏQJ EXÒQ FXÕD YXÉ JLDQ OD¾Q NH» WRDÓQ NKR¿QJ ORºPDÒ KD¾X TXDÕ ODÒ FR¼QJ W SKDÕL QR¾S KRº VÎ [LQ EDÕR KR¾ SKDÓ VDÕQ FXÒQJ QKÐÏQJ WKLH¾W KDÉL WDÒL FKÇQK QJKLH¼PWURÉQJ FKR QKD¼Q YLH¼Q YDÒ FR¿ ËR¼QJ &$», *,$» &8½$ 6¸± ;(0 1+(± 9$º /$º0 6¸»7 0(½ $1+ 7,(£1* DQK WLH»QJ FRÓ WKH¿ EÌ PD»W ËL FKÀ WURQJ JLD¼ ODÓW &R¼QJ W QDÒR NKR¼QJ ELH»W FDÓFK FKDÄP VRÓF QXR¼LGÐÎÏQJ YDÒ EDÕR YH¾ GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK VHÏ SKDÕL QKD¾Q OD» QKÐÏQJ EDÒL KRÉF ËDX ËÎÓQ «RÓ ODÒ GDQK WLH»QJ EÌWR¿Q KDÉL VHÏ NKR¼QJ GH½ GDÒQJ KRDÅF QKDQK FKRÓQJ SKXÉF KRºL ODÉL ËÐÎÉF &DÓF FR¼QJ W FDºQ WKD¾Q WURÉQJ YDÒ OXR¼Q FDÕQK JLDÓF ËH¿ SKDÓW KLH¾Q YDÒ QKD¾Q GDÉQJ QKÐÏQJ PR»L ËH GRÉD ËR»LYÎÓL GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ QJD WÐÒ NKL FKXÓQJ FRÒQ FKÐD KÆQK WKDÒQK URÏ QHÓW VDX ËRÓ WULH¿Q NKDL FDÓF FKÇQKVDÓFK TX WUÆQK YDÒ FDÕ WÆP NLH»P ËRºQJ PLQK ËH¿ SKRÒQJ WKXÕ QJDÄQ FKDÅQ KRDÅF QKDQK FKRÓQJ NKDÃF SKXÉFDQK WLH»QJ QJDÒ QD ËDQJ SKDÕL ËR»L PDÅW YÎÓL YR¼ VR» WKDÓFK WKÐÓF PÎÓL &RÓ EDR JLÎÒ EDÉQ QJKÍ UDÂQJ FDÓF
 26. 26. QKDÒ KDÒQJ WKÐÓF DÄQ QKDQK YDÒ FDÓF QKDÒ VDÕQ [XD»W WKÐÉF SKD¿P ODÉL EÌ EXR¾F WR¾L WKD¾P FKÇ EÌ NLH¾Q UD WRÒD FKÀYÆ FRÓ QJÐÎÒL OÎÏ FKHÓQ TXDÓ QKLHºX EDÓQK QJRÉW 2UHR YDÒ EDÓQK PÆ NHÉS WKÌW %LJ 0DF" 0DÅF GXÒ QKLHºX QJÐÎÒLFKR UDÂQJ QKÐÏQJ YXÉ NLH¾Q WXÉQJ QKÐ YD¾ WKD¾W ODÒ OR» EÌFK QKÐQJ QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S WKÐÉF SKD¿P YD½Q QKD¾QUD UDÂQJ GDQK WLH»QJ ËDÏ WUÎÕ WKDÒQK YD»Q ËHº QJKLH¼P WURÉQJ XÒ NKDÓ PXR¾Q PDÒQJ QKÐQJ 0FRQDOGnV FXÏQJ FR»JDÃQJ [RD GÌX ODÒQ VRÓQJ SKDÕQ ËR»L EDÂQJ FDÓFK ER¿ VXQJ YDÒR WKÐÉF ËÎQ PRÓQ UDX WUR¾Q WÐÎL QJRQ YDÒ ER¿ GÐÎÏQJ7URQJ NKL ËRÓ .UDIW )RRGV WÐÓF WR»F OH¼Q NH» KRDÉFK FDÃW JLDÕP KDÒP OÐÎÉQJ FDOR YDÒ NÇFK WKÐÎÓF NKD¿X SKDºQFXÕD QKÐÏQJ PRÓQ QKLHºX PÎÏ QKÐ EDÓQK PÆ NHÉS [XÓF [ÇFK 2VFDU 0DHU YDÒ SKR PDÓW 9HOYHHWD 3KDÕQ ÐÓQJYXÉQJ YHº WDÉL QKÐÏQJ WKÎÒL ËLH¿P QKÐ WKH» QDÒ GÐÎÒQJ QKÐ FKÀ ODÒ PDÓQK NKRÓH ËH¿ SKRÒQJ WKXÕ FKÐÓ NKR¼QJ KHº FRÓWDÓF GXÉQJ FXÕQJ FR» KD WDÄQJ FÐÎÒQJ GDQK WLH»QJ 1KÐQJ GXÒ VDR PXR¾Q YD½Q FRÒQ KÎQ NKR¼QJ EÎÕL PR¾W NKL GDQK WLH»QJ ËDÏ EÌ WR¿Q KDÉL QJKLH¼P WURÉQJ WKÆ KD¾XTXDÕ FRÓ WKH¿ ODQ UR¾QJ YDÒ NHÓR GDÒL UD»W OD¼X 6ÐÉ SKDÓ VDÕQ FXÕD (QURQ YDÒR QDÄP NHÓR WKHR QKÐÏQJ SKDÓWKLH¾Q PÎÓL YHº KRDÉW ËR¾QJ WKÐÎQJ PDÉL WKLH»X PLQK EDÉFK YDÒ FR¼QJ WDÓF NH» WRDÓQ FRÓ YD»Q ËHº ÎÕ KDÒQJ ORDÉW FR¼QJW QDÄQJ OÐÎÉQJ $QK VDÓQJ URÉL FKLH»X GDQK WLH»QJ FXÕD QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S ËLH¾Q ED» OD¼X QD ER½QJ QKLH¼QSKXÉW WDÃW YDÒ QKÐÏQJ FDÓQK FÐÕD GD½Q ËH»Q FDÓF SKÐÎQJ DÓQ WLH»S FD¾Q YÎÓL QJXRºQ YR»Q PÎÓL EÌ NKRÓD FKDÅW 1KDÒËDºX WÐ WUÎÕ QH¼Q H GHÒ KRDÕQJ VÎÉ YDÒ WKLH»X WLQ WÐÎÕQJ YDÒR FDÓF FR¼QJ W QDÄQJ OÐÎÉQJ 1KD¼Q YLH¼Q FXÏQJ FKÌX WKLH¾W KDÉL NKR¼QJ QKRÕ WÐÒ YLH¾F GDQK WLH»QJ FXÕD FR¼QJ W KRÉ EÌ ERÓS PHÓR +DÒQJORDÉW QKD¼Q YLH¼Q FXÕD (QURQ YDÒ $UWKXU $QGHUVHQ ODÉL EDÃW ËDºX KDÒQK WUÆQK WÆP YLH¾F VDX NKL KDL FR¼QJ W QDÒEÌ EXR¾F ËÆQK FKÀ KRDÉW ËR¾QJ YÆ GÇQK OÇX YDÒR FDÓF YXÉ EH¼ ER»L .+2¤, 3+8±& $1+ 7,(£1*1DÄP KDÏQJ TXDQ KH¾ FR¼QJ FKXÓQJ %XUVRQ 0DUVWHOOHU ËDÏ NKDÕR VDÓW oQKÐÏQJ QKD¼Q YD¾W DÕQK KÐÎÕQJËH»Q KRDÉW ËR¾QJ NLQK GRDQKp YHº NKRDÕQJ WKÎÒL JLDQ GÐÉ NLH»Q ËH¿ SKXÉF KRºL PR¾W GDQK WLH»QJ ËDÏ EÌ WR¿Q KDÉL&D¼X WUDÕ OÎÒL WUXQJ EÆQK ODÒ QDÄP 6DX ËD¼ ODÒ FRQ VR» WKÎÒL JLDQ ÐÎÓF WÇQK FXÕD FDÓF ËR»L WÐÎÉQJ WUDÕ OÎÒL NKDÓF QKDX *LDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK QDÄP &DÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK NKDÓF &DÓF QKDÒ ËDºX WÐ YDÒ SKD¼Q WÇFK FKÐÓQJ NKRDÓQ &DÓF ËDÉL GLH¾Q EDÓR FKÇ NLQK GRDQK &DÓF TXDQ FKÐÓF FKÇQK SKXÕ &DÓF WKDÒQK YLH¼Q KR¾L ËRºQJ TXDÕQ WUÌ
 27. 27. 9D¾ FKÇQK [DÓF ODÒ GRDQK QJKLH¾S SKDÕL PD»W EDR OD¼X ËH¿ ËDÓQK ERÓQJ ODÉL GDQK WLH»QJ ËDÏ EÌ OX PÎÒ"%XUVRQ 0DUVWHOOHU JÐÕL FD¼X KRÕL FKR oQKÐÏQJ QKD¼Q YD¾W DÕQK KÐÎÕQJ ËH»Q KRDÉW ËR¾QJ NLQK GRDQKp FXÕD FDÓFFR¼QJ W WKÌ WUÐÎÒQJ FKÐÓQJ NKRDÓQ FKÇQK SKXÕ YDÒ EDÓR JLÎÓL &D¼X WUDÕ OÎÒL ODÒ WKÎÒL JLDQ KRºL SKXÉF WUXQJ EÆQKODÒ QDÄP 7KD¾W NKRÓ NKDÓL TXDÓW KRÓD WKHR FDÓFK QDÒ YÆ WKÎÒL JLDQ KRºL SKXÉF WKÐÉF WH» FRÓ WKH¿ OD¼X KÎQ UD»W QKLHºX&R¼QJ W $XGL ËDÏ SKDÕL PD»W FDÕ WKD¾S QLH¼Q PÎÓL ËDÕR QJÐÎÉF ËÐÎÉF WÆQK WKH» WKD»W WKRDÓW GRDQK WKX EDÃW ËDºX WÐÒQKÐÏQJ EDÒL EDÓR YHº PR¾W YDÒL OR½L NÏ WKXD¾W NKLH»Q OR¼ [H FKLH»F PD»W NKDÕ QDÄQJ ËLHºX NKLH¿Q YDÒ EÌ WDÄQJWR»F ËR¾W QJR¾W $XGL NKDÔQJ ËÌQK UDÂQJ KLH¾Q WÐÎÉQJ WDÄQJ WR»F QDÒ ODÒ OR½L FXÕD ODÓL [H FKÐÓ KRDÒQ WRDÒQ NKR¼QJSKDÕL GR PDÓ PRÓF 7X QKLH¼Q FDÓF WR¿ FKÐÓF EDÕR YH¾ TXHºQ OÎÉL QJÐÎÒL WLH¼X GXÒQJ ËDÏ WDÉR DÓS OÐÉF OÎÓQ ËH»QPÐÓF $XGL SKDÕL UD OH¾QK WKX KRºL QKÐÏQJ FKLH»F [H ËRÓ ËH¿ ODÃS ËDÅW WKH¼P ER¾ SKD¾Q QKDÂP QJDÄQ QJÐÒD YLH¾FQJÐÎÒL ODÓL YR¼ WÆQK VDQJ VR» QH»X FKD¼Q DQK WD ËDÅW QKDºP OH¼Q EDÒQ ËDÉS JD 5R»W FXR¾F $XGL FXÏQJ ËÐÎÉF PLQKRDQ NKL FKÇQK SKXÕ NH»W OXD¾Q UDÂQJ ËXÓQJ UD QJÐÎÒL ËLHºX NKLH¿Q SKDÕL FKÌX WUDÓFK QKLH¾P YHº VDL ODºP FXÕD PÆQKGXÒ KRÉ FKÀ WÆQK FÎÒ QKD»Q YDÒR EDÒQ ËDÉS JD FKÐÓ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ EDÒQ ËDÉS WKDÃQJ 7KH» QKÐQJ WR¿Q KDÉL YHº GDQKWLH»QJ YDÒ GRDQK WKX ËDÏ [DÕ UD $XGL OHÏ UD ËDÏ FRÓ WKH¿ ODÒP DÄQ SKDÓW ËDÉW KÎQ QH»X KRÉ NKR¼QJ WÆP FDÓFK ËR¿OR½L FKR NKDÓFK KDÒQJ PDÒ WKD YDÒR ËRÓ ODÒ WKR¼QJ EDÓR WKX KRºL QJD OD¾S WÐÓF QKÐÏQJ VDÕQ SKD¿P ËDQJ ODÒ WD¼PËLH¿P FXÕD YXÉ UDÃF UR»L 9LH¾F ËD¿ WUDÓFK QKLH¾P VDQJ SKÇD ODÓL [H URÏ UDÒQJ ËDÏ ËHP ODÉL NH»W TXDÕ WUDÓL YÎÓL PRQJËÎÉL 7UH¼Q WKÐÉF WH» NKR¼QJ DL FRÓ WKH¿ QRÓL NKRDÕQJ WKÎÒL JLDQ FDºQ WKLH»W ODÒ EDR OD¼X WUÐÎÓF NKL PR¾W FR¼QJ W EDÃWËDºX JDÅW KDÓL OÎÉL ÇFK WÐÒ GDQK WLH»QJ WR»W FXÕD PÆQK 0R½L YD»Q ËHº YHº GDQK WLH»QJ ODÉL ËRÒL KRÕL FDÓFK JLDÕL TXH»WNKDÓF QKDX 7X QKLH¼Q PR¾W VR» FR¼QJ W WLQ ODÒ FKÀ FDºQ YDÒL PD¿X WLQ WÐÓF WÇFK FÐÉF ODÒ ËDÏ FRÓ WKH¿ WXH¼Q ER»UDÂQJ GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ ËDQJ KRºL SKXÉF 7KDÓQJ QDÄP JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK &R¼QJ W ;HUR[ $QQH0XOFDK WKR¼QJ EDÓR UDÂQJ QKDÒ VDÕQ [XD»W PDÓ SKRWRFRS QDÒ ËDÏ YÐÎÉW TXD JLDL ËRDÉQ NKRÓ NKDÄQ YDÒ PRÉLUDÃF UR»L ËDÏ ODÒ TXDÓ NKÐÓ o&KÐÎQJ QDÒ ËDÏ NKHÓS ODÉL WURQJ FD¼X FKXH¾Q [RD FKXH¿Q WÆQK WKH» FXÕD FKXÓQJWR¼Lp EDÒ NH»W OXD¾Q QKÐ YD¾ NKL WXH¼Q ER» UDÂQJ OÎÉL QKXD¾Q KDÒQJ TXÓ FXÕD ;HUR[ ËDÏ YÐÎÉW H¼X FDºX FXÕD:DOO 6WUHHW 1KÐQJ VDX WXH¼Q ER» FXÕD EDÒ FKÐD ËDº KDL WKDÓQJ PR¾W TXH»W ËÌQK FXÕD 8µ EDQ 7UDR ËR¿L YDÒ&KÐÓQJ NKRDÓQ 0Ï ODÉL ODÒP FR¼QJ FKXÓQJ ED»W QJÎÒ VDÓX QKDÒ ËLHºX KDÒQK KLH¾Q WDÉL YDÒ WUÐÎÓF ËD¼ FXÕD ;HUR[ EÌEXR¾F SKDÕL QR¾S SKDÉW WULH¾X ËR¼ OD YDÒ FKÌX FDÓF KÆQK SKDÉW NKDÓF GR EÌ NH»W WR¾L JLDQ OD¾Q WDÒL FKÇQK &RÓ OHÏFDÓF QKDÒ SKD¼Q WÇFK FKÐÓQJ NKRDÓQ QKDÒ ËDºX WÐ YDÒ FDÓF WKDÒQK SKDºQ OLH¼Q TXDQ NKDÓF FDºQ FRÓ WKH¼P EDÂQJFKÐÓQJ WUÐÎÓF NKL QKD»W WUÇ YÎÓL ;HUR[ UDÂQJ QKÐÏQJ NKRDÕQ OÎÉL QKXD¾Q QDÒ ËL NHÒP YÎÓL GDQK WLH»QJ YÐÏQJ FKDÃFFXÕD GRDQK QJKLH¾S
 28. 28. 4X WDËF +$·< 7¸± ³$»1+ *,$» $1+ 7,(£1* &8½$ %$±1 o1KÐÏQJ NHÕ EXR¼Q FDÓL FKH»Wp FDÓL WH¼Q NKXÕQJ NKLH»S ËRÓ ËDÏ PLH¼X WDÕ PR¾W FDÓFK FR¼ ËRÉQJ YDÒ FKÇQK [DÓFPDÅW WUDÓL GDQK WLH»QJ FXÕD X3RQW ÎÕ 0Ï YDÒR WKD¾S QLH¼Q WKÎÒL NÒ ËHQ WR»L WUÐÎÓF 7KH» FKLH»Q WKÐÓ ,,«DQJ WKX YHº QKÐÏQJ PRÓQ OÎÉL QKXD¾Q NKR¿QJ ORº QKÎÒ FDÓF YXÉ EXR¼Q EDÓQ ËDÉQ GÐÎÉF VXR»W 7KH» FKLH»Q WKÐÓ ,FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK FXÕD FR¼QJ W KRÓD FKD»W QDÒ ER½QJ GÐQJ EÌ JRÉL ËH»Q WUÐÎÓF XÕ EDQ ËLHºX WUDºQ FXÕD7KÐÎÉQJ YLH¾Q 0Ï ËH¿ WUDÕ OÎÒL FKD»W YD»Q YHº YLH¾F ËDºX FÎ WUXÉF OÎÉL WURQJ WKÎÒL JLDQ FKLH»Q WUDQK 0DÅF GXÒ WLHºQODÏL WÐÒ ËDÉQ GÐÎÉF FKÀ FKLH»P WÕ WURÉQJ UD»W QKRÕ WURQJ WR¿QJ GRDQK WKX QJDÒ FDÒQJ WDÄQJ FXÕD FR¼QJ W QKÐQJX3RQW YD½Q EÌ QKÎ GDQK 9D¾ GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ ËDÏ EÌ R¼ XH» QKÐ WKH» QDÒR" .KL FR¼QJ W WKÐÕ WÆP KLH¿X Ó QJKÍ FXÕD FR¼QJ FKXÓQJWURQJ PR¾W FXR¾F WKDÄP GRÒ TX PR¼ OÎÓQ KRÉ QKD¾Q UD UDÂQJ KRÉ ËDQJ ËR»L PDÅW YÎÓL PR¾W UDÒR FDÕQ UD»W FDR QH»XPXR»Q YÐÎÉW TXD KÆQK DÕQK oQKÐÏQJ NHÕ EXR¼Q FDÓL FKH»Wp .H»W TXDÕ QJKLH¼Q FÐÓX FKR WKD» FKÐD ËDº PR¾W QÐÕDFR¼QJ FKXÓQJ 0Ï FRÓ D»Q WÐÎÉQJ WR»W YHº X3RQW &DÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK PD»W WLQK WKDºQ YDÒ OXÓQJ WXÓQJ NKR¼QJELH»W SKDÕL ODÒP JÆ QÐÏD X3RQW TXD VDQJ FDºX FÐÓX PR¾W KDÏQJ TXDÕQJ FDÓR ÎÕ 1HZ <RUN FRÓ WH¼Q %DWWHQ %DUWRQ XUVWLQH2VERUQ QD ODÒ %%2 :RUOGZLGH 0R¾W ËR»L WDÓF FXÕD KDÏQJ QDÒ ODÒ %UXFH %DUWRQ ËHº [XD»W PR¾W oFKLH»QGÌFK WDÉR KÆQK DÕQK PÎÓLp WUÌ JLDÓ QÐÕD WULH¾X ËR¼ OD 1HºQ WDÕQJ FXÕD FKLH»Q GÌFK QDÒ ODÒ VÐÉ WDÒL WUÎÉ FXÕD FR¼QJ WFKR PR¾W FKÐÎQJ WUÆQK SKDÓW WKDQK PÎÓL PDQJ WH¼Q o«RDÒQ NÈ ELQK FXÕD QÐÎÓF 0Ïp 7URQJ FKLH»Q GÌFK QDÒ QKÐÏQJ ËRDÉQ TXDÕQJ FDÓR ODÃP OÎÒL FKÌX WUDÓFK QKLH¾P JLÎÓL WKLH¾X WD»W FDÕ QKÐÏQJ JÆNKR¼QJ OLH¼Q TXDQ ËH»Q FKD»W QR¿ FXÉ WKH¿ ODÒ FDÓF VDÕQ SKD¿P NLQK GRDQK FXÕD X3RQW QKÐ FKD»W FKR»QJ ËR¼QJJLD» ERÓQJ NÇQK YDÒ SKXÉ WXÒQJ R¼ WR¼ &XÒQJ OXÓF ËRÓ KDÏQJ FRÒQ ËÐD UD NKD¿X KLH¾X QR¿L WLH»QJ FXÕD X3RQWo1KÐÏQJ ËLHºX WR»W ËHÉS KÎQ FKR FXR¾F VR»QJe QKÎÒ KRÓD FKD»Wp 7LH»Q WUÆQK GLH½Q UD UD»W FKD¾P FKDÉS QKÐQJ ËH»QJLÐÏD WKD¾S QLH¼Q NH»W TXDÕ NKDÕR VDÓW FKR WKD» GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S ËDQJ KRºL SKXÉF PR¾W FDÓFK NKDÕTXDQ ER»Q WURQJ VR» QDÄP QJÐÎÒL ËÐÎÉF KRÕL WUDÕ OÎÒL UDÂQJ KRÉ FRÓ FDÕP QKD¾Q WÇFK FÐÉF ËR»L YÎÓL X3RQW &D¼X FKXH¾Q WKDÒQK FR¼QJ QDÒ PLQK KRÉD ORÒQJ QKLH¾W WD¼P YDÒ NLH¼Q WUÆ FXÕD X3RQW ËR»L YÎÓL YLH¾F ËDÓQKJLDÓ YDÒ TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ &R¼QJ W WLQ WÐÎÕQJ PDÏQK OLH¾W YDÒR WDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD YLH¾F QJKLH¼Q FÐÓX FRÓKH¾ WKR»QJ FDÓF KRDÉW ËR¾QJ QKDÂP NLH¿P VRDÓW QKÐÏQJ WKDÄQJ WUDºP FXÕD GDQK WLH»QJ FXÏQJ QKÐ KÐÎÓQJ GD½Q FDÓFFKLH»Q OÐÎÉF TXDÕQ OÓ GDQK WLH»QJ &DÓF QKDÒ ODÏQK ËDÉR FXÕD KRÉ KLH¿X UDÂQJ WUÐÎÓF NKL FRÓ WKH¿ WKD ËR¿L QKD¾QWKÐÓF FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ FR¼QJ W SKDÕL OD¾S UD PR¾W SKÐÎQJ SKDÓS ËDÓQK JLDÓ FKL WLH»W URÏ UDÒQJ YDÒ ËDÓQJ WLQ FD¾
 29. 29. YHº QKD¾Q WKÐÓF ËRÓ &R» JDÃQJ ËLHºX FKÀQK GDQK WLH»QJ NKL WURQJ WD NKR¼QJ FRÓ SKÐÎQJ SKDÓS ËDÓQK JLDÓ ËÐÎÉF[HP ODÒ FKÇQK [DÓF WKÆ TXDÕ ODÒ YLH¾F ODÒP OLHºX OÍQK &RÓ OHÏ FXÏQJ ODÒ FKXH¾Q WKÐÎÒQJ WÆQK NKL PR¾W FR¼QJ W YR»Q FKÀ PLH¾W PDÒL QJKLH¼Q FÐÓX NKRD KRÉF ODÉL VÎÓPQKÆQ WKD» JLDÓ WUÌ FXÕD YLH¾F QJKLH¼Q FÐÓX GDQK WLH»QJ 0DÅF GXÒ X3RQW ËÐÎÉF VDÓQJ OD¾S QDÄP EÎÕL PR¾WQJÐÎÒL QKD¾S FÐ ËH»Q WÐÒ QÐÎÓF 3KDÓS QKÐQJ QJD WÐÒ NKL WKDÒQK OD¾S FR¼QJ W ËDÏ WÐÉ KDÒR [HP PÆQK ODÒ PR¾WSKDºQ NKR¼QJ WKH¿ WKLH»X WURQJ OÌFK VÐÕ +RD .Ò YDÒ OXR¼Q EDÕR YH¾ GDQK WLH»QJ KÎQ QDÄP WXR¿L FXÕD PÆQK«DºX WKH» NÕ (OHXWKHÒUH ,UHÓQHÓH GX 3RQW FKDÉ WUR»Q FXR¾F FDÓFK PDÉQJ 3KDÓS ËH»Q 7D¼Q WKH» JLÎÓL YDÒ FKÀKDL QDÄP VDX R¼QJ ËDÏ EDÃW ËDºX PÎÕ QKDÒ PDÓ FKXH¼Q VDÕQ [XD»W WKXR»F VXÓQJ EH¼Q EÎÒ VR¼QJ %UDQGZLQH ÎÕHODZDUH 7URQJ VR» QKÐÏQJ NKDÓFK KDÒQJ ËDºX WLH¼Q FXÕD R¼QJ FRÓ 7KRPDV -HIIHUVRQ r QJÐÎÒL ËDÏ ËDÅW WKXR»FVXÓQJ FKR %R¾ &KLH»Q WUDQK +RD .Ò YDÒ VDX ËRÓ FKR YLH¾F ËL VDÄQ YDÒ SKDÓ ËDÓ ÎÕ NKX 0RQWLFHOOR FXÕD PÆQK+DL WKH» NÕ WLH»S WKHR WUR¼L TXD X3RQW ËDÏ QKDQK FKRÓQJ SKDÓW WULH¿Q WKDÒQK FR¼QJ W KRÓD FKD»W OÎÓQ QKD»WQÐÎÓF 0Ï ËRÓQJ JRÓS QKLHºX FKR [DÏ KR¾L 0Ï WÐÒ WD»W FKD¼Q EDÂQJ VÎÉL QORQ FKR ËH»Q DÓR FKR»QJ ËDÉQ .HYODU 1KÎÒ WKÐÎÒQJ [XH¼Q WKHR GRÏL GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK QH¼Q FR¼QJ W FRÓ WKH¿ SKDÕQ ÐÓQJ NÌS WKÎÒL WUÐÎÓF VÐÉWKD ËR¿L QKD¾Q WKÐÓF FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ YHº PÆQK YDÒ WRDÒQ QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S 3KRÓ FKXÕ WÌFK SKXÉ WUDÓFK ËR»LQJRDÉL WRDÒQ FDºX .DWKOHHQ )RUWH QRÓL o&KXÓQJ WR¼L ËDÓQK JLDÓ GDQK WLH»QJ PR¾W FDÓFK FRÓ KH¾ WKR»QJ ËH¿ ELH»WËLHºX JÆ ËDQJ WDÉR UD WLH»QJ YDQJ YDÒ ËLHºX JÆ NKR¼QJ «H»Q QD FKXÓQJ WR¼L ËDÏ JKL QKD¾Q YDÒ ËDÓQK JLDÓ ËÐÎÉFQKLHºX WKXR¾F WÇQK NKDÓF QKDX FXÕD GDQK WLH»QJp %H¼Q FDÉQK QKÐÏQJ TXDQ ËLH¿P WLH¼X FKXD¿Q FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ YDÒ NH»W TXDÕ QJKLH¼Q FÐÓX WKÌ WUÐÎÒQJ X3RQWFRÒQ ODÒ ËÎQ YÌ WLH¼Q SKRQJ WURQJ YLH¾F SKDÓW WULH¿Q FDÓF SKÐÎQJ SKDÓS ËDÓQK JLDÓ GDQK WLH»QJ WLQK YL YDÒ SKÐÓFWDÉS KÎQ &DÓFK ËD¼ KÎQ QDÄP NKL GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S FKDÔQJ PD» NKL ËÐÎÉF EDÒQ ËH»Q FR¼QJ W ËDÏËDÅW UD PR¾W WURQJ QKÐÏQJ SKÐÎQJ SKDÓS ËDÓQK JLDÓ GDQK WLH»QJ FKL WLH»W ËDºX WLH¼Q 3KRÒQJ TXDQ KH¾ FR¼QJ FKXÓQJ SKR»L KÎÉS YÎÓL ER¾ SKD¾Q QJKLH¼Q FÐÓX KDÒQK YL QJÐÎÒL WLH¼X GXÒQJ WKXR¾FSKRÒQJ TXDÕQJ FDÓR ËDÏ WKÐÉF KLH¾Q PR¾W FXR¾F NKDÕR VDÓW ËDº WKDP YRÉQJ YDÒR QDÄP QKDÂP WÆP KLH¿X TXDQËLH¿P FXÕD FDÓF QKRÓP ËR»L WÐÎÉQJ NKDÓF QKDX YHº GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S FXÕD X3RQW +RÉ H¼X FDºXoQKÐÏQJ QJÐÎÒL WUÐÎÕQJ WKDÒQK FRÓ DÕQK KÐÎÕQJp FDÓF QKDÒ JLDÓR GXÉF YDÒ VLQK YLH¼Q ËDÓQK JLDÓ X3RQW WKHRQKLHºX PXÉF NKDÓF QKDX EDR JRºP oWDÉR UD FDÓF VDÕQ SKD¿P FKD»W OÐÎÉQJ FDRp oJLDÒX VDÓQJ NLH»Qp oFR¿ SKLH»XWDÄQJ WUÐÎÕQJ WR»W QH¼Q PXDp oFDÓFK TXDÕQ OÓ WKR¼QJ PLQK YDÒ QKLH¾W WÆQKp oËLHºX NLH¾Q ODÒP YLH¾F WR»Wp oTXDQWD¼P ËH»Q WH¾ QDÉQ [DÏ KR¾Lp oJD¼ R¼ QKLH½Pp oTXDÓ JLDÒX YDÒ TXDÓ TXHºQ OÐÉFp 1KÐÏQJ QJÐÎÒL ËÐÎÉF KRÕL SKDÕLFKR ËLH¿P WÐÒQJ PXÉF WKHR PÐÓF ËR¾ WR»W [D»X ËRºQJ WKÎÒL QRÓL URÏ PXÉF ËRÓ TXDQ WURÉQJ QKÐ WKH» QDÒR ËR»L YÎÓL KRÉYDÒ X3RQW ËDÓS ÐÓQJ NÒ YRÉQJ FXÕD KRÉ ËH»Q PÐÓF QDÒR .H»W TXDÕ X3RQW ËÐÎÉF WLH»QJ ODÒ ËÎQ YÌ GD½Q ËDºX WURQJ FDÓF KRDÉW ËR¾QJ QJKLH¼Q FÐÓX YDÒ FR¼QJ QJKH¾ YDÒ
 30. 30. QRÓL FKXQJ ËD¼ ODÒ PR¾W FR¼QJ W WR»W ËDQJ WUH¼Q ËDÒ SKDÓW WULH¿Q 7KH» QKÐQJ GDQK WLH»QJ FXÕD KRÉ ODÉL NKR¼QJËÐÎÉF WR»W WURQJ OÍQK YÐÉF WDÉR UD VDÕQ SKD¿P YDÒ GÌFK YXÉ FKD»W OÐÎÉQJ FDR «D¼ NKR¼QJ SKDÕL ODÒ QÎL ODÒP YLH¾F OÓWÐÎÕQJ 9DÒ FR¼QJ FKXÓQJ FXÏQJ FKR UDÂQJ KRÉ FKÐD TXDQ WD¼P ËDº ËXÕ ËH»Q FDÓF YD»Q ËHº [DÏ KR¾L YDÒ PR¼L WUÐÎÒQJ&DÓF FKXH¼Q YLH¼Q X3RQW ËDÏ GÐÉD WUH¼Q GÐÏ OLH¾X QDÒ ËH¿ [D¼ GÐÉQJ FKLH»Q OÐÎÉF TXDQ KH¾ FR¼QJ FKXÓQJ 7XQKLH¼Q SKÐÎQJ SKDÓS TXDQ WURÉQJ KÎQ NH»W TXDÕ 1JKLH¼Q FÐÓX QDÒ FKR WKD» X3RQW ËDÏ YÐÎÉW [D FDÓF FR¼QJW NKDÓF WURQJ QKD¾Q WKÐÓF YHº TX WUÆQK FKDÄP VRÓF GDQK WLH»QJ X3RQW FRÒQ WKÐÕ QJKLH¾P QKLHºX SKÐÎQJ SKDÓS ËDÓQK JLDÓ NKDÓF QKDX FDÕ ËÌQK WÇQK OD½Q ËÌQK OÐÎÉQJWURQJ ËRÓ FRÓ PR¾W QJKLH¼Q FÐÓX ËDÓQK JLDÓ WKÐÎQJ KLH¾X X3RQW WUÌ JLDÓ ËH»Q WÕ ËR¼ OD YÎÓL JLDÓ WUÌ WLHºPQDÄQJ FRÓ WKH¿ OH¼Q ËH»Q WÕ ËR¼ OD X3RQW oFD¼Q ËRQJp ODÉL GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK VDX PR½L WKD ËR¿L OÎÓQ FXÕD GRDQK QJKLH¾S FKDÔQJ KDÉQQKÐ VÐÉ NLH¾Q ODÒP JLÎÓL NLQK GRDQK QJDÉF QKLH¼Q NKL KRÉ WKDP JLD YDÒR OÍQK YÐÉF GDºX OÐÕD QDÄP YÎÓL YLH¾FPXD &RQRFR &R¼QJ W FXÏQJ SKDÕL NLH¿P VRDÓW GDQK WLH»QJ FXÕD PÆQK ËR»L YÎÓL FR¼QJ FKXÓQJ ËH¿ SKDÓW KLH¾QQKÐÏQJ WDÓF ËR¾QJ FRÓ WKH¿ FRÓ GR VÐÉ WKD ËR¿L [X KÐÎÓQJ FKÇQK WUÌ [DÏ KR¾L &DÓF JLDÓ WUÌ FXÕD QJÐÎÒL 0Ï ËDÏWKD ËR¿L YDÒ KÆQK DÕQK X3RQW FXÏQJ WKD ËR¿L 7KDÓL ËR¾ FKR»QJ NLQK GRDQK YDÒ SKDÓ YÎÏ QLHºP WLQ ÎÕ 0Ï YDÒR WKD¾S QLH¼Q ËDÏ ËH GRÉD GDQK WLH»QJ FXÕDX3RQW QKDÃF QKÎÕ KRÉ YLH¾F ER¿ VXQJ FDÓF QR¾L GXQJ WKXR¾F YHº Ó WKÐÓF KH¾ YDÒR PR½L WKR¼QJ ËLH¾S TXDÕQJ FDÓR7KH» ODÒ WUH¼Q FDÓF SKÐÎQJ WLH¾Q WUXHºQ WKR¼QJ OLH¼Q WXÉF [XD»W KLH¾Q QKÐÏQJ FKÐÎQJ WUÆQK TXDÕQJ FDÓR GDÉ ËÎÒL&KXÓQJ UH¼X UDR QKÐÏQJ ËRÓQJ JRÓS NLQK WH» FXÕD X3RQW WDÓQ WKDÒQK JLDÕP WKXH» ËR»L YÎÓL FDÓF SKÇ WR¿Q GDÒQKFKR PXÉF ËÇFK QJKLH¼Q FÐÓX YDÒ NKR¼QJ QJÎÓW WXHºQ WUXHºQ OÎÉL ÇFK FXÕD FDÓF QJKLH¼Q FÐÓX KRÓD KRÉF «H»Q WKD¾SQLH¼Q FDÓF WR¿ FKÐÓF EDÕR YH¾ PR¼L WUÐÎÒQJ WD¾S WUXQJ FKXÓ Ó YDÒR QDÉQ R¼ QKLH½P GR QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S KRÓDFKD»W JD¼ UD 7KD¾S QLH¼Q NKHÓS ODÉL FXÏQJ ODÒ OXÓF X3RQW QKD¾Q UD PÆQK ËDÏ EÌ [HP ODÒ ËÎQ YÌ JD¼ R¼QKLH½P KDÒQJ ËDºX ÎÕ 0Ï &R¼QJ W KLH¿X KRÉ FDºQ JD»S UXÓW NKR¼L SKXÉF ODÉL WKDQK GDQK FXÕD PÆQK (GJDU:RRODUG r JLDÓP ËR»F ËLHºX KDÒQK WDÉL WKÎÒL ËLH¿P ËRÓ r ELH»W UDÂQJ FR¼QJ W SKDÕL ODÒP QKLHºX KÎQ QKÐÏQJ FKLH¼XWKÐÓF TXDÕQJ EDÓ PDÒX PHÒ YDÒ OD¾S WÐÓF ËLHºX FKÀQK PRÉL KRDÉW ËR¾QJ FXÕD FR¼QJ W WKHR KÐÎÓQJ FRÓ WUDÓFK QKLH¾PKÎQ YÎÓL PR¼L WUÐÎÒQJ 7KD¾W YD¾ X3RQW ËDÏ JLDÕP WKLH¿X OÐÎÉQJ FKD»W WKDÕL FDÕL WDÉR FDÓF TX WUÆQK VDÕQ [XD»WNKR¼QJ SKXÒ KÎÉS ËRºQJ WKÎÒL NLH¿P VRDÓW YLH¾F WLH¼X WKXÉ QDÄQJ OÐÎÉQJ X3RQW ËDÏ WKDÒQK FR¼QJ WURQJ YLH¾F FDÕL WKLH¾Q GDQK WLH»QJ YHº PR¼L WUÐÎÒQJ QKÐQJ FDÓF QJKLH¼Q FÐÓX YHºKÆQK DÕQK GRDQK QJKLH¾S FKR WKD» KRÉ YD½Q FDºQ WKD ËR¿L QKD¾Q WKÐÓF FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ YHº FKÇQK PÆQK 9DÒRJLÐÏD WKD¾S QLH¼Q FXR¾F QJKLH¼Q FÐÓX WKHR PR¼ KÆQK oQKRÓP WURÉQJ ËLH¿Pp JRºP FDÓF QKDÒ ËDºX WÐ NKDÓFKKDÒQJ QKD¼Q YLH¼Q YDÒ QKLHºX TXDQ FKÐÓF FKÇQK SKXÕ ODÒP EDQ ODÏQK ËDÉR FR¼QJ W JLD¾W PÆQK ËD VR» QKÐÏQJQJÐÎÒL ËÐÎÉF KRÕL FKÀ [HP X3RQW QKÐ PR¾W WD¾S KÎÉS UÎÒL UDÉF YÎÓL PD» QKDÒ NKRD KRÉF TXDQK QDÄP D¿Q PÆQK

×