Anzeige

Doklad rio ekskurzii_uchenici

liddl
13. Feb 2013
Doklad rio ekskurzii_uchenici
Doklad rio ekskurzii_uchenici
Nächste SlideShare
бланка  за чипиранебланка за чипиране
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Último(20)

Doklad rio ekskurzii_uchenici

  1. ОУ „Черноризец Храбър” – с. Крушаре Изх. № ................. Дата:............................... ДО НАЧАЛНИКА НА РИО гр. Сливен РАЗРЕШАВАМ: .............................. (подпис и печат) .................................................................................... НАЧАЛНИК НА РИО - ........................................ Дата:........................................................................ ДОКЛАД от Дянко Желязков директор на ОУ «Черноризец Храбър» - с. Крушаре Относно: Организиране на......................................................... с децата/учениците от повереното ми ...................................................................................................................... УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК, В изпълнение на задълженията си по чл. 12а, ал 1 от Наредба №2/1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм Ви уведомявам следното: За периода от ...........до ............. с учениците от клас ............ от повереното ми училище ще бъде организирана ................................................................................. със следния маршрут:..................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Начален и краен пункт на пътуването: .............................................................................. Уценицете/децата ще нощуват ............................................................................................. (описва се броя на нощувките, местоположението и вида на обекта за нощувка) Пътуването ще се осъществи с автобус на ......................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
  2. Храненето на децата е организирано ................................................................................... Други специфични условия на организирания отдих/екскурзия*: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Целта на пътуването е: ........................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Приложение: 1. Писмена информация за условията на организирания отдих/туризъм, предоставена от лицата, предлагащи туристическата услуга – когато отдихът или турзмът се организира по договор. 2. Заповед по чл. 121 ал. 1, т. 1 от Наредба №2/1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм . 3. Утвърден списък на децата/учениците по чл. 12, ал. 1, г. 6; 4. Писмено съгласие на родителите, настойниците или попечителите на децата/ учениците за провеждане на .................................................................................... 5. Доказателства за проведен инструктаж 6. Декументи, удостоверяващи правото на лицата, предоставящи туристическата услуга, да извършат съответния вид туристическа дейност - когато отдихът или турзмът се организира по договор. 7. Лиценза на превозвача – когато превоза на децата/учениците се организира с автобус. 8. При необходимост началникът на РИО може да изиска допълнителна информация или документи – полица за ивършена застраховка, Карта за допълнителен преглед на автобуса към Протокол за техническа изправност; протокол от проведена родителска среща... Директор: ................................................................ (Д. Желязков) * Когато формата се провежда през учебно време, директорът на училището информиран началника на РИО за преструктурирането на учебното съдържание. ** Формата на организиран отдих или туризъм се осъществява, ако в 7- дневен срок от представеното уведомление и представената допълнителна информация в РИО не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РИО.
Anzeige