Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT (20)

Anzeige

Weitere von LiGhT ArOhL (18)

Aktuellste (20)

Anzeige

K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT

 1. 1. a
 2. 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Department of Education MANILA FIRST PERIODICAL TEST IN ENGLISH I NAME: ________________________ GRADE/SECTION: ______________ DATE: ________ DIRECTION: A. Write the letter of the correct answer on the space provided. _______1. Which sound is made by the animal in the picture? a. mah-mah-mah! b.moo-moo-moo! c.aw-aw-aw! _______2.The quail has ten eggs in the nest. What word has /kw/ sound? a. quail b. nest c. eggs _______3.Where do you hear the sound of /g/ in ? a. initial b. medial c. final _______4. Which of the following words has /dh/ sound? a. mother b.might c. thick _______5. Which arrow has letter /w/? a. b. c. _______6.The word cave has ____ /v/ sound. a. final b. medial c. initial _______7. The word cake has _________ sound? a. /e/ b. /iy/ c. /ey/ _______8. Which letter is different in the group? a. b b. d c. b _______9. Which picture is the same as in the box? a. b. c. ________10. The apple is sweet. What pattern is used for the word apple? a. VCCCV b.CVVC c. CVCV
 3. 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. Write the correct anwer on the blank. 11. You are in the library hall. The principal points you a sign to be keep quiet. ________________________________________________________________________ 12. If you are a female and you want to go to the comfort room. Where will you go? ________________________________________________________________________ 13. It’s recess time. You want to buy a hamburger, where will you go? ______________________________________________________________________ 14. Your classmate bumped you. He said, I’m sorry. What will you say in return? ________________________________________________________________________ 15. It’s time to go home. What will you say to your teacher before you leave? ________________________________________________________________________ 16. Your sister gave you a ring on your birthday.What will you say to your sister? ________________________________________________________________________ C. Write the correct answer on the blank. A. ANTONYM 17. beautiful _________________________ 18. thin _____________________________ B. SYNONYM 19. clean ____________________________ 20. small ____________________________ D. Read the story. Then circle the letter of the correct answer. The Turtle and the Rabbit One day the turtle and the rabbit had a race. They agreed to finish the race at the end of the road. The rabbit ran faster than the turtle. So he stopped and slept under the mango tree. When he woke up, the rabbit continued to walk. He was surprised to see the turtle was sitting happily.
 4. 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Questions: 21. What did the rabbit and the turtle had?____________________________________ 22.Where did they agree to finish?___________________________________________ 23.How did the rabbit feel when he saw the turtle sitting happily?_________________ 24.If you were the rabbit, will you do the same? _______________________________ 25. What is the title of the story? E. Anwer the following questions: 26.What is your name? ________________________________________________________________________ 27. What grade are you in? ________________________________________________________________________ 28.How old are you? ________________________________________________________________________ 29. What school do you go to? ________________________________________________________________________ 30.Who is your teacher? ________________________________________________________________________
 5. 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN I PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. Sagutin ang bawat tanong. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 1. Nasa unang baitang ka rin ba? Anong pangalan mo? A. Anim na taong gulang ako. B. Nag-aaral ako sa Bagongpook Elementary School. C. Ako ay si Erika Santos. ______ 2. Jose, kailan ka ipinanganak? A. Ipinanganak ako noong Hunyo 20, 2009. B. Ako ay nasa unang baitang. C. Ipinanganak ako sa Bagongpook,Lungsod ng Lipa. ______ 3. Saan ka nakatira? A. Nakatira ako sa Bagongpook,Lungsod ng Lipa. B. Pumapasok ako sa Bagongpook Elementary School. C. Ako ay anim na taong gulang. ______ 4. Ilan taong ka na? A. Ako ay nakatira sa Bagongpook, Lungsod ng Lipa. B. Ako ay anim na taong gulang. C. Ako ay si Ana Alcazar. ______ 5. Sino ang guro mo? A. Si Gng. Alma Magbatoc ang guro. B. Si Gng.Veronica Mendoza ang guro. C. Si Gng. Analie Escander ang guro ko. ______ 6. Kailangan natin ito upang tayo ay lumakas at maging malusog? A. tirahan B. junk food C. masustansyang pagkain
 6. 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 7. Kailangan kong magpahinga galing sa trabaho? Saan ako pupunta? A. sa ospital B. sa tirahan C. sa ospital ______ 8. Ito ay isinusuot ko panlaban sa init at lamig? A. tirahan B. ospital C. kasuotan ______ 9. Kung may talento ka sa pag-awit Ano ang dapat mong gawin? A. Hindi ko ito ipakikita sa iba para hindi tularan. B. Sasali ako kung magkakaroon ng paligsahan. C. Wala akong gagawin. ______ 10. Anong dapat isuot kung taglamig? A. manipis na kasuotan B. sando at shorts C. makapal na kasuotan ______ 11. Bakit mahalaga na may pangalan ang bawat tao? A. para lumaki B. para makilala C. wala sa mga nabanggit ______ 12. Ano ang dapat mong gawin sa iyong angking katangian? A. Ipagmalaki B. ikahiya C. ipagwalang bahala ______ 13. Ang mga sumusunod ang kailangan ng bawat bata upang mabuhay maliban sa isa, alin ito? A. laruan B. damit C. pagkain ______ 14. Ito ay mga bagay na hindi nagbabago habang lumalaki maliban sa isa, alin ito? A. pisikal na anyo B. petsa ng kapanganakan C. kasarian
 7. 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 15. Alin sa mga sumusunod ang nagbabago at hindi nanatili sa iyo habang lumalaki? A. thumbprint B. Gawain C. pangalan ______ 16. Ano ang dapat mong gawin upang makamit mo ang iyong pangarap? A. Ipagsawalang bahala ang payo ng magulang. B. Unahin ang paglalaro bago mag-aral. C. Mag-aral nang mabuti. ______ 17. Ano ang tawag sa paraan ng pagbabahagi at pagsasaayos ng mga ideya sa isang malikhaing paraan? A. Timeline B. Graphic Organizer C. Timeline ______ 18. Ipinakikita rito ang pagkakasunod sunod ng mga pangyayari o mga bagay na nagbago sa buhay ng isang tao. A. thumbprint B. graphic organizer C. timeline ______ 19. Ano ang tawag sa pinagsasamasamang larawan na nagpapakita ng isang malaking ideya. A. thumbprint B. collage C. graphic organizer ______ 20. Ito ay mga bagay na nais mong magawa makamit o matupad sa iyong buhay. A. collage B. graphic organizer C. pangarap II. Isulat sa patlang ang T kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at M kung di-wasto. ______ 21. Ang pagkain, damit at pagkain ay mga pangunahing pangangailangan ng mag-anak. ______ 22. Ang thumbprint ay isa sa mga pisikal na katangian na naiiba sa lahat.
 8. 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______23. Nagbabago ang ating mga gawain at paborito habang tayo ay lumalaki. ______ 24. Nagbabago rin ang ating pangalan at kapanganakan habang tayo ay lumalaki. ______ 25. Ang mga paboritong bagay,gawain at pagkain ang nagpapakilala na ikaw ay natatanging bata. III. Pagsunud- sunurin ang timeline ng gawain ng isang bata. Lagyan ng titik A, B, C, D, E. ______ 26. _______ 27. pagkain ng almusal pagpasok sa paaralan _______ 28. ______ 29. paliligo pagliligpit ng hinigaan ______ 30. Paggising nang maaga
 9. 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I.Panuto: Pakinggang mabuti ang babasahin ng guro. Isulat ang Tama kung wasto ang Isinasaad ng pangungusap at Mali kung di -wasto. ______ 1. Ipinapakita ko ang aking natatanging kakayahan. ______ 2. Nagtatago ako sa kwarto kung sa palagay ko ay mali ang aking ginagawa. ______ 3. Sumasali ako sa paligsahan upang mapaunlad ko ang aking kakayahan. ______ 4. Sa pagpapakita ng ating talento, dapat tayong mahiya . ______ 5. Tinatandaan ko ang mga pangaral sa akin ng tatay. II. Isulat ang titik ng tamang sagot. ______ 6. Mahilig kang umawit. Nais mong iparinig ito sa iyong lolo at lola. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ako kakanta. Nahihiya ako. B. Aawitan ko sila. C. Magtatago ako sa kwarto. ______ 7. Gusto mong gumawa ng saranggola. Pero hindi mo alam kung paano. Ano ang gagawin mo? A. Magpapaturo ako. B. Hindi na ako gagawa ng saranggola. C. Iiyak na lang ako. ______ 8. Maliksi ka sa larong takbuhan. Pero minsan, nadapa ka sa pagtakbo . Ano ang gagawin mo? A. Iiyak ako at uuwi na. B. Hindi na ulit ako sasali sa larong takbuhan. C. Pipilitin kong tumayo. Kung may sugat ako, hihingi ako ng tulong. ______ 9. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pagiging malinis sa katawan. A. B. C.
 10. 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 10. May mga bagay tayong ginagamit upang tayo ay maging malinis.Alin sa mga sumusunod ang ginagamit natin para mapanatiling malinis ang mga kuko? A. B. C. ______ 11. Alin sa mga pagkain ang nakapagpapalusog sa iyo? A. B. C. ______ 12. Ano ang dulot ng pagiging masigla? A. Ako ay makapag-aaral nang mabuti B. Ako ay magkakasakit. C. Ako ay hindi makapaglalaro. ______ 13. Ano ang mabuting dulot ng pagiging malinis? A. Ako ay magiging payat. B. Ako ay magiging sakitin. C. Ako ay magiging malusog. ______ 14. Ang kalinisan ay daan sa____________. A. kagandahan B. kalusugan C. kalungkutan ______ 15. Kumain ka ng gulay upang humaba ang iyong____________. A. buhay B. paa C. kamay ______ 16. Ang kalusugan ay____________ ng ating kakayahan. A. nakakasira B. nakapagpapaunlad C. nakasasama III. Isulat ang T kung mabuti para sa ating kalusugan ang sinasabi ng pangungusap at M naman kung hindi nakabubuti. ______ 17. Maglaro sa matinding init ng araw. ______ 18. Mag- ehersisyo palagi. ______ 19. Magpalit ng damit kapag napawisan. ______ 20. Uminom ng kape sa umaga. ______ 21. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay.
 11. 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. Isulat ang titik nang wastong sagot. ______ 22. May kailangan kang kunin sa kwarto. Nakita mong natutulog ang iyong nanay. Ano ang gagawin mo? A. Gigisingin ko siya. B. Dahan- dahan akong lalakad sa kwarto upang hindi magising si nanay. C. Sisigawan ko si nanay upang magising. ______ 23. Nakita mong madaming ginagawa si ate sa kusina . Ano ang gagawin mo? A. Tutulungan ko siya. B. Pababayaan ko siya na gumawa. C. Hindi ko na lang siya papansinin. ______ 24. Sabay-sabay ang pamilya Santos sa pagkain ng hapunan.Ano ang tamang gawi habang kumakain? A. Magsigawan habang nagkukwentuhan. B. Masasayang nangyari ang dapat pag-usapan. C. Wala sa mga nabanggit. ______ 25. Gusto mong pasayahin ang iyong nanay at tatay. Alin sa sumusunod ang gagawin mo? A. Kukwentuhan ko sina nanay at tatay ng magagandang ginawa ko sa paaralan. B. Hindi ako sasama sa kanila sa pamamasyal. C. Aalis ako sa bahay at maglalaro sa kapitbahay. V.Iguhit ang kung tama ang isinasaad sa pangungusap at kung mali. ______ 26.Kaarawan ni nanay. Maagang gumising si Rita. Hinalikan at binati niya ang nanay. ______ 27. Mahusay gumuhit si Mando. Minsan, Iginuhit niya ang isang parol. Kinulayan ito at ibinigay sa kanyang tita bilang pagbati sa araw ng Pasko. ______ 28.May ginawa ang tatay sa bakuran. Tinawag niya si Niko. Ipinaabot niya ang walis at pandakot, pero kunwari ay hindi ito naririnig ni Niko. Hindi siya kumilos. ______ 29. Masayang magkwento si Lan. Iyon ang kanyang katangian. Pag-uwi niya sa eskwela, Ugali na niya na magkwento sa lola ng kanyang mga ginagawa sa paaralan. ______ 30. Habang naglalaba ang nanay, naglalaro naman si Mira ng bahay-bahayan habang ang bunsong kapatid ay umiiyak at hindi niya pinapansin.
 12. 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA M A P E H I PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. MUSIC Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap at katanungan. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. ______ 1. Ito ay tumutukoy sa lakas o hina ng isang awit. A. Dynamics B. Awit C. hina ______ 2. Paano inaawit ang “Maligayang Bati o Happy Birthday”? A. Mabagal B. Mabilis C. mahina ______ 3. Ang awiting “Tulog Na” ay awiting ___. A. Pampagising B. Pampasigla C. pampatulog ______ 4. Alin sa mga sumusunod ang may malakas na tunog? A. marakas B. Kulog C. gitara ______ 5. Ang mga sumusunod ay may malakas na tunog maliban sa isa, alin ito? A. Orasan B. selpon C. tambol ______ 6. Ano ang nararamdaman mo kapag nakaririnig ka ng mahinang awit? A. Masaya B. malungkot C. inaantok ______ 7. Ano ang nararamdaman mo kapag nakaririnig ka ng malakas na awit na magandang pakinggan? A. Masaya B. malungkot C. inaantok ______ 8. Ilarawan ang tunog ng ambulansiya. A. Mahina B. malakas C. katamtaman ______ 9. Kung ang martilyo ay may malakas na tunog, alin naman ang may mahinang tunog? A. Piano B. bulong C. iyak ng bata _______ 10. Aling hayop ang mabilis kumilos? A. pato B. pagong C. kuneho ______ 11. Ang ___ ay mabagal kumilos. A. aso B. pato C. pagong ______ 12. ___ boses ang ginagamit sa pagpapatulog ng beybi. A. mabilis B. malakas C. mahina
 13. 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 13. Ito ang pagsasama ng tunog at katahimikan na nasa tiyempo. A. Dynamics B. Timbre C. Ritmo ______ 14. Ano ang tawag sa kagandahan at pagkakaiba ng tunog? A. Timbre B. Dynamics C. Tempo ______ 15. Paano inaawit ang “Chimpoy Champoy”? A. malakas B. mabilis C. katamtaman II. ARTS Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap at katanungan. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. ______ 16. Ito ang pinagmumulan ang mga hugis at linya. A. Tuldok B. linya C. diyamante ______ 17. Ano ang tawag sa linyang ito ? A. Patayo B. pahilis C. pahiga ______ 18. Ito ay binubuo ng linyang patayo at pahiga. Anong hugis ito? A. Parihaba B. bilog C. tatsulok ______ 19. Ano ang tawag sa linyang ito ? A. Pasigsag B. paalon – alon C. Pakurba ______ 20. Anu- anong linya ang ginamit upang mabuo ang parihaba? A. patayo at pakurba B. patayo at pahilis C. Patayo at pahiga ______ 21. Alin ang naiiba ang hugis? A. B. C. ______ 22. Anong hugis ito ? A. Tatsulok B. bilog C. parisukat ______ 23. Ito ay nabubuo kapag ang mga dulo ng linya ay pinagtagpo. A. Linya B. tatsulok C. hugis ______ 24. Ano ang tawag sa linyang ito ? A. Pakurba B. paalon alon C. pasigsag
 14. 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 25. Anong hugis ang mabubuo kapag pinagsama-sama ang dalawang linyang pahilis at isang linyang pahiga? A. parihaba B. parisukat C. tatsulok ______ 26. Ano ang hugis ng mata sa mukha ng tao? A. tatsulok B. bilog/ biluhaba C. parihaba ______ 27. ___ ang hugis ng ilong sa mukha ng tao? A. biluhaba B. parisukat C. tatsulok ______ 28. Ang bibig sa mukha ng tao ay linyang _? A. pakurba B. tuwid C. pahilis ______ 29. Ang katawan ng baboy ay hugis _______. A. parisukat B. bilog C. bilohaba ______ 30. Ang balahibo ng pusa ay ___. A. magaspang B. makinis C. parehong magaspang at makinis III. PHYSICAL EDUCATION Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap at katanungan. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. ______ 31. Anong bahagi ng katawan ni nanay ang ginagamit niya sa pagbuhat kay baby? A. Paa B. braso at kamay C. tuhod ______ 32. Ano ang ginagamit sa pagsipa ng bola? A. Paa B. baywang C. braso ______ 33. Ano ang ginagamit ng mga bata sa pagguhit? A. Tuhod B. kamay C. leeg ______ 34. Anong hayop ang ginaya ng kilos ng mga bata? A. unggoy B. pagong C. tipaklong ______ 35. Alin sa mga sumusunod na hayop ang katulad ng kilos ng batang lalaki? A. isda B. unggoy C. ibon ______ 36. Aling bahagi ng katawan ang ginagamit mo upang mabuhat ang iyong bag? A. Tuhod B. kamay C. mata
 15. 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 37. Ilarawan ang galaw ng kamay ng orasan. A. mabilis B. mabagal C. katamtaman ______ 38. Ang paglalaro at pakikilahok sa mga gawaing pisikal ay mabuti ba sa iyong kalusugan? A. oo B. hindi C. pwede ______ 39. Aling bahagi ng iyong katawan ang ginagamit sa pagdadala? A. braso B. paa C. mata ______ 40. Aling bahagi ng iyong katawan ang ginagamit paghahawak at paghahagis? A. kamay B. paa C. ilong ______ 41. Ito ay ginagamit natin upang makita ang mga magagandang biyaya ng Panginoon. A. Ilong B. mata C. tainga ______ 42. Aking naaamoy bango ng bulaklak sa hardin ni Inay. Sino ako? A. Dila B. mata C. tainga ______ 43. Mga gawa ng Amang Lumikha ay aking nakikita.Sino ako? A. Paa B. mata C. ilong ______ 44. Aking naririnig awit ng pipit sa puno ng kalumpit. Sino ako? A. Bibig B. tainga C. dila ______ 45. Anong bahagi ng katawan ito ? A. Tuhod B. siko C. kamay IV. Health Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap at katanungan. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. _____ 46. Alin sa mga sumusunod na pagkain ang pampalusog? A. French fries B. prutas C. ice candy ______ 47. Aling pagkain ang dapat kainin sa almusal? A. Chips at mashed potato B. juice at burger C. kanin, itlog at gatas
 16. 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 48. Anong pagkain ang dapat kainin sa tanghalian? A. Kanin at adobong manok B. Sandwich at juice C. footlong, french fries at juice ______ 49. Aling inumin ang angkop sa mga bata? A. Soda B.gatas C. kape ______ 50. Ang mga sumusunod ay pagkaing pampalusog maliban sa isa. A. ice cream, French fries at Pop corn B. kanin, pritong manok at gatas C. karots, mais, ubas at pakwan ______ 51. Ang almusal ba ay nakakapagpalaki, nakakapagpasigla at nakakapagpatalino? A. Oo B. Hindi C. pwede ______ 52. Anong letra ang simula ng gatas? A. G B. Ga C. gaa ______ 53. Aling hayop ang nagbibigay ng itlog? A. Kalabaw B. kambing C. manok ______ 54. Ang gatas ay nakakapagpatibay ng buto at ngipin. A. Tama B. mali C. Pwede ______ 55. Ang gatas ay galing sa ______. A. gulay B. hayop C. bulaklak ______ 56. Alin sa mga sumusunod na pagkain ang hindi nagmula sa halaman? A. kalabasa B. fishball C. mais ______ 57. Alin sa mga sumusunod ang hindi masustansyang pagkain? A. kendi B. itlog C. saging ______ 58. Aling pagkain ang nagpapalakas at nagpapalusog? A. sitsirya B. kape C. gatas ______ 59. Aling gawain ang nagpapakita ng paglakas at paglusog ng katawan? A. Paglaro sa putikan B. Pagkain ng mga gulay at prutas C. Pagkain ng mga sitsirya D. Pag – inom ng kape araw – araw ______ 60. Alin ang pinakaimportanteng oras ng kainan? A. agahan B. tanghalian C. Hapunan
 17. 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MATHEMATICS I PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ Panuto : Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa patlang. ______ 1. Ilan ang mga bagay sa loob ng kahon? a. 7 b. 6 c. 8 d. 9 ______ 2. Alin ang bilang na mas marami ng isa sa bilang na nasa loob ng kahon? 8 a. 5 b. 6 c. 9 d. 10 ______ 3. Alin ang bilang na mas maliit ng isa sa bilang na nasa loob ng kahon? 5 a. 3 b 4 c. 2 d. 1 ______ 4. Gumuhit ng set na mas kaunti ng isa sa naibigay na set. ______ 5. Gumuhit ng set na mas marami ng isa sa naibigay na set. ______ 6. Aling set ang nagpapakita ng 57? a. b. c. d.
 18. 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 7. Ilan ang mga bituin sa kahon? a. 53 b. 63 c. 73 d.83 ______ 8. Bilangin ang mga bagay. Alin ang wastong bilang nito sa simbolo? a. 55 b. 65 c. 75 d. 85 ______ 9. Anong bilang ang nawawala sa pangkat? 23, 24, 25, ___, 27, 28 a. 29 b. 26 c. 22 d. 21 ______ 10. Ayusin ang mga set ng mula maliit-palaki. a. b. c. ____ ____ ____ ______ 11. Ayusin ang mga set ng mula malaki-paliit. a. b. c. ____ ____ ____ ______ 12. Alin ang salitang bilang para sa 80? a. Walumpu b. pitumpu c. animnapu d. limampu ______ 13. Isulat ang nawawalng bilang sa pangkat. 95, 96, 97, ___, 99, 100 ______ 14. Aling simbolo, > , < , = ,ang dapat gamitin sa 28 ___82? a. ? b. = c. > d. < ______ 15. Aling simbolo, > , < , = ,ang dapat gamitin sa 75 ___57? a. = b. < c. > d. ?
 19. 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ______ 16. Ano ang place value ng 8 sa 85? a. isahan b. sampuan c. daanan d. libuhan ______ 17. Paghambingin ang dalawang set. Bilugan ang wastong sagot. mas maliit , mas marami ______ 18. Anong bilang ang nawawala sa pangkat? 2, 4, 6, ___, 10, 12 a. 8 b. 14 c. 5 d. 0 ______ 19. Anong bilang ang nawawala sa pangkat? 5, 10, 15, ___, 25, 30 a. 0 b. 20 c. 16 d. 35 ______ 20. Anong bilang ang nawawala sa pangkat? 10, 20, ___, 40, 50 a. 0 b. 60 c. 30 d. 21
 20. 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MOTHER TONGUE- BASED I PANGALAN: _______________________________________ MARKA: ______________ BAITANG: ___________________ PETSA: ________________ I. PANUTO: Tukuyin ang huning nililikha ng mga sumusunod. Itambal ito sa ikalawang hanay. 1. a. kokak-kokak 2. b. aw-aw-aw 3. c. twit-twit II. PANUTO: Ikahon ang tunog ng larawan. 4. ( tiktak-tiktak broom broom) 5. ( broom-broom bang-bang) 6. (ting-ting-ting woosh-woosh) III. PANUTO: Lagyan ng O bilog ang patlang kung ang dalawang salita ay magkasingtunog at X kung hindi. ______ 7. Lapis – Papel ______ 9. Pera – Piso ______8. Aso – Baso ______10. Kamay – Himay
 21. 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. PANUTO. Ibigay ang tamang simulang titik ng mga sumusunod na larawan. 11. ____ - pa 13. ____ a – la – ba – sa 12. ____ a – ging 14. ____ a – hay V. PANUTO: Ibigay ang maliit na letra ng sumusunod na malaking letra . 15. D ________ 16. P ________ 17. Q ________ VI. PANUTO: Isulat ang bilang ng pantig ng mga sumusunod na larawan. _____ 18. ba – ka _____ 20. e – le – pan – te _____ 19. sa – pa – tos _____ 21. pa – pa – ya VII. PANUTO. Lagyan ng √ tsek kung ang salita ay ngalan ng pook at X ekis kung hindi. _____ 22. Castillejos _____ 24. bulaklak _____ 23. bag _____ 25. palengke VIII. PANUTO. Pakinggang mabuti ang kuwento at sagutin nang wasto ang mga tanong. Isulat sa patlang ang wastong sagot. Tumabi si Tomas sa mesa na may tasa. Kasama sina Tom, Tibo at Tata. May buto at mais sa tabi ng tasa. Itatabi nina Tomas, Tom, Toto, Tibo at Tata ang buto at mais sa tasa.
 22. 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2017 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net _____ 26. Sino ang tumabi sa mesa? a. Sam b. Tomas c. Sisa _____ 27. Bukod kay Tomas, sino pa ang tumabi? a. Tom, Tibo at Tata b. si Tom lang c. si Tata lang _____ 28. Nasaan ang tasa? a. mesa b. palengke c. puno _____ 29. Ano ang nasa tabi ng tasa? a. buto at mais b. bahay c. kamatis _____ 30. Ano ang ginawa ni Tomas sa buto at mais na nasa tabi ng tasa? a. kinain b. itinapon c. itinabi
 23. 23. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net SANGAY NG MGA PAARALANG PANGLUNGSOD MANILA UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MOTHER TONGUE-BASED - 1 PANGALAN: ________________________ BAYTANG: ______________ PETSA: ________ PANUTO: Makinig na mabuti sa kwentong babasahin ng guro. Sagutin ang mga tanong sa bilang 1-5 pagkatapos ng kwento. 1. Sino ang kambal? A. Ellen at Edna B. Ellen at Eden C. Eden at Edna 2. Saan sila naglalaro tuwing Sabado? A. plaza B. kantina C. bakuran 3. Ano ang paborito nilang pagkain? A. adobo B. aroskaldo C. empanada 4. Bakit umiyak si Eden? A. Inaway siya. B. Nahulog ang pagkain niya. C. Napagalitan siya ng kanyang nanay. 5. Paano siya inalo ni Ellen? A. Inalok na maglaro ulit. B. Inalok na mamasyal sa plaza. C. Inalok na hati sila sa empanada. PANUTO: Pag-aralan ang bawat aytem. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 6. Ang sabi ng baboy ay ________________ . A. meow meow B. oink oink C . twit twit 7. Ang huni ng ibon ay ________________ . A. aw aw aw B. oink oink C. twit twit 8. Ang tunog ng orasan ay _____________ . A. Tik! Tak! Tik! Tak! B. ting! Ting! Ting! C. Boom! Boom! Boom! ANG EMPANADA NINA ELLEN AT EDEN Kambal sina Ellen at Eden. Magkapareho sila ng gusto. Pareho nilang paborito ang empanada. Tuwing sabado naglalaro sila sa plaza. Sa kanilang paglalaro sa plaza, dumaan si Aling Tina, ang tindera ng empanada. Ibinili sila ng kanilang nanay, ngunit ng kakainin na ni Eden ang kanyang empanada, natisod ito at nahulog ang empanada. Umiyak si Eden. Mabilis na lumapit sa kanya si Ellen. Inalo siya at inalok na hati na lamang sila sa empanada. Masayang-masayang kumain ng empanada ang kambal.
 24. 24. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 9. Ang tunog ng tambol ay ____________ . A. Tik! Tak! Tik! Tak! B. ting! Ting! Ting! C. Boom! Boom! Boom! 10. Pipip! Pipip! Ang tunog ng ____________ . A. B. C. 11. Ang sigaw nya ay meee! Meee! Ano ito? A. B. C. 12. Alin sa mga sumusunod na larawan ng bagay ang nagbibigay ng malakas na tunog? A. B. C. 13. Ang eroplano ay nakagagawa ng mahinang tunog. A. Tama B. mali C. oo 14. Alin sa mga sumusunod na pares ng salita ang magkasingtunog? A. Lapis-tapis B. walo-siyam C. masaya-malungkot 15. Alin sa mga sumusunod na pares ng salita ang magkasingtunog? A. Babae-lata B. kahon-sabon C. Silid-balon 16. no ang nasa larawan? A. baso B. laso C. tasa 17. Alin sa mga sumusnod na larawan ang bag? A. B. C. 18. Alin sa mga sumusunod ang wastong tunog ng titik M? A. /m/ B. /n/ C. /s/ 19. Alin sa mga sumusunod na salita ang nagsisimula sa tunog /a/? A. usa B. aso C. oso 20. Ano ang unahang tunog ng salitang itay? A. /e/ B. /i/ C. /o/
 25. 25. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Panuto: Bilugan ang tamang simulang titik ng pangalan ng larawan. 21. b d l 22. n m w 23. b d p 24. l t i 25. a I e Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. 26. Alin sa mga sumusunod ang salitang ngalan ng tao? A. Tatay B. Damit C. Damit ni tatay 27. Kung ang doktor ay salitang ngalan ng tao, alin ang hindi ngalan ng tao? A. klinika B. dentista C. nars 28. Alin sa mga sumusunod ang salitang ngalan ng pook? A. tindera B. palengke C. bata Panuto: Isulat ang malaki at maliit na titik sa bawat bilang. 29. Mm _________________________________ _________________________________ _________________________________ 30. Ss _________________________________ _________________________________ _________________________________
 26. 26. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net SUSI SA PAGWAWASTO 1. B 2. A 3. C 4. B 5. C 6. B 7. C 8. A 9. C 10. A 11. B 12. B 13. B 14. A 15. B 16. B 17. C 18. A 19. B 20. B 21. b 22. m 23. b 24. t 25. i 26. A 27. A 28. B 29. Mm 30. Ss

×