K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)

K to 12 Learning Module/Material for KINDER Quarter 1 to Quarter 4

K
Mga Kasanayan para sa
Kahandaan sa Pagkatuto
(Readiness Skills Workbook)
Kagamitan ng Mag-aaral
Tagalog – Yunit 1
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na
inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at
pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat
namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na
mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng
Edukasyon sa action@deped.gov.ph.
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
MGA KASANAYAN PARA SA KAHANDAAN SA PAGKATUTO
(Readinesss Skills Workbook)
Government Property (Not for Sale)
Revised Edition, 2010
Management Staff
Yolanda S. Quijano, Undersecretary for Programs and Projects, Marilyn D.
Dimaano, Director IV, Simeona T. Ebol, Chief, Curriculum Development
Division, Irene C. de Robles, OIC Assistant Chief, Curriculum Development
Division, Forcefina E.Frias, Education Program Specialists, Project Coordinator,
and Josefina V. Lacuna, Senior Education Program Specialists, Co – Team
Project Coordinator
Senior Education Program Specialists
Rogelio O. Doñes, Ofelia H. Eustaquio, Virginia T. Fernandez, Galileo L. Go,
Josefina V. Lacuna, Trinidad M. Lagarto
Education Program Specialists II
Nerisa M. Beltran, Kathleen C. Diza, Forcefina E.Frias, Robesa R. Hilario, Eldy U.
Oñas,
Marilou D. Pandiño. Rosalinda T. Serrano, Lea Estuye
Administrative Aide/Encoder/Illustrator
Ferdinand S. Bergado, Marcelino C. Bataller, Jannet F. Labre, IT Designers
Bryan Simara, Encoder; Eric S. de Guia & Fermin Fabella, Illustrators
Schools/Division/Region where material was validated: Division of Bulacan
CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION, BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION
Office Address : Rm. 204, Bonifacio Bldg. DepEd Complex,
DepEd Complex, Meralco Avenue
1600 PasigCity,Philippines
Telefax : (02) 638 – 4799 – 4347
Email Address : preschool.bee@gmail.com
PAUNANG SALITA
Ang mga pagsasanay sa aklat na ito ay isina
“contextualized” mula sa “Readiness Skills Workbook” upang mas
higit na tumugon sa cultura ng mga batang ang salitang
ginagamit ay tagalong. Ito ay isang hakbang na ginawa upang
mabigyang diin at mapalawak ang pagtuturo ng mga batang
nasa “kindergarten” sa pamamaraang ayon sa “Mother
Tongued-Based Multilingual Education” ng Programang K -12 ng
Kagawaran ng Edukasyon .
Inaasang mananatiling pantulong sa pagkatuto ang mga
pagsasanay na naririto. Gayun pa man di mahihigitan ang mga
pagsasanay na mismong guro ang lumikha sapagkat ito ay
tugmang-tungma sa pangkasalukuyang pangangailangan ng
ating mga batang nagsisimula matuto na nasa “kindergarten”.
Ang likhang mga gawain at pagsasanay na guto nils mismo ang
gumawa ay hinihikayat sapagkat mas naaaangkop ito sa
kasalukuyang pangangailangan ng mga bata para sa lubos
nilang pagkatuto.
Ang aklat na ito ay tuwirang ipagagamit at magiging
indibidual na pag-aari ng bawat bata. Sa pagtatapos ng
taunang pagpasok ng mga bata ito ay kanilang iuuwi at
magsisilbing gamit pangbalik aral sa kanilang natutunan.
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
1
PAGHAHANDA SA PAGBASA
Kasanayang Pampaningin
Wastong Galaw ng mga Mata sa Pagbasa -
Kaliwa-Pakanan
Dalhin mo ako sa aking bahay. Pagdugtungin
ang putol-putol na guhit.
Kasanayan: Naisasagawa ang wastong galaw ng mata – kaliwa-pakanan
2
Dalhin mo ako sa aking Nanay.
Pagdugtungin ang putol-putol na guhit.
Kasanayan: Naisasagawa ang wastong galaw ng mata – kaliwa-pakanan
3
Dalhin si Danilo sa mga kasapi ng kanyang mag-anak: sa nanay,
sa tatay at sa kapatid na bunso. Pagdugtungin ang putol-putol
na guhit.
Kasanayan: Naisasagawa ang wastong galaw ng mata sa pagbasa kaliwa-
pakanan
4
Hinahanap ng hayop ang kanyang pagkain.
Pagdugtungin ang putol-putol na guhit upang
marating niya ito.
Kasanayan: Naisasagawa ang wastong galaw ng mata sa pagbasa mula kaliwa-
pakanan
5
Itaas-Pababa
Pagdugtungin ang putol-putol na guhit.
Saang mahuhulog ang bawat ?
Kasanayan: Naisasagawa ang wastong galaw ng mga mata itaas-pababa
6
Magkakatulad na Larawan
Pag-aralan ang mga larawan sa bawat hanay.
Alin ang katulad ng larawan sa maliit na kahon?
Bilugan (O) ito.
Kasanayan: Nakikilala ang magkakatulad na larawan
7
Magkakatulad na titik
Bilugan (O) ang titik na katulad ng nasa kahon.
1. n n j u
2. z k z x
3. c c g o
4. h u h n
5. y k y v
Kasanayan: Nakikilala ang magkakatulad na titik.
8
Bilugan (O) ang dalawang titik na magkatulad
sa bawat hanay.
MN MW MM
BB RB BR
SG SS SC
PR PP RP
FE EF FF
Kasanayan: Nakikilala ang magkakatulad na titk
9
Magkakatulad na Salita sa Pangkat
Bilugan (O) ang salitang katulad ng salitang nasa kahon.
1. mata Tama mata muta
2. bola Bola lobo baba
3. pako Kopa kapa pako
4. baso Bato baso basa
5. sapa Saya sapa saba
6. pusa Puso pusa paso
7. lobo Tubo tabo lobo
8. kama Kama mama ama
Kasanayan: Nakikilala ang magkakatulad na salita
10
Naiiba sa Pangkat
Bilugan (O) ang larawang hindi kabilang sa pangkat.
Kasanayan: Natutukoy ang naiiba sa pangkat
11
Lagyan ng ekis (X) ang larawang hindi kauri.
Kasanayan: Natutukoy ang naiibang larawan sa hanay
12
Naiibang Letra sa Pangkat
Lagyan ng ekis (X) ang naiibang titik sa hanay.
1. n N m n
2. q P p p
3. n U n n
4. r R r n
5. w V w w
6. d D b d
7. g g g p
8. h n h h
Kasanayan: Natutukoy ang naiibang titik
13
Naiibang Salita sa Pangkat
Ikahon () ang naiibang salita sa bawat hanay.
1. bata Bala bala bala
2. mama Mana mama mama
3. lolo Lolo lolo lola
4. baso Basa basa basa
5. pera Para pera pera
6. taho Tabo tabo tabo
Kasanayan: Natutukoy ang naiibang salita
14
Kulay Pula
Alin sa mga prutas ang pula? Kulayan ito.
Kasanayan: Natutukoy ang mga pulang prutas
15
Kulayan mo ng pula ang mga bagay na may tsek ().
Kasanayan: Natutukoy ang mga pulang bagay
1 Isa
16
i
Isang Bata
Bakatin ang bilang 1 gamit ang kulay pulang krayola.
Isulat ang bilang 1.
Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 1
17
Malaking Hayop
Kilalanin at paghambingin ang mga hayop. Lagyan ng tsek ()
ang malaki.
Kasanayan: Natutukoy ang malaking hayop
18
Malaki at Maliit na Hayop
Kilalanin ang mga hayop. Bilugan (O) ang maliit at lagyan ng tsek
() ang malaki.
Kasanayan: Natutukoy ang maliit at malaki
19
Pinakamalaki
Bilugan (O) ang pinakamalaki sa bawat hanay.
Kasanayan: Natutukoy ang pinakamalaki
20
Mas Mahaba
Lagyan ng tsek () ang mas mahaba sa bawat pares.
Kasanayan: Natutukoy ang mas mahaba
21
Mas Maikli
Lagyan ng tsek () ang mas maikli.
Kasanayan: Natutukoy ang mas maikli o maigsi
22
Mas Mahaba
Lagyan ng tsek () ang mas mahaba sa bawat pares.
Kasanayan: Natutukoy ang mas mahaba
23
Pinakamahaba
Lagyan ng tsek () ang pinakamahaba.
Kasanayan: Natutukoy ang pinakamahaba
24
Pinakamaikli
Kulayan ng pula ang pinakamaikli.
Kasanayan: Natutukoy ang pinakamaikli o pinakamaigsi
25
Bahaging Kulang
Alamin at iguhit ang nawawalang bahagi ng bawat bagay.
Kasanayan: Natutukoy ang mga bahaging kulang o nawawala sa isang bagay
26
Pag-aralan at kilalanin ang nakalarawan.
Iguhit ang nawawalang bahagi ng bawat isa.
Kasanayan: Natutukoy ang mga bahaging kulang o nawawala
27
Bahaging Labis
Kilalanin at bilugan ang hayop na may di naayong bahagi.
Kasanayan: Natutukoy ang mga bahaging labis sa isang hayop
28
Kilalanin at bilugan (O) ang hayop na may labis o di naaayong
bahagi.
Kasanayan: Natutukoy ang mga bahaging labis sa isang hayop
29
Pagkilala sa Sarili
Pag-aralan ang larawan. Bilugan (O) ang mga batang lalaki at
lagyan ng tsek () ang mga babae.
Kasanayan: Nakikilala ang sarili bilang babae o lalaki
30
Walang Laman
Pag-aralan ang larawan. Ikahon () ang walang laman.
Kasanayan: Natutukoy ang walang laman
31
2
32
Dalawa
Dalawang Tuta
Bakatin ang bilang 2 gamit ang kulay berdeng krayola.
Isulat ang bilang 2.
Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 2
33
Mga Tunog
Salitang Magkakatugma
Pakinggan ang guro sa pagsasabi ng pangalan ng mga larawan.
Bilugan (O) ang mga larawan na ang pangalan ay magkatugma.
Kasanayan: Natutukoy ang mga salitang magkakatugma
34
Magkakatulad na Tunog
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan kasabay ang guro.
Bilugan (O) ang dalawang larawan na magkatulad
ang simulang tunog.
Kasanayan: Natutukoy ang magkakatulad na tunog sa salita
35
Tingnan ang mga larawan.
Bigkasin ang mga pangalan nito. Pagkabitin ang dalawang
larawan na magkatulad ang simulang tunog.
Kasanayan: Natutukoy ang magkakatulad na tunog sa salita
36
Kulay Dilaw
Alin sa mga larawan ang dilaw? Kulayan ito.
Kasanayan: Natutukoy ang mga dilaw na bagay
37
Magkakatulad at Magkaibang Tunog
Pakinggan ang salitang sasabihin ng guro. Lagyan ng tsek ()
ang maliit na kahon kung magkatulad ang huling tunog at ekis (X)
kung magkaiba.
Kasanayan: Natutukoy ang magkakatulad na huling tunog ng mga salita
38
Pakinggan ang salitang sasabihin ng guro. Lagyan ng tsek ()
ang kahon kung magkatulad ang huling tunog
at ekis (X) kung magkaiba.
baso Laso aso pusa
lolo Lola ate kuya
lapis Ipis buto bato
Kasanayan: Natutukoy ang magkakatulad na huling tunog ng mga salita
39
Kulay Berde
Aling bagay ang berde? Kulayan mo ito.
Kasanayan: Natutukoy ang mga berde o luntiang bagay
40
Kulayan mo ang prutas at gulay na berde.
Kasanayan: Natutukoy ang mga berde o luntiang bagay
41
Hugis Bilog
Ikahon () ang bagay na hugis bilog. Tularan ang halimbawa na
ginawa sa orasan.
Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na bilog
42
Kulay Asul
Kulayan mo ng asul ang mga may tsek ().
Kasanayan: Natutukoy ang mga asul na bagay
43
Pagmamalaki sa Sariling Pangalan
Aling larawan ang nagpapakita ng pagmamalaki sa sariling
pangalan? Lagyan ng tsek () ang loob ng maliit na kahon.
Kasanayan: Nasasabi ang pangalan nang may pagmamalaki
Ako si Tom.
Gusto ko ang
aking pangalan.
Ako naman si Ana.
Gusto ko rin ang
aking pangalan.
Mahaba ang
pangalan ko.
Di ko ito gusto.
Mahaba rin ang
pangalan ko.
Di ko rin ito gusto.
44
Mga Bahagi ng Katawan
Ikabit ng guhit ang pangalan sa tamang bahagi ng katawan.
tainga ulo mata ilong
dila
ngipin
leeg bibig
braso kamay
binti hita
paa daliri ng paa
Kasanayan: Natutukoy ang mga bahagi ng sariling katawan
45
Bilugan (O) ang pangalan ng nakalarawang bahagi ng katawan.
ilong daliri
ngpaa
tainga daliri
mata kamay
tainga braso
dila bibig
ilong mata
binti ulo
ulo leeg
kamay bibig
kamay tuhod
ulo binti
paa braso
tainga tuhod
mata siko
ilong binti
Kasanayan: Natutukoy ang mga bahagi ng katawan
46
Bilugan (O) ang bahagi ng katawan na sasabihin ng guro.
At ituro ang kaparehong bahagi ng katawan mo.
tainga
mata
ilong
dila
kamay
Kasanayan: Natutukoy ang mga bahagi ng sariling katawan
47
Ang Aking Kasuotan
Bilugan (O) ang mga gamit na pag-aari ng bawat bata.
Kasanayan: Nakikilala ang sariling gamit
48
Magkakaugnay na Bagay
Pagkabitin ang mga bagay na magkaugnay.
Simulan sa tuldok.
Kasanayan: Nakapag-uugnay ng mga bagay
49
Saan ginagamit ang mga bagay sa Hanay A?
Iugnay ang bawat isa sa tamang bahagi ng katawan
sa Hanay B. Pagkabitin ng guhit.
Hanay A Hanay B
Kasanayan: Nakapag-uugnay ng mga bagay
50
Saan kaya patungo ang bawat isa?
Ikabit ng guhit ang magkaugnay na larawan.
Kasanayan: Nakapag-uugnay ng mga bagay
51
Ikabit ng guhit ang mga larawan sa Hanay A na kaugnay ng mga
tao sa Hanay B.
Hanay A Hanay B
Kasanayan: Nakapag-uugnay ng mga bagay
52
Hugis Parisukat
Kulayan ng dilaw ang mga bagay na hugis parisukat.
Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na parisukat
53
Hugis Tatsulok
Alin ang hugis tatsulok? Kulayan ito ng asul.
Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na tatsulok
54
Hugis Parihaba
Alin ang hugis parihaba? Kulayan ito ng berde.
Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na parihaba
55
Magkatulad na Hugis
Pagkabitin ng guhit ang mga bagay na magkatulad ang hugis.
Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na magkatulad ang hugis
56
Hugis na Naiiba sa Pangkat
Lagyan ng ekis (X) ang hugis na naiiba sa pangkat?
Kasanayan: Natutukoy ang naiibang hugis sa pangkat
57
Pandama
Pagkabitin ng guhit ang bahagi ng katawan sa naayon nitong
gamit.
1. pang-amoy
2. pandama
3. pandinig
4. paningin
5. panlasa
Kasanayan: Nasasabi ang gawain ng bawat bahagi ng katawan
58
Lagyan ng tsek () ang bahagi ng katawan na ginagamit sa
gawaing nakalarawan.
Kasanayan: Nasasabi ang gawain ng bawat bahagi ng katawan
59
Makinis at Magaspang
Kilalanin ang bawat larawan. Bilugan (O) ang makinis at ikahon
() ang magaspang.
Kasanayan: Nasasabi kung makinis o magaspong ang isang bagay
3
60
Tatlo
Bakatin ang bilang 3 gamit ang kulay asul na krayola.
Isulat ang bilang 3.
Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 3
61
Pagiging Malinis sa Sarili
Lagyan ng tsek () ang larawan na nagpapakita kung paano
mapananatiling malinis ang katawan.
Kasanayan: Naipakikita ang wastong paraan ng paglilinis ng katawan
62
Mga Gamit sa Paglilinis ng Sarili
Bilugan (O) ang gamit na kailangan sa ginagawang paglilinis ng
katawan
Kasanayan: Natutukoy ang mga gamit na kailangan sa paglilinis ng sarili
63
Pag-aralan ang bawat larawan. Lagyan ng tsek () ang
nagpapakita ng pagtitipid sa mga gamit na kailangan upang
maging malinis.
Kasanayan: Nakapagtitipid sa mga gamit na kailangan upang maging malinis
64
Pansariling Kalinisan at Kaayusan
Pag-aralan ang mga larawan. Gaano mo kadalas ginagawa
ang mga ito? Lagyan ng tsek () ang hanay ng iyong sagot.
Ginagawa ko ito palagi minsan hindi
Kasanayan: Naisasagawa nang nag-iisa ang mga gawaing nauukol sa pansariling
kalinisan at kaayusan
65
Pag-aralan ang bawat larawan. Gaano mo kadalas ginagawa
ang mga ito? Lagyan ng tsek () ang hanay ng iyong sagot.
Ginagawa ko ito palagi minsan hindi
Kasanayan: Naisasagawa nang nag-iisa ang mga gawaing nauukol sa
Pansariling kalinisan at kaayusan
66
Ang Alpabeto
Mga Letra ng Alpabeto
Aling mga titk ang may tamang pagkakasunod-sunod?
Bilugan (O) ito.
1.
2.
3.
4.
5.
Kasanayan: Napagsusunod-sunod ang mga titik ng alpabeto
ABD CBA ABC
KLM QRP ZYX
DEF KJI LNM
TVU PQR FVR
GAB XYZ NLP
67
Ikahon () ang kasunod na titik.
1. A B C __ D R S
2. H I J __ P K M
3. L M N __ M O P
4. V W X __ T Y Z
5. F G H __ E F I
Ikahon () ang kasunod na titik.
1. b c d __ e i u
2. k l m __ o n p
3. r s t __ u v w
4. f g h __ j k i
5. p q r __ t u s
Kasanayan: Napagsusunod-sunod ang mga titik ng alpabeto
K
Mga Kasanayan para sa
Kahandaan sa Pagkatuto
(Readiness Skills Workbook)
Kagamitan ng Mag-aaral
Tagalog – Yunit 2
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na
inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at
pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat
namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na
mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng
Edukasyon sa action@deped.gov.ph.
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
MGA KASANAYAN PARA SA KAHANDAAN SA PAGKATUTO
(Readinesss Skills Workbook)
Government Property (Not for Sale)
Revised Edition, 2010
Management Staff
Yolanda S. Quijano, Undersecretary for Programs and Projects, Marilyn D.
Dimaano, Director IV, Simeona T. Ebol, Chief, Curriculum Development
Division, Irene C. de Robles, OIC Assistant Chief, Curriculum Development
Division, Forcefina E.Frias, Education Program Specialists, Project
Coordinator, and Josefina V. Lacuna, Senior Education Program
Specialists, Co – Team Project Coordinator
Senior Education Program Specialists
Rogelio O. Doñes, Ofelia H. Eustaquio, Virginia T. Fernandez, Galileo L. Go,
Josefina V. Lacuna, Trinidad M. Lagarto
Education Program Specialists II
Nerisa M. Beltran, Kathleen C. Diza, Forcefina E.Frias, Robesa R. Hilario, Eldy
U. Oñas,
Marilou D. Pandiño. Rosalinda T. Serrano, Lea Estuye
Administrative Aide/Encoder/Illustrator
Ferdinand S. Bergado, Marcelino C. Bataller, Jannet F. Labre, IT Designers
Bryan Simara, Encoder; Eric S. de Guia & Fermin Fabella, Illustrators
Schools/Division/Region where material was validated: Division of
Bulacan
CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION, BUREAU OF ELEMENTARY
EDUCATION
Office Address : Rm. 204, Bonifacio Bldg. DepEd Complex,
DepEd Complex, Meralco Avenue
1600 PasigCity,Philippines
Telefax : (02) 638 – 4799 – 4347
Email Address : preschool.bee@gmail.com
PAUNANG SALITA
Ang mga pagsasanay sa aklat na ito ay isina
“contextualized” mula sa “Readiness Skills Workbook” upang
mas higit na tumugon sa cultura ng mga batang ang salitang
ginagamit ay tagalong. Ito ay isang hakbang na ginawa
upang mabigyang diin at mapalawak ang pagtuturo ng mga
batang nasa “kindergarten” sa pamamaraang ayon sa
“Mother Tongued-Based Multilingual Education” ng
Programang K -12 ng Kagawaran ng Edukasyon.
Inaasang mananatiling pantulong sa pagkatuto ang mga
pagsasanay na naririto. Gayun pa man di mahihigitan ang
mga pagsasanay na mismong guro ang lumikha sapagkat ito
ay tugmang-tungma sa pangkasalukuyang pangangailangan
ng ating mga batang nagsisimula matuto na nasa
“kindergarten”. Ang likhang mga gawain at pagsasanay na
guto nils mismo ang gumawa ay hinihikayat sapagkat mas
naaaangkop ito sa kasalukuyang pangangailangan ng mga
bata para sa lubos nilang pagkatuto.
Ang aklat na ito ay tuwirang ipagagamit at magiging
indibidual na pag-aari ng bawat bata. Sa pagtatapos ng
taunang pagpasok ng mga bata ito ay kanilang iuuwi at
magsisilbing gamit pangbalik aral sa kanilang natutunan.
1
Mga Anyo ng Mukha
Ano ang nararamdaman ng bawat bata sa larawan? Ipakita
mo ang bawat damdaming sasabihin ng guro at ikuwento
kung kailan ka nagiging masaya, malungkot, nagagalit, o
natatakot.
masaya malungkot
galit takot
Kasanayan: Naipakikita ang iba’t ibang damdamin
Nailalarawan ang tunay na damdamin tulad ng masaya, malungkot,
galit o takot
2
Anong damdamin ang ipinahihiwatig ng larawan sa kaliwa?
Bilugan ang titk ng tamang anyo ng mukha.
Kasanayan: Nakikilala ang anyo ng mukha na nagpapakita ng iba’t ibang
damdamin
A B
A B
A B
3
Ang Letrang Mm
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan.
Bigkasin ang unang tunog.
Lagyan ng () ang lahat ng letrang Mm sa salita.
m a n o k M i n a m a n g g a
m a n i k a m a n i M a n u e l
Isulat nang wasto ang letrang Mm.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Mm
Nabibigkas ang Mm
Naisusulat nang wasto ang letrang Mm
4
Ang letra Aa
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan.
Ano ang unang tunog?
Bigkasin ang /a/. Bilugan (O) ang lahat ng letrang Aa.
A n a A l a n a p a t
a t i s a r a w a p a
Isulat nang wasto ang letrang Aa.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Aa
Nabibigkas ang Aa
Naisusulat nang wasto ang letrang Aa
5
Wastong Paghahanda ng Pagkain
Iguhit ang  sa loob ng maliit na kahon kung ang larawan ay
nagpapakita ng wastong gawi. Iguhit ang  kung ito ay
nagpapakita ng maling gawi.
Kasanayan: Naipakikita ang wastong paghahanda ng pagkain
6
Pagliligpit ng Pinagkainan
Iguhit ang  sa loob ng maliit na kahon kung ginagawa mo
ang nakalarawan. Iguhit ang  kung hindi.
Kasanayan: Naipakikita ang wastong pagliligpit ng kagamitan sa pagkain
7
Ang Letrang Tt
Bigkasin ang pangalan ng bawat larawan.
Ano ang unang tunog? Bigkasin ito.
Bilugan (O) ang letrang Tt.
t a s a t e l e p o n o t u t u b i
t a i n g a t a l a b a t u t a
Isulat nang wasto ang letrang Tt.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Tt
Nabibigkas ang Tt
Naisusulat nang wasto ang letrang Tt
8
Apat
Bakatin ang bilang 4 gamit ang kulay dilaw na krayola .
Isulat ang bilang 4.
Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 4
4
Apat na Bulaklak
9
Pangkat na Mas Marami
Lagyan ng tsek () ang pangkat na mas marami.
Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na mas marami
10
Pangkat na Mas Kakaunti
Lagyan ng tsek () ang pangkat na mas kakaunti.
Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na mas kakaunti
11
Pangkat na Mas Marami
Lagyan ng tsek () ang pangkat na mas marami.
Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na may mas maraming bilang
12
Pinakamarami
Bilangin ang mga larawan sa bawat pangkat. Lagyan ng tsek
() ang pangkat na pinakamarami.
Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na may pinakamaraming bilang
13
Mas Kakaunti
Bilangin ang mga larawan sa bawat pangkat. Lagyan ng tsek
() ang pangkat na may mas kakaunting bilang.
Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na may kakaunting bilang
14
Pinakakaunti
Bilangin ang mga larawan sa bawat pangkat. Lagyan ng tsek
() ang pinakakaunti.
Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na may pinakakaunting bilang
15
Ang Letrang Nn
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan.
Ano ang unang tunog?
Bigkasin ang /n/. Bilugan ang tunog Nn.
n a n a y N o r ma n o t a
n i y o g n a r s N o l i
Isulat nang wasto ang letrang Nn.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Nn
Nabibigkas ang Nn
Naisusulat nang wasto ang letrang Nn
16
Bilugan (O) ang salitang mabubuo sa pagsasama
ng mga pantig.
1. ta + ma = mata tama tema
2. Ne + na = Nene Mena Nena
3. me + me = meme mama Nena
4. pa + pa = mapa papa dede
5. ma + ma = meme mana mama
Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng mga pantig
17
Ang Tunog /Ng/
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan kasabay ng guro.
Ano ang unang tunog? Bigkasin ito. Bilugan (O) ang letrang
Ng.
n g a n g a n g i t i n g i w i
n g u s o n g i p i n
Isulat nang wasto ang letrang Ng-ng.
Kasanayan: Nakikilala ang tunog na Ng-ng
Nabibigkas ang Ng-ng
Naisusulat nang wasto ang Ng-ng
18
Isulat ang nawawalang pantig.
Basahin ang nabuong salita.
ba __ bu __ sa __
nga __ __ ti __ ya
Basahin ang sumusunod.
1. banga
2. bango
3. bunga
4. bungo
5. bungi
6. tango
7. sanga
8. panga
9. pango
10. ngongo
Kasanayan: Nakabubuo ng salita sa pagsasama ng mga pantig
19
Ang Letrang Ee
Bigkasin ang pangalan ng bawat larawan.
Ano ang unang tunog? Lagyan ng tsek () ang mga
larawang nagsisimula sa tunog /Ee/.
Elepante ensaymada elisi
Eroplano espada ekis
Isulat nang wasto ang letrang Ee.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Ee
Naisusulat nang wasto ang letrang Ee
20
Anong pantig ang mabubuo sa pinagsamang letra?
Isulat ito sa guhit.
Halimbawa: b + e = be
m + e = ____
p + e = ____
d + e = ____
t + e = ____
k + e = ____
g + e = ____
Pagkabitin ang magkatulad na mga pantig.
Kasanayan: Nakabubuo ng mga pantig sa pagsasama ng katinig na b, m, p, d, t, k, g
at patinig e
de be be
ge pe ge
de de me
21
Ang Letrang Ss
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan.
Ano ang unang tunog?
Bigkasin ang unang tunog. Bilugan ang letrang Ss.
Sabon sapatos sandok
Sampalok saging susi
Isulat nang wasto ang letrang Ss.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Ss
Nabibigkas ang Ss
Naisusulat nang wasto ang letrang Ss
22
Isulat ang nawawalang pantig sa patlang upang mabuo
ang pangalan ng larawan.
__ pa __ ba me __
__ bon __ ya __ patos
__ pa __ ba __ ta
Kasanayan: Nakabubuo ng salita sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pantig
23
Ang Tubig
Pag-aralan ang larawan. Sabihin kung ano ang gamit ng tubig.
Kasanayan: Nasasabi kung saan ginagamit ang tubig
24
Lagyan ng tsek() ang nagpapakita ng pagtitipid sa tubig.
Kasanayan: Nasasabi kung paano makapagtitipid ng tubig
25
Masustansiyang Pagkain
Bilugan (O) ang pagkaing masustansiya.
Kasanayan: Nasasabi ang sariling pangangailangan sa paglaki
26
Kaligtasan sa Araw-araw
Lagyan ng tsek () ang larawang nagpapakita kung paano
mapanatili na malinis at ligtas ang paligid.
Kasanayan: Naisasagawa ang maging ligtas sa araw-araw na Gawain
27
Lagyan ng tsek () ang larawang nagpapakita kung paano
mapananatiling ligtas ang sarili.
Kasanayan: Naisasagawa ang maging ligtas sa araw-araw
28
Ang Letrang Bb
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan.
Ano ang unang tunog? Bigkasin ito.
Bilugan (O) ang lahat ng letrang Bb.
b a t a b a g b a b a e
b a s k e t B e n b o t e
Isulat nang wasto ang letrang Bb.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Bb
Nabibigkas ang Bb
Naisusulat nang wasto ang letrang Bb
29
Anong pantig ang mabubuo sa pinagsamang letra?
Isulat ang pantig sa patlang.
Halimbawa: b + a = ba
m + a = ____
p + a = ____
Bilugan (O) ang naiibang pantig sa bawat hanay.
Kasanayan: Nakabubuo ng mga pantig sa pagsasama ng katinig na b, m, p
at patinig na a
ba ba pa
ma ba
ma
ma pa pa
30
Lima
Bakatin ang bilang 5 gamit ang krayolong kulay lila o “violet”.
Isulat ang bilang 5.
Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 5
5
Limang Tasa
31
Pagkabitin ang pamilang (o numerals) at ang tamang dami ng
nasa bawat pangkat. Magsimula sa tuldok.
Kasanayan: Naipapares ang pamilang sa tamang dami ng bagay sa bawat pangkat
32
Ang Letrang Ii
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan.
Ano ang unang tunog?
Bigkasin ito. Bilugan (O) ang letrang Ii.
i l o g i l a w I r e n e
I r m a i t l o g i b o n
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Ii
Nabibigkas ang Ii
33
Isulat nang wasto ang letrang Ii.
Isulat ang i sa patlang. Basahin ang mabubuong salita.
__ ba __ sa
__ pa __ ha
__ ta __ na
__ law __ baba
Kasanayan: Naisusulat nang wasto ang letrang Ii
Nakabubuo ng mga salita sa pamamagitan ng pagsasama ng mga
patinig at katinig
34
Bilugan (O) ang simulang titik ng pangalan
ng bawat larawan.
a e I a e i
a e I a e i
a e i a e i
a e i a e i
Kasanayan: Nakikilala ang mga patinig na a, e, i
35
Isulat ang a sa unahan ng bawat pantig.
Isulat sa mahabang patlang ang nabuong salita.
a
__ ba = ____________
__ ma = ____________
__ pa = ____________
__ ga = ____________
__ sa = ____________
Isulat ang i sa unahan ng bawat pantig.
Isulat sa mahabang patlang ang nabuong salita.
i
__ na = ____________
__ ma = ____________
__ sa = ____________
__ ha = ____________
__ ta = ____________
Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng patinig at katinig
36
Pagmamalasakit sa Kapwa
Pag-aralan ang mga larawan. Alin ang dapat gawin upang
maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa? Lagyan ng tsek
() ang maliit na kahon nito.
Kasanayan: Naipakikita ang pagmamalasakit sa kapwa
37
Paggalang sa Kapwa
Pag-aralan ang mga larawan. Basahin kasama ng guro ang
sinasabi ng mga bata. Alin ang dapat gawin upang maipakita
ang paggalang sa kapwa? Lagyan ng tsek () ang maliit na
kahon nito.
Kasanayan: Naipakikita ang wastong pagmamahal at paggalang sa mga
katulong sa pamayanan
Laging gumagamit ng magagalang na katawagan tulad ng Aling, Mang,
Manang, Manong
38
Ang letrang Pp
Bigkasin ang pangalan ng bawat larawan.
Sa anong letra ito nagsisimula? Bigkasin ito.
Salungguhitan ang Pp.
p a p a y a p a y o n g p i n y a
P a b l o p u s o p i t o
Isulat nang wasto ang letrang Pp.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Pp
Nabibigkas ang Pp
Naisusulat nang wasto ang letrang Pp
39
Pagkabitin ang mga pantig upang mabuo ang pangalan
ng bawat larawan. Isulat sa patlang ang nabuong salita.
Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng mga pantig
ba, ma, pa at a
a + pa _____
pa + a _____
ba + ba _____
Pa + pa _____
Ma + ma _____
40
Anong salita ang mabubuo sa pinagsamang pantig?
Isulat ang salita sa patlang.
Halimbawa: a + ma = ama
a + ba = ____
a + pa = ____
pa + a = ____
ba + ba = ____
ma + ma = ____
ma + ta = ____
Isulat ang nawawalang pantig.
__ m a p a __ a __
Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng mga pantig
ba, ma, pa at a
41
Pagkabitin ang mga pantig upang mabuo
ang pangalan ng larawan.
1. ka pa
2. ma ta
3. pa ta
4. ta ma
5. ka ma
Kasanayan: Nababasa ang mga nabuong salita sa pagsasama ng pantig da, ba,
ta, ma, pa at a
42
Anim
Anim na Bola
Bakatin ang bilang 6 gamit ang krayolang kulay kahel o
“orange”.
Isulat ang bilang 6.
Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 6
6
43
Ang Titik Gg
Bigkasin ang pangalan ng bawat larawan.
Bilugan (O) ang unang tunog ng pangalan ng larawan.
g a t a s g a m o t g a s e r a
g a b i g a g a m b a
Isulat nang wasto ang letrang Gg.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Gg
Nabibigkas ang Gg
Naisusulat nang wasto ang letrang Gg
44
Ang Titik Uu
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan kasabay ang guro.
Ano ang unang tunog? Bigkasin ito. Bilugan ang letrang Uu.
u b a s u o d u b e
u l a n u n g g o y u l a p
Isulat nang wasto ang letrang Uu.
Kasanayan: Nakikilala ang tunog Uu
Nabibigkas ang Uu
Naisusulat nang wasto ang letrang Uu
45
Isulat sa patlang ang nawawalang titik upang mabuo
ang pangalan ng bawat larawan.
__ lap __ lan __ poy
__ be __ bas __ bokado
__ po __ lam __ nan
Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng katinig at patinig
46
Bigkasin ang pangalan ng bawat larawan. Isulat ang
nawawalang pantig sa patlang.
__ laka __ bayo __ ka
__ lo __ ta __ bi
Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng mga pantig
47
Pagmamahal at Paggalang sa Mga
Kasapi ng Mag-anak
Pag-aralan ang mga larawan. Ano ang ipinakikita ng mga ito?
Paano mo maipakikita ang pagmamalasakit sa iyong pamilya?
Kasanayan: Naipakikita ang pagmamahal at paggalang sa mga magulang at
nakatatandang kasapi ng mag-anak
48
Pag-aralan ang mga larawan. Alin ang dapat mong gawin
upang ipakita ang pagmamahal sa iyong pamilya? Lagyan
ng tsek () ang maliit na kahon nito.
Kasanayan: Naipakikita ang pagmamahal sa mga kasapi ng mag-anak
49
Mabuting Kasapi ng Mag-anak
Pag-aralan ang mga larawan. Ano ang ipinakikita ng mga ito?
Paano mo maipakikita na ikaw ay isang mabuting kasapi ng
iyong mag-anak?
Kasanayan: Naipakikita ang pagiging mabuting kasapi ng mag-anak
50
Pagmamahal at Paggalang
sa mga Katulong sa Paaralan
Makinig sa guro habang binabasa ang bawat sitwasyon.
Sabihin kung paano maipakikita ang paggalang at
pagmamahal sa mga katulong sa paaralan.
1. Nasalubong ni Rica ang
kanyang guro. Paano
niya babatiin ang
kanyang guro?
2. Ipinatatawag ng guro ang
dyanitor kay Al. Ano ang
sasabihin ni Al sa dyanitor?
3. Masakit ang tiyan ni Ana.
Pumunta siya sa klinika.
Ano ang sasabihin niya sa
doktor?
4. May iniabot na sulat si Jo
para sa punong-guro.
Ano ang sasabihin niya sa
punong-guro?
Kasanayan: Naipakikita ang pagmamahal at paggalang sa mga
katulong ng paaralan
Magalang na binabati at kinakausap ang mga katulong ng paaralan
51
Ang Letrang Rr
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan kasabay ang guro.
Ano ang unang tunog? Bigkasin ito.
Bilugan (O) ang tunog /r/.
r e g a l o R o m e o r e l o
r e p o l y o r o s a r y o r a d y o
Isulat nang wasto ang letrang Rr.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Rr
Nabibigkas ang /Rr/
Naisusulat nang wasto ang letrang Rr
52
Isulat sa patlang ang nawawalang pantig
upang mabuo ang pangalan ng bawat larawan.
re __ pe __ rake __
ba __ rega __ lo __
ha __ gita __ rey __
Kasanayan: Nakabubuo ng salita sa pagsasama ng mga pantig
53
Ang letrang Dd
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang
tunog? Bigkasin ang /d/. Bilugan (O) ang letrang Dd.
E
d a l a w a d a m o d e d e d a h o n
E
D a d a d a m i t D o d i d o m i n o
Isulat nang wasto ang letrang Dd.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Dd
Nabibigkas ang Dd
Naisusulat nang wasto ang letrang Dd
54
Isulat sa patlang ang salitang mabubuo
sa pinagsamang pantig.
Halimbawa: a + da = ada
ta + ma = ____
ta + pa = ____
pa + ta = ____
ma + ta = ____
ba + ta = ____
ta + ka = ____
ka + pa = ____
Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng mga pantig da, ba, ta,
ma, pa at a
K
Mga Kasanayan para sa
Kahandaan sa Pagkatuto
(Readiness Skills Workbook)
Kagamitan ng Mag-aaral
Tagalog – Yunit 3
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na
inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at
pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat
namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na
mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng
Edukasyon sa action@deped.gov.ph.
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
MGA KASANAYAN PARA SA KAHANDAAN SA PAGKATUTO
(Readinesss Skills Workbook)
Government Property (Not for Sale)
Revised Edition, 2010
Management Staff
Yolanda S. Quijano, Undersecretary for Programs and Projects, Marilyn D.
Dimaano, Director IV, Simeona T. Ebol, Chief, Curriculum Development
Division, Irene C. de Robles, OIC Assistant Chief, Curriculum Development
Division, Forcefina E.Frias, Education Program Specialists, Project
Coordinator, and Josefina V. Lacuna, Senior Education Program
Specialists, Co – Team Project Coordinator
Senior Education Program Specialists
Rogelio O. Doñes, Ofelia H. Eustaquio, Virginia T. Fernandez, Galileo L. Go,
Josefina V. Lacuna, Trinidad M. Lagarto
Education Program Specialists II
Nerisa M. Beltran, Kathleen C. Diza, Forcefina E.Frias, Robesa R. Hilario, Eldy
U. Oñas,
Marilou D. Pandiño. Rosalinda T. Serrano, Lea Estuye
Administrative Aide/Encoder/Illustrator
Ferdinand S. Bergado, Marcelino C. Bataller, Jannet F. Labre, IT Designers
Bryan Simara, Encoder; Eric S. de Guia & Fermin Fabella, Illustrators
Schools/Division/Region where material was validated: Division of
Bulacan
CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION, BUREAU OF ELEMENTARY
EDUCATION
Office Address : Rm. 204, Bonifacio Bldg. DepEd Complex,
DepEd Complex, Meralco Avenue
1600 PasigCity,Philippines
Telefax : (02) 638 – 4799 – 4347
Email Address : preschool.bee@gmail.com
PAUNANG SALITA
Ang mga pagsasanay sa aklat na ito ay isina
“contextualized” mula sa “Readiness Skills Workbook” upang
mas higit na tumugon sa cultura ng mga batang ang salitang
ginagamit ay tagalong. Ito ay isang hakbang na ginawa
upang mabigyang diin at mapalawak ang pagtuturo ng mga
batang nasa “kindergarten” sa pamamaraang ayon sa
“Mother Tongued-Based Multilingual Education” ng
Programang K -12 ng Kagawaran ng Edukasyon.
Inaasang mananatiling pantulong sa pagkatuto ang mga
pagsasanay na naririto. Gayun pa man di mahihigitan ang
mga pagsasanay na mismong guro ang lumikha sapagkat ito
ay tugmang-tungma sa pangkasalukuyang pangangailangan
ng ating mga batang nagsisimula matuto na nasa
“kindergarten”. Ang likhang mga gawain at pagsasanay na
guto nils mismo ang gumawa ay hinihikayat sapagkat mas
naaaangkop ito sa kasalukuyang pangangailangan ng mga
bata para sa lubos nilang pagkatuto.
Ang aklat na ito ay tuwirang ipagagamit at magiging
indibidual na pag-aari ng bawat bata. Sa pagtatapos ng
taunang pagpasok ng mga bata ito ay kanilang iuuwi at
magsisilbing gamit pangbalik aral sa kanilang natutunan.
1
Ang Letrang Oo
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan kasabay ng guro.
Ano ang unang tunog?
Bigkasin ang tunog /o/.
Bilugan ang tunog /o/ sa mga pangalan ng nakalarawan.
o k r a o s o o r a s a n
O l i v e O m a r O w e n
Isulat nang wasto ang letrang Oo.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Oo. Nabibigkas ang /Oo/
2
Naisusulat nang wasto ang letrang Oo
Pito
Bakatin ang bilang 7 gamit ang krayolang kulay tsokolate o
“brown”.
Isulat ang bilang 7.
Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 7
7
Pitong Marakas
3
Tuntunin sa Paaralan
Pag-aralan ang mga larawan. Alin ang nagpapakita ng
maagang pagpasok sa paaralan? Gumuhit ng  sa maliit na
kahon nito. Ginagawa mo rin ba ito? Bakit?
Kasanayan: Nakasusunod nang maayos sa tuntunin ng paaralan
4
Pag-aralan ang mga larawan. Alin ang nagpapakita ng
pagsunod sa mga tuntunin ng paaralan?
Lagyan ng tsek () ang maliit na kahon nito.
Kasanayan: Nakasusunod nang maayos sa tuntunin ng paaralan
5
Paggalang sa Watawat
Lagyan ng tsek () ang batang nagpapakita ng paggalang
sa watawat. Lagyan ng ekis (X) ang hindi.
Kasanayan: Naisasagawa ang wastong paggalang sa watawat at pambansang awit
Tumatayo nang tuwid habang itinataas ang watawat at inaawit ang
Lupang Hinirang
6
Ang Letrang Ll
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan.
Bigkasin ang unang tunog.
Bilugan (O) ang tunog /l/ sa pangalan ng larawan.
l a s o l a p i s l o b o
l a n g g a m l a n g a w l i m a
Isulat nang wasto ang letrang Ll.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Ll
Nabibigkas ang tunog /Ll/
Naisusulat nang wasto ang letrang Ll
7
Ang Letrang Hh
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan.
Ano ang unang tunog?
Bigkasin ang tunog /h/. Bilugan (O) ang Hh.
H i l d a hari hipon
halaman hagdan hamon
Isulat nang wasto ang letrang Hh.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Hh. Nabibigkas ang Hh
Naisusulat nang wasto ang letrang Hh
8
Walo
Bakatin ang bilang 8 gamit ang kulay itim na krayola.
Isulat ang bilang 8.
Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 8
8
Walong Torotot
9
Pangangalaga sa Hayop at Halaman
Pag-aralan ang mga larawan. Bilugan ang salitang tama kung
ang larawan ay nagpapakita ng tamang gawi at mali kung
ang larawan ay nagpapakita ng maling gawi.
Kasanayan: Napangangalagaan ang mga hayop at halaman sa kapaligiran
10
Pangangalaga sa Kapaligiran
Pag-aralan ang mga larawan. Alin ang dapat gawin upang
mapangalagaan ang kapaligiran? Lagyan ng tsek () ang
maliit na kahon nito.
Kasanayan: Naipakikita ang pagiging mabuting kasapi ng pamayanan
11
Ang Letrang Kk
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan.
Ano ang unang tunog? Bigkasin ang /k/.
Salungguhitan ang titik Kk.
k a l a b a w k a b a y o k a m a y
k a w a l i k u t s a r a K i k o
Isulat nang wasto ang letrang Kk.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Kk
Nabibigkas ang /Kk/
Naisusulat nang wasto ang letrang Kk
12
Anong pantig ang mabubuo sa pinagsamang letra?
Isulat ang pantig sa patlang.
Halimbawa: d + a = da
t + a = ____
k + a = ____
Pagkabitin ang magkatulad na pantig sa bawat hanay.
Kasanayan: Nakabubuo ng mga pantig sa pagsasama ng katinig na d, t, k
at patinig na a
da ta da
ta ta ka
ba ka ka
ma ma da
13
Isulat ang ka sa patlang. Basahin ang salitang nabuo.
1. __ ma 5. pala __
2. ba __ 6. __ may
3. __ pa 7. __ lesa
4. __nin 8. ta__
Basahin ang sumusunod na mga parirala.
1. kalesa at kabayo
2. Kanin sa kama
3. baka at palaka
4. kamay ng papa
5. taka ng bata
6. kaba ng mama
Kasanayan: Nababasa ang mga parirala
14
Bilugan (O) ang letra ng unang tunog ng bawat larawan.
d k t c d t d k t
d k t c d t d k t
t d k c d t d t k
Kasanayan: Nakikilala ang anyo ng mga letrang Kk, Dd at Tt
15
Mga Halaman
Ikabit ang halaman sa pangalan nito.
1. papaya
2. kawayan
3. niyog
4. mangga
5. saging
Kasanayan: Natutukoy ang pangkaraniwang halaman na matatagpuan sa
komunidad
16
Ikabit ang bulaklak sa pangalan nito.
1. rosas
2. gumamela
3. santan
4. sunflower
Kasanayan: Natutukoy ang pangkaraniwang halamang matatagpuan sa komunidad
17
Pagkabitin ng guhit ang kailangan ng halaman upang
mabuhay at lumago.
lupa
sikat ng araw
tubig
Kasanayan: Natutukoy ang mga kailangan ng halaman upang mabuhay
18
Lagyan ng tsek () ang mga bagay na galing sa halaman.
Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na nanggagaling sa halaman
19
Siyam
Bakatin ang bilang 9 gamit ang kulay berdeng krayola.
Isulat ang bilang 9.
Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 9
9
Siyam na Mangga
20
Alagang Hayop
Bilugan (O) ang mga hayop na paboritong alagaan o
tinatawag nating “pet animals”.
ibon kuneho pusa manok
unggoy aso kambing
kabayo kalabaw baka
Kasanayan: Natutukoy ang mga hayop na paboritong alagaan
21
Lagyan ng tsek () ang kailangan ng hayop sa kanilang
paglaki.
Kasanayan: Natutukoy ang kailangan ng hayop sa paglaki
22
Ikahon () ang mga bagay na galing sa hayop.
Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na nanggaling sa hayop
23
Lagyan ng tsek () ang wastong paraan ng pag-aalaga
sa hayop.
Kasanayan: Natutukoy ang mga paraan ng pag-aalaga sa hayop
24
Ang Letrang Ww
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan.
Ano ang unang tunog? Bigkasin ito. Bilugan (O) ang Ww.
walis watawat Walo
Wilma Willy Waldo
Isulat nang wasto ang letrang Ww.
Kasanayan: Nakikilala ang letrang Ww
Nabibigkas ang /Ww/
Naisusulat nang wasto ang letrang Ww
25
Ang Letrang Yy
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang
tunog? Bigkasin ito. Bilugan (O) ang letrang Yy.
Yoly yoyo yero
yeso Yoyoy yaya
Isulat nang wasto ang letrang Yy.
Kasanayan: Nakikilala ang tunog Yy
Nabibigkas ang /Yy/
Naisusulat nang wasto ang letrang Yy
K
Mga Kasanayan para sa
Kahandaan sa Pagkatuto
(Readiness Skills Workbook)
Kagamitan ng Mag-aaral
Tagalog – Yunit 4
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na
inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at
pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat
namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na
mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng
Edukasyon sa action@deped.gov.ph.
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
MGA KASANAYAN PARA SA KAHANDAAN SA PAGKATUTO
(Readinesss Skills Workbook)
Government Property (Not for Sale)
Revised Edition, 2010
Management Staff
Yolanda S. Quijano, Undersecretary for Programs and Projects, Marilyn D.
Dimaano, Director IV, Simeona T. Ebol, Chief, Curriculum Development
Division, Irene C. de Robles, OIC Assistant Chief, Curriculum Development
Division, Forcefina E.Frias, Education Program Specialists, Project
Coordinator, and Josefina V. Lacuna, Senior Education Program
Specialists, Co – Team Project Coordinator
Senior Education Program Specialists
Rogelio O. Doñes, Ofelia H. Eustaquio, Virginia T. Fernandez, Galileo L. Go,
Josefina V. Lacuna, Trinidad M. Lagarto
Education Program Specialists II
Nerisa M. Beltran, Kathleen C. Diza, Forcefina E.Frias, Robesa R. Hilario, Eldy
U. Oñas,
Marilou D. Pandiño. Rosalinda T. Serrano, Lea Estuye
Administrative Aide/Encoder/Illustrator
Ferdinand S. Bergado, Marcelino C. Bataller, Jannet F. Labre, IT Designers
Bryan Simara, Encoder; Eric S. de Guia & Fermin Fabella, Illustrators
Schools/Division/Region where material was validated: Division of
Bulacan
CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION, BUREAU OF ELEMENTARY
EDUCATION
Office Address : Rm. 204, Bonifacio Bldg. DepEd Complex,
DepEd Complex, Meralco Avenue
1600 PasigCity,Philippines
Telefax : (02) 638 – 4799 – 4347
Email Address : preschool.bee@gmail.com
PAUNANG SALITA
Ang mga pagsasanay sa aklat na ito ay isina
“contextualized” mula sa “Readiness Skills Workbook” upang
mas higit na tumugon sa cultura ng mga batang ang salitang
ginagamit ay tagalong. Ito ay isang hakbang na ginawa
upang mabigyang diin at mapalawak ang pagtuturo ng mga
batang nasa “kindergarten” sa pamamaraang ayon sa
“Mother Tongued-Based Multilingual Education” ng
Programang K -12 ng Kagawaran ng Edukasyon.
Inaasang mananatiling pantulong sa pagkatuto ang mga
pagsasanay na naririto. Gayun pa man di mahihigitan ang
mga pagsasanay na mismong guro ang lumikha sapagkat ito
ay tugmang-tungma sa pangkasalukuyang pangangailangan
ng ating mga batang nagsisimula matuto na nasa
“kindergarten”. Ang likhang mga gawain at pagsasanay na
guto nils mismo ang gumawa ay hinihikayat sapagkat mas
naaaangkop ito sa kasalukuyang pangangailangan ng mga
bata para sa lubos nilang pagkatuto.
Ang aklat na ito ay tuwirang ipagagamit at magiging
indibidual na pag-aari ng bawat bata. Sa pagtatapos ng
taunang pagpasok ng mga bata ito ay kanilang iuuwi at
magsisilbing gamit pangbalik aral sa kanilang natutunan.
1
Sampu
Bakatin ang bilang 10 gamit ang kulay asul na krayola.
Isulat ang bilang 10.
Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 10
10
Sampung Trompo
2
Mga Nakalimbag na Ngalan ng mga Bagay
sa Silid-Aralan
Basahin ang bawat salita. Ikabit ang salita sa bagay na
tinutukoy nito. Simulan sa tuldok.
pisara  
mesa  
silya  
pinto 

3
kabinet  
pinto  
bintana  
salamin  
Kasanayan: Nakikilala ang mga nakalimbag na ngalan ng bagay sa silid-aralan
4
Mga Tanong na Saan, Ano, Alin
Pag-aralan ang larawan.
Lagyan ng tsek () ang tamang sagot.
1. Saan pupunta ang nanay?
Kasanayan: Napapansin ang mga detalyeng nakikita sa larawan
Nakasasagot sa tanong na Saan
5
2. Ano ang dala ng nanay?
3. Alin ang bibilhin ng nanay sa palengke?
Kasanayan: Napapansin ang mga detalyeng nakikita sa larawan
Nakasasagot sa mga tanong na Ano, Alin
6
Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari
Tingnan ang mga larawan. Alamin kung ano ang nangyari.
Isulat ang 1, 2 at 3 sa kahon ayon sa pagkakasunod-sunod ng
mga pangyayari.
1.
2.
7
Kasanayan: Napagsusunod-sunod ang mga larawan upang makabuo ng kuwento
3.
4.
8
Pag-aralan ang bawat larawan. Lagyan ng bilang 1, 2, 3, 4
ang kahon ayon sa wastong pagkakasunod-sunod
ng mga pangyayari.
Kasanayan: Napagsusunod-sunod ang mga larawan upang makabuo ng kuwento
9
Ang Maaaring Kalabasan ng Kuwentong Larawan
Piliin sa mga larawang nasa ibaba ang maaaring kalabasan
ng kuwentong larawan. Lagyan ng tsek ().
Kasanayan: Nasasabi ang maaring kalabasan ng kuwentong larawan
10
Pag-aralan ang larawan. Lagyan ng tsek () ang susunod na
maaaring mangyayari sa kuwentong larawan.
1.
11
Kasanayan: Naibibigay ang maaaring kalabasan ng kuwentong
isinasaad ng larawan
2.
12
Mga Salita at Parirala
Pagkabitin ng guhit ang parirala at ang larawang tinutukoy.
Magsimula sa tuldok.
batang babae 

masayang lalaki  
malaking puno  
dalawang pusa  
isang palaka 

Kasanayan: Nababasa ang mga parirala
13
Basahin ang sumusunod na mga parirala.
1. pusa sa puno
2. puno ng papaya
3. mataba ang mama
4. lima ang lobo
5. yoyo ni Lito
6. pula ang laso
7. dalawa ang mata
8. lobo ng bata
9. gitara ni Nilo
10. aso ng kuya
Basahin ang mga pangungusap.
1. May pusa sa puno.
2. Pula ang laso ni Ana.
3. May yoyo si Lito.
4. Malaki ang buko.
5. Dalawa ang aso ko.
Kasanayan: Nababasa ang mga parirala at pangungusap
14
Mga Pangungusap
Kilalanin ang larawan. Isulat ang pangalan nito sa patlang
upang makabuo ng pangungusap.
1. Ito ay _________ .
2. May ________ sa sapa.
3. Mataba ang _________ .
4. Malaki ang _________ .
5. Babae ang _________ .
Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay at pangyayari sa paligid at nagagamit
ito upang makabuo ng parirala o/at pangungusap
15
Mga Pangungusap
Bilugan (O) ang tamang sagot.
Nasaan ang lapis?
nasa ilalim nasa ibabaw
Nasaan ang daga?
nasa ilalim nasa ibabaw
Nasaan ang bola?
nasa loob nasa labas
Nasaan ang watawat?
nasa harap nasa likod
Kasanayan: Nababasa ang mga pangungusap
16
Basahin ang bawat pangungusap. Sagutin ng Oo o Hindi.
Isulat ang sagot sa patlang.
__________ 1. Babae ba si Eba?
__________ 2. May paa ba ang mesa?
__________ 3. Marumi ba ang basura?
__________ 4. Dalawa ba ang paa ng pusa?
__________ 5. May gatas ba ang baka?
__________ 6. Malamig ba ang yelo?
__________ 7. Mainit ba ang buwan?
__________ 8. Mabuti ba ang kape sa bata?
Kasanayan: Nakasasagot mula sa nabasang tanong
17
Kilalanin ang larawan sa bawat hanay. Isulat ang nauukol dito
upang mabuo ang pangungusap.
May itlog sa _________ .
Mahaba ang buhok ng
batang ________.
May bunga ang _______.
May _________ ang
bata.
18
Ang Liwanag/Ilaw
Bilugan (O) ang nagbibigay ng liwanag.
Kasanayan: Nasasabi ang pinagmumulan ng liwanag
19
Lagyan ng tsek () ang larawang nagpapakita ng
pakinabang mula sa liwanag.
Kasanayan: Nasasabi ang gamit at pakinabang mula sa liwanag
20
Ang Panahon
Pag-aralan ang larawan. Pagkabitin ng guhit ang uri ng
panahon sa inilalarawan.
1. maaraw
2. maulan
3. maulap
4. mahangin
Kasanayan: Natutukoy ang ibat ibang uri ng panahon
21
Lagyan ng tsek () ang dapat isuot ayon sa panahong
nakalarawan.
Kasanayan: Nasasabi kung paano ang panahon ay nakaaapekto sa tao
22
Pagkabitin ng guhit ang larawan at ang uri ng panahong
isinasaad nito.
Kasanayan: Natutukoy ang ibat ibang uri ng panahon
 maulan
 maaraw
 maulap
 mahangin
23
Pagkabitin ang pamilang ( o numerals) at ang tamang bilang.
Magsimula sa tuldok.
Kasanayan: Nauunawaan na ang bilang ay may simbolo na kumakatawan
24
Bilang 1-10
Isulat ang pamilang (o numerals) na naaayon sa dami ng
bagay sa bawat hanay.
Kasanayan: Nakababasa at nakasusulat ng bilang 1-10
25
“Pattern”
Pag-aralan ang “pattern”. Bilugan (O) ang hugis na susunod
upang mabuo ang “pattern”.
Kasanayan: Natutukoy ang bagay na bubuo sa “pattern”
26
Pag-aralan ang larawan. Piliin at lagyan ng tsek () ang
larawang nasa labas ng kahon upang mabuo ang “pattern”.
Kasanayan: Nakabubuo ng “pattern”
ABC
xx+
ABC AB__
xx+ xx__ + x
B C
27
Kompletuhin ang “pattern.” Lagyan ng () ang nawawla.
Kasanayan: Natutukoy ang nawawalang bahagi ng isang “patterm”
553 5_3
+-x_-x+-x
5 3
+ 
28
Ordinal
Lagyan ng tsek () ang larawang tumutukoy sa kinalalagyang
puwesto.
Una
Pangalawa
Pangatlo
Pang-apat
Panlima
29
Pang-anim
Pampito
Pangwalo
Pansiyam
Pansampu
Kasanayan: Natutukoy ang pagkakasunod-sunod na kinalalagyan ng isang bagay
mula sa una hanggang pansampu
30
Nadaragdagan ng Isa/Nababawasan ng Isa
Bilangin ang bawat hanay mula kanan pakaliwa ng bawat
pangkat. Lagyan ng tsek () ang pangkat na nadadagdagan
ng isa, at ekis (X) naman ang nababawasan ng isa.
Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na nadaragdagan o nababawasan ng isa ang
bilang
31
Pagmamahal sa Panginoon
Bilugan ang mga larawang nagpapakita ng pagmamahal
sa Panginoon.
Kasanayan: Naipakikita ang pagmamahal sa Panginoon

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

MarungkoMarungko
Marungko
Manilyn Destacamento41.4K views
action plan in reading.docxaction plan in reading.docx
action plan in reading.docx
JenniferSayong151.8K views
Pangngalang pantangi at pambalanaPangngalang pantangi at pambalana
Pangngalang pantangi at pambalana
RitchenMadura107.9K views
Mga pang ukolMga pang ukol
Mga pang ukol
Lawrence Avillano17.5K views

Similar a K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)

Tg filipino grade2Tg filipino grade2
Tg filipino grade2Teth04
32.9K views62 Folien
Pang uri pptPang uri ppt
Pang uri pptRosalie Castillo
87.9K views21 Folien
Q4-WEEK6DAY4.pptxQ4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptxronapacibe1
17 views74 Folien
PPTPPT
PPTJonilynUbaldo1
15 views66 Folien

Similar a K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)(20)

Tg filipino grade2Tg filipino grade2
Tg filipino grade2
Teth0432.9K views
DLL_FILIPINO 2_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 2_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 2_Q1_W1.docx
KIMBERLYROSEFLORES38 views
2nd-wk-7- belen.docx2nd-wk-7- belen.docx
2nd-wk-7- belen.docx
MariaBelenJManocdoc71 views
Pang uri pptPang uri ppt
Pang uri ppt
Rosalie Castillo87.9K views
Q4-WEEK6DAY4.pptxQ4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptx
ronapacibe117 views
PPTPPT
PPT
JonilynUbaldo115 views
Kinder_LAS_Q2_week-11.docxKinder_LAS_Q2_week-11.docx
Kinder_LAS_Q2_week-11.docx
AileenAmarillo441 views
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
daffodilcedenio117 views
Q4 WEEK6DAY4.pptxQ4 WEEK6DAY4.pptx
Q4 WEEK6DAY4.pptx
AlmaDeLeon154 views
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W6_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W6_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W6_D3.docx
JoanaMarieNicdao53 views
Filipino 3 Learner's Manual 4th QuarterFilipino 3 Learner's Manual 4th Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 4th Quarter
EDITHA HONRADEZ26.8K views
3 fil lm q43 fil lm q4
3 fil lm q4
EDITHA HONRADEZ6.1K views
Filipino 3 tg fullFilipino 3 tg full
Filipino 3 tg full
Era Lagco-Franco1.5K views
DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (2).docxDLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (2).docx
DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (2).docx
JaineVieLiquiganFern4 views
Masayang Mundo ng Filipino - KinderMasayang Mundo ng Filipino - Kinder
Masayang Mundo ng Filipino - Kinder
Diwa Learning Systems Inc32.2K views
TmLHT sa Filipino 6TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6
Sunshine Khriztel Estrera287 views
Grade 2 DLL FILIPINO 2 Q1 Week 3.docxGrade 2 DLL FILIPINO 2 Q1 Week 3.docx
Grade 2 DLL FILIPINO 2 Q1 Week 3.docx
CyeWeldyVremlieLoyod381 views

K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)

 • 1. K Mga Kasanayan para sa Kahandaan sa Pagkatuto (Readiness Skills Workbook) Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog – Yunit 1 Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
 • 2. MGA KASANAYAN PARA SA KAHANDAAN SA PAGKATUTO (Readinesss Skills Workbook) Government Property (Not for Sale) Revised Edition, 2010 Management Staff Yolanda S. Quijano, Undersecretary for Programs and Projects, Marilyn D. Dimaano, Director IV, Simeona T. Ebol, Chief, Curriculum Development Division, Irene C. de Robles, OIC Assistant Chief, Curriculum Development Division, Forcefina E.Frias, Education Program Specialists, Project Coordinator, and Josefina V. Lacuna, Senior Education Program Specialists, Co – Team Project Coordinator Senior Education Program Specialists Rogelio O. Doñes, Ofelia H. Eustaquio, Virginia T. Fernandez, Galileo L. Go, Josefina V. Lacuna, Trinidad M. Lagarto Education Program Specialists II Nerisa M. Beltran, Kathleen C. Diza, Forcefina E.Frias, Robesa R. Hilario, Eldy U. Oñas, Marilou D. Pandiño. Rosalinda T. Serrano, Lea Estuye Administrative Aide/Encoder/Illustrator Ferdinand S. Bergado, Marcelino C. Bataller, Jannet F. Labre, IT Designers Bryan Simara, Encoder; Eric S. de Guia & Fermin Fabella, Illustrators Schools/Division/Region where material was validated: Division of Bulacan CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION, BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Office Address : Rm. 204, Bonifacio Bldg. DepEd Complex, DepEd Complex, Meralco Avenue 1600 PasigCity,Philippines Telefax : (02) 638 – 4799 – 4347 Email Address : preschool.bee@gmail.com
 • 3. PAUNANG SALITA Ang mga pagsasanay sa aklat na ito ay isina “contextualized” mula sa “Readiness Skills Workbook” upang mas higit na tumugon sa cultura ng mga batang ang salitang ginagamit ay tagalong. Ito ay isang hakbang na ginawa upang mabigyang diin at mapalawak ang pagtuturo ng mga batang nasa “kindergarten” sa pamamaraang ayon sa “Mother Tongued-Based Multilingual Education” ng Programang K -12 ng Kagawaran ng Edukasyon . Inaasang mananatiling pantulong sa pagkatuto ang mga pagsasanay na naririto. Gayun pa man di mahihigitan ang mga pagsasanay na mismong guro ang lumikha sapagkat ito ay tugmang-tungma sa pangkasalukuyang pangangailangan ng ating mga batang nagsisimula matuto na nasa “kindergarten”. Ang likhang mga gawain at pagsasanay na guto nils mismo ang gumawa ay hinihikayat sapagkat mas naaaangkop ito sa kasalukuyang pangangailangan ng mga bata para sa lubos nilang pagkatuto. Ang aklat na ito ay tuwirang ipagagamit at magiging indibidual na pag-aari ng bawat bata. Sa pagtatapos ng taunang pagpasok ng mga bata ito ay kanilang iuuwi at magsisilbing gamit pangbalik aral sa kanilang natutunan.
 • 5. 1 PAGHAHANDA SA PAGBASA Kasanayang Pampaningin Wastong Galaw ng mga Mata sa Pagbasa - Kaliwa-Pakanan Dalhin mo ako sa aking bahay. Pagdugtungin ang putol-putol na guhit. Kasanayan: Naisasagawa ang wastong galaw ng mata – kaliwa-pakanan
 • 6. 2 Dalhin mo ako sa aking Nanay. Pagdugtungin ang putol-putol na guhit. Kasanayan: Naisasagawa ang wastong galaw ng mata – kaliwa-pakanan
 • 7. 3 Dalhin si Danilo sa mga kasapi ng kanyang mag-anak: sa nanay, sa tatay at sa kapatid na bunso. Pagdugtungin ang putol-putol na guhit. Kasanayan: Naisasagawa ang wastong galaw ng mata sa pagbasa kaliwa- pakanan
 • 8. 4 Hinahanap ng hayop ang kanyang pagkain. Pagdugtungin ang putol-putol na guhit upang marating niya ito. Kasanayan: Naisasagawa ang wastong galaw ng mata sa pagbasa mula kaliwa- pakanan
 • 9. 5 Itaas-Pababa Pagdugtungin ang putol-putol na guhit. Saang mahuhulog ang bawat ? Kasanayan: Naisasagawa ang wastong galaw ng mga mata itaas-pababa
 • 10. 6 Magkakatulad na Larawan Pag-aralan ang mga larawan sa bawat hanay. Alin ang katulad ng larawan sa maliit na kahon? Bilugan (O) ito. Kasanayan: Nakikilala ang magkakatulad na larawan
 • 11. 7 Magkakatulad na titik Bilugan (O) ang titik na katulad ng nasa kahon. 1. n n j u 2. z k z x 3. c c g o 4. h u h n 5. y k y v Kasanayan: Nakikilala ang magkakatulad na titik.
 • 12. 8 Bilugan (O) ang dalawang titik na magkatulad sa bawat hanay. MN MW MM BB RB BR SG SS SC PR PP RP FE EF FF Kasanayan: Nakikilala ang magkakatulad na titk
 • 13. 9 Magkakatulad na Salita sa Pangkat Bilugan (O) ang salitang katulad ng salitang nasa kahon. 1. mata Tama mata muta 2. bola Bola lobo baba 3. pako Kopa kapa pako 4. baso Bato baso basa 5. sapa Saya sapa saba 6. pusa Puso pusa paso 7. lobo Tubo tabo lobo 8. kama Kama mama ama Kasanayan: Nakikilala ang magkakatulad na salita
 • 14. 10 Naiiba sa Pangkat Bilugan (O) ang larawang hindi kabilang sa pangkat. Kasanayan: Natutukoy ang naiiba sa pangkat
 • 15. 11 Lagyan ng ekis (X) ang larawang hindi kauri. Kasanayan: Natutukoy ang naiibang larawan sa hanay
 • 16. 12 Naiibang Letra sa Pangkat Lagyan ng ekis (X) ang naiibang titik sa hanay. 1. n N m n 2. q P p p 3. n U n n 4. r R r n 5. w V w w 6. d D b d 7. g g g p 8. h n h h Kasanayan: Natutukoy ang naiibang titik
 • 17. 13 Naiibang Salita sa Pangkat Ikahon () ang naiibang salita sa bawat hanay. 1. bata Bala bala bala 2. mama Mana mama mama 3. lolo Lolo lolo lola 4. baso Basa basa basa 5. pera Para pera pera 6. taho Tabo tabo tabo Kasanayan: Natutukoy ang naiibang salita
 • 18. 14 Kulay Pula Alin sa mga prutas ang pula? Kulayan ito. Kasanayan: Natutukoy ang mga pulang prutas
 • 19. 15 Kulayan mo ng pula ang mga bagay na may tsek (). Kasanayan: Natutukoy ang mga pulang bagay 1 Isa
 • 20. 16 i Isang Bata Bakatin ang bilang 1 gamit ang kulay pulang krayola. Isulat ang bilang 1. Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 1
 • 21. 17 Malaking Hayop Kilalanin at paghambingin ang mga hayop. Lagyan ng tsek () ang malaki. Kasanayan: Natutukoy ang malaking hayop
 • 22. 18 Malaki at Maliit na Hayop Kilalanin ang mga hayop. Bilugan (O) ang maliit at lagyan ng tsek () ang malaki. Kasanayan: Natutukoy ang maliit at malaki
 • 23. 19 Pinakamalaki Bilugan (O) ang pinakamalaki sa bawat hanay. Kasanayan: Natutukoy ang pinakamalaki
 • 24. 20 Mas Mahaba Lagyan ng tsek () ang mas mahaba sa bawat pares. Kasanayan: Natutukoy ang mas mahaba
 • 25. 21 Mas Maikli Lagyan ng tsek () ang mas maikli. Kasanayan: Natutukoy ang mas maikli o maigsi
 • 26. 22 Mas Mahaba Lagyan ng tsek () ang mas mahaba sa bawat pares. Kasanayan: Natutukoy ang mas mahaba
 • 27. 23 Pinakamahaba Lagyan ng tsek () ang pinakamahaba. Kasanayan: Natutukoy ang pinakamahaba
 • 28. 24 Pinakamaikli Kulayan ng pula ang pinakamaikli. Kasanayan: Natutukoy ang pinakamaikli o pinakamaigsi
 • 29. 25 Bahaging Kulang Alamin at iguhit ang nawawalang bahagi ng bawat bagay. Kasanayan: Natutukoy ang mga bahaging kulang o nawawala sa isang bagay
 • 30. 26 Pag-aralan at kilalanin ang nakalarawan. Iguhit ang nawawalang bahagi ng bawat isa. Kasanayan: Natutukoy ang mga bahaging kulang o nawawala
 • 31. 27 Bahaging Labis Kilalanin at bilugan ang hayop na may di naayong bahagi. Kasanayan: Natutukoy ang mga bahaging labis sa isang hayop
 • 32. 28 Kilalanin at bilugan (O) ang hayop na may labis o di naaayong bahagi. Kasanayan: Natutukoy ang mga bahaging labis sa isang hayop
 • 33. 29 Pagkilala sa Sarili Pag-aralan ang larawan. Bilugan (O) ang mga batang lalaki at lagyan ng tsek () ang mga babae. Kasanayan: Nakikilala ang sarili bilang babae o lalaki
 • 34. 30 Walang Laman Pag-aralan ang larawan. Ikahon () ang walang laman. Kasanayan: Natutukoy ang walang laman
 • 35. 31 2
 • 36. 32 Dalawa Dalawang Tuta Bakatin ang bilang 2 gamit ang kulay berdeng krayola. Isulat ang bilang 2. Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 2
 • 37. 33 Mga Tunog Salitang Magkakatugma Pakinggan ang guro sa pagsasabi ng pangalan ng mga larawan. Bilugan (O) ang mga larawan na ang pangalan ay magkatugma. Kasanayan: Natutukoy ang mga salitang magkakatugma
 • 38. 34 Magkakatulad na Tunog Sabihin ang pangalan ng bawat larawan kasabay ang guro. Bilugan (O) ang dalawang larawan na magkatulad ang simulang tunog. Kasanayan: Natutukoy ang magkakatulad na tunog sa salita
 • 39. 35 Tingnan ang mga larawan. Bigkasin ang mga pangalan nito. Pagkabitin ang dalawang larawan na magkatulad ang simulang tunog. Kasanayan: Natutukoy ang magkakatulad na tunog sa salita
 • 40. 36 Kulay Dilaw Alin sa mga larawan ang dilaw? Kulayan ito. Kasanayan: Natutukoy ang mga dilaw na bagay
 • 41. 37 Magkakatulad at Magkaibang Tunog Pakinggan ang salitang sasabihin ng guro. Lagyan ng tsek () ang maliit na kahon kung magkatulad ang huling tunog at ekis (X) kung magkaiba. Kasanayan: Natutukoy ang magkakatulad na huling tunog ng mga salita
 • 42. 38 Pakinggan ang salitang sasabihin ng guro. Lagyan ng tsek () ang kahon kung magkatulad ang huling tunog at ekis (X) kung magkaiba. baso Laso aso pusa lolo Lola ate kuya lapis Ipis buto bato Kasanayan: Natutukoy ang magkakatulad na huling tunog ng mga salita
 • 43. 39 Kulay Berde Aling bagay ang berde? Kulayan mo ito. Kasanayan: Natutukoy ang mga berde o luntiang bagay
 • 44. 40 Kulayan mo ang prutas at gulay na berde. Kasanayan: Natutukoy ang mga berde o luntiang bagay
 • 45. 41 Hugis Bilog Ikahon () ang bagay na hugis bilog. Tularan ang halimbawa na ginawa sa orasan. Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na bilog
 • 46. 42 Kulay Asul Kulayan mo ng asul ang mga may tsek (). Kasanayan: Natutukoy ang mga asul na bagay
 • 47. 43 Pagmamalaki sa Sariling Pangalan Aling larawan ang nagpapakita ng pagmamalaki sa sariling pangalan? Lagyan ng tsek () ang loob ng maliit na kahon. Kasanayan: Nasasabi ang pangalan nang may pagmamalaki Ako si Tom. Gusto ko ang aking pangalan. Ako naman si Ana. Gusto ko rin ang aking pangalan. Mahaba ang pangalan ko. Di ko ito gusto. Mahaba rin ang pangalan ko. Di ko rin ito gusto.
 • 48. 44 Mga Bahagi ng Katawan Ikabit ng guhit ang pangalan sa tamang bahagi ng katawan. tainga ulo mata ilong dila ngipin leeg bibig braso kamay binti hita paa daliri ng paa Kasanayan: Natutukoy ang mga bahagi ng sariling katawan
 • 49. 45 Bilugan (O) ang pangalan ng nakalarawang bahagi ng katawan. ilong daliri ngpaa tainga daliri mata kamay tainga braso dila bibig ilong mata binti ulo ulo leeg kamay bibig kamay tuhod ulo binti paa braso tainga tuhod mata siko ilong binti Kasanayan: Natutukoy ang mga bahagi ng katawan
 • 50. 46 Bilugan (O) ang bahagi ng katawan na sasabihin ng guro. At ituro ang kaparehong bahagi ng katawan mo. tainga mata ilong dila kamay Kasanayan: Natutukoy ang mga bahagi ng sariling katawan
 • 51. 47 Ang Aking Kasuotan Bilugan (O) ang mga gamit na pag-aari ng bawat bata. Kasanayan: Nakikilala ang sariling gamit
 • 52. 48 Magkakaugnay na Bagay Pagkabitin ang mga bagay na magkaugnay. Simulan sa tuldok. Kasanayan: Nakapag-uugnay ng mga bagay
 • 53. 49 Saan ginagamit ang mga bagay sa Hanay A? Iugnay ang bawat isa sa tamang bahagi ng katawan sa Hanay B. Pagkabitin ng guhit. Hanay A Hanay B Kasanayan: Nakapag-uugnay ng mga bagay
 • 54. 50 Saan kaya patungo ang bawat isa? Ikabit ng guhit ang magkaugnay na larawan. Kasanayan: Nakapag-uugnay ng mga bagay
 • 55. 51 Ikabit ng guhit ang mga larawan sa Hanay A na kaugnay ng mga tao sa Hanay B. Hanay A Hanay B Kasanayan: Nakapag-uugnay ng mga bagay
 • 56. 52 Hugis Parisukat Kulayan ng dilaw ang mga bagay na hugis parisukat. Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na parisukat
 • 57. 53 Hugis Tatsulok Alin ang hugis tatsulok? Kulayan ito ng asul. Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na tatsulok
 • 58. 54 Hugis Parihaba Alin ang hugis parihaba? Kulayan ito ng berde. Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na parihaba
 • 59. 55 Magkatulad na Hugis Pagkabitin ng guhit ang mga bagay na magkatulad ang hugis. Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na magkatulad ang hugis
 • 60. 56 Hugis na Naiiba sa Pangkat Lagyan ng ekis (X) ang hugis na naiiba sa pangkat? Kasanayan: Natutukoy ang naiibang hugis sa pangkat
 • 61. 57 Pandama Pagkabitin ng guhit ang bahagi ng katawan sa naayon nitong gamit. 1. pang-amoy 2. pandama 3. pandinig 4. paningin 5. panlasa Kasanayan: Nasasabi ang gawain ng bawat bahagi ng katawan
 • 62. 58 Lagyan ng tsek () ang bahagi ng katawan na ginagamit sa gawaing nakalarawan. Kasanayan: Nasasabi ang gawain ng bawat bahagi ng katawan
 • 63. 59 Makinis at Magaspang Kilalanin ang bawat larawan. Bilugan (O) ang makinis at ikahon () ang magaspang. Kasanayan: Nasasabi kung makinis o magaspong ang isang bagay 3
 • 64. 60 Tatlo Bakatin ang bilang 3 gamit ang kulay asul na krayola. Isulat ang bilang 3. Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 3
 • 65. 61 Pagiging Malinis sa Sarili Lagyan ng tsek () ang larawan na nagpapakita kung paano mapananatiling malinis ang katawan. Kasanayan: Naipakikita ang wastong paraan ng paglilinis ng katawan
 • 66. 62 Mga Gamit sa Paglilinis ng Sarili Bilugan (O) ang gamit na kailangan sa ginagawang paglilinis ng katawan Kasanayan: Natutukoy ang mga gamit na kailangan sa paglilinis ng sarili
 • 67. 63 Pag-aralan ang bawat larawan. Lagyan ng tsek () ang nagpapakita ng pagtitipid sa mga gamit na kailangan upang maging malinis. Kasanayan: Nakapagtitipid sa mga gamit na kailangan upang maging malinis
 • 68. 64 Pansariling Kalinisan at Kaayusan Pag-aralan ang mga larawan. Gaano mo kadalas ginagawa ang mga ito? Lagyan ng tsek () ang hanay ng iyong sagot. Ginagawa ko ito palagi minsan hindi Kasanayan: Naisasagawa nang nag-iisa ang mga gawaing nauukol sa pansariling kalinisan at kaayusan
 • 69. 65 Pag-aralan ang bawat larawan. Gaano mo kadalas ginagawa ang mga ito? Lagyan ng tsek () ang hanay ng iyong sagot. Ginagawa ko ito palagi minsan hindi Kasanayan: Naisasagawa nang nag-iisa ang mga gawaing nauukol sa Pansariling kalinisan at kaayusan
 • 70. 66 Ang Alpabeto Mga Letra ng Alpabeto Aling mga titk ang may tamang pagkakasunod-sunod? Bilugan (O) ito. 1. 2. 3. 4. 5. Kasanayan: Napagsusunod-sunod ang mga titik ng alpabeto ABD CBA ABC KLM QRP ZYX DEF KJI LNM TVU PQR FVR GAB XYZ NLP
 • 71. 67 Ikahon () ang kasunod na titik. 1. A B C __ D R S 2. H I J __ P K M 3. L M N __ M O P 4. V W X __ T Y Z 5. F G H __ E F I Ikahon () ang kasunod na titik. 1. b c d __ e i u 2. k l m __ o n p 3. r s t __ u v w 4. f g h __ j k i 5. p q r __ t u s Kasanayan: Napagsusunod-sunod ang mga titik ng alpabeto
 • 72. K Mga Kasanayan para sa Kahandaan sa Pagkatuto (Readiness Skills Workbook) Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog – Yunit 2 Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
 • 73. MGA KASANAYAN PARA SA KAHANDAAN SA PAGKATUTO (Readinesss Skills Workbook) Government Property (Not for Sale) Revised Edition, 2010 Management Staff Yolanda S. Quijano, Undersecretary for Programs and Projects, Marilyn D. Dimaano, Director IV, Simeona T. Ebol, Chief, Curriculum Development Division, Irene C. de Robles, OIC Assistant Chief, Curriculum Development Division, Forcefina E.Frias, Education Program Specialists, Project Coordinator, and Josefina V. Lacuna, Senior Education Program Specialists, Co – Team Project Coordinator Senior Education Program Specialists Rogelio O. Doñes, Ofelia H. Eustaquio, Virginia T. Fernandez, Galileo L. Go, Josefina V. Lacuna, Trinidad M. Lagarto Education Program Specialists II Nerisa M. Beltran, Kathleen C. Diza, Forcefina E.Frias, Robesa R. Hilario, Eldy U. Oñas, Marilou D. Pandiño. Rosalinda T. Serrano, Lea Estuye Administrative Aide/Encoder/Illustrator Ferdinand S. Bergado, Marcelino C. Bataller, Jannet F. Labre, IT Designers Bryan Simara, Encoder; Eric S. de Guia & Fermin Fabella, Illustrators Schools/Division/Region where material was validated: Division of Bulacan CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION, BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Office Address : Rm. 204, Bonifacio Bldg. DepEd Complex, DepEd Complex, Meralco Avenue 1600 PasigCity,Philippines Telefax : (02) 638 – 4799 – 4347 Email Address : preschool.bee@gmail.com
 • 74. PAUNANG SALITA Ang mga pagsasanay sa aklat na ito ay isina “contextualized” mula sa “Readiness Skills Workbook” upang mas higit na tumugon sa cultura ng mga batang ang salitang ginagamit ay tagalong. Ito ay isang hakbang na ginawa upang mabigyang diin at mapalawak ang pagtuturo ng mga batang nasa “kindergarten” sa pamamaraang ayon sa “Mother Tongued-Based Multilingual Education” ng Programang K -12 ng Kagawaran ng Edukasyon. Inaasang mananatiling pantulong sa pagkatuto ang mga pagsasanay na naririto. Gayun pa man di mahihigitan ang mga pagsasanay na mismong guro ang lumikha sapagkat ito ay tugmang-tungma sa pangkasalukuyang pangangailangan ng ating mga batang nagsisimula matuto na nasa “kindergarten”. Ang likhang mga gawain at pagsasanay na guto nils mismo ang gumawa ay hinihikayat sapagkat mas naaaangkop ito sa kasalukuyang pangangailangan ng mga bata para sa lubos nilang pagkatuto. Ang aklat na ito ay tuwirang ipagagamit at magiging indibidual na pag-aari ng bawat bata. Sa pagtatapos ng taunang pagpasok ng mga bata ito ay kanilang iuuwi at magsisilbing gamit pangbalik aral sa kanilang natutunan.
 • 75. 1 Mga Anyo ng Mukha Ano ang nararamdaman ng bawat bata sa larawan? Ipakita mo ang bawat damdaming sasabihin ng guro at ikuwento kung kailan ka nagiging masaya, malungkot, nagagalit, o natatakot. masaya malungkot galit takot Kasanayan: Naipakikita ang iba’t ibang damdamin Nailalarawan ang tunay na damdamin tulad ng masaya, malungkot, galit o takot
 • 76. 2 Anong damdamin ang ipinahihiwatig ng larawan sa kaliwa? Bilugan ang titk ng tamang anyo ng mukha. Kasanayan: Nakikilala ang anyo ng mukha na nagpapakita ng iba’t ibang damdamin A B A B A B
 • 77. 3 Ang Letrang Mm Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Bigkasin ang unang tunog. Lagyan ng () ang lahat ng letrang Mm sa salita. m a n o k M i n a m a n g g a m a n i k a m a n i M a n u e l Isulat nang wasto ang letrang Mm. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Mm Nabibigkas ang Mm Naisusulat nang wasto ang letrang Mm
 • 78. 4 Ang letra Aa Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Bigkasin ang /a/. Bilugan (O) ang lahat ng letrang Aa. A n a A l a n a p a t a t i s a r a w a p a Isulat nang wasto ang letrang Aa. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Aa Nabibigkas ang Aa Naisusulat nang wasto ang letrang Aa
 • 79. 5 Wastong Paghahanda ng Pagkain Iguhit ang  sa loob ng maliit na kahon kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong gawi. Iguhit ang  kung ito ay nagpapakita ng maling gawi. Kasanayan: Naipakikita ang wastong paghahanda ng pagkain
 • 80. 6 Pagliligpit ng Pinagkainan Iguhit ang  sa loob ng maliit na kahon kung ginagawa mo ang nakalarawan. Iguhit ang  kung hindi. Kasanayan: Naipakikita ang wastong pagliligpit ng kagamitan sa pagkain
 • 81. 7 Ang Letrang Tt Bigkasin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Bigkasin ito. Bilugan (O) ang letrang Tt. t a s a t e l e p o n o t u t u b i t a i n g a t a l a b a t u t a Isulat nang wasto ang letrang Tt. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Tt Nabibigkas ang Tt Naisusulat nang wasto ang letrang Tt
 • 82. 8 Apat Bakatin ang bilang 4 gamit ang kulay dilaw na krayola . Isulat ang bilang 4. Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 4 4 Apat na Bulaklak
 • 83. 9 Pangkat na Mas Marami Lagyan ng tsek () ang pangkat na mas marami. Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na mas marami
 • 84. 10 Pangkat na Mas Kakaunti Lagyan ng tsek () ang pangkat na mas kakaunti. Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na mas kakaunti
 • 85. 11 Pangkat na Mas Marami Lagyan ng tsek () ang pangkat na mas marami. Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na may mas maraming bilang
 • 86. 12 Pinakamarami Bilangin ang mga larawan sa bawat pangkat. Lagyan ng tsek () ang pangkat na pinakamarami. Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na may pinakamaraming bilang
 • 87. 13 Mas Kakaunti Bilangin ang mga larawan sa bawat pangkat. Lagyan ng tsek () ang pangkat na may mas kakaunting bilang. Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na may kakaunting bilang
 • 88. 14 Pinakakaunti Bilangin ang mga larawan sa bawat pangkat. Lagyan ng tsek () ang pinakakaunti. Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na may pinakakaunting bilang
 • 89. 15 Ang Letrang Nn Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Bigkasin ang /n/. Bilugan ang tunog Nn. n a n a y N o r ma n o t a n i y o g n a r s N o l i Isulat nang wasto ang letrang Nn. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Nn Nabibigkas ang Nn Naisusulat nang wasto ang letrang Nn
 • 90. 16 Bilugan (O) ang salitang mabubuo sa pagsasama ng mga pantig. 1. ta + ma = mata tama tema 2. Ne + na = Nene Mena Nena 3. me + me = meme mama Nena 4. pa + pa = mapa papa dede 5. ma + ma = meme mana mama Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng mga pantig
 • 91. 17 Ang Tunog /Ng/ Sabihin ang pangalan ng bawat larawan kasabay ng guro. Ano ang unang tunog? Bigkasin ito. Bilugan (O) ang letrang Ng. n g a n g a n g i t i n g i w i n g u s o n g i p i n Isulat nang wasto ang letrang Ng-ng. Kasanayan: Nakikilala ang tunog na Ng-ng Nabibigkas ang Ng-ng Naisusulat nang wasto ang Ng-ng
 • 92. 18 Isulat ang nawawalang pantig. Basahin ang nabuong salita. ba __ bu __ sa __ nga __ __ ti __ ya Basahin ang sumusunod. 1. banga 2. bango 3. bunga 4. bungo 5. bungi 6. tango 7. sanga 8. panga 9. pango 10. ngongo Kasanayan: Nakabubuo ng salita sa pagsasama ng mga pantig
 • 93. 19 Ang Letrang Ee Bigkasin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Lagyan ng tsek () ang mga larawang nagsisimula sa tunog /Ee/. Elepante ensaymada elisi Eroplano espada ekis Isulat nang wasto ang letrang Ee. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Ee Naisusulat nang wasto ang letrang Ee
 • 94. 20 Anong pantig ang mabubuo sa pinagsamang letra? Isulat ito sa guhit. Halimbawa: b + e = be m + e = ____ p + e = ____ d + e = ____ t + e = ____ k + e = ____ g + e = ____ Pagkabitin ang magkatulad na mga pantig. Kasanayan: Nakabubuo ng mga pantig sa pagsasama ng katinig na b, m, p, d, t, k, g at patinig e de be be ge pe ge de de me
 • 95. 21 Ang Letrang Ss Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Bigkasin ang unang tunog. Bilugan ang letrang Ss. Sabon sapatos sandok Sampalok saging susi Isulat nang wasto ang letrang Ss. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Ss Nabibigkas ang Ss Naisusulat nang wasto ang letrang Ss
 • 96. 22 Isulat ang nawawalang pantig sa patlang upang mabuo ang pangalan ng larawan. __ pa __ ba me __ __ bon __ ya __ patos __ pa __ ba __ ta Kasanayan: Nakabubuo ng salita sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pantig
 • 97. 23 Ang Tubig Pag-aralan ang larawan. Sabihin kung ano ang gamit ng tubig. Kasanayan: Nasasabi kung saan ginagamit ang tubig
 • 98. 24 Lagyan ng tsek() ang nagpapakita ng pagtitipid sa tubig. Kasanayan: Nasasabi kung paano makapagtitipid ng tubig
 • 99. 25 Masustansiyang Pagkain Bilugan (O) ang pagkaing masustansiya. Kasanayan: Nasasabi ang sariling pangangailangan sa paglaki
 • 100. 26 Kaligtasan sa Araw-araw Lagyan ng tsek () ang larawang nagpapakita kung paano mapanatili na malinis at ligtas ang paligid. Kasanayan: Naisasagawa ang maging ligtas sa araw-araw na Gawain
 • 101. 27 Lagyan ng tsek () ang larawang nagpapakita kung paano mapananatiling ligtas ang sarili. Kasanayan: Naisasagawa ang maging ligtas sa araw-araw
 • 102. 28 Ang Letrang Bb Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Bigkasin ito. Bilugan (O) ang lahat ng letrang Bb. b a t a b a g b a b a e b a s k e t B e n b o t e Isulat nang wasto ang letrang Bb. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Bb Nabibigkas ang Bb Naisusulat nang wasto ang letrang Bb
 • 103. 29 Anong pantig ang mabubuo sa pinagsamang letra? Isulat ang pantig sa patlang. Halimbawa: b + a = ba m + a = ____ p + a = ____ Bilugan (O) ang naiibang pantig sa bawat hanay. Kasanayan: Nakabubuo ng mga pantig sa pagsasama ng katinig na b, m, p at patinig na a ba ba pa ma ba ma ma pa pa
 • 104. 30 Lima Bakatin ang bilang 5 gamit ang krayolong kulay lila o “violet”. Isulat ang bilang 5. Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 5 5 Limang Tasa
 • 105. 31 Pagkabitin ang pamilang (o numerals) at ang tamang dami ng nasa bawat pangkat. Magsimula sa tuldok. Kasanayan: Naipapares ang pamilang sa tamang dami ng bagay sa bawat pangkat
 • 106. 32 Ang Letrang Ii Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Bigkasin ito. Bilugan (O) ang letrang Ii. i l o g i l a w I r e n e I r m a i t l o g i b o n Kasanayan: Nakikilala ang letrang Ii Nabibigkas ang Ii
 • 107. 33 Isulat nang wasto ang letrang Ii. Isulat ang i sa patlang. Basahin ang mabubuong salita. __ ba __ sa __ pa __ ha __ ta __ na __ law __ baba Kasanayan: Naisusulat nang wasto ang letrang Ii Nakabubuo ng mga salita sa pamamagitan ng pagsasama ng mga patinig at katinig
 • 108. 34 Bilugan (O) ang simulang titik ng pangalan ng bawat larawan. a e I a e i a e I a e i a e i a e i a e i a e i Kasanayan: Nakikilala ang mga patinig na a, e, i
 • 109. 35 Isulat ang a sa unahan ng bawat pantig. Isulat sa mahabang patlang ang nabuong salita. a __ ba = ____________ __ ma = ____________ __ pa = ____________ __ ga = ____________ __ sa = ____________ Isulat ang i sa unahan ng bawat pantig. Isulat sa mahabang patlang ang nabuong salita. i __ na = ____________ __ ma = ____________ __ sa = ____________ __ ha = ____________ __ ta = ____________ Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng patinig at katinig
 • 110. 36 Pagmamalasakit sa Kapwa Pag-aralan ang mga larawan. Alin ang dapat gawin upang maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa? Lagyan ng tsek () ang maliit na kahon nito. Kasanayan: Naipakikita ang pagmamalasakit sa kapwa
 • 111. 37 Paggalang sa Kapwa Pag-aralan ang mga larawan. Basahin kasama ng guro ang sinasabi ng mga bata. Alin ang dapat gawin upang maipakita ang paggalang sa kapwa? Lagyan ng tsek () ang maliit na kahon nito. Kasanayan: Naipakikita ang wastong pagmamahal at paggalang sa mga katulong sa pamayanan Laging gumagamit ng magagalang na katawagan tulad ng Aling, Mang, Manang, Manong
 • 112. 38 Ang letrang Pp Bigkasin ang pangalan ng bawat larawan. Sa anong letra ito nagsisimula? Bigkasin ito. Salungguhitan ang Pp. p a p a y a p a y o n g p i n y a P a b l o p u s o p i t o Isulat nang wasto ang letrang Pp. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Pp Nabibigkas ang Pp Naisusulat nang wasto ang letrang Pp
 • 113. 39 Pagkabitin ang mga pantig upang mabuo ang pangalan ng bawat larawan. Isulat sa patlang ang nabuong salita. Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng mga pantig ba, ma, pa at a a + pa _____ pa + a _____ ba + ba _____ Pa + pa _____ Ma + ma _____
 • 114. 40 Anong salita ang mabubuo sa pinagsamang pantig? Isulat ang salita sa patlang. Halimbawa: a + ma = ama a + ba = ____ a + pa = ____ pa + a = ____ ba + ba = ____ ma + ma = ____ ma + ta = ____ Isulat ang nawawalang pantig. __ m a p a __ a __ Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng mga pantig ba, ma, pa at a
 • 115. 41 Pagkabitin ang mga pantig upang mabuo ang pangalan ng larawan. 1. ka pa 2. ma ta 3. pa ta 4. ta ma 5. ka ma Kasanayan: Nababasa ang mga nabuong salita sa pagsasama ng pantig da, ba, ta, ma, pa at a
 • 116. 42 Anim Anim na Bola Bakatin ang bilang 6 gamit ang krayolang kulay kahel o “orange”. Isulat ang bilang 6. Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 6 6
 • 117. 43 Ang Titik Gg Bigkasin ang pangalan ng bawat larawan. Bilugan (O) ang unang tunog ng pangalan ng larawan. g a t a s g a m o t g a s e r a g a b i g a g a m b a Isulat nang wasto ang letrang Gg. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Gg Nabibigkas ang Gg Naisusulat nang wasto ang letrang Gg
 • 118. 44 Ang Titik Uu Sabihin ang pangalan ng bawat larawan kasabay ang guro. Ano ang unang tunog? Bigkasin ito. Bilugan ang letrang Uu. u b a s u o d u b e u l a n u n g g o y u l a p Isulat nang wasto ang letrang Uu. Kasanayan: Nakikilala ang tunog Uu Nabibigkas ang Uu Naisusulat nang wasto ang letrang Uu
 • 119. 45 Isulat sa patlang ang nawawalang titik upang mabuo ang pangalan ng bawat larawan. __ lap __ lan __ poy __ be __ bas __ bokado __ po __ lam __ nan Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng katinig at patinig
 • 120. 46 Bigkasin ang pangalan ng bawat larawan. Isulat ang nawawalang pantig sa patlang. __ laka __ bayo __ ka __ lo __ ta __ bi Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng mga pantig
 • 121. 47 Pagmamahal at Paggalang sa Mga Kasapi ng Mag-anak Pag-aralan ang mga larawan. Ano ang ipinakikita ng mga ito? Paano mo maipakikita ang pagmamalasakit sa iyong pamilya? Kasanayan: Naipakikita ang pagmamahal at paggalang sa mga magulang at nakatatandang kasapi ng mag-anak
 • 122. 48 Pag-aralan ang mga larawan. Alin ang dapat mong gawin upang ipakita ang pagmamahal sa iyong pamilya? Lagyan ng tsek () ang maliit na kahon nito. Kasanayan: Naipakikita ang pagmamahal sa mga kasapi ng mag-anak
 • 123. 49 Mabuting Kasapi ng Mag-anak Pag-aralan ang mga larawan. Ano ang ipinakikita ng mga ito? Paano mo maipakikita na ikaw ay isang mabuting kasapi ng iyong mag-anak? Kasanayan: Naipakikita ang pagiging mabuting kasapi ng mag-anak
 • 124. 50 Pagmamahal at Paggalang sa mga Katulong sa Paaralan Makinig sa guro habang binabasa ang bawat sitwasyon. Sabihin kung paano maipakikita ang paggalang at pagmamahal sa mga katulong sa paaralan. 1. Nasalubong ni Rica ang kanyang guro. Paano niya babatiin ang kanyang guro? 2. Ipinatatawag ng guro ang dyanitor kay Al. Ano ang sasabihin ni Al sa dyanitor? 3. Masakit ang tiyan ni Ana. Pumunta siya sa klinika. Ano ang sasabihin niya sa doktor? 4. May iniabot na sulat si Jo para sa punong-guro. Ano ang sasabihin niya sa punong-guro? Kasanayan: Naipakikita ang pagmamahal at paggalang sa mga katulong ng paaralan Magalang na binabati at kinakausap ang mga katulong ng paaralan
 • 125. 51 Ang Letrang Rr Sabihin ang pangalan ng bawat larawan kasabay ang guro. Ano ang unang tunog? Bigkasin ito. Bilugan (O) ang tunog /r/. r e g a l o R o m e o r e l o r e p o l y o r o s a r y o r a d y o Isulat nang wasto ang letrang Rr. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Rr Nabibigkas ang /Rr/ Naisusulat nang wasto ang letrang Rr
 • 126. 52 Isulat sa patlang ang nawawalang pantig upang mabuo ang pangalan ng bawat larawan. re __ pe __ rake __ ba __ rega __ lo __ ha __ gita __ rey __ Kasanayan: Nakabubuo ng salita sa pagsasama ng mga pantig
 • 127. 53 Ang letrang Dd Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Bigkasin ang /d/. Bilugan (O) ang letrang Dd. E d a l a w a d a m o d e d e d a h o n E D a d a d a m i t D o d i d o m i n o Isulat nang wasto ang letrang Dd. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Dd Nabibigkas ang Dd Naisusulat nang wasto ang letrang Dd
 • 128. 54 Isulat sa patlang ang salitang mabubuo sa pinagsamang pantig. Halimbawa: a + da = ada ta + ma = ____ ta + pa = ____ pa + ta = ____ ma + ta = ____ ba + ta = ____ ta + ka = ____ ka + pa = ____ Kasanayan: Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama ng mga pantig da, ba, ta, ma, pa at a
 • 129. K Mga Kasanayan para sa Kahandaan sa Pagkatuto (Readiness Skills Workbook) Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog – Yunit 3 Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
 • 130. MGA KASANAYAN PARA SA KAHANDAAN SA PAGKATUTO (Readinesss Skills Workbook) Government Property (Not for Sale) Revised Edition, 2010 Management Staff Yolanda S. Quijano, Undersecretary for Programs and Projects, Marilyn D. Dimaano, Director IV, Simeona T. Ebol, Chief, Curriculum Development Division, Irene C. de Robles, OIC Assistant Chief, Curriculum Development Division, Forcefina E.Frias, Education Program Specialists, Project Coordinator, and Josefina V. Lacuna, Senior Education Program Specialists, Co – Team Project Coordinator Senior Education Program Specialists Rogelio O. Doñes, Ofelia H. Eustaquio, Virginia T. Fernandez, Galileo L. Go, Josefina V. Lacuna, Trinidad M. Lagarto Education Program Specialists II Nerisa M. Beltran, Kathleen C. Diza, Forcefina E.Frias, Robesa R. Hilario, Eldy U. Oñas, Marilou D. Pandiño. Rosalinda T. Serrano, Lea Estuye Administrative Aide/Encoder/Illustrator Ferdinand S. Bergado, Marcelino C. Bataller, Jannet F. Labre, IT Designers Bryan Simara, Encoder; Eric S. de Guia & Fermin Fabella, Illustrators Schools/Division/Region where material was validated: Division of Bulacan CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION, BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Office Address : Rm. 204, Bonifacio Bldg. DepEd Complex, DepEd Complex, Meralco Avenue 1600 PasigCity,Philippines Telefax : (02) 638 – 4799 – 4347 Email Address : preschool.bee@gmail.com
 • 131. PAUNANG SALITA Ang mga pagsasanay sa aklat na ito ay isina “contextualized” mula sa “Readiness Skills Workbook” upang mas higit na tumugon sa cultura ng mga batang ang salitang ginagamit ay tagalong. Ito ay isang hakbang na ginawa upang mabigyang diin at mapalawak ang pagtuturo ng mga batang nasa “kindergarten” sa pamamaraang ayon sa “Mother Tongued-Based Multilingual Education” ng Programang K -12 ng Kagawaran ng Edukasyon. Inaasang mananatiling pantulong sa pagkatuto ang mga pagsasanay na naririto. Gayun pa man di mahihigitan ang mga pagsasanay na mismong guro ang lumikha sapagkat ito ay tugmang-tungma sa pangkasalukuyang pangangailangan ng ating mga batang nagsisimula matuto na nasa “kindergarten”. Ang likhang mga gawain at pagsasanay na guto nils mismo ang gumawa ay hinihikayat sapagkat mas naaaangkop ito sa kasalukuyang pangangailangan ng mga bata para sa lubos nilang pagkatuto. Ang aklat na ito ay tuwirang ipagagamit at magiging indibidual na pag-aari ng bawat bata. Sa pagtatapos ng taunang pagpasok ng mga bata ito ay kanilang iuuwi at magsisilbing gamit pangbalik aral sa kanilang natutunan.
 • 132. 1 Ang Letrang Oo Sabihin ang pangalan ng bawat larawan kasabay ng guro. Ano ang unang tunog? Bigkasin ang tunog /o/. Bilugan ang tunog /o/ sa mga pangalan ng nakalarawan. o k r a o s o o r a s a n O l i v e O m a r O w e n Isulat nang wasto ang letrang Oo. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Oo. Nabibigkas ang /Oo/
 • 133. 2 Naisusulat nang wasto ang letrang Oo Pito Bakatin ang bilang 7 gamit ang krayolang kulay tsokolate o “brown”. Isulat ang bilang 7. Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 7 7 Pitong Marakas
 • 134. 3 Tuntunin sa Paaralan Pag-aralan ang mga larawan. Alin ang nagpapakita ng maagang pagpasok sa paaralan? Gumuhit ng  sa maliit na kahon nito. Ginagawa mo rin ba ito? Bakit? Kasanayan: Nakasusunod nang maayos sa tuntunin ng paaralan
 • 135. 4 Pag-aralan ang mga larawan. Alin ang nagpapakita ng pagsunod sa mga tuntunin ng paaralan? Lagyan ng tsek () ang maliit na kahon nito. Kasanayan: Nakasusunod nang maayos sa tuntunin ng paaralan
 • 136. 5 Paggalang sa Watawat Lagyan ng tsek () ang batang nagpapakita ng paggalang sa watawat. Lagyan ng ekis (X) ang hindi. Kasanayan: Naisasagawa ang wastong paggalang sa watawat at pambansang awit Tumatayo nang tuwid habang itinataas ang watawat at inaawit ang Lupang Hinirang
 • 137. 6 Ang Letrang Ll Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Bigkasin ang unang tunog. Bilugan (O) ang tunog /l/ sa pangalan ng larawan. l a s o l a p i s l o b o l a n g g a m l a n g a w l i m a Isulat nang wasto ang letrang Ll. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Ll Nabibigkas ang tunog /Ll/ Naisusulat nang wasto ang letrang Ll
 • 138. 7 Ang Letrang Hh Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Bigkasin ang tunog /h/. Bilugan (O) ang Hh. H i l d a hari hipon halaman hagdan hamon Isulat nang wasto ang letrang Hh. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Hh. Nabibigkas ang Hh Naisusulat nang wasto ang letrang Hh
 • 139. 8 Walo Bakatin ang bilang 8 gamit ang kulay itim na krayola. Isulat ang bilang 8. Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 8 8 Walong Torotot
 • 140. 9 Pangangalaga sa Hayop at Halaman Pag-aralan ang mga larawan. Bilugan ang salitang tama kung ang larawan ay nagpapakita ng tamang gawi at mali kung ang larawan ay nagpapakita ng maling gawi. Kasanayan: Napangangalagaan ang mga hayop at halaman sa kapaligiran
 • 141. 10 Pangangalaga sa Kapaligiran Pag-aralan ang mga larawan. Alin ang dapat gawin upang mapangalagaan ang kapaligiran? Lagyan ng tsek () ang maliit na kahon nito. Kasanayan: Naipakikita ang pagiging mabuting kasapi ng pamayanan
 • 142. 11 Ang Letrang Kk Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Bigkasin ang /k/. Salungguhitan ang titik Kk. k a l a b a w k a b a y o k a m a y k a w a l i k u t s a r a K i k o Isulat nang wasto ang letrang Kk. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Kk Nabibigkas ang /Kk/ Naisusulat nang wasto ang letrang Kk
 • 143. 12 Anong pantig ang mabubuo sa pinagsamang letra? Isulat ang pantig sa patlang. Halimbawa: d + a = da t + a = ____ k + a = ____ Pagkabitin ang magkatulad na pantig sa bawat hanay. Kasanayan: Nakabubuo ng mga pantig sa pagsasama ng katinig na d, t, k at patinig na a da ta da ta ta ka ba ka ka ma ma da
 • 144. 13 Isulat ang ka sa patlang. Basahin ang salitang nabuo. 1. __ ma 5. pala __ 2. ba __ 6. __ may 3. __ pa 7. __ lesa 4. __nin 8. ta__ Basahin ang sumusunod na mga parirala. 1. kalesa at kabayo 2. Kanin sa kama 3. baka at palaka 4. kamay ng papa 5. taka ng bata 6. kaba ng mama Kasanayan: Nababasa ang mga parirala
 • 145. 14 Bilugan (O) ang letra ng unang tunog ng bawat larawan. d k t c d t d k t d k t c d t d k t t d k c d t d t k Kasanayan: Nakikilala ang anyo ng mga letrang Kk, Dd at Tt
 • 146. 15 Mga Halaman Ikabit ang halaman sa pangalan nito. 1. papaya 2. kawayan 3. niyog 4. mangga 5. saging Kasanayan: Natutukoy ang pangkaraniwang halaman na matatagpuan sa komunidad
 • 147. 16 Ikabit ang bulaklak sa pangalan nito. 1. rosas 2. gumamela 3. santan 4. sunflower Kasanayan: Natutukoy ang pangkaraniwang halamang matatagpuan sa komunidad
 • 148. 17 Pagkabitin ng guhit ang kailangan ng halaman upang mabuhay at lumago. lupa sikat ng araw tubig Kasanayan: Natutukoy ang mga kailangan ng halaman upang mabuhay
 • 149. 18 Lagyan ng tsek () ang mga bagay na galing sa halaman. Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na nanggagaling sa halaman
 • 150. 19 Siyam Bakatin ang bilang 9 gamit ang kulay berdeng krayola. Isulat ang bilang 9. Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 9 9 Siyam na Mangga
 • 151. 20 Alagang Hayop Bilugan (O) ang mga hayop na paboritong alagaan o tinatawag nating “pet animals”. ibon kuneho pusa manok unggoy aso kambing kabayo kalabaw baka Kasanayan: Natutukoy ang mga hayop na paboritong alagaan
 • 152. 21 Lagyan ng tsek () ang kailangan ng hayop sa kanilang paglaki. Kasanayan: Natutukoy ang kailangan ng hayop sa paglaki
 • 153. 22 Ikahon () ang mga bagay na galing sa hayop. Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay na nanggaling sa hayop
 • 154. 23 Lagyan ng tsek () ang wastong paraan ng pag-aalaga sa hayop. Kasanayan: Natutukoy ang mga paraan ng pag-aalaga sa hayop
 • 155. 24 Ang Letrang Ww Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Bigkasin ito. Bilugan (O) ang Ww. walis watawat Walo Wilma Willy Waldo Isulat nang wasto ang letrang Ww. Kasanayan: Nakikilala ang letrang Ww Nabibigkas ang /Ww/ Naisusulat nang wasto ang letrang Ww
 • 156. 25 Ang Letrang Yy Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang tunog? Bigkasin ito. Bilugan (O) ang letrang Yy. Yoly yoyo yero yeso Yoyoy yaya Isulat nang wasto ang letrang Yy. Kasanayan: Nakikilala ang tunog Yy Nabibigkas ang /Yy/ Naisusulat nang wasto ang letrang Yy
 • 157. K Mga Kasanayan para sa Kahandaan sa Pagkatuto (Readiness Skills Workbook) Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog – Yunit 4 Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
 • 158. MGA KASANAYAN PARA SA KAHANDAAN SA PAGKATUTO (Readinesss Skills Workbook) Government Property (Not for Sale) Revised Edition, 2010 Management Staff Yolanda S. Quijano, Undersecretary for Programs and Projects, Marilyn D. Dimaano, Director IV, Simeona T. Ebol, Chief, Curriculum Development Division, Irene C. de Robles, OIC Assistant Chief, Curriculum Development Division, Forcefina E.Frias, Education Program Specialists, Project Coordinator, and Josefina V. Lacuna, Senior Education Program Specialists, Co – Team Project Coordinator Senior Education Program Specialists Rogelio O. Doñes, Ofelia H. Eustaquio, Virginia T. Fernandez, Galileo L. Go, Josefina V. Lacuna, Trinidad M. Lagarto Education Program Specialists II Nerisa M. Beltran, Kathleen C. Diza, Forcefina E.Frias, Robesa R. Hilario, Eldy U. Oñas, Marilou D. Pandiño. Rosalinda T. Serrano, Lea Estuye Administrative Aide/Encoder/Illustrator Ferdinand S. Bergado, Marcelino C. Bataller, Jannet F. Labre, IT Designers Bryan Simara, Encoder; Eric S. de Guia & Fermin Fabella, Illustrators Schools/Division/Region where material was validated: Division of Bulacan CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION, BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Office Address : Rm. 204, Bonifacio Bldg. DepEd Complex, DepEd Complex, Meralco Avenue 1600 PasigCity,Philippines Telefax : (02) 638 – 4799 – 4347 Email Address : preschool.bee@gmail.com
 • 159. PAUNANG SALITA Ang mga pagsasanay sa aklat na ito ay isina “contextualized” mula sa “Readiness Skills Workbook” upang mas higit na tumugon sa cultura ng mga batang ang salitang ginagamit ay tagalong. Ito ay isang hakbang na ginawa upang mabigyang diin at mapalawak ang pagtuturo ng mga batang nasa “kindergarten” sa pamamaraang ayon sa “Mother Tongued-Based Multilingual Education” ng Programang K -12 ng Kagawaran ng Edukasyon. Inaasang mananatiling pantulong sa pagkatuto ang mga pagsasanay na naririto. Gayun pa man di mahihigitan ang mga pagsasanay na mismong guro ang lumikha sapagkat ito ay tugmang-tungma sa pangkasalukuyang pangangailangan ng ating mga batang nagsisimula matuto na nasa “kindergarten”. Ang likhang mga gawain at pagsasanay na guto nils mismo ang gumawa ay hinihikayat sapagkat mas naaaangkop ito sa kasalukuyang pangangailangan ng mga bata para sa lubos nilang pagkatuto. Ang aklat na ito ay tuwirang ipagagamit at magiging indibidual na pag-aari ng bawat bata. Sa pagtatapos ng taunang pagpasok ng mga bata ito ay kanilang iuuwi at magsisilbing gamit pangbalik aral sa kanilang natutunan.
 • 160. 1 Sampu Bakatin ang bilang 10 gamit ang kulay asul na krayola. Isulat ang bilang 10. Kasanayan: Nababasa at naisusulat ang bilang 10 10 Sampung Trompo
 • 161. 2 Mga Nakalimbag na Ngalan ng mga Bagay sa Silid-Aralan Basahin ang bawat salita. Ikabit ang salita sa bagay na tinutukoy nito. Simulan sa tuldok. pisara   mesa   silya   pinto  
 • 162. 3 kabinet   pinto   bintana   salamin   Kasanayan: Nakikilala ang mga nakalimbag na ngalan ng bagay sa silid-aralan
 • 163. 4 Mga Tanong na Saan, Ano, Alin Pag-aralan ang larawan. Lagyan ng tsek () ang tamang sagot. 1. Saan pupunta ang nanay? Kasanayan: Napapansin ang mga detalyeng nakikita sa larawan Nakasasagot sa tanong na Saan
 • 164. 5 2. Ano ang dala ng nanay? 3. Alin ang bibilhin ng nanay sa palengke? Kasanayan: Napapansin ang mga detalyeng nakikita sa larawan Nakasasagot sa mga tanong na Ano, Alin
 • 165. 6 Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari Tingnan ang mga larawan. Alamin kung ano ang nangyari. Isulat ang 1, 2 at 3 sa kahon ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. 1. 2.
 • 166. 7 Kasanayan: Napagsusunod-sunod ang mga larawan upang makabuo ng kuwento 3. 4.
 • 167. 8 Pag-aralan ang bawat larawan. Lagyan ng bilang 1, 2, 3, 4 ang kahon ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kasanayan: Napagsusunod-sunod ang mga larawan upang makabuo ng kuwento
 • 168. 9 Ang Maaaring Kalabasan ng Kuwentong Larawan Piliin sa mga larawang nasa ibaba ang maaaring kalabasan ng kuwentong larawan. Lagyan ng tsek (). Kasanayan: Nasasabi ang maaring kalabasan ng kuwentong larawan
 • 169. 10 Pag-aralan ang larawan. Lagyan ng tsek () ang susunod na maaaring mangyayari sa kuwentong larawan. 1.
 • 170. 11 Kasanayan: Naibibigay ang maaaring kalabasan ng kuwentong isinasaad ng larawan 2.
 • 171. 12 Mga Salita at Parirala Pagkabitin ng guhit ang parirala at ang larawang tinutukoy. Magsimula sa tuldok. batang babae   masayang lalaki   malaking puno   dalawang pusa   isang palaka   Kasanayan: Nababasa ang mga parirala
 • 172. 13 Basahin ang sumusunod na mga parirala. 1. pusa sa puno 2. puno ng papaya 3. mataba ang mama 4. lima ang lobo 5. yoyo ni Lito 6. pula ang laso 7. dalawa ang mata 8. lobo ng bata 9. gitara ni Nilo 10. aso ng kuya Basahin ang mga pangungusap. 1. May pusa sa puno. 2. Pula ang laso ni Ana. 3. May yoyo si Lito. 4. Malaki ang buko. 5. Dalawa ang aso ko. Kasanayan: Nababasa ang mga parirala at pangungusap
 • 173. 14 Mga Pangungusap Kilalanin ang larawan. Isulat ang pangalan nito sa patlang upang makabuo ng pangungusap. 1. Ito ay _________ . 2. May ________ sa sapa. 3. Mataba ang _________ . 4. Malaki ang _________ . 5. Babae ang _________ . Kasanayan: Natutukoy ang mga bagay at pangyayari sa paligid at nagagamit ito upang makabuo ng parirala o/at pangungusap
 • 174. 15 Mga Pangungusap Bilugan (O) ang tamang sagot. Nasaan ang lapis? nasa ilalim nasa ibabaw Nasaan ang daga? nasa ilalim nasa ibabaw Nasaan ang bola? nasa loob nasa labas Nasaan ang watawat? nasa harap nasa likod Kasanayan: Nababasa ang mga pangungusap
 • 175. 16 Basahin ang bawat pangungusap. Sagutin ng Oo o Hindi. Isulat ang sagot sa patlang. __________ 1. Babae ba si Eba? __________ 2. May paa ba ang mesa? __________ 3. Marumi ba ang basura? __________ 4. Dalawa ba ang paa ng pusa? __________ 5. May gatas ba ang baka? __________ 6. Malamig ba ang yelo? __________ 7. Mainit ba ang buwan? __________ 8. Mabuti ba ang kape sa bata? Kasanayan: Nakasasagot mula sa nabasang tanong
 • 176. 17 Kilalanin ang larawan sa bawat hanay. Isulat ang nauukol dito upang mabuo ang pangungusap. May itlog sa _________ . Mahaba ang buhok ng batang ________. May bunga ang _______. May _________ ang bata.
 • 177. 18 Ang Liwanag/Ilaw Bilugan (O) ang nagbibigay ng liwanag. Kasanayan: Nasasabi ang pinagmumulan ng liwanag
 • 178. 19 Lagyan ng tsek () ang larawang nagpapakita ng pakinabang mula sa liwanag. Kasanayan: Nasasabi ang gamit at pakinabang mula sa liwanag
 • 179. 20 Ang Panahon Pag-aralan ang larawan. Pagkabitin ng guhit ang uri ng panahon sa inilalarawan. 1. maaraw 2. maulan 3. maulap 4. mahangin Kasanayan: Natutukoy ang ibat ibang uri ng panahon
 • 180. 21 Lagyan ng tsek () ang dapat isuot ayon sa panahong nakalarawan. Kasanayan: Nasasabi kung paano ang panahon ay nakaaapekto sa tao
 • 181. 22 Pagkabitin ng guhit ang larawan at ang uri ng panahong isinasaad nito. Kasanayan: Natutukoy ang ibat ibang uri ng panahon  maulan  maaraw  maulap  mahangin
 • 182. 23 Pagkabitin ang pamilang ( o numerals) at ang tamang bilang. Magsimula sa tuldok. Kasanayan: Nauunawaan na ang bilang ay may simbolo na kumakatawan
 • 183. 24 Bilang 1-10 Isulat ang pamilang (o numerals) na naaayon sa dami ng bagay sa bawat hanay. Kasanayan: Nakababasa at nakasusulat ng bilang 1-10
 • 184. 25 “Pattern” Pag-aralan ang “pattern”. Bilugan (O) ang hugis na susunod upang mabuo ang “pattern”. Kasanayan: Natutukoy ang bagay na bubuo sa “pattern”
 • 185. 26 Pag-aralan ang larawan. Piliin at lagyan ng tsek () ang larawang nasa labas ng kahon upang mabuo ang “pattern”. Kasanayan: Nakabubuo ng “pattern” ABC xx+ ABC AB__ xx+ xx__ + x B C
 • 186. 27 Kompletuhin ang “pattern.” Lagyan ng () ang nawawla. Kasanayan: Natutukoy ang nawawalang bahagi ng isang “patterm” 553 5_3 +-x_-x+-x 5 3 + 
 • 187. 28 Ordinal Lagyan ng tsek () ang larawang tumutukoy sa kinalalagyang puwesto. Una Pangalawa Pangatlo Pang-apat Panlima
 • 188. 29 Pang-anim Pampito Pangwalo Pansiyam Pansampu Kasanayan: Natutukoy ang pagkakasunod-sunod na kinalalagyan ng isang bagay mula sa una hanggang pansampu
 • 189. 30 Nadaragdagan ng Isa/Nababawasan ng Isa Bilangin ang bawat hanay mula kanan pakaliwa ng bawat pangkat. Lagyan ng tsek () ang pangkat na nadadagdagan ng isa, at ekis (X) naman ang nababawasan ng isa. Kasanayan: Natutukoy ang pangkat na nadaragdagan o nababawasan ng isa ang bilang
 • 190. 31 Pagmamahal sa Panginoon Bilugan ang mga larawang nagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. Kasanayan: Naipakikita ang pagmamahal sa Panginoon